Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00310 006842 18476109 na godz. na dobę w sumie
HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy - książka
HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0633-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Język HTML, mimo że powstał niedawno, przeszedł już długą drogę rozwoju. Początkowo wykorzystywany jedynie do formatowania dokumentów publikowanych w sieci łączącej ośrodki naukowe, dziś jest zestawem znaczników stosowanych do tworzenia stron WWW. Czuwające nad jego rozwojem konsorcjum W3C co pewien czas publikuje specyfikację określającą składnię znaczników i ich atrybutów. Najnowsza specyfikacja nosi numer 4.01. Język XHTML to zawierająca dodatkowe elementy specyfikacja HTML, określona zgodnie z wymaganiami XML.

'HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy' to zestawienie znaczników HTML -- wraz z atrybutami i ich dopuszczalnymi wartościami -- które jest niezwykle przydatne każdemu projektantowi witryn WWW. Opisuje najnowsze specyfikacje HTML i XHTML, wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy nimi, a także zawiera praktyczne informacje, dzięki którym Twoja witryna WWW zostanie zaprojektowana zgodnie z rekomendacjami W3C.

W książce znajduje się:

Twórz witryny WWW według najnowszych standardów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy Autor: Jennifer Niederst Robbins T³umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 83-246-0633-5 Tytu³ orygina³u: HTML and XHTML Pocket Reference (Pocket Reference) Format: B6, stron: 128 Jêzyk HTML, mimo ¿e powsta³ niedawno, przeszed³ ju¿ d³ug¹ drogê rozwoju. Pocz¹tkowo wykorzystywany jedynie do formatowania dokumentów publikowanych w sieci ³¹cz¹cej oœrodki naukowe, dziœ jest zestawem znaczników stosowanych do tworzenia stron WWW. Czuwaj¹ce nad jego rozwojem konsorcjum W3C co pewien czas publikuje specyfikacjê okreœlaj¹c¹ sk³adniê znaczników i ich atrybutów. Najnowsza specyfikacja nosi numer 4.01. Jêzyk XHTML to zawieraj¹ca dodatkowe elementy specyfikacja HTML, okreœlona zgodnie z wymaganiami XML. „HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy” to zestawienie znaczników HTML — wraz z atrybutami i ich dopuszczalnymi wartoœciami -- które jest niezwykle przydatne ka¿demu projektantowi witryn WWW. Opisuje najnowsze specyfikacje HTML i XHTML, wskazuje podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy nimi, a tak¿e zawiera praktyczne informacje, dziêki którym Twoja witryna WWW zostanie zaprojektowana zgodnie z rekomendacjami W3C. W ksi¹¿ce znajduje siê: (cid:129) Struktura dokumentów HTML i XHTML (cid:129) Alfabetyczny spis znaczników HTML i XHTML (cid:129) Atrybuty i ich wartoœci (cid:129) Przyk³ady zastosowania znaczników (cid:129) Deklaracje DOCTYPE (cid:129) Encje znakowe (cid:129) Kody kolorów Twórz witryny WWW wed³ug najnowszych standardów Spis treści Podstawy HTML i XHTML ............................................................. 5 Czym XHTML różni się od HTML? Trzy wersje (X)HTML Minimalna struktura dokumentu Deklaracje DOCTYPE dla dostępnych definicji typów dokumentu 6 8 9 10 Alfabetyczna lista elementów .................................................... 11 Często używane atrybuty i zdarzenia Elementy (X)HTML 12 15 Encje znakowe .......................................................................... 104 Zestaw znaków ASCII Encje niestandardowe ( #130; – #159;) Latin-1 (ISO-8859-1) Latin Extended-A Latin Extended-B Znaki modyfikujące odstępy Litery greckie Interpunkcja Symbole pseudoliterowe Strzałki Operatory matematyczne Różne symbole techniczne Kształty geometryczne Symbole różne 105 107 107 112 113 113 113 117 118 119 119 121 122 122 3 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy!spis-03.doc 02 sie 06 3 Określanie koloru ...................................................................... 122 Wartości RGB Standardowe nazwy kolorów 123 124 Skorowidz ..................................................................................125 4 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 4 02 sie 06 D:Roboczy Jarekmakiety poprawki druk pdfHTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy!spis-03.doc HTML i XHTML Leksykon kieszonkowy Niniejszy leksykon kieszonkowy zawiera zwięzły, ale wyczerpu- jący spis elementów i atrybutów zdefiniowanych w rekomenda- cjach HTML 4.01 oraz XHTML 1.0. W tekście użyto skrótu „X(HTML)” na oznaczenie pojęć dotyczących obu standardów znakowania. Książka dzieli się na następujące części: · podstawy HTML i XHTML; · alfabetyczna lista elementów; · encje znakowe; · określanie koloru. Podstawy HTML i XHTML HTML (HyperText Markup Language, hipertekstowy język znako- wania) to język używany do przekształcania dokumentów w strony WWW. Zasadniczym celem HTML jako języka znakowania jest zapewnienie semantycznego opisu (znaczenia) treści oraz usta- nowienie struktury dokumentu (hierarchii elementów). HTML nie uwzględnia prezentacji, czyli tego, jak dokument będzie wyglądał w przeglądarce. Prezentacja jest zadaniem języka CSS 5 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 5 (Cascading Style Sheets, kaskadowe arkusze stylów), którego opis wykracza poza ramy niniejszej książki. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hiper- tekstowy język znakowania) jest reformulacją HTML 4.01 według ściślejszych reguł składniowych XML (eXtensible Markup Language, rozszerzalny język znakowania). Elementy są te same, ale stan- dard narzuca dodatkowe ograniczenia na znakowanie dokumentu (wymienione w następnym podrozdziale). Standard XHTML skła- da się z rodziny rekomendacji, w tym XHTML 1.0, XHTML 1.1, Modularization of XHTML oraz XHTML Basic; w przygotowa- niu są także inne wersje. Niniejsza książka skupia się na reko- mendacjach XHTML 1.0. Więcej informacji o wszystkich wersjach HTML i XHTML można znaleźć w witrynie World Wide Web Consortium pod adresem www.w3.org/MarkUp. Czym XHTML różni się od HTML? Ponieważ XHTML jest językiem XML, jego składnia jest bardziej ścisła i różni się od HTML pod następującymi kluczowymi wzglę- dami: · Wszystkie elementy i atrybuty muszą być pisane małymi lite- rami. Na przykład a href= example.com ... /a . · Wszystkie elementy muszą być zakończone, tzn. zawierać znacznik końcowy. Na przykład p ... /p . · Elementy puste również muszą być zakończone. Polega to na dołączeniu ukośnika na końcu znacznika. Przed ukośni- kiem często dodaje się spację, aby zapewnić zgodność ze starszymi przeglądarkami. Na przykład hr / , img / , meta / . 6 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 6 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc · Wszystkie wartości atrybutów muszą być umieszczone w cudzysłowie (podwójnym lub pojedynczym). Na przy- kład td colspan= 2 . · Wszystkie wartości atrybutów muszą być jawne i nie mogą być zminimalizowane do jednego słowa, co jest dozwolone w HTML. Na przykład: · checked= checked ; · selected= selected ; · multiple= multiple . · Ściślej egzekwowane są ograniczenia dotyczące zagnieżdża- nia. Standard określa następujące ograniczenia: · element a nie może zawierać innego elementu a; · element pre nie może zawierać elementów img, object, applet, big, small, sub, sup, font ani basefont; · element form nie może zawierać innych elementów form; · element button nie może zawierać elementów a, form, input, select, textarea, label, button, iframe ani isindex. · Znaki specjalne , , , oraz muszą zawsze być repre- zentowane przez encje znakowe (nawet jeśli pojawiają się w wartościach atrybutów), odpowiednio: lt;, gt;, amp;, apos; oraz quot;. · W HTML można używać atrybutu name w elementach a, applet, form, frame, iframe, img oraz map. Atrybuty name oraz id służą do identyfikowania fragmentów dokumentu. W do- kumentach XHTML we wspomnianych wyżej elementach Podstawy HTML i XHTML | 7 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 7 zamiast name należy używać id. Zastosowanie atrybutu name w tych elementach uznano za przestarzałe w specyfikacji XHTML 1.0. Trzy wersje (X)HTML Zarówno rekomendacje HTML 4.01, jak i XHTML obejmują trzy nieco inne dokumenty specyfikacyjne określane mianem definicji typu dokumentu (Document Type Definition, DTD). Dokumenty DTD definiują każdy element, atrybut i encję, a także reguły ich stosowania. Trzy wersje DTD to: Strict DTD (wersja ścisła) Ta wersja pomija wszystkie elementy i atrybuty uznane za przestarzałe (takie jak font i align), aby podkreślić odręb- ność struktury i prezentacji dokumentu. Transitional DTD (wersja przejściowa) Ta wersja obejmuje wszystkie przestarzałe elementy i atry- buty, aby zachować zgodność z większością tradycyjnych przeglądarek. Przestarzałe elementy i atrybuty są dozwo- lone, ale należy ich unikać. Frameset DTD (wersja z obsługą ramek) Ta wersja obejmuje te same elementy co Transitional DTD, a ponadto elementy przeznaczone do tworzenia ramek (fra- meset, frame oraz noframe). Wersję Frameset DTD oddzielono od pozostałych, ponieważ struktura dokumentu podzielonego na ramki (w którym element frameset zastępuje body) jest zasadniczo różna od zwykłych dokumentów HTML. Uwaga Rekomendacja XMTL 1.1 obejmuje tylko jedną definicję DTD, która przypomina wersję Strict w tym sensie, że nie uwzględ- nia przestarzałych elementów i atrybutów. 8 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 8 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc W następnym podrozdziale wyjaśniono, jak wskazuje się defi- nicje DTD w dokumentach (X)HTML. Minimalna struktura dokumentu Poniższa próbka znakowania pokazuje minimalną strukturę do- kumentu HTML 4.01. W przykładzie zastosowano ścisłą defini- cję typu dokumentu HTML (Strict DTD): !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd html head title Tytuł dokumentu /title /head body Treść dokumentu... /body /html Poniższa próbka znakowania pokazuje minimalną strukturę doku- mentu XHTML 1.0 określoną w rekomendacji XHTML 1.0. Do- kument napisano z wykorzystaniem przejściowej definicji typu dokumentu XHMTL (Transitional DTD): !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- transitional.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= en lang= en head title Tytuł dokumentu /title /head body Treść dokumentu... /body /html Podstawy HTML i XHTML | 9 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 9 W obu przykładach pierwszym wierszem jest deklaracja typu dokumentu (Document Type Declaration), zwana też deklaracją DOCTYPE, która określa wersję DTD używaną w dokumencie. Służy ona do sprawdzania poprawności dokumentu. Niektóre przeglądarki na podstawie kompletnej deklaracji DOCTYPE przełą- czają się w tryb renderowania zgodny ze standardami. Zauważ- my, że dokument XHTML używa innej deklaracji DOCTYPE niż HTML i zawiera identyfikację przestrzeni nazw XML oraz języka w głównym elemencie html. Dokumenty XHMTL mogą opcjonalnie zawierać deklarację XML przed deklaracją DOCTYPE, jak pokazano w poniższym przy- kładzie: ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd Deklaracja XML nie jest wymagana, jeśli kodowaniem znaków jest UTF-8. Ponieważ obecnie deklaracje XML sprawiają proble- my nawet przeglądarkom respektującym standardy, zwykle się je pomija. Deklaracje DOCTYPE dla dostępnych definicji typów dokumentu Deklaracja !DOCTYPE (typu dokumentu) obejmuje dwie metody wskazywania informacji DTD: jednym jest publiczny identyfikator dokumentu, a drugim konkretny adres URL na użytek przeglą- darek, które nie rozpoznają identyfikatora publicznego. Poniżej wymieniono dokładne deklaracje DOCTYPE dla każdej wersji HTML i XHMTL: HTML 4.01 Strict !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/HTML4.01/strict.dtd 10 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 10 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc HTML 4.01 Transitional !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/HTML4.01/loose.dtd HTML 4.01 Frameset !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN http://www.w3.org/TR/HTML4.01/frameset.dtd XHTML 1.0 Strict !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd XHTML 1.0 Transitional !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transtitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd XHTML 1.0 Frameset !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd XHTML 1.1 !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.1//EN http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd Alfabetyczna lista elementów Ten rozdział zawiera spis wszystkich elementów i atrybutów wy- mienionych w rekomendacjach HTML 4.01 oraz XHTML, a także kilku elementów niestandardowych. Czytelnicy powinni zwracać uwagę na poniższe oznaczenia ele- mentów i atrybutów: Przestarzały Elementy oznaczone słowem „przestarzały” są obecnie eli- minowane z HTML — zwykle na korzyść CSS — i nie na- leży ich używać. Wszystkie przestarzałe elementy i atry- buty zostały usunięte z wersji Strict HTML i XHMTL. Alfabetyczna lista elementów | 11 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 11 Wymagany Atrybuty oznaczone słowem „wymagany” muszą być dołą- czone do elementu, aby znakowanie było prawidłowe. Tylko XHTML Atrybuty oznaczone słowami „tylko XHMTL” dotyczą tylko dokumentów oznakowanych w XHTML. W podobny sposób oznaczone są inne drobne różnice między HMTL a XHTML. Niestandardowy Niestandardowe elementy i atrybuty nie są uwzględnione w żadnej wersji rekomendacji HTML i XHTML, ale są obsłu- giwane przez większość przeglądarek. Często używane atrybuty i zdarzenia Niektórych atrybutów HTML 4.01 i XHTML 1.0 można używać w niemal wszystkich elementach. Aby zaoszczędzić miejsce, w niniejszym leksykonie skrócono je, podobnie jak w oficjalnych rekomendacjach. W niniejszym podrozdziale wyjaśniono skró- tową notację atrybutów, która będzie używana w reszcie spisu elementów. Podstawowe Jeśli na liście atrybutów znajduje się słowo „podstawowe”, od- nosi się ono do zbioru podstawowych atrybutów, które mogą występować w większości elementów (jak zaznaczono w opisie każdego elementu): id Przypisuje elementowi unikatową, identyfikującą go nazwę. class Przypisuje elementowi jedną lub więcej klasyfikujących go nazw. 12 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 12 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc style Wiąże z elementem informacje o stylu. title Podaje tytuł albo dodatkowe informacje o elemencie. Internacjonalizacja Jeśli na liście atrybutów znajduje się słowo „internacjonaliza- cja”, oznacza to, że element akceptuje atrybuty określające język i kierunek pisma: dir lang Określa kierunek elementu (od lewej do prawej lub od pra- wej do lewej). Określa język elementu za pomocą kodu języka. xml:lang Tylko XHTML. Określa język elementu w dokumentach XHTML. Zdarzenia Jeśli na liście atrybutów znajduje się słowo „zdarzenia”, ozna- cza to, że do elementu odnoszą się podstawowe zdarzenia uży- wane przez języki skryptowe. Dodatkowe zdarzenia (spoza zbioru zdarzeń podstawowych) są wymienione oddzielnie: onclick Występuje, kiedy nad elementem zostanie kliknięty przy- cisk urządzenia wskazującego. ondblclick Występuje, kiedy nad elementem zostanie dwukrotnie klik- nięty przycisk urządzenia wskazującego. Alfabetyczna lista elementów | 13 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 13 onkeydown Występuje, kiedy nad elementem zostanie wciśnięty klawisz. onkeypress Występuje, kiedy nad elementem zostanie wciśnięty i zwol- niony klawisz. onkeyup Występuje, kiedy nad elementem zostanie zwolniony klawisz. onmousedown Występuje, kiedy nad elementem zostanie wciśnięty przycisk urządzenia wskazującego. onmousemove Występuje, kiedy wskaźnik zostanie przesunięty w obrębie elementu. onmouseout Występuje, kiedy wskaźnik zostanie odsunięty znad ele- mentu. onmouseover Występuje, kiedy wskaźnik zostanie przesunięty nad ele- ment. onmouseup Występuje, kiedy nad elementem zostanie zwolniony przy- cisk urządzenia wskazującego. Fokus Termin fokus odnosi się do stanu, w którym element (taki jak łącze albo element formularza) jest wyróżniony i gotowy do re- akcji na czynności użytkownika. Jeśli na liście atrybutów znaj- duje się słowo „fokus”, oznacza to, że do elementu odnoszą się poniższe atrybuty i zdarzenia związane z obsługą fokusu: 14 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 14 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc accesskey= znak Przypisuje łączu klawisz dostępowy (skrót klawiaturowy). Klawiszy dostępowych używa się również w polach formu- larza. Wartością tego atrybutu jest pojedynczy znak. Użyt- kownicy mogą uzyskać dostęp do elementu, naciskając kla- wisze Alt+znak (PC) albo Ctrl+znak (Mac). onblur Występuje, kiedy element utraci fokus wskutek naciśnięcia przycisku na urządzeniu wskazującym albo klawisza ta- bulacji. onfocus Występuje, kiedy element uzyska fokus wskutek naciśnię- cia przycisku na urządzeniu wskazującym albo klawisza tabulacji. tabindex= liczba Określa pozycję bieżącego elementu w kolejności tabulacji bieżącego dokumentu. Wartość musi należeć do zakresu od 0 do 32 767. Atrybut ten pozwala wykorzystać klawisz tabu- lacji do przełączania się między łączami na stronie (albo polami formularza). Elementy (X)HTML a a ... /a Definiuje kotwicę w dokumencie. Kotwica służy do tworzenia hiperłączy do innych dokumentów albo zasobów internetowych. Może również oznaczać docelowy fragment dokumentu (określa się to mianem kotwicy nazwanej) i pozwalać na przeskakiwanie do tego fragmentu. Alfabetyczna lista elementów | 15 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 15 Atrybuty Podstawowe, internacjonalizacja, zdarzenia, fokus charset= zestaw znaków Określa kodowanie znaków docelowego dokumentu. coords= współrzędne x, y Określa współrzędne x i y aktywnego obszaru mapy obraz- kowej. Rekomendacja HTML 4.01 proponuje, aby mapy obrazkowe obsługiwane przez klienta zastąpić elementem object zawierającym obraz oraz zbiorem kotwic definiu- jących „gorące” obszary (za pomocą atrybutów kształtu i współrzędnych). Ten system nie jest jeszcze obsługiwany przez przeglądarki. href= URL Określa adres URL docelowego dokumentu albo zasobu WWW (takiego jak obraz, dźwięk, plik PDF albo inny plik multimedialny). hreflang= kod języka Określa podstawowy język docelowego dokumentu. id= tekst Nadaje łączu unikatową nazwę (podobnie jak element name), aby można się było do niego odwoływać z innego łącza, skryptu albo arkusza stylów. W XHTML atrybut id jest wymagany do identyfikacji fragmentów dokumentu. W celu zachowania zgodności ze starszymi przeglądarkami autorzy oznaczają fragmenty zarówno atrybutem name, jak i id. name= tekst Tylko HTML. W XHTML fragmenty dokumentów oznacza się atrybutem id. Umieszcza identyfikator fragmentu w do- kumencie HTML. 16 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 16 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc rel= relacje Ustanawia jedną lub więcej relacji między dokumentem źró- dłowym (bieżącym) a docelowym. Do często używanych relacji należą stylesheet, next, prev, copyright, index oraz glossary. rev= relacje Ustanawia jedną lub więcej relacji między dokumentem do- celowym a źródłowym (odwrotność atrybutu rel). shape= rect|circle|poly|default Definiuje kształt aktywnego obszaru mapy obrazkowej. Reko- mendacja HTML 4.01 proponuje, aby zastąpić mapy obraz- kowe obsługiwane przez klienta kombinacją elementów object oraz a. Ten system nie jest jeszcze obsługiwany przez przeglądarki. target= tekst Określa nazwę okna lub ramki, w której powinien zostać wyświetlony dokument docelowy. type= typ treści Określa typ treści (typ MIME) docelowego dokumentu, na przykład text/html. Przykłady Do lokalnego pliku: a href= nazwapliku.html ... /a Do zewnętrznego pliku: a href= http://serwer/sciezka/plik.html ... /a Do nazwanej kotwicy: a href= http://serwer/sciezka/plik.html#fragment ... /a Do nazwanej kotwicy w bieżącym pliku: a href= #fragment ... /a Alfabetyczna lista elementów | 17 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc 02 sie 06 17 Do wysłania wiadomości e-mail: a href= mailto:uzytkownik@domena ... /a Do pliku na serwerze FTP: a href= ftp://serwer/sciezka/nazwapliku ... /a Tworzenie nazwanej kotwicy w HTML: a name= fragment ... /a Tworzenie nazwanej kotwicy w XHTML (niektórzy autorzy dołą- czają nadmiarowy element name, aby zachować zgodność z prze- glądarkami w wersji 4.): a id= fragment ... /a abbr abbr ... /abbr Identyfikuje zawarty w nim tekst jako skrót. Atrybuty Podstawowe, internacjonalizacja, zdarzenia title= tekst Określa pełne rozwinięcie skrótu. Może to być przydatne w przeglądarkach niewizualnych, syntezatorach mowy, sys- temach translacji i wyszukiwarkach. Przykład abbr title= Massachussetts Mass. /abbr acronym Identyfikuje akronim. acronym ... /acronym 18 | HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy 18 02 sie 06 D:ROBOCZ~1MAKIET~1HTMLIX~1.LEK 01-03.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: