Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 005736 18441827 na godz. na dobę w sumie
Hardware. Leksykon pojęć sprzętowych - książka
Hardware. Leksykon pojęć sprzętowych - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0124-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przegląd najważniejszych terminów z dziedziny sprzętu komputerowego

Oferta firm produkujących sprzęt komputerowy rozrasta się niemal z dnia na dzień. W sklepach komputerowych i w sieci jesteśmy zasypywani informacjami o coraz doskonalszych technologiach, coraz szybszych procesorach, pojemniejszych dyskach i wydajniejszych kartach graficznych. Oferty sprzedawców sprzętu pełne są tajemniczych nazw, kodów i cyfr, w których coraz trudniej znaleźć konkretną, interesującą nas informację. Większość klientów po prostu nie wie, co oznaczają nazwy umieszczane na opakowaniach płyt głównych, kart graficznych i innych urządzeń. W efekcie tego ciężko jest podjąć decyzję odnośnie zakupu nowego sprzętu.

Książka 'Hardware. Leksykon pojęć sprzętowych' jest rozwiązaniem takich problemów. Bartosz Danowski -- autor wielu bestsellerowych książek z dziedziny informatyki, tym razem przybliża nam znaczenie zagadkowych symboli i nazw, które wywołują zawrót głowy w sklepach ze sprzętem komputerowym. W kolejnych rozdziałach przedstawia większość oznaczeń stosowanych przed producentów i wyjaśnia, czym naprawdę są. Po lekturze tej książki już nie będziesz zastanawiać się, czym jest Aeolian, dokąd zaprowadzi Cię ColorNavigator i czy M.I.B. 2 to coś więcej, niż tytuł filmu. Będziesz przygotowany na zakupy i staniesz się świadomym klientem.

Jeśli chcesz kupić dokładnie taki sprzęt, jakiego potrzebujesz,
wybierz się na zakupy mając tę książkę w kieszeni.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Hardware. Leksykon pojêæ sprzêtowych Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0124-4 Format: B5, stron: 148 Przegl¹d najwa¿niejszych terminów z dziedziny sprzêtu komputerowego Oferta firm produkuj¹cych sprzêt komputerowy rozrasta siê niemal z dnia na dzieñ. W sklepach komputerowych i w sieci jesteœmy zasypywani informacjami o coraz doskonalszych technologiach, coraz szybszych procesorach, pojemniejszych dyskach i wydajniejszych kartach graficznych. Oferty sprzedawców sprzêtu pe³ne s¹ tajemniczych nazw, kodów i cyfr, w których coraz trudniej znaleŸæ konkretn¹, interesuj¹c¹ nas informacjê. Wiêkszoœæ klientów po prostu nie wie, co oznaczaj¹ nazwy umieszczane na opakowaniach p³yt g³ównych, kart graficznych i innych urz¹dzeñ. W efekcie tego ciê¿ko jest podj¹æ decyzjê odnoœnie zakupu nowego sprzêtu. Ksi¹¿ka „Hardware. Leksykon pojêæ sprzêtowych” jest rozwi¹zaniem takich problemów. Bartosz Danowski — autor wielu bestsellerowych ksi¹¿ek z dziedziny informatyki, tym razem przybli¿a nam znaczenie zagadkowych symboli i nazw, które wywo³uj¹ zawrót g³owy w sklepach ze sprzêtem komputerowym. W kolejnych rozdzia³ach przedstawia wiêkszoœæ oznaczeñ stosowanych przed producentów i wyjaœnia, czym naprawdê s¹. Po lekturze tej ksi¹¿ki ju¿ nie bêdziesz zastanawiaæ siê, czym jest Aeolian, dok¹d zaprowadzi Ciê ColorNavigator i czy M.I.B. 2 to coœ wiêcej, ni¿ tytu³ filmu. Bêdziesz przygotowany na zakupy i staniesz siê œwiadomym klientem. (cid:129) Oznaczenia p³yt g³ównych i procesorów (cid:129) Technologie stosowane w kartach graficznych (cid:129) Wentylatory i inne systemy ch³odzenia (cid:129) Dyski twarde i macierze dyskowe (cid:129) Interfejsy i z³¹cza Jeœli chcesz kupiæ dok³adnie taki sprzêt, jakiego potrzebujesz, wybierz siê na zakupy maj¹c tê ksi¹¿kê w kieszeni Hardware Leksykon pojęć sprzętowych Wstęp Szybka wizyta w pierwszym lepszym sklepie komputerowym pokazuje, jak duże ilości różnych produktów znajdują się w ofer- cie. Półki uginają się pod towarem, a producenci prześcigają się w wymyślaniu nowych rozwiązań i mamieniu klientów nowy- mi supertechnologiami. Niestety wielu klientów bardzo szybko traci głowę i zwyczajnie nie ma pojęcia, co oznaczają poszczególne nazwy umieszczane na opakowaniach płyt głównych, kart graficznych i wielu, wielu innych urządzeń. Z tego powodu postanowiłem zebrać w jednym miejscu więk- szość oznaczeń i opisać, za co tak naprawdę odpowiadają. Mam nadzieję, że dzięki niniejszemu leksykonowi będzie Ci łatwiej odnaleźć się wśród sklepowych półek i wybrać urządzenie, któ- re spełni Twoje oczekiwania. Wszystkie pojęcia zostały posegregowane alfabetycznie i do- kładnie opisane. Dzięki temu korzystanie z leksykonu powinno być znacznie wygodniejsze i szybsze, co ma duże znaczenie podczas robienia zakupów. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej książki masz jakieś wątpliwości lub nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, możesz 3 do mnie napisać. Z całą pewnością uzyskasz szybką odpowiedź i pomoc. Czekam również na uwagi na temat samej książki oraz ewentualne propozycje, które mogą przydać się podczas pracy nad kolejnymi wydaniami. Życzę miłej lektury! Pamiętaj także o tym, aby odwiedzić moją stronę WWW — adres znajdziesz poniżej. Bartosz Danowski bartek@danowski.pl http://danowski.pl 4 @BIOS Wygodne narzędzie do aktualizacji BIOS-u płyt głównych firmy Gigabyte. Program działa z poziomu MS Windows i sam potrafi sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja BIOS-u. @VGA Wygodne narzędzie do aktualizacji firmware kart graficznych firmy Gigabyte. Program działa z poziomu MS Windows i sam potrafi sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja firmware. µGuru Panel Specjalny moduł firmy ABIT przeznaczony do montażu w obudowie w zatoce o rozmiarze 5.25 cala. Urządzenie to jest podłączone do płyty głównej firmy ABIT. Pozwala na odczytywanie podstawowych parametrów pracy płyty, pro- cesora oraz innych podzespołów. Dodatkowo na panelu wyprowadzono złącza USB, Firewire i audio, co zwiększa komfort korzystania z nich. µGuru Utility Rozwiązanie to występuje we flagowych płytach firmy ABIT, zastąpiło dobrze wszystkim znane SoftMenu. Jest dostępne w BIOS-ie płyty głównej i zawiera zbiór ustawień odpowie- dzialnych za kontrolę właściwości procesora oraz jego overc- locking. 3Dc Compress Technology System kompresji map stosowany w procesorach graficz- nych firmy ATI. Rozwiązanie to charakteryzuje się współ- czynnikiem kompresji 4:1. 5 3DNow! 3DNow! Zestaw 21 instrukcji multimedialnych zaszytych w proceso- rach firmy AMD. Pozwala na poprawę wydajności procesora w sferze wykonywania operacji 3D i przetwarzania instruk- cji zmiennoprzecinkowych. 4 Phase Power System czterofazowego zasilania stosowany w płytach firmy ABIT. Rozwiązanie to zapewnia większą stabilność płyty, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych konfiguracji wy- posażonych w nowoczesne energochłonne procesory. 6 — Dual Technology Slogan, pod którym kryje się sześć rozwiązań, w jakie wy- posażone są płyty główne firmy Gigabyte. • Podwójny logiczny procesor — technologia Intel Hyper Threading, • Obsługa pamięci RAM w trybie dwukanałowym, • System DPS 2, • Podwójny kontroler RAID — jeden dla dysków SATA, drugi dla IDE, • Podwójny układ chłodzenia — wentylator na chipsecie i na karcie DPS 2, • DualBIOS. 64-bit Ready Oznaczenie stosowane przez firmę Gigabyte na płytach głów- nych, które są zgodne z nowymi 64-bitowymi procesorami. 6CH Zintegrowany z płytami głównymi firmy EPoX sześcioka- nałowy (5.1) układ audio. 6 8CH 7.1 Chanel Audio Oznaczenie stosowane przez firmę MSI na płytach głów- nych wyposażonych w zintegrowaną kartę dźwiękową, która pozwala na podłączenie głośników w układzie 7.1. 8CH Zintegrowany z płytami głównymi firmy EPoX ośmiokana- łowy (7.1) układ audio. 7 ABIT ABIT A Firma ABIT — http://www.abit.com.tw jest cenionym produ- centem podzespołów komputerowych przeznaczonych dla wymagającego klienta. W ofercie firmy znajdziesz m.in. pły- ty główne, karty graficzne oraz inne akcesoria. Płyty głów- ne ABIT-a używane są przez zwolenników overclockingu ze względu na bogaty zestaw ustawień i opcji konfiguracyjnych. ABIT Engineered Marketingowe określenie grupy dodatkowych rozwiązań zwiększających funkcjonalność produktów firmy ABIT. Po- niżej wymieniłem elementy stanowiące ABIT Engineered. • OTES, • SoftMenu, • Serillel, • FanEQ, • FlashMenu, • TweakGurad, • MediaXP, • CPU ThermalGuard, • MaxFID, • 4 Phase Power. 8 AGP ABS Auto Balance System — rozwiązanie stosowane w produk- tach firmy Lite-On. Zadaniem mechanizmu ABS jest reduk- cja wibracji wytwarzanych w napędzie przez wirującą płytę. ActiveRotation Sprzętowe wsparcie dla trybu portretowego stosowane w pa- nelach LCD firmy EIZO. Obracanie ekranu odbywa się bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Tryb portretowy to idealne rozwiązanie przy pracy nad dłu- gimi dokumentami tekstowymi, stronami internetowymi etc. ActiveShot Rozwiązanie stosowane w panelach LCD firmy EIZO. Pozwala na wyświetlanie sygnału z dwóch źródeł i uzyskanie efektu obrazu w obrazie. ActiveShot pracuje w dwóch trybach: • standardowym — na ekranie wyświetlany jest obraz z dru- giego źródła, • clip — umożliwiający wyświetlanie obrazu z drugiego komputera w dowolnie wybranej przez użytkownika czę- ści ekranu. Aeolian Dodatkowy wentylator zamontowany na tylnym panelu płyty głównej firmy EPoX. Jego zadaniem jest poprawa chłodzenia zarówno płyty, jak i wnętrza komputera. AGP Accelerated Graphics Port — rozwiązanie to zostało wprowa- dzone przez firmę Intel wraz z chipsetem 440 LX dla proce- sorów Intel Pentium II. Od samego początku port AGP był przewidziany wyłącznie do instalacji kart graficznych. W związku z tym dysponuje bezpośrednim dostępem do 9 AGP pamięci komputera i nie współdzieli przepustowości z in- nymi urządzeniami. Od chwili premiery AGP doczekało się kolejnych odsłon w postaci AGP 1x, AGP 2x, AGP 4x oraz AGP 8x. Musisz wiedzieć o tym, że karty przeznaczone dla AGP 1x oraz AGP 2x nie są zgodne z kartami AGP 4x i AGP 8x. Dlatego nie można tych pierwszych zamontować w gniazdach prze- znaczonych dla tych drugich i odwrotnie. Z tego powodu zarówno gniazda, jak i złącza kart posiadają system mecha- nicznych zabezpieczeń uniemożliwiających pomyłkę. W chwili obecnej w sprzedaży dostępne są już wyłącznie karty zgodne z AGP 8x. Natomiast płyty główne pozwalają na montaż kart AGP 4x oraz AGP 8x. Tabela 1 zawiera informacje na temat przepustowości portu AGP. Tabela 1. Przepustowość portu AGP Tryb AGP 1x AGP 2x AGP 4x AGP 8x Przepustowość 266 MB/s 533 MB/s 1066 MB/s 2132 MB/s AGP doczekało się następcy w postaci szyny PCI Express. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hardware. Leksykon pojęć sprzętowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: