Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00682 012643 8776237 na godz. na dobę w sumie
Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice - ebook/pdf
Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 247
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-699-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka 'Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice' podzielone są na dwie części:

 


Przygotuj się do egzaminów na aplikacje 2010 z C.H. Beck!


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Æwiczenia Becka a Æwiczenia Becka k c e B a i n e z c i w Æ i k s l o P a w a r p i a w t s ñ a p a i r o t s i H • t a l o G Historia pañstwa i prawa Polski testy • tablice Autor Rafa³ Golat Polecamy: Æwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, którzy pilnie przygotowuj¹ siê do zajêæ i zaliczeñ oraz egzami- nów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystêpny stanowi pod- stawê do ³atwego opanowania wiedzy. Zanim to nast¹pi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnieñ i polubi przedmiot. Æwiczenia Becka „Historia pañstwa i prawa Polski. Testy. Tablice” podzielone s¹ na dwie czêœci: czêœæ pierwsza – TESTY – zestawione zosta³y w uk³adzie chrono- logicznym, w podziale na okresy odpowiadaj¹ce poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzglêdnie- niem podzia³u na historiê pañstwa i ustroju; czêœæ druga – TABLICE zawieraj¹ce najwa¿niejsze zagadnienia i pojêcia z zakresu historii pañstwa i prawa Polski. Podręczniki Prawnicze Logika Edward Nieznański 2. wydanie C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo konstytucyjne RP Paweł Sarnecki (red.) 6. wydanie C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo rzymskie Instytucje Witold Wołodkiewicz Maria Zabłocka 4. wydanie C. H. Beck www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-699-9 9 7 8 8 3 7 4 8 3 6 9 9 9 Cena: 29,99 z³ K C E B · H · C C·H·BECK ÆWICZENIA BECKA Historia pañstwa i prawa Polski W sprzeda¿y: E. Nieznañski LOGIKA, wyd. 2 Podrêczniki Prawnicze P. Sarnecki (red.) PRAWO KONSTYTUCYJNE, wyd. 6 Podrêczniki Prawnicze W. Wo³odkiewicz, M. Zab³ocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA S¥DOWEGO POLSKI, wyd. 2 Podrêczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl Historia pañstwa i prawa Polski testy (cid:127) tablice Autor Rafa³ Golat Radca prawny Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Ewa Zduñczyk Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-699-9 Spis treści Wprowadzenie _________________________________________________________ IX Część A. Testy Rozdział 1. Ustrój Polski 1 średniowiecznej ____________ 1 Test 1 ______________________ 4 Test 2 ______________________ Test 3 ______________________ 8 Test 4 ______________________ 11 Rozdział 2. Prawo Polski średniowiecznej ____________ 15 Test 5 ______________________ 15 Test 6 ______________________ 18 Test 7 ______________________ 22 Test 8 ______________________ 26 Rozdział 3. Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej _________________ 30 Test 9 _____________________ 30 Test 10 _____________________ 33 Test 11 _____________________ 37 Test 12 _____________________ 40 Test 13 _____________________ 43 Test 14 _____________________ 47 Test 15 _____________________ 50 Test 16 _____________________ 53 Test 17 _____________________ 57 Test 18 _____________________ 60 Rozdział 4. Prawo Rzeczypospolitej szlacheckiej _________________ 64 Test 19 _____________________ 64 Test 20 _____________________ 67 Odpowiedzi do testu 1 __________ 178 Odpowiedzi do testu 2 __________ 178 Odpowiedzi do testu 3 __________ 178 Odpowiedzi do testu 4 __________ 178 Odpowiedzi do testu 5 __________ 179 Odpowiedzi do testu 6 __________ 179 Odpowiedzi do testu 7 __________ 179 Odpowiedzi do testu 8 __________ 179 Odpowiedzi do testu 9 _________ 180 Odpowiedzi do testu 10 _________ 180 Odpowiedzi do testu 11 _________ 180 Odpowiedzi do testu 12 _________ 180 Odpowiedzi do testu 13 _________ 181 Odpowiedzi do testu 14 _________ 181 Odpowiedzi do testu 15 _________ 181 Odpowiedzi do testu 16 _________ 181 Odpowiedzi do testu 17 _________ 182 Odpowiedzi do testu 18 _________ 182 Odpowiedzi do testu 19 _________ 182 Odpowiedzi do testu 20 _________ 182 V Spis treści Test 21 ______________________ 71 Test 22 ______________________ 74 Test 23 ______________________ 78 Rozdział 5. Ustrój ziem polskich pod zaborami _______________ 81 Test 24 ______________________ 81 Test 25 ______________________ 84 Test 26 ______________________ 88 Test 27 ______________________ 92 Test 28 ______________________ 95 Test 29 ______________________ 99 Test 30 ______________________ 103 Test 31 ______________________ 106 Rozdział 6. Prawo na ziemiach polskich pod zaborami _______ 111 Test 32 ______________________ 111 Test 33 ______________________ 114 Test 34 ______________________ 118 Rozdział 7. Ustrój II Rzeczypospolitej __________ 122 Test 35 ______________________ 122 Test 36 ______________________ 126 Test 37 ______________________ 129 Test 38 ______________________ 132 Test 39 ______________________ 136 Test 40 ______________________ 139 Test 41 ______________________ 143 Test 42 ______________________ 146 Rozdział 8. Prawo II Rzeczypospolitej __________ 150 Test 43 ______________________ 150 Test 44 ______________________ 153 Rozdział 9. Ustrój i prawo na zie- miach polskich podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu _____ 158 Test 45 ______________________ 158 Test 46 _____________________ 162 Test 47 ______________________ 166 Test 48 ______________________ 170 Test 49 ______________________ 173 VI Odpowiedzi do testu 21 _________ 183 Odpowiedzi do testu 22 _________ 183 Odpowiedzi do testu 23 _________ 183 Odpowiedzi do testu 24 _________ 183 Odpowiedzi do testu 25 _________ 184 Odpowiedzi do testu 26 _________ 184 Odpowiedzi do testu 27 _________ 184 Odpowiedzi do testu 28 _________ 184 Odpowiedzi do testu 29 _________ 185 Odpowiedzi do testu 30 _________ 185 Odpowiedzi do testu 31 _________ 185 Odpowiedzi do testu 32 _________ 186 Odpowiedzi do testu 33 _________ 186 Odpowiedzi do testu 34 _________ 186 Odpowiedzi do testu 35 _________ 186 Odpowiedzi do testu 36 _________ 187 Odpowiedzi do testu 37 _________ 187 Odpowiedzi do testu 38 _________ 187 Odpowiedzi do testu 39 _________ 187 Odpowiedzi do testu 40 _________ 188 Odpowiedzi do testu 41 _________ 188 Odpowiedzi do testu 42 _________ 188 Odpowiedzi do testu 43 _________ 188 Odpowiedzi do testu 44 _________ 189 Odpowiedzi do testu 45 _________ 189 Odpowiedzi do testu 46 _________ 189 Odpowiedzi do testu 47 _________ 189 Odpowiedzi do testu 48 _________ 190 Odpowiedzi do testu 49 _________ 190 Spis treści Część B. Tablice Tabl. 1. Status monarchy (króla) w Polsce przedrozbiorowej ______________ 193 Tabl. 2. Kształtowanie się stanów w Polsce przedrozbiorowej _____________ 194 Tabl. 3. Źródła prawa w Polsce przedrozbiorowej _______________________ 196 Tabl. 4. Władza uchwałodawcza w Polsce przedrozbiorowej ______________ 197 Tabl. 5. Administracja (urzędy) centralna w Polsce przedrozbiorowej ______ 199 Tabl. 6. Administracja (urzędy) lokalna w Polsce przedrozbiorowej ________ 201 Tabl. 7. Sądownictwo w Polsce przedrozbiorowej _______________________ 203 Tabl. 8. Źródła prawa na ziemiach polskich pod zaborami ________________ 205 Tabl. 9. Organy władzy ustawodawczej na ziemiach polskich pod zaborami _______________________________________________ 206 Tabl. 10. Administracja (urzędy) centralna na ziemiach polskich pod zaborami _______________________________________________ 208 Tabl. 11. Administracja (urzędy) lokalna na ziemiach polskich pod zaborami _______________________________________________ 209 Tabl. 12. Organizacja sądów na ziemiach polskich pod zaborami ___________ 211 Tabl. 13. Status prawny ludności chłopskiej na ziemiach polskich pod zaborami _______________________________________________ 213 Tabl. 14. Źródła pawa w II Rzeczypospolitej _____________________________ 213 Tabl. 15. Organy władzy ustawodawczej w II Rzeczypospolitej ____________ 214 Tabl. 16. Organy administracji centralnej w II Rzeczypospolitej ____________ 215 Tabl. 17. Organy administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej __________ 217 Tabl. 18. Sądownictwo w II Rzeczypospolitej ____________________________ 218 Tabl. 19. Podstawowe jednostki podziału terytorialnego ziem polskich ______ 219 Tabl. 20. Akty konstytucyjne na ziemiach polskich (do 1939 r.) _____________ 220 Indeks rzeczowy ______________________________________________________ 223 VII Wprowadzenie Zawarty w niniejszej publikacji zestaw pytań testowych z historii państwa i pra- wa Polski jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku studiów prawniczych na wydziałach prawa i administracji. Stanowi on w zamierzeniu autora pomoc w przygotowaniu się do egzaminu końcowego z historii państwa i prawa Polski, będącej jednym z objętych programem nauczania przedmiotów wykładowych. Pytania testowe zestawione zostały w układzie chronologicznym, w podziale na kilka okresów, odpowiadających poszczególnym epokom ustrojowym w historii ziem polskich oraz z uwzględnieniem zarysowanego w tytule przedmiotu dwupo- działu na historię państwa (ustroju) oraz historię prawa (rozwiązań prawnych obo- wiązujących na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów). Pytania testowe mają zróżnicowany charakter. W większości przypadków są to typowe pytania testowe, zbudowane na zasadzie zestawienia kilku odpowiedzi do wyboru. Niektóre z pytań mają jednak odmienną konstrukcję i odpowiedź na nie wymaga wypełnienia odpowiednio zaznaczonych, wolnych miejsc, z reguły po- przez uszczegółowienie (wyliczenie) zagadnienia, którego dane pytanie dotyczy. Przyjęta została zasada, że prawidłowa jest tylko jedna z czterech zestawionych pod pytaniem opcji, wobec czego odpowiedź na pytanie polega na zakreśleniu (za- znaczeniu) tylko jednej z nich. Pytania testowe zróżnicowane zostały pod względem skali trudności. Część z nich wymaga szczegółowego przeanalizowania podręcznikowego materiału, część zaś pozwala na zakreślenie prawidłowej opcji dzięki odpowiednim skojarzeniom, mając w założeniu skłonić osoby udzielające odpowiedzi do skorzystania z ogólnej wie- dzy i rozumowej analizy opanowywanego materiału. W celu sprawdzenia prawidłowości udzielanych odpowiedzi na poszczególne pytania na końcu opracowania zamieszczone zostało w odpowiedniej kolejności zestawienie ich rozwiązań. Podsumowaniem materiału są tablice, zawierające pod- stawowe informacje na temat wybranych, kluczowych dla historii państwa i prawa Polski zagadnień. Warszawa, lipiec 2007 r. Autor IX Część A. Testy Rozdział 1. Ustrój Polski średniowiecznej Test 1 1. Patronimia to: a) zwyczajowe zwierzchnictwo najstarszego członka społeczności lokalnej b) rodzaj daniny składanej władcy przez ludność poddaną, c) ród grupujący spokrewnione ze sobą, zamieszkujące wspólne teryto- w średniowieczu, rium małe rodziny, d) sądy odbywające się na wiecach wolnych mieszkańców. 2. Opole we wczesnym polskim średniowieczu to: a) rodzaj sposobu uprawy ziemi, b) wspólnota terytorialna oparta na więzi sąsiedzkiej, c) system komunikacji między poszczególnymi plemionami, d) siedziba drużyny wojskowej. 3. Istotę monarchii patrymonialnej stanowiło to, że: a) na jej czele stał władca absolutny, b) funkcjonowała ona w oparciu o pracę ludności niewolnej, c) władca podejmował decyzje w uzgodnieniu z grupą możnych urzędników, d) panujący władca traktował ją jak swoją dziedziczną własność. 4. Grupy współdziałania władcy w monarchii patrymonialnej to: a) dowódcy wojskowi i poborcy danin, b) członkowie rodziny książęcej i urzędnicy dworscy, c) urzędnicy, drużyna monarsza i duchowieństwo, d) członkowie rady monarszej i biskupi. Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka 1 Test 1 Część A. Testy 5. System skarbowości w monarchii patrymonialnej miał charakter: a) systemu dobrowolnych danin na rzecz księcia i jego dworu, b) systemu eksploatacji scentralizowanej, c) systemu uchwalania zakresu obciążeń publicznych na wiecu wolnej ludności, d) systemu opartego głównie na czerpaniu korzyści z łupów wojennych. 6. Własność alodialna w Polsce średniowiecznej, to własność: a) wolnych chłopów, b) dóbr należących do Kościoła, c) ograniczona w czasie, d) dziedziczna. 7. Trzy rodzaje renty gruntowej chłopów w Polsce średniowiecznej to: a) .................................... b) .................................... c) .................................... 8. Immunitet ekonomiczny (skarbowy) polegał na: a) przyznaniu udziału poddanemu w dochodach władcy, b) zwolnieniu poddanej ludności z dóbr prywatnych z określonych cięża- rów na rzecz księcia, c) nadaniu przez księcia na własność określonych dóbr, d) zwolnieniu z konieczności zapłaty pieniężnych kar sądowych. 9. Po nadaniu immunitetu sądowego ludność poddana, zamieszkująca dobra, których dotyczył ten immunitet, podlegała: a) sądowi wiecowemu, b) sądowi wybieranemu przez mieszkańców dóbr, objętych immunitetem, c) sądowi właściciela dóbr lub wyznaczonego przez niego sędziego, d) w ogóle nie podlegała żadnemu sądowi. 10. Przynależność do stanu była zasadniczo wynikiem: a) zasług dla władcy, b) dziedziczenia pozycji społecznej w rodzinie, c) wielkości posiadanego majątku, d) posiadanego wykształcenia. 2 2 Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rozdział 1. Ustrój Polski średniowiecznej Test 1 11. Najwcześniej w średniowiecznej Polsce wyodrębnił się stan: a) chłopski, b) rycerski (szlachecki), c) duchowny, d) mieszczański. 12. Prawo nieodpowiednie polegało na: a) możliwości żądania przez rycerza wykupu z niewoli przez władcę, b) zwolnieniu posiadłości rycerza z obciążeń na rzecz władcy, c) monopolu rycerzy na służbę wojskową, d) wyłączeniu możnowładztwa spod sądownictwa kasztelanów i podda- niu jego przedstawicieli sądownictwu władcy. 13. Komendacja polegała na: a) nadaniu przez księcia własności ziemskiej zasłużonym poddanym, b) przystąpieniu przez rycerza do służby na dworze władcy, c) darowiźnie posiadłości ziemskiej przez władcę na rzecz Kościoła, d) poddaniu się pod opiekę feudalną pana przez wolnych chłopów. 14. Podstawą relacji między panem feudalnym a ludnością, osiadającą w jego włościach na zasadzie wolnych gości, było: a) prawo zwyczajowe ukształtowane na danym terenie, b) warunki określone jednostronnie przez pana feudalnego, c) umowa czynszowa, d) wyrok sądu książęcego. 15. Na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim stał: a) pan feudalny, b) sołtys, c) wójt, d) urzędnik mianowany przez księcia. 16. Wolnizna to: a) zwolnienie ludności poddanej z obowiązku płacenia kar sądowych, b) tereny nieobjęte niczyją własnością, c) okresowe zwolnienie nowych osadników z obowiązku płacenia czynszu, d) możliwość wolnego przemieszczania się ludności poddanej. Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka 3 3 Test 2 Część A. Testy 17. Trzy podstawowe warstwy społeczne w miastach średniowiecznych to: a) mistrzowie, czeladnicy i uczniowie, b) urzędnicy, kupcy i rzemieślnicy, c) obywatele miejscy, ludność służebna i przyjezdni, d) patrycjat, pospólstwo i plebs. 18. Na czele rady miejskiej stał: a) wójt, b) burmistrz, c) sędzia grodowy, d) pan feudalny lub przedstawiciel księcia. 19. Cechy były organizacjami skupiającymi: a) właścicieli nieruchomości w mieście, b) kupców osiadłych w mieście, c) rzemieślników, d) osoby tej samej narodowości w danym mieście. 20. Prawo składu polegało na: a) przywileju pobierania od każdego kupca, przejeżdżającego przez mia- sto, określonej opłaty, b) żądaniu wystawienia przez kupców, przejeżdżających przez miasto, towarów na sprzedaż w tym mieście, c) żądaniu dojazdu przez kupców do miasta określonymi drogami, d) konieczności sprzedaży przez rzemieślników swoich wyrobów tylko w swoim macierzystym mieście. Test 2 1. W skład kapituł w Kościele średniowiecznym wchodzili: a) wszyscy duchowni z danej diecezji, b) przedstawiciele poszczególnych klasztorów z obszaru diecezji, c) kanonicy, d) biskup i prałaci. 4 4 Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rozdział 1. Ustrój Polski średniowiecznej Test 2 2. Przełomowe znaczenie dla wzrostu znaczenia Kościoła wobec księcia miał(-o): a) zjazd w Łęczycy w 1180 r., b) wydanie bulli gnieźnieńskiej w 1136 r., c) pojawienie się zakonu cystersów na ziemiach polskich, d) rozciągnięcie organizacji kościelnej na Pomorze w I połowie XII w. 3. Prawo prezenty było to prawo do: a) wyboru parafii, której płacona była dziesięcina, b) uzyskania przez biskupa gościny u wiernych diecezji w trakcie podróży, c) wyboru rodzaju uiszczanej darowizny, d) wskazywania kandydata na stanowisko kościelne przez fundatora świątyni. 4. Zasada senioratu polegała na tym, że: a) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała pierworodnemu synowi b) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała najstarszemu księciu w ro- c) władza zwierzchnia w kraju sprawowana była rotacyjnie przez potom- władcy, dzie, ków księcia, d) władza zwierzchnia w kraju przysługiwała księciu wybranemu przez wiec. 5. W okresie rozbicia dzielnicowego podstawowy okręg administracji to: a) województwa, b) starostwa, c) kasztelanie, d) powiaty. 6. Wyróżnikiem ziemi jako jednostki terytorialnej było: a) posiadanie odrębnej organizacji urzędniczej, b) posiadanie odrębnej władzy książęcej, c) występowanie siedziby biskupstwa, d) występowanie odpowiedniej liczby ufortyfikowanych miejscowości. 7. W początkowym okresie funkcjonowania starosta występował jako: a) poborca należności dla władcy, b) wykonawca wyroków książęcych, c) namiestnik zastępujący władcę na danym terytorium, d) urzędnik zarządzający dworem władcy. Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka 5 5 Test 2 Część A. Testy 8. Obowiązek służby wojskowej rycerzy w Polsce średniowiecznej wiązał się: a) z dobrowolnym zgłoszeniem się do płatnej służby, b) z piastowaniem określonych urzędów, c) z urodzenia jako syn rycerza, d) z posiadania ziemi na prawie rycerskim. 9. W Polsce wczesnośredniowiecznej głównymi świadczeniami dla księcia były: a) podatki i dziesięciny, b) daniny i podarunki, c) daniny i służebności, d) służebności i łupy wojenne. 10. Istotą regaliów było: a) posiadanie przez władcę prawa do ustalania wysokości świadczeń, b) posiadanie przez władcę wyłączności na korzyści z pewnych sfer dzia- łalności, c) prawo władcy do odbierania nieposłusznym poddanym własności ziemi, d) prawo władcy do określania zakresu obciążeń ludności na rzecz Kościoła. 11. Istotą privilegium fori było: a) sądzenie możnych bezpośrednio przez księcia, b) sądzenie przez możnych własnych poddanych, c) sądzenie spraw przeciw duchownym przez sądy kościelne, d) możliwość sądzenia każdej sprawy przez księcia. 12. Sądy leńskie były sądami dla: a) rycerstwa, b) wójtów i sołtysów, c) poddanych w dobrach prywatnych, d) mieszczan. 13. Annaty były to: a) coroczne opłaty na rzecz papiestwa z opróżnionych beneficjów kościelnych, b) coroczne opłaty na rzecz władcy płacone przez biskupów, c) opłaty płacone władcy przy obejmowaniu stanowisk kościelnych, d) coroczne raty świętopietrza płaconego papiestwu. 6 6 Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rozdział 1. Ustrój Polski średniowiecznej Test 2 14. Jako początkową datę rozbicia dzielnicowego Polski uznaje się: a) rok 1135, b) rok 1138, c) rok 1146, d) rok 1157. 15. Pierwszym koronowanym królem Polski po rozbiciu dzielnicowym był: a) Henryk Brodaty, b) Przemysł II, c) Wacław II Czeski, d) Władysław Łokietek. 16. Istotą monarchii stanowej było: a) uznanie monarchy za odrębny stan, b) podział społeczeństwa na prawnie wyodrębnione stany, c) podejmowanie ważnych decyzji przez władcę i przedstawicieli wszyst- kich stanów, d) zatwierdzanie monarchy przez przedstawicieli każdego ze stanów. 17. Korona Królestwa Polskiego to: a) zespół uprawnień przysługujących władcy w monarchii stanowej, b) ogół ziem stanowiących własność panującego i jego rodziny, c) system urzędów w monarchii stanowej, d) państwo wyodrębnione prawnie od osoby władcy. 18. Koncyliaryzm był to: a) filozoficzny kierunek religijny w średniowiecznej Europie, b) zespół doradców władcy polskiego, c) stanowisko opowiadające się za wyższością soboru nad papieżem, d) stanowisko opowiadające się za wyższością cesarza nad papieżem. 19. Mianem desuetudo określa się: a) uzupełnianie prawa stanowionego prawem zwyczajowym, b) prymat prawa zwyczajowego nad prawem stanowionym, c) brak stosowania zasad prawnych, prowadzący do ich uchylenia, d) wzorowanie się w praktyce prawnej na wcześniejszych rozstrzygnięciach. Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka Rafał Golat, Historia państwa i prawa Polski. Ćwiczenia Becka 7 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia państwa i prawa Polski. Testy. Tablice
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: