Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 007953 21003330 na godz. na dobę w sumie
HTML w 10 prostych krokach - książka
HTML w 10 prostych krokach - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-505-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podczas tworzenia stron WWW często napotykamy problemy. Tekst nie wyświetla się prawidłowo w przeglądarce, tabela nie wygląda tak, jak powinna, obrazek pojawia się w miejscu, w którym nie powinien -- to tylko niektóre z kłopotów, z jakimi boryka się chyba każdy początkujący twórca stron WWW. Tworzenie stron w środowiskach wizualnych to tylko półśrodek, ponieważ prędzej czy później trzeba będzie poprawić kod ręcznie. Do tego niezbędna jest znajomość języka HTML.

'HTML w 10 prostych krokach' to podręcznik przydatny każdemu początkującemu i średnio zaawansowanemu webmasterowi. Opisuje rozwiązania ponad 250 typowych problemów występujących przy tworzeniu stron WWW. Każdy temat przedstawiony jest w postaci ilustrowanego przykładu. Dzięki temu każdy może szybko i bez problemów poznać język HTML -- podstawę każdego serwisu WWW. Wykonując wszystkie zadania po kolei, można poznać podstawy projektowania stron WWW, począwszy od stosowania pierwszych znaczników (elementów składowych języka HTML), skończywszy na umieszczaniu gotowych witryn na serwerze.

Ta książka to prawdziwy 'szwajcarski scyzoryk' -- znajdziesz w niej wszystkie wiadomości, które mogą okazać się niezbędne przy tworzeniu stron WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl HTML w 10 prostych krokach Autor: Robert G. Fuller T³umaczenie: Micha³ Dadan (rozdz. 1 – 12), £ukasz Zieliñski (rozdz. 13 – 15) ISBN: 83-7361-505-9 Tytu³ orygina³u: HTML in 10 Simple Steps or Less Format: B5, stron: 528 Przyk³ady na ftp: 385 kB Podczas tworzenia stron WWW czêsto napotykamy problemy. Tekst nie wyġwietla siê prawid³owo w przegl¹darce, tabela nie wygl¹da tak, jak powinna, obrazek pojawia siê w miejscu, w którym nie powinien — to tylko niektóre z k³opotów, z jakimi boryka siê chyba ka¿dy pocz¹tkuj¹cy twórca stron WWW. Tworzenie stron w ġrodowiskach wizualnych to tylko pó³ġrodek, poniewa¿ prêdzej czy póĥniej trzeba bêdzie poprawiæ kod rêcznie. Do tego niezbêdna jest znajomoġæ jêzyka HTML. „HTML w 10 prostych krokach” to podrêcznik przydatny ka¿demu pocz¹tkuj¹cemu i ġrednio zaawansowanemu webmasterowi. Opisuje rozwi¹zania ponad 250 typowych problemów wystêpuj¹cych przy tworzeniu stron WWW. Ka¿dy temat przedstawiony jest w postaci ilustrowanego przyk³adu. Dziêki temu ka¿dy mo¿e szybko i bez problemów poznaæ jêzyk HTML — podstawê ka¿dego serwisu WWW. Wykonuj¹c wszystkie zadania po kolei, mo¿na poznaæ podstawy projektowania stron WWW, pocz¹wszy od stosowania pierwszych znaczników (elementów sk³adowych jêzyka HTML), skoñczywszy na umieszczaniu gotowych witryn na serwerze. • Struktura dokumentu HTML • Znaczniki META • Wprowadzanie i formatowanie tekstu • Umieszczanie obrazów w dokumentach HTML • Osadzanie plików multimedialnych i apletów Javy • Tworzenie tabel • Projektowanie formularzy • Formatowanie z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS • Proste skrypty JavaScript • Korzystanie z narzêdzi tekstowych i graficznych Ta ksi¹¿ka to prawdziwy „szwajcarski scyzoryk” — znajdziesz w niej wszystkie wiadomoġci, które mog¹ okazaæ siê niezbêdne przy tworzeniu stron WWW. Spis tre(cid:156)ci O Autorach................................................................................................................................................................................................... 13 Wprowadzenie ............................................................................................................................................................................................. 15 CzŒ(cid:156)(cid:230) 1. Struktura dokumentu w jŒzyku HTML .......................................................................... 19 Zadanie 1. Wprowadzanie znacznik(cid:243)w ....................................................................................................................................................20 Zadanie 2. Tworzenie struktury dokumentu ........................................................................................................................................... 22 Zadanie 3. Znacznik Meta (cid:151) tworzenie s‡(cid:243)w kluczowych ......................................................................................................................24 Zadanie 4. Znacznik Meta (cid:151) tworzenie opisu strony ............................................................................................................................. 26 Zadanie 5. Znacznik Meta (cid:151) informacje o autorze dokumentu..............................................................................................................28 Zadanie 6. Znacznik Meta (cid:151) data wyga(cid:156)niŒcia strony ............................................................................................................................. 30 Zadanie 7. Znacznik Meta (cid:151) od(cid:156)wie¿anie zawarto(cid:156)ci strony ................................................................................................................. 32 Zadanie 8. Znacznik Meta (cid:151) informacje dla robot(cid:243)w internetowych ....................................................................................................34 Zadanie 9. Kontrolowanie t‡a dokumentu ............................................................................................................................................... 36 Zadanie 10. Praca z kodem (cid:159)r(cid:243)d‡owym w przegl„darce internetowej....................................................................................................38 CzŒ(cid:156)(cid:230) 2. Praca z tekstem ........................................................................................................ 41 Zadanie 11. Praca z nag‡(cid:243)wkami ............................................................................................................................................................... 42 Zadanie 12. Praca z akapitami................................................................................................................................................................... 44 Zadanie 13. Stosowanie czcionek ............................................................................................................................................................46 Zadanie 14. Ustawianie wielko(cid:156)ci czcionki ..............................................................................................................................................48 Zadanie 15. Ustawianie koloru czcionki................................................................................................................................................... 50 Zadanie 16. Stosowanie styl(cid:243)w fizycznych............................................................................................................................................... 52 Zadanie 17. Stosowanie styl(cid:243)w logicznych ..............................................................................................................................................54 Zadanie 18. Wstawianie znak(cid:243)w specjalnych ..........................................................................................................................................56 Zadanie 19. Stosowanie elementu (cid:132)tekst preformatowany(cid:148) ................................................................................................................... 58 Zadanie 20. Stosowanie elementu (cid:132)cytat(cid:148) ............................................................................................................................................... 60 Zadanie 21. Ustawianie margines(cid:243)w dokumentu ....................................................................................................................................62 Zadanie 22. Tworzenie listy numerowanej ..............................................................................................................................................64 Zadanie 23. Modyfikacja stylu listy numerowanej ....................................................................................................................................66 Zadanie 24. Zmiana warto(cid:156)ci pocz„tkowej listy numerowanej ............................................................................................................... 68 Zadanie 25. Tworzenie listy wypunktowanej........................................................................................................................................... 70 6 Spis tre(cid:156)ci Zadanie 26. Modyfikacja styl(cid:243)w punktor(cid:243)w ............................................................................................................................................72 Zadanie 27. Zagnie¿d¿anie list ..................................................................................................................................................................74 Zadanie 28. Tworzenie list definicji ..........................................................................................................................................................76 CzŒ(cid:156)(cid:230) 3. Praca z obrazami ....................................................................................................... 79 Zadanie 29. Wstawianie obraz(cid:243)w ............................................................................................................................................................80 Zadanie 30. Kontrolowanie odstŒp(cid:243)w i wyr(cid:243)wnywania ......................................................................................................................... 82 Zadanie 31. Skalowanie obraz(cid:243)w w programie Photoshop Elements ..................................................................................................... 84 Zadanie 32. Optymalizacja obraz(cid:243)w GIF w programie Photoshop Elements ......................................................................................... 86 Zadanie 33. Optymalizacja obraz(cid:243)w JPEG w programie Photoshop Elements ....................................................................................... 88 Zadanie 34. Optymalizacja obraz(cid:243)w PNG w programie Photoshop Elements ....................................................................................... 90 CzŒ(cid:156)(cid:230) 4. Audio i wideo ............................................................................................................ 93 Zadanie 35. Osadzanie plik(cid:243)w audio ........................................................................................................................................................94 Zadanie 36. D(cid:159)wiŒki odtwarzane w tle ....................................................................................................................................................96 Zadanie 37. Osadzanie sekwencji wideo ..................................................................................................................................................98 Zadanie 38. Osadzanie aplet(cid:243)w Javy ..................................................................................................................................................... 100 CzŒ(cid:156)(cid:230) 5. Hiper‡„cza .............................................................................................................. 103 Zadanie 39. Tworzenie hiper‡„czy ........................................................................................................................................................ 104 Zadanie 40. Okre(cid:156)lanie (cid:156)cie¿ek ............................................................................................................................................................. 106 Zadanie 41. Tworzenie odno(cid:156)nik(cid:243)w mailto.......................................................................................................................................... 108 Zadanie 42. Tworzenie odno(cid:156)nik(cid:243)w do innych miejsc w tym samym dokumencie............................................................................. 110 CzŒ(cid:156)(cid:230) 6. Tworzenie tabel ....................................................................................................... 113 Zadanie 43. Tworzenie tabel ................................................................................................................................................................. 114 Zadanie 44. Obramowanie tabeli .......................................................................................................................................................... 116 Zadanie 45. (cid:132)Du¿e(cid:148) kom(cid:243)rki................................................................................................................................................................. 118 Zadanie 46. Wyr(cid:243)wnywanie element(cid:243)w tabeli .................................................................................................................................... 120 Zadanie 47. Okre(cid:156)lanie wymiar(cid:243)w element(cid:243)w tabeli .......................................................................................................................... 122 Zadanie 48. T‡o tabeli ............................................................................................................................................................................ 124 Zadanie 49. Zagnie¿d¿anie tabel............................................................................................................................................................ 126 Zadanie 50. Dalsze porz„dkowanie danych w tabelach ........................................................................................................................ 128 Spis tre(cid:156)ci 7 CzŒ(cid:156)(cid:230) 7. Praca z formularzami ............................................................................................... 131 Zadanie 51. Dodawanie element(cid:243)w formularzy ................................................................................................................................... 132 Zadanie 52. Formatowanie p(cid:243)l tekstowych .......................................................................................................................................... 134 Zadanie 53. Formatowanie p(cid:243)l przeznaczonych do wprowadzania hase‡ ............................................................................................ 136 Zadanie 54. Formatowanie obszar(cid:243)w tekstowych ............................................................................................................................... 138 Zadanie 55. Formatowanie p(cid:243)l wyboru ................................................................................................................................................ 140 Zadanie 56. Formatowanie przycisk(cid:243)w opcji ........................................................................................................................................ 142 Zadanie 57. Formatowanie list rozwijanych.......................................................................................................................................... 144 Zadanie 58. Formatowanie list wyboru ................................................................................................................................................. 146 Zadanie 59. Formatowanie p(cid:243)l typu file ................................................................................................................................................ 148 Zadanie 60. Formatowanie przycisk(cid:243)w typu Submit i Reset ................................................................................................................ 150 Zadanie 61. Stosowanie obrazk(cid:243)w w roli przycisk(cid:243)w typu Submit ..................................................................................................... 152 Zadanie 62. Stosowanie ukrytych p(cid:243)l formularzy ................................................................................................................................. 154 Zadanie 63. Okre(cid:156)lanie kolejno(cid:156)ci, w jakiej nale¿y porusza(cid:230) siŒ po polach formularza ....................................................................... 156 Zadanie 64. Stosowanie zestaw(cid:243)w p(cid:243)l ................................................................................................................................................. 158 CzŒ(cid:156)(cid:230) 8. Praca z ramkami ..................................................................................................... 161 Zadanie 65. Tworzenie dokumentu g‡(cid:243)wnego ..................................................................................................................................... 162 Zadanie 66. Okre(cid:156)lanie rozmiar(cid:243)w ramek ........................................................................................................................................... 164 Zadanie 67. Granice ramek ................................................................................................................................................................... 166 Zadanie 68. Marginesy i paski przewijania ramek.................................................................................................................................. 168 Zadanie 69. Zagnie¿d¿anie ramek ......................................................................................................................................................... 170 Zadanie 70. Wyb(cid:243)r ramki docelowej.................................................................................................................................................... 172 Zadanie 71. Informacje noframes .......................................................................................................................................................... 174 Zadanie 72. P‡ywaj„ce ramki ................................................................................................................................................................. 176 CzŒ(cid:156)(cid:230) 9. Kaskadowe arkusze styl(cid:243)w (CSS) .............................................................................. 179 Zadanie 73. Spisywanie regu‡ stylu ........................................................................................................................................................ 180 Zadanie 74. Tworzenie osadzonego arkusza styl(cid:243)w............................................................................................................................. 182 Zadanie 75. Tworzenie zewnŒtrznego arkusza styl(cid:243)w ......................................................................................................................... 184 Zadanie 76. Tworzenie klas styl(cid:243)w ....................................................................................................................................................... 186 Zadanie 77. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)(cid:230) font-family...................................................................................................................................................... 188 Zadanie 78. Okre(cid:156)lanie wielko(cid:156)ci czcionki za pomoc„ s‡(cid:243)w kluczowych ............................................................................................ 190 Zadanie 79. Okre(cid:156)lanie wielko(cid:156)ci czcionki poprzez podanie jej fizycznych wymiar(cid:243)w ....................................................................... 192 Zadanie 80. Praca ze stylami czcionek .................................................................................................................................................. 194 8 Spis tre(cid:156)ci Zadanie 81. Skr(cid:243)cony zapis w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy font ........................................................................................................................... 196 Zadanie 82. Kolor czcionki i kolor t‡a ................................................................................................................................................... 198 Zadanie 83. Kontrolowanie odstŒp(cid:243)w miŒdzy znakami i miŒdzy s‡owami .......................................................................................... 200 Zadanie 84. Kontrolowanie odstŒp(cid:243)w miŒdzy wierszami i wyr(cid:243)wnywania w pionie.......................................................................... 202 Zadanie 85. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)(cid:230) text-decoration ............................................................................................................................................. 204 Zadanie 86. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)(cid:230) text-transform ............................................................................................................................................... 206 Zadanie 87. Kontrolowanie wyr(cid:243)wnywania tekstu i wciŒ(cid:230) .................................................................................................................. 208 Zadanie 88. Praca z obrazami wy(cid:156)wietlanymi w tle .............................................................................................................................. 210 Zadanie 89. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy padding ............................................................................................................................................. 212 Zadanie 90. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy border-style ..................................................................................................................................... 214 Zadanie 91. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy border-width ................................................................................................................................... 216 Zadanie 92. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy border-color .................................................................................................................................... 218 Zadanie 93. Skr(cid:243)cony zapis w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy border ...................................................................................................................... 220 Zadanie 94. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci z grupy margin .............................................................................................................................................. 222 Zadanie 95. Okre(cid:156)lanie wymiar(cid:243)w poszczeg(cid:243)lnych element(cid:243)w .......................................................................................................... 224 Zadanie 96. W‡a(cid:156)ciwo(cid:156)(cid:230) float ................................................................................................................................................................ 226 Zadanie 97. Kontrolowanie styl(cid:243)w wypunktowania............................................................................................................................. 228 Zadanie 98. Kontrolowanie styl(cid:243)w numerowania ................................................................................................................................ 230 Zadanie 99. Tworzenie warstw o wsp(cid:243)‡rzŒdnych bezwzglŒdnych....................................................................................................... 232 Zadanie 100. Tworzenie warstw o wsp(cid:243)‡rzŒdnych wzglŒdnych .......................................................................................................... 234 Zadanie 101. Deklarowanie obszar(cid:243)w obcinania warstw .................................................................................................................... 236 CzŒ(cid:156)(cid:230) 10. Proste skrypty w jŒzyku JavaScript ............................................................................ 239 Zadanie 102. Przygotowywanie dokument(cid:243)w...................................................................................................................................... 240 Zadanie 103. Wstawianie informacji o dacie i godzinie ........................................................................................................................ 242 Zadanie 104. Zmiana zawarto(cid:156)ci strony w zale¿no(cid:156)ci od pory dnia..................................................................................................... 244 Zadanie 105. Umieszczanie informacji na pasku stanu przegl„darki..................................................................................................... 246 Zadanie 106. Ukrywanie adres(cid:243)w e-mail przed spamerami ................................................................................................................. 248 Zadanie 107. Wczytywanie obraz(cid:243)w z wyprzedzeniem ...................................................................................................................... 250 Zadanie 108. Efekt zmieniaj„cych siŒ obraz(cid:243)w ..................................................................................................................................... 252 Zadanie 109. Tworzenie okien wyskakuj„cych ..................................................................................................................................... 254 Spis tre(cid:156)ci 9 CzŒ(cid:156)(cid:230) 11. Elementy opracowane przez firmy niezale¿ne.............................................................. 257 Zadanie 110. Dodawanie bezp‡atnego paska wyszukiwania Google .................................................................................................... 258 Zadanie 111. Dodawanie bezp‡atnego paska z wiadomo(cid:156)ciami ........................................................................................................... 260 Zadanie 112. Dodawanie mo¿liwo(cid:156)ci g‡osowania ................................................................................................................................. 262 Zadanie 113. Program partnerski Amazon.com ................................................................................................................................... 264 Zadanie 114. Dodawanie darmowego licznika odwiedzin .................................................................................................................... 266 Zadanie 115. Dodawanie informacji o pogodzie................................................................................................................................... 268 CzŒ(cid:156)(cid:230) 12. TextPad ................................................................................................................. 271 Zadanie 116. Pobieranie TextPada z internetu ..................................................................................................................................... 272 Zadanie 117. Tworzenie i otwieranie dokument(cid:243)w ............................................................................................................................ 274 Zadanie 118. Poruszanie siŒ po tek(cid:156)cie................................................................................................................................................. 276 Zadanie 119. Zaznaczanie kodu ............................................................................................................................................................ 278 Zadanie 120. Korzystanie ze Schowka .................................................................................................................................................. 280 Zadanie 121. Zarz„dzanie plikami ......................................................................................................................................................... 282 Zadanie 122. NarzŒdzia Znajd(cid:159) i Zast„p ............................................................................................................................................... 284 Zadanie 123. Wyszukiwanie ‡aæcuch(cid:243)w w kilku plikach jednocze(cid:156)nie................................................................................................. 286 Zadanie 124. Odnajdywanie nawias(cid:243)w do pary.................................................................................................................................... 288 Zadanie 125. Sprawdzanie pisowni ....................................................................................................................................................... 290 Zadanie 126. Praca z Selektorem dokument(cid:243)w ................................................................................................................................... 292 Zadanie 127. Tworzenie przestrzeni roboczych .................................................................................................................................. 294 Zadanie 128. Praca z bibliotekami wstawek ......................................................................................................................................... 296 Zadanie 129. Edytowanie bibliotek wstawek ........................................................................................................................................ 298 Zadanie 130. Pobieranie bibliotek wstawek z internetu ....................................................................................................................... 300 Zadanie 131. Wsp(cid:243)‡praca TextPada z przegl„darkami internetowymi ................................................................................................ 302 Zadanie 132. Konfiguracja narzŒdzia HTML Validator ......................................................................................................................... 304 Zadanie 133. Tworzenie makr wywo‡ywanych z klawiatury ................................................................................................................ 306 Zadanie 134. Tworzenie makr wstawiaj„cych znaczniki-pojemniki ..................................................................................................... 308 Zadanie 135. Kolorowanie sk‡adni ........................................................................................................................................................ 310 CzŒ(cid:156)(cid:230) 13. Praca w edytorze HomeSite ...................................................................................... 313 Zadanie 136. Rekonesans po interfejsie edytora HomeSite ................................................................................................................. 314 Zadanie 137. Tworzenie nowego projektu........................................................................................................................................... 316 Zadanie 138. Organizowanie folder(cid:243)w projektu .................................................................................................................................. 318 Zadanie 139. RozpoczŒcie pracy nad nowym dokumentem ................................................................................................................ 320 10 Spis tre(cid:156)ci Zadanie 140. Tworzenie i u¿ywanie szablon(cid:243)w stron .......................................................................................................................... 322 Zadanie 141. Wstawianie i konwersja plik(cid:243)w....................................................................................................................................... 324 Zadanie 142. Odnajdywanie i wstawianie znacznik(cid:243)w i atrybut(cid:243)w ..................................................................................................... 326 Zadanie 143. Porz„dkowanie kodu za pomoc„ funkcji CodeSweeper ................................................................................................. 328 Zadanie 144. Edycja kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w w oknie edytora styl(cid:243)w ........................................................................................ 330 Zadanie 145. Podgl„d stron w zewnŒtrznych przegl„darkach .............................................................................................................. 332 Zadanie 146. Formatowanie tekstu strony ........................................................................................................................................... 334 Zadanie 147. Tworzenie list .................................................................................................................................................................. 336 Zadanie 148. Sprawdzanie pisowni ....................................................................................................................................................... 338 Zadanie 149. Wstawianie kresek poziomych ....................................................................................................................................... 340 Zadanie 150. Wyszukiwanie ci„g(cid:243)w znak(cid:243)w w dokumencie HTML.................................................................................................... 342 Zadanie 151. Zamienianie ci„g(cid:243)w znak(cid:243)w w dokumencie HTML ....................................................................................................... 344 Zadanie 152. Wstawianie obraz(cid:243)w ....................................................................................................................................................... 346 Zadanie 153. Korzystanie z edytora map obraz(cid:243)w .............................................................................................................................. 348 Zadanie 154. Automatyczne wstawianie znacznik(cid:243)w........................................................................................................................... 350 Zadanie 155. Wstawianie tabel ............................................................................................................................................................. 352 Zadanie 156. Konstruowanie uk‡ad(cid:243)w ramek ...................................................................................................................................... 354 Zadanie 157. Tworzenie formularzy ..................................................................................................................................................... 356 Zadanie 158. Okre(cid:156)lanie wagi strony.................................................................................................................................................... 358 Zadanie 159. Weryfikacja kodu i ‡„czy .................................................................................................................................................. 360 Zadanie 160. Dostosowywanie ustawieæ edytora HomeSite............................................................................................................... 362 Zadanie 161. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych................................................................................................................... 364 Zadanie 162. Ustawianie opcji publikowania ........................................................................................................................................ 366 Zadanie 163. Publikowanie plik(cid:243)w i folder(cid:243)w ...................................................................................................................................... 368 CzŒ(cid:156)(cid:230) 14. Praca w (cid:156)rodowisku Dreamweaver ............................................................................. 371 Zadanie 164. Okre(cid:156)lanie przegl„darek u¿ywanych do podgl„du stron ................................................................................................ 372 Zadanie 165. Definiowanie serwis(cid:243)w ................................................................................................................................................... 374 Zadanie 166. U¿ywanie map serwis(cid:243)w ................................................................................................................................................. 376 Zadanie 167. Ustalanie w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci strony ........................................................................................................................................... 378 Zadanie 168. Ustawianie opcji wy(cid:156)wietlania kodu ................................................................................................................................ 380 Zadanie 169. Korzystanie z urywk(cid:243)w kodu.......................................................................................................................................... 382 Zadanie 170. Wstawianie i formatowanie tekstu ................................................................................................................................. 384 Zadanie 171. Tworzenie list .................................................................................................................................................................. 386 Zadanie 172. Sprawdzanie pisowni tekstu ............................................................................................................................................ 388 Spis tre(cid:156)ci 11 Zadanie 173. U¿ywanie funkcji wyszukaj i zast„p.................................................................................................................................. 390 Zadanie 174. Importowanie kodu HTML wygenerowanego w edytorze Word ................................................................................. 392 Zadanie 175. Importowanie tabel danych z osobnych aplikacji ............................................................................................................ 394 Zadanie 176. Wstawianie i formatowanie obraz(cid:243)w ............................................................................................................................. 396 Zadanie 177. Tworzenie tekstu w formacie Flash ................................................................................................................................ 398 Zadanie 178. Tworzenie przycisk(cid:243)w w formacie Flash ........................................................................................................................ 400 Zadanie 179. Testowanie i dostosowywanie przycisk(cid:243)w w formacie Flash ........................................................................................ 402 Zadanie 180. Wyznaczanie zewnŒtrznego edytora obraz(cid:243)w ............................................................................................................... 404 Zadanie 181. Tworzenie map obraz(cid:243)w ................................................................................................................................................ 406 Zadanie 182. Przygotowywanie obraz(cid:243)w prze‡„czanych ..................................................................................................................... 408 Zadanie 183. Projektowanie pask(cid:243)w nawigacyjnych ............................................................................................................................ 410 Zadanie 184. Tworzenie tabel ............................................................................................................................................................... 412 Zadanie 185. Modyfikowanie istniej„cych tabel .................................................................................................................................... 414 Zadanie 186. Tworzenie formularzy ..................................................................................................................................................... 416 Zadanie 187. Opracowywanie uk‡ad(cid:243)w ramek .................................................................................................................................... 418 Zadanie 188. Pos‡ugiwanie siŒ technik„ warstw ................................................................................................................................... 420 Zadanie 189. Tworzenie arkuszy styl(cid:243)w............................................................................................................................................... 422 Zadanie 190. Definiowanie akcji ........................................................................................................................................................... 424 Zadanie 191. Definiowanie akcji wstŒpnego pobierania obraz(cid:243)w ....................................................................................................... 426 Zadanie 192. Definiowanie akcji otwierania okna przegl„darki............................................................................................................ 428 Zadanie 193. Definiowanie akcji sprawdzania danych w formularzu ................................................................................................... 430 Zadanie 194. Definiowanie akcji wy(cid:156)wietlania tekstu na pasku stanu .................................................................................................. 432 Zadanie 195. Korzystanie z panelu zasob(cid:243)w ........................................................................................................................................ 434 Zadanie 196. Okre(cid:156)lanie danych zdalnego serwera.............................................................................................................................. 436 Zadanie 197. Wysy‡anie i pobieranie plik(cid:243)w ........................................................................................................................................ 438 Zadanie 198. Zarz„dzanie podzia‡em pracy .......................................................................................................................................... 440 CzŒ(cid:156)(cid:230) 15. Praca w (cid:156)rodowisku FrontPage .................................................................................. 443 Zadanie 199. Zak‡adanie serwisu WWW............................................................................................................................................. 444 Zadanie 200. Tworzenie nowych stron w strukturze nawigacyjnej ..................................................................................................... 446 Zadanie 201. Nadawanie nazw i zapisywanie stron .............................................................................................................................. 448 Zadanie 202. Przegl„danie i zmienianie w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci stron ................................................................................................................... 450 Zadanie 203. Stosowanie motyw(cid:243)w ..................................................................................................................................................... 452 Zadanie 204. Tworzenie nowych motyw(cid:243)w ........................................................................................................................................ 454 Zadanie 205. Tworzenie i u¿ywanie szablon(cid:243)w.................................................................................................................................... 456 12 Spis tre(cid:156)ci Zadanie 206. Wstawianie i formatowanie tekstu ................................................................................................................................. 458 Zadanie 207. Sprawdzanie i poprawianie tekstu strony ....................................................................................................................... 460 Zadanie 208. Wstawianie obraz(cid:243)w clipart i z pliku .............................................................................................................................. 462 Zadanie 209. Definiowanie zastŒpczego tekstu .................................................................................................................................... 464 Zadanie 210. Rysowanie i formatowanie kszta‡t(cid:243)w i linii ..................................................................................................................... 466 Zadanie 211. Wstawianie na strony film(cid:243)w w formacie Flash.............................................................................................................. 468 Zadanie 212. Tworzenie obiekt(cid:243)w WordArt ...................................................................................................................................... 470 Zadanie 213. Dodawanie pask(cid:243)w nawigacyjnych ................................................................................................................................. 472 Zadanie 214. Wstawianie i wyr(cid:243)wnywanie transparent(cid:243)w stron........................................................................................................ 474 Zadanie 215. Tworzenie przycisk(cid:243)w interaktywnych .......................................................................................................................... 476 Zadanie 216. Zmienianie t‡a i kolor(cid:243)w stron ........................................................................................................................................ 478 Zadanie 217. Tworzenie list punktowanych i numerowanych ............................................................................................................. 480 Zadanie 218. Wy(cid:156)wietlanie obramowania tekstu ................................................................................................................................. 482 Zadanie 219. Cieniowanie blok(cid:243)w tekstu i pustych wierszy ................................................................................................................ 484 Zadanie 220. Wstawianie tabel ............................................................................................................................................................. 486 Zadanie 221. Tworzenie i usuwanie wierszy, kolumn i kom(cid:243)rek ........................................................................................................ 488 Zadanie 222. Rozdzielanie i scalanie kom(cid:243)rek tabel............................................................................................................................. 490 Zadanie 223. Zmienianie wymiar(cid:243)w i formatowania kom(cid:243)rek............................................................................................................ 492 Zadanie 224. Wype‡nianie tabel grafik„ i tekstem ................................................................................................................................ 494 Zadanie 225. Tworzenie ramek ............................................................................................................................................................ 496 Zadanie 226. Stosowanie techniki warstw............................................................................................................................................ 498 Zadanie 227. Definiowanie zak‡adek w tek(cid:156)cie stron ........................................................................................................................... 500 Zadanie 228. Wpisywanie s‡(cid:243)w kluczowych i opis(cid:243)w stron ................................................................................................................ 502 Zadanie 229. Publikowanie utworzonych serwis(cid:243)w ............................................................................................................................ 504 Skorowidz ...............................................................................................................................................................................507 CzŒ(cid:156)(cid:230) 14. Praca w (cid:156)rodowisku Dreamweaver Importowanie kodu HTML wygenerowanego w edytorze Word Importowanie tabel danych z osobnych aplikacji Zadanie 164. Okre(cid:156)lanie przegl„darek u¿ywanych do podgl„du stron Zadanie 165. Definiowanie serwis(cid:243)w Zadanie 166. U¿ywanie map serwis(cid:243)w Zadanie 167. Ustalanie w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci strony Zadanie 168. Ustawianie opcji wy(cid:156)wietlania kodu Zadanie 169. Korzystanie z urywk(cid:243)w kodu Zadanie 170. Wstawianie i formatowanie tekstu Zadanie 171. Tworzenie list Zadanie 172. Sprawdzanie pisowni tekstu Zadanie 173. U¿ywanie funkcji wyszukaj i zast„p Zadanie 174. Zadanie 175. Zadanie 176. Wstawianie i formatowanie obraz(cid:243)w Zadanie 177. Tworzenie tekstu w formacie Flash Zadanie 178. Tworzenie przycisk(cid:243)w w formacie Flash Zadanie 179. Testowanie i dostosowywanie przycisk(cid:243)w w formacie Flash Zadanie 180. Wyznaczanie zewnŒtrznego edytora obraz(cid:243)w Zadanie 181. Tworzenie map obraz(cid:243)w Zadanie 182. Przygotowywanie obraz(cid:243)w prze‡„czanych Zadanie 183. Projektowanie pask(cid:243)w nawigacyjnych Zadanie 184. Tworzenie tabel Zadanie 185. Modyfikowanie istniej„cych tabel Zadanie 186. Tworzenie formularzy Zadanie 187. Opracowywanie uk‡ad(cid:243)w ramek Zadanie 188. Pos‡ugiwanie siŒ technik„ warstw Zadanie 189. Tworzenie arkuszy styl(cid:243)w Zadanie 190. Definiowanie akcji Zadanie 191. Definiowanie akcji wstŒpnego pobierania obraz(cid:243)w Zadanie 192. Definiowanie akcji otwierania okna przegl„darki Zadanie 193. Definiowanie akcji sprawdzania danych w formularzu Zadanie 194. Definiowanie akcji wy(cid:156)wietlania tekstu na pasku stanu Zadanie 195. Korzystanie z panelu zasob(cid:243)w Zadanie 196. Okre(cid:156)lanie danych zdalnego serwera Zadanie 197. Wysy‡anie i pobieranie plik(cid:243)w Zadanie 198. Zarz„dzanie podzia‡em pracy 372 CzŒ(cid:156)(cid:230) 14. Okre(cid:156)lanie przegl„darek u¿ywanych do podgl„du stron Dobry projektant stron internetowych, zanim udostŒpni strony na serwerze, testuje je w wiŒcej ni¿ jednej przegl„darce, a nawet w r(cid:243)¿nych wersjach poszczeg(cid:243)lnych przegl„darek. DziŒki temu mo¿e siŒ zorientowa(cid:230), czy wygl„d lub dzia‡anie kt(cid:243)rej(cid:156) ze stron nie ulegaj„ zaburzeniu po wy(cid:156)wietleniu za(cid:160)pomoc„ niekt(cid:243)rych przegl„darek, czy te¿ nawet tylko jednej z wersji kt(cid:243)rej(cid:156) z przegl„darek. W tym zadaniu ustawimy przegl„darki, kt(cid:243)re bŒd„ u¿ywane do(cid:160)pogl„du edytowanych stron. 1. Po uruchomieniu (cid:156)rodowiska Dreamweaver MX wybierz z menu File pozycjŒ Preview in Browser, a z otwartego w ten spos(cid:243)b podmenu polecenie Edit Browser List. 2. Uka¿e siŒ okno dialogowe Preferences (rysunek 164.1). Zaznacz po lewej stronie element Preview in Browser. W prawej czŒ(cid:156)ci okna mo¿esz teraz uzupe‡ni(cid:230) listŒ u¿ywanych przegl„darek, klikaj„c przycisk ze znakiem plusa. Rysunek 164.1. Widok listy przegl„darek u¿ywanych do podgl„du umo¿liwia dodawanie przegl„darek do listy Zadanie 1 6 4 Uwagi § Firma Macromedia udostŒpnia darmowe wersje pr(cid:243)bne swoich program(cid:243)w, w tym tak¿e (cid:156)rodowiska Dreamweaver MX, w(cid:160)internecie pod adresem http:// www.macromedia.com/downloads. § Aby przegl„darkŒ mo¿na by‡o umie(cid:156)ci(cid:230) na li(cid:156)cie, trzeba najpierw mie(cid:230) j„ zainstalowan„ w komputerze. Najnowsz„ wersjŒ przegl„darki Microsoft Internet Explorer znajdziesz w serwisie firmy Microsoft pod adresem http://www.microsoft.com/ windows/ie_intl/pl/; przegl„darkŒ Netscape Navigator na stronach firmy Netscape (http://channels. netscape.com/ns/browsers), natomiast polsk„ wersjŒ zgodnej z(cid:160)Netscape Navigator przegl„darki Mozilla pobra(cid:230) mo¿na ze stron projektu znajduj„cych siŒ pod adresem http://www.mozillapl.org. (cid:140)wietn„ kolekcjŒ starszych wersji r(cid:243)¿nych przegl„darek zebrano w(cid:160)serwisie http://browsers.evolt.org. § NaprawdŒ nie spos(cid:243)b mie(cid:230) zbyt wiele przegl„darek do wyboru. Im(cid:160)wiŒcej rodzaj(cid:243)w masz dostŒpnych, im wiŒcej wersji ka¿dego typu przegl„darki, tym dok‡adniej mo¿esz przetestowa(cid:230) tworzone strony i(cid:160)usun„(cid:230) wszelkie niezgodno(cid:156)ci przed wys‡aniem stron na serwer. Ostrze¿enie § Wybieraj„c do zainstalowania przegl„darki i poszczeg(cid:243)lne ich wersje, bierz pod uwagŒ docelow„ grupŒ odbiorc(cid:243)w tworzonych stron. Je(cid:156)li bŒd„ to w wiŒkszo(cid:156)ci osoby zafascynowane technologi„, nie musisz siŒ za bardzo przejmowa(cid:230) starszymi wersjami. Je(cid:156)li serwis ma by(cid:230) przeznaczony dla szerszej publiczno(cid:156)ci, spo(cid:156)r(cid:243)d kt(cid:243)rej wiele os(cid:243)b korzysta prawdopodobnie ze(cid:160)starszego sprzŒtu i(cid:160)oprogramowania, upewnij siŒ, ¿e(cid:160)strony bŒd„ u nich dzia‡a(cid:230). Przetestuj serwis w r(cid:243)¿nych wersjach przegl„darek Internet Explorer i Netscape Navigator wcze(cid:156)niejszych ni¿ 6.0. Praca w (cid:156)rodowisku Dreamweaver 373 3. Po klikniŒciu przycisku ze znakiem plusa, pojawia siŒ okno dialogowe Add Browser (rysunek 164.2). Wpisz w nim nazwŒ, pod jak„ przegl„darka bŒdzie widoczna na li(cid:156)cie, wyznacz (cid:156)cie¿kŒ do pliku programu i zdecyduj, czy przegl„darka ma by(cid:230) mo¿e ustawiona jako g‡(cid:243)wna (Primary Browser) albo dodatkowa (Secondary Browser). Rysunek 164.2. Okre(cid:156)lanie parametr(cid:243)w przegl„darki dodawanej do listy 4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi(cid:230) ustawienia przegl„darki i powr(cid:243)ci(cid:230) do okna dialogowego Preferences. 5. Powtarzaj kroki od 2. do 4. dla ka¿dej przegl„darki, kt(cid:243)r„ chcesz umie(cid:156)ci(cid:230) na li(cid:156)cie. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamkn„(cid:230) okno dialogowe Preferences. Zadanie 1 6 4 Wskaz(cid:243)wka § Ustawienie przegl„darki jako g‡(cid:243)wnej oznacza, ¿e mo¿na j„ szybko uruchomi(cid:230) klawiszem F12. Przegl„darce dodatkowej odpowiada kombinacja klawiszy Ctrl+F12. Pozosta‡e przegl„darki trzeba uruchamia(cid:230) z menu. § Przed rozpoczŒciem pracy nad serwisem w jŒzyku polskim, warto ustawi(cid:230) domy(cid:156)lne kodowanie znak(cid:243)w w nowo tworzonych dokumentach na(cid:160)standard ISO 8859-2. W tym celu wybierz z menu Edit polecenie Preferences i w lewej czŒ(cid:156)ci okna, kt(cid:243)re siŒ otworzy, zaznacz element New Document. NastŒpnie z listy rozwijanej Default Encoding wybierz pozycjŒ Central European (ISO-8859-2). Odsy‡acz § Kiedy serwis ju¿ na pewno dobrze dzia‡a i wygl„da we wszystkich przegl„darkach, wy(cid:156)lij jego pliki na(cid:160)serwer WWW (wiŒcej informacji na ten temat znajdziesz w zadaniu 197.). Zadanie 1 6 5 Uwagi § Nazwa serwisu mo¿e by(cid:230) dowolna, na przyk‡ad mo¿esz wykorzysta(cid:230) adres domenowy, ale dobrymi nazwami bŒd„ te¿ Serwis Roberta albo Serwis korporacji ABC. § Obs‡uga okien i paneli w obszarze roboczym Dreamweaver MX jest charakterystyczna dla program(cid:243)w Macromedia z oznaczeniem MX, na(cid:160)przyk‡ad Flash MX. Zawarto(cid:156)(cid:230) panelu mo¿na na przemian wy(cid:156)wietla(cid:230) i ukrywa(cid:230), klikaj„c ikonŒ tr(cid:243)jk„ta obok nazwy panelu (omawiany w(cid:160)tym zadaniu panel Site znajduje siŒ w oknie Files). Je(cid:156)li niechc„cy usunie siŒ z obszaru roboczego okno lub panel, mo¿na je ponownie wy(cid:156)wietli(cid:230) (lub ods‡oni(cid:230) zawarto(cid:156)(cid:230) zwiniŒtego panelu), znajduj„c nazwŒ panelu w(cid:160)menu Windows. Ostrze¿enie § Edycja plik(cid:243)w na zdalnym serwerze ma dwie wady. Po pierwsze, strony s„ publicznie dostŒpne w czasie, gdy(cid:160)nad nimi pracujesz. Po drugie, trzeba specjalnie kopiowa(cid:230) pliki na(cid:160)dysk lokalny w celu utworzenia kopii zapasowej. 374 CzŒ(cid:156)(cid:230) 14. Definiowanie serwis(cid:243)w PracŒ nad projektem w (cid:156)rodowisku Dreamweaver MX rozpoczyna siŒ od(cid:160)zdefiniowania serwisu. Trzeba wpisa(cid:230) nazwŒ, okre(cid:156)li(cid:230) lokalne i docelowe po‡o¿enie plik(cid:243)w, a tak¿e inne szczeg(cid:243)‡owe ustawienia. Struktura folder(cid:243)w lokalnych zostanie odtworzona na serwerze, nie bŒdzie wiŒc problem(cid:243)w z(cid:160)‡„czami miŒdzy plikami serwisu. 1. Wybierz z menu Site polecenie New Site, aby otworzy(cid:230) okno dialogowe Site Definition (rysunek 165.1). BŒdziemy zajmowa(cid:230) siŒ na razie tylko panelem Basic, upewnij siŒ wiŒc, ¿e to w‡a(cid:156)nie ten z dw(cid:243)ch jest otwarty. Rysunek 165.1. Pierwszy krok definiowania serwisu to ustalenie nazwy 2. Wpisz nazwŒ nowego serwisu i kliknij przycisk Next. 3. Mo¿esz ustali(cid:230), ¿e bŒdziesz u¿ywa(cid:230) jakiego(cid:156) rodzaju technologiŒ aktywnego generowania stron na serwerze (tak„ jak ColdFusion, ASP.NET, JSP czy PHP). Zaznacz opcjŒ Yes, aby wybra(cid:230) konkretn„ technologiŒ, lub opcjŒ No, aby zrezygnowa(cid:230) z tych rozwi„zaæ. 4. Kliknij przycisk Next. Trzecia strona kreatora zawiera zapytanie o tryb edycji stron: lokalnie (do wyboru dysk albo sie(cid:230)) czy na zdalnym serwerze. 5. Zaznacz opcjŒ Edit Local Copies on My Machine. Musisz teraz wyznaczy(cid:230) (cid:156)cie¿kŒ do folderu, w kt(cid:243)rym chcesz przechowywa(cid:230) pliki nowego serwisu. 6. Kliknij przycisk Next i na nastŒpnej stronie wybierz metodŒ ‡„czenia siŒ z serwerem zdalnym. W zale¿no(cid:156)ci od ustawionej metody w panelu dostŒpne bŒd„ inne opcje szczeg(cid:243)‡owe. Praca w (cid:156)rodowisku Dreamweaver 375 7. Kliknij przycisk Next. Na otwartej teraz stronie mo¿esz w‡„czy(cid:230) lub wy‡„czy(cid:230) system blokowania plik(cid:243)w (Check In-Check Out) dla nowego serwisu. 8. Kliknij przycisk Next i sprawd(cid:159) jeszcze raz wszystkie parametry (rysunek 165.2). Rysunek 165.2. Sprawd(cid:159) ponownie poprawno(cid:156)(cid:230) ustawieæ 9. Kliknij przycisk Done. Nowy serwis jest ju¿ zdefiniowany i mo¿na teraz dodawa(cid:230) do niego strony. 10. Przede wszystkim potrzebujesz pliku o nazwie index.html. Zapisz wiŒc pod t„ nazw„ nowy, pusty dokument. W panelu Site w oknie Files kliknij ikonŒ tego pliku prawym przyciskiem i wybierz z menu polecenie Set as Home Page, aby oznaczy(cid:230) plik jako stronŒ g‡(cid:243)wn„ serwisu. Je(cid:156)li teraz z(cid:160)listy rozwijanej w tym samym panelu (z tej po prawej stronie) wybierzesz pozycjŒ Map View, zobaczysz zacz„tek mapy nowego serwisu (rysunek 165.3). Rysunek 165.3. Na razie mapa serwisu zawiera tylko jeden element Zadanie 1 6 5 Wskaz(cid:243)wki § System blokowania plik(cid:243)w (Check In-Check Out) s‡u¿y zapobieganiu sytuacji, kiedy dwie r(cid:243)¿ne osoby r(cid:243)wnocze(cid:156)nie zmieniaj„ ten sam plik. Je(cid:156)li pracujesz nad serwisem razem z kim(cid:156) innym, zaznacz opcjŒ Yes, enable check in and check out. Je(cid:156)li nad serwisem pracujesz tylko Ty, zaznacz opcjŒ No. § Je(cid:156)li podczas wczytywania serwisu w(cid:160)jego g‡(cid:243)wnym folderze zostanie wykryty plik index.html lub index.htm, automatycznie zostanie on oznaczony jako strona g‡(cid:243)wna serwisu. Je(cid:156)li jednak tworzysz stronŒ g‡(cid:243)wn„ ju¿ po otwarciu projektu, musisz oznaczy(cid:230) jej plik rŒcznie. Odsy‡acz § Tworzenie serwisu w programie FrontPage mo¿e polega(cid:230) na wybraniu szablonu i przygotowywaniu na jego podstawie kolejnych stron. Przeczytaj czŒ(cid:156)(cid:230) 15., aby zdoby(cid:230) wiŒcej informacji na ten temat. Zadanie 1 6 6 376 CzŒ(cid:156)(cid:230) 14. U¿ywanie map serwis(cid:243)w Widok mapy serwisu umo¿liwia tworzenie i nadz(cid:243)r nad uk‡adem ‡„czy pomiŒdzy stronami, a tak¿e otwieranie poszczeg(cid:243)lnych plik(cid:243)w do edycji. Jest to jak gdyby spojrzenie na ca‡y serwis z lotu ptaka, kt(cid:243)rym mo¿na obj„(cid:230) siatkŒ stron i zorientowa(cid:230) siŒ w strukturze serwisu. Istnieje jednak¿e pewna przeszkoda: najpierw trzeba utworzy(cid:230) serwis, zapisa(cid:230) kilka plik(cid:243)w, a dopiero p(cid:243)(cid:159)niej mo¿na podziwia(cid:230) ich schemat na mapie serwisu. Przed podjŒciem poni¿szych krok(cid:243)w trzeba wiŒc nie tylko zdefiniowa(cid:230) serwis, ale te¿ zapisa(cid:230) przynajmniej dwa pliki. W tym przyk‡adzie wykorzystamy pliki strony g‡(cid:243)wnej index.html oraz podstrony kontakt.html. 1. Aby wczyta(cid:230) uprzednio utworzony serwis i wy(cid:156)wietli(cid:230) jego mapŒ, wybierz z menu Site polecenie Site Map. Je(cid:156)li dostŒpny jest wiŒcej ni¿ jeden serwis, zaznacz na li(cid:156)cie wszystkich serwis(cid:243)w (rysunek 166.1 przedstawia zawieraj„ce j„ okno) nazwŒ serwisu, kt(cid:243)rym zamierzasz siŒ zajmowa(cid:230), a(cid:160)potem kliknij przycisk Done. Rysunek 166.1. W oknie dialogowym Edit Sites zaznacz nazwŒ serwisu, nad kt(cid:243)rym bŒdziesz pracowa(cid:230) 2. Po otwarciu serwisu wy(cid:156)wietl, je(cid:156)li trzeba, widok folder(cid:243)w lokalnych (panel Site w oknie Files, opcja Local View na prawej li(cid:156)cie rozwijanej). Klikaj„c ikony plusa lub minusa mo¿esz ods‡ania(cid:230) b„d(cid:159) ukrywa(cid:230) zawarto(cid:156)(cid:230) folder(cid:243)w w spos(cid:243)b analogiczny jak w oknach Eksploratora systemu Windows. W tym widoku mo¿esz obserwowa(cid:230) rozmieszczenie plik(cid:243)w serwisu w folderach. 3. Aby otworzy(cid:230) jeden z plik(cid:243)w, kliknij dwukrotnie jego ikonŒ w widoku eksploratora. Plik zostaje otwarty w nowym oknie edytora i mo¿na go teraz podda(cid:230) edycji. 4. Aby szybko utworzy(cid:230) ‡„cze miŒdzy dwoma stronami serwisu, rozszerz panel Site, klikaj„c ostatni na pasku narzŒdzi panelu przycisk Expand/ Collapse. W zale¿no(cid:156)ci od uk‡adu obszaru roboczego panel albo przekszta‡ci siŒ w okno zmaksymalizowane na ca‡e okno Dreamweaver MX, albo jedynie zawieraj„ce go okno siŒ poszerzy (rysunek 166.2). 5. Za pomoc„ pierwszego i trzeciego od lewej przycisku na pasku narzŒdzi panelu mo¿esz prze‡„cza(cid:230) widok w lewej czŒ(cid:156)ci okna pomiŒdzy widokami folder(cid:243)w serwisu (rysunek 166.3) i mapy serwisu. Przytrzymanie przycisku trzeciego powoduje otwarcie menu, kt(cid:243)re umo¿liwia w‡„czenie lub wy‡„czenie widoku folder(cid:243)w lokalnych w prawej czŒ(cid:156)ci okna. Ostrze¿enie § Je(cid:156)li na li(cid:156)cie w oknie Edit Sites nie ma serwisu, kt(cid:243)ry powinien tam siŒ znajdowa(cid:230), to znaczy, ¿e w og(cid:243)le nie zosta‡ zdefiniowany, czy to z(cid:160)powodu roztargnienia, czy te¿ przerwania procesu definiowania. Wybierz z menu Site polecenie New(cid:160)Site i utw(cid:243)rz serwis, uwa¿nie podaj„c wszystkie wymagane informacje. Praca w (cid:156)rodowisku Dreamweaver 377 6. Zaznacz ikonŒ pliku index.htm na mapie serwisu i przeci„gnij ikonŒ celownika na nazwŒ pliku w widoku folder(cid:243)w lokalnych po prawej stronie. Po ustanowieniu ‡„cza wybrany plik pojawi siŒ w widoku mapy serwisu, a samo ‡„cze zostanie wy(cid:156)wietlone w postaci kreski (rysunek 166.4). 7. Kontynuuj tworzenie ‡„czy lub zamknij mapŒ serwisu, ponownie klikaj„c przycisk rozk‡adania-sk‡adania panelu. Zadanie 1 6 6 Wskaz(cid:243)wki § Aby w widoku folder(cid:243)w ods‡oni(cid:230) lub ukry(cid:230) zawarto(cid:156)(cid:230) folderu, mo¿esz tak¿e klikn„(cid:230) dwukrotnie jego nazwŒ. § Po utworzeniu ‡„cza pomiŒdzy dwiema stronami w opisany tu spos(cid:243)b, na stronie pocz„tkowej umieszczane jest ‡„cze tekstowe (w(cid:160)tym przypadku bŒdzie to tekst kontakt, umo¿liwiaj„cy przej(cid:156)cie do(cid:160)strony kontakt.html). P(cid:243)(cid:159)niej mo¿esz zmieni(cid:230) je na ‡„cze graficzne albo pozostawi(cid:230) tekst, a tylko, na(cid:160)przyk‡ad, zmieni(cid:230) po‡o¿enie i(cid:160)formatowanie tekstu. § W poprzednich wersjach programu Dreamweaver mapa serwisu by‡a wy(cid:156)wietlana w osobnym oknie i(cid:160)wy(cid:156)wietlenie go ponad pozosta‡ymi oknami w celu korzystania z widoku mapy wymaga‡o klikniŒcia na pasku zadaæ przycisku odpowiadaj„cego temu oknu. Przycisk sk‡adania- -rozk‡adania spe‡nia z grubsza podobn„ funkcjŒ, umo¿liwiaj„c wy(cid:156)wietlenie mapy, je(cid:156)li jest potrzebna. Ten sam panel, zablokowany po prawej stronie obszaru roboczego, mo¿e s‡u¿y(cid:230) do otwierania plik(cid:243)w do(cid:160)edycji. Odsy‡acz § W (cid:156)rodowisku FrontPage dostŒpny jest widok nawigacyjny umo¿liwiaj„cy podobne operacje jak widok mapy serwisu w (cid:156)rodowisku Dreamweaver. Z czŒ(cid:156)ci 15. dowiesz siŒ, jak obs‡uga serwisu realizowana jest w (cid:156)rodowisku FrontPage. Rysunek 166.2. Rozszerzony panel Sites Rysunek 166
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML w 10 prostych krokach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: