Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00712 011980 17892642 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach - ebook/pdf
Hiszpański raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-56-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka hiszpańskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Szczepanik HISZPAŃSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka hiszpańskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: W.D. Juan Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Stockxpert Redakcja i korekta: Paweł Pokora Lektorzy: Ana Fornet, W.D. Juan, Miłogost Reczek (cid:325) Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN: 978-83-60287-22-4 Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis tre(cid:258)ci S ł o w n i c z e k Wstęp 6 Lección 1 8 El encuentro por coincidencia (cid:316) Przypadkowe spotkanie. Zaimki osobowe, odmiana czasowników w presente, odmiana czasowników zwrotnych, odmiana czasownika ser, estar, ir, rodzaj męski i (cid:285)eński rzeczowników. Lección 2 16 Control de pasaportes (cid:316) Kontrola paszportów. Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio, tworzenie gerundio, odmiana czasowników tener, coger, tworzenie przeczenia, u(cid:285)ycie nada, ning(cid:270)n, nadie, nunca, rodzajniki okre(cid:258)lone i nieokre(cid:258)lone, tworzenie liczby mnogiej rzeczownika. 24 Lección 3 En el hotel (cid:316) W hotelu. Zaimki wskazujące, zaimki dzier(cid:285)awcze, czasowniki nietypowe volver, dotmir, acostarse, costar, podawanie godzin, liczby. 32 Lección 4 Llamada telefónica (cid:316) Rozmowa telefoniczna. Tworzenie pytań, u(cid:285)ycie czasowników parecer/gustar, konstrukcja ir a+bezokolicznik, czasowniki poder, querer. www.WydawnictwoLingo.pl 40 Lección 5 En taxi (cid:316) W taksówce. Tworzenie rodzaju (cid:285)eńskiego i liczby mnogiej przymiotników, u(cid:285)ycie también, tampoco, przyimek de, czasowniki pedir, reir, servir. Lección 6 Sprawd(cid:283) się! 46 48 Lección 7 (cid:304)Vamos al Rastro! (cid:316) Idziemy na Rastro! Czasownik ir i przyimki en, de i a, konstrukcja tener + que, czasownik haber, czasowniki nietypowe conocer, traducir, merecer. 54 Lección 8 (cid:304)Qué rico! (cid:316) Jakie pyszne! Dopełnienie bli(cid:285)sze i dalsze, zdania wykrzyknikowe, odmiana czasownika saber, liczby porządkowe. 62 Lección 9 Correo electrónico (cid:316) Poczta elektroniczna. Czasowniki nietypowe empezar, pensar, entender, itd., dni i miesiące, podawanie daty, stopniowanie przymiotników, u(cid:285)ycie muy, i mucho, przyimek a. 3 S p i s t r e (cid:258) c i 70 Lección 10 Vamos de compras (cid:316) Idziemy na zakupy. Przyimek en, czas przeszły preterito perfecto, tworzenie participio, czasownik nieregularny caber, tworzenie stopnia najwy(cid:285)szego absolutnego poprzez końcówkę -ísimo, kolory. 78 Lección 11 El cine (cid:316) Kino. Zaimki u(cid:285)ywane z przyimkami, przyimek por i para, tryb rozkazujący, czasowniki zwrotne w trybie rozkazującym. Lección 12 Sprawd(cid:283) się! 86 88 Lección 13 Un día corriente (cid:316) Zwyczajny dzień. Czas przeszły preterito indefinido, u(cid:285)ycie czasownika hacer do okre(cid:258)lenia przedziału czasu, u(cid:285)ycie tan, tanto, konstrukcja acabar + bezokolicznik. 104 Lección 15 Invitación (cid:316) Zaproszenie. Czas preterito imperfecto de indicativo, okre(cid:258)lniki czasu, które łączą się z imperfecto, tworzenie przysłówków od przymiotników, u(cid:285)ycie czasownika przy opisywaniu pogody, pory roku. 110 Lección 16 En la estación de trenes (cid:316) Na stacji kolejowej. Czasownik pensar z przyimkami en i de, u(cid:285)ycie bueno, bien, czas futuro imperfecto, zdanie warunkowe I stopnia, okre(cid:258)lniki czasu, spójnik. Lección 17 116 En la comisaría (cid:316) Na komisariacie. Tryb łączący subjuntivo, przeczenie w trybie rozkazującym, u(cid:285)ycie subjuntivo, opis wyglądu przy pomocy czasownika ser, opis wyglądu przy pomocy czasownika estar. Lección 18 Sprawd(cid:283) się! 124 96 Lección 14 Nuevo trabajo (cid:316) Nowa praca. Konstrukcja haber que, u(cid:285)ycie zaimka mismo, czasowniki ser i estar przy podawaniu zawodów, dejar de + bezokolicznik, konstrukcja a lo mejor, Curriculum Vitae. 126 Lección 19 Vamos a la playa (cid:316) Idziemy na pla(cid:285)ę. U(cid:285)ycie subjuntivo w zdaniach wyra(cid:285)ających (cid:285)yczenie, pragnienie, u(cid:285)ycie subjuntivo przy wyra(cid:285)aniu emocji, u(cid:285)ycie przyimków, desde, hasta i sobre. 4 S p i s t r e (cid:258) c i 132 Lección 20 La familia (cid:316) Rodzina. Czas preterito pluscuamperfecto de indicativo, u(cid:285)ycie rodzajników okre(cid:258)lonych i nieokre(cid:258)lonych, el, la, los, las, un, una, unos, unas, czę(cid:258)ć II. Lección 26 168 Nuevo ordenador (cid:316) Nowy komputer. Czas przeszły perterito pluscuamperfecto de subjuntivo, potencial pompuesto, zdania warunkowego III typu. 140 Lección 21 De visita (cid:316) W odwiedzinach. Czas przeszły preterito perfecto de subjuntivo, u(cid:285)ycie subjuntivo w zdaniach wyra(cid:285)ających nakaz, pro(cid:258)bę, u(cid:285)ycie subjuntivo w zdaniach wyra(cid:285)ających radę, u(cid:285)ycie subjuntivo w zdaniach wyra(cid:285)ających wątpliwo(cid:258)ć, pasiva refleja. Lección 22 En el bar (cid:316) W barze. Czas przeszły preterito imperfecto de subjuntivo, potencial simple, zdanie warunkowe II typu. 146 Lección 23 Despedida (cid:316) Po(cid:285)egnanie. U(cid:285)ycie subjuntivo po czasownikach i konstrukcjach wyra(cid:285)ających osąd, u(cid:285)ycie w zdaniach przeczących. 154 Lección 24 Sprawd(cid:283) się! 160 162 Lección 25 Piso compartido (cid:316) Wspólnie wynajmowane mieszkanie. U(cid:285)ycie trybu subjuntivo i indicativo po cuando, u(cid:285)ycie antes de, u(cid:285)ycie después de, futuro perfecto, u(cid:285)ycie subjuntivo w zdaniach przeczących. www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl 174 Lección 27 De visita al médico (cid:316) Wizyta u lekarza. U(cid:285)ycie aunque, u(cid:285)ycie salvo que, a menos que, excepto que, konstrukcja seguir + gerundio, czę(cid:258)ci ciała. Lección 28 En el banco (cid:316) W banku. Mowa niezale(cid:285)na i mowa zale(cid:285)na, tabela zmiany czasów. 180 186 Lección 29 Cómo nos conocimos (cid:316) Jak się poznali(cid:258)my. Mowa zale(cid:285)na II czę(cid:258)ć Subjuntivo, mowa zale(cid:285)na i tryb imperativo, tworzenie pytań w mowie zale(cid:285)nej. Lección 30 Sprawd(cid:283) się! Tabele gramatyczne Słowniczek 192 194 203 5 Wstęp Na ucz się raz a do brze! J e(cid:258)li chcesz samodzielnie poznać język hiszpański w stopniu umo(cid:285)liwiającym po- rozumiewanie się w zakresie codziennych zda- rzeń i sytuacji, (cid:311)HISZPAŃSKI raz a dobrze(cid:309) jest ksią(cid:285)ką wła(cid:258)nie dla Ciebie! K sią(cid:285)ka dzieli się na trzydzie(cid:258)ci lekcji. Jednostka lekcyjna składa się z dialogu lub czytanki wraz z tłumaczeniem, słownic- twa, obja(cid:258)nień gramatycznych i językowych ((cid:311)Jak to działa?(cid:309)) oraz ćwiczeń wraz z klu- czem. Ćwiczenia najlepiej rozwiązywać po zapoznaniu się z dialogiem, słownictwem i czę(cid:258)cią po(cid:258)więconą gramatyce. Najpełniej wykorzystasz ćwiczenia wykonując je zarówno ustnie jak i pisemnie. Po przerobieniu pięciu regularnych jed- nostek lekcyjnych masz szansę samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Lekcja powtórkowa ((cid:311)Sprawd(cid:283) się!(cid:309)) ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, obszerny test wyboru z zagadnień językowych i gramatycznych przedstawionych w poprzednich lekcjach, a na koniec krzy(cid:285)ówka, (cid:285)eby(cid:258) się trochę rozerwał. N ieocenioną pomocą w przyswajaniu pra- widłowej wymowy czy nauce rozumienia ze słuchu są umieszczone na płycie audio CD nagrania, dokonane przez rodowitych Hiszpanów. Naukę słownictwa z pewno(cid:258)cią uła- twi Ci to, (cid:285)e słówka czytane są najpierw przez A mo(cid:285)e ju(cid:285) kiedy(cid:258) uczyłe(cid:258) się hiszpań- skiego, a teraz wydaje Ci się, (cid:285)e wszystko za- pomniałe(cid:258), albo wstydzisz się mówić w języku obcym w obawie przed popełnieniem błędu? Dzięki naszej ksią(cid:285)ce przekonasz się, jak wiele zostało Ci jednak w głowie i wreszcie pójdziesz dalej, osiągając poziom pozwalający na swo- bodną komunikację (zakres materiału odpowiada poziomom A1, A2 i przygotowuje do poziomu B1 zgodnie ze skalą poziomów kompetencji języko- wej Rady Europy). Proponowany przez nas kurs jest inten- sywny, co znaczy, (cid:285)e ucząc się z nami nie tra- cisz czasu i mo(cid:285)esz robić szybkie postępy nie- zale(cid:285)nie od tego, czy po raz pierwszy stykasz się z językiem, czy jest to ju(cid:285) Twoje kolejne podej- (cid:258)cie. O tempie i sposobie nauki decydujesz jed- nak samodzielnie, zale(cid:285)nie od własnych potrzeb, mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i chęci. Ułatwia to struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji. 6 W s t ę p polskiego, a potem hiszpańskiego lektora, dzięki czemu łatwo mo(cid:285)na je sobie powtarzać, słucha- jąc nagrań choćby w samochodzie. Przy wszyst- kich fragmentach ksią(cid:285)ki, które zostały nagrane, umie(cid:258)cili(cid:258)my symbole 02 z numerami odpo- wiadających im (cid:258)cie(cid:285)ek (cid:316) wreszcie nie musisz skakać po płycie w poszukiwaniu wła(cid:258)ciwego nagrania. Symbole odsyłają do towarzyszące- go ksią(cid:285)ce programu multimedialnego, który poszerza mo(cid:285)liwo(cid:258)ci kursu o interaktywne sposoby nauki z wykorzystaniem komputera (dotyczy pełnego pakietu multimedialnego z dołą- czoną płytą CD-ROM; je(cid:258)li kupiłe(cid:258) wersję z samą płytą audio, CD-ROM mo(cid:285)esz zamówić w interne- cie na stronie http://www.WydawnictwoLingo.pl). N ajwa(cid:285)niejsze jednak jest to, (cid:285)e korzy- stając z naszego kursu poznajesz (cid:285)ywy język, czytasz i słuchasz dialogów na aktual- ne tematy, uczysz odnajdywać się w (cid:285)ycio- wych sytuacjach. Z (cid:285)yczeniami sukcesów w nauce Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 01 02 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a 1. El encuentro por coincidencia JUAN: Buenos días, ANIA: Buenos días, JUAN: Estoy aquí por mis documentos, hoy es mi último día en el trabajo. ANIA: De acuerdo. ¿Cómo se llama usted? JUAN: Me llamo Juan Gutierrez, soy profesor de español. ANIA: Un momento, por favor... Ah, aquí están sus documentos. JUAN: Muchas gracias. ANIA: Entonces, ¿hoy es su último día en nuestra escuela? JUAN: Sí, me voy de Polonia. ANIA: Ah. ¿Y adónde se va usted? JUAN: Voy a España, a mi ciudad natal. ANIA: ¿Ah sí? Yo también voy a España este verano. ¿Y de dónde es usted? JUAN: Soy de Madrid. ANIA: Ah, entonces usted es madrileño. JUAN: Sí, exacto. ¿Y usted, cuando se va a España y adónde exactamente? ANIA: Pues, el viernes por la mañana tomo el avión a Madrid y luego el tren al Escorial. JUAN: ¿Ah, sí? Entonces tomamos el mismo avión. ANIA: ¡Qué coincidencia! JUAN: Bueno, como viajamos juntos, ¿me puede decir cómo se llama? ANIA: Sí, por supuesto, me llamo Anna Nowak, pero puede llamarme Ania. JUAN: Encantado de conocerte Ania. Y yo soy Juan. ANIA: Igualmente Juan. JUAN: Y, ¿ por qué el Escorial...? 03 Słownictwo buenos días (cid:316) dzień dobry ¿Cómo se llama usted? (cid:316) Jak się pan nazywa? me llamo (cid:316) nazywam się estoy aquí por... – jestem tu po... mis documentos – moje dokumenty hoy (cid:316) dzi(cid:258) mi último día – mój ostatni dzień de trabajo – pracy 8 un momento por favor – ¿Cuándo se va usted? – Kiedy L e c c i ó n 1 moment soy profesor de español – jestem nauczycielem języka hiszpańskiego muchas gracias (cid:316) bardzo dziękuję nuestra escuela (cid:316) nasza szkoła me voy de Polonia (cid:316) wyje(cid:285)d(cid:285)am z Polski ¿A dónde se va usted? (cid:316) Dokąd pan jedzie? me voy a España (cid:316) jadę do Hiszpanii este verano – w to lato la ciudad natal – rodzinne miasto ¿De dónde es usted? (cid:316) Skąd pan jest? soy de Madrid – jestem z Madrytu madrileño – madrytczyk entonces (cid:316) a więc exacto/exactamente (cid:316) dokładnie pani wyje(cid:285)d(cid:285)a? por la mañana – rano el viernes (cid:316) w piątek tomar (cid:316) mieć, brać el avión – samolot el tren (cid:316) pociąg viajar (cid:316) podró(cid:285)ować juntos – razem el mismo – ten sam ¡Qué coincidencia! – Co za zbieg okoliczno(cid:258)ci! simplemente – zwyczajnie el nombre (cid:316) imię por supuesto (cid:316) oczywi(cid:258)cie encantado de conocerte (cid:316) miło me puedes decir... (cid:316) mo(cid:285)esz mi mi cię poznać powiedzieć... igualmente (cid:316) mnie równie(cid:285) pues por qué (cid:316) więc dlaczego Tłumaczenie Przypadkowe spotkanie. J: Dzień dobry. A: Dzień dobry. J: Przyszedłem odebrać moje dokumenty, dzi(cid:258) jest mój ostatni dzień w pracy. A: Dobrze, jak się pan nazywa? J: Nazywam się Juan Gutierrez, jestem nauczycielem języka hiszpańskiego. A: Moment... ach, tutaj są pańskie dokumenty. J: Bardzo dziękuję. A: A więc dzisiaj jest pana ostatni dzień w naszej szkole. J: Tak, wyje(cid:285)d(cid:285)am z Polski. A: Ach, i dokąd pan jedzie? J: Jadę do Hiszpanii, do mojego rodzinnego miasta. A: Ach tak? Ja te(cid:285) jadę do Hiszpanii w to lato. A skąd pan jest? J: Jestem z Madrytu. A: A więc jest pan madrytczykiem. J: Tak, dokładnie. A pani kiedy jedzie do Hiszpanii i gdzie dokładnie? A: Otó(cid:285), w piątek rano mam samolot do Madrytu, a potem pociąg do Eskurial. J: Ach tak? A więc, lecimy tym samym samolotem. A: Co za zbieg okoliczno(cid:258)ci! J: No có(cid:285), skoro mamy razem podró(cid:285)ować, mo(cid:285)e mi pani powiedzieć jak się nazywa? A: Tak, oczywi(cid:258)cie. Nazywam się Anna Nowak, ale mo(cid:285)e mnie pan nazywać Ania. J: Miło mi cię poznać Aniu. A ja jestem Juan. A: Mnie równie(cid:285), Juan. J: I dlaczego Eskurial...? www.WydawnictwoLingo.pl 9 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a Więcej słówek i zwrotów buenas tardes (cid:316) dzień dobry (popołudniu) buenas noches – dobry wieczór/dobranoc hola (cid:316) cze(cid:258)ć hasta luego – do zobaczenia hasta pronto/hasta hora – do szybkiego zobaczenia Adiós (cid:316) (cid:285)egnaj te presento a... – przedstawiam ci... a mi amigo Juan (cid:316) mojego kolegę Juan soy polaco – jestem Polakiem vivo en... – mieszkam w... en un pueblo cerca de... – w miasteczku blisko... soy estudiante... – jestem studentem... estudio en la universidad (cid:316) studiuję na uniwersytecie trabajo en ... (cid:316) pracuję w... en la o(cid:287)cina – w biurze Jak to działa? n Zaimki osobowe yo – ja tú – ty él – on ella – ona usted – pani/pan nosotros – my vosotros – wy ellos – oni ellas – one ustedes – panie/panowie W języku hiszpańskim przy odmianie czasownika zazwyczaj opuszczamy zaimki osobowe, poniewa(cid:285), tak jak w języku polskim, odmienione formy czasownika posiadają ro(cid:285)ne końcówki dla ka(cid:285)dej osoby. Zaimki są u(cid:285)ywane, gdy chcemy podkre(cid:258)lić, (cid:285)e chodzi nam o konkretną osobę: Soy yo, no tú. (Ja jestem, nie ty.) 10 n Odmiana czasowników w czasie presente L e c c i ó n 1 języku hiszpańskim czasowniki dzielimy na W typy koniugacji: I (cid:316) czasowniki, które w bezokoliczniku mają końcówkę -ar, II (cid:316) czasownik z końcówką -er, III (cid:316) czasowniki z końcówką -ir. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, do któ- rej grupy nale(cid:285)y dany czasownik, jest on odmieniany w następujący sposób: trzy hablar (mówić) hablo hablas habla hablamos habláis hablan comer (je(cid:258)ć) como comes come comemos coméis comen n Odmiana czasowników zwrotnych vivir (mieszkać) vivo vives vive vivimos vivís viven Przy odmianie czasowników zwrotnych nale(cid:285)y pamiętać, (cid:285)e zaimek zwrotny, który równie(cid:285) jest odmieniany, stawiamy przed czasownikiem. llamarse me llamo te llamas se llama nos llamamos os llamáis se llaman n Odmiana czasownika ser (być) soy eres es somos sois son Czasownika ser, który jest nieregularny, u(cid:285)ywamy do okre(cid:258)lenia cech sta- łych, pochodzenia oraz przynale(cid:285)no(cid:258)ci osoby lub przedmiotu. W przypadku osoby okre(cid:258)lamy te(cid:285) zawód oraz cechy charakteru. Soy español. (Jestem Hiszpanem.) La taza es de China. (Fili(cid:285)anka jest z Chin.) www.WydawnictwoLingo.pl 11 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a La mesa es redonda. (Stół jest okrągły.) Las llaves son de Juan. (Klucze są Juana.) Soy profesor. (Jestem nauczycielem.) Juan es nervioso. (Juan jest nerwowy.) n Odmiana czasownika estar (być, znajdować się) estoy estás está estamos estáis están Czasownika estar, u(cid:285)ywamy do okre(cid:258)lenia lokalizacji przedmiotu lub osoby oraz stanów emocjonalnych osoby: Estoy aquí para recoger mis documentos. (Jestem tutaj, aby ode- brać moje dokumenty.) Aquí están. (Tutaj są.) Estoy muy nerviosa. (Jestem bardzo zdenerwowana.) n Odmiana czasownika ir (i(cid:258)ć) voy vas va vamos vais van n Rodzaj (cid:285)eński i męski rzeczowników W języku hiszpańskim istnieją tylko dwa rodzaje: męski i (cid:285)eński. Niektóre rze- czowniki mogą występować w dwóch rodzajach, co powoduje zmianę ich zna- czenia. Rodzaj (cid:285)eński tworzymy poprzez dodanie odpowiednich końcówek: W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na spółgłos kę dodajemy końcówkę -a. el profesor la profesora (nauczyciel, nauczycielka) 12 L e c c i ó n 1 W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na samogłoskę -o zamieniamy wspomnianą końcówkę na -a. la amiga (kolega, kole(cid:285)anka) el amigo Niektóre rzeczowniki z końcówką -e lub -a mają tylko jedną formę dla obu rodzajów. la estudiante (student, studentka) la artista (artysta, artystka) el estudiante el artista Istnieją wyjątki: el elefante la elefanta (słoń, słonica) Niektóre rzeczowniki posiadają ró(cid:285)ne formy dla obu rodzajów. la madre (ojciec, matka) el padre Ćwiczenia 1. Ułó(cid:285) wypowiedzi w odpowiedniej kolejno(cid:258)ci tak, aby tworzyły dialog. a. Y yo soy Juan. b. ¿Cómo te llamas? c. ¿De dónde eres? d. Encantado de conocerte Ania. e. Me llamo Ania. ¿Y tú? f. Igualmente Juan. g. Soy de Madrid. h. Y yo de Cracovia. www.WydawnictwoLingo.pl 13 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a 2. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie. a. ....... ................. Ania. b. ................. de Polonia. c. ................ en Kraków. d. ................... en la universidad. e. ................... en la o(cid:287)cina. f. ....... ................... a mi amigo Juan. g. Juan y yo ................... a España este verano. h. Juan .............. de Madrid. i. Él ....... madrileño. 3. Dopasuj zaimki osobowe z pierwszej kolumny do form czasownika z drugiej kolumny. a. tú b. nosotros c. ellos d. él e. vosotros f. ella g. yo 1. comemos 2. se llama 3. vivís 4. eres 5. estudia 6. voy 7. son 4. Utwórz rodzaj (cid:285)eński dla następujących rzeczowników. a. el profesor ......................... c. el estudiante ..................... b. el gato ............................... d. el señor ............................. 14 L e c c i ó n 1 e. el padre ............................ g. el cantante ........................ f. el artista ............................ h. el elefante ......................... 5. Przetłumacz na język hiszpański. a. Juan jest Hiszpanem. b. Rano lecę do Madrytu. c. Uczę się na uniwersytecie. d. Juan jest nauczycielem języka hiszpańskiego. e. Przedstawiam ci mojego kolegę Juana. f. Mieszkam w Krakowie. g. Pracuję w biurze. Język hiszpański Język hiszpański, zwany te(cid:285) kastylijskim, jest trzecim językiem na (cid:258)wie- cie pod względem liczby osób, które nim się posługują. Obecnie po hisz- pańsku mówi około 500 milionów osób. Oprócz tego, (cid:285)e język hiszpański jest u(cid:285)ywany i uznawany jako język państwowy w prawie całej Amery- ce Południowej i Środkowej, oraz oczywi(cid:258)cie w Hiszpanii, du(cid:285)a grupa lu- dzi, bo a(cid:285) 38 milionów, w Stanach Zjednoczonych posługuje się kasty- lijskim. Wła(cid:258)nie w Ameryce Północnej rozwija się tzw. Spanglish, pew- nego rodzaju (cid:311)mieszanka(cid:309) hiszpańskiego i angielskiego, uznana za jeden z fenomenów współczesnego językoznawstwa. Na Półwyspie Iberyjskim, obok języka hiszpańskiego, u(cid:285)ywane są równie(cid:285) galicyjski, kataloński i baskijski. Klucz do ćwiczeń f) Vivo en Kraków. g) Trabajo en la o(cid:287)cina. a Madrid. c) Estudio en la universidad. d) Juan es profesor de español. e) Te presento a mi amigo Juan. e) la madre, f) la artista, g) la cantante, h) la elefanta 5. a) Juan es español. b) Por la mañana tengo el vuelo h) es, i) es. 3. a-4, b-1, c-7, d-2, e-3, f-5, g-6. 4. a) la profesora, b) la gata, c) la estudiante, d) la señora, 1. b), e), d), a), f), c), g), h) 2. a) me llamo, b) soy, c) vivo, d) estudio, e) tengo, f) te pre sento, g) vamos, www.WydawnictwoLingo.pl 15 04 C o n t r o l d e p a s a p o r t e s 2. Control de pasaportes JUAN: Hola Ania. ¿Qué tal? ANIA: Hola Juan. Pues, estoy muy nerviosa. ¿Y tú? JUAN: Muy bien, ¿Por qué estás nerviosa? ANIA: Estoy pensando sí tengo todas mis cosas. JUAN: Tranquila, mujer. Seguramente lo tienes todo. ANIA: ¡Ah!, ¡no encuentro mi pasaporte! JUAN: ¿No está en el bolso? ANIA: A ver... ¡Uf! Sí, está aquí con el billete. JUAN: Bueno... ¿Nos acercamos al mostrador para facturar el equi paje? ANIA: De acuerdo. JUAN: Aquí nos dan la tarjeta de embarque y luego pasamos al punto de control de pasaportes. ANIA: Vale. ¿Y dónde está el punto de control de pasaportes? JUAN: Está aquí al lado. ANIA: ¡Uf, mucha gente! JUAN: Sí, es verdad, pero todavía tenemos tiempo así que no pasa nada. ANIA: Antes de subir al avión ¿vamos a la tienda libre de impuestos? JUAN: Sí, es buena idea. ANIA: Una cosa, ¿en el aeropuerto de Madrid también pasamos por el punto de control? JUAN: Pues, después de bajarte del avión enseñas el pasaporte, espe- ras a tu equipaje y nada más. ANIA: Vale. Entonces no tordamos mucho. Y, ¿dónde está la estación de trenes? JUAN: Para llegar a la estación coges el metro...de todas formas yo te ayudo. El Escorial está al lado, cojo mi coche y te llevo direc- tamente al hotel. ANIA: Gracias, eres muy amable. JUAN: De nada. 05 Słownictwo ¿Qué tal? (cid:316) Jak się masz? muy bien – bardzo dobrze estoy pensando si... (cid:316) wła(cid:258)nie się tener (cid:316) mieć la cosa – rzecz tranquila, mujer – spokojnie, zastanawiam, czy... kobieto 16 L e c c i ó n 2 la tienda libre de impuestos (cid:316) sklep wolnocłowy antes de – przed buena idea (cid:316) dobry pomysł subir (cid:316) wsiadać el aeropuerto – lotnisko nada más (cid:316) nic więcej después de – po bajarse (cid:316) wysiadać enseñar (cid:316) pokazać esperar (cid:316) czekać no tardamos mucho – nie stracimy du(cid:285)o czasu llegar a la estación de trenes – doje- chać do stacji kolejowej coger el metro (cid:316) wsią(cid:258)ć w metro de todas formas yo te ayudo – w ka(cid:285)dym razie ja ci pomogę el coche – samochód directamente al hotel – prosto do hotelu eres muy amable (cid:316) jeste(cid:258) bardzo miły seguramente – na pewno todo – wszystko encontrar el pasaporte (cid:316) znale(cid:283)ć paszport el bolso – torba con el billete – z biletem acercarse (cid:316) zbli(cid:285)yć się el mostrador (de facturación de equipaje) – punkt odpra- wy baga(cid:285)owej dar la tarjeta de embarque (cid:316) dać kartę pokładową pasar al punto de control de pasa- portes (cid:316) przej(cid:258)ć do punktu kontroli paszportowej al lado – obok mucho (cid:316) du(cid:285)o la gente – ludzie es verdad, pero... – to prawda, ale... tiempo – czas no pasa nada (cid:316) nic się nie dzieje Tłumaczenie Kontrola paszportów. J: Cze(cid:258)ć Ania. Jak się masz? A: Cze(cid:258)ć Juan. No có(cid:285), jestem bardzo zdenerwowana, a ty? J: Bardzo dobrze. Dlaczego jeste(cid:258) zdenerwowana? A: Wła(cid:258)nie się zastanawiam, czy mam wszystkie rzeczy. J: Spokojnie, dziewczyno, na pewno masz wszystko. A: Ach! Nie mogę znale(cid:283)ć mojego paszportu. J: Nie jest w torebce? A: Zobaczmy... Uf! Tak, jest tutaj z biletem. J: Dobra... Idziemy do punktu odprawy baga(cid:285)owej? A: Jasne. J: Tu nam dadzą kartę pokładową, a pó(cid:283)niej idziemy do punktu odprawy paszportowej. A: Dobra. A gdzie jest punkt kontroli paszportów? J: Jest tu obok. A: Ale du(cid:285)o ludzi! J: Faktycznie, ale mamy jeszcze du(cid:285)o czasu, więc nic się nie dzieje. A: Czy przed wej(cid:258)ciem do samolotu idziemy do sklepu wolnocłowego? J: Tak, to (cid:258)wietny pomysł. A: Jedna sprawa, na lotnisku w Madrycie te(cid:285) przechodzimy przez punkt kontroli paszportowej? J: A więc, po wyj(cid:258)ciu z samolotu pokazujesz paszport, czekasz na swój baga(cid:285) i nic więcej. A: Dobrze. A więc nie stracimy du(cid:285)o czasu. I gdzie jest stacja kolejowa? J: Musisz wsią(cid:258)ć w metro, (cid:285)eby dojechać do stacji... w ka(cid:285)dym razie ja ci pomogę. El Escorial jest blisko, mogą wziąć mój samochód i zawie(cid:283)ć cię prosto do hotelu. A: Dziękuję, jeste(cid:258) bardzo miły. J: Nie ma za co. www.WydawnictwoLingo.pl 17 C o n t r o l d e p a s a p o r t e s Więcej słówek i zwrotów salida de emergencia (cid:316) wyj(cid:258)cie ewakuacyjne el pasajero (cid:316) pasa(cid:285)er la azafata – stewardesa el piloto – pilot el equipaje de mano (cid:316) baga(cid:285) podręczny poner el cinturón (cid:316) zapiąć pas desabrochar el cinturón (cid:316) rozpiąć pas apagar el móvil (cid:316) wyłączyć telefon ¿A qué hora llegamos a...? (cid:316) O której będziemy w...? el vuelo nacional/internacional (cid:316) lot krajowy/międzynarodowy abra la maleta (cid:316) proszę otworzyć walizkę ¿ Cuál es el motivo de su visita? (cid:316) Jaki jest powód pańskiej/pani wizyty? el visado de turista/de estudiante – wiza turystyczna/studencka sobrepeso de equipaje (cid:316) nadwaga baga(cid:285)u sacar los objetos de metal (cid:316) wyjąć metalowe przedmioty el vuelo cancelado/retrasado (cid:316) lot opó(cid:283)niony/odwołany He perdido mi maleta. (cid:316) Zgubiłem swój baga(cid:285). la escala (cid:316) międzylądowanie el asiento – miejsce/fotel Jak to działa? n Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio jest u(cid:285)ywana do wyra(cid:285)enia czynno(cid:258)ci, która jest realizowana w momencie mówienia. Estoy pensando si tengo todo. (Zastanawiam się, czy mam wszystko.) Estoy comiendo el pastel. (Jem ciasto.) n Tworzenie gerundio Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ar otrzymują końcówkę -ando. pensar pensando 18 L e c c i ó n 2 Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er i -ir otrzymują końcówkę -iendo. comer vivir uwaga! ir dormir comiendo viviendo yendo durmiendo n Odmiana czasowników nieregularnych tener i coger tener tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen coger cojo coges coge cogemos cogéis cogen n Tworzenie przeczenia W języku hiszpańskim tworzymy przeczenie poprzez partykułę no, którą sta- wiamy przed czasownikiem. No encuentro mi pasaporte. (Nie znajduję mojego paszportu.) n U(cid:285)ycie nada, ningún, nadie, nunca (nic, (cid:285)aden, nikt, nigdy) W języku hiszpańskim mo(cid:285)emy równie(cid:285) utworzyć przeczenie za pomocą wyrazów nada, ning(cid:270)n, nadie, nunca, które stawiamy przed czasownikiem. Nada más tienes que hacer. (Nic więcej nie musisz robić.) Nadie hay en casa. (Nikogo nie ma w domu.) Nunca tienes razón. (Nigdy nie masz racji.) Ningún problema es esto. (To nie jest (cid:285)aden problem.) Je(cid:285)eli stawiamy nada, nadie, ning(cid:270)n nunca za czasownikiem, wówczas ko- nieczne jest dodanie partykuły no przed czasownikiem. www.WydawnictwoLingo.pl 19 C o n t r o l d e p a s a p o r t e s Esto no es ningún problema. (To nie jest (cid:285)aden problem.) No hay nadie en casa. (Nikogo nie ma w domu.) No tienes razón nunca. (Nie masz nigdy racji.) No tienes que hacer nada más. ( Nic więcej nie musisz robić.) Uwaga! Ning(cid:270)n jest formą skróconą od ninguno, która występuje bezpo(cid:258)rednio przed rzeczownikiem rodzaju męskiego, z kolei ninguno funkcjonuje samodzielnie w zdaniu. n Rodzajniki okre(cid:258)lone i nieokreslone (el, la, los, las, un, una, unos, unas). Czę(cid:258)ć I W języku hiszpańskim istnieją dwa typu rodzajników: okre(cid:258)lone ( nych przez rozmówców, albo o których ju(cid:285) wcze(cid:258)niej była mowa. el, la, los, las), których u(cid:285)ywamy przy przedmiotach lub osobach zna- ƒ El profesor va de vacaciones. (Profesor jedzie na wakacje.) Rodzajniki okre(cid:258)lone z przyimkiem de, a de + el = del ale de + la = de la a + el = al ale a + la = a la ƒ nieokre(cid:258)lone ( bach nieznanych lub nieokre(cid:258)lonych przez rozmówcę. un, una, unos, unas), których u(cid:285)ywamy przy przedmiotach i oso- Un señor pregunta por Ana. (Jaki(cid:258) pan pyta o Anię.) n Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników Rzeczowniki, które kończą się na samogłoskę nieakcentowaną lub na -e w liczbie pojedynczej, otrzymują końcówkę -s w liczbie mnogiej. el documento los documentos 20 L e c c i ó n 2 Rzeczowniki, które kończą się na samogłoskę akcentowaną lub na spółgłoskę w liczbie pojedynczej, otrzymują -es w liczbie mnogiej. el avión los aviones Ćwiczenia 1. Dopasuj odpowiedzi do konkretnych sytuacji: a. He perdido mi maleta. b. Por favor, puede enseñarme el pasaporte. c. Por favor, puedo ver su tarjeta de embarque. d. Lo siento pero su vuelo está cancelado. e. ¿A qué hora llegamos a Madrid? f. ¿Cuál es el motivo de su visita? 1. Zapytanie o czas przylotu. 2. Odwołanie lotu. 3. Wej(cid:258)cie na pokład samolotu. 4. Zapytanie o cel wizyty. 5. Odprawa paszportowa. 6. Zgłoszenie zaginięcia baga(cid:285)u. 2. Uzupełnij zdania. a. Esto no es ....... problema. b. No hay .............. en casa. c. ............... pasajero está aquí. d. ................ se puede encontrar. e. .................. está en casa. f. ............. tienes razón. g. No tengo .............. de dinero. www.WydawnictwoLingo.pl 21 C o n t r o l d e p a s a p o r t e s 3. Ułó(cid:285) zdania z podanych wyrazów. a. ¿trenes dónde de estación está la? b. ¿avión perder puedo el no? c. estación a la el coges trenes para de metro el llegar d. nerviosa hoy muy estoy e. momento pensando en el sobre este estoy en viaje f. me ayudar nadie puede g. puedo maleta encontrar mi no h. pastel comiendo el estoy 4. Odmień czasowniki w odpowiedniej formie. a. Ahora .................. en el examen. (pensar, yo) b. ......................... el tren para llegar a Varsovia. (coger, vosotros) c. .............. el viaje a Japón. (tener, nosotros) d. ...................... hacerme el favor?(poder, tú) e. No ............. ayudarte porque ..............(poder, estudiar, yo) f. Ahora.............. la música (escuchar, ellos) g. ........... el billete en el aeropuerto. (comprar, vosotros) h. ............. 20 años. (tener, yo) 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: