Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 004853 15201030 na godz. na dobę w sumie
Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy - ebook/pdf
Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 159
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-620-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Pytania testowe i kazusy zamieszczone w opracowaniu Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy odnoszą się do zagadnień związanych z historią państwa i prawa polskiego od średniowiecza do II Rzeczypospolitej. Do pytań przygotowano klucze odpowiedzi, wskazano też materiał przydatny w rozwiązywaniu problemów zawartych w stanach faktycznych. Wszystkie odesłania odnoszą się do szóstego wydania podręcznika Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego i Michała Pietrzaka Historia ustroju i prawa polskiego.

Autorami publikacji Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy są pracownicy Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-szawskiego. Doświadczenie związane z nauczaniem i egzaminowaniem pozwoliło na skon-struowanie kilkuset pytań i ułożenie zadań w formie kazusów, tak aby student mógł spraw-dzić, czy zrozumiał przyswajany materiał, zapoznał się z siatką pojęć, instytucjami funk-cjonującymi często do dziś oraz czy radzi sobie z prostymi zadaniami wymagającymi stoso-wania prawa w praktyce. 
Książka ma służyć przede wszystkim studentom jako pomoc w przygotowaniu się do kolokwiów i egzaminów. Może być również przydatna wykładowcom zajęć z historii ustroju i prawa polskiego nie tylko jako pomoc dydaktyczna, lecz także jako podpowiedź i wska-zówka służąca definiowaniu umiejętności, które powinni posiąść studenci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Historia ustroju i prawa polskiego Testy i kazusy Paweł Borecki | Robert Jastrz´bski | Romuald Kraczkowski Adam Moniuszko | Piotr Pomianowski | Anna Rosner Roman Sobotka | Andrzej Zakrzewski pod redakcjà Anny Rosner Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne: Joanna Sawicka Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Paweł Borecki, Robert Jastrzębski, Romuald Kraczkowski, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Anna Rosner, Roman Sobotka, Andrzej Zakrzewski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-620-0 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Klucz do testów i kazusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Część pierwsza Królestwo Polskie. Pierwsza Rzeczpospolita Przykłady rozwiązań pytań testowych i kazusów . . . . . . . . . . . . . . . 13 I. Pytania testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II. Odpowiedzi do pytań testowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 III. Kazusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 IV. Odpowiedzi do kazusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Część druga Polska w dobie zaborów Przykłady rozwiązań pytań testowych i kazusów . . . . . . . . . . . . . . . 81 I. Pytania testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. Odpowiedzi do pytań testowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 III. Kazusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 IV. Odpowiedzi do kazusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Część trzecia Druga Rzeczpospolita Przykłady rozwiązań pytań testowych i kazusów . . . . . . . . . . . . . . . 109 I. Pytania testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 II. Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 III. Kazusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 IV. Odpowiedzi do kazusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5 Słowo wstępne W edukacji prawniczej wykład dyscyplin historycznoprawnych ma długą tradycję. Wśród nich ugruntowane miejsce ma historia ustroju i prawa polskiego. Jest elementem składowym programów studiów prawniczych, administracyjnych, historycznych, a w zakresie ustroju – politologicznych. Wiedzy o dawnym polskim ustroju i prawie wymaga się zwłaszcza od studentów wydziałów prawa. Nowe wyzwania stojące przed edukacją sprawiają, że inaczej niż tra- dycyjnie określa się cele przedmiotów historycznoprawnych. Dziś ocze- kujemy, że student będzie uczony przede wszystkim myślenia, samo- dzielności intelektualnej i sztuki stawiania pytań, a także wyciągania wniosków. Przyswajany materiał powinien on nie tyle znać na pamięć, ile przede wszystkim – rozumieć. Historia, jak mało który przedmiot humanistyczny, nadaje się do nauki logicznego myślenia – i dlatego nie na darmo zwana jest matematyką nauk humanistycznych. Staje się wyzwaniem intelektualnym, a nie pamięciowym wkuwaniem, jeżeli nauczymy się widzieć i  odkrywać mechanizmy nią rządzące, widzieć historię w  długim trwaniu, dostrzegać związki przyczynowo-skutko- we, bezustannie pytać: dlaczego? jak? po co? Historia ma też uczyć rozumienia współczes ności, współczesnego prawa. Właśnie poprzez historię uczymy orientacji w systemach ustrojowych. Mamy nadzieję, że student będzie zdobywał wiedzę ze zrozumieniem mechanizmów rządzących społeczeństwem i jego prawem. Historia ustroju i prawa powinna także służyć rozumieniu własnej roli w społeczeństwie oraz dać wiedzę, jak działać, jak budować podstawy kultury prawnej. We wszystkich tych płaszczyznach ważne staje się doświadczenie pracy hi- storyka: analiza i ocena sytuacji na bazie źródeł, umiejętność krytycznej analizy i rozumienie tekstu źródła. Staramy się więc uczyć szacunku dla 7 SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE . . historii właśnie za owo rozumienie, za narzędzia, które nam daje, nie czyniąc z niej wzoru czy nauczycielki życia, którą, jak wiadomo, nie jest. W tradycji akademickiej przyjęło się, że jedną z zasad sprawdzania wie- dzy studentów są egzaminy. Coraz częściej tradycyjny egzamin ustny jest zastępowany sprawdzianem pisemnym. Oczywistą wadą tego ostat- niego jest brak indywidualnego kontaktu ze studentem. Jest to ogólniej- szy, nierozwiązany problem studiów – od dwudziestu lat – masowych. Należy jednak sądzić, że kontakt taki trzeba budować – głównie – w trak- cie innych form pracy akademickiej: ćwiczeń, konwersatoriów, semina- riów. Krytycy egzaminów pisemnych zarzucają tej formie również brak możliwości sprawdzania umiejętności samodzielnego myślenia stu- denta, kojarzenia faktów, syntezy. Zwolennicy egzaminów pisemnych podkreś lają przede wszystkim ich jednoznaczność, bezstronną ocenę opartą na systemie punktowym. Wydaje się jednak, że dobrze skonstru- owany egzamin pisemny może też sprawdzać nie tylko faktograficzną wiedzę, lecz także umiejętność myślenia i kojarzenia faktów. Zapewnia to wielość form zadawanych pytań, badających różne umiejętności stu- denta i niewymagających pamięciowego kopiowania podręcznikowych akapitów. Dodatkowo forma ta wymusza niejako skonstruowanie po- prawnej pisemnej wypowiedzi i rzeczowej argumentacji. Zespół pracowników Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat pracuje nad optymalną formułą egzaminów. Nie rezygnując całkowicie z egzaminów ustnych, dla większości studentów prowadzimy egzami- ny pisemne1. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam tak skonstruować pytania egzaminacyjne, aby badać różne umiejętności i predyspozycje studenta. Oprócz klasycznych pytań opisowych stosujemy też pytania tes towe jednokrotnego wyboru i zadania w formie kazusów. Przedmio- ty historycznoprawne należą do grupy przedmiotów propedeutycznych – wykładane są zazwyczaj na pierwszym roku studiów prawniczych. Dlatego też pytania nie mogą badać wiedzy i kwalifikacji stricte prawni- czych. Chodzi tu raczej o sprawdzenie umiejętności, które posiadł stu- dent w trakcie zajęć z naszego przedmiotu, a tym samym: czy zakładane przez nas efekty kształcenia zostały osiągnięte. 1 Od niedawna wprowadzamy też nową formę egzaminu. Studenci rozwiązują w trak- cie egzaminu kazusy o większym stopniu trudności, ale mogą korzystać z podręcznika i wskazanych wyborów źródeł. Taki „egzamin z książką” zdobywa coraz więcej zwolen- ników zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. 8 . SŁOWO WSTĘPNE Pytania zawarte w niniejszym opracowaniu mają sprawdzać różne ob- szary wiedzy i w arkuszach egzaminacyjnych są stosowane łącznie. Studenci rozwiązują więc zarówno pytania testowe, jak i oceniają stany faktyczne. Końcowy egzamin z przedmiotu obejmuje też wszystkie epo- ki, dlatego publikacja ta zawiera zarówno pytania dotyczące średnio- wiecza, Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak i XIX i XX w. Układ niniejszego tomu jest uwarunkowany układem podręcznika autorstwa profesorów Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego i Michała Pietrzaka, Historia ustroju i prawa polskiego. Pytania zgrupo- wane są w działach odpowiadających jego trzem częściom: I. Królestwo Polskie i Pierwsza Rzeczpospolita; II. Polska w dobie zaborów; III. Druga Rzeczpospolita2. Natomiast wewnątrz tych części pytania nie są przypi- sane rozdziałom i podrozdziałom. Podobnie jak na egzaminie wymaga to od studenta uważnego czytania pytań i ewentualnego poszukiwania wiedzy, a nie automatycznej odpowiedzi wynikającej z sekwencji pod- ręcznika. Do pytań testowych przygotowano klucze odpowiedzi. Dla ułatwienia przy każdym punkcie podano odesłanie do numerów bocz- nych podręcznika J. Bardacha, B. Leśnodorskiego, M. Pietrzaka, Histo- ria ustroju i prawa polskiego, wskazujących, gdzie zostało przedstawio- ne wybrane zagadnienie. Opisy stanów faktycznych uzupełnione są również wskazaniem analogicznych numerów bocznych podręcznika, co ma ułatwiać dotarcie do odpowiedniej części materiału. W nauczaniu historii bardzo ważną rolę odgrywa analiza źródeł. W cza- sie seminariów, ćwiczeń i konwersatoriów jest ona podstawą dyskusji i pracy ze studentami. Z tego powodu w pytaniach testowych Czytelnik znajdzie fragmenty tekstów źródłowych z  różnych epok: od średnio- wiecznych dokumentów poprzez siedemnastowieczne pamiętniki aż do konstytucji okresu dwudziestolecia międzywojennego. Uważna lektura pozwoli z pewnością na wskazanie właściwej odpowiedzi. W częściach zawierających odpowiedzi można też znaleźć odniesienia do odpowied- nich tekstów. Rozwiązywanie pytań jednokrotnego wyboru wymaga wskazania jedy- nej właściwej odpowiedzi spośród trzech podanych wariantów. Pytania skonstruowane są tak, aby można było udzielić odpowiedzi również przez eliminację fałszywych możliwości. 2 W niniejszym tomie nie ma pytań do ostatniej, IV części podręcznika, dotyczącej Pol- skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jest to dział najkrótszy, który wymaga jeszcze poszerze- nia i uzupełnienia. 9 SŁOWO WSTĘPNE . Stany faktyczne opisane w pytaniach to najczęściej sytuacje fikcyjne. Student rozwiązujący taki przykład powinien zastosować wiadomości z podręcznika i wiedzę zdobytą na wykładzie do sformułowania odpo- wiedzi i krótkiego uzasadnienia. Można wówczas sprawdzić: czy i w jaki sposób zapoznał się z siatką pojęć, instytucjami funkcjonującymi często do dziś i wreszcie: czy radzi sobie z prostymi zadaniami wymagającymi stosowania prawa w praktyce. Przed każdą z części podano rozwiązania przykładowych pytań te- stowych i stanów faktycznych. Kilka spośród rozwiązanych kazusów odwołuje się do wiedzy szerszej niż ta zawarta w podręczniku. Za- mieściliśmy je dla przykładu: takie pytania właściwe są dla egzaminu „z książką”, kiedy student dysponuje – poza podręcznikiem – np. wybo- rem tekstów źródłowych. Wybór pytań i kazusów ma służyć jako pomoc w przygotowaniu się do kolokwiów i egzaminów. W drugim wydaniu zwiększyliśmy liczbę rozwiązanych przykładowo kazusów, wybierając te, które – jak pokazało doświadczenie – sprawiały studentom najwię- cej trudności. Mamy nadzieję, że przedstawione opracowanie może być również przydatne dla kolegów prowadzących zajęcia z his torii ustroju i prawa Polski oraz że będzie to nie tylko pomoc dydaktyczna, lecz także wskazówka służąca definiowaniu umiejętności, które chcemy wykształ- cić u naszych studentów. Jeśli ten tom okaże się przydatny – spełni swo- ją rolę. Autorzy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: