Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01559 012150 16910769 na godz. na dobę w sumie
Hipoteka w obrocie gospodarczym - ebook/pdf
Hipoteka w obrocie gospodarczym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 169
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2552-593-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydanie przez C.H. Beck Info Biznes kompleksowej monografii, poświęconej zreformowanej hipotece, jest przysłowiowym strzałem w 10, wybór autora zaś – Łukasza Grzechnika, którego wiedza jest mi znana z jego publikacji w Teczce zarządcy nieruchomościami, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki.

W publikacji udało się objąć wszystkie najważniejsze elementy reformy hipoteki. Ponadto autor prosto i przejrzyście prowadzi Czytelnika przez meandry niejasnych przepisów, które nie zdążyły jeszcze obrosnąć wykładnią judykatury. Godne podziwu zatem jest to, że przepisy te zostały zilustrowane całą gamą przykładów, oddających istotę omawianych zagadnień.

W książce nie znajdziemy zbędnej dyskusji naukowej ani uniwersyteckiego omówienia rozbieżnych poglądów na temat zreformowanej hipoteki. Autor bowiem odważnie stara się naprowadzić Czytelnika na to, co w nowych przepisach zdaje się być najważniejsze. Jednocześnie nie można odmówić tekstowi wysokiej wartości merytorycznej.

W mojej ocenie, książka przyda się każdemu praktykowi. Jasny język, dobre prowadzenie tematu, bogactwo przykładów – to wszystko pozwala zorientować się w najważniejszych kierunkach reformy hipoteki i jej celach. A osiągnięcie celu, przy wykorzystaniu nowej hipoteki, jest dla praktyka najważniejsze.

I w tym właśnie pomoże Państwu ta książka, którą gorąco polecam.

Łukasz Jędruszuk – radca prawny; zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarką nieruchomościami, prawem budowlanym, postępowaniem administracyjnym i sądowo administracyjnym; jest cenionym wykładowcą w tych dziedzinach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hipoteka w obrocie gospodarczym Łukasz Grzechnik Hipoteka w obrocie gospodarczym Komentarz do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece Hipoteka w obrocie gospodarczym Autor: Łukasz Grzechnik Redakcja: Michał Barszcz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 022 33 77 600 fax 022 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Opinie zawarte w niniejszym dziele wyra(cid:298)aj(cid:261) osobisty punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one. Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2451-7 ISBN e-book 978-83-2552-593-4 Spis treści O autorze(cid:562) .............................................................................................................................. (cid:562)(cid:562) V Wykaz skrótów(cid:562) .................................................................................................................... (cid:562)(cid:562)IX Wykaz piktogramów(cid:562) .......................................................................................................... (cid:562)(cid:562)XI Wprowadzenie(cid:562) .....................................................................................................................(cid:562)XIII (cid:567)1. Wstęp(cid:562) .............................................................................................................................. (cid:562)(cid:562)(cid:562)1 (cid:567)2. Zmiany w części ustrojowej ksiąg wieczystych(cid:562) ....................................................... (cid:562)(cid:562)(cid:562)3 (cid:567)3. Zmiany w przepisach dotyczących hipoteki(cid:562) ............................................................ (cid:562)(cid:562)(cid:562)5 (cid:567)4. Zmiany w innych przepisach(cid:562) ...................................................................................... (cid:562)(cid:562)41 (cid:567)5. Przepisy przejściowe(cid:562) .................................................................................................... (cid:562)(cid:562)45 (cid:567)6. Egzekucja z nieruchomości – wybrane aspekty(cid:562) ....................................................... (cid:562)(cid:562)47 6.1. Wstęp(cid:562) .................................................................................................................... (cid:562)(cid:562)47 6.2. Słowniczek(cid:562) ........................................................................................................... (cid:562)(cid:562)48 6.3. Hipoteka przymusowa(cid:562) ....................................................................................... (cid:562)(cid:562)51 6.4. Egzekucja z nieruchomości(cid:562)................................................................................ (cid:562)(cid:562)54 6.5. Zało(cid:268)enie księgi wieczystej przez wierzyciela(cid:562) ............................................... (cid:562)(cid:562)59 6.6. Zabezpieczenie roszczeń(cid:562) .................................................................................... (cid:562)(cid:562)64 6.7. Skarga pauliańska(cid:562) ............................................................................................... (cid:562)(cid:562)70 (cid:567)7. Postępowanie nakazowe(cid:562) .............................................................................................. (cid:562)(cid:562)73 (cid:567)8. Przykłady wpisów hipoteki(cid:562) ........................................................................................ (cid:562)(cid:562)83 8.1. Klasyczny przypadek wpisu hipoteki przymusowej(cid:562) .................................... (cid:562)(cid:562)83 8.2. Wpis hipoteki ustanowionej w trybie art. 683, kilka wierzytelności jednego wierzyciela(cid:562) ............................................................................................ (cid:562)(cid:562)88 8.3. Podział hipoteki w trybie art. 681 ust. 3(cid:562) .......................................................... (cid:562)(cid:562)93 8.4. Zmiana wierzytelności w trybie art. 683(cid:562) ......................................................... (cid:562)(cid:562)98 8.5. Wpis hipoteki ustanowionej w trybie art. 682, z ustanowieniem administratora(cid:562) ................................................................................................... (cid:562)(cid:562)103 (cid:567)9. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece(cid:562) ................................................................ (cid:562)109 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste ................................................. (cid:562)133 V O autorze Łukasz Grzechnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Egzaminowany aplikant referendarski, absolwent aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Proku- ratury. Obecnie pracuje jako asystent sędziego w wydziale cywilnym. Zainteresowania naukowe skupia na prawie handlowym, postępowaniu cywilnym oraz regulacjach obrotu nieruchomościami. Od kilku lat regularnie współpracuje z wydawnictwem C.H. Beck. VII Wykaz skrótów KC KPC KRS KWU SN zd. – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – Sąd Najwyższy – zdanie IX Wykaz piktogramów – Wa(cid:268)na informacja – Wa(cid:268)ny termin – Zapamiętaj XI Wprowadzenie Oddajemy w wasze ręce opracowanie zawierające omówienie zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zmian, które rewolucjonizują kwestie związane z hipoteką w polskim systemie prawa. Wychodząc z zało(cid:268)enia, (cid:268)e zabezpieczenie oraz egzekwo- wanie roszczeń jest jednym z najwa(cid:268)niejszych elementów obrotu gospodarczego, uzupełniliśmy wywody teoretyczne o konkretne przykłady odnoszące się do realiów. Problematyka obrotu wieczystoksięgowego nie jest wbrew pozo- rem prosta. Mamy jednak nadzieję, (cid:268)e dzięki naszym staraniom stanie się ona Państwu bli(cid:268)sza. Autor i Redakcja XIII 1. Wstęp Jedną z najistotniejszych kwestii w obrocie prawnym jest sprawa zabezpieczenia wierzytelności. Wśród najbardziej rozpowszech- nionych form na pierwszym miejscu nale(cid:268)y wskazać hipotekę, czyli prawo, na mocy którego wierzyciel mo(cid:268)e dochodzić za- spokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości1, uregulowane w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6.7.1982 r.2 – dalej KWU. Wraz z dy- namicznym rozwojem rynku nieruchomości w Polsce, a co za tym idzie – z potrzebą pozyskiwania kapitału wzrosło równie(cid:268) zna- czenie tej instytucji. Ujawniły się przy tym pewne niedogodności dotychczasowych rozwiązań i dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego obrotu, ustawodawca dokonał szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Nowelizacja ta, wprowa- dzona ustawą o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipote- ce oraz niektórych innych ustaw z dnia 26.6.2009 r.3, oprócz swej rozległości (zmienia większość przepisów o hipotece) ma tak(cid:268)e wymiar systemowy, poniewa(cid:268) dotyka samej istoty instytucji hipoteki oraz wprowadza zupełnie nowe i nieznane rozwiąza- nia. Jakkolwiek nowela ta wchodzi w (cid:268)ycie dopiero 20.2.2011 r. z uwagi na jej poniekąd rewolucyjny charakter konieczne jest jak najwcześniejsze zaznajomienie uczestników obrotu z wpro- wadzonymi zmianami. Nale(cid:268)y równie(cid:268) zwrócić uwagę, (cid:268)e tak długi okres przejściowy został zakreślony celowo, ma to bowiem umo(cid:268)liwić niespieszne i pełne przygotowanie uczestników ob- rotu do funkcjonowania w zmienionym diametralnie porządku prawnym. Przepisy ustawy nowelizującej mo(cid:268)na podzielić na cztery grupy, stosując kryterium przedmiotu regulacji: • przepisy dotyczące organizacji ustroju ksiąg wieczystych, nie- mające bezpośrednio wpływu na regulacje dotyczące hipoteki; • zmiany dotyczące samej instytucji hipoteki; 1(cid:562)Art. 65 ust. 1 KWU. 2(cid:562)Dz.U. Nr 19, poz. 147, t.j. z dnia 11.10.2001 r. Dz.U. Nr 124, poz. 1361. 3(cid:562)Dz.U. Nr 131, poz. 1075. Cztery grupy przepisów ustawy 1 1. Wstęp • zmiany w przepisach innych ustaw, mające bezpośredni zwią- zek z wprowadzoną nowelizacją; • przepisy (cid:309) w. intertemporalne (przejściowe), określające, jaki porządek prawny nale(cid:268)y stosować do stanów, które zaistniały przed wejściem w (cid:268)ycie nowej ustawy. Wszystkie wy(cid:268)ej wymienione grupy zostaną poddane omówie- niu w stopniu szczegółowości uwzględniającym charakter niniej- szego opracowania. 2 2. Zmiany w części ustrojowej ksiąg wieczystych Część zmian wprowadzonych czerwcową nowelą ma charakter czysto porządkowy. Przepisy te są ze sobą powiązane, a dotyczą odpowiednio: • katalogu ograniczonych praw rzeczowych, dla których mogą być prowadzone księgi wieczyste – art. 1 ust. 31; • odpowiedniego stosowania dla tych ksiąg przepisów o księ- gach wieczystych dla nieruchomości oraz ich przekształcania – art. 241 ust. 1 i 2; • organizacji działów ksiąg wieczystych prowadzonych dla po- wy(cid:268)szych ograniczonych praw rzeczowych – art. 25 ust. 2. Dotychczasowe brzmienie posługiwało się przestarzałą ju(cid:268) termi- nologią własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu miesz- kalnego, spółdzielczego prawa do lokalu u(cid:268)ytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie zerwano z powy(cid:268)szym nazewnictwem na rzecz ogólnego ter- minu – spółdzielcze własnościowe prawo (prawa) do lokalu. Ujednolicono przez to siatkę pojęć u(cid:268)ywaną w KWU zaczerpnię- tą z art. 244 § 1 KC, który zawiera katalog ograniczonych praw rzeczowych2. W samej konstrukcji ksiąg wieczystych dla powy(cid:268)- szych ograniczonych praw nie zaszły (cid:268)adne zmiany. Zmiana w art. 16 ust. 2 pkt 2 eliminuje mo(cid:268)liwość ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń tam wymienionych, jeśli mają one charakter warunkowy. Zmiana zaś art. 19 ust. 3 jest dostosowa- niem brzmienia tego przepisu do powy(cid:268)szej zmiany. W art. 36 ust. 1 zawierającym katalog podmiotów, zobowiąza- nych do zawiadamiania sądów wieczystoksiegowych o zmianie właściciela nieruchomości, dla której zało(cid:268)ona jest księga wie- czysta, dodano nową kategorię, a mianowicie notariuszy sporzą- dzających akt dziedziczenia (jest to skutek zmian w KC i KPC 1(cid:562)Wszystkie podane oznaczenia jednostek redakcyjnych odnoszą się tylko i wyłącznie do ustawy o księ- gach wieczystych i hipotece. W innych wypadkach opatrzone są stosownym określeniem. 2(cid:562)Art. 244 § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: u(cid:268)ytkowanie, słu(cid:268)ebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka – przepis w brzmieniu nadanym w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 2.7.2004 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1804. Notariusze sporządzający akt dziedziczenia 3 2. Zmiany w części ustrojowej ksiąg wieczystych dotyczących wprowadzenia w 2009 r. tej nowej instytucji). Ma ona słu(cid:268)yć jak najdokładniejszemu odzwierciedleniu w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości. 4 3. Zmiany w przepisach dotyczących hipoteki 3. Zmiany w przepisach dotyczących hipoteki Zanim przedstawione zostaną zmiany w instytucji hipoteki, konieczny będzie krótki komentarz. Podstawową formą hipo- teki, w dotychczasowym porządku prawnym, jest (cid:309) w. hipo- teka zwykła (jej defi nicja, zawarta w art. 65 ust. 1, przywołana została powy(cid:268)ej). Cechą charakterystyczną hipoteki zwykłej jest to, (cid:268)e zabezpiecza wierzytelność w konkretnie oznaczonej kwocie, a sumę tę, w razie zaspokojenia z przedmiotu hipote- ki, uzyskuje wierzyciel. Hipoteka zwykła zabezpiecza równie(cid:268) roszczenia o odsetki nieprzedawnione oraz o przyznane koszty postępowania. Jednocześnie ustawa przewidywała mo(cid:268)liwość zabezpiecze- nia roszczeń o wysokości nieustalonej (w tym roszczeń, które mogą dopiero powstać), w drodze (cid:309) w. hipoteki kaucyjnej1, ustanawianej jako zabezpieczenie do określonej kwoty. Ten rodzaj hipoteki mógł zabezpieczać równie(cid:268) roszczenia związa- ne z wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą. Na skutek takiej sytuacji prawnej dość powszechną praktyką, zwłaszcza w stosunkach z kredytodawcami, jest ustanawianie dwóch hipotek jako zabezpieczenia jednego stosunku prawnego: pierwsza – zwykła, zabezpiecza samą kwotę kredytu, druga zaś – kaucyjna – odsetki, koszty postępowania i inne opłaty. Pomijając celowość takiego rozwiązania, nale(cid:268)y wskazać na jego uboczny skutek, którym jest generowanie dodatkowych kosztów. Usta- nowienie hipoteki wią(cid:268)e się bowiem z koniecznością dokonania wpisu w księdze wieczystej – opłata sądowa wynosi obecnie 200 zł od jednej hipoteki2, oraz obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych3. Najwa(cid:268)niejszą ze zmian, które będą 1(cid:562)Zob. art. 102 ust. 1 i 2. 2(cid:562)W ramach historycznej ciekawostki mo(cid:268)na wskazać, (cid:268)e pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od wpisu hipoteki ob- liczana była stosunkowo od jej sumy. Nietrudno zatem wyobrazić sobie wysokości hipotetycznych opłat sądowych, mając na uwadze sumy hipotek ustanawianych obecnie dla zabezpieczenia udziela- nych kredytów. Pojawiają się czasem głosy o potrzebie powrotu do tego sposobu naliczania opłat. 3(cid:562)Zob. ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.9.2000 r., t.j. z dnia 17.5.2010 r. Dz.U. Nr 101, poz. 649. Art. 7 ust. 1. Stawki podatku wynoszą: Hipoteka kaucyjna 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hipoteka w obrocie gospodarczym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: