Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 004296 18675841 na godz. na dobę w sumie
Hipnotyzm słowa. Jak podbijać umysły Twoich klientów za pomocą perswazyjnych tekstów - książka
Hipnotyzm słowa. Jak podbijać umysły Twoich klientów za pomocą perswazyjnych tekstów - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1202-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pisać - jak to łatwo powiedzieć...

Hipnoza jest stanem umysłu, który osiągasz w normalnych warunkach spontanicznie i stosunkowo często, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Bądź nie tylko copywriterem - zostań superwriterem!

Są piękne, tajemnicze, zupełnie inne od tych, które znałeś wcześniej. Niepostrzeżenie rzucają na Ciebie urok, sączą się do serca i umysłu, na stałe znajdują miejsce w Twojej pamięci. Czujesz, że nie możesz bez nich żyć, chcesz ich ciągle więcej i nic innego nie jest w stanie zawładnąć Twoją uwagą. SŁOWA. Umiejętnie użyte mają niesamowitą moc.

Zapewne nie raz spotkałeś się w praktyce z hipnotycznym pisarstwem. Cofnij się myślami do czasów, kiedy ostatni raz byłeś zafascynowany jakąś książką czy innym tekstem. Czy zdarzyło Ci się wtedy stracić poczucie czasu? Może ktoś Cię wołał, a Ty nie słyszałeś? Czy czytany tekst tak Cię wciągnął, że w danym momencie nic więcej się dla Ciebie nie liczyło? William Shakespeare, Agatha Christie, Stephan King, John Keppling - ich dzieła angażują wszystkie Twoje zmysły i wciągają do opisanego świata.

Jeśli marzysz o byciu charyzmatycznym copywriterem, marketingowcem, powieściopisarzem, dziennikarzem, autorem newsletterów, twórcą stron internetowych a nawet blogerem, czy nie powinieneś tworzyć tekstów, które zdobywają i utrzymują zainteresowanie czytelnika? Tekstów, które nie pozwalają oderwać wzroku od czytanej strony. Tekstów na tyle efektownych, zwięzłych i klarownych, że czytelnik nie może oprzeć się pragnieniu przeczytania całości. Tekstów hipnotyzujących.

Rozpocznij kurs pisarstwa Joe Vitalego:

O książce możesz przeczytać także tutaj.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hipnotyzm s‡owa. Jak podbija(cid:230) umys‡y Twoich klient(cid:243)w za pomoc„ perswazyjnych tekst(cid:243)w Autor: Joe Vitale T‡umaczenie: Przemys‡aw Janicki ISBN: 978-83-246-1202-4 Tytu‡ orygina‡u: Hypnotic Writing: How to Seduce and Persuade Customers with Only Your Words Format: A5, stron: 368 Pisa(cid:230) (cid:150) jak to ‡atwo powiedzie(cid:230)... (cid:149) Tw(cid:243)rz teksty estetyczne i niewiarygodnie skuteczne! (cid:149) Dowied(cid:159) siŒ, jak dziŒki Twoim s‡owom znale(cid:159)(cid:230) siŒ w umys‡ach Twoich odbiorc(cid:243)w! (cid:149) Pisz i urzekaj, urzekaj i przekonuj, przekonuj i zdobywaj serce klienta! Hipnoza jest stanem umys‡u, kt(cid:243)ry osi„gasz w normalnych warunkach spontanicznie i stosunkowo czŒsto, nawet nie zdaj„c sobie z tego sprawy. B„d(cid:159) nie tylko copywriterem (cid:150) zostaæ superwriterem! S„ piŒkne, tajemnicze, zupe‡nie inne od tych, kt(cid:243)re zna‡e(cid:156) wcze(cid:156)niej. Niepostrze¿enie rzucaj„ na Ciebie urok, s„cz„ siŒ do serca i umys‡u, na sta‡e znajduj„ miejsce w Twojej pamiŒci. Czujesz, ¿e nie mo¿esz bez nich ¿y(cid:230), chcesz ich ci„gle wiŒcej i nic innego nie jest w stanie zaw‡adn„(cid:230) Twoj„ uwag„. S£OWA. UmiejŒtnie u¿yte maj„ niesamowit„ moc. Zapewne nie raz spotka‡e(cid:156) siŒ w praktyce z hipnotycznym pisarstwem. Cofnij siŒ my(cid:156)lami do czas(cid:243)w, kiedy ostatni raz by‡e(cid:156) zafascynowany jak„(cid:156) ksi„¿k„ czy innym tekstem. Czy zdarzy‡o Ci siŒ wtedy straci(cid:230) poczucie czasu? Mo¿e kto(cid:156) CiŒ wo‡a‡, a Ty nie s‡ysza‡e(cid:156)? Czy czytany tekst tak CiŒ wci„gn„‡, ¿e w danym momencie nic wiŒcej siŒ dla Ciebie nie liczy‡o? William Shakespeare, Agatha Christie, Stephan King, John Keppling (cid:150) ich dzie‡a anga¿uj„ wszystkie Twoje zmys‡y i wci„gaj„ do opisanego (cid:156)wiata. Je(cid:156)li marzysz o byciu charyzmatycznym copywriterem, marketingowcem, powie(cid:156)ciopisarzem, dziennikarzem, autorem newsletter(cid:243)w, tw(cid:243)rc„ stron internetowych a nawet blogerem, czy nie powiniene(cid:156) tworzy(cid:230) tekst(cid:243)w, kt(cid:243)re zdobywaj„ i utrzymuj„ zainteresowanie czytelnika? Tekst(cid:243)w, kt(cid:243)re nie pozwalaj„ oderwa(cid:230) wzroku od czytanej strony. Tekst(cid:243)w na tyle efektownych, zwiŒz‡ych i klarownych, ¿e czytelnik nie mo¿e oprze(cid:230) siŒ pragnieniu przeczytania ca‡o(cid:156)ci. Tekst(cid:243)w hipnotyzuj„cych. Rozpocznij kurs pisarstwa Joe Vitalego: (cid:149) zasady sprawdzaj„ce siŒ w komponowaniu list(cid:243)w, tekst(cid:243)w reklamowych, raport(cid:243)w i ksi„¿ek; (cid:149) wywo‡ywanie za pomoc„ tekst(cid:243)w okre(cid:156)lonych zachowaæ czytelnika; (cid:149) samodzielne odnajdywanie w‡asnego stylu. Mój sekret dotyczący pisania hipnotycznego 7 MÓJ SEKRET DOTYCZĄCY PISANIA HIPNOTYCZNEGO W yobraź sobie, że ktoś wręcza Ci wiadomość o następującej treści: „Riguardo a gli dice il mio segreto di dollaro di milione per scrivere di copia di vendite. Questo è qualcosa non ho mai detto nessuno astro nel mondo intero. Li dirò giustamente adesso, se lei promette a tiene quest’un segreto. Stato d’accordo?”. Prawdopodobnie nie zainteresowałaby Cię zbytnio, mam rację? Wygląda bowiem dziwnie. Niezrozumiale. Zapewne pomyślałbyś, że napisano ją w obcym języku. Jeśli jednak nie znałbyś włoskiego, mógłbyś co najwyżej domyślać się języka wiadomości i jej treści. Co więc byś zrobił? Oczywiście chciałbyś ją przetłumaczyć. Jak? Chociażby korzystając z serwisu internetowego pozwalają- cego na tłumaczenie tekstów. Po wprowadzeniu powyższego tekstu szybko przekonałbyś się, że oznacza on ni mniej, ni więcej, tylko: „Zamierzam przekazać Ci mój wart miliony dolarów sekret, jak two- rzyć oferty sprzedażowe. Nigdy wcześniej nie przekazałem go nikomu. 51 HIPNOTYZM SŁOWA Zdradzę go Tobie właśnie teraz, jeśli tylko obiecasz, że zachowasz go w tajemnicy. Zgoda?”. O! Teraz wiadomość ta ma sens. Już wiesz, co oznaczają poszcze- gólne słowa, i możesz na nią odpowiedzieć. Pozytywnie lub negatyw- nie. Nie ma to w tej chwili znaczenia. Ważne, że teraz zrozumiałeś przesłanie tekstu. Możesz się odprężyć, odetchnąć głębiej, uśmiech- nąć się. O, tak… Zapytasz jednak pewnie, co cała ta zabawa z tłumaczeniem ma wspólnego ze sposobem tworzenia hipnotycznych ofert sprzedażo- wych, reklam czy notatek prasowych. Mówiąc krótko, tłumaczenie jest dokładnie tym, co tak naprawdę staram się robić, tworząc teksty sprzedażowe. Kiedy otrzymuję pod- ręcznik użytkownika nowego programu komputerowego wraz z proś- bą o przygotowanie oferty sprzedażowej dla tego programu, w rze- czywistości jedyne, co robię, to dokonuję przekładu informacji zawartej w podręczniku. Innymi słowy, robię dokładnie to samo, co elektroniczny tłumacz zamieszczony na stronie internetowej. Pozyskuję informacje o moż- liwościach wprowadzanego na rynek produktu (z podręcznika użyt- kownika) i przekładam je tak, by wyrazić je w kategoriach korzyści, jakie Ty — jako potencjalny użytkownik programu — mógłbyś odnieść po jego nabyciu. Podobnie jak teksty w języku włoskim przeznaczone są dla osób władających tym językiem, tak podręczniki użytkownika przeznaczone są z reguły dla osób z zacięciem tech- nicznym. W każdym razie, aby zdobyć zainteresowanie czytelnika i uczynić pewne rzeczy zrozumiałymi dla niego, należy dokonać tłu- maczenia. Bez tego niewiele osób zainteresowałoby się na serio nowym produktem. Podam teraz przykład, żebyś jeszcze lepiej zrozumiał, co mam na myśli. 52 Mój sekret dotyczący pisania hipnotycznego Nie tak dawno powierzono mi zadanie zredagowania pewnej broszury. Klient wręczył mi jej szkic, który na pierwszy rzut oka wyglądał całkiem dobrze. Były tam m.in. pytania w ro- dzaju: „Kiedy po raz ostatni czułeś się dobrze?”. Cóż — pomyślałem sobie — brzmi to całkiem nieźle; może zadzia- łać. Mimo wszystko znalazłem jednak sposób na wyrażenie tego w nieco innej formie: bardziej konkretnej, zrozumiałej i o znacznie wyraźniejszym zabarwieniu emocjonalnym. Dokonałem tego przez zmianę jednego słowa. Napisałem: „Kiedy po raz ostatni czułeś się fantastycznie?”. Moja wersja zdania przekazuje więcej treści. Różnica jest zna- cząca, podobna do tej, jaka różni tekst wypowiadany po włosku przez osobę niewładającą tym językiem oraz rodowitego Włocha. Jak to ujął Mark Twain, można ją porównać do różnicy między błyskawicą (ang. lightning) i robaczkiem świętojańskim (ang. lightning bug). Jeśli ten przykład wydaje Ci się zbyt prosty, czytaj dalej. W dalszej części broszury klient chciał wyjaśnić, na czym polega tłumienie emocji oraz jak bardzo negatywny wpływ może ono mieć na nasze zdrowie. Wykorzystane do opisu słowa były całkiem dobre… Podobnie jak dobre dla Włocha są słowa z języka włoskiego. Nie przekazywały one jednak komunikatu, który byłby zrozumiały przez większość ludzi. Dlatego właśnie zaproponowałem w zamian następujący tekst: „Tłumienie emocji jest jak konstruowanie bomby. Ukrywa- jąc emocje, grzebiesz je żywcem”. Widzisz różnicę? Podobnie postępuję z każdym tekstem, nad któ- rym przychodzi mi pracować. Biorę materiał wyjściowy i dokonuję jego przekładu, tak aby uzyskać określone korzyści, stosując zrozu- miały język i odwołując się do najważniejszych emocji. Zapewne zgodzisz się ze mną, że przypomina to tłumaczenie tekstów z obcego 53 HIPNOTYZM SŁOWA języka. I podobnie jak przy nauce nowego języka, aby posiąść tę umiejętność, trzeba poświęcić sporo czasu. Biorę tekst źródłowy, uaktywniam odpowiednią część mojego mózgu odpowiedzialną za umiejętność copywritingu i przekładam słowa leżące przede mną na słowa, które Ty będziesz w stanie zro- zumieć. Podobnie postępuję w przypadku notek prasowych. Niespełna miesiąc temu zostałem poproszony o przygotowanie takiej notki na temat pewnej książki (napisanej przez kobietę). Mogłem stworzyć nagłówek w rodzaju: „Nowa książka wyjaśniająca, jak poprawić spo- sób komunikacji”, czyli mówiący wprost, o czym tak naprawdę jest ta książka. Byłoby to jednak coś w rodzaju komunikatu w języku włoskim. Nagłówek ten nie odwołuje się do emocji. Nie zawiera treści, jaką większość redaktorów gazet chciałaby usłyszeć. Dlatego przeprowadziłem szczegółowe badania i zebrałem dodat- kowe informacje o autorce książki. Następnie zmieniłem treść na- główka na następującą: „Doradczyni Pentagonu podpowiada, jak osiągnąć sukces”. Ta wersja jest daleko bardziej intrygująca. Wszyst- ko, co potem zrobiłem, to przełożyłem treść książki na krótką notkę. Przełożyłem ją z języka autorki na język czytelnika. A z języka czy- telnika przełożyłem ją na emocje. Wykorzystałem przy tym potęgę pewnych słów. Jaka jest tajemnica bycia dobrym „tłumaczem tekstów”? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, mógłbym przytoczyć odpo- wiedni fragment z jednej z licznych książek poświęconych marke- tingowi. Posłużę się jednak starą książką z 1965 r., którą dopiero co odebrałem z poczty. Jej autorem jest Robert Conklin, a tytuł brzmi: The Power of a Magnetic Personality. Autor pisze: „Mówiąc wprost, znaczy to mniej więcej tyle: za każdym razem gdy stwierdzisz jakiś fakt, opisz, jakie korzyści może on przynieść osobie trzeciej”. Zatem masz odpowiedź na powyższe pytanie. Można ją wyrazić słowami, którymi posługuję się od wielu lat: „Wyzbądź się swojego 54 Mój sekret dotyczący pisania hipnotycznego »ja« i wczuj się w »ja« swojego czytelnika”. Przełóż to, co chcesz powiedzieć, na proste słowa i koncepcje, które będą zrozumiałe dla odbiorców Twoich tekstów. Mam nadzieję, że i mnie udało się tego dokonać w tym krótkim rozdziale. Zacząłem od opisu sposobu, w jaki tworzę własne teksty sprzedażowe. Nie chciałem jednak powiedzieć, że przekładam wszystkie słowa na teksty sprzedażowe, co mogłeś tak właśnie zro- zumieć. Chciałem za to opisać i zilustrować przykładami, co tak naprawdę robię w trakcie tworzenia tekstów. Tak, byś naprawdę mógł to pojąć. W pełni! „Adesso che lei sa il mio segreto, va avanti e trauduce le sue lettere di vendite, l’advertisements, e le liberazioni di notizie nell’ones che farà lei millioni dei dollari. Piacere!”. Przekład: „Teraz, gdy poznałeś już mój sekret, idź do przodu i dokonaj własnych przekładów ofert sprzedażowych, reklam czy notek prasowych na takie, które przyniosą Ci miliony. Dobrej zabawy!”. 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hipnotyzm słowa. Jak podbijać umysły Twoich klientów za pomocą perswazyjnych tekstów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: