Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 006679 20986130 na godz. na dobę w sumie
HTML i XHTML dla każdego - książka
HTML i XHTML dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-239-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawdopodobnie największą zaletą WWW jest to, że nie trzeba prowadzić wielkiego przedsiębiorstwa, aby udostępniać informacje i produkty czytelnikom i klientom na całym świecie. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i chęć uczenia się. Skoro czytasz te słowa, prawdopodobnie i Ty chciałbyś zaistnieć w Sieci. Pytanie brzmi: od czego zacząć?

W internecie można znaleźć samouczki, instrukcje, mnóstwo przykładów i darmowych narzędzi mających ułatwić publikowanie na WWW. Jest też wiele innych książek na ten temat. Przewaga książki 'HTML i XHTML dla każdego' bierze się z faktu, że wszystkie materiały są dostępne w jednym miejscu: informacje potrzebne do opanowania języka HTML, umieszczania stron na serwerze, tworzenia grafiki na potrzeby WWW i utrzymywania funkcjonalności i sprawności swojej witryny. Znajdziesz tu podpowiedzi, sugestie i przykłady pokazujące, jak projektować całościową strukturę witryny, a nie tylko układ słów na pojedynczych stronach. Ta książka nie uczy jak stworzyć serwis WWW -- ona uczy jak stworzyć dobrą i nieprzeciętną stronę internetową.

Książka opisuje między innymi:

Książka nie koncentruje się na konkretnej platformie systemowej. Zawarte w niej informacje zachowują swoją przydatność niezależnie od tego, czy używa się komputera PC i systemu Windows, Macintosha, którejś z odmian Uniksa, czy też jeszcze innego systemu. Uzyskaną tu wiedzę będzie można stosować do rozwijania swoich stron WWW przy użyciu dowolnie wybranego systemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE HTML i XHTML dla ka¿dego Autor: Laura Lemay T³umaczenie: £ukasz Zieliñski (rozdz. 1 – 5, 13, 14), Marzena Baranowska (rozdz. 6, 7 – 12, 15, 16) ISBN: 83-7361-239-4 Tytu³ orygina³u: Teach Yourself Web Publishing with HTML and XHTML Format: B5, stron: 464 Prawdopodobnie najwiêksz¹ zalet¹ WWW jest to, ¿e nie trzeba prowadziæ wielkiego przedsiêbiorstwa, aby udostêpniaæ informacje i produkty czytelnikom i klientom na ca³ym ġwiecie. Wystarczy komputer z dostêpem do internetu i chêæ uczenia siê. Skoro czytasz te s³owa, prawdopodobnie i Ty chcia³byġ zaistnieæ w Sieci. Pytanie brzmi: od czego zacz¹æ? W internecie mo¿na znaleĥæ samouczki, instrukcje, mnóstwo przyk³adów i darmowych narzêdzi maj¹cych u³atwiæ publikowanie na WWW. Jest te¿ wiele innych ksi¹¿ek na ten temat. Przewaga ksi¹¿ki „HTML i XHTML dla ka¿dego” bierze siê z faktu, ¿e wszystkie materia³y s¹ dostêpne w jednym miejscu: informacje potrzebne do opanowania jêzyka HTML, umieszczania stron na serwerze, tworzenia grafiki na potrzeby WWW i utrzymywania funkcjonalnoġci i sprawnoġci swojej witryny. Znajdziesz tu podpowiedzi, sugestie i przyk³ady pokazuj¹ce, jak projektowaæ ca³oġciow¹ strukturê witryny, a nie tylko uk³ad s³ów na pojedynczych stronach. Ta ksi¹¿ka nie uczy jak stworzyæ serwis WWW — ona uczy jak stworzyæ dobr¹ i nieprzeciêtn¹ stronê internetow¹. Ksi¹¿ka opisuje miêdzy innymi: • Podstawow¹ strukturê strony WWW • Tworzenie ³¹czy pomiêdzy stronami • Formatowanie tekstu za pomoc¹ HTML-a i CSS • U¿ycie tabel, projektowanie formularzy • Grafikê i multimedia na stronach WWW • Podstawy jêzyków JavaScript i DHTML • Publikowanie witryny na serwerze Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Ksi¹¿ka nie koncentruje siê na konkretnej platformie systemowej. Zawarte w niej informacje zachowuj¹ swoj¹ przydatnoġæ niezale¿nie od tego, czy u¿ywa siê komputera PC i systemu Windows, Macintosha, którejġ z odmian Uniksa, czy te¿ jeszcze innego systemu. Uzyskan¹ tu wiedzê bêdzie mo¿na stosowaæ do rozwijania swoich stron WWW przy u¿yciu dowolnie wybranego systemu. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 13 Wprowadzenie ...................................................h.............................. 15 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka HTML...................................................h...... 19 Język HTML ...................................................L...................................................L...............19 Język HTML opisuje strukturę strony ...................................................L.....................20 Język HTML nie opisuje układu strony...................................................L...................20 Dlaczego to działa w ten sposób...................................................L..............................21 Język HTML jest językiem oznaczeń ...................................................L......................22 Krótka historia znaczników HTML ...................................................L.........................22 Aktualny standard: XHTML 1.0 ...................................................L....................................23 Jak wygląda język HTML ...................................................L..............................................24 Uwaga o formatowaniu...................................................L............................................28 Używanie kaskadowych arkuszy stylów...................................................L........................28 Umieszczanie atrybutów w znacznikach ...................................................L.................29 Programy przydatne w pisaniu w języku HTML ...................................................L...........30 Podsumowanie ...................................................L...................................................L............31 Rozdział 2. Rozwój od podstaw ...................................................h....................... 33 Tworzenie struktury kodu HTML ...................................................L..................................33 Znacznik html ...................................................L...................................................L...34 Znacznik head ...................................................L...................................................L...34 Znacznik body ...................................................L...................................................L..35 Tytuł ...................................................L...................................................L.................... Nagłówki ...................................................L...................................................L................. Akapity ...................................................L...................................................L.................. Listy...................................................L...................................................L.................... ........36 ....37 ......39 .........40 Znaczniki tworzące listy ...................................................L..........................................41 Listy numerowane...................................................L...................................................L.42 Dostosowywanie list numerowanych ...................................................L......................43 Listy punktowane...................................................L...................................................L..46 Dostosowywanie list punktowanych...................................................L........................46 Listy definicji ...................................................L...................................................L........49 Zagnieżdżanie list ...................................................L...................................................L.50 Komentarze ...................................................L...................................................L............... ..51 Podsumowanie ...................................................L...................................................L............52 6 HTML i XHTML dla każdego Rozdział 3. Wszystko o łączach ...................................................h...................... 55 Jak tworzyć łącza ...................................................L...................................................L........55 a — znacznik tworzący łącza ...................................................L..............................55 Łączenie stron lokalnych ścieżkami względnymi i bezwzględnymi ................................60 Ścieżki bezwzględne...................................................L................................................61 Które ścieżki są lepsze — względne czy bezwzględne? ............................................62 Łącza do innych dokumentów w sieci ...................................................L...........................63 Łącza do fragmentów stron ...................................................L............................................67 Jak tworzyć łącza i zakotwiczenia ...................................................L...........................68 Podłączanie zakotwiczeń wewnątrz dokumentu...................................................L......73 Anatomia adresu URL...................................................L...................................................L.74 Części adresu URL ...................................................L..................................................74 Znaki specjalne w adresach URL ...................................................L............................75 Rodzaje adresów URL ...................................................L...................................................L76 Protokół HTTP...................................................L...................................................L......76 Anonimowy dostęp do serwerów FTP...................................................L.....................77 Dostęp do serwerów FTP z podaniem nazwy użytkownika .......................................78 Adresy URL typu mailto...................................................L..........................................78 Grupy dyskusyjne Usenet ...................................................L........................................79 Plikowe adresy URL ...................................................L................................................80 Podsumowanie ...................................................L...................................................L............81 Rozdział 4. Formatowanie tekstu ...................................................h.................... 83 Elementy poziomu znakowego ...................................................L......................................84 Znaczniki stylów logicznych ...................................................L...................................84 Znaczniki stylów fizycznych ...................................................L...................................86 Formatowanie znaków właściwościami CSS...................................................L.................87 Ozdabianie tekstu — właściwość text-decoration ...................................................L...88 Właściwości czcionek...................................................L..............................................89 Zachowywanie układu tekstu ...................................................L.........................................90 Kreski poziome ...................................................L...................................................L...........92 Atrybuty znacznika hr ...................................................L.........................................93 Wymuszanie podziału wiersza ...................................................L.......................................95 Sygnaturki ...................................................L...................................................L............... Akapity cytowane...................................................L...................................................L........98 Znaki specjalne...................................................L...................................................L.......... ..99 ....97 Składnia encji znakowych...................................................L........................................99 Zapis znaków zarezerwowanych ...................................................L...........................100 Wyrównywanie tekstu...................................................L..................................................102 Wyrównywanie pojedynczych elementów ...................................................L............102 Wyrównywanie wielu elementów jednocześnie...................................................L....103 Kroje pisma i wielkość czcionki ...................................................L..................................104 Zmiana wielkości czcionki ...................................................L....................................105 Zmiana kroju pisma ...................................................L...............................................106 Modyfikacja czcionek arkuszami stylów...................................................L...............107 Znaczniki nobr oraz wbr ...................................................L.....................................108 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........118 Rozdział 5. Obrazki, kolory i tła...................................................h..................... 123 Obrazki na stronach WWW ...................................................L.........................................123 Formaty plików graficznych ...................................................L........................................124 Format GIF...................................................L...................................................L..........125 Format JPEG...................................................L...................................................L.......125 Format PNG ...................................................L...................................................L........126 Spis treści 7 Obrazki w tekście: znacznik img ...................................................L.............................126 Dostarczanie etykiet rezerwowych ...................................................L........................127 Obrazki a tekst...................................................L...................................................L.......... .130 Wyrównywanie obrazków i tekstu...................................................L.........................131 Zawijanie tekstu przy obrazkach ...................................................L...........................133 Dopasowywanie odstępów wokół obrazków...................................................L.........136 Obrazki a łącza ...................................................L...................................................L..........137 Inne przydatne umiejętności...................................................L.........................................141 Wymiary obrazków i skalowanie...................................................L...........................141 Jeszcze o obramowaniach obrazków ...................................................L.....................142 Stosowanie koloru ...................................................L...................................................L.....143 Nazywanie kolorów ...................................................L...............................................143 Zmienianie koloru tła...................................................L.............................................144 Zmienianie koloru tekstu ...................................................L.......................................145 Zmienianie koloru znaków ...................................................L....................................146 Określanie kolorów właściwościami CSS ...................................................L.............147 Ozdabianie tła tapetą ...................................................L...................................................L.147 Podpowiedzi dodatkowe ...................................................L..............................................149 Czy ten obrazek naprawdę jest potrzebny?...................................................L............150 Małe jest piękne ...................................................L...................................................L..150 Kulturalne zamieszczanie obrazków...................................................L......................151 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........151 Rozdział 6. Tabele ...................................................h........................................ 153 Tworzenie tabel ...................................................L...................................................L.........154 Elementy składowe tabeli...................................................L.............................................154 Element table ...................................................L...................................................L..155 Krótki opis tabeli...................................................L...................................................L.155 Wiersze i komórki...................................................L..................................................156 Puste komórki ...................................................L...................................................L.....157 Tytuły...................................................L...................................................L..................159 Zmiana rozmiaru tabel, obramowania i komórek ...................................................L........162 Ustawianie szerokości tabeli...................................................L..................................162 Zmiana obramowania tabeli...................................................L...................................163 Marginesy komórek ...................................................L...............................................164 Odstępy między komórkami ...................................................L..................................164 Szerokość kolumn...................................................L..................................................165 Ustawianie podziału wierszy ...................................................L.................................166 Kolor tabeli i komórek oraz wyrównanie...................................................L........................167 Zmiana koloru tabeli oraz tła komórek...................................................L..................168 Zmiana koloru obramowania ...................................................L.................................169 Wyrównanie zawartości tabeli ...................................................L.....................................171 Wyrównanie tabeli ...................................................L.................................................171 Wyrównanie zawartości komórek...................................................L..........................172 Wyrównanie tytułu...................................................L.................................................173 Scalanie komórek ...................................................L...................................................L......174 Zaawansowane sposoby ulepszania tabel ...................................................L....................182 Grupowanie i wyrównanie kolumn...................................................L........................182 Grupowanie i wyrównanie wierszy ...................................................L.......................185 Atrybuty frame i rules...................................................L............................................187 Inne elementy i atrybuty tabel...................................................L......................................188 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........188 8 HTML i XHTML dla każdego Rozdział 7. Formatowanie stron za pomocą kaskadowych arkuszy stylów.......... 193 Uaktywnianie arkuszy stylów na stronie ...................................................L.........................193 Tworzenie arkuszy stylów na poziomie strony...................................................L......194 Tworzenie arkuszy stylów na poziomie witryny ...................................................L...194 Selektory..........................................L...................................................L......................... ....195 Selektory kontekstowe ...................................................L...........................................196 Klasy i identyfikatory ...................................................L............................................197 Jednostki miar ...................................................L...................................................L...........198 Właściwości pól ...................................................L...................................................L........199 Sterowanie rozmiarem ...................................................L...........................................200 Obramowanie...................................................L...................................................L......200 Marginesy i wypełnienie...................................................L........................................202 Elementy pływające ...................................................L...............................................206 Pozycjonowanie CSS ...................................................L...................................................L210 Pozycjonowanie względne...................................................L.....................................211 Pozycjonowanie bezwzględne ...................................................L...............................212 Nakładanie elementów...................................................L...........................................215 Modyfikowanie wyglądu tabeli...................................................L....................................217 Znacznik body ...................................................L...................................................L......219 Łącza ...................................................L...................................................L.................... Tworzenie układów z wieloma kolumnami ...................................................L.................221 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........224 .....220 Rozdział 8. Projektowanie formularzy ...................................................h............ 225 Forma i funkcja formularzy...................................................L..........................................226 Zastosowanie etykiety form ...................................................L.....................................230 Tworzenie elementów formularza za pomocą znacznika input ..................................232 Tworzenie pól tekstowych ...................................................L.....................................232 Tworzenie pola hasła ...................................................L.............................................233 Tworzenie przycisków wysyłających ...................................................L....................234 Tworzenie przycisków zerowania...................................................L..........................235 Tworzenie pól wyboru ...................................................L...........................................235 Tworzenie przycisków opcji ...................................................L..................................236 Użycie obrazów jako przycisków wysyłających ...................................................L...236 Tworzenie przycisków rodzajowych ...................................................L.....................237 Ukryte pola formularza ...................................................L..........................................237 Pole pobierania pliku ...................................................L.............................................238 Użycie innych elementów kontrolnych...................................................L........................238 Użycie elementu button ...................................................L.........................................239 Tworzenie dużych pól tekstowych za pomocą elementu textarea ............................239 Tworzenie menu za pomocą elementów select i option................................................240 Elementy dodatkowe ...................................................L...................................................L.245 Wyświetlanie etykiet za pomocą elementu label ...................................................L...245 Grupowanie elementów za pomocą elementów fieldset i legend.............................246 Zmiana domyślnej kolejności poruszania się po polach formularza ........................246 Użycie klawiszy dostępu...................................................L........................................247 Tworzenie elementów nieaktywnych i tylko do odczytu ...............................................247 Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów ...................................................L................248 Planowanie formularzy ...................................................L................................................253 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........254 Rozdział 9. Mapy obrazów i grafiki animowane ................................................. 257 Czym są mapy obrazów?...................................................L..............................................257 Mapy obrazów działające po stronie klienta ...................................................L................258 Mapy obrazów a przeglądarki tekstowe ...................................................L................259 Spis treści 9 Tworzenie map obrazów działających po stronie klienta ...............................................259 Przygotowanie obrazu...................................................L............................................259 Określanie współrzędnych ...................................................L.....................................260 Znaczniki map i area ...................................................L.....................................262 Atrybut usemap...................................................L...................................................L...264 Tworzenie przezroczystych plików GIF ...................................................L......................268 Wybór koloru przezroczystości ...................................................L.............................268 Antyaliasowanie i przezroczystość ...................................................L........................268 Tworzenie animowanych GIF-ów...................................................L................................269 Programy ułatwiające kompilację animowanych GIF-ów ..............................................269 Tworzenie animowanych GIF-ów...................................................L................................270 Szukanie optymalnej wielkości animacji ...................................................L........................271 Programy ułatwiające tworzenie obrazów ...................................................L...................274 Przydatne właściwości oprogramowania...................................................L...............275 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........279 Rozdział 10. Dodawanie dźwięków, wideo i innych elementów multimedialnych... 281 Sposoby prezentacji dźwięków oraz obrazów wideo...................................................L...282 Stare, ale użyteczne rozwiązanie — dołączanie...................................................L...........283 Osadzanie dźwięków i obrazów wideo ...................................................L........................290 Użycie elementu embed ...................................................L....................................291 Użycie elementu object ...................................................L.....................................294 Łączenie elementów embed i object ...................................................L.............295 Osadzanie animacji Flash ...................................................L......................................295 Osadzanie animacji Shockwave...................................................L.............................296 Osadzanie RealAudio i RealVideo ...................................................L........................296 Techniki multimedialne ...................................................L.........................................297 Typy plików dźwiękowych i wideo ...................................................L.............................303 Odtwarzacze i moduły rozszerzające ...................................................L...........................306 Windows Media Player...................................................L..........................................306 Flash Player firmy Macromedia...................................................L.............................307 Shockwave firmy Macromedia ...................................................L..............................308 QuickTime 6 firmy Apple...................................................L......................................308 RealOne Player ...................................................L...................................................L...309 WinAmp...................................................L...................................................L..............310 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........310 Rozdział 11. JavaScript ...................................................h.................................. 313 Charakterystyka języka JavaScript...................................................L...............................313 Zalety języka JavaScript ...................................................L........................................314 Znacznik script ...................................................L...................................................L......315 Struktura skryptów pisanych w języku JavaScript ...................................................L316 Atrybut src ...................................................L...................................................L..........317 Podstawowe polecenia i struktura języka...................................................L.....................317 Właściwości i metody ...................................................L............................................318 Zdarzenia i JavaScript...................................................L............................................320 Zmienne ...................................................L...................................................L..............322 Operatory i wyrażenia...................................................L............................................322 Podstawy programowania w języku JavaScript ...................................................L...........323 Czym jest program? ...................................................L...............................................324 Więcej o programowaniu w JavaScript ...................................................L.................326 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........326 10 HTML i XHTML dla każdego Rozdział 12. Praca z JavaScript ...................................................h...................... 329 Tworzenie generatora losowych połączeń ...................................................L...................329 Weryfikacja danych w formularzach ...................................................L...........................337 Tworzenie podmienianych obrazów ...................................................L............................343 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........346 Rozdział 13. Opracowywanie układów ramek i okien łączonych........................... 347 Czym są ramki i w których przeglądarkach działają...................................................L....347 Tworzenie okien łączonych...................................................L..........................................349 Znacznik base ...................................................L...................................................L.352 Opracowywanie układów ramek...................................................L..................................353 Znacznik frameset ...................................................L.............................................354 Znacznik frame ...................................................L..................................................357 Znacznik noframes ...................................................L............................................357 Określanie wyglądu rozgraniczeń ...................................................L................................359 Dodatkowe atrybuty...................................................L...............................................360 Tworzenie złożonych układów ramek...................................................L..........................360 Magiczne wartości atrybutu target...................................................L.........................371 Ramki swobodne ...................................................L...................................................L.......372 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........375 Rozdział 14. Techniki DHTML ...................................................h......................... 377 Czym właściwie są techniki DHTML? ...................................................L........................378 Używanie obiektowego modelu dokumentu ...................................................L................380 Typy danych w obiektach DOM...................................................L............................380 Obiekty w strukturze DOM ...................................................L...................................381 Zastosowanie struktury DOM...................................................L................................381 Techniki DHTML a niespójność przeglądarek ...................................................L............386 Rozpoznawanie przeglądarek ...................................................L................................386 Rozpoznawanie możliwości przeglądarki...................................................L..............388 Sprawdzanie obecności obiektów ...................................................L..........................389 Grupowanie elementów znacznikiem div ...................................................L................389 Pozycjonowanie elementów div ...................................................L........................390 Manipulacja elementami za pomocą skryptów JavaScript .......................................394 Kontynuacja nauki technik DHTML...................................................L............................401 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........402 Rozdział 15. Publikowanie witryny ...................................................h.................. 403 Sposób działania i przeznaczenie serwera WWW ...................................................L.......403 Co jeszcze potrafią serwery WWW? ...................................................L.....................404 Lokalizowanie serwera WWW ...................................................L....................................405 Korzystanie z serwera WWW w szkole lub w pracy................................................405 Korzystanie z usług komercyjnych...................................................L........................406 Zakładanie własnego serwera ...................................................L................................407 Organizowanie i instalowanie plików HTML...................................................L..............407 Pytania do webmastera ...................................................L..........................................407 Przechowywanie plików w folderach ...................................................L....................408 Domyślny plik indeksu i poprawne nazwy plików...................................................L408 Publikowanie plików...................................................L...................................................L.409 Przemieszczanie plików pomiędzy systemami...................................................L......410 Usuwanie błędów ...................................................L...................................................L......413 Brak dostępu do serwera...................................................L........................................413 Nie mam dostępu do plików ...................................................L..................................413 Nie mam dostępu do obrazów...................................................L................................414 Łącza nie działają poprawnie...................................................L.................................414 Pliki nie są wyświetlane poprawnie...................................................L.......................414 Spis treści 11 Rejestracja i reklama witryny...................................................L.......................................415 Listy witryn WWW...................................................L................................................415 Yahoo!...................................................L...................................................L.................415 dmoz: Open Directory Project ...................................................L...............................417 Żółte strony (Yellow Pages) ...................................................L..................................418 Prywatne serwisy katalogowe...................................................L................................419 Serwisy indeksujące i wyszukujące ...................................................L.............................419 Google...................................................L...................................................L.................420 AltaVista ...................................................L...................................................L.............421 AlltheWeb.com ...................................................L...................................................L...422 Narzędzia automatycznej rejestracji...................................................L.............................422 Pierścienie internetowe (ringi) ...................................................L.....................................422 Wizytówki, papeteria firmowa i broszury...................................................L.........................423 Jak wpływać na przyjaciół i ludzi ...................................................L................................423 Informacje o odwiedzających...................................................L.......................................424 Plik dziennika...................................................L...................................................L......424 Liczniki odwiedzin na stronie...................................................L................................425 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........426 Rozdział 16. Wykorzystywanie możliwości serwera ............................................. 427 Aplikacje WWW ...................................................L...................................................L.......427 CGI...................................................L...................................................L......................428 Active Server Pages ...................................................L...............................................429 JSP/J2EE ...................................................L...................................................L.............431 PHP ...................................................L...................................................L.....................433 Wstawki po stronie serwera ...................................................L.........................................434 Użycie wstawek po stronie serwera...................................................L.......................435 Użycie plików kontroli dostępu Apache ...................................................L......................437 Zarządzanie dostępem do stron...................................................L..............................438 Przekierowywanie użytkowników ...................................................L.........................440 Podsumowanie ...................................................L...................................................L..........441 Skorowidz...................................................h................................... 443 Rozdział 3. Wszystko o łączach Strony HTML, które stworzyliśmy w poprzednim rozdziale, są w porządku i ogólnie bez zarzutu, niestety — raczej nudnawe. Prawdziwa zabawa zaczyna się w momencie, gdy na stronach zaczynamy umieszczać łącza do innych witryn. W tym rozdziale zaj- miemy się właśnie takimi sprawami. W szczególności omówimy: znacznik C tworzący łącza, łączenie stron znajdujących się na dysku lokalnym łączaMmi względnymi i bezwzględnymi, tworzenie łączy do stron WWW za pomocą adresów URL, tworzenie łączy do wybranych fragmentów stron za pomoMcą zakotwiczeń, adresy URL, ich elementy i rodzaje. Jak tworzyć łącza Aby utworzyć łącze w języku HTML, potrzeba: nazwy lub adresu URL pliku, do którego ma prowadzić łąMcze; tekstu, który posłuży za punkt dostępu — tekst ten, wyświetlany z wyróżnieniem, wybrany przez użytkownika spowoduje otwarcie podłączoMnego pliku. Z dwóch powyższych jedynie tekst jest widoczny na stronie. Kiedy użytkownik kilka ten tekst, przeglądarka wczytuje plik wskazany przeMz związany z nim adres URL. a — znacznik tworzący łącza Aby utworzyć łącze, w kodzie HTML umieszczamy znacznik C , nazywany również znacznikiem zakotwiczenia (ang. anchor; więcej o zakotwiczeniach w dalszej części tego rozdziału). W przeciwieństwie do prostych znaczników omówionych do tej pory, znacznik C ma kilka dodatkowych cech. Znacznik otwierający C , oprócz samej 56 HTML i XHTML dla każdego nazwy znacznika, zawiera jeszcze parametry łącza. Te parametry nazywane są atry- butami znacznika (pojęcie „atrybutu” po raz pierwszy pojawiło się w rozdziale 1). W związku z tym znacznik otwierający C nie przybiera postaci samej nazwy, umiesz- czonej pomiędzy nawiasami trójkątnymi, lecz raczej podobną do takiej: CPCOGRQECVGMJTGHOGPWJVONVKVNGĽ[YQV[EGECTÎY Atrybuty (w tym przykładzie są to: PCOG, JTGH oraz VKVNG) służą do opisu łącza. Prawdo- podobnie najczęściej przydawać się będzie atrybut JTGH (od ang. hypertext reference — odwołanie hipertekstowe). Jego wartością jest nazwa lubM adres URL podłączanego pliku. Podobnie jak większość znaczników HTML, znacznik tworzący łącza ma także znacz- nik zamykający C . Cały tekst między znacznikiem otwierającym a zamykającym będzie ekranową reprezentacją łącza. Przy wyświetleniu zostanie wyróżniony, zwykle podkreśleniem i kolorem — niebieskim albo czerwonym. To właśnie ten tekst będą klikać użytkownicy, aby skierować przeglądarkę pod adrMes określony atrybutem JTGH. Rysunek 3.1 przedstawia części znacznika typowego łącza, takie jak atrybut JTGH, tekst łącza i znacznik zamykający. Rysunek 3.1. Łącze na stronie WWW Poniżej inny prosty przykład kodu i prezentacji łącza. RQYTÎVFQCJTGHOGPWJVON OGPWIđÎYPGIQC Rysunek 3.2. Łącze wyświetlane w przeglądarce Ćwiczenie 3.1. Łączenie dwóch stron Czas spróbować utworzyć proste łącze samodzielnie. Połączymy dwie strony HTML zapisane na dysku lokalnym. Do wykonania ćwiczenia posłużymy się edytorem tek- stu oraz przeglądarką. Ponieważ oba pliki znajdują się na dysku lokalnym, nie będzie potrzebne połączenie z siecią (prosimy o cierpliwość; do zagadnień sieciowych przej- dziemy w następnym podrozdziale). Należy stworzyć dwie strony HTML i zapisać je w osobnych plikach. Poniżej znaleźć można kod obu stron, które utworzyliśmy dla potrzeb tego ćwiczenia. Nazwy plików Rozdział 3. ♦ Wszystko o łączach 57 to menu.html oraz klaudiusz.html. Wygląd obu stron, jak i nazwy plików nie mają doprawdy znaczenia (trzeba jednak konsekwentnie stosować wybrane nazwy). Oto za- wartość pierwszego pliku — menu.html: 1 6;2 JVON27$.+ 9 6 :*6/.6TCPUKVKQPCN 0 JVVRYYYYQTI64ZJVON 6 VTCPUKVKQPCNFVF JVON JGCF VKVNG Ľ[YQV[EGCTÎYVKVNG JGCF DQF[ J K Ľ[YQV[EGCTÎYK 5YGVQPKWUCJ R 5YGVQPKWU YđCħEKYKG CKWU5WGVQPKWU6TCPSWKNNWU FWTQFKđUKúQMQđQTQMW KOCTđPKGRÎļPKGLPKľYTQMW CRKUCđJKUVQTKúľ[EKCEGUCT[QF ,WNKWUCFQ QOKELCPC OCTđGIQYTQMW ,GIQRTCEGD[đF[IđÎYP[OļTÎFđGO MVÎTGIQMQT[UVCNKVYÎTE[DGUVUGNGTQYGLRQYKGħEKKUFGTKCNWVGNGYK[LPGIQ CV[VWđQYCP[EJK ,C-NCWFKWUK GUCTGT[OUE[MVFÎT[EJDKQITCHKGPCRKUCđ 5YGVQPKWUVQR WN NK ,WNKWU GCTNK NK 1MVCYKCP#WIWUVNK NK 6[DGTKWUNK NK -CNKIWNCNK NK -NCWFKWUNK NK 0GTQPNK NK )CNDCNK NK 1VQPNK NK 9KVGNKWUNK NK 9GURCLCPNK NK 6[VWUNK NK QOKELCPNK WN DQF[ JVON Pozycje menu (Juliusz Cezar, August itd.) staną się łączami do innych stron. Na razie wystarczy wpisać je jako zwykły tekst. Później przerobimy je na łącza. A teraz za- wartość drugiego pliku, czyli klaudiusz.html: 1 6;2 JVON27$.+ 9 6 :*6/.6TCPUKVKQPCN 0 JVVRYYYYQTI64ZJVON 6 VTCPUKVKQPCNFVF JVON JGCF VKVNG Ľ[YQV[EGCTÎY-NCWFKWUVKVNG JGCF DQF[ J -NCWFKWUQUVCLGEGUCTGOJ R -NCWFKWUQUVCđEGUCTGOOCLæERKúèFKGUKæVNCV4CDQFLæEUKúCOCEJQYEÎY PCUđCP[EJPCPKGIQRTG-CNKIWNúWMT[đUKúCMQVCTCOKF-KGF[PCNCđIQ UVTCľPKM-NCWFKWURCFđPCKGOKúKYVGF[FQYKGFKCđFUKúľGQUVCđEGUCTGOR J -NCWFKWUQUVCLGQVTWV[J R 9GFđWIRQYUGEJPGLQRKPKK-NCWFKWUQUVCđQVTWV[0KGMVÎT[RQFGLTGYCLæ LGIQOCđľQPMú#IT[RKPúQCVTWEKGFCPKCIT[DÎY UEGFIÎNPKGNWDKđIT[D[ ,GIQħOKGTèQUVCđCWLCYPKQPCFQRKGTQRQRQFLúEKWFKCFđCēOCLæE[EJPCEGNW RTGMCCPKGYđCF[U[PQYK#IT[RKP[0GTQPQYKR R RQYTÎVFQOGPWIđÎYPGIQR DQF[ JVON 58 HTML i XHTML dla każdego Należy upewnić się, że oba pliki są w tym samym katalogu (folderze). Jeśli wybrano inne nazwy niż menu.html i klaudiusz.html, trzeba je zanotować, ponieważ będą po- trzebne później. Utworzymy łącze od pliku menu do pliku z treścią. W edytorze otwieramy plik me- nu.html i ustawiamy kursor w linii wyglądającej tak: NK -NCWFKWUNK Znaczniki tworzące łącza nie określają formatu samego tekstu, w związku z tym pozo- stawiamy znaczniki oznaczające element listy, a łącze umieszczamy pomiędzy nimi. Najpierw dopisujemy znaczniki łącza jako takie (czyli znaczniki C oraz C ) przed i po tekście mającym służyć za łącze: NK C -NCWFKWUC NK Teraz dodajemy nazwę pliku, do którego łącze chcemy utworzyć. Zapisujemy ją w części JTGH znacznika otwierającego C . Nazwę pliku umieszcza się w cudzysłowie (przy czym należy użyć zwykłego znaku cudzysłowu (), nie cudzysłowu drukarskiego czy jeszcze innych znaków). Należy pamiętać o znaku równości () pomiędzy słowem JTGH a nazwą pliku. Nazwy plików w łączach są zapisywane z rozróżnianiem małych i wielkich liter, trzeba się więc upewnić, że nazwa wpisana w znaczniku i nazwa ist- niejącego pliku są rzeczywiście identyczne (Klaudiusz.html to nie ten sam plik, co klaudiusz.html; wielkość liter musi się dokładnie zgadzać). Zastosowana tu nazwa to klaudiusz.html; w przypadku wybrania innych nazw, należy użyć właśnieM ich. NK CJTGHMNCWFKWUJVON -NCWFKWUC NK Teraz uruchamiamy przeglądarkę, wybieramy polecenie Plik/Otwórz… (lub jego odpo- wiednik w używanej przeglądarce) i otwieramy plik menu.html. Tekst wykorzystany jako łącze powinien ukazać się w postaci właściwej dla łączy, czyli w specjalnym kolorze, podkreślony lub wyróżniony w inny sposób. Na rysunku 3.3 przedstawiono uzyskany wygląd strony. Rysunek 3.3. Plik menu.html po dodaniu łącza Rozdział 3. ♦ Wszystko o łączach 59 W tej chwili, jeśli kliknie się łącze, przeglądarka powinna wczytać i wyświetlić stronę zapisaną w pliku klaudiusz.html. Jeśli przeglądarka nie może odnaleźć pliku w momencie kliknięcia łącza, należy upew- nić się, czy nazwa pliku umieszczona w części JTGH znacznika łącza jest taka sama, jak nazwa pliku istniejącego na dysku, czy zgadza się sposób zastosowania wielkich i małych liter oraz czy oba pliki znajdują się w tym samym katalogu. Trzeba pamię- tać, aby na końcu tekstu służącego za łącze pojawiał się znacznik zamykający C . Warto też sprawdzić, czy na końcu wpisanej nazwy pliku pojawia się znak cudzysłowu (zdarza się czasem o tym zapominać) oraz czy znak cudzysłowu, tak przed, jak i po nazwie, jest właściwego rodzaju (zwykły znak cudzysłowu). Wszystkie te problemy mogą zmylić przeglądarkę i uniemożliwić odnalezienie pliku, a tym samym prawi- dłowe działanie w momencie wybrania łącza. Trzeba dobrze zrozumieć problem rozróżniania małych i wielkich liter. W nazwach znaczników HTML nie uwzględnia się wielkości liter (jakkolwiek specyfikacja XHTML 1.0 wymaga stosowania w nich liter małych). Niemniej pliki, o jakich mówimy, znajdują się na jakimś serwerze WWW, a ponieważ serwery WWW często działają pod kon- trolą systemów operacyjnych, które rozróżniają wielkość liter (systemy typu UNIX), należy upewnić się co do pełnej zgodności nazw plików uw znacznikach łączy. Teraz można utworzyć łącze w odwrotnym kierunku: ze strony z tekstem do strony z menu. I takie właśnie jest przeznaczenie akapitu kończącego plik klaudiusz.html: R RQYTÎVFQOGPWIđÎYPGIQR Dodajemy do tej linii znacznik tworzący łącze z odpowiMednim atrybutem JTGH, tak jak w poniższym przykładzie, w którym oryginalny plik strony z menu nazywa się me- nu.html: R RQYTÎVFQCJTGHOGPWJVON OGPWIđÎYPGIQC R Umieszczając znacznik w środku innego znacznika, trzeba uważać, aby w pierw- szej kolejności zamknąć ten znacznik, który został otwarty jako ostatni. W prze- ciwnym razie przeglądarka może się pogubić. Innymi słouwy, poprawny zapis to: R C C R w przeciwieństwie do: R C R C Teraz wystarczy ponownie wczytać do przeglądarki stronę o Klaudiuszu, aby uaktyw- nić łącze (patrz: rysunek 3.4). Można teraz wygodnie przechodzić ze strony z menu na stronę ze szczegółami, wybierając tak utworzone łącza.M 60 Rysunek 3.4. Strona zapisana w pliku klaudiusz.html HTML i XHTML dla każdego Łączenie stron lokalnych ścieżkami względnymi i bezwzględnymi Przykład wykorzystany w poprzednim podrozdziale pokazuje, jak łączyć z sobą stro- ny znajdujące się w tym samym katalogu (folderze) na dysku lokalnym. Teraz rozwi- niemy ten wątek — łączeniu podlegać będą strony zapisane na dysku lokalnym, jed- nak w różnych katalogach (folderach). Foldery i katalogi to jedno i to samo, ale nazwa zależy od tego, czy używa się sys- temu Windows, komputera macintosh czy też systemu typu Unix. Żeby uprościć nam wszystkim życie, od teraz nazywane tu będą po prostuu katalogami. Kiedy między znakami cudzysłowu pojawia się wyłącznie nazwa podłączanego pliku, jak to miało miejsce dotąd, przeglądarka szuka wskazanego pliku w katalogu, z którego wczytano bieżący plik. Pozostaje to prawdą, nawet jeśli zarówno plik bieżący, jak i plik podłączany znajdują się gdzieś daleko w internecie; mają się znajdować w tym samym katalogu na swoim serwerze. Jest to najprostszy przypMadek ścieżki względnej. Ścieżka względna prowadzi do plików na podstawie ich położenia względem pliku bieżącego. Może zawierać nazwy katalogów lub też wskazywać drogę, którą trzeba przebyć od bieżącego katalogu do danego pliku. Na ścieżkę taką mogłyby na przykład składać się polecenia przejścia najpierw dwa poziomy w górę drzewa katalogów, a następnie przez dwa określone katalogi w dół, aż do pliku. Aby zapisać ścieżkę względną w parametrach łącza, stosuje się składnię pochodzącą z systemów typu Unix, niezależnie od rzeczywiście używanego systemu. Oznacza to oddzielanie nazw katalogów ukośnikiem () oraz używanie dwóch kropek () jako uniwersalnego odwołania do katalogu nadrzędnego. Tabela 3.1 pokazuje kilka przy- kładów ścieżek względnych wraz z wyjaśnieniami. Rozdział 3. ♦ Wszystko o łączach 61 Tabela 3.1. Ścieżki względne Ścieżka JTGHRNKMJVON JTGHRNKMKRNKMJVON JTGHRNKMKLGUEGTCRNKMKRNKMJVON JTGHRNKMJVON JTGHRNKMKRNKMJVON Wyjaśnienie Plik plik.html znajduje się w katalogu bieżącym Plik plik.html znajduje się w katalogu o nazwie pliki, który znajduje się w katalogu bieżącym Plik plik.html znajduje się w katalogu o nazwie jeszczerazpliki, który znajduje się w katalogu o nazwie pliki, który z kolei znajduje się w katalogu bieżącym Plik plik.html znajduje się w katalogu znajdującym się o poziom wyżej niż bieżący (czyli w katalogu nadrzęddnym) Plik plik.html znajduje się w katalogu o nazwie pliki, który znajduje się w katalogu położonym dwa poziomyd wyżej niż bieżący W przypadku łączenia stron przechowywanych w komputerze osobistym (typu PC lub macintosh), aby podłączyć plik umieszczony na innym dysku, używa się nazwy lub litery dysku tak samo, jak innych nazw katalogów w śMcieżce względnej. Aby podłączyć plik na dysku lokalnym macintosha, stosuje się taką nazwę dysku, jaka pojawia się przy ikonie właściwego dysku. Przyjmijmy, że pliki HTML znajdują się w folderze Pliki HTML na dysku o nazwie Dysk twardy 2. Wówczas podłączenie pliku o nazwie julia.html w folderze o nazwie Publiczne na dysku udostępnionym pod nazwą Mak Julki wymaga zastosowania następującej ścieżki względnej: JTGH/CM,WNMK2WDNKEPGLWNKCJVON Kiedy plik zapisany na dysku lokalnym podłącza się w systemie Windows, dysk wskazuje się za pomocą litery — jak moglibyśmy się w istocie spodziewać. Jednakże zapis c: albo d: zostaje zmodyfikowany poprzez zastąpienie dwukropka znakiem pio- nowej kreski (^), ponieważ dwukropek ma szczególne znaczenie w adresach URL. Znak pionowej kreski na klawiaturze dzieli zwykle klawisz ze znakiem odwrotnego ukośnika, nadrukowany zaś jest tam w postaci dwóch pionowych kreseczek, jednej nad drugą. Nie należy zapominać o używaniu zwykłych ukośników, jak w systemach typu Unix. Tak więc jeśli bieżący plik znajduje się w katalogu C:PLIKIHTML, chcemy zaś utworzyć łącze do pliku D:PLIKI.NOWHTMLJESZCZEINDEX.HTM, ścieżka względna do tego pliku będzie wyglądać tak: JTGHF^RNKMKPQYJVONLGUEGKPFGZJVO W większości przypadków używanie nazw dysków w ścieżkach względnych prawie nigdy nie jest praktyczne — wspominamy o tym dla kompletności opisu. Po przenie- sieniu plików na serwer WWW łącza zawierające nazwy dysków nie będą działać. Zwy- kle przydają się więc łącza względne sformułowane w bardziej uniwersalny sposób. Ścieżki bezwzględne Można także utworzyć łącze do innej strony zapisanej w systemie lokalnym za pomocą ścieżki bezwzględnej. 62 HTML i XHTML dla każdego Ścieżka bezwzględna wskazuje drogę do pliku na podstawie jego bezwzględnego (abso- lutnego) położenia w systemie plików. Podczas gdy ścieżki względne wskazują pod- łączany plik, opisując jego pozycję w odniesieniu do pliku strony bieżącej, ścieżki bezwzględne wyznaczają położenie, zaczynając od najwyższego katalogu w hierar- chii. Następnie pojawiają się nazwy wszystkich kolejnych zawierających się katalo- gów — aż do tego, w którym znajduje się szukany plik. Ścieżki bezwzględne zawsze zaczynają się ukośnikiem, co odróżnia je od ścieżek względ- nych. Po ukośniku następują wszystkie kolejne katalogi od najwyższego poziomu aż do podłączanego pliku. Gdzie konkretnie znajduje się ów najwyższy poziom, zależy od sposobu wykorzy- stania plików. Jeśli po prostu podłącza się pliki na dysku lokalnym, najwyższy po- ziom oznacza najwyższy poziom systemu plików (oznaczany ukośnikiem w syste- mach typu Unix, a na macintoshu — nazwą dysku). W przypadku umieszczenia plików na serwerze WWW najwyższym poziomem jest katalog, w którym przecho- wywane są przeznaczone do udostępniania pliki użytkownika. O zagadnieniu ście- żek bezwzględnych na serwerach WWW więcej w rozdziale u15. Tabela 3.2 przedstawia kilka przykładów ścieżek bezwzgMlędnych wraz z wyjaśnieniami. Tabela 3.2. Ścieżki bezwzględne Ścieżka JTGHWNGOC[RNKMJVON JTGHF^RNKMKJVONRNKMJVON JTGH [UMVYCTF[2NKMK*6/.RNKMJVON Wyjaśnienie Plik plik.html znajduje się w katalogu lemay, który znajduje się w katalogu u1, który z kolei znajduje się w katalogu głównym (zapis typowy dla systemów typu Unix) Plik plik.html znajduje się w katalogu html, który znajduje się w katalogu pliki, a ten z kolei w katalogu głównym dysku D: (system Windows) Plik plik.html znajduje się na dysku Dysk twardy 1 w katalogu Pliki HTML (zapis typowy dla macintoshy) Które ścieżki są lepsze — względne czy bezwzględne? Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Dla zestawów plików łączonych tylko mię- dzy sobą zastosowanie ścieżek względnych ma sens. Jeśli natomiast łącza prowadzą do plików poza daną hierarchią, najprawdopodobniej odpowiednie będą ścieżki bez- względne. Do lepszego wyjaśnienia przydać się może przykład. Załóżmy, że witryna składa się z dwóch działów: /rzeczy oraz /sprawy. Łącze od pliku index.html w katalogu /rzeczy do pliku historia.html w katalogu /rzeczy (lub do jakiegokolwiek innego pliku w ka- talogu /rzeczy) utworzymy za pomocą łącza względnego. W ten sposób przeniesienie Rozdział 3. ♦ Wszystko o łączach 63 katalogu /rzeczy w inne miejsce nie spowoduje uszkodzenia wewnętrznych łączy. Z dru- giej strony, jeśli łącze miałoby prowadzić od pliku /rzeczy/index.html do /sprawy/in- dex.html, odpowiednim rozwiązaniem będzie łącze bezwzględne. Jego zastosowanie pozwoli na działanie łącza nawet w przypadku przenieMsienia katalogu /rzeczy do katalogu /jeszczeinny. Złota zasada, którą zazwyczaj stosujemy, brzmi: pliki tworzące funkcjonalną całość łączymy względnie, a należące do osobnych grup — bezwzMględnie. Łącza do innych dokumentów w sieci Na dysku lokalnym mamy już więc zestaw połączonych z sobą stron. Przydałyby się jednakże odwołania do stron znajdujących się gdzieś w internecie — na przykład do witryny Piotra Kowackiego Strefa Rzymu1, zawierającej dodatkowe informacje o cesa- rzach rzymskich. Znacznik tworzący łącza doskonale nadaje się także do podłączania stron w internecie, które będziemy nazywać stronami Mzdalnymi. Strony zdalne znajdują się gdzieś w sieci, lecz zwykle na innym komputerze niż ten, którym zajmujemy się w danym momencie. Kod HTML służący do utworzenia łącza do strony zdalnejM wygląda dokładnie tak samo, jak kod opisujący łącza między stronami zapisanymi lokalnie. W dalszym ciągu znajduje tu zastosowanie znacznik C z atrybutem JTGH, jednak, jak pokazuje rysunek 3.5, nazwę pliku zastępuje adres URL. Rysunek 3.5. Łącze do zdalnego pliku Ćwiczenie 3.2. Podłączanie stron Wróćmy do dwóch stron poświęconych cesarzom, na których wcześniej umieściliśmy łącza. Plik menu.html zawiera łącza do stron lokalnych zawierających informacje o dwu- nastu cesarzach rzymskich. 1 W polskim wydaniu zastąpiono w ten sposób odwołanied do angielskojęzycznej witryny dr Ellis Knox z Uniwersytetu Stanowego w Broise zatytułowanej The first caesars page (ang. Strona o pierwszych cesarzach), dostępnej pod adresem http://history.boisestate.edu/westciv/julio-cl/ — przyp. tłum. 64 HTML i XHTML dla każdego Załóżmy, że chcemy na tej stronie, poniżej menu, dodać łącze wskazujące spis artyku- łów o starożytnym Rzymie na witrynie Piotra Kowackiego. Odpowiedni adres URL to http://www.strefarzymu.one.pl/historiam.htm . W pierwszej kolejności dopiszmy na końcu strony tekst z opisem przyszłego łącza: R 9KVT[PC2KQVTC-QYCEMKGIQK 5VTGHC4[OWK CYKGTCYKúEGLKPHQTOCELKQV[EJ YđCFECEJR A jeśli nie znalibyśmy adresu URL witryny Strefa Rzymu (lub innej strony, do której łącze chcielibyśmy utworzyć)? Jeśli tylko umielibyśmy trafić do niej, przechodząc po kolejnych łączach z innych witryn, nie byłoby problemu. Pierwszym krokiem do określenia adresu URL byłoby otwarcie w przeglądarce strony, którą zamierzalibyśmy podłączyć do swojej. Rysunek 3.6 pokazuje stronę witryny Strefa Rzymu wyświetloną w przeglądarce. Rysunek 3.6. Spis artykułów na witrynie Strefa Rzymu Jeśli połączenie z internetem nie jest aktywne, trzeba je teraz włączyć — inaczej nie będzie możliwe przetestowanie łączy do stron znajduujących się w sieci. W większości przeglądarek adres URL otwartej w danym momencie strony pojawia się gdzieś w górnej części okna. Dzięki temu łatwo utworzyć łącze do wybranej strony: wystarczy skierować przeglądarkę pod odpowiedni adres URL, skopiować go z okienka adresu, a na koniec wkleić do kodu HTML, nad którym się właśnie pracuje. Żadnego pisania! Rozdział 3. ♦ Wszystko o łączach 65 Po zdobyciu adresu URL pożądanej strony można skonstruować znacznik tworzący łącze i umieścić go w pliku menu wraz z wklejonym adrMesem URL — w taki sposób: R 9KVT[PC2KQVTC-QYCEMKGIQK C JTGHJVVRYYYUVTGHCT[OWQPGRNJKUVQTKCOJVO 5VTGHC4[OWC K CYKGTCYKúEGLKPHQTOCELKQV[EJYđCFECEJR Naturalnie adres URL strony, którą chce się podłączyć, można po prostu wpisać do części JTGH znacznika. Należy jednak pamiętać, że popełnienie nawet drobnego błędu sprawi, że otwarcie w przeglądarce pliku znajdującego się na drugim końcu łącza nie będzie możliwe. Większość adresów URL jest zbyt skomplikowana, żeby człowiek był w stanie je zapamiętać. Zalecamy korzystać z poleceń kopiowania i wklejania — tylko wóczas można uniknąć kłopotów związanych z pomyłką podczas wpisywania adresu URL. Na rysunku 3.7 przedstawiono, jak wyświetlany jest plik menu.html po dodaniu no- wego łącza. Rysunek 3.7. Łącze do Strefy Rzymu Ćwiczenie 3.3. Jak utworzyć menu łączy Gdy już wiesz, jak używać list oraz łączy, możesz stworzyć menu łączy. Menu łączy to pewna liczba łączy na stronie WWW, któreMj nadano kształt listy albo inny zwięzły, łatwy do odczytania i zrozumienia format. Rozwiązanie to jest idealne w przypadku stron układających się w hierarchię, nadaje się też do two- rzenia spisów treści oraz wskazywania wybranej strony pośród wielu. Strony WWW, które składają się wyłącznie z łączy, często przyjmują włMaśnie taką formę. Pomysł polega na używaniu krótkich, opisowych etykiet w charakterze łączy — bez do- datkowego tekstu obok łącza, albo właśnie z rozszerzonym opisem następującym zaraz po nim. Menu łączy wyglądają najlepiej jako listy punktowane lub inne listy nieupo- rządkowane. Można też używać list definicji lub po prostu zwykłych akapitów. Za- stosowanie menu łączy pozwala czytającym na szybkie przeglądnięcie spisu łączy — rzecz trudna w przypadku, gdy łącza ukryte są w tekMście. 66 HTML i XHTML dla każdego W tym ćwiczeniu stworzymy stronę WWW z recenzjami kilku książek. Strona będzie służyć jako spis recenzji, w związku z czym menu łączy będzi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML i XHTML dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: