Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 003487 18771650 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański w podróży - ebook/pdf
Hiszpański w podróży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-039-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przygotowana z myślą o podróżujących: tych, którzy lubią podróże i tych, którzy lubią uczyć się w podróży, np. za kierownicą.

Publikacja zawiera nagrania mp3 ponad 500 niezbędnych słów i zwrotów oraz krótkich zdań związanych z przekraczaniem granicy, podróżą, pobytem w hotelu, robieniem zakupów, korzystaniem z restauracji, telefonowaniem.

Zamieszczono też słówka i zwroty przydatne przy nawiązywaniu znajomości oraz w nagłych wypadkach.

Nagrań dokonali native speakerzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treÊci SSttrroonnaa ÂÂcciiee˝˝kkaa Podstawowe s∏owa i zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 02 - 04 Na granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 05 - 07 W podró˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 08 - 11 W mieÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . 12- 15 Nag∏e przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . 16- 19 W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 20 W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 21 - 23 Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . 24 - 27 Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . 28 - 30 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozmowy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Kilka s∏ów wst´pu Po co uczyç si´ s∏ownictwa? ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo- gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç. Jak uczyç si´ s∏ownictwa? Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y: – uczyç si´ go ze zrozumieniem; – zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie; – korzystaç z dobrego wzorca wymowy; – wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno. Co zawiera „Hiszpaƒski w podró˝y”? Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro- ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´- tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy. – S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà. – Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra- ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza. Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa? „Hiszpaƒski w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo- ˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru, a przede wszystkim w samochodzie. S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo- stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza. Powodzenia! 4 tak nie dzi´kuj´ dzi´kuj´ bardzo nie ma za co przykro mi przepraszam czeÊç! dzieƒ dobry dobry wieczór dobranoc do widzenia Jak si´ masz? prosz´ (proszàc o coÊ) prosz´ (dajàc coÊ) kto? co? gdzie? kiedy? jak? ile pieni´dzy? ile osób? który? czyj? Podstawowe s∏owa i zwroty 02 sí no gracias muchas gracias no hay de que lub de nada lo siento perdone lub disculpe ¬hola! buenos días buenas tardes buenas noches ¬hasta la vista! lub ¬adiós! ¿Qué tal? lub ¿Cómo estás? por favor aquí está ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuánto dinero? ¿cuántas personas? ¿cuál? lub ¿quién? ¿de quién? 03 5 Podstawowe s∏owa i zwroty soy polaco soy polaca eres polaco usted es polaco es polaco somos polacos sois polacos son polacos estoy en España estás en España usted está en España está en España estamos en España estáis en España están en España tengo tienes él tiene ella tiene tenemos tenéis ellos tienen ellas tienen Me llamo Jan Kowalski. Soy de Polonia. No entiendo. No hablo bien español. Repite, por favor. Ayúdeme, por favor. 04 jestem Polakiem jestem Polkà jesteÊ Polakiem pan jest Polakiem on jest Polakiem jesteÊmy Polakami jesteÊcie Polakami oni sà Polakami jestem w Hiszpanii jesteÊ w Hiszpanii pan/pani jest w Hiszpanii on/ona jest w Hiszpanii jesteÊmy w Hiszpanii jesteÊcie w Hiszpanii oni/one sà w Hiszpanii ja mam ty masz on ma ona ma my mamy wy macie oni majà one majà Nazywam si´ Jan Kowalski. Jestem z Polski. Nie rozumiem. Nie mówi´ dobrze po hiszpaƒsku. Prosz´ powtórzyç. Prosz´ mi pomóc. 6 granica odprawa paszportowa odprawa celna wolny od c∏a paszport Oto mój paszport. Czy to pani/pana baga˝? To nie jest moje. To sà moje rzeczy osobiste. To sà prezenty. Musi pani/pan zap∏aciç c∏o. wype∏niç drukowanymi literami du˝ymi literami imi´ i nazwisko nazwisko panieƒskie data urodzenia narodowoÊç zawód wiek p∏eç p∏ci ˝eƒskiej p∏ci m´skiej Na granicy 05 la frontera el control de pasaportes la aduana libre de derechos de aduana el pasaporte Aquí tiene mi pasaporte. ¿Es este su equipaje? No, ésto no es mío. Estas son mis cosas personales. Estos son regalos. Usted tiene que pagar los derechos de aduana. rellenar en letras de imprenta en mayúsculas el nombre y el apellido el apellido de soltera la fecha de nacimiento la nacionalidad la profesión la edad el sexo el sexo femenino el sexo masculino 06 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański w podróży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: