Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00600 007683 10221779 na godz. na dobę w sumie
Historia powszechna ustroju i prawa - ebook/pdf
Historia powszechna ustroju i prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 877
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3025-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Historia powszechna ustroju i prawa Tadeusz Maciejewski 4. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Historia powszechna ustroju i prawa W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA S(cid:260)DOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podr(cid:266)czniki Prawnicze H. Izdebski HISTORIA MY(cid:285)LI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ, wyd. 4 Podr(cid:266)czniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA ADMINISTRACJI, wyd. 2 Skrypty Becka M. Maciejewski, J. El(cid:298)bieta Kundera (red.) LEKSYKON MY(cid:285)LICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH, wyd. 3 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 5 Podr(cid:266)czniki Prawnicze J. Krzynówek, A. Kacprzak PRAWO RZYMSKIE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H. Beck www.sklep.beck.pl Historia powszechna ustroju i prawa Tadeusz Maciejewski profesor zw. dr hab. Uniwersytet Gda(cid:276)ski 4. wydanie zmienione WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, 4. wyd., Nb. 88, Propozycja cytowania: Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa tel. 22 33 77 600 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawli(cid:276)ski Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3024-2 e-book: 978-83-255-3025-9 (cid:297)onie Aleksandrze po(cid:286)wi(cid:266)cam Przedmowa Historia powszechna ustroju i prawa nie jest przedmiotem łatwym. Obej- muje wiele problemów, z których niemało jest nadal kwesti(cid:261) bada(cid:276) i sporów naukowych. Inna trudno(cid:286)ć tego wykładu tkwi w tym, i(cid:298) opracowuj(cid:261)cy temat musi stan(cid:261)ć przed ogromem materiałów, w(cid:286)ród których trzeba dokonać wła(cid:286)- ciwego wyboru i uzasadnionej selekcji. Niniejszy podr(cid:266)cznik ma charakter studium porównawczego, uwzgl(cid:266)dnia- j(cid:261)cego dzieje historii ustroju i prawa pa(cid:276)stw europejskich, a nawet obu Ame- ryk, głównie jednak Stanów Zjednoczonych. Sytuacja taka zmusiła pisz(cid:261)cego do odej(cid:286)cia od schematu wi(cid:266)kszo(cid:286)ci dotychczasowych opracowa(cid:276), sprowa- dzaj(cid:261)cych histori(cid:266) ustrojów pa(cid:276)stwowych i prawa do przedstawienia kilku wybranych historii narodowych, na rzecz dziejów porównawczych w skali prawie całej Europy, a nawet Ameryki i Azji, przez co obserwacja nabrała charakteru uniwersalnego. Uj(cid:266)cie takie wymusiło konieczno(cid:286)ć opracowania historii ustroju i prawa wielu pa(cid:276)stw, o których dotychczasowe podr(cid:266)czniki w ogóle nie wspominały lub tylko wzmiankowały, np. Hiszpanii, Portuga- lii czy pa(cid:276)stw skandynawskich. Jak si(cid:266) wydaje, zwrócenie uwagi na te kraje nie tylko wzbogaca stan wiedzy polskiego historyka prawa, lecz ma równie(cid:298) charakter badawczy. Przysporzyć to mo(cid:298)e jednak niemało trudno(cid:286)ci w opa- nowaniu nazbyt obszernego materiału. W zwi(cid:261)zku z tym przy jego selekcji kierowałem si(cid:266) zasad(cid:261) wyboru kwestii uznawanych za najwa(cid:298)niejsze. Nie sposób było przy tej okazji pomin(cid:261)ć szczegółów. Pami(cid:266)tać jednak nale(cid:298)y, (cid:298)e ich przyswojenie nie jest celem samym w sobie. Główn(cid:261) uwag(cid:266) nale(cid:298)y zwrócić bowiem na dostrzeganie zwi(cid:261)zków mi(cid:266)dzy nimi, by na tej podsta- wie formułować i interpretować uogólnienia, tyle (cid:298)e w skali całych kontynen- tów, nie za(cid:286) wybranych krajów. Wspomniana metoda mo(cid:298)e wywołać dyskusj(cid:266) i zastrze(cid:298)enia. Wytłumaczeniem przyj(cid:266)tego układu jest jednak podołanie wy- mogom Wydawnictwa C.H. Beck, które niniejsze studium zakwalifikowało do serii „Studia Prawnicze”, uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)cej przedstawienie pełnego syste- mu historii ustroju i prawa, na podstawie elementów prawnoporównawczych. W zwi(cid:261)zku z tym rozmiar podr(cid:266)cznika został znacznie rozszerzony, co po- zwoliło na powi(cid:266)kszenie pola obserwacji. Pod wzgl(cid:266)dem chronologicznym studium obejmuje histori(cid:266) powszech- n(cid:261) ustrojów pa(cid:276)stwowych i prawa od staro(cid:298)ytno(cid:286)ci po czasy współczesne. VIII Przedmowa W zwi(cid:261)zku z tym opracowanie podzielone jest, w zgodzie z tradycyjn(cid:261) pe- riodyzacj(cid:261), na pi(cid:266)ć cz(cid:266)(cid:286)ci, obejmuj(cid:261)cych: staro(cid:298)ytno(cid:286)ć, (cid:286)redniowiecze, cza- sy wczesnonowo(cid:298)ytne, czasy pó(cid:296)nonowo(cid:298)ytne oraz współczesno(cid:286)ć. Przyj(cid:266)cie tego układu dla historii ustroju i prawa stanowi pewne uproszczenie, gdy(cid:298) niektóre z tych epok, zwłaszcza ostatnie, wywołuj(cid:261) do dzisiaj dyskusje, które wynikaj(cid:261) z ró(cid:298)nych ocen przebiegu procesów prawnoustrojowych, jak i cza- su ich trwania. W zwi(cid:261)zku z tym podziału dokonano w znaczeniu ogólnym, wyja(cid:286)niaj(cid:261)cym rozwój procesów dziejowych, bez przyjmowania jednolitych i obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych dat. Ostatecznie cało(cid:286)ć zamkni(cid:266)to na 1945 r., co nie powin- no budzić zastrze(cid:298)e(cid:276). Dla ułatwienia korzystania z podr(cid:266)cznika wprowadzono: umiarkowanie rozbudowan(cid:261) struktur(cid:266) tekstu, z podziałem na mniejsze partie, pogrubienia druku dla wa(cid:298)niejszych poj(cid:266)ć oraz petit dla tekstu uzupełniaj(cid:261)cego wykład zasadniczy. Cało(cid:286)ć uzupełniaj(cid:261) ogólne wst(cid:266)py historyczne, których nie mo(cid:298)- na było unikn(cid:261)ć, zwłaszcza gdy porusza si(cid:266) histori(cid:266) pa(cid:276)stw, której student nie wyniósł z wcze(cid:286)niejszej edukacji szkolnej, oraz indeksy. W podr(cid:266)czniku wykorzystany został dorobek uczonych zarówno polskich, jak i zagranicznych, zawarty w fundamentalnych podr(cid:266)cznikach i pracach mo- nograficznych, a nawet cz(cid:261)stkowych. Ułatwieniem dla Czytelnika pragn(cid:261)cego dotrzeć do bogatej literatury prawnohistorycznej przedmiotu jest zamiesz- czenie jej podstawowego wykazu na pocz(cid:261)tku pracy. W wydaniu czwartym (zmienionym) ograniczono rysy historyczne, pomini(cid:266)to wiele zagadnie(cid:276) z hi- storii my(cid:286)li oraz gospodarki, a tak(cid:298)e opuszczono fragmenty nazbyt szczegó- łowe dla nauki przedmiotu przez studenta, w tym (cid:296)ródła prawa rzymskiego, z racji odr(cid:266)bnych podr(cid:266)czników. Gda(cid:276)sk, kwiecie(cid:276) 2011 r. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci Przedmowa .......................................................................................... VII Spis tre(cid:286)ci ............................................................................................ XVII Bibliografia ......................................................................................... XXXIX Str. Nb. Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Staro(cid:298)ytno(cid:286)ć Rozdział I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu ...................................................................................... § 1. Rys historyczny ...................................................................... § 2. Ustrój społeczny despotii ....................................................... § 3. Ustrój polityczny despotii ...................................................... § 4. Ustrój polityczny wielkich imperiów .................................... Rozdział II. Pa(cid:276)stwa-miasta – polis ................................................. § 5. Polis grecka ............................................................................ § 6. Civitas rzymska ..................................................................... Rozdział III. Monarchie imperialne ................................................ § 7. Monarchie hellenistyczne ...................................................... § 8. Cesarstwo rzymskie (27 r. p.n.e.–476 r. n.e.) ......................... § 9. Cesarstwo chi(cid:276)skie ................................................................ Rozdział IV. (cid:295)ródła prawa (poza prawem rzymskim) .................. § 10. Poj(cid:266)cie (cid:296)ródeł ......................................................................... § 11. Prawo Egiptu .......................................................................... § 12. Prawo Mezopotamii ............................................................... § 13. Prawo Izraela ......................................................................... § 14. Prawo Persji ........................................................................... § 15. Prawo Grecji .......................................................................... Rozdział V. System prawa (poza prawem rzymskim) ................... § 16. Prawo prywatne ..................................................................... § 17. Prawo karne ........................................................................... § 18. Prawo procesowe ................................................................... 3 3 4 6 8 10 10 26 43 43 45 56 60 60 61 61 63 63 64 66 1 1 2 3 6 8 8 30 57 57 61 82 86 86 87 88 90 91 92 93 93 66 70 99 72 102 X Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci Cz(cid:266)(cid:286)ć II. (cid:285)redniowiecze Str. Nb. Wprowadzenie. Granice chronologiczne ........................................ 77 103 80 104 80 104 83 113 84 116 89 124 96 133 98 134 Rozdział I. Plemienne pa(cid:276)stwa barbarzy(cid:276)skie. Pa(cid:276)stwo protofeudalne i pocz(cid:261)tki monarchii wczesnofeudalnej ............. § 19. Pa(cid:276)stwa germa(cid:276)skie ............................................................... § 20. Pa(cid:276)stwa słowia(cid:276)skie .............................................................. § 21. Ustrój społeczno-gospodarczy ............................................... § 22. Ustrój polityczny ................................................................... § 23. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... § 24. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... Rozdział II. Jednolita monarchia feudalna ..................................... § 25. Rys historyczny ...................................................................... 99 135 § 26. Ustrój społeczny .................................................................... 102 146 § 27. Ustrój polityczny ................................................................... 117 164 § 28. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 134 185 § 29. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 136 186 Rozdział III. Rozdrobniona monarchia feudalna (policentryzm i monarchie dzielnicowe) .................................... 138 187 99 135 § 30. Rys historyczny ...................................................................... 138 187 § 31. Ustrój społeczny .................................................................... 140 193 § 32. Ustrój polityczny ................................................................... 141 195 § 33. S(cid:261)downictwo .......................................................................... 151 209 § 34. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 152 210 Rozdział IV. Monarchia stanowa ..................................................... 154 211 § 35. Rys historyczny ...................................................................... 154 211 § 36. Ustrój społeczny. Struktury stanowe ..................................... 156 221 § 37. Ustrój miast ............................................................................ 170 240 § 38. Ustrój polityczny ................................................................... 180 256 § 39. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 204 280 § 40. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 210 289 Rozdział V. Wielkie imperia (cid:286)redniowiecznej Azji z posiadło(cid:286)ciami w Europie ......................................................... 212 290 § 41. Cesarstwo Bizantyjskie (Romajów) ...................................... 212 290 § 42. Arabowie ................................................................................ 215 298 § 43. Pa(cid:276)stwo Turków osma(cid:276)skich (do 1566 r.) ............................. 221 305 § 44. Pa(cid:276)stwo Mongołów ................................................................ 225 312 Rozdział VI. Zagadnienia ogólne prawa (cid:286)redniowiecznego .......... 227 315 § 45. Główne nurty i cechy ............................................................. 227 315 Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci XI Str. Nb. § 46. Dominacja prawa zwyczajowego .......................................... 228 316 § 47. Partykularyzm prawa ............................................................. 229 317 § 48. Stanowo(cid:286)ć prawa ................................................................... 230 318 § 49. Kazuistyka prawa ................................................................... 231 319 Rozdział VII. (cid:295)ródła prawa ............................................................. 233 320 § 50. Prawo barbarzy(cid:276)ców ............................................................. 233 320 § 51. Pó(cid:296)no(cid:286)redniowieczne prawo rodzime ................................... 239 334 § 52. Odmienno(cid:286)ć systemu (cid:296)ródeł prawa angielskiego (po 1066 r.) 259 365 § 53. Prawo kanoniczne .................................................................. 264 371 § 54. Prawo rzymskie w (cid:286)redniowieczu ......................................... 266 375 § 55. Prawo bizantyjskie ................................................................. 272 387 § 56. Prawo arabskie ....................................................................... 273 388 Rozdział VIII. Prawo prywatne ....................................................... 275 389 § 57. Prawo osobowe ...................................................................... 275 389 § 58. Prawo mał(cid:298)e(cid:276)skie, rodzinne i opieku(cid:276)cze ............................. 284 401 § 59. Prawo rzeczowe ..................................................................... 293 419 § 60. Prawo spadkowe .................................................................... 305 439 § 61. Prawo zobowi(cid:261)zaniowe ......................................................... 312 444 Rozdział IX. Prawo karne ................................................................ 319 468 § 62. Prawo karne wczesnego (cid:286)redniowiecza ................................. 319 468 § 63. Zmiany w prawie karnym pó(cid:296)nego (cid:286)redniowiecza ............... 334 502 Rozdział X. Post(cid:266)powanie s(cid:261)dowe ................................................... 340 511 § 64. Najdawniejsze sposoby dochodzenia sprawiedliwo(cid:286)ci ......... 340 511 § 65. Proces zwyczajny ................................................................... 341 512 § 66. Post(cid:266)powanie z urz(cid:266)du .......................................................... 351 531 § 67. Post(cid:266)powanie szczególne ....................................................... 352 533 § 68. Post(cid:266)powanie zapobiegawcze ................................................ 354 538 § 69. Post(cid:266)powanie egzekucyjne .................................................... 355 540 Cz(cid:266)(cid:286)ć III. Czasy wczesnonowo(cid:298)ytne Wprowadzenie. Granice chronologiczne ........................................ 359 541 Rozdział I. Monarchie absolutyzmu renesansowego, klasycznego i o(cid:286)wieconego ........................................................... 362 542 § 70. Rys historyczny ...................................................................... 362 542 § 71. Teoretyczne uzasadnienie monarchii absolutnej .................... 365 551 § 72. Doktryny ekonomiczne absolutyzmu .................................... 367 554 § 73. Stosunki społeczne ................................................................. 369 555 § 74. Ustrój polityczny ................................................................... 383 586 § 75. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 403 630 XII Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci Str. Nb. § 76. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 410 643 § 77. Stosunek do wyzna(cid:276) .............................................................. 411 644 Rozdział II. Republiki wczesnonowo(cid:298)ytne ..................................... 416 652 § 78. Rys historyczny ...................................................................... 416 652 § 79. Ustrój społeczno-gospodarczy ............................................... 417 656 § 80. Ustrój polityczny ................................................................... 422 660 § 81. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 430 673 § 82. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 431 676 Rozdział III. Kolonie pa(cid:276)stw europejskich w Ameryce ................. 433 679 § 83. Rys historyczny ...................................................................... 433 679 § 84. Stosunki społeczno-gospodarcze ........................................... 434 683 § 85. Ustrój polityczny ................................................................... 436 687 Rozdział IV. (cid:295)ródła prawa wczesnonowo(cid:298)ytnego .......................... 439 691 § 86. My(cid:286)l kodyfikacyjna XVI – połowy XVIII w. ........................ 439 691 § 87. (cid:295)ródła prawa we Francji ........................................................ 441 692 § 88. (cid:295)ródła prawa w Rzeszy Niemieckiej ..................................... 442 693 § 89. (cid:295)ródła prawa w pa(cid:276)stwach skandynawskich ......................... 444 694 § 90. (cid:295)ródła prawa w Rosji ............................................................. 445 695 § 91. (cid:295)ródła prawa w innych pa(cid:276)stwach ........................................ 446 696 § 92. Prawo rzymskie w czasach nowo(cid:298)ytnych .............................. 447 697 § 93. (cid:295)ródła prawa angielskiego ..................................................... 448 699 Rozdział V. Zmiany w prawie prywatnym ...................................... 449 700 § 94. Prawo osobowe ...................................................................... 449 700 § 95. Prawo mał(cid:298)e(cid:276)skie, rodzinne i opieku(cid:276)cze ............................. 451 702 § 96. Prawo rzeczowe ..................................................................... 453 704 § 97. Prawo spadkowe .................................................................... 457 709 § 98. Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) ................................................................. 458 711 Rozdział VI. Zmiany w prawie karnym .......................................... 461 714 § 99. Charakterystyka ogólna ......................................................... 461 714 § 100. Przest(cid:266)pstwo .......................................................................... 462 715 § 101. Kara ........................................................................................ 466 721 Rozdział VII. Post(cid:266)powanie cywilne ................................................ 471 726 § 102. Proces rzymskokanoniczny ................................................... 471 726 § 103. Kierunki rozwoju procesu cywilnego w czasach wczesnonowo(cid:298)ytnych ............................................................ 475 733 Rozdział VIII. Post(cid:266)powanie karne ................................................. 477 736 § 104. Proces inkwizycyjny .............................................................. 477 736 Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci XIII Str. Nb. § 105. Angielski proces karny ........................................................... 481 743 Cz(cid:266)(cid:286)ć IV. Czasy nowo(cid:298)ytne (pó(cid:296)nonowo(cid:298)ytne) Wprowadzenie. Granice chronologiczne ........................................ 487 747 Rozdział I. Zagadnienia ogólne konstytucjonalizmu ..................... 489 748 § 106. Poj(cid:266)cie konstytucji ................................................................. 489 748 § 107. Ustanowienie i zmiana konstytucji ........................................ 489 749 § 108. Struktura i systematyka konstytucji ....................................... 491 752 § 109. Tre(cid:286)ć konstytucji .................................................................... 492 753 § 110. Pa(cid:276)stwo konstytucyjne. Kryteria podziałów ......................... 493 755 Rozdział II. Ustrój społeczno-gospodarczy pa(cid:276)stw konstytucyjnych .............................................................. 496 759 § 111. Ustrój społeczny ..................................................................... 496 759 § 112. Ustrój gospodarczy ................................................................. 508 773 Rozdział III. Liberalno-demokratyczne monarchie konstytucyjne ................................................................................ 511 775 § 113. Rys historyczny ...................................................................... 511 775 § 114. Ustrój polityczny ................................................................... 514 787 § 115. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 553 843 § 116. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 557 849 § 117. Stosunek pa(cid:276)stwa do Ko(cid:286)cioła .............................................. 558 853 Rozdział IV. Monarchie absolutne i postabsolutne ........................ 562 859 § 118. Rys historyczny ...................................................................... 562 859 § 119. Ustrój polityczny pa(cid:276)stw zło(cid:298)onych (konfederacji, federacji, unii realnych) ......................................................... 564 863 § 120. Pa(cid:276)stwa unitarne .................................................................... 568 875 § 121. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 578 893 § 122. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 583 897 § 123. Stosunek pa(cid:276)stwa do Ko(cid:286)cioła .............................................. 585 901 Rozdział V. Re(cid:298)imy autorytarne ...................................................... 588 904 § 124. Rys historyczny ...................................................................... 588 904 § 125. Ustrój polityczny ................................................................... 589 906 § 126. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 596 918 § 127. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 597 919 § 128. Stosunek pa(cid:276)stwa do Ko(cid:286)cioła .............................................. 598 920 Rozdział VI. Republiki ..................................................................... 599 921 § 129. Rys historyczny ...................................................................... 599 921 § 130. Ustrój polityczny ................................................................... 601 927 XIV Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci Str. Nb. § 131. Wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ....................................................... 617 941 § 132. Wojskowo(cid:286)ć ........................................................................... 619 944 § 133. Stosunek pa(cid:276)stwa do Ko(cid:286)cioła .............................................. 620 945 Rozdział VII. Zagadnienia kodyfikacji prawa ............................... 622 946 § 134. Problem kodyfikacji prawa w XVIII w. ................................ 622 946 § 135. Prawo natury – ideologiczna podstawa kodyfikacji .............. 623 948 § 136. Zało(cid:298)enia nowoczesnego kodeksu prawa .............................. 625 951 § 137. Zagadnienie kodyfikacji prawa w Anglii ............................... 627 953 § 138. Zagadnienie kodyfikacji prawa w USA ................................. 628 954 § 139. Nowa systematyka prawa ...................................................... 630 955 w XIX i XX w. ....................................................................... 633 956 Rozdział VIII. Prawo cywilne .......................................................... 633 956 § 140. Rozwój prawa cywilnego i my(cid:286)li cywilistycznej § 141. (cid:295)ródła prawa cywilnego. Przebieg prac kodyfikacyjnych i ich rezultaty ......................................................................... 638 962 § 142. (cid:295)ródła prawa handlowego ..................................................... 654 976 § 143. Instytucje prawa cywilnego ................................................... 658 983 § 144. Prawo rzeczowe ..................................................................... 668 999 § 145. Prawo spadkowe .................................................................... 671 1003 § 146. Prawo zobowi(cid:261)zaniowe ......................................................... 675 1009 § 147. Dziedziny prawa wyodr(cid:266)bnione z prawa cywilnego ............. 677 1011 Rozdział IX. Prawo karne ................................................................ 683 1016 § 148. My(cid:286)l karnistyczna XVIII–XX w. ........................................... 683 1016 § 149. (cid:295)ródła prawa karnego ............................................................ 694 1027 § 150. Podstawowa problematyka nowo(cid:298)ytnego prawa karnego ...... 712 1045 Rozdział X. Post(cid:266)powanie cywilne ................................................... 727 1061 § 151. (cid:295)ródła prawa .......................................................................... 727 1061 § 152. Cechy charakterystyczne nowo(cid:298)ytnego procesu cywilnego ... 735 1065 Rozdział XI. Post(cid:266)powanie karne .................................................... 737 1066 § 153. My(cid:286)l humanitarna i jej postulaty ........................................... 737 1066 § 154. (cid:295)ródła prawa .......................................................................... 739 1067 § 155. Cechy charakterystyczne procesu karnego mieszanego ........ 748 1075 § 156. Odmienno(cid:286)ci procesu karnego anglo-ameryka(cid:276)skiego ......... 750 1076 Cz(cid:266)(cid:286)ć V. Czasy współczesne Wprowadzenie. Granice chronologiczne ........................................ 753 1077 Rozdział I. Konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich i ich praktyczna realizacja w okresie mi(cid:266)dzywojennym ............. 755 1078 Przegl(cid:261)d tre(cid:286)ci XV Rozdział II. Zarys ustroju gospodarczego w okresie mi(cid:266)dzywojennym .......................................................................... 758 1082 Rozdział III. Ustroje liberalno-demokratyczne .............................. 761 1084 § 157. Rys historyczny ...................................................................... 761 1084 § 158. Stare i nowe monarchie konstytucyjne .................................. 762 1085 § 159. Stare i nowe republiki ............................................................ 766 1089 Str. Nb. Rozdział IV. Re(cid:298)imy autorytarne .................................................... 780 1104 § 160. Rys historyczny ...................................................................... 780 1104 § 161. Poj(cid:266)cie autorytaryzmu ........................................................... 781 1105 § 162. Władza głowy pa(cid:276)stwa (król, prezydent, premier, caudillo) .. 782 1106 § 163. Władza ustawodawcza ........................................................... 785 1107 § 164. Zarz(cid:261)d lokalny. Samorz(cid:261)d ..................................................... 785 1108 Rozdział V. Re(cid:298)imy totalitarne ........................................................ 787 1109 § 165. Rys historyczny ...................................................................... 787 1109 § 166. Poj(cid:266)cie totalitaryzmu ............................................................. 788 1110 § 167. Totalitaryzm włoski i niemiecki. Faszyzm ............................ 788 1111 § 168. Totalitaryzm bolszewicki. Stalinizm ..................................... 791 1112 § 169. Systemy prawne pa(cid:276)stw demokratycznych ........................... 794 1113 § 170. Systemy prawne pa(cid:276)stw totalitarnych ................................... 796 1114 Indeks rzeczowy ................................................................................ 807 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa .......................................................................................... VII Bibliografia ......................................................................................... XXXIX Str. Nb. Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Staro(cid:298)ytno(cid:286)ć Rozdział I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu ....................................................................................... § 1. Rys historyczny ..................................................................... § 2. Ustrój społeczny despotii ...................................................... § 3. Ustrój polityczny despotii ..................................................... I. Monarcha ........................................................................... II. Administracja centralna i lokalna ...................................... III. S(cid:261)downictwo ..................................................................... § 4. Ustrój polityczny wielkich imperiów .................................... Rozdział II. Pa(cid:276)stwa-miasta – polis ................................................. § 5. Polis grecka ........................................................................... I. Rys historyczny ................................................................. II. Organizacja polis ............................................................... III. Ustrój społeczny ................................................................ 1. Obywatele ........................................................................ 2. Ludno(cid:286)ć zale(cid:298)na ............................................................... IV. Ustrój polityczny ............................................................... 1. Polis arystokratyczna .................................................... 1.1. Król ....................................................................... 1.2. Rada starszych ...................................................... 1.3. Zgromadzenie ludowe .......................................... 1.4. Urz(cid:266)dnicy .............................................................. 2. Tyrania .......................................................................... 3. Polis oligarchiczna ........................................................ 4. Polis demokratyczna (ate(cid:276)ska) ..................................... 4.1. Historyczny rozwój demokracji ate(cid:276)skiej ............ 4.2. Instytucje ............................................................... V. S(cid:261)downictwo ..................................................................... 1. S(cid:261)d przysi(cid:266)głych ........................................................... 3 3 4 6 6 6 7 8 10 10 10 11 11 11 14 15 15 15 16 17 17 18 19 20 20 22 25 25 1 1 2 3 3 4 5 6 8 8 8 9 10 10 13 15 15 16 17 18 19 21 22 23 23 25 27 27 XVIII Spis tre(cid:286)ci 2. S(cid:261)dy kolegialne ............................................................. 3. S(cid:261)dy jednoosobowe ...................................................... § 6. Civitas rzymska ..................................................................... I. Rys historyczny ................................................................. II. Ustrój społeczny ................................................................ III. Ustrój polityczny w okresie królewskim (753–509 p.n.e.) ..... 1. Król ............................................................................... 2. Senat .............................................................................. 3. Zgromadzenie kurialne (comitia curiata) ..................... 4. Kolegia kapła(cid:276)skie ........................................................ IV. Ustrój polityczny w okresie republiki (509–27 p.n.e.) ...... 1. Zgromadzenia ludowe ................................................... 2. Senat .............................................................................. 3. Urz(cid:266)dy i urz(cid:266)dnicy (magistratury) ................................ 3.1. Podziały, uprawnienia, cechy ................................... 3.2. Urz(cid:266)dy wy(cid:298)sze ......................................................... 3.2.1. Konsulowie ................................................ 3.2.2. Pretorzy ...................................................... 3.2.3. Cenzorzy .................................................... 3.3. Urz(cid:266)dy ni(cid:298)sze ........................................................ 3.3.1. Edylowie .................................................... 3.3.2. Kwestorzy .................................................. 3.3.3. Pozostałe urz(cid:266)dy ........................................ 3.4. Urz(cid:266)dy nadzwyczajne ........................................... 3.4.1. Dyktatorzy .................................................. 3.4.2. Trybuni wojskowi z władz(cid:261) konsularn(cid:261) ..... 3.5. Trybuni ludowi ..................................................... 4. Administracja terytorialna ............................................ 4.1. Zarz(cid:261)d Italii ........................................................... 4.2. Prowincje .............................................................. V. Wojskowo(cid:286)ć ....................................................................... Rozdział III. Monarchie imperialne ................................................ § 7. Monarchie hellenistyczne ...................................................... I. Rys historyczny ................................................................. II. Ustrój społeczny ................................................................ III. Ustrój polityczny ............................................................... IV. Administracja .................................................................... § 8. Cesarstwo rzymskie (27 r. p.n.e.–476 r. n.e.) ........................ I. Rys historyczny ................................................................. II. Ustrój społeczny ................................................................ III. Ustrój polityczny pryncypatu (27 r. p.n.e.–284 r. n.e.) ....... 1. Princeps ........................................................................ 2. Zgromadzenia ludowe ................................................... 3. Senat .............................................................................. Str. Nb. 28 26 29 26 30 26 26 30 31 27 36 31 36 31 37 31 31 38 39 32 40 32 40 32 34 41 42 35 42 35 44 35 44 35 36 45 47 37 48 38 48 38 49 38 38 50 51 38 51 38 52 39 39 53 54 40 54 40 55 41 41 56 43 43 43 43 44 44 45 45 46 48 48 49 50 57 57 57 58 59 60 61 61 64 67 67 68 69 Spis tre(cid:286)ci 4. Magistratury .................................................................. 5. Urz(cid:266)dnicy cesarscy ....................................................... 6. Kancelaria i rada cesarska ............................................. 7. Administracja terytorialna ............................................ 7.1. Zarz(cid:261)d Italii ........................................................... 7.2. Prowincje .............................................................. IV. Ustrój polityczny dominatu (284–476 r.) .......................... 1. Cesarz ............................................................................ 2. Senat .............................................................................. 3. Administracja cesarska ................................................. 4. Administracja terytorialna ............................................ V. Ko(cid:286)ciół i religia chrze(cid:286)cija(cid:276)ska ......................................... VI. Wojskowo(cid:286)ć ....................................................................... § 9. Cesarstwo chi(cid:276)skie ................................................................ I. Rys historyczny ................................................................. II. Ustrój społeczny ................................................................ III. Ustrój polityczny ............................................................... 1. Monarcha. Cesarz ............................................................ 2. Administracja centralna i terytorialna .............................. Rozdział IV. (cid:295)ródła prawa (poza prawem rzymskim) .................. § 10. Poj(cid:266)cie (cid:296)ródeł ........................................................................ § 11. Prawo Egiptu .......................................................................... § 12. Prawo Mezopotamii .............................................................. § 13. Prawo Izraela ......................................................................... § 14. Prawo Persji .......................................................................... § 15. Prawo Grecji .......................................................................... Rozdział V. System prawa (poza prawem rzymskim) ................... § 16. Prawo prywatne ..................................................................... I. Prawo osobowe ................................................................. II. Prawo rodzinne .................................................................. III. Prawo rzeczowe ................................................................. IV. Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) ............................................................. V. Prawo spadkowe ................................................................ § 17. Prawo karne ........................................................................... § 18. Prawo procesowe .................................................................. Cz(cid:266)(cid:286)ć II. (cid:285)redniowiecze XIX Str. Nb. 70 50 71 51 72 52 52 73 73 52 74 53 75 53 75 53 54 77 78 54 79 54 80 55 56 81 82 56 82 56 83 57 84 57 57 84 85 58 60 60 61 61 63 63 64 66 86 86 87 88 90 91 92 93 93 66 93 66 95 66 96 68 97 69 98 70 99 70 72 102 Wprowadzenie. Granice chronologiczne ........................................ 77 103 Rozdział I. Plemienne pa(cid:276)stwa barbarzy(cid:276)skie. Pa(cid:276)stwo protofeudalne i pocz(cid:261)tki monarchii wczesnofeudalnej ............. § 19. Pa(cid:276)stwa germa(cid:276)skie .............................................................. 80 104 80 104
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia powszechna ustroju i prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: