Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00425 011407 10697824 na godz. na dobę w sumie
Hazard. Studium kryminologiczne i prawne - ebook/pdf
Hazard. Studium kryminologiczne i prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3677-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną analizę zagrożeń społecznych, jakie rodzi hazard, przyczyn i przejawów tego zjawiska oraz prawnych i pozaprawnych metod przeciwdziałania.

Problematyka prawna ma charakter interdyscyplinarny. Eksponuje ona ścisłe powiązania pomiędzy regulacjami prawa administracyjnego i gospodarczego, określającymi zakres i warunki legalnego organizowania i uprawiania hazardu a systemem sankcji ukierunkowanych na ochronę merytorycznych regulacji prawa ''hazardowego'', ze szczególnym uwzględnieniem sankcji karnych.

Większość podstawowych tez tej pracy ma charakter nowatorski. Dzięki temu, oprócz funkcji naukowej, książka ta może być bardzo przydatna także dla praktyków, w szczególności wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Służby Celnej oraz adwokatów i radców prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE HAZARD STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE LESZEK  WILK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE LESZEK WILK • HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Polecamy nasze publikacje: Urszula Kalina-Prasznic SPOŁECZNE ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW – MIĘDZY PRAWEM A RYNKIEM Artur Krzykowski UMOWNE ZAKAZY PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI (PACTA DE NON CEDENDO) W OBROCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM Piotr Bogdanowicz INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UE Karol Zawiślak RECEPTUM ARBITRII Bartłomiej P. Wróblewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PAŃSTWA ZA DZIAŁANIA USTAWODAWCY. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KONCEPCJI I INSTYTUCJI NA TLE OGÓLNYCH REGUŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTWA DO POŁOWY XX WIEKU www.sklep.beck.pl HAZARD STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE LESZEK WILK WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Lech Gardocki © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3676-3 ISBN e-book 978-83-255-3677-0 Spis treści Wykaz skrótów...................................................................................................... . IX Wykaz literatury................................................................................................... . XIII Orzeczenia sądów polskich........................................................................... . XXIII Wstęp........................................................................................................................... . XX Rozdział I. Ogólna charakterystyka hazardu..................................... . §.1.. Pojęcie.hazardu.i.jego.cechy................................................................ . I..Znaczenie.i.wydźwięk.słowa.„hazard”.................................. . . . II..Rola.czynnika.losowego............................................................. . . III..Pojęcie.i.charakter.„wygranej”................................................. . . I..Reguły.gier.hazardowych.......................................................... . . ..Normatywne.kategorie.hazardu............................................. . . I..Cywilnoprawne.aspekty.hazardu........................................... . . II..Podsumowanie.i.wnioski........................................................... . §.2.. Przegląd.podstawowych.form.hazardu.......................................... . §.3.. Indywidualne.motywy.angażowania.się.w.hazard..................... . §.4.. Hazard.a.czynniki.społeczno-kulturowe........................................ . Rozdział II. Hazard jako zjawisko patologii społecznej .............. . §.1.. Pojęcie.i.formy.patologii.społecznej................................................ . §.2.. Uzależnienie.od.hazardu.i.jego.skutki............................................. . I..Pojęcie.hazardu.patologicznego.i.jego.kryteria................ . II..Rozwój.uzależnienia.od.hazardu............................................ . . . . III..Teorie.wyjaśniające.nadmierne.zaangażowanie.. w.hazard........................................................................................... . . I..Czynniki.ryzyka.uzależnienia.od.hazardu.......................... . §.3.. Hazard.„twardy”.i.„miękki”.................................................................. . §.4.. Indywidualne.skutki.hazardu............................................................. . §.5.. Społeczne.skutki.i.zjawiska.towarzyszące.hazardowi............... . 1 1 1 5 16 25 26 32 33 39 50 54 65 65 66 66 75 77 81 83 88 94  Spis treści Rozdział III. Regulacja prawna warunków urządzania i zasad prowadzenia działalności hazardowej oraz uczestnictwa w hazardzie jako czynnik przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z hazardu............................................................................ . §.1.. Czynniki.kształtujące.treść.prawa.„hazardowego”.................... . §.2.. Działalność.hazardowa.w.europejskim.prawie.. wspólnotowym......................................................................................... . §.3.. Działalność.hazardowa.w.polskim.prawie.krajowym............... . 105 105 109 115 . . I..Charakter.i.zakres.ustawy.z.19.11.2009.r..o.grach. hazardowych.................................................................................. . 115 II..Warunki.urządzania.gier.hazardowych.i.zasady.. prowadzenia.działalności.hazardowej................................. . 121 . III..Warunki.uczestnictwa.w.hazardzie.i.ochrona.praw. uczestników.................................................................................... . . I..Reklama.i.promocja.hazardu.................................................... . . ..Obciążenia.fiskalne.hazardu.................................................... . . I..Zabezpieczenia.finansowe........................................................ . . II..Kontrola.i.nadzór.prewencyjny............................................... . Rozdział IV. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z hazardu za pomocą systemu sankcji ............................................. . §.1.. Uwagi.wstępne.o.„systemie.sankcji”................................................ . §.2.. Sankcje.cywilnoprawne.w.sferze.hazardu.................................... . §.3.. Sankcje.w.ramach.nadzoru.administracyjnego........................... . I..Administracyjne.sankcje.egzekucyjne................................. . II..Delegalizacja.działalności.danego.podmiotu.oraz. . . dyskwalifikacja.personalna.danej.osoby............................. . . III..Kary.pieniężne............................................................................... . §.4.. Rola.prawa.karnego.skarbowego....................................................... . 129 132 138 144 146 155 155 158 159 160 161 164 175 175 175 178 . . I..Zasady.ingerencji.prawnokarnej.w.określone.sfery. stosunków.społecznych............................................................. . 1.. Subsydiarność.i.proporcjonalność.................................. . 2.. Przedmiot.prawnokarnej.ochrony.................................. . II..Zakres.i.charakter.dóbr.chronionych.przez.przepisy.. KKS.w.zakresie.hazardu............................................................. . 180 . III..Zakres.kryminalizacji.i.sposób.typizacji.zachowań. skierowanych.„przeciwko.organizacji.gier.. hazardowych”................................................................................. . . I..Problemy.odpowiedzialności.za.przestępstwa.. skarbowe.i.wykroczenia.skarbowe.„przeciwko.. organizacji.gier.hazardowych”................................................ . 185 206 I Spis treści 1.. Kontrawencjonalizacja........................................................ . 2.. Wina.i.strona.podmiotowa................................................. . 3.. Okoliczności.wyłączające.odpowiedzialność............. . 4.. Formy.zjawiskowe................................................................. . . ..Problemy.karania.za.przestępstwa.skarbowe.. i.wykroczenia.skarbowe.„przeciwko.organizacji.gier. hazardowych”................................................................................. . §.5.. Rola.prawa.karnego.powszechnego.i.powszechnego.prawa. wykroczeń.................................................................................................. . §.6.. Rola.ustawy.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbiorowych. 206 210 213 219 221 227 za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary............................................. . 247 Rozdział V. Pozaprawne metody profilaktyki antyhazardowej ............................................................................................ . Podsumowanie i wnioski ............................................................................... . Indeks rzeczowy.................................................................................................. . 259 267 277 II Wykaz skrótów 1. Źródła prawa polskiego GryHazU............................. ustawa.z.19.11.2009.r..o.grach.hazardowych.(Dz.U.. Nr.201,.poz..1540.ze.zm.) GryLTU................................ ustawa.z.20.5.1976.r..o.grach.losowych.i.totalizatorach. (Dz.U..Nr.19,.poz..122.ze.zm.) GZWU.................................. ustawa.z.29.7.1992.r..o.grach.losowych.i.zakładach.wza- jemnych.(Dz.U..Nr.68,.poz..341.ze.zm.);.tytuł.ustawy. w. związku. ze. zmianą. (ZmGZWU. z. 10.4.2003.r.,. Dz.U..Nr.84,.poz..774).otrzymał.brzmienie.„o.grach. i.zakładach.wzajemnych”.(tekst.jedn..Dz.U..z.2004.r.. Nr.4,.poz..27.ze.zm.) KC.......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) KKS....................................... ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(tekst. jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) KPK...................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KW........................................ ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2010.r..Nr.46,.poz..275.ze.zm.) OdpZbiorU........................ ustawa.z.28.10.2002.r..o.odpowiedzialności.pod- miotów.zbiorowych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą. kary.(Dz.U..Nr.197,.poz..1661.ze.zm.) OgrBAdmU........................ ustawa.z.25.3.2011.r..o.ograniczaniu.barier.admini- stracyjnych.dla.obywateli.i.przedsiębiorców.(Dz.U.. Nr.106,.poz..622.ze.zm.) OrdPU.................................. ustawa.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(tekst. jedn..Dz.U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.ze.zm.) PDOFizU............................. ustawa.z.26.7.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób. fizycznych.(tekst.jedn..Dz.U..z.2010.r..Nr.51,.poz..307. ze.zm.) SłużbaCelU......................... ustawa.z.27.8.2009.r..o.Służbie.Celnej.(Dz.U..Nr.168,. poz..1323.ze.zm.) IXIX Wykaz skrótów SportU................................. ustawa.z.25.6.2010.r..o.sporcie.(Dz.U..Nr.127,.poz..857. ze.zm.) SwobGospU....................... ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.gospo- darczej.(tekst.jedn..Dz.U..z.2010.r..Nr.220,.poz..1447. ze.zm.) ŚwiadUsłElektU................ ustawa. z. 18.7.2002. r.. o. świadczeniu. usług. drogą. elektroniczną.(Dz.U..Nr.144,.poz..1204.ze.zm.) ATU..................................... ustawa.z.11.3.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług. (tekst.jedn..Dz.U..z.2011.r..Nr.177,.poz..1054.ze.zm.) ZmGZWU........................... ustawa.z.10.4.2003.r..o.zmianie.ustawy.o.grach.lo- sowych,.zakładach.wzajemnych.i.grach.na.automa- tach.oraz.o.zmianie.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U.. Nr.84,.poz..774). ZmGryHazU....................... ustawa.z.26.5.2011.r..o.zmianie.ustawy.o.grach.hazar- dowych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..Nr.134,. poz..779) 2. Źródła prawa zagranicznego dyrektywa. 98/34/WE........................... Dyrektywa. 98/34/WE. Parlamentu. Europejskiego. i.Rady.z.22.6.1998.r..(Dz.Urz..UE.L.204.z.21.7.1998.r.,. s..37.i.nast.) dyrektywa. 2000/31/EC........................ Dyrektywa.2000/31/EC.Parlamentu.Europejskiego. i.Rady.z.8.6.2000.r..(Dz.Urz..UE.L.178.z.17.7.2000.r.,. s..1.i.nast.) TWE...................................... Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.(wersja. skonsolidowana).z.29.12.2006.r..(Dz.Urz..UE.C.321E. z.29.12.2006.r.,.s..37.i.nast.) 3. Organy ETS........................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości. NSA....................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA.......................................... Sąd.Apelacyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy TK......................................... Trybunał.Konstytucyjny TSUE..................................... Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej WSA...................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyny 4. Publikatory i czasopisma Acta.UNC............................ Acta.Universitatis.Nicolai.Copernici Ann..UMCS......................... Annales.Universitatis.Mariae.Curie-Skłodowska X Wykaz skrótów CzPKiNP............................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz..UE.......................... Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej GP.......................................... Gazeta.Prawna KPPubl................................. Kwartalnik.Prawa.Publicznego KSP....................................... Krakowskie.Studia.Prawnicze MoPod................................. Monitor.Podatkowy MPCiP.................................. Monitor.Prawa.Celnego.i.Podatkowego ONSA.................................... Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego. OSNKW............................... Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. –. Izba. Karna. i.Wojskowa. OSN...................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Orzeczenia.Izby. Cywilnej.(w.latach.1933–1952),.Orzecznictwo.Sądu. Najwyższego.(w.latach.1953–1961:.Izby.Cywilnej. i.Izby.Karnej,.w.roku.1962:.Izby.Cywilnej,.w.latach. 1963–1981:.Izby.Cywilnej.oraz.Izby.Pracy.i.Ubezpieczeń. Społecznych,.w.latach.1982–1989:.Izby.Cywilnej. i.Administracyjnej.oraz.Izby.Pracy.i.Ubezpieczeń. Społecznych,.w.latach.1990–1994:.Izby.Cywilnej. oraz. Izby. Administracyjnej,. Pracy. i. Ubezpieczeń. Społecznych,.w.1995.roku:.Izby.Cywilnej) OSP....................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich. OTK...................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A.................................. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego,.Seria.A OTK.ZU............................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego,.Zbiór. Urzędowy PAK....................................... Prawo–Administracja–Kościół PiP......................................... Państwo.i.Prawo PPK....................................... Przegląd.Prawa.Karnego PPod..................................... Przegląd.Podatkowy Prob..Pr..Karn.................... Problemy.Prawa.Karnego Prok..i.Pr............................. Prokuratura.i.Prawo PS........................................... Przegląd.Sądowy PUG...................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego R.Pr....................................... Radca.Prawny RPEiS.................................... Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SP........................................... Studia.Prawnicze WPP...................................... Wojskowy.Przegląd.Prawniczy Zb..Orz................................. Zbiór.Orzeczeń XI Wykaz skrótów 5. Inne art.......................................... artukuł CBOS.................................... Centrum.Badania.Opinii.Społecznej cz........................................... część EFTA..................................... Europejskie.Stowarzyszenie.Wolnego.Handlu itd.......................................... i.tak.dalej. itp.......................................... i.temu.podobne m.in....................................... między.innymi nast....................................... następny.(-a,.-e) niepubl................................ niepublikowany np.......................................... na.przykład Nr.......................................... numer pkt......................................... punkt por......................................... porównaj. poz........................................ pozycja pt........................................... pod.tytułem. r.............................................. rok red......................................... redakcja s.............................................. strona.(-y) t.............................................. tom tzn......................................... to.znaczy tzw........................................ tak.zwana.(-e,.-y) UE.......................................... Unia.Europejska ust......................................... ustęp w.zw..................................... w.związku ze.zm.................................... ze.zmianami. zob........................................ zobacz XII Wykaz literatury Auderska H.,.Łempicka Z.,.Skorupka S.,.Mały.słownik.języka.polskiego,. Warszawa.1968 Bafia J.,.Egierska D.,.Śmietanka I.,.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Warszawa. 1980 Baniak S.,.Prawo.karne.skarbowe,.Kraków.2005 Bartosiewicz A.,.Kubacki R.,.Ułomne.przepisy.karne.skarbowe.dotyczące.AT,. Glosa.2002,.Nr.7 Bieńkowska E.,. Kodeks. karny. skarbowy.. Wprowadzenie. i. objaśnienia,. Warszawa.2000 Bogdan G.,.Nita A.,.Radzikowska Z.,.Światłowski A. R.,.Kodeks.karny.skarbo- wy.z.komentarzem,.Gdańsk.2000 Bogdan G.,.Nita A.,.Raglewski J.,.Światłowski A. R.,.Kodeks.karny.skarbowy.. Komentarz,.Gdańsk.2007 Bogdan G.,.Rola.kontratypów.w.prawie.karnym.skarbowym,.CzPKiNP.1998,. Nr.1–2 Bojarski M.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.16.2.1994.r.,.I.KZP.39/93,.WPP.1994,.Nr.3–4 Bojarski M.,.Radecki W.,.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Warszawa.2005 Bojarski M.,.Radecki W.,.Pozakodeksowe.prawo.karne,.t..I,.Przestępstwa.prze- ciwko.pamięci.narodowej,.obronności,.bezpieczeństwu.osób.i.mienia,.zdro- wiu..Komentarz,.Warszawa.2002 Bojarski T.,.Kodeks.karny.skarbowy.a.kodeks.karny..Kilka.uwag.porównaw- czych,.[w:].P. Hofmański,.K. Zgryzek.(red.),.Współczesne.problemy.procesu. karnego.i.wymiaru.sprawiedliwości..Księga.ku.czci.Profesora.Kazimierza. Marszała,.Katowice.2003 Bojarski T.,.Kwalifikowane.i.uprzywilejowane.typy.przestępstw.w.nowym. kodeksie.karnym,.[w:].O. Górniok.(red.),.U.progu.nowych.kodyfikacji.kar- nych..Księga.pamiątkowa.ofiarowana.Profesorowi.Leonowi.Tyszkiewiczowi,. Katowice.1999 Bojarski T.,.O.systematyce.części.szczególnej.kodeksu.karnego,.PPK.1993,. Nr.8 Bojarski T.,.Społeczna.szkodliwość.czynu.i.wina.w.projekcie.k.k.,.[w:].S. Waltoś. (red.),.Problemy.kodyfikacji.prawa.karnego..Księga.ku.czci.Profesora. Mariana.Cieślaka,.Kraków.1993 Bojarski T.,.Szwarczyk M.,.Uwagi.o.projektowanym.nowym.prawie.karnym. skarbowym,.[w:].Z. Niewiadomski,.J. Buczkowski,.J. Łukasiewicz,.J. Posłusz­ ny,.J. Stelmasiak.(red.),.Administracja.publiczna.u.progu.XXI.wieku..Prace. dedykowane.prof..zw..dr.hab..Janowi.Szreniawskiemu.z.okazji.Jubileuszu. 45-lecia.pracy.naukowej,.Przemyśl.2000 XIIIXIII Wykaz literatury Bojarski T. (red.),.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Warszawa.2007 Buchała K.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.1989 Buchała K.,.Zoll A.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.Kraków.1998 Buczkowski K.,.Wojtaszek M.,.Pranie.pieniędzy,.Warszawa.2001 Buk K.,.Wina.w.prawie.karnym.skarbowym,.Doradztwo.Podatkowe.2000,. Nr.3 Burzyński P.,.Ustawowe.określenie.sankcji.karnej,.Warszawa.2008 Cieślak M.,.Grzywna.za.przestępstwa.majątkowe,.Nowe.Prawo.1958,.Nr.1 Cieślak W.,.Niektóre.zagadnienia.przedmiotu.karnoprawnej.ochrony,.PiP.1993,. Nr.11 Collins P.,.Gambling.and.the.public.interest,.London.2003 Cooper G.,.Online.help.for.problem.gambling:.Why.it.is.and.is.not.being.con- sidered,.eGambling:.The.Electronic.Journal.of.Gambling.Issues.2002,.No..7,. http://www.camh.net Custer R. L.,.Six.Types.of.Gamblers,.http://www.addictionrecov.org Czachórski W.,.Prawo.zobowiązań.w.zarysie,.Warszawa.1970 Czopek.L. (red.),.Popularna.Encyklopedia.Powszechna,.t..10,.Kraków.1995 Czyżak M.,.Karnoadministracyjne,.karnoskarbowe.i.quasi-karne.formy.odpo- wiedzialności.podmiotów.zbiorowych,.WPP.2004,.Nr.1 Czyżak M.,.Odpowiedzialność.za.nielegalne.urządzanie.gier.hazardowych. w.polskim.systemie.prawnym,.WPP.2010,.Nr.2 Dębski R.,.O.odpowiedzialności.karnej.osób.prawnych.(podmiotów.kolektyw- nych),.Studia.Prawno-Ekonomiczne.1997,.t..55 Dębski R.,.Pozaustawowe.znamiona.przestępstwa..O.ustawowym.charakterze. norm.prawa.karnego.i.znamionach.typu.czynu.zabronionego.nie.określo- nych.w.ustawie,.Łódź.1995 Dukiet­Nagórska.T. (red.),.Prawo.karne..Część.ogólna,.szczególna.i.wojsko- wa,.Warszawa.2010 Dziedziak W.,.Próba.charakterystyki.sankcji.prawnych.i.moralnych,.Ann..UMCS UMCS. 1992,.vol..39,.4..sectio.G Falandysz L.,.Wiktymologia,.Warszawa.1979 Fekjaer H. O.,.Gambling.and.gambling.problems.in.Norway..Paper.presented.at. the.4th.conference.of.the.European.Association.for.the.Study.of.Gambling,. Warsaw,.Poland,.September.23,.2000,.http://www.bks.no Filar M.,.O.niektórych.ogólnych.zasadach.odpowiedzialności.karnej.w.projek- cie.kodeksu.karnego.z.sierpnia.1990.r..–.polemicznie,.PiP.1991,.Nr.4 Filar M.,.Podstawy.odpowiedzialności.karnej.(?).podmiotów.zbiorowych.(na. gruncie.ustawy.z.22.X.2002.r..o.odpowiedzialności.podmiotów.zbioro- wych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary,.Apelacja.Gdańska.2003,.Nr.3. (wydanie.specjalne) Fisher S. E.,.Measuring.pathological.gambling.in.children:.The.case.of.fruit.ma- chines.in.the.U.K.,.Journal.of.Gambling.Studies.1992,.Nr.8 Frender­Majewska M.,.Krajewski A.,.Antyczne.Las.egas,.czyli.historia.ha- zardu,.http://nauka.newsweek.pl/antyczne-las-vegas--czyli-historia-hazar- du,74847,1,1.html XI Wykaz literatury Gaberle A.,.Patologia.społeczna,.Warszawa.1993 Gardocki L.,.O.relacji.między.typem.przestępstwa.a.zagrożeniem.ustawowym,. PiP.1979,.Nr.8–9 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2005 Garlicki.L. (red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.t..III,. Warszawa.2003 Gawrońska M.,.Barbarzyńcy.pokera,.http://m.newsweek.pl/opinie,barbarzyncy- pokera,63746,1,1.html Głąbiński S.,.Nauka.skarbowości,.Warszawa–Lwów.1925 Giezek J.,.Wpływ.nieświadomości.społeczno-prawnej.oceny.czynu.na.odpo- wiedzialność.karną.sprawcy,.PiP.1984,.Nr.10 Gomułowicz A.,.Małecki J.,.Podatki.i.prawo.podatkowe,.Warszawa.2002 Górniok O.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.11.1999.r.,.I.KZP.39/99,.OSP.2000,.Nr.6 Górniok O.,.Kary.i.inne.środki.karne.w.ustawie.o.odpowiedzialności.prawnej. podmiotów.zbiorowych,.Kwartalnik.Apelacji.Gdańskiej.2003,.Nr.2 Górniok O.,.Komentarz.do.Konwencji.z.dnia.26.lipca.1995.r..o.ochronie.inte- resów.finansowych.Wspólnot.Europejskich.wraz.z.protokołami.dodatkowy- mi,.[w:].E. Zielińska.(red.),.Prawo.Wspólnot.Europejskich.a.prawo.polskie.. Dokumenty.karne,.Warszawa.2000 Górniok O.,.Przestępczość.gospodarcza.i.jej.zwalczanie,.Warszawa.1994 Górniok O.,.Przestępstwa.gospodarcze..Rozdział.XXXI.i.XXXII.Kodeksu. karnego..Komentarz,.Warszawa.2000 Górniok.O. (red.),.Prawo.karne.gospodarcze,.Warszawa.2003 Grant J. E.,.Kushner M. G.,.Kim S. W.,.Pathological.Gambling.and.Alcohol.Use. Disorder,.Alcohol.Research.and.Health.2002,.vol..26,.Nr.2 Griffiths M. D.,.Addiction.to.fruit.machines:.a.preliminary.study.among.males,. Journal.of.Gambling.Studies.1990,.Nr.6 Griffiths M. D.,.Amusement.machine.playing.in.childhood.and.adolescence:. a.comparative.analysis.of.video.games.and.fruit.machines,.Journal.of. Adolescence.1991,.Nr.14 Griffiths M. D.,.Behavioural.addictions:.an.issue.for.everybody,.Employee. Counselling.Today.1996,.Nr.8 Griffiths M. D.,.Fruit.machine.gambling:.the.importance.of.structural.charac- teristics,.Journal.of.Gambling.Studies.1993,.Nr.9 Griffiths M. D.,.Gry.i.hazard..Uzależnienia.dzieci.w.okresie.dorastania,.przekł.. A. Sawicka­Chrapkiewicz,.Gdańsk.2004 Griffiths M. D.,.Sutherlard J.,.Adolescent.gambling.and.drug.use,.Journal.of. Community.and.Applied.Social.Psychology.1998,.Nr.8 Grzegorczyk T.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Warszawa.2001 Grzegorczyk T.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Warszawa.2009 Grzybczyk K.,.Prawo.reklamy,.Warszawa.2008 Gubiński A.,.Czy.osoby.prowadzące.(urządzające).grę.w.trzy.karty.(trzy.lu- sterka,.trzy.miasta.itp.).ponoszą.odpowiedzialność.z.art..61.prawa.o.wy- kroczeniach.czy.też.powinny.być.pociągnięte.do.odpowiedzialności.karnej. z.art..264.k.k.,.Zagadnienia.Karno-Administracyjne.1965,.Nr.3 X Wykaz literatury Gubiński A.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.16.2.1994.r.,.I.KZP.39/93,.PiP.1994,.Nr.4 Gubiński A.,.Prawo.wykroczeń,.Warszawa.1978 Guerreschi C.,.Nowe.uzależnienia,.przeł..A. Wieczorek­Niebielska,.Kraków. 2005 Hałabura R.,.Umyślność,.wina.i.błąd..Odpowiedzialność.karna.skarbowa,. Rzeczpospolita.z.28.8.2003.r. Hirsch H. J.,.W.kwestii.aktualnego.stanu.dyskusji.o.pojęciu.dobra.prawnego,. RPEiS.2002,.Nr.1 Hołyst B.,.Kryminologia,.Warszawa.2007 Huizinga J.,.Homo.ludens..Zabawa.jako.źródło.kultury,.Warszawa.1998 Jabłonowski P.,. Opodatkowanie. internetowych. gier. hazardowych,. GP. z.7.4.2008.r.,.dodatek.Tygodnik.Podatkowy Jakubowski T.,.Monopol.loteryjny,.[w:].Pięć.lat.na.froncie.gospodarczym.. 1926–1931,.t..II,.Warszawa.1931 Jendrośka J.,. Koncepcja. sankcji. karnej. w. prawie. administracyjnym,. [w:].Z. Rybicki,.M. Gromadzka­Grzegorzewska,.M. Wyrzykowski.(red.),. Zbiór.studiów.z.zakresu.nauk.administracyjnych.poświęcony.pamięci. Profesora.Jerzego.Starościaka,.Ossolineum.1978 Kalitowski M.,.Sienkiewicz Z.,.Szumski J.,.Tyszkiewicz L.,.Wąsek A.,.Kodeks. karny..Komentarz,.t..2,.Gdańsk.1999 Kalus.S. (red.),.Ochrona.prawna.obrotu.gospodarczego,.Warszawa.2011 Kardas P.,.Łabuda G.,.Kumulatywny.zbieg.przepisów.ustawy.w.prawie.kar- nym.skarbowym.(cz..1),.Prok..i.Pr..2001,.Nr.9 Kardas P.,.Łabuda G.,.Razowski T.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,. Warszawa.2010 Kardas P.,.Niektóre.okoliczności.wyłączające.winę.i.umniejszające.winę.w.pro- jekcie.kodeksu.karnego,.WPP.1996,.Nr.1 Knosala E.,.Prawne.układy.sterowania.w.administracji.publicznej,.Katowice. 1998 Koch B.,.Z.problematyki.przepisów.blankietowych.w.prawie.karnym,.Acta. UNC.1978,.Prawo.XI,.Nr.89 Konarska­Wrzosek V.,.Dyrektywy.wyboru.kary.w.polskim.ustawodawstwie. karnym,.Toruń.2002 Konarska­Wrzosek V.,.Oczkowski T.,.Skorupka J.,.Prawo.i.postępowanie.kar- ne.skarbowe,.Warszawa.2010 Kopaliński W.,.Słownik.wyrazów.obcych.i.zwrotów.obcojęzycznych,.Warszawa. 1989 Kosikowski C.,.Wolność.gospodarcza.w.prawie.polskim,.Warszawa.1995 Kosiński E.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.11.1999.r.,.I.KZP.39/99,.MoPod.2000,. Nr.10 Kosiński E.,.Wygrana.rzeczowa.w.polskim.prawie.hazardowym,.KPPubl..2002,. Nr.3 Kotowski W.,.Kodeks.wykroczeń..Komentarz,.Kraków.2004 Kotowski W.,.Kurzępa B.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.Warszawa. 2006 XI Wykaz literatury Krajewski K.,.Problemy.kontroli.społecznej.we.współczesnych.społeczeń- stwach,.[w:].O. Górniok.(red.),.U.progu.nowych.kodyfikacji.karnych..Księga. pamiątkowa.ofiarowana.Profesorowi.Leonowi.Tyszkiewiczowi,.Katowice. 1999 Krawczak M.,.Hazard.w.orzecznictwie.sądów.europejskich,.PAK.2006,.Nr.3 Krawczak M.,.Zakaz.urządzania.gier.hazardowych.niewymienionych.w.ustawie. z.29.lipca.1992.r..o.grach.i.zakładach.wzajemnych,.MPCiP.2009,.Nr.11 Król­Bogomilska M.,.Kary.pieniężne.w.prawie.antymonopolowym,.Warszawa. 2001 Królikowski M.,.Dwa.paradygmaty.zasady.proporcjonalności.w.prawie.karnym,. [w:].T. Dukiet­Nagórska.(red.),.Zasada.proporcjonalności.w.prawie.karnym. na.płaszczyźnie.stanowienia.i.stosowania.prawa,.Warszawa.2010 Kubacki R.,.Bartosiewicz A.,.Kodeks.karny.skarbowy..Przestępstwa.i.wykro- czenia.podatkowe.oraz.dewizowe,.Warszawa.2005 Laskowska K.,.Rola.prawa.karnego.w.ograniczaniu.patologii.jako.poważnego. zagrożenia.dla.społeczeństwa.XXI.wieku,.t..XXXI,.Archiwum.Kryminologii. 2009 Laskowska K.,.Rosyjskojęzyczna.przestępczość.zorganizowana..Studium.kry- minologiczne,.Białystok.2006 Lewicki M.,.Pojęcie.sankcji.prawnej.w.prawie.administracyjnym,.PiP.2002,. Nr.8 Lipiński A.,.Niektóre.problemy.nowego.prawa.energetycznego,.PUG.1998,. Nr.5 Łabuda G.,.Wideoloterie.jako.forma.hazardu.niereglamentowanego,.MPCiP. 2011,.Nr.10 Łętowska E.,.Interpretacja.a.subsumpcja.zwrotów.niedookreślonych.i.nie- ostrych,.PiP.2011,.Nr.7–8 Marek A.,.Prawo.wykroczeń,.Warszawa.1996 Marek A.,.Problem.odpowiedzialności.karnej.przedsiębiorstw,.Prok..i.Pr..1995,. Nr.5 Marlatt G. A.,.Baer J. S.,.Donovan D. M.,.Kivlahan D. R.,.Addictive.behaviors:. etiology.and.treatment,.Annual.Review.of.Psychology.1988,.ol..39 McCown W. G.,.Chamberlain L. L.,.Best.Possible.Odds:.Contemporary.Treatment. Strategies.for.Gambling.Disorders,.New.York.2000 Melezini.M. (red.),.System.Prawa.Karnego,.t..6,.Kary.i.środki.karne..Poddanie. sprawcy.próbie,.Warszawa.2010 Meyer R.,.Psychopatologia,.Gdańsk.2003 Młocka M.,.Niewińska A.,.Kiedy.się.śnią.numerki,.Rzeczpospolita.z.10.5.2011.r. Mogilnicki A.,.Dwutorowość.represji.karnej.przy.przestępstwach.zwykłych. i.skarbowych,.RPEiS.1937,.Nr.3 Molęda E.,.W.szponach.hazardu,.Głos.Ziemi.Cieszyńskiej.z.9.9.2011.r.,.Nr.36 Musolf G.,.Kary.pieniężne.i.kara.grzywny.w.ustawie.o.grach.hazardowych,. MPCiP.2010,.Nr.8 Musolf G.,.Zabezpieczenia.finansowe.i.gwarancje.w.grach.hazardowych,.MPCiP. 2010,.Nr.9 XII Wykaz literatury Namysłowska­Gabrysiak B.,. Odpowiedzialność. karna. osób. prawnych,. Warszawa.2003 Niewiadomska I.,.Brzezińska M.,.Lelonek B.,.Hazard,.Lublin.2005 Niewiadomski Z..(red.),.Administracja.publiczna.u.progu.XXI.wieku..Prace. dedykowane.prof..zw..dr..hab..Janowi.Szreniawskiemu.z.okazji.Jubileuszu. 45-lecia.pracy.naukowej,.Przemyśl.2000 Nita A.,.Czynności.nie.mogące.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy. w.świetle.prawa.podatkowego,.PPod..2003,.Nr.2 Nita B.,.Materialnoprawne.i.procesowe.założenia.ustawy.o.odpowiedzialno- ści.podmiotów.zbiorowych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary,.cz..1,. R.Pr..2003,.Nr.5 Nowacki J.,.Tobor Z.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Katowice.1999 Nowak A.,.Wysocka E.,.Problemy.i.zagrożenia.społeczne.we.współczesnym. świecie..Element.patologii.społecznej.w.kryminologii,.Kraków.2001 Nowicki M. A.,.Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka..Orzecznictwo,.t..I,.Prawo. do.rzetelnego.procesu.sądowego,.Kraków.2001 O’Leary S.,.Fernández­Martin J. M.,.Judicially.created.exceptions.to.the.free. provision.of.services,.[w:].M. Andenas,.W. ­H. Roth,.Services.and.Free. Movement.in.EU.Law,.Oxford.2002 Ożóg M.,.W.oczekiwaniu.na.Placanica..Usługi.hazardowe.w.prawie.wspólno- towym,.PUG.2006,.Nr.1 Palka P.,.Błąd.co.do.prawnej.oceny.czynu.(error.iuris).–.art..30.k.k.,.Prok..i.Pr.. 2002,.Nr.9 Papineau E.,.Le.jeu.pathologique.dans.la.communauté.chinoise,.une.vision. anthropologique,.Loisir.et.Société..Culture et mode de vie 2001, ol. 24, Culture.et.mode.de.vie.2001,.ol..24,. N°.2 Peiper L.,.Komentarz.do.Kodeksu.karnego,.Kraków.1936 Pietrasz P.,.Opodatkowanie.dochodów.nieujawnionych,.Warszawa.2007 Pietrasz P.,.Opodatkowanie.dochodów.osiąganych.nielegalnie. Glosa.do.wy- roku.NSA.z.4.9.1997.r.,.I.SA/Wr.948/96,.Glosa.2001,.Nr.8 Pietrzykowski.K. (red.),.Kodeks.cywilny..Komentarz,.t..I,.Warszawa.1997 Piotrowski M.,.Loterie.fantowe.–.problematyka.prawna.i.podatkowa,.PPod.. 1997,.Nr.2 Podgórecki A.,.Patologia.życia.społecznego,.Warszawa.1969 Prengel M.,.Dobro.prawne.–.centralne.pojęcie.prawa.karnego,.Jurysta.2002,. Nr.5 Prusak F.,.Kodeks.karny.skarbowy..Komentarz,.t..II,.Kraków.2006 Prusak F.,.Prawo.i.postępowanie.karne.skarbowe,.Warszawa.2002 Prusak F.,.Prawo.karne.skarbowe,.Warszawa.2008 Radecki W.,.Kary.pieniężne.w.polskim.systemie.prawa,.czy.nowy.rodzaj.od- powiedzialności.karnej?,.PPK.1996,.Nr.14–15 Radecki W.,.Normatywne.ujęcie.wykroczenia,.Prok..i.Pr..2003,.Nr.2 Radwański Z.,. Panowicz­Lipska J.,. Zobowiązania. –. część. szczegółowa,. Warszawa.2008 XIII Wykaz literatury Radzikowska Z., .Z.problematyki.błędu.w.prawie.karnym.skarbowym,.SP. 1974,.Nr.3 Raglewski J.,.Kilka.uwag.odnośnie.strony.podmiotowej.czynu.zabronionego. w.prawie.karnym.skarbowym,.PUG.2004,.Nr.12 Raglewski J.,.Kilka.uwag.w.kwestii.reklamy.produktów.leczniczych.na.gruncie. ustawy.Prawo.farmaceutyczne,.Prawo.i.Medycyna.2008,.Nr.3 Raglewski J.,.Stosunek.przepisów.części.ogólnej.nowego.kodeksu.karnego.do. innych.ustaw.przewidujących.odpowiedzialność.karną,.PS.1998,.Nr.7–8 Ratajczak A.,.Dzieci.i.młodzież.jako.przedmiot.ochrony.w.prawie.karnym. PRL,.RPEiS.1971,.Nr.13 Redelbach A.,.Wronkowska S.,.Ziembiński Z.,.Zarys.teorii.państwa.i.prawa,. Warszawa.1992 Rejman G.,.Odpowiedzialność.karna.osób.prawnych,.PPK.1994,.Nr.11 Rejman.G. (red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.Warszawa.1999 Siewierski M.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.1965 Siwik Z.,.Projekt.kodeksu.karnego.skarbowego.–.o.kierunkach.zmian.w.mate- rialnoprawnych.przepisach.części.ogólnej,.CzPKiNP.1998,.Nr.1–2 Siwik Z.,.System.środków.penalnych.w.prawie.karnym.skarbowym,.Wrocław. 1986 Siwik Z.,.Systematyczny.komentarz.do.ustawy.karnej.skarbowej..Część.ogól- na,.Wrocław.1993 Skupiński J.,.Odpowiedzialność.podmiotów.zbiorowych.na.tle.polskiej.ustawy. z.dnia.28.października.2002.r..(próba.zarysu.problematyki),.[w:].M. Płachta. (red.),.Gdańskie.Studia.Prawnicze..Aktualne.problemy.prawa.i.procesu. karnego..Księga.ofiarowana.Profesorowi.Janowi.Grajewskiemu,.Gdańsk. 2003 Skupiński J.,.Problemy.kryminalnopolityczne.związane.z.promulgowaniem. ustawy.z.dnia.28.października.o.odpowiedzialności.podmiotów.zbioro- wych.za.czyny.zabronione.pod.groźbą.kary,.Kwartalnik.Apelacji.Gdańskiej. 2003,.Nr.3 Skwarczyński H.,.Odpowiedzialność.podmiotów.zbiorowych.za.przestępstwa. skarbowe,.WPP.2003,.Nr.4 Słowiński P.,.Sekrety.szulerów,.Katowice.1999 Stasikowski R.,.Funkcja.regulacyjna.administracji.publicznej..Studium.z.za- kresu.nauki.prawa.administracyjnego.i.nauki.administracji,.Bydgoszcz– Katowice.2009 Stefański R. A.,.Gra.w.trzy.karty.–.przestępstwo.czy.wykroczenie?,.PiP.1995,. Nr.3 Stefański R. A.,.Przegląd.uchwał.Izby.Karnej.Sądu.Najwyższego.w.zakresie.pra- wa.karnego.materialnego,.prawa.karnego.wykonawczego.i.prawa.wykro- czeń.za.1999,.WPP.2000,.Nr.1 Stefański R. A.,.Zakaz.wstępu.do.ośrodków.gier.i.uczestnictwa.w.grach.hazar- dowych,.WPP.2010,.Nr.2 Suchodolski.B. (red.),.Mała.Encyklopedia.Powszechna.PWN,.Warszawa.1959 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hazard. Studium kryminologiczne i prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: