Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 010935 20617709 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański dla bystrzaków - książka
Hiszpański dla bystrzaków - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3195-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest wznowionym wydaniem 'Hiszpański dla bystrzaków'

Hablas español? Oczywiście -- bez zająknięcia!
Hiszpański -- język namiętny jak pocałunek

Czy wiesz, że hiszpański jest drugim na świecie językiem pod względem liczby osób, które się nim posługują? To znakomita motywacja do podjęcia nauki! O ileż przyjemniejsze staną się Twoje podróże, jeśli opanujesz więcej niż tylko podstawy tego fascynującego języka. A może już wkrótce zechcesz sięgnąć po Cervantesa... w oryginale? Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik oparty na znanej na całym świecie metodzie Berlitza. Będzie on stanowił doskonały substytut każdego kursu językowego lub stanie się jego znakomitym uzupełnieniem. Z pewnością docenisz go, jeśli szukasz książki oferującej klarownie opisaną gramatykę, a przy tym pomysły na praktyczne zastosowanie poznanego słownictwa. Naucz się porozumiewać po hiszpańsku w podróży, restauracji, muzeum, podczas zakupów, a także przeciągającej się do białego rana fiesty.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 zdań, które zrobią z Ciebie prawdziwego Hiszpana (lub Latynosa), 10 świąt wartych zapamiętania oraz 10 sposobów na szybkie nauczenie się hiszpańskiego.

DODATKI SPECJALNE:
Dialogi z książki na płycie CD
Tabele odmiany czasowników
Słowniczek polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hiszpański dla bystrzaków Autor: Susana Wald T³umaczenie: Katarzyna Jachimska-Ma³kiewicz ISBN: 978-83-246-3195-7 Tytu³ orygina³u: Spanish for Dummies Format: 180x235, stron: 336 Hablas español? Oczywiœcie — bez zaj¹kniêcia! Hiszpañski — jêzyk namiêtny jak poca³unek Czy wiesz, ¿e hiszpañski jest drugim na œwiecie jêzykiem pod wzglêdem liczby osób, które siê nim pos³uguj¹? To znakomita motywacja do podjêcia nauki! O ile¿ przyjemniejsze stan¹ siê Twoje podró¿e, jeœli opanujesz wiêcej ni¿ tylko podstawy tego fascynuj¹cego jêzyka. A mo¿e ju¿ wkrótce zechcesz siêgn¹æ po Cervantesa… w oryginale? Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik oparty na znanej na ca³ym œwiecie metodzie Berlitza. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewnoœci¹ docenisz go, jeœli szukasz ksi¹¿ki oferuj¹cej klarownie opisan¹ gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po hiszpañsku w podró¿y, restauracji, muzeum, podczas zakupów, a tak¿e przeci¹gaj¹cej siê do bia³ego rana fiesty. (cid:129) Æwicz wymowê oraz akcent i prowadŸ p³ynne rozmowy po hiszpañsku. (cid:129) SprawdŸ, jak mo¿na g³adko opanowaæ gramatykê i odmianê czasowników. (cid:129) Poznaj i stosuj na co dzieñ idiomy i popularne powiedzenia. (cid:129) Naucz siê swobodnie prowadziæ rozmowy towarzyskie. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 zdañ, które zrobi¹ z Ciebie prawdziwego Hiszpana (lub Latynosa), 10 œwi¹t wartych zapamiêtania oraz 10 sposobów na szybkie nauczenie siê hiszpañskiego. DODATKI SPECJALNE: Dialogi z ksi¹¿ki na p³ycie CD Tabele odmiany czasowników S³owniczek polsko-hiszpañski i hiszpañsko-polski Spis treści O autorach ............................................................................................................................. 11 Podziękowania od autorów ..................................................................................................... 13 Wstęp ...................................................................................................................................... 15 Co jest takiego szczególnego w języku hiszpańskim? ........................................................................................15 O książce .....................................................................................................................................................16 Dlaczego napisaliśmy tę książkę .....................................................................................................................16 Konwencje zastosowane w książce ..................................................................................................................17 Naiwne założenia ..........................................................................................................................................17 Jak zorganizowana jest ta książka ....................................................................................................................18 Część I: Na dobry początek .......................................................................................................................18 Część II: Hiszpański w akcji ......................................................................................................................18 Część III: Hiszpański w podróży ...............................................................................................................18 Część IV: Dekalogi ..................................................................................................................................19 Część V: Dodatki .....................................................................................................................................19 Ikony wykorzystane w książce .........................................................................................................................19 Co dalej .......................................................................................................................................................19 Część I: Na dobry początek ...........................................21 Rozdział 1: Hiszpański nie jest Ci zupełnie obcy ..................................................................... 23 Zobacz, przecież już coś umiesz! ....................................................................................................................24 Uwaga na mylące podobieństwa! ...............................................................................................................24 Rozpoznaj hiszpańskie wyrazy w języku polskim .........................................................................................24 Hiszpański alfabet .........................................................................................................................................25 Spółgłoski ................................................................................................................................................26 Samogłoski ...............................................................................................................................................30 Dyftongi ...................................................................................................................................................31 Wymowa i akcent ..........................................................................................................................................32 Jak znaleźć akcentowaną sylabę ..................................................................................................................32 Samogłoski z akcentem graficznym .............................................................................................................33 Kiedy dyftongi przestają być dyftongami .....................................................................................................33 ¡Uwaga na dodatkowe znaki interpunkcyjne! .......................................................................................................33 Kilka łatwych zwrotów do zapamiętania ..........................................................................................................34 Gierki językowe ............................................................................................................................................35 4 Hiszpański dla bystrzaków Rozdział 2: Do rzeczy: podstawy gramatyki hiszpańskiej ........................................................ 37 Konstruowanie zdań prostych ........................................................................................................................38 Zadawanie pytań ..........................................................................................................................................38 Pierwszy kontakt z czasownikami regularnymi i nieregularnymi ................................................................................39 Czasowniki regularne ................................................................................................................................39 Czasowniki nieregularne ............................................................................................................................40 On czy ona? Ukryte zaimki ...........................................................................................................................42 Kwestia liczby i rodzaju .................................................................................................................................42 Tajemnicze rodzajniki ...............................................................................................................................43 Przymiotniki .............................................................................................................................................45 Liczebniki — kiedy wszystko się liczy .............................................................................................................45 Na ty czy na pan/pani? .................................................................................................................................46 Gierki językowe ............................................................................................................................................48 Część II: Hiszpański w akcji .......................................... 49 Rozdział 3: ¡Buenos días! Jak się przywitać i przedstawić ..................................................... 51 Jak się witać w sposób formalny i nieformalny ..............................................................................................51 Użycie imion i nazwisk ..................................................................................................................................53 Ukryte tajemnice hiszpańskich nazwisk .......................................................................................................53 Uczymy się używać czasownika llamarse ....................................................................................................54 Różne sposoby przedstawiania się ..................................................................................................................55 Przedstawianie się w sposób formalny ........................................................................................................55 Być albo (nie) być .........................................................................................................................................57 Czasownik ser: być na stałe .......................................................................................................................57 Odmiana czasownika ser (być) ..................................................................................................................57 Adios, zaimki ...........................................................................................................................................58 Drugie „być” do kolekcji ................................................................................................................................60 Pomówmy o mówieniu ..................................................................................................................................62 Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie ..................................................................... 67 Osiem podstawowych pytań ...........................................................................................................................67 Co jeszcze trzeba wiedzieć o akcencie graficznym ........................................................................................68 O pogodzie, bez względu na… pogodę ..........................................................................................................70 Czasownik entender: rozumieć, znać się na czymś ...........................................................................................72 Ludzie i ich rodziny ......................................................................................................................................72 Czasownik vivir: żyć, mieszkać .......................................................................................................................74 A teraz słówko o zdrobnieniach ......................................................................................................................76 Rozdział 5: W restauracji i na zakupach .................................................................................. 79 ¡Buen provecho! — Smacznego! ...................................................................................................................79 Nakrywanie do stołu .................................................................................................................................80 Zwroty związane z jedzeniem i piciem ........................................................................................................80 Trzy czasowniki używane przy stole ...............................................................................................................82 Czasownik tomar: brać, pić i jeść ...............................................................................................................82 Tylko pić — czasownik beber ....................................................................................................................82 Jeść — czasownik comer ...........................................................................................................................82 Spis treści 5 W restauracji — degustujemy różne egzotyczne dania ......................................................................................83 A teraz coś o sosach — na zimno lub na gorąco, ale zawsze na ostro! ..........................................................85 Jak dostać to, co się chce — czasownik querer .................................................................................................86 Zamawiamy coś do picia ...........................................................................................................................87 Czasownik na zakupy: comprar ......................................................................................................................91 Kupowanie w praktyce ..............................................................................................................................91 Na targu .......................................................................................................................................................91 Kupujemy owoce ......................................................................................................................................92 Kupujemy jarzyny .....................................................................................................................................93 Kupujemy ryby .........................................................................................................................................94 Miary i wagi .............................................................................................................................................95 Wyprawa do supermercado ............................................................................................................................96 Niezbędne liczebniki .....................................................................................................................................98 Rozdział 6: Idziemy na zakupy ............................................................................................... 101 Zakupy w centrum handlowym ....................................................................................................................101 Jak używać czasownika probar (próbować, przymierzać) ................................................................................103 Pomaluj swój świat... ..............................................................................................................................104 Kupujemy męską koszulę .........................................................................................................................106 Sprawdzamy, z jakiej tkaniny uszyte jest ubranie .......................................................................................108 Czasownik llevar .........................................................................................................................................108 Duża, większa i największa oraz inne porównania ..........................................................................................110 Kiedy stopień najwyższy to za mało ..............................................................................................................111 Kupujemy towary luksusowe ........................................................................................................................112 Dla kupujących o bardziej wyrafinowanych gustach ...................................................................................112 Zakupy na targu i bazarze ...........................................................................................................................113 Typowe wyroby sprzedawane na bazarze .................................................................................................113 Targujemy się na bazarze ........................................................................................................................114 Kupujemy wyroby z miedzi, szkła, gliny i drewna ......................................................................................116 Kupujemy wyroby ręcznie haftowane ........................................................................................................117 Kupujemy koszyki ...................................................................................................................................117 Rozdział 7: Miejskie rozrywki ................................................................................................ 119 Liczymy się z czasem ...................................................................................................................................119 Uczymy się dobrze się bawić (po hiszpańsku) ...................................................................................................120 Zapraszamy za pomocą czasownika invitar ...................................................................................................122 Tańczymy z czasownikiem bailar ..................................................................................................................124 Szukamy innych form rozrywki .....................................................................................................................125 W kinie ..................................................................................................................................................127 W teatrze ...............................................................................................................................................128 Galerie sztuki i muzea .............................................................................................................................129 W operze ...............................................................................................................................................129 Śpiewający czasownik — cantar ...................................................................................................................130 Rozdział 8: Rozrywki w plenerze ........................................................................................... 135 Na świeżym powietrzu, ale zależnie od pogody ..............................................................................................135 Krótsze i dłuższe spacery .............................................................................................................................136 Drzewa i inne rośliny ...................................................................................................................................136 Nazwy zwierząt ...........................................................................................................................................136 6 Hiszpański dla bystrzaków Co lubisz? — czasownik gustar ....................................................................................................................139 Spacer z czasownikiem pasear ......................................................................................................................139 Gramy w piłkę ............................................................................................................................................140 Prekolumbijskie gry ................................................................................................................................140 Fútbol — najpopularniejsza latynoska gra w piłkę .....................................................................................141 Nr 2 — baseball ....................................................................................................................................142 Gwiazdy tenisa .......................................................................................................................................143 Czasownik dla graczy — jugar .....................................................................................................................144 Czasownik dla pływaków — nadar ...............................................................................................................145 Hiszpania i gra w szachy .............................................................................................................................147 Czasownik do czytania — leer .....................................................................................................................148 Czasownik do pisania — escribir .................................................................................................................150 Rozdział 9: Rozmowy telefoniczne ......................................................................................... 153 Jak zacząć ...................................................................................................................................................153 Kiedy z drugiej strony słychać tylko niewyraźny bełkot ...................................................................................154 Słówko o tym, jak przeliterować imię lub nazwisko ........................................................................................156 Telefonujemy z pomocą czasownika llamar ...................................................................................................159 Czasowniki telefoniczne — llamar, escuchar i dejar .......................................................................................160 Czas przeszły prosty ....................................................................................................................................160 To ty dzwoniłeś? Czas przeszły czasownika llamar ....................................................................................160 Zostawiłeś wiadomość? Czas przeszły czasownika dejar ............................................................................161 Słyszałeś? Czas przeszły czasownika escuchar ...........................................................................................161 Rozdział 10: W biurze i w domu ............................................................................................. 165 Domy i domki .............................................................................................................................................165 Jak wysoki jest ten budynek? ....................................................................................................................165 Liczymy piętra .......................................................................................................................................166 W pracy .................................................................................................................................................166 Kilka idiomów i zwrotów: asunto ..................................................................................................................171 Zatrudnić kogoś, zastosować coś — czasownik emplear .................................................................................171 Robimy różne rzeczy — czasownik hacer ......................................................................................................173 Dom, mój dom… ........................................................................................................................................174 Kilka dobrych rad na temat wynajmowania mieszkania ..............................................................................174 Kilka wariacji na temat wynajmowania .........................................................................................................179 Część III: Hiszpański w podróży .................................. 185 Rozdział 11: Money, Money, Money… .................................................................................. 187 Korzystamy z bankomatu .............................................................................................................................188 Płacimy za pomocą karty kredytowej ............................................................................................................190 Używamy czeków podróżnych .....................................................................................................................191 Poznajemy czasownik cambiar — wymieniać ...................................................................................................193 Wymieniamy złotówki lub dolary na miejscową walutę ...................................................................................193 Jak zadziwić przyjaciół wiedzą na temat latynoskich walut ..............................................................................195 Spis treści 7 Rozdział 12: ¿Dónde está? — pytamy o drogę ..................................................................... 199 Pytanie, które pomoże dotrzeć do celu ..........................................................................................................199 ¿Adónde vamos? — Gdzie idziemy? ...........................................................................................................200 Określamy położenie względem nas samych ..................................................................................................200 Pogawędka .................................................................................................................................................201 Trenujemy orientację przestrzenną ...............................................................................................................202 Jak znaleźć coś na mapie ..............................................................................................................................203 Wchodzimy na górę — czasownik subir ........................................................................................................206 Schodzimy na dół — czasownik bajar ..........................................................................................................207 Trochę tu, trochę tam ..................................................................................................................................207 Liczebniki porządkowe ................................................................................................................................208 Jak daleko mamy iść — cerca i lejos ..............................................................................................................210 Rozdział 13: W hotelu ............................................................................................................ 213 Wystawiamy hotel na próbę .........................................................................................................................213 Meldujemy się w hotelu oraz pytamy o wodę pitną ........................................................................................220 Czasownik na dobranoc — dormir ...............................................................................................................221 Czasownik na dzień dobry — despertar ........................................................................................................222 To moje! — zaimki dzierżawcze ..................................................................................................................223 Zaimki dzierżawcze — forma przymiotnikowa ..........................................................................................223 Zaimki dzierżawcze — forma rzeczownikowa ...........................................................................................224 Rozdział 14: Wyruszamy w drogę: samoloty, pociągi, taksówki itp. ..................................... 227 Pierwsze kroki ............................................................................................................................................227 Szukamy dworca kolejowego ....................................................................................................................228 Kontrola paszportowa w pociągu .............................................................................................................229 Odprawa celna ...........................................................................................................................................230 Zgłaszamy aparaty fotograficzne, komputery oraz inne urządzenia .............................................................232 Przynosić — czasownik traer .......................................................................................................................234 Ćwiczymy odmianę czasownika traer ........................................................................................................235 Jeździmy taksówką i autobusem, wypożyczamy samochód ..............................................................................235 Jazda samochodem ......................................................................................................................................237 Prawo jazdy ...........................................................................................................................................237 Znaki drogowe .......................................................................................................................................237 Wypożyczamy auto .....................................................................................................................................238 Pytania na temat prowadzenia samochodu ................................................................................................239 Pytania na temat warunków drogowych ....................................................................................................239 Rozkład jazdy i punktualność .......................................................................................................................240 Opuszczamy dane miejsce z pomocą czasownika salir ....................................................................................242 Czekamy pełni nadziei — czasownik esperar ....................................................................................................242 Ćwiczymy odmianę esperar .....................................................................................................................243 Poruszamy się po mieście ............................................................................................................................243 Rozdział 15: Planowanie podróży .......................................................................................... 247 Planujemy podróż .......................................................................................................................................248 A co z pogodą? ..........................................................................................................................................248 Planujemy podróż — wybieramy miesiąc .................................................................................................250 Załatwianie wiz i paszportów .......................................................................................................................252 Uczymy się chodzić — czasownik ir .............................................................................................................254 8 Hiszpański dla bystrzaków Podróż w przyszłość — ir a viajar ................................................................................................................ 255 Plan zajęć — godziny i minuty ................................................................................................................256 Szata też zdobi człowieka ............................................................................................................................257 Zabieramy z sobą komputer .........................................................................................................................258 Rozdział 16: Nagłe wypadki ................................................................................................... 261 Wołanie o pomoc ........................................................................................................................................261 Jak sobie poradzić w razie kłopotów ze zdrowiem ..........................................................................................262 Pomagamy — czasownik ayudar .............................................................................................................263 Boli mnie głowa — zaimki dopełnienia dalszego .......................................................................................264 Bolesne zwroty na wypadek, gdyby coś nas bolało .....................................................................................265 Wyjaśniamy lekarzowi, co się stało ...........................................................................................................268 Opisujemy objawy chorobowe ..................................................................................................................270 U dentysty .............................................................................................................................................272 Zwrot kosztów leczenia ...........................................................................................................................273 Szukamy pomocy w kwestiach prawnych .......................................................................................................273 Wzywamy pomoc w razie kradzieży .........................................................................................................275 Składamy doniesienie na policji ...............................................................................................................275 Szukamy z pomocą czasownika buscar ..........................................................................................................278 Gierki językowe ..........................................................................................................................................279 Część IV: Dekalogi ..................................................... 281 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na szybkie opanowanie hiszpańskiego .............................. 283 Odwiedzaj miejsca, gdzie mówi się po hiszpańsku .........................................................................................283 Rozejrzyj się w sąsiedztwie ..........................................................................................................................283 Słuchaj radia i oglądaj telewizję ...................................................................................................................284 Wypożycz film ............................................................................................................................................284 Wstąp do księgarni lub biblioteki ..................................................................................................................284 Czytaj (i śpiewaj) teksty piosenek .................................................................................................................284 Wymyśl grę lub zabawę (niekoniecznie tajemną) ...........................................................................................285 Używaj nalepek ..........................................................................................................................................285 Powtarzaj przypadkowo usłyszane zdania .....................................................................................................286 Zapisz się na kurs hiszpańskiego ..................................................................................................................286 Rozdział 18: Dziesięć ulubionych hiszpańskich zwrotów ...................................................... 287 ¿Qué tal? ...................................................................................................................................................287 ¿Quiubo? ...................................................................................................................................................287 ¿Qué pasó? ................................................................................................................................................287 ¿Cómo van las cosas? ..................................................................................................................................288 ¡Del uno! ...................................................................................................................................................288 ¿Cuánto cuesta? .........................................................................................................................................288 ¿A cuánto? ................................................................................................................................................288 ¡Un asalto! .................................................................................................................................................289 ¡Una ganga! ...............................................................................................................................................289 ¡Buen provecho! .........................................................................................................................................289 ¡Salud! .......................................................................................................................................................289 ¡Buen viaje! ................................................................................................................................................289 Spis treści 9 Rozdział 19: Dziesięć najważniejszych świąt ........................................................................ 291 Año Nuevo ................................................................................................................................................291 La Fiesta de Reyes .....................................................................................................................................292 Paradura del Niño ......................................................................................................................................292 Carnaval .....................................................................................................................................................293 Viernes Santo .............................................................................................................................................293 Día de la Madre .........................................................................................................................................294 Día de Nuestra Señora de Ayquina .............................................................................................................294 Día de Nuestro Señor de los Milagros ..........................................................................................................295 Día de los Muertos .....................................................................................................................................295 Día de Santiago ..........................................................................................................................................296 A teraz Twoja fiesta ....................................................................................................................................296 Rozdział 20: Dziesięć zwrotów, dzięki którym zostaniesz uznany Hiszpana (lub Latynosa) .. 297 ¡Esta es la mía! ...........................................................................................................................................297 ¿Y eso con qué se come? .............................................................................................................................298 Voy a ir de farra .........................................................................................................................................298 Caer fatal ...................................................................................................................................................298 Nos divertimos en grande ............................................................................................................................298 Verlas negras ..............................................................................................................................................299 Pasó sin pena ni gloria ................................................................................................................................299 ¡Así a secas! ...............................................................................................................................................300 ¡La cosa va viento en popa! .........................................................................................................................300 Część V: Dodatki ........................................................301 Dodatek A Minisłowniczek ................................................................................................... 303 Dodatek B Czasowniki hiszpańskie ....................................................................................... 317 Dodatek C Płyta CD — spis treści ........................................................................................ 327 Dodatek D Język hiszpański — fakty .................................................................................... 329 Rozdział 4 Poznajmy się: rozmowy towarzyskie W tym rozdziale: ► Rozmawiamy z nieznajomymi ► Opowiadamy o sobie i o swojej rodzinie ► Rozmawiamy o pogodzie ► Uczymy się zadawania prostych pytań P oznawanie nowych ludzi może być stresujące, zwłaszcza kiedy jesteśmy zmuszeni rozmawiać z nimi w obcym języku. Rozmowa towarzyska to powszechnie znany sposób komunikowania się z obcymi ludźmi w nowej sytuacji. Polega na wymianie poglądów na ogólne i przystępne tematy, będące przedmiotem powszechnego zainteresowania. Dzięki tego typu rozmowom możesz lepiej zrozumieć, jak żyją i czym się zajmują ludzie, których właśnie poznałeś. W tym rozdziale nauczysz się prowadzić proste rozmowy towarzyskie z ludźmi z krajów hiszpańskojęzycznych — z pewnością pomogą Ci one lepiej zrozumieć zarówno ich samych, jak i ich kulturę. Osiem podstawowych pytań Być może słyszałeś kiedyś, że istnieje sześć podstawowych pytań, które pomagają zorientować się w dowolnej sytuacji. Są to: kto, co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego. Dodaliśmy do tej grupy kolejne dwa pytania, które mogą okazać się równie przydatne. Oto nasza lista: (cid:57) ¿Quién? (kjen) (Kto?) (cid:57) ¿Qué? (ke) (Co?) (cid:57) ¿Cómo? (ko-mo) (Jak?, Jaki / jaka?, Jakie / jacy?) (cid:57) ¿Dónde? (don-de) (Gdzie?) (cid:57) ¿Cuándo? (kłan-do) (Kiedy?) (cid:57) ¿Por qué? (por ke) (Dlaczego?) (cid:57) ¿Cuánto? (kłan-to?) (Ile?) (cid:57) ¿Cuál? (kłal) (Który / która?) 68 Część II: Hiszpański w akcji Poniższe przykłady ilustrują użycie tych słów w zdaniach: (cid:57) ¿Quién es? (kjen es) (Kto to?) (cid:57) ¿Qué hace usted? (ke ase us-ted) (Co pan / pani robi?) (cid:57) ¿Cómo es el camino? (ko-mo es el ka-mi-no) (Jaka jest ta droga?) (cid:57) ¿Dónde viven? (don-de bi-ben) (Gdzie państwo mieszkacie?) (cid:57) ¿Cuándo llegaron? (kłan-do je-ga-ron) (Kiedy państwo przyjechaliście?) (cid:57) ¿Por qué está aquí? (por ke es-ta a-ki) (Dlaczego jest pan / pani tutaj? Dlaczego on / ona / (cid:57) ¿Cuánto cuesta el cuarto? (kłan-to kłes-ta el kłar-to) (Ile kosztuje pokój?) (cid:57) ¿Cuál hotel es mejor? (kłal o-tel es me-hor) (Który hotel jest lepszy?) ono jest tutaj?) Co jeszcze trzeba wiedzieć o akcencie graficznym Prawdopodobnie zauważyłeś, że większość słów, które zaprezentowaliśmy w poprzednim punkcie, zawiera samogłoski opatrzone akcentem graficznym. Czy zastanowiło Cię, dlaczego akcentuje się je w ten sposób? W tym wypadku nie chodzi o to, gdzie pada akcent, ale o rozróżnienie, w jakim znaczeniu zostało użyte dane słowo. Zobaczmy to na przykładzie słowa quien (kjen) (kto), którego można użyć na dwa różne sposoby: (cid:57) W zdaniu oznajmującym, kiedy odnosi się ono do kogoś, kto zrobił to czy tamto, quien (cid:57) W zdaniu pytającym (Kto to zrobił?) lub wykrzyknikowym (Kto by pomyślał!) słowo quien przeobraża się w ¿quién? lub ¡quién! i nosi akcent, żeby zwrócić naszą uwagę na pytający lub wykrzyknikowy charakter zdania. nie jest akcentowane. To samo dzieje się z pozostałymi słowami, których używamy do budowania zdań pytających i wykrzyknikowych: ¿cuándo? (kłan-do) (kiedy?), ¡qué! (ke) (co!), ¿dónde? (don-de) (gdzie?), ¡por qué! (por ke) (dlaczego!), ¿cómo? (ko-mo) (jak?) czy ¿cuál? (kłal) (który?). W tym wypadku akcent graficzny nie zmienia brzmienia danego wyrazu — ma on znaczenie tylko w języku pisanym. Kiedy mówimy, zaznaczamy charakter zdania za pomocą intonacji — to ona umożliwia słuchaczom zrozumienie znaczenia, w jakim używamy danego słowa. Trzy bardzo pożyteczne wyrażenia — bez względu na rodzaj prowadzonej rozmowy Czasem może się zdarzyć, że nie zrozumiesz, co po- wiedział Twój rozmówca. Albo że na ulicy niechcący wpadniesz na kogoś i zechcesz go przeprosić. Nastę- pujące zwroty pomogą Ci wybrnąć z tych niezręcznych sytuacji: (cid:57) No entiendo. (no en-tjen-do) (Nie rozumiem.) (cid:57) Lo siento. / Lo lamento. (lo sjen-to / lo la-men-to) (Bardzo mi przykro.) (cid:57) ¡Perdone! (per-do-ne) (Przepraszam pana / panią.) Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie 69 Słówka do zapamiętania el ka-mi-no el kłar-to je-gar bi-bir droga pokój przybywać, przyjeżdżać, przychodzić żyć, mieszkać el camino el cuarto llegar vivir Pogawędka Carlos leci lotem nr 223 z Mendozy do Buenos Aires. Przedstawił się już swoim sąsiadom, dlatego zna ich imiona, ale chce opowiedzieć im coś więcej o sobie. Carlos: kar-los Juan: hłan Carlos: Juan: Carlos: Juan: Carlos: ¡Qué vuelo tan agradable! ke błe-lo tan a-gra-da-ble Co za przyjemny lot! Sí, es un viaje tranquilo. si es un bja-he tran-ki-lo Tak, to spokojna podróż. ¿Viaja a menudo en avión? bja-ha a me-nu-do en a-bjon Często lata pan samolotem? No, éste es mi primer vuelo. no es-te es mi pri-mer błe-lo Nie, to mój pierwszy lot. ¿De dónde es usted? de don-de es us-ted Skąd pan jest? Soy de Buenos Aires. ¿Y usted? soj de błe-nos aj-res i us-ted Jestem z Buenos Aires. A pan? Yo soy de Nueva York. jo soj de nłe-ba jork Jestem z Nowego Jorku. … ¿cómo es Buenos Aires? ko-mo es błe-nos aj-res Jakie jest Buenos Aires? Juan: Es una ciudad grande y maravillosa. es u-na sju-dad gran-de i ma-ra-bi-jo-sa To duże i wspaniałe miasto. 70 Część II: Hiszpański w akcji O pogodzie, bez względu na… pogodę W krajach strefy umiarkowanej, gdzie pogoda często się zmienia, przeobrażając się od czasu do czasu w prawdziwą niepogodę, temat ten staje się nierzadko prawdziwą obsesją. W cieplejszym klimacie ludzie znacznie mniej przejmują się pogodą — na przykład w niektórych miastach na południu Meksyku prognozy pogody w ogóle się nie podaje! W krajach tropikalnych istnieją właściwie tylko dwie pory roku: sucha i deszczowa. Gdy przyjdzie Ci podróżować do któregoś z tych krajów, powinieneś raczej unikać pory deszczowej, w czasie której zdarzają się czasami huragany. Huragany są uciążliwe (jeżeli nie wręcz niebezpieczne!), zwłaszcza na wybrzeżu; zwykle towarzyszą im silne opady deszczu na obszarach górskich, gdzie położona jest większość miast. W Meksyku pora deszczowa trwa od maja do listopada, a jej najintensywniejszy okres zaczyna się na przełomie lipca i sierpnia. W Ameryce Południowej istnieje region zwany Cono Sur (ko-no sur) (dosł. południowy stożek), obejmujący Urugwaj, Argentynę i Chile. Jak już pewnie zdążyłeś się domyślić, jego nazwa pochodzi od stożkowatego kształtu, jaki ma na mapie ten obszar Ameryki. Znajduje się on w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie w lecie jest ciepło, a w zimie zimno — chociaż tak naprawdę zimno jest tylko na samym południu „stożka”, w Patagonii, która jest obszarem bardzo słabo zaludnionym. Cono Sur znajduje się na południowej półkuli, dlatego kiedy w Europie mamy zimę, tam jest lato, i odwrotnie. Hiszpania również leży w strefie umiarkowanej, ale zamiast pory suchej i pory deszczowej, jak w tropikach, ma regiony suche i deszczowe. Region deszczowy znajduje się na północ od Gór Kantabryjskich, a jego klimat charakteryzuje się łagodną, choć bardzo dżdżystą zimą oraz chłodnym latem. Jeżeli chodzi o resztę Hiszpanii — w głębi kraju klimat jest suchy i gorący, natomiast na wybrzeżu przez okrągły rok utrzymuje się przyjemna, prawie doskonała temperatura. Pogawędka Mario wrócił właśnie z sześciomiesięcznego wyjazdu służbowego do Argentyny. Teraz jest już z powrotem u siebie w biurze i rozmawia z koleżanką z pracy na temat pogody w Buenos Aires. Rosa: ro-sa Mario: ma-rjo Rosa: Mario: Rosa: ¿Cómo es el clima de Buenos Aires? ko-mo es el kli-ma de błe-nos aj-res Jaki klimat ma Buenos Aires? Es muy agradable y templado. es muj a-gra-da-ble i tem-pla-do Bardzo przyjemny i łagodny. ¿Llueve mucho? jłe-be mu-ćo Dużo pada? Sí, llueve todo el año, pero no mucho. si jłe-be to-do el a-ńo pe-ro no mu-ćo Tak, pada przez cały rok, ale niezbyt dużo. ¿Y también hay sol? i tam-bjen aj sol Świeci też słońce? Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie 71 Mario: Rosa: Mario: Sí, hay sol casi todos los días. si aj sol to-dos los di-jas Tak, słońce świeci prawie codziennie. ¿No nieva nunca? no nje-ba nun-ka Nigdy nie pada śnieg? No, en Buenos Aires nunca nieva. no en błe-nos aj-res nun-ka nje-ba Nie, w Buenos Aires nigdy nie pada śnieg. Pogawędka Jane i Pedro siedzą przy stoliku w kawiarni, rozmawiając na temat swojej pracy. Jane: dżejn Pedro: pe-dro Jane: Pedro: Jane: Pedro: Jane: Pedro: Jane: ¿Dónde trabaja usted? don-de tra-ba-ha us-ted Gdzie pan pracuje? Trabajo en México, soy ingeniero. tra-ba-ho en me-hi-ko soj in-he-nje-ro Pracuję w Meksyku, jestem inżynierem. ¿Para qué compañía trabaja? pa-ra ke kom-pa-ńi-ja tra-ba-ha W jakiej firmie pan pracuje? Soy empresario independiente. soj em-pre-sa-rjo in-de-pen-djen-te Jestem niezależnym przedsiębiorcą. ¿Cuantos empleados tiene? kłan-tos em-ple-a-dos tje-ne Ilu ma pan pracowników? Tengo nueve empleados. ¿Y usted qué hace? ten-go nłe-be em-ple-a-dos i us-ted ke a-ce Mam dziewięciu pracowników. A pani czym się zajmuje? Soy dentista. soj den-tis-ta Jestem dentystką. ¿Y dónde tiene su consultorio? i don-de tje-ne su kon-sul-to-rjo A gdzie ma pani gabinet? En Puebla. en płe-bla W Puebla. 72 Część II: Hiszpański w akcji Czasownik entender: rozumieć, znać się na czymś Praca i sprawy zawodowe to dobry temat na towarzyską pogawędkę. Kiedy już rozmawiamy na tego typu tematy, zwykle chcemy się upewnić, czy rozumiemy się nawzajem, używając do tego celu czasownika entender (en-ten-der) (rozumieć). Jest to czasownik nieregularny, który odmienia się w następujący sposób: Koniugacja yo entiendo tú entiendes él, ella, usted entiende nosotros entendemos vosotros entendéis ellos, ellas, ustedes entienden Wymowa jo en-tjen-do tu en-tjen-des el e-ja us-ted en-tjen-de no-so-tros en-ten-de-mos bo-so-tros en-ten-de-is e-jos e-jas us-te-des en-tjen-den A oto kilka przykładów, które pomogą Ci w jego stosowaniu: (cid:57) Yo entiendo de enfermería. (jo en-tjen-do de en-fer-me-ri-ja) (Znam się na pielęgniarstwie.) (cid:57) Francisca entiende de cocina. (fran-sis-ka en-tjen-de de ko-si-na) (Francisca zna się (cid:57) Nosotros entendemos el problema. (no-so-tros en-ten-de-mos el pro-ble-ma) (cid:57) Pedro no entiende. (pe-dro no en-tjen-de) (Pedro nie rozumie.) (cid:57) Ellos entienden lo que decimos. (e-jos en-tjen-den lo ke de-si-mos) (Rozumieją, (Rozumiemy problem.) na gotowaniu.) co mówimy.) Ludzie i ich rodziny W Ameryce Łacińskiej przywiązuje się bardzo dużą wagę do rodziny — szeroko pojęta rodzina jest wciąż jeszcze podstawową grupą społeczną. Ludzie pracują, żyją i działają w harmonii ze swoimi rodzinami. Dlatego też będąc w odwiedzinach u znajomych Latynosów, zwróć uwagę na sposób, w jaki podkreślają oni znaczenie rodziny i stosunków rodzinnych. Przysłowie na temat rozumienia A buen entendedor, pocas palabras. (a błen en-ten-de- dor po-kas pa-la-bras) (Mądrej głowie dość dwie słowie; dosł. Dobrze rozumiejącemu [wystarczy] kilka słów.) Przy- słowia tego użyć można wtedy, kiedy przypuszczamy, że rozmówca wie już coś na temat kwestii, o której mowa. Gdybyśmy mieli je wytłumaczyć za pomocą gestów, moż- na by powiedzieć, że jest ono odpowiednikiem porozu- miewawczego mrugnięcia okiem. Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie 73 Uroczyście obchodzi się tu wszelkie rodzinne święta (śluby, chrzciny itd.), wkładając w ich obchody dużo energii i entuzjazmu. Na przykład w Meksyku jednym z czterech najważniejszych świąt jest Dzień Matki obchodzony 10 maja. Inne ważne święta to Święto Zmarłych (2 listopada), Boże Narodzenie i Wielkanoc. De facto, w większości ciepłych krajów kartki kalendarza usiane są różnego rodzaju świętami — ludzie wykorzystują tam każdą możliwą okazję do tego, żeby wspólnie się zabawić (więcej informacji na temat świąt znajdziesz w rozdziale 20). Poniżej podajemy, jak nazywają się po hiszpańsku najważniejsi członkowie rodziny: (cid:57) padre (pa-dre) (ojciec) (cid:57) madre (ma-dre) (matka) (cid:57) hijo (i-ho) (syn) (cid:57) hija (i-ha) (córka) (cid:57) hermano (er-ma-no) (brat) (cid:57) hermana (er-ma-na) (siostra) (cid:57) yerno (jer-no) (zięć) (cid:57) nuera (nłe-ra) (synowa) (cid:57) nieto (nje-to) (wnuk) (cid:57) nieta (nje-ta) (wnuczka) (cid:57) cuñado (ku-ńa-do) (szwagier) (cid:57) cuñada (ku-ńa-da) (szwagierka) (cid:57) primo (pri-mo) (kuzyn) (cid:57) prima (pri-ma) (kuzynka) (cid:57) padrino (pa-dri-no) (ojciec chrzestny) (cid:57) madrina (ma-dri-na) (matka chrzestna) (cid:57) tío (ti-jo) (wuj, stryj) (cid:57) tía (ti-ja) (ciotka) (cid:57) abuelo (a-błe-lo) (dziadek) (cid:57) abuela (a-błe-la) (babka) Pogawędka Shirley po raz pierwszy zostaje zaproszona z wizytą do domu swoich latynoskich znajomych. Zwróć uwagę na pewną ceremonialność związaną z zapraszaniem gości do domu. Juan Carlos: Mire, le invito a que conozca mi casa. hłan kar-los mi-re le in-bi-to a ke ko-nos-ka mi ka-sa Proszę posłuchać, zapraszam panią do mnie do domu. 74 Część II: Hiszpański w akcji Shirley: szir-lej Juan Carlos: Por favor, no quiero molestarle. por fa-bor no kje-ro mo-les-tar-le Ależ nie chciałabym panu przeszkadzać. No es ninguna molestia, y así le presento mi familia. no es nin-gu-na mo-les-tja i a-si le pre-sen-to mi fa-mi-lja To żaden kłopot — w ten sposób będę miał okazję przedstawić pani moją rodzinę. Shirley: Pues si no le parece un abuso… płes si no le pa-re-se un a-bu-so No, jeżeli nie nadużywam pańskiej uprzejmości… Juan Carlos: No, para nada, le insisto… no pa-ra na-da le in-sis-to Ależ skądże, nalegam… Pogawędka Shirley została zaproszona do pięknego domu, typowego dla klasy średniej. Juan Carlos: hłan kar-los Bueno, ya llegamos a la casa de mis padres. błe-no ja je-ga-mos a la ka-sa de mis pa-dres Proszę. Już jesteśmy w domu moich rodziców. Shirley: szir-lej Juan Carlos: Shirley: ¡Qué bella casa! Parece muy antigua. ke be-ja ka-sa pa-re-se muj an-ti-gła Jaki piękny dom! Wygląda na bardzo stary. Sí, es una casa del siglo diecisiete. si es u-na ka-sa del si-glo dje-si-sje-te Tak, to dom z XVII wieku. ¡Qué patio tan bello! ke pa-tjo tan be-jo Jakie piękne patio! Juan Carlos: Sí el patio es muy tradicional. si el pa-tjo es muj tra-di-sjo-nal Tak, to bardzo typowe (tradycyjne) patio. Czasownik vivir: żyć, mieszkać Po złożeniu wizyty u kogoś w domu wypada zrewanżować się i zaprosić go do siebie. Podczas rozmów towarzyskich pytanie „gdzie mieszkasz?” pada tak samo często jak „gdzie pracujesz?”. Czasownik vivir (bi-bir) jest regularny i oznacza „żyć, mieszkać”. Poniżej podajemy jego odmianę w czasie teraźniejszym. Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie 75 Koniugacja yo vivo tú vives él, ella, usted vive nosotros vivimos vosotros vivís ellos, ellas, ustedes viven Wymowa jo bi-bo tu bi-bes el e-ja us-ted bi-be no-so-tros bi-bi-mos bo-so-tros bi-bis e-jos e-jas us-te-des bi-ben Pogawędka Shirley została przedstawiona całej rodzinie Juana Carlosa. Teraz ktoś z rodziny chce się dowiedzieć, gdzie mieszka, oraz zaprasza ją ponownie. Ktoś z rodziny: Shirley: szir-lej Ktoś z rodziny: ¿Dónde vives? don-de bi-bes Gdzie mieszkasz? Busco un piso [w Meksyku: departamento] pequeño. bus-ko un pi-so [de-par-ta-men-to] pe-ke-ńo Szukam jakiegoś małego mieszkania. A la vuelta de la esquina, alquilan [w Meksyku: rentan, w Chile: arriendan] un departamentito. a la błel-ta de la es-ki-na al-ki-lan [ren-tan, a-rrjen-dan] un de-par-ta-men-ti-to Tuż za rogiem wynajmują małe mieszkanko. Shirley: Bueno, voy a verlo. błe-no boj a ver-lo Świetnie, pójdę je zobaczyć. Ktoś z rodziny: Te va a gustar. te ba a gus-tar Spodoba ci się. Shirley: Bueno, no quiero molestar más, tengo que irme. błe-no no kje-ro mo-les-tar mas ten-go ke ir-me No tak, nie chcę więcej państwu przeszkadzać, muszę już iść. Ktoś z rodziny: Aquí tienes tu casa. a-ki tje-nes tu ka-sa Tu zawsze będziesz mile widziana. Shirley: Muchas gracias. mu-ćas gra-sjas Dziękuję. 76 Część II: Hiszpański w akcji Ktoś z rodziny: Te invito a que vengas mañana a tomar un tecito con nosotros. te in-bi-to a ke ben-gas ma-ńa-na a to-mar un te-si-to kon no-so-tros Przyjdź jutro po południu na herbatkę, zapraszam! Shirley: Lo haré con mucho gusto. lo a-re kon mu-ćo gus-to Zrobię to z wielką przyjemnością. A teraz słówko o zdrobnieniach Kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest małe, możemy użyć słowa w formie zdrobniałej. Zdrobnienia tworzymy, dodając do rzeczownika odpowiedni przyrostek. Kiedy używamy takiego rzeczownika, od razu wiadomo, że chodzi nam o coś lub o kogoś małego. Przyrostki, których w tym celu używamy, to -ito (i-to) lub -ita (i-ta). W ten sposób niño (ni-ńo) (chłopiec, dziecko) przeobraża się w małego chłopca lub małe dziecko, czyli niñito (ni-ńi-to). We wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych używa się dużo zdrobnień, ale niewątpliwie przodują w tym kraje latynoskie położone w pobliżu Andów: Chile, Peru i Ekwador. Pogawędka Dime Shirley, ¿tienes hijos? di-me szir-lej tje-nes i-hos Powiedz mi, Shirley, masz dzieci? Tengo un hijo. Aquí está su foto. ten-go un i-ho a-ki es-ta su fo-to Mam syna. To jego zdjęcie. A ver… Un muchacho muy guapo. a ber un mu-ća-ćo muj gła-po Pokaż… Bardzo przystojny chłopiec. Sí. ¿Y tú? si i tu Tak. A ty? Yo tengo una hija y un hijo. jo ten-go u-na i-ha i un i-ho Ja mam córkę i syna. ¿Cuántos años tienen? kłan-tos a-ńos tje-nen Ile mają lat? Mi hija tiene seis años y mi hijo tres. Allí viene mi hija. mi i-ha tje-ne sejs a-ńos i mi i-ho tres a-ji bje-ne mi i-ha Córka ma sześć, a syn trzy. O, idzie moja córka. Florencia: flo-ren-sja Shirley: szir-lej Florencia: Shirley: Florencia: Shirley: Florencia: Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie 77 Shirley: Rosita: ro-si-ta Shirley: Hola, ¿cómo te llamas? o-la ko-mo te ja-mas Cześć, jak masz na imię? Me llamo Rosita. me ja-mo ro-si-ta Nazywam się Rosita. ¡Qué bello nombre, me gusta mucho! ke be-jo nom-bre me gus-ta mu-ćo Jakie piękne imię, bardzo mi się podoba! Poniższe pary słów znaczą dokładnie to samo. Użycie jednego lub drugiego to tylko kwestia osobistych preferencji. Trochę tu, trochę tam… allí (a-ji) (tam) aquí (a-ki) (tu, tutaj) allá (a-ja) (tam) acá (a-ka) (tu, tutaj) 78 Część II: Hiszpański w akcji Gierki językowe Zostałeś zaproszony przez hiszpańskojęzyczną rodzinę na wesele. Zarówno panna młoda, jak i pan młody mają bardzo duże rodziny, toteż w wielu przypadkach musisz zgadywać, kto jest kto. W przeddzień wesela Twoi gospodarze wypytują Cię, jak nazywają się po hiszpańsku różne stopnie pokrewieństwa i jak brzmią różne słowa pytające. Żeby nabrać wprawy, dopasuj hiszpańskie odpowiedniki z kolumny po prawej stronie do polskich słówek z kolumny po lewej. (cid:57) kuzynka (cid:57) który (cid:57) wuj (cid:57) wnuczka (cid:57) babka (cid:57) ojciec chrzestny (cid:57) dziadek (cid:57) ojciec (cid:57) kiedy? (cid:57) kto? (cid:57) dlaczego? (cid:57) matka chrzestna (cid:57) syn (cid:57) zięć (cid:57) jak? (cid:57) synowa (cid:57) matka (cid:57) siostra (cid:57) szwagier (cid:57) wnuk (cid:57) kuzyn (cid:57) szwagierka (cid:57) co? (cid:57) córka hija madrina nieto ¿quién? padre cuñado nieta primo abuela ¿qué? ¿cuál? tío abuelo cuñada prima yerno ¿cuándo? ¿por qué? nuera padrino hermana ¿cómo? hijo madre
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: