Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00581 008905 10733535 na godz. na dobę w sumie
Historia warszawskiej adwokatury - ebook/pdf
Historia warszawskiej adwokatury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0519-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W „Historii warszawskiej adwokatury' Autor przedstawia dramatyczne wydarzenia w dziejach stołecznej adwokatury, poczynając od okresu upadku pierwszej Rzeczpospolitej, przez okres zaborów, czasy drugiej niepodległej Polski, ponure czasy niemieckiej okupacji, aż po wydarzenia współczesne.

Patriotyczne postawy warszawskich adwokatów przedstawione zostały na tle historycznych wydarzeń tamtych czasów.

Drugie wydanie uzupełniono o indeks nazwisk oraz wzbogacono uwagami podsumowującymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zdzis³aw Krzemiñski Historia warszawskiej adwokatury 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Historia warszawskiej adwokatury Zdzis³aw Krzemiñski Historia warszawskiej adwokatury 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck • • Warszawa 2009 C H Beck Redakcja: Iwona Duda, Katarzyna Wasylik Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0519-6 spis treści Wstęp .................................................................................................................................................. XIII Część I. Upadek Pierwszej Rzeczpospolitej ..................................... 1 Część II. Pod zaborami .................................................................................................... 9 Część III. Niepodległość. Druga Rzeczpospolita ....................... 45 Część IV. Okupacja ............................................................................................................... 119 Część V. Po roku 1945 ..................................................................................................... 221 Zakończenie ................................................................................................................................... 245 Myśli i aforyzmy ..................................................................................................................... 249 Wybrana literatura ............................................................................................................. 257 Indeks nazwisk .......................................................................................................................... 267 Spis ilustracji ................................................................................................................................ 279 przedmowa Historię warszawskiej adwokatury napisali sami adwokaci. Związana była z dziejami stolicy. Tak było zawsze, tak w czasach sukcesów, jak i tragicznych klęsk. Nie była to droga usłana różami, lecz droga ka- mienista. Za tę postawę trzeba było płacić, bywało że życiem. Zawsze wierni zawołaniu: BÓG, HONOR, OJCZY- ZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ. dr Zdzisław Krzemiński wykaz skrótów 1. Źródła prawa PrAdw ............................ ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwo- katurze (Dz.U. Nr 16. poz. 124 ze zm.; obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) PrUstrAdw z 1950 r. .. ustawa z 27.6.1950 r. – Prawo o ustro- ju adwokatury (Dz.U. Nr 30, poz. 275 ze zm.) UstrAdwU z 1963 r. ... ustawa z 19.12.1963 r. o ustroju ad- wokatury (Dz.U. Nr 57, poz. 309 ze zm.) 2. publikatory i czasopisma Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw GP .................................. Gazeta Prawnicza GSW ............................. Gazeta Sądowa Warszawska Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo TP .................................. Tygodnik Polski 3. inne skróty adw. .............................. adwokat art. ................................. artykuł nast. ............................... następny (-a, -e) niepubl. ........................ niepublikowany (-a, -e) Nr .................................. Numer op. cit. .......................... opus citatum s. .................................... strona t. ..................................... tom tekst jedn. .................... tekst jednolity ze zm. ........................... ze zmianami „Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swą klęską, gdy zapomina, by czuwać, aż przyjdzie jego go­ dzina” Jan Paweł II „Tradycja jest kością pacierzową wszelkiej cywilizacji” Feliks Koneczny wstęp 1. W czasie rozmowy z pewnym doświadczo- nym sędzią usłyszałem z jego ust wypowiedź, która brzmiała: „Adwokaci byli, są i będą”. To bardzo trafne spostrzeżenie zmusiło mnie do studiów nad dziejami adwokatury. Okazało się, że pierwszy zapis dotyczący polskiej adwokatury pochodzi z 1016 r., a znalazł się w opra- cowanych przez Jana Długosza „Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego” (Warszawa 1962). Z dziejów spisanych przez Długosza wynika, że król Bolesław Chrobry wydał polecenie zapewnie- nia wdowom, małym sierotom oraz ludziom ubogie- go stanu prawa do obrony z urzędu płatnej ze Skarbu Państwa. To królewskie polecenie było skrupulatnie przestrzegane. Pomimo faktu, że w tych czasach nie było jeszcze przepisów regulujących ustrój adwokatury i nie ist- niał samorząd adwokacki, to faktycznie istniała adwo- katura, gdyż byli ludzie, którzy wykonywali funkcje obrończe przed sądami. Taką osobą była np. Jadwiga Trzebnicka (późniejsza święta). Regulacje prawne dotyczące adwokatury przy- szły dużo później. Pierwsze zapisy znalazły się w kró­ lewskich Statutach Wiślickich (1347–1370), a potem w Przywilejach Nieszawskich (1454–1496). Nie używano jeszcze w tym czasie obecnego nazewnictwa: adwo- XV Historia warszawskiej adwokatury kat, lecz nie miało to znaczenia, jeśli chodzi o cha- rakter wykonywanych czynności obrończych. Ciągle jednak brak było samorządu adwokackiego i osoby wykonujące czynności obrończe nie należały do zorganizowanej grupy zawodowej. 2. Opisany wyżej stan prawny i faktyczny odnosi się także do terenów centralnej Polski. Jest to o tyle istotne, że niniejsze opracowanie dotyczy warszaw- skiej adwokatury. Ujawniające się w XVIII w. oznaki powolnego roz- padu struktur Rzeczpospolitej nie sprzyjały dokony- waniu zmian w zakresie prawnych regulacji statusu adwokatury. 3. Należy zaznaczyć, że za warszawskiego adwoka- ta powinno się uważać każdego, kto ze środowiskiem warszawskim był związany choćby przez krótki czas i miał istotny wpływ na życie tego środowiska. Dla- tego też w tym opracowaniu znajdą się zapisy odno- szące się do adwokatów z innych miast, którzy z róż- nych przyczyn znaleźli się w stolicy i tu przez pewien znaczący okres działali. Między innymi będzie to do- tyczyło tak znakomitych adwokatów, jak Józef Wy­ bicki czy Cyryl Ratajski. Znamienną rzeczą jest, że w okresie rozpadu struktur państwowych warszaw- scy adwokaci zapisywali piękne karty w historii pale- stry oraz Polski. XVI część i upadek pierwszej rzeczpospolitej 1. Koniec XVIII stulecia to okres, w którym pierwsza Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. W stolicy kraju działy się złe rzeczy. Tu „szarogę- sił się” moskiewski ambasador, zaufany Katarzyny II, wszechwładny Mikołaj Repnin. Przy pomocy oddzia- łów kozackich terroryzował Warszawę, na jego pole- cenie carscy żołdacy porwali i wywieźli w głąb Rosji biskupów Kajetana Sołtyka i Józefa Andrzeja Za­ łuskiego, hetmana polnego Wacława Rzewuskiego i jego syna Seweryna. Warszawa była przerażona. Narastał nastrój grozy, a o to właśnie chodziło Rep­ ninowi. A król milczał. Nie milczał jednak młody po- seł, adwokat Józef Wybicki. Oto na posiedzeniu Sej- mu w dniu 26.2.1768 r. poseł J. Wybicki, nie czekając na udzielenie mu głosu, donośnie zawołał: „Ponieważ, książę marszałku, nie dajesz mi głosu przeciw prawu, którego nic zmazać nie potrai, a które posłowi wolne- mu mówić pozwala na każdym sejmie, przymawiam się więc najmniej, iż gdy zwróconych na łono senatu więzionych senatorów i do stanu rycerskiego przy- wróconego nie widzę posła, nie widzę wolnego sejmu, ale widzę tylko gwałt i przemoc moskiewską, prze- ciwko tej więc protestuję (...)”1. I stało się, pękła ba- riera strachu, stolica podniosła głowę. A wszystko za 1 Cytuję wg W. Zajewskiego, Józef Wybicki, Warszawa 1983. Patrz także: R. Łyczywek, Biogram poświęcony J. Wybickiemu, [w:] Słownik biograiczny adwokatów polskich, t. I, Warszawa 1980, s. 493 i nast. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia warszawskiej adwokatury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: