Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00554 010474 10728149 na godz. na dobę w sumie
Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 287
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8673-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

(…) wybór tematu (…) uważam za trafny i niezwykle cenny z uwagi na wymiar praktyczny problemu, związany z wciąż rosnącą potrzebą dookreślenia teoretycznego aspektu relacji prawa krajowego, prawa międzynarodowego i prawa ponadnarodowego, jako odrębnych porządków prawnych. Biorąc pod uwagę stan badań nad wzajemnym stosunkiem tych trzech porządków prawnych, harmonizacja stanowi jeden z najistotniejszych wątków w analizie zarówno teoretycznej jak i filozoficznej nad prawem Unii Europejskiej.

(…) należy podkreślić, że Autorka w swojej rozprawie bardzo kompetentnie omówiła poszczególne rodzaje harmonizacji. Szczególnie interesujące są rozważania dotyczące przedstawienia harmonizacji prewencyjnej i harmonizacji autonomicznej.

(…) rozprawa odnosi się nie tylko do wąsko pojętego zagadnienia będącego przedmiotem obecnych regulacji. Wskazuje także na przyszłe, potencjalne pola, które mogą stać się przedmiotem harmonizacji. Sygnalizuje jednocześnie, jak zawężająco ograniczenia w tym zakresie są rozumiane.

(…) Autorka posługuje się bardzo dobrym językiem prawniczym, o który niełatwo przy tak skomplikowanej materii oraz literaturze obcojęzycznej, której w recenzowanej pracy bardzo dużo (…).

Fragmenty recenzji dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Harmonizacja prawa państw członkowskicH Unii EUropEjskiEj Joanna osieJeWiCz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA OSIEJEWICZ • HARMONIZACJA PRAWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Aleksandra Auleytner OCHRONA PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH A ZASADY SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG W PRAWIE UE Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz PAŃSTWO I TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Stephan Freiberg NOWY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE (zapowiedź) Jakub Kociubiński INSTRUMENTALIZACJA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU KONSOLIDACJI SEKTORA TRANSPORTU LOTNICZEGO (zapowiedź) www.ksiegarnia.beck.pl HARMONIZACJA PRAWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ JOANNA OSIEJEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8672-0 ISBN e-book 978-83-255-8673-7 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................. Rozdział 1. Wstęp ..................................................................................................... Rozdział 2. Pojęcie i istota harmonizacji prawa ............................................... Rozdział 3. Treść unijnej harmonizacji traktatowej ........................................ 3.1. Zakres upoważnienia ................................................................................ 3.1.1. Koncepcja traktatowej harmonizacji prawa ................................ 3.1.2. Ramy prawne .................................................................................... 3.2. Rodzaje harmonizacji i ich instrumenty ............................................... 3.2.1. Harmonizacja legislacyjna .............................................................. 3.2.1.1. Rozporządzenia .......................................................................... 3.2.1.2. Dyrektywy ................................................................................... 3.2.1.3. Decyzje ........................................................................................ 3.2.1.4. Akty niewiążące ......................................................................... 3.2.1.5. Umowy międzynarodowe ........................................................ 3.2.2. Harmonizacja judykacyjna ............................................................. 3.2.2.1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ....................... 3.2.2.2. Sądy krajowe .............................................................................. 3.3. Metody harmonizacji ................................................................................ 3.3.1. Harmonizacja pełna a harmonizacja częściowa .......................... 3.3.2. Harmonizacja horyzontalna a harmonizacja wertykalna .......... 3.3.3. Harmonizacja minimalna a ustanawianie standardów minimalnych ..................................................................................... 3.3.4. Harmonizacja prewencyjna a harmonizacja autonomiczna ..... 3.3.5. Zróżnicowana integracja a wzmocniona współpraca ................ 3.4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 4. Rozwiązania traktatowe .................................................................... 4.1. Regulacje ogólne ........................................................................................ 4.1.2. Przepisy krajowe wpływające na urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (art. 115 TFUE) ..................................................... 4.2. Regulacje szczegółowe .............................................................................. 4.1.1. Przepisy krajowe mające na celu urzeczywistnienie rynku wewnętrznego (art. 114 TFUE) ..................................................... IX XI 1 7 25 25 25 36 42 43 43 45 47 48 48 49 49 52 58 59 62 63 65 68 73 81 81 81 95 97 V Spis treści 4.2.1. Współpraca celna (art. 33 TFUE) ................................................. 4.2.2. Wspólna polityka rolna (art. 43 TFUE) ....................................... 4.2.3. Swobodny przepływ pracowników (art. 46 TFUE) .................... 4.2.4. Zabezpieczenie społeczne (art. 48 TFUE) .................................... 4.2.5. Swoboda przedsiębiorczości (art. 50 TFUE) ............................... 4.2.6. Bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny i zdrowie publiczne (art. 52 TFUE) ................................................................ 4.2.7. Wzajemne uznawanie kwalifikacji (art. 53 TFUE) ..................... 4.2.8. Liberalizacja usług (art. 59 TFUE) ................................................ 4.2.9. Swobodny przepływ kapitału (art. 64 ust. 2 TFUE) ................... 4.2.10. Współpraca administracyjna (art. 74 TFUE) .............................. 4.2.11. Kontrola graniczna (art. 77 TFUE) ............................................... 4.2.12. Wspólna polityka w dziedzinie azylu (art. 78 TFUE) ................ 4.2.13. Wspólna polityka imigracyjna (art. 79 TFUE) ............................ 4.2.14. Transgraniczna współpraca sądowa w sprawach cywilnych (art. 81 TFUE) .................................................................................. 4.2.15. Transgraniczna współpraca sądowa w sprawach karnych (art. 82 TFUE) .................................................................................. 4.2.16. Szczególnie poważna przestępczość o wymiarze transgranicznym (art. 83 TFUE) ................................................... 4.2.17. Współpraca policyjna (art. 87 TFUE) .......................................... 4.2.18. Transport (art. 91 TFUE) ............................................................... 4.2.19. Podatki pośrednie (art. 113 TFUE) .............................................. 4.2.20. Warunki konkurencji ...................................................................... 4.2.20.1. Ochrona ex post (art. 116 TFUE) ........................................... 4.2.20.2. Ochrona ex ante (art. 117 TFUE) ........................................... 4.2.21. Współpraca w zakresie polityki społecznej (art. 153 ust. 2 lit. b TFUE) ....................................................................................... 4.2.22. Równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia (art. 157 TFUE) ................................................................................ 4.2.23. Zdrowie publiczne (art. 168 TFUE) .............................................. 4.2.24. Ochrona interesów konsumentów (art. 169 TFUE) ................... 4.2.25. Sieci transeuropejskie (art. 172 TFUE) ........................................ 4.2.26. Środowisko naturalne (art. 192 TFUE) ........................................ 4.2.27. Energetyka (art. 194 TFUE) ........................................................... 4.2.28. Wspólna polityka handlowa (art. 207 TFUE) ............................. 4.3. Obszary wyłączone z harmonizacji ........................................................ 4.3.1. Działania w zakresie zatrudnienia (art. 149 TFUE) ................... 4.3.2. Edukacja, kształcenie zawodowe i młodzież (art. 165 ust. 4 TFUE) ................................................................................................. 4.3.3. Kształcenie zawodowe (art. 166 ust. 4 TFUE) ............................. 97 99 103 106 112 117 121 123 125 128 129 133 137 140 149 157 163 167 172 178 178 181 183 185 187 190 192 195 197 199 201 201 202 203 VI Spis treści 4.3.4. Kultura (art. 167 ust. 5 TFUE) ...................................................... 4.3.5. Środki zachęcające do ochrony zdrowia publicznego (art. 168 ust. 5 TFUE) ...................................................................................... 4.4. Rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej (art. 352 TFUE) .......... 4.5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 5. Zakończenie ......................................................................................... 5.1. Weryfikacja hipotez badawczych ............................................................ 5.2. Wnioski końcowe ...................................................................................... 204 204 205 207 209 209 222 VII Wykaz skrótów CIEC ................................................ Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego DVBl ................................................ Deutsches Verwaltungsblatt Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej EBC .................................................. Europejski Bank Centralny EKPC ............................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności cyzowych EMCS .............................................. System Przemieszczania i Kontroli Wyrobów Ak- ESBC ................................................ Europejski System Banków Centralnych JAE ................................................... ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych TEWG ............................................. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Go- Jednolity Akt Europejski spodarczą TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TS UE .............................................. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej TWE ................................................ Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską UE .................................................... Unia Europejska UNCITRAL .................................... Międzynarodowa Komisja ds. Międzynarodowego UNIDROIT .................................... Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Pry- Prawa Handlowego watnego VIES ................................................ System Wymiany Informacji o podatku VAT VIS ................................................... Wizowy System Informacyjny WE ................................................... Wspólnota Europejska IX Bibliografia 1. Akty prawne Jednolity Akt Europejski, Dz.Urz. UE L Nr 169 z 29.6.1987 r. Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, Strassburg, 20.4.1959 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm. Europejski pakt o imigracji i azylu z 24.9.2008 r., dok. 13440/08, http://register.consi- lium.europa.eu/pdf/pl/08/st13/st13440.pl08.pdf (3.5.2016 r.). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. s. 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r. Konwencja Brukselska z 27.9.1968 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orze- czeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.Urz. UE L Nr 147. Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28.7.1951 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515. Konwencja dublińska określająca państwo właściwe dla rozpatrywania wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, podpisana w Dublinie 15.6.1990 r., Dz.Urz. UE C Nr 254 z 19.8.1997 r. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano 16.9.1988 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł- niona Protokołem Nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli 26.7.1995 r., Dz.Urz. UE C Nr 316 z 17.11.2005 r. Konwencja Warszawska z 12.10.1929 r. o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczą- cych międzynarodowego przewozu lotniczego, Dz.U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49 ze zm. wynikającymi z protokołu haskiego z 28.9.1955 r., Dz.U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu 23.5.1969 r., Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 440. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z 14.6.1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Repu- bliki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych grani- cach, Dz.Urz. UE L Nr 239 z 22.9.2000 r. Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku 31.1.1967 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517. XI Bibliografia Protokół (Nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, Dz.Urz. UE C Nr 83 z 30.3.2010 r. Protokół (Nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, Dz.Urz. UE C Nr 263 z 2010 r. Protokół (Nr 17) w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C Nr 310 z 16.12.2004 r. Protokół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29.5.2000 r., sporządzony w Luksemburgu 16.10.2001 r., Dz.U. z 2007 r. Nr 135, poz. 950. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon- solidowana), Dz.Urz. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE C Nr 321E z 29.12.2006 r. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz.Urz. UE C Nr 310 z 16.12.2004 r. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawia- jące Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, http://eur-lex.euro- pa.eu/pl/treaties/index.htm (2.6.2016 r.). Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. C Nr 306 z 17.12.2007 r. Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz.Urz. UE C Nr 80 z 10.3.2001 r. Comité intergouvernemental créé par la conférence de Messine, rapport des chefs de délégation aux ministres des Affaires etrangeres 13 (Bruxelles, Apr. 21, 1956) (abridged, unofficial translation entitled, The Brussels report on the gene- ral common market), http://aei.pitt.edu/archive/00000995/01/Spaak_report.pdf. (3.6.2016 r.). Completing the Internal Market. White Paper from the Commission to the Euro- pean Council, COM (85) 310 final, Mediolan, 14.6.1985 r., http://europa.eu/do- cuments/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf (3.6.2016 r.). Czwarta dyrektywa Rady z 25.7.1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g Trak- tatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz.Urz. UE L Nr 222 z 14.8.1978 r. Declaration regarding persons with a disability, http://eur-lex.europa.eu/en/tre- aties/dat/11997D/htm/11997D.html (2.6.2016 r.). Decyzja Komisji z 17.6.2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi doty- czące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie roz- woju (notyfikowana jako dokument Nr C(2008) 2693), Dz.Urz. UE L Nr 194 z 23.7.2008 r. Decyzja Komisji z 23.12.2002 r. wykonująca rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1612/68 w zakresie zestawiania wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie, Dz.Urz. UE L Nr 5 z 10.1.2003 r. XII Bibliografia Decyzja Nr 1149/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.9.2007 r. ustanawia- jąca na lata 2007–2013 program szczegółowy Wymiar sprawiedliwości w spra- wach cywilnych jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedli- wość, Dz.Urz. UE L Nr 257 z 3.10.2007 r. Decyzja Nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.6.1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, Dz.Urz. UE L Nr 183 z 11.7.1997 r. Decyzja Nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. usta- nawiająca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatko- wych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2013) i uchylająca decyzję Nr 2235/2002/WE, Dz.Urz. UE L Nr 330 z 15.12.2007 r. Decyzja Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.7.1996 r. w sprawie wspólno- towych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.Urz. UE L Nr 288. Decyzja Rady 2000/596/WE z 28.9.2000 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2000/596/WE, Dz.Urz. UE L Nr 145 z 13.6.1977 r. Decyzja Rady 2001/887/WSiSW z 6.12.2001 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowa- niem, Dz.Urz. UE L Nr 329 z 14.12.2001 r. Decyzja Rady 2002/187/WSiSW z 28.2.2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensy- fikowania walki z poważną przestępczością, Dz.Urz. UE L Nr 63 z 6.3.2002 r. Decyzja Rady 2003/48/WSiSW z 19.12.2002 r. w sprawie wprowadzania w życie szcze- gólnych środków w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej w celu zwal- czania terroryzmu zgodnie z art. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, Dz.Urz. UE L Nr 16 z 22.1.2003 r. Decyzja Rady 2005/211/WSiSW z 24.2.2005 r. dotycząca wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z ter- roryzmem, Dz.Urz. UE L Nr 68 z 15.3.2005 r. Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z 20.9.2005 r. w sprawie wymiany informacji i współ- pracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych, Dz.Urz. UE L Nr 253 z 29.9.2005 r. Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z 20.9.2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Po- licyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW, Dz.Urz. UE L Nr 256 z 1.10.2005 r. Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z 23.6.2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych or- ganów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyj- nego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom ter- rorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania, Dz.Urz. UE L Nr 218. Decyzja Rady 2009/917/WSiSW z 30.11.2009 r. w sprawie stosowania technologii in- formatycznej do potrzeb celnych, Dz.Urz. UE L Nr 323 z 10.12.2009 r. Decyzja Rady z 16.12.1996 r. w sprawie monitorowania stosowania przyjętych przez Radę instrumentów dotyczących nielegalnej imigracji, readmisji, nielegalnego za- XIII Bibliografia trudniania obywateli państw trzecich oraz współpracy w zakresie wykonywania decyzji o wydaleniu, Dz.Urz. UE L Nr 342 z 31.12.1996 r. Decyzja Rady z 23.2.2004 r. określająca kryteria oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich, Dz.Urz. UE L Nr 60 z 27.2.2004 r. Decyzja Rady z 28.2.2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (2002/187/WSiSW), Dz.Urz. UE L Nr 63 z 6.3.2002 r. Decyzja Rady z 29.4.2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu wydalenia z terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich, obywateli państw trze- cich, którzy podlegają indywidualnemu nakazowi wydalenia, Dz.Urz. UE L Nr 261 z 6.8.2004 r. Decyzja Rady z 30.11.1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Pań- stwach Członkowskich, Dz.Urz. UE L Nr 327 z 19.12.1994 r. Decyzja Rady z 6.4.2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (2009/371/ WSiSW), Dz.Urz. UE L Nr 121 z 15.5.2009 r. Decyzja Rady z 8.6.2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), Dz.Urz. UE L Nr 213 z 15.6.2004 r. Decyzja ramowa Rady 2001/888/WSiSW z 6.12.2001 r. zmieniająca decyzję ramową 2000/383/WSiSW w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie związane z wprowadzeniem euro, Dz.Urz. UE L Nr 329 z 14.12.2001 r. Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z 22.7.2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych, Dz.Urz. UE L Nr 196 z 2.8.2003 r. Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z 22.12.2003 r. dotycząca zwalczania seksu- alnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, Dz.Urz. UE L Nr 13 z 20.1.2004 r. Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z 25.10.2004 r. ustanawiająca minimalne prze- pisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu nar- kotykami, Dz.Urz. UE L Nr 335 z 11.11.2004 r. Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z 24.2.2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne, Dz.Urz. UE L Nr 69 z 16.3.2005 r. Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z 18.12.2006 r. w sprawie uproszczenia wy- miany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE L Nr 386 z 29.12.2006 r. Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z 24.10.2008 r. w sprawie zwalczania przestęp- czości zorganizowanej, Dz.Urz. UE L Nr 262 z 22.9.2006 r. XIV Bibliografia Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z 28.11.2008 r. w sprawie zwalczania pew- nych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, Dz.Urz. UE L Nr 328 z 6.12.2008 r. Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z 27.11.2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w spra- wach karnych, Dz.Urz. UE L Nr 350 z 30.12.2008 r. Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z 18.12.2008 r. w sprawie europejskiego na- kazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych, Dz.Urz. UE L Nr 350 z 30.12.2008 r. Decyzja ramowa Rady z 13.6.2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.Urz. UE L Nr 330 z 9.12.2008 r. Decyzja ramowa Rady z 15.3.2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW), Dz.Urz. UE L Nr 261 z 2001 r. Decyzja ramowa Rady z 19.7.2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi, Dz.Urz. UE L Nr 203 z 1.8.2002 r. Decyzja ramowa Rady z 26.6.2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz iden- tyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków po- chodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW), Dz.Urz. UE L Nr 182 z 5.7.2001 r. Druga dyrektywa Rady z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wy- magane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, Dz.Urz. UE L Nr 26. Druga dyrektywa Rady z 11.4.1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – struktura i procedury wdro- żenia wspólnego systemu od wartości dodanej (67/228/EWG), Dz.Urz. UE P Nr 71 z 14.4.1967 r. Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2001 r. zmienia- jąca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz.Urz. UE L Nr 75 z 15.3.2001 r. Dyrektywa 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, Dz.Urz. UE L Nr 75 z 15.3.2001 r. Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.2.2001 r. w sprawie alo- kacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użyt- kowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, Dz.Urz. UE L Nr 75 z 15.3.2001 r. Dyrektywa 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury ko- lejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej, Dz.Urz. UE L Nr 315. XV Bibliografia Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.3.2001 r. w spra- wie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, Dz.Urz. UE L Nr 110 z 20.4.2001 r. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.Urz. UE L Nr 311 z 28.11.2001 r. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.1.2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowy- wania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE, Dz.Urz. UE L Nr 33 z 2003 r. Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, prze- twarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludz- kich, Dz.Urz. UE L Nr 102 z 7.4.2004 r. Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia, Dz.Urz. UE L Nr 142. Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego sys- temu kolei dużych prędkości i dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwen- cjonalnej, Dz.Urz. UE L Nr 164 z 30.4.2004 r. Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. zmienia- jąca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz.Urz. UE L Nr 164 z 30.4.2004 r. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/ EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L Nr 15 z 19.1.2005 r. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uzna- wania kwalifikacji zawodowych, Dz.Urz. UE L Nr 255. Dyrektywa 2006/112/We Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L Nr 347. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. UE L Nr 376 z 27.12.2006 r. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych spra- wozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.Urz. UE L Nr 157. Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dy- rektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury XVI Bibliografia kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej, Dz.Urz. UE L Nr 315 z 3.12.2007 r. Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. w spra- wie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty, Dz.Urz. UE L Nr 315 z 3.12.2007 r. Dyrektywa 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2008 r. w spra- wie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w od- niesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz.Urz. UE L Nr 348 z 24.12.2008 r. Dyrektywa 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.5.2008 r. w sprawie nie- których aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.Urz. UE L Nr 136 z 4.5.2008 r. Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.6.2008 r. w sprawie in- teroperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, Dz.Urz. UE L Nr 191 z 18.7.2008 r. Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważno- ści, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, Dz.Urz. UE L Nr 258. Dyrektywa 2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.6.2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec praco- dawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, Dz.Urz. UE L Nr 168 z 30.6.2009 r. Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro, Dz.Urz. UE L Nr 331 z 7.12.1998 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE z 29.4.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) Nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/ EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG oraz 93/96/EWG, Dz.Urz. UE L Nr 158 z 30.4.2004 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z 16.9.2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialno- ścią, Dz.Urz. UE L Nr 258. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z 12.6.2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowa- nia i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz.Urz. UE L Nr 205 z 7.8.2007 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z 5.4.2011 r. dotycząca łącze- nia się spółek akcyjnych, Dz.Urz. UE L Nr 110. Dyrektywa Rady Nr 75/35/EWG z 17.12.1974 r. rozszerzająca zakres dyrektywy Nr 64/221/EWG w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących prze- XVII Bibliografia mieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku pu- blicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w celu włączenia obywateli jednego Państwa Członkowskiego, którzy korzystają z prawa pozosta- wania na terytorium innego Państwa Członkowskiego po zakończeniu prowa- dzenia na tym terytorium działalności na własny rachunek, Dz.Urz. UE L Nr 14 z 20.1.1975 r. Dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.6.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.Urz. UE L Nr 180 z 19.7.2000 r. Dyrektywa Rady 2001/55/WE z 20.7.2001 r. w sprawie minimalnych standardów przy- znawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkow- skimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, Dz.Urz. UE L Nr 212 z 7.8.2001 r. Dyrektywa Rady 2002/90/WE z 28.11.2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz.Urz. UE L Nr 328 z 5.12.2002 r. Dyrektywa Rady 2003/109/WE z 25.11.2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trze- cich będących rezydentami długoterminowymi, Dz.Urz. UE L Nr 16 z 23.1.2004 r. Dyrektywa Rady 2003/8/WE z 27.1.2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charak- terze, Dz.Urz. UE L Nr 26 z 31.1.2003 r. Dyrektywa Rady 2003/86/WE z 22.9.2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.Urz. UE L Nr 251 z 3.10.2003 r. Dyrektywa Rady 2003/9/WE z 27.1.2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl, Dz.Urz. UE L Nr 31 z 6.2.2003 r. Dyrektywa Rady 2004/114/WE z 13.12.2004 r. w sprawie warunków przyjmowania oby- wateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie, Dz.Urz. UE L Nr 375 z 23.12.2004 r. Dyrektywa Rady 2004/80/WE z 29.4.2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.Urz. UE L Nr 261 z 6.8.2004 r. Dyrektywa Rady 2004/81/WE z 29.4.2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wyda- wanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcze- śniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współ- pracują z właściwymi organami, Dz.Urz. UE L Nr 261 z 6.8.2004 r. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z 29.4.2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwali- fikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony, Dz.Urz. UE L Nr 304 z 30.9.2004 r. XVIII Bibliografia Dyrektywa Rady 2005/71/WE z 12.10.2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyj- mowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, Dz.Urz. UE L Nr 289 z 3.11.2005 r. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16.12.2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczą- cych podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz.Urz. UE L Nr 9 z 14.1.2009 r. Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z 23.6.2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych or- ganów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyj- nego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom ter- rorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania, Dz.Urz. UE L Nr 218. Dyrektywa Rady 2009/50/WE z 25.5.2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu oby- wateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, Dz.Urz. UE L Nr 155 z 18.6.2009 r. Dyrektywa Rady 64/221/EWG z 25.2.1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środ- ków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia pu- blicznego, Dz.Urz. UE L Nr 56 z 4.4.1964 r. Dyrektywa Rady 85/374/EWG o zbliżeniu przepisów ustawowych, wykonawczych i ad- ministracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wa- dliwe produkty, Dz.Urz. UE L Nr 210 z 7.8.1985 r. Dyrektywa Rady 91/680/EWG z 16.12.1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu zniesienia gra- nic podatkowych, Dz.Urz. UE L Nr 376 z 31.12.1991 r. Dyrektywa Rady 92/108/EWG z 14.12.1992 r. zmieniająca dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcy- zowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak również zmie- niająca dyrektywę 92/81/EWG, Dz.Urz. UE L Nr 390 z 31.12.1992 r. Dyrektywa Rady 92/111/EWG z 14.12.1992 r. zmieniająca Dyrektywę 77/388/EWG i wprowadzająca środki uproszczone w zakresie podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L Nr 384 z 30.12.1992 r. Dyrektywa Rady 92/12/EWG z 25.2.1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.Urz. UE L Nr 76 z 23.3.1992 r. Dyrektywa Rady 92/51/EWG z 18.6.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uzna- wania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG, Dz.Urz. UE L Nr 209 z 24.7.1992 r. Dyrektywa Rady 92/77/EWG z 19.10.1992 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/338/EWG (określenie stawek po- datku od wartości dodanej), Dz.Urz. UE L Nr 316 z 31.10.1992 r. Dyrektywa Rady 96/26/WE z 29.4.1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoź- nika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: