Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 003998 18636308 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Hiszpański. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2485-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne.

Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Hiszpanami.
Rozmówki hiszpańskie Lingo zawierają zestaw najważniejszych zwrotów obejmujących różne dziedziny życia, takie jak podróże, jedzenie, rozrywka, praca, zakupy czy nagłe wypadki. Dzięki temu rozmówki przydadzą Ci się w każdej sytuacji, zarówno podczas wakacji, wyjazdów służbowych, jak i spotkań z przyjaciółmi.

Rozmówki Lingo pomogą Ci kiedy:
Ponadto w książce znajdziesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISZPAŃSKII Rozmówki Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi z wymową i słowniczkiem wydawnictwo LINGO Justyna Jannasz hiszpański Rozmówki z wymową i słowniczkiem Mów śmiało! Konsultacja językowa: W.D. Juan Wymowa: Julia Możdżyńska Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © jorisvo / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-175-2 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-485-2 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk spis treści Wstęp Wymowa 1. Najważniejsze zwroty 4 5 8 8. zakupy i usługi 101 9. Bank i pieniądze 115 10. poczta i telefon 125 2. podróż i zwiedzanie 17 11. komputer i internet 137 3. zakwaterowanie 4. Jedzenie 5. Rozrywka i sport 6. praca i biznes 7. Relacje międzyludzkie 33 44 62 76 90 12. zdrowie i wypadki 145 13. Tablice 158 14. zarys gramatyki 182 15. słowniczek polsko-hiszpański 190 W S t ę PWstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci poro- zumiewanie się w języku hiszpańskim w każdych okolicznościach. to praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Hiszpanami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w  porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykłado- we użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. tak mówią współcześni Hiszpanie, bez obaw możesz po nich powtarzać. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w opar- ciu o materiał zgromadzony w rozmówkach. A do czego może się przy- dać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiHiszpankamiiHiszpanami 4 Wymowa W y M o W A Wy mo wa języ ka hisz pań skie go jest ła twiej sza dla Po la ka, niż wy mo wa języ ka pol skie go dla Hisz pa nów. Więk szość dźwięków jest bar dzo po dob na, jed nak hisz pań ski nie wy ma ga tak wy ra zi stej ar ty ku la cji jak pol ski, w tym języ ku mó wi się jak by nie co bar dziej „od nie chce nia”. trze ba pa miętać, że po hisz pań sku wręcz na le ży sze rzej roz cią gać usta wy ma wia jąc „e” (choć po pol sku brzmi to ma ło ele ganc ko), oraz nie na le ży się krępo wać, że nie co se ple ni my wy ma wia jąc „s”. Między in ny mi ten wła śnie luz po wo du je, że jest to język tak mi ły dla ucha i dla wie lu osób – język two rzą cy nie zwy kły na strój. Po za tym jest do słow nie kil ka za sad, któ re trze ba pa miętać, aby po praw nie wy ma wiać sło wa po hisz pań sku. n ¡ho la! po dob nie jak w in nych języ kach ro mań skich o li te rze h trze ba pa miętać wy łącz- nie przy pi sa niu, w mo wie w ogó le się ją po pro stu opusz cza (np. ¡ho­la! – cześć – czy ta się jak ola, hom­bre – czło wiek – ombre). n pie dad d na koń cu wy ra zu nie wy ma wia się (np. pie­dad – li tość – pie­da). W in nych miej scach wy ma wia się jak po pol sku, często jed nak mniej wy raź nie al bo w spo sób zbli żo ny do an giel skie go th w sło wie this. n b de bur ro, v de va ca róż ni ca po między b i v jest w hisz pań skim ta ka jak po między pol skim u i ó. to zna czy tyl ko or to gra ficz na. Dla te go też dzie ci nie raz uła twia ją so bie spraw dza- nie or to gra fii py ta jąc, czy w da nym sło wie jest b de­bur­ro (jak w sło wie bur­ro – osioł) czy też v de­va­ca­(jak w sło wie va­ca – kro wa). oba dźwięki wy ma- wia się luź no, jak coś po między pol ski mi b a w, a w nie któ rych przy pad kach jak b. Wy raź nie ar ty ku ło wa ny pol ski dźwięk w w hisz pań skim nie wy stępu je, a dla nie któ rych Hisz pa nów jest trud ny do wy mó wie nia. n zor ro, ce bol la Je dy nym dźwiękiem w języ ku hisz pań skim cał ko wi cie nie obec nym w języ ku pol skim, jest uży wa ny w od mia nie uży wa nej w Hisz pa nii dźwięk zbli żo ny do an giel skie go bez dź więcz ne go th, jak w an giel skim sło wie to oth. Dźwięk ten jest or to gra ficz nie za pi sy wa ny ja ko z (np. w wy ra zie zor­ro – lis) lub ja ko c w po łą cze niu z e lub i (np. ce­bol­la – ce bu la i ci­ne – ki no). W od mia nach ame ry kań skich języ ka hisz pań skie go dźwięk ten nie wy stępu je, a sło wa po da ne w przy kła dach wy ma wia się ja ko sor­ro, se­bo­ja, si­ne. n co la w in nych kon fi gu ra cjach c wy ma wia się jak k (np. co­la – ogon – ko­la) www.WydawnictwoLingo.pl 5 W y M o W A n ce bol la ll (jak w wspo mnia nym już sło wie ce­bol­la – ce bu la) jest trak to wa ne w słow- ni ku jak od dziel na li te ra al fa be tu i wy ma wia się jak j. n mu cho ch – wy ma wia się jak bar dzo mięk kie pol skie cz, dźwięk po między pol skim cz­ a ci, (np. w wy ra zie mu­cho – du żo – mu­czio. n ¡ja ja!, gen te, gi ta no dźwięk, któ ry w pol skim za pi su je się ja ko ch, po hisz pań sku jest płyt ki i twar dy, a w pi sow ni przed sta wia się go ja ko li te rę j (np. w ¡ja­ja! – cha­cha­– ha ha! gdy się ktoś śmie je), lub g w po łą cze niu z li te ra mi e lub i (np.­gen­te – lu dzie – chen­te, oraz gi­ta­no – Cy gan – chi­ta­no) n al ber gue, gu in da g w kon fi gu ra cji gue, gui wy ma wia się jak pol skie g i opusz cza się u, czy li al­ber­gue­ – ho stal – al­ber­ge, gu­in­da – wi śnia – gin­da. Bar dzo rzad kie są sło wa, w któ rych wy ma wia się „gue” wraz z u lecz i ta kie ist nie ją. Wów czas sto su je się li te rę ü, ozna- cza ją cą, że u nie jest opusz cza ne (np. cigüeña – bo cian – si­gu­eń­ja). n ¿qué qu ie res? po dob nie jak w przy pad ku gue i gui wy glą da spra wa z q wy ma wia nym jak­„k”, czy li ¿qué­qu­ie­res? – cze go chcesz? czy ta my jak ke­kie­res. W prze ci wień- stwie do in nych języ ków, li te ra q nie wy stępu je w in nych kon fi gu ra cjach niż przed ue lub ui, a gło ska „k” jest w in nych przy pad kach za pi sy wa na ja ko c  (np. cu­ader­no – ze szyt; zob. też wy żej co­la). n nie bla si,­ni – za wsze wy ma wia się twar do, to zna czy i od dziel nie od s lub n, bez zmięk cze nia (np nie­bla – mgła wy ma wia my­nje­bla, sien­to – czu ję – sjen­to, Po­lo­nia – Polska – Po­lon­ja). n niña w prze ci wień stwie do twar de go­ni­–­ñ­wy ma wia się mięk ko, jak pol skie­ń  (np.­niña – dzi dzia – niń­ja, España – Hisz pa nia – espań­ja). n la playa y yo y wy ma wia się jak pol skie j (playa – pla ża – pla­ja). Wy jąt kiem jest y wy stępu ją ce od dziel nie, ja ko spój nik łącz ny tłu ma czo ny na pol ski ja ko i lub a (la­playa­y yo – pla ża i ja – la­pla­ja­i jo). 6 W y M o W A n ¿dón de está mi gu itar ra? kto oglą dał Ki le rów 2–óch nie ma wąt pli wo ści, jak wy ma wia się hisz pań skie rr. A kto nie oglą dał… w każ dym ra zie to chy ba naj bar dziej roz po zna wal ny dźwięk w języ ku hisz pań skim, twar dy, wy raź ny i wi bru ją cy – ta kie rr z tem pe ra men tem (np. gu­itar­ra – gi ta ra – gi­tar­ra). n el re stau ran te po je dyn cze r wy ma wia się jak po pol sku, ale w prze ci wień stwie do wszyst kich in nych dźwięków jest on wy raź niej szy od pol skie go od po wied ni ka, zwłasz cza je że li wy raz roz po czy na się na tę li te rę. Po la cy nie raz wy ma wia ją ten dźwięk tak, że Hisz pa nom wy da je się, że to jest­l. tu trze ba się po sta rać (np. el­re­stau­ ran­te – re stau ra cja –­el­rre­stau­ran­te). n me sa del do ctor Większość słów zakończonych na samogłoskę albo n lub s akcentuje się tak jak po polsku, to jest na przedostatnią sylabę (np. mesa – stół). Wyrazy zakończone na spółgłoskę inną niż n czy s akcentuje się na ogół na ostatnią sylabę (np. doctor­ – doktor). We wszystkich wyrazach akcentowanych niezgodnie z powyższymi zasa- dami akcent oznaczony jest graficznie (np. ángel­– anioł, música – muzyka). Zaimki względne w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych piszemy z akcentem graficznym (¿quién? – kto?, ¿dónde? – gdzie?, ¡qué­guapa!­– ale ładna). n Vaya con Dios w języ ku hisz pań skim wy stępu ją po łą cze nia dwóch sa mo gło sek, zwa ne dy fton- ga mi, w któ rych jed ną z nich (i lub e) trak tu je się jak spół gło skę. Wy ra zy za wie ra ją ce ta kie zbit ki pod le ga ją po za tym nor mal nym za sa dom ak cen to wa nia, a więc np. sło wo Dios – Bóg trak tu je się jak jed no sy la bo we i ak cent pa da na gło skę o – dios. W przy pad ku, gdy sa mo gło ski two rzą ce dy ftong ma ją być trak- to wa ne jak dwie sa mo gło ski (i dwie sy la by), ozna cza się to ak cen tem gra ficz- nym (np. sangría – wi no z owo ca mi). n ¡¿ Zda nia py ta ją ce i wy krzyk nie nia są ozna cza ne nie tyl ko na koń cu, lecz tak że na po cząt ku – od wró co nym py taj ni kiem lub wy krzyk ni kiem. Po za tym in ter punk cja ma po dob ne za sa dy do pol skiej. n Wy jąt ki od każ dej re gu ły zda rza ją się wy jąt ki, jed nak w wy mo wie hisz pań skiej są one nie licz ne i na ogół do ty czą wy ra zów ob ce go po cho dze nia. Wy jąt kiem jest np. wy stępo wa nie li te ry w, chy ba tyl ko w rzad ko uży wa nym sło wie wa­ter ozna- cza ją cym WC i wy ma wia nym ba­ter. www.WydawnictwoLingo.pl 7 N A J W A ż N i e J S Z e Z W r o t y 1. Najważniejsze zwroty  Las frases más importantes  las frases mas importantes 1.1. Mów śmiało Co słychać? Cześć Dzień dobry ¿Cómo­estás?­(jeśli jesteśmy na ty) komo­estas?­¿Cómo­está­ usted? (jeśli jesteśmy na pan)­ komo­esta­ustet? Hola ola Buenos­días­(rano)­błenos­dijas,­ buenas­tardes­(po południu)­ błenas­tardes,­buenas­noches (wieczorem)­błenas­noćes Adiós adjos Hasta­luego asta­lułego Buenas­noches błenas­noćes Do widzenia Do zobaczenia Dobranoc Przepraszam. (przykro mi) Lo­siento.­Discúlpeme.  lo­sjento.­diskulpeme Perdón,... perdon De­nada. de­nada No­hay­de­qué. no­aj­de­ke Muchas­gracias­a­usted.  mućas­grasjas­a­ustet Con­gusto. kon­gusto Przepraszam,... (zwracając się do kogoś) Nie ma za co. Nie szkodzi. Bardzo pani dziękuję. Z przyjemnością. 8 L A S F r A S e S M á S i M P o r t A N t e S . 1 . 1 Czy mogę? Chcę pić. Chciałbym coś zjeść. Chciałbym odpocząć. Co można tu zjeść? Czy może mi pan (pani) pomóc? Czy mówi pani po angielsku? Gdzie mogę znaleźć...? Jestem głodny. Jestem śpiący. Jestem zmęczony (-a). ¿Puedo? płedo? Tengo­sed. tengo­set Quisiera­algo­de­comer.  kisiera­algo­de­komer Quisiera­descansar.  kisiera­deskansar ¿Qué­hay­de­comer?  ke­aj­de­komer? ¿Puede­usted­ayudarme?  płede­ustet­ajudarme? ¿Habla­usted­inglés?  abla­ustet­ingles? ¿Dónde­puedo­encontrar...?  donde­płedo­enkontrar…? Tengo­hambre. tengo­ambre Tengo­sueño. tengo­słeńo Estoy­cansado/cansada.  estoj­kansado/kansada Nie jestem bardzo głodny. No­tengo­mucha­hambre.  Umieram z głodu. Szukam tego adresu. Gdzie mogę zaparkować? Jak dostać się do...? www.WydawnictwoLingo.pl no­tengo­muća­ambre Me­muero­de­hambre.  me­młero­de­ambre Estoy­buscando­esta­dirección.  estoj­buskando­esta­direksjon ¿Dónde­puedo­aparcar?  donde­płedo­aparkar? ¿Por­dónde­se­va­a...?  por­donde­se­ba­a...? 9 N A J W A ż N i e J S Z e Z W r o t y Idę do... Gdzie znajduje się polska ambasada? Voy­a... boj­a... ¿Dónde­está­la­embajada­ polaca?  donde­esta­la­embahada­polaka? ¿Puede­ayudarme?  płede­ajudarme? Czy pan wie, czy...? ¿Sabe­usted­si...? sabe­ustet­si...? Zgubiłem (-am) dokumenty. He­perdido­mis­documentos.  Może mi pan pomóc? Zgubiłem (-am) się. Co pan myśli o...? Co to? Jest pan pewien? Jestem pewny, że... Jak to się nazywa po hiszpańsku? Może pan/pani to powtórzyć? Nie mówię dobrze po hiszpańsku. Nie rozumiem pana. Nie rozumiem. Nie słyszę pana dobrze! 10 e­perdido­mis­dokumentos Me­he­perdido. me­e­perdido ¿Qué­piensa­usted­de...?  ke­piensa­ustet­de...? ¿Qué­es­eso? ke­es­eso? ¿Está­seguro? esta­seguro? Estoy­seguro­de­que…  estoj­seguro­de­ke... ¿Cómo­se­llama­eso­en­ español?  komo­se­jama­eso­en­espańol? ¿Puede­repetirlo,­por­favor?  płede­repetirlo,­por­fawor? No­hablo­bien­el­español.  no­ablo­bjen­el­espańol No­le­entiendo. no­le­entjendo No­entiendo. no­entjendo ¡No­le­oigo­bien! no­le­ojgo­bjen! L A S F r A S e S M á S i M P o r t A N t e S Proszę mówić wolniej. Proszę to napisać. Jestem Polakiem/Polką. Mam 30 lat. A pan? Nazywam się... Oto mój numer telefonu. . 1 . 1 Hable­más­despacio,­por­favor.  able­mas­despasjo,­por­fawor Escríbamelo,­por­favor.  eskribamelo,­por­fawor Soy­polaco/polaca.  soj­polako/polaka Tengo­treinta­años.­¿Y­usted? ­ tengo­trejnta­ańos.­i­ustet? Me­llamo... me­jamo... Este­es­mi­número­de­teléfono,­ por­favor. este­es­mi­numero­ de­telefono,­por­fawor Proszę, oto moja wizytówka. Aquí­tiene­mi­tarjeta,­por­favor.  Poproszę o pańskie imię i nazwisko. Jak się pan (pani) nazywa? Ile mamy czasu? Ile to kosztuje? To za drogie. Może być. Nie ma. www.WydawnictwoLingo.pl aki­tjene­mi­tarheta,­por­fawor Su­nombre­y­apellido,­por­ favor.  su­nombre­i­apejido,­por­fawor ¿Cómo­se­llama­usted? ­ komo­se­jama­ustet? ¿Cuánto­tiempo­tenemos?  kłanto­tjempo­tenemos? ¿Cuánto­cuesta­eso?­  kłanto­kłesta­eso? Es­demasiado­caro.­  es­demasjado­karo Está­bien. esta­bjen No­hay. no­aj 11 N A J W A ż N i e J S Z e Z W r o t y Czyja to wina? To nie moja wina. Nie zgadzam się. Spieszę się. Zaraz wracam. Czy można tu palić? ¿De­quién­es­la­culpa?­  de­kien­es­la­kulpa? La­culpa­no­es­mía.  la­kulpa­no­es­mija No­estoy­de­acuerdo.  no­estoj­de­akłerdo­ Tengo­prisa. tengo­prisa Vuelvo­enseguida.  błelwo­ensegida ¿Se­puede­fumar­aquí?  se­płede­fumar­aki? 1.2. porozmawiaj –­­Perdone,­¿habla­usted­español?­­ perdone,­abla­ustet­espańol?­ Przepraszam, czy pan mówi po hiszpańsku? –­­Desgraciadamente,­solo­un­poquito.­ desgrasjadamente­solo­un­pokito­ Niestety, tylko troszeczkę. –­­Pero,­¿entiende­cuando­hablo?­­ pero,­entjende­kłando­ablo?­ Ale rozumie pan jak mówię? –­­Sí,­entiendo­un­poco,­pero­no­todo.­­ si,­entjendo­un­poko,­pero­no­todo­ Tak, rozumiem trochę, ale nie wszystko. 12 L A S F r A S e S M á S i M P o r t A N t e S . 2 . 1 –­­Hola,­Luis,­¿cómo­estás?­­ ola,­luis,­komo­estas?­ Cześć Luis, jak się masz? –­­Bien,­gracias,­¿y­tú?­­ bjen,­grasjas,­i­tu?­ Dobrze, dzięki, a ty? –­­Muy­bien,­también.­Me­voy­de­vacaciones­mañana.­ muj­bjen,­tambjen.­me­boj­de­bakasjones­mańana­ Też dobrze. Jutro wyjeżdżam na wakacje. –­­¡Ay,­qué­suerte­tienes!­­ aj,­ke­słerte­tjenes!­ A to szczęściarz! –­­Perdone,­¿dónde­están­los­servicios,­por­favor?­­ perdone,­donde­estan­los­serwisjos,­por­fawor?­ Przepraszam, gdzie są toalety? –­­Allí­en­el­fondo,­al­final­del­pasillo,­los­de­caballeros­están­ a­la­izquierda.­­ aji,­en­el­fondo,­al­final­del­pasijo,­los­de­kabajeros­estan­a­la­ iskierda­ Tam w głębi, na końcu korytarza, męskie są po lewej stronie. –­­Es­la­tercera­vez­que­estoy­en­España­y­hablo­un­poco­ español.­­ es­la­tersera­bes­ke­estoj­en­espańa­i­ablo­un­poko­espańol­ Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mówię trochę po hiszpańsku. –­­Pero­usted­lo­habla­muy­bien,­lo­entiendo­todo.­­ pero­ustet­lo­abla­muj­bjen,­lo­entjendo­todo­ Ale mówi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem. www.WydawnictwoLingo.pl 13 N A J W A ż N i e J S Z e Z W r o t y –­­Es­usted­muy­amable,­hago­todo­lo­posible,­pero­es­difícil.­­ es­ustet­muj­amable,­ago­todo­lo­posible,­pero­es­difisil­ Bardzo pan miły, staram się, ale to trudne. –­­¿Ha­tomado­un­curso­del­español?­­ a­tomado­un­kurso­del­espańol?­ Czy chodził pan na kurs hiszpańskiego? –­­No,­estudio­solo.­Me­gusta­venir­a­España,­es­un­país­ maravilloso.­­ no,­estudjo­solo.­me­gusta­benir­a­espańa,­es­un­pais­marawiljoso­ Nie, uczę się sam. Lubię wracać do Hiszpanii, to cudowny kraj. 1.3. słówka bez blisko być może chcę chciałbym chłopiec co (słucham)? co? czekać czyj? czynne daleko dlaczego? dobrze 14 sin sin­ cerca serka­ quizás kisas­ quiero kiero­ quisiera kisiera­ el­chico el­ciko­ ¿cómo? komo?­ ¿qué? ke?­ esperar esperar­ ¿de­quién? de­kien?­ abierto abierto­ lejos lehos­ ¿por­qué? por­ke?­ bien bjen­ L A S F r A S e S M á S i M P o r t A N t e S . 3 . 1 vale bale­ caro karo­ grande grande­ el­niño,­la­niña el­nińo,­la­nińa­ gracias grasjas­ hoy oj­ ¿dónde? donde?­ caliente kaljente­ ¿cuánto? kłanto?­ ir ir­ claro klaro­ mañana mańana­ ¿cuándo? kłando?­ ¿quién? kien?­ pequeño pekeńo­ tener tener­ menos menos­ hablar ablar­ no no­ no­puedo no­płedo­ no­sé no­se­ cerrado serrado­ nunca nunka­ el­pasaporte el­pasaporte­ dobrze (zgoda) drogi duży dziecko dziękuję dzisiaj gdzie? gorący ile? iść, jechać jasne jutro kiedy? kto? mały mieć mniej mówić nie nie mogę nie wiem nieczynne nigdy paszport www.WydawnictwoLingo.pl 15 N A J W A ż N i e J S Z e Z W r o t y podróż potrzebować powiedzieć później proszę tak tam tamten tani ten teraz toaleta to prawda turystyka tutaj wakacje wczoraj więcej wiek wracać z zimny źle zły 16 el­viaje el­biahe­ necesitar nesesitar­ decir desir­ más­tarde mas­tarde­ por­favor por­fawor­ sí si­ allí aji­ aquel akel­ barato barato­ éste este­ ahora aora­ los­servicios los­serwisjos­ es­verdad es­berdat­ el­turismo el­turismo­ aquí aki­ las­vacaciones las­bakasjones­ ayer ajer­ más mas­ la­edad la­edat­ volver bolwer­ con kon­ frío frijo­ mal mal­ malo malo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: