Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 006088 18982378 na godz. na dobę w sumie
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania - książka
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2977-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spec od hurtowni danych? Zawsze będzie pilnie potrzebny!

Idea hurtowni danych ściśle wiąże się z ich kolosalnymi ilościami, gromadzonymi podczas tysięcy różnych sytuacji - przy dowolnej transakcji, w urzędzie, na lotnisku, w internecie... Nawet nasze połączenia telefoniczne są przechowywane przez operatora. Te wszystkie dane trzeba gdzieś pomieścić, sensownie posegregować i zapewnić sobie możliwość sięgnięcia do wybranego ich zakresu bez długotrwałych poszukiwań. Taką możliwość dają właśnie hurtownie danych - przemyślane, bardzo pojemne bazy, oferujące zarówno integrację wprowadzanych danych, jak i znakomite mechanizmy ich przeszukiwania. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia i przeglądania zawartości hurtowni danych, trafiłeś pod właściwy adres!

Książka 'Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania' zawiera materiał przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów informatycznych, ale także dla pasjonatów tej tematyki oraz specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. W możliwie najprostszy, praktyczny sposób opisano w niej składnię i postać zapytań analitycznych, strukturę hurtowni danych oraz kwestię ich integracji i wizualnego tworzenia elementów hurtowni. Znajdziesz tu także omówienie analizy danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL oraz zastosowań raportowania. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz prześledzenie zgromadzonych tu przykładów pozwoli Ci zrozumieć problemy powstające przy budowie hurtowni danych i wykorzystać tę wiedzę we własnych projektach.

Od bazy do hurtowni danych... Skocz na głęboką wodę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania Autor: Adam Pelikant ISBN: 978-83-246-2977-0 Format: 158×235, stron: 400 Spec od hurtowni danych? Zawsze będzie pilnie potrzebny! • Jak stworzyć strukturę hurtowni danych i dokonać ich integracji? • Jak przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL? • Do czego potrzebne jest raportowanie? Idea hurtowni danych ściśle wiąże się z ich kolosalnymi ilościami, gromadzonymi podczas tysięcy różnych sytuacji – przy dowolnej transakcji, w urzędzie, na lotnisku, w internecie… Nawet nasze połączenia telefoniczne są przechowywane przez operatora. Te wszystkie dane trzeba gdzieś pomieścić, sensownie posegregować i zapewnić sobie możliwość sięgnięcia do wybranego ich zakresu bez długotrwałych poszukiwań. Taką możliwość dają właśnie hurtownie danych – przemyślane, bardzo pojemne bazy, oferujące zarówno integrację wprowadzanych danych, jak i znakomite mechanizmy ich przeszukiwania. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia i przeglądania zawartości hurtowni danych, trafiłeś pod właściwy adres! Książka „Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania” zawiera materiał przeznaczony nie tylko dla studentów wydziałów informatycznych, ale także dla pasjonatów tej tematyki oraz specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. W możliwie najprostszy, praktyczny sposób opisano w niej składnię i postać zapytań analitycznych, strukturę hurtowni danych oraz kwestię ich integracji i wizualnego tworzenia elementów hurtowni. Znajdziesz tu także omówienie analizy danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL oraz zastosowań raportowania. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz prześledzenie zgromadzonych tu przykładów pozwoli Ci zrozumieć problemy powstające przy budowie hurtowni danych i wykorzystać tę wiedzę we własnych projektach. • Zapytania analityczne • Struktura hurtowni danych • Integracja danych • Wizualne tworzenie elementów hurtowni danych • Analiza danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL • Raportowanie Od bazy do hurtowni danych… Skocz na głęboką wodę! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Od autora ......................................................................................... 5 Rozdziaä 1. Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 2. Zapytania analityczne .................................................................... 13 Podstawy skáadni ............................................................................................................ 13 Grupowanie w SQL ........................................................................................................ 18 Grupowanie nad oknem logicznym ................................................................................ 28 Operator COMPUTE ...................................................................................................... 32 Funkcje agregujące zdefiniowane przez uĪytkownika .................................................... 35 Rozdziaä 3. Struktura hurtowni danych ............................................................... 43 Rola hurtowni danych w procesie przetwarzania ............................................................ 43 Proces integracji danych ................................................................................................. 46 Elementy hurtowni danych ............................................................................................. 48 Rozdziaä 4. Integracja danych .......................................................................... 57 Wprowadzenie do Integration Services .......................................................................... 57 Prosta migracja danych ................................................................................................... 59 Kontener FOR LOOP ..................................................................................................... 72 Kontener FOREACH LOOP .......................................................................................... 83 Sprawdzanie zgodnoĞci danych ze sáownikiem .............................................................. 94 Uruchamianie pakietów integracyjnych ....................................................................... 104 Wykorzystywanie zapytaĔ SQL do migracji danych .................................................... 109 Rozdziaä 5. Wizualne tworzenie elementów hurtowni danych ........................... 119 WstĊp do Analysis Services .......................................................................................... 119 Tworzenie podstawowej struktury hurtowni danych .................................................... 132 Modyfikacja struktury hurtowni danych ......................................................................... 146 Kostka o strukturze páatka Ğniegu ................................................................................. 160 Tworzenie hurtowni danych z zastosowaniem tabel poĞrednich .................................. 163 Definiowanie zaawansowanych elementów kostki ....................................................... 173 Struktura uprawnieĔ do korzystania z hurtowni danych ............................................... 184 Dodatkowe funkcjonalnoĞci Analysis Services ............................................................ 187 4 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania Rozdziaä 6. Analiza danych z wykorzystaniem rozszerzenia MDX SQL ............... 203 Podstawy skáadni zapytaĔ MDX ................................................................................... 203 Operacje na zbiorach atrybutów ................................................................................... 212 Definiowanie miar ad hoc ............................................................................................. 218 Definiowanie ad hoc zbiorów atrybutów ........................................................................ 225 Zastosowanie wskazania poziomu hierarchii do wyznaczania miar ............................. 230 WyĞwietlanie wielu poziomów hierarchii .................................................................... 234 Wyznaczanie miar jako wyraĪeĔ dla róĪnych elementów i poziomów hierarchii ........ 236 Filtrowanie w zapytaniach MDX .................................................................................. 246 Wyznaczanie przedziaáów i zakresów dla wymiarów ................................................... 251 Zastosowanie instrukcji warunkowych ......................................................................... 260 Zastosowanie funkcji agregujących w zapytaniach MDX ............................................ 262 Definiowanie záoĪonej struktury dla wymiaru czasu .................................................... 267 Definiowanie operacji na zbiorach atrybutów .............................................................. 270 Funkcje analityczne i statystyczne w MDX .................................................................. 273 Podsumowanie wiadomoĞci o zapytaniach wybierających MDX ................................. 278 Tworzenie i testowanie nietrwaáych struktur wielowymiarowych ................................ 287 Rozdziaä 7. Raportowanie ............................................................................... 317 Zastosowanie MS Excel do tworzenia raportów dla hurtowni danych ......................... 317 Zastosowanie jĊzyków wyĪszego rzĊdu do tworzenia raportów ................................... 324 Zastosowanie Reporting Services — podstawy ............................................................ 331 Konfigurowanie serwera http dla potrzeb Reporting Services ...................................... 339 Synchronizowanie raportów ......................................................................................... 346 Raporty o strukturze macierzowej ................................................................................ 356 Definiowanie akcji dla raportów ................................................................................... 361 Definiowanie grup hierarchicznych .............................................................................. 365 Raportowanie dla danych pochodzących z hurtowni .................................................... 369 Rozdziaä 8. Podsumowanie. Co dalej z analitycznym przetwarzaniem danych? .......................... 383 Skorowidz .................................................................................... 387 Rozdziaä 4. i Integracja danych 109 Wykorzystywanie zapytaþ SQL do migracji danych Na zakoĔczenie tego rozdziaáu trochĊ przekornie moĪna powiedzieü, Īe w zasadzie omawiane w nim narzĊdzie nie jest w ogóle potrzebne. KaĪdy „twardy” programista powie, Īe prawdziwą wartoĞü ma tylko takie rozwiązanie, w którym widoczny jest kod. Doda jeszcze, Īe oprogramowaü moĪna wszystko. Zwolennicy baz danych i ich rozszerzeĔ proceduralnych stwierdzą, Īe niepotrzebne są jĊzyki wyĪszego rzĊdu i Īe wystarczy samo Ğrodowisko serwera. Niestety, mają duĪo racji. Sam wolĊ programowaü niĪ „klikaü ikony” czy przeciągaü je i tworzyü „áadne obrazki”. Co moĪna zapropo- nowaü w zamian? Aby zrealizowaü przykáad konkurencyjnego rozwiązania, utwórzmy dwie tabele: Product, opisującą towary i ich przynaleĪnoĞü do kategorii, przeznaczo- ną na dane docelowe, oraz tabelĊ Blady, opisującą proces kopiowania. Druga z tabel zawiera „zdublowane” kolumny tabeli docelowej, raz poprzedzone prefiksem Existing, a drugi raz New. MiĊdzy tymi grupami wprowadzono znakową kolumnĊ o nazwie ActionTaken. CREATE TABLE Product ( PK_Product int PRIMARY KEY, Product_Name varchar(50), Category int, Category_Name varchar(50) ); GO CREATE TABLE Blady ( ExistingProduct_PK int, ExistingProduct_Name nvarchar(50), ExistingCategory int, ExistingCategory_Name nvarchar(50), ActionTaken nvarchar(10), NewProduct_PK int, NewProduct_Name nvarchar(50), NewCategory int, NewCategory_Name nvarchar(50) ); WáaĞciwą akcją bĊdzie przepisanie danych pochodzących z dwóch tabel do tabeli Product. Zastosowane zostanie polecenie MERGE, a tabela docelowa bĊdzie opatrzo- na aliasem Target. Po sáowie kluczowym USING zdefiniowano zapytanie wybierające kopiowane dane z tabel Towary i Kategorie. Dopuszczalne jest stosowanie wszyst- kich elementów skáadniowych wystĊpujących w tego typu zapytaniach. MERGE Product AS Target USING ( SELECT IdTowaru, NazwaTowaru, Kategorie.IdKategorii, NazwaKategorii FROM Towar JOIN Kategorie ON Towar.IdKategorii=Kategorie.IdKategorii WHERE IdTowaru =10 ) 110 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania AS Source (IdTowaru, NazwaTowaru, IdKategorii, NazwaKategorii) ON (Idtowaru=Target.PK_Product) WHEN NOT MATCHED BY Target THEN INSERT (PK_Product, Product_Name, Category, Category_Name) VALUES(IdTowaru, NazwaTowaru, IdKategorii, NazwaKategorii) WHEN MATCHED AND Target.Category IS NULL THEN DELETE WHEN MATCHED AND Target.Category IS NOT NULL THEN UPDATE SET target.Category = SOURCE.IdKategorii OUTPUT DELETED.*, $action, INSERTED.* INTO Blady; W przykáadzie zdecydowano siĊ na wybranie rekordów, w których identyfikator towaru nie przekracza 10, a zapytanie okreĞlające Ĩródáo zostaáo opatrzone aliasem Source. Sáowo kluczowe ON wyznacza sekcjĊ, w której okreĞlamy warunki, wedáug których dane ze Ĩródáa bĊdą porównywane z danymi zawartymi w obiekcie docelowym. Wa- runek WHEN NO MATCHED definiuje dziaáanie w przypadku wykrycia rekordów, dla których wyraĪenie sprawdzające jest faászywe, co oznacza, Īe wiersza nie ma jeszcze w obiekcie docelowym. Naturalne jest wtedy wstawienie nowego wiersza. Stosowana jest skáadnia podobna do zwykáego zapytania INSERT, ale pomijana jest nazwa obiektu docelowego, poniewaĪ definiuje ją nagáówek polecenia MERGE. Po sáowie kluczowym Values wystĊpuje separowana przecinkami lista pól z zapytania Ĩródáo- wego, o kolejnoĞci zgodnej z listą pól wymienioną po sáowie INSERT. JeĞli zasilamy wszystkie pola, lista pól docelowych nie jest obowiązkowa, a kolejnoĞü wartoĞci musi byü zgodna z kolejnoĞcią pól w tabeli docelowej — patrz polecenie CREATE TABLE. W przykáadowym zapytaniu okreĞlono dwojakie dziaáanie, kiedy wykryto zgodnoĞü miĊdzy Ĩródáem a celem — WHEN MATCHED. W obu sytuacjach sprawdzono do- datkowo, jaką wartoĞü ma pole Category. JeĞli w pierwszym przypadku byáo NULL, nastĊpowaáo wykasowanie rekordu z obiektu docelowego, w przeciwnym razie doko- nano zmiany tego pola na zgodne z tym, które wystąpiáo w Ĩródle. OczywiĞcie nale- Īaáoby zmodyfikowaü wszystkie pola z wyjątkiem pola klucza gáównego, ale spowo- dowaáoby to dalszą rozbudowĊ przykáadu. Ostatnim elementem jest zdefiniowanie pól, które mają siĊ znaleĨü w tabeli Blady, definiującej wykonane procesem operacje. Wykorzystano dwie tabele systemowe tworzone podczas wykonywania tego polece- nia, które stanowią analogiĊ dla tabel tworzonych w trakcie pracy procedur wyzwala- nych — triggerów. Tabela DELETED zawiera stare, natomiast INSERTED nowe wartoĞci pól rekordów. Dodatkowo wykorzystano polecenie wewnĊtrzne $action, zwracające nazwĊ akcji, która zostaáa wykonana dla danego rekordu. ĝrednik koĔczący polecenie MERGE jest obowiązkowy, co nie ma odniesienia do innych poleceĔ SQL. Tabela 4.12 zawiera rekordy, jakie pojawiáy siĊ w tabeli docelowej, natomiast tabela 4.13 przedstawia rekordy zapisane do tabeli Blady. Pierwsze wykonanie zapytania, dla pustego obiektu docelowego byáo równowaĪne wykonaniu zapytania wstawiającego wiersze typu INSERT … SELECT. Powtórzmy ten proces, zmieniając w poleceniu MERGE zakres kopiowanych wierszy w klauzuli WHERE. Tym razem bĊdą to rekordy, dla których identyfikator wiersza jest z prze- dziaáu obustronnie domkniĊtego 5, 15 , jak pokazuje przykáad. Pozostaáe elementy skáadniowe nie ulegáy zmianie. Przed wykonaniem tego polecenia zawartoĞü tabeli docelowej nie byáa czyszczona. Rozdziaä 4. i Integracja danych 111 Tabela 4.12. Skutek wykonania polecenia MERGE — tabela wynikowa PK_Product 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Product_Name Mazurki FCh Zestaw Lux Gio 15 Leksykon Fizyka Statyw AX Dodatki +3 Dodatki +7 Mikrofala Podstawka Category 9 7 5 19 19 7 12 12 2 7 Category_Name Muzyka Akcesoria GPS PodrĊczniki PodrĊczniki Akcesoria Oprogramowanie Oprogramowanie RTV Akcesoria Tabela 4.13. Skutek wykonania polecenia MERGE — tabela opisująca wykonywaną akcje - o r P g n i t s i x E K P _ t c u d NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL - o r P g n i t s i x E e m a N _ t c u d NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL - e t a C g n i t s i x E y r o g NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL - e t a C g n i t s i x E e m a N _ y r o g NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL n e k a T n o i t c A INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT INSERT _ t c u d o r P w e N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _ t c u d o r P w e N e m a N y r o g e t a C w e N K P _ y r o g e t a C w e N e m a N Mazurki FCh Zestaw Lux Gio 15 Leksykon Fizyka Statyw AX Dodatki +3 Dodatki +7 Mikrofala Podstawka Muzyka Akcesoria GPS PodrĊczniki PodrĊczniki Akcesoria 9 7 5 19 19 7 12 Oprogramowanie 12 Oprogramowanie 2 7 RTV Akcesoria MERGE Product AS TARGET USING( SELECT IdTowaru, NazwaTowaru, Kategorie.IdKategorii, NazwaKategorii FROM Towar JOIN Kategorie ON Towar.IdKategorii=Kategorie.IdKategorii WHERE IdTowaru =5 AND IdTowaru =15 ) AS SOURCE (IdTowaru, NazwaTowaru, IdKategorii, NazwaKategorii) ON (Idtowaru=TARGET.PK_Product) WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT (PK_Product, Product_Name, Category, Category_Name) VALUES(IdTowaru, NazwaTowaru, IdKategorii, NazwaKategorii) WHEN MATCHED AND target.Category IS NULL THEN DELETE 112 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania WHEN MATCHED AND target.Category IS NOT NULL THEN UPDATE SET target.Category = SOURCE.IdKategorii OUTPUT DELETED.*, $action, INSERTED.* INTO blady; Po wykonaniu przedstawionego polecenia zawartoĞü tabeli docelowej ulegáa zmianie. Pozostawiono do tej pory wpisane rekordy oraz zostaáy dopisane rekordy wynikające z powiĊkszenia zakresu danych Ĩródáowych. ZawartoĞü tabeli docelowej po wykona- niu tej operacji przedstawia tabela 4.14. Tabela 4.14. Skutek ponownego wykonania polecenia MERGE — tabela wynikowa PK_Product 1 ... 5 6 ... 15 Product_Name Mazurki FCh ... Fizyka Statyw AX ... Luneta stand Category 9 ... 19 7 ... 6 Category_Name Muzyka ... PodrĊczniki Akcesoria ... Optyka WaĪniejsza jest analiza tabeli Blady, zawierającej informacje o przeprowadzonych w trakcie wykonywania przedstawianego zapytania (tabela 4.15). Tak samo jak w przy- padku tabeli Product równieĪ i ta tabela nie byáa czyszczona, dlatego pierwszych dziesiĊü rekordów ExistingProduct_PK=NULL i NewProduct_PK =10 jest Ğwiadec- twem wykonania poprzedniej operacji. Kolejne wiersze, dla których ExistingPro- duct_PK= NewProduct_PK pokazują, Īe dla wierszy, które juĪ istniaáy w tabeli docelo- wej i ponownie próbowano je zapisaü, wykonano zapytanie modyfikujące UPDATE. Ostatnia grupa rekordów, ExistingProduct_PK=NULL, to ta, dla których nie istniaáy jeszcze rekordy i tak samo jak przy pierwszej próbie wykonania polecenia MERGE zostaáy dopisane do tabeli. Tabela 4.15. Skutek ponownego wykonania polecenia MERGE — tabela opisująca wykonywaną akcjĊ - o r P g n i t s i x E K P _ t c u d NULL … NULL 5 … 10 NULL … NULL - o r P g n i t s i x E e m a N _ t c u d - g n i t s i x E y r o g e t a C _ y r o g e t a C - g n i t s i x E e m a N n e k a T n o i t c A NULL NULL … … NULL NULL 19 Fizyka … … Podstawka 7 NULL … NULL NULL … NULL INSERT NULL … … NULL INSERT PodrĊczniki UPDATE … Akcesoria NULL … NULL … UPDATE INSERT … INSERT _ t c u d o r P w e N 1 … 10 5 … 10 11 … 15 _ t c u d o r P w e N e m a N y r o g e t a C w e N K P Mazurki FCh 9 … … 7 Podstawka 19 Fizyka … … 7 Podstawka 7 Statyw … … Luneta stand 6 _ y r o g e t a C w e N e m a N Muzyka … Akcesoria PodrĊczniki … Akcesoria Akcesoria … Optyka Rozdziaä 4. i Integracja danych 113 Przykáad realizacji polecenia MERGE jest z przyczyn formalnych bardzo uproszczo- ny, poniewaĪ w przypadku zgodnoĞci kluczy podstawowych naleĪaáoby dodatkowo sprawdziü zgodnoĞü wartoĞci wszystkich pól zapytania okreĞlającego Ĩródáo oraz ta- beli docelowej. Gdy zgodnoĞü jest peána, nie powinno siĊ podejmowaü Īadnej akcji, tak aby nie wydáuĪaü czasu przetwarzania. Formalnie lepiej jest sprawdziü warunek odwrotny i w razie niezgodnoĞci jednego z pól wykonaü odpowiednią modyfikacjĊ. OczywiĞcie w duĪej mierze sposób realizacji zapytania zaleĪy od postawionych przed procesem zasilania wymagaĔ formalnych. W prezentowanym przykáadzie przyjĊto, Īe Ĩródáem są tabele zapisane po stronie schematu relacyjnego na serwerze MS SQL. W praktyce moĪliwe jest stosowanie ja- ko Ĩródáa danych pliku tekstowego. Proces takiej migracji realizowany jest dziĊki wykorzystaniu polecenia BULK INSERT. NaleĪy w nim zdefiniowaü nazwĊ tabeli do- celowej oraz po sáowie kluczowym FROM kwalifikowaną nazwĊ pliku Ĩródáowego wraz z rozszerzeniem. W sekcji WITH podawana jest ujĊta w nawiasy, rozdzielana przecinkami lista parametrów importu z okreĞleniem ich wartoĞci. BULK INSERT Product FROM C:Ksiæľka_hurtownie_helionprodukty.csv WITH ( FIELDTERMINATOR = , , ROWTERMINATOR = , FIRSTROW = 2 , MAXERRORS = 100, ERRORFILE = C:Ksiæľka_hurtownie_helionlady.txt ) W przykáadzie podane zostaáy parametry okreĞlające:  FIELDTERMINATOR — separator rozdzielający kolejne pola rekordu, najczĊĞciej przecinek lub Ğrednik;  ROWTERMINATOR — separator rozdzielający kolejne rekordy, najczĊĞciej zmiana wiersza;  FIRSTROW — od którego wiersza naleĪy czytaü dane z pliku Ĩródáowego; wartoĞü wiĊksza od 1 jest najczĊĞciej spowodowana istnieniem nagáówka albo tym, Īe plik zawiera nazwy kolumn;  MAXERRORS — po jakiej liczbie báĊdów proces ma bezwarunkowo zakoĔczyü dziaáanie;  ERRORFILE — nazwĊ pliku tekstowego, do którego bĊdą wpisywane wiersze zawierające báĊdne dane (oprócz tego tworzony jest plik o dodatkowym rozszerzeniu Error.Txt, zawierający komunikaty odnoszące siĊ do tych wierszy). Ponadto moĪliwe jest jeszcze zdefiniowanie innych parametrów, które okreĞlają:  BATCHSIZE — liczba wierszy w jednej porcji, kaĪda z nich jest kopiowana w ramach pojedynczej transakcji; w przypadku báĊdu krytycznego kaĪda z porcji jest oddzielnie zatwierdzana Commit lub wycofywana ROLLBACK, domyĞlnie caáy plik stanowi pojedynczą transakcjĊ; 114 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania  CHECK_CONSTRAINTS — wszystkie ograniczenia zdefiniowane w tabeli docelowej są sprawdzane podczas importu; jeĞli nie zostanie ustawiona ta opcja, ograniczenia walidujące CHECK oraz kluczy obcych FOREIGN KEY nie są sprawdzane w trakcie importowania, a po zakoĔczeniu są oznaczone flagą NOT-TRUSTED; ograniczenia UNIQUE, PRIMARY KEY oraz NOT NULL są zawsze sprawdzane;  CODEPAGE = { ACP | OEM | RAW | code_page } — okreĞla sposób kodowania pól znakowych (ACP — konwersja na format ANSI lub Microsoft Windows ISO 1252, OEM (domyĞlna) — nastĊpuje konwersja od strony kodowej systemu operacyjnego do strony kodowej zdefiniowanej w SQL Server, RAW — nie nastĊpuje konwersja, code_page — wskazuje jawnie numer strony kodowej), format UTF8 nie jest obsáugiwany;  DATAFILETYPE { char | native | widechar | widenative } — okreĞla reprezentacje zmiennych znakowych (char (domyĞlnie) — zwykáe typy znakowe, native — typy znakowe w narodowej stronie kodowej, widechar — zmienne w formacie unicode, widenative — typy znakowe w narodowej stronie kodowej z wyjątkiem tych, dla których zastosowano unicode);  FIRE_TRIGGERS — powoduje uruchomienie procedur wyzwalanych, utworzonych dla zdarzenia INSERT; procedury te są uruchamiane dla kaĪdej zakoĔczonej transakcji i porcji danych;  FORMATFILE — wskazuje kwalifikowaną nazwĊ pliku formatującego, utworzonego za pomocą polecenia bcp; odwoáanie do niego nastĊpuje, gdy plik danych zawiera zbyt duĪo lub zbyt maáo kolumn, kolumny są zapisywane w innej kolejnoĞci niĪ wystĊpująca w pliku Ĩródáowym, zmienia siĊ ogranicznik kolumn lub zmieniają siĊ inne elementy formatu; plik ten moĪe byü edytowany tak jak kaĪdy plik tekstowy;  KEEPIDENTITY — wskazuje, Īe do pól automatycznie inkrementowanych IDENTITY wstawiane bĊdą wartoĞci pobrane z pliku; jeĞli nie wyspecyfikowano, uruchamiana jest generacja wartoĞci po stronie serwera;  KEEPNULLS — do pustych pól bĊdą wstawiane wartoĞci NULL;  KILOBYTES_PER_BATCH — okreĞla szacunkowy przydziaá pamiĊci na jedną porcjĊ danych; domyĞlnie jest wartoĞcią nieokreĞloną, wynikającą z ustawienia parametru BATCHSIZE;  LASTROW — numer ostatniego wiersza, który bĊdzie importowany z pliku;  ORDER ({column [ ASC | DESC ]}[,...n]) — okreĞla, w jaki sposób bĊdą sortowane dane w tabeli docelowej; nie ma zastosowania, jeĞli zostaá na niej utworzony indeks grupujący CLUSTERED;  ROWS_PER_BATCH — szacunkowa liczba wierszy w zbiorze Ĩródáowym;  TABLOCK — blokuje dostĊp do kopiowanych wierszy przez transakcje odwoáujące siĊ do zasilanej tabeli; wynika to z poziomu izolacji transakcji. Rozdziaä 4. i Integracja danych 115 Przy okazji moĪna wskazaü na dwa waĪne przypadki, które powodują krytyczny báąd przetwarzania. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, gdy plik przeznaczony na báĊdne wiersze juĪ istnieje. Pojawia siĊ wtedy komunikat o postaci: Msg 4861, Level 16, State 1, Line 1 Cannot bulk load because the file C:KsiąĪka_hurtownie_helionlady.txt could not be opened. Operating system error code 80 (Plik istnieje). Kolejny dotyczy zasilania tabeli, dla której zdefiniowano klucz podstawowy, a w Ĩródle istnieją wiersze powodujące powielenie ich wartoĞci. Komunikat ma wtedy postaü: Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1 Violation of PRIMARY KEY constraint PK__Product__E5E6F73B06CD04F7 . Cannot insert duplicate key in object dbo.Product . The statement has been terminated. Aby pokazaü dziaáanie kopiowania masowego, przygotowany zostaá plik tekstowy o postaci: T_PK,Tow,K_PK,Kat 21,Mazurki FCh,9,11 22,Zestaw,xxx,Akcesoria 23,Gio 15,7 24,Leksykon; 25,19,Podrúczniki 26,Statyw AX,7,Akcesoria Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn. W kolejnych wierszach zawarte są dane. Tylko wiersz o identyfikatorze 21 zawiera dane we wáaĞciwej postaci. W nastĊpnych wierszach są zawarte dane o niezgodnym typie albo jest ich zbyt maáo, albo zastoso- wano záy separator. Na skutek wykonania polecenia BULK INSERT wszystkie niepo- prawne wiersze zostaáy umieszczone w pliku blady.txt. 22,Zestaw,xxx,Akcesoria 23,Gio 15,7 24,Leksykon; 25,19,Podrúczniki 26,Statyw AX,7,Akcesoria Natomiast komunikaty związane z tymi báĊdami zawarte są w pliku blady.txt.Error.Txt i mają postaü: Row 3 File Offset 40 ErrorFile Offset 0 - HRESULT 0x80020005 Row 4 File Offset 65 ErrorFile Offset 25 - HRESULT 0x80020005 Row 5 File Offset 92 ErrorFile Offset 52 - HRESULT 0x80020005 OczywiĞcie wnikliwy Czytelnik powie, Īe Ĩródáa w postaci danych zapisanych w MS SQL Server oraz w plikach tekstowych nie wyczerpują wszelkich moĪliwoĞci inte- gracji danych pochodzących ze Ĩródeá heterogenicznych. CóĪ, moĪna zaáoĪyü, Īe kaĪdy komercyjny serwer baz danych moĪe generowaü plik tekstowy, a ten moĪe byü odczytany przy uĪyciu BULK INSERT, ale powoduje to koniecznoĞü utworzenia „warstwy poĞredniej”, co spowalnia proces migracji. Istnieje jednak moĪliwoĞü bezpo- Ğredniego odpytania serwerów innych typów. Pierwszym rozwiązaniem jest zastosowanie polecenia OPENROWSET, w którym naleĪy zdefiniowaü trzy parametry. Pierwszym jest nazwa dostawcy sterownika do serwera wybranego typu, drugi, charakterystyczny dla 116 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania kaĪdego sterownika, z reguáy zawiera informacje o instancji bazy danych oraz trybie uwierzytelnienia, trzecim jest zapytanie, które ma zostaü wykonane w okreĞlonej lo- kalizacji. Prezentowany przykáad odnosi siĊ do serwera MS SQL i ma za zadanie wy- Ğwietlaü nazwy towarów z tabeli Towar przy uwierzytelnieniu dziedziczonym po systemie operacyjnym. SELECT a.* FROM OPENROWSET( SQLNCLI , Server=AP;Trusted_Connection=yes; , SELECT NazwaTowaru FROM BazaRelacyjna.dbo.Towar ) AS a; Drugi wariant pokazuje wykonanie tego samego zapytania na tej samej maszynie przy zmianie uwierzytelnienia na okreĞlone po stronie serwera bazy danych. SELECT a.* FROM OPENROWSET( SQLNCLI , Data Source=AP;UID=sa;PWD=haslo; , SELECT NazwaTowaru FROM BazaRelacyjna.dbo.Towar ) AS a; W trzecim przypadku zmieniona zostaáa definicja Ĩródáa danych w ten sposób, Īe za- miast zastosowania zapytania wybierającego odwoáano siĊ wprost do tabeli. Jest to równowaĪne wybraniu z niej wszystkich pól i wierszy. SELECT * FROM OPENROWSET( SQLNCLI , Data Source=AP;UID=sa;PWD=haslo; , BazaRelacyjna.dbo.Towar) Zamiast podawaü áaĔcuch poáączeniowy w sposób jawny, uĪywając nazw parametrów poáączenia, moĪemy uzyskaü ten sam efekt, podając tylko ich wartoĞci separowane Ğrednikami. SELECT * FROM OPENROWSET( SQLNCLI , AP ; sa ; haslo , BazaRelacyjna.dbo.Towar) MoĪna oczywiĞcie powiedzieü, Īe to jednak nie rozwiązuje problemu, poniewaĪ w dalszym ciągu poruszamy siĊ w sferze serwerów MS. Pokazywanie wszystkich przykáadów dla kaĪdego moĪliwego do zdefiniowania sterownika do serwera baz da- nych nie jest celowe. Dlatego ograniczmy siĊ tylko do odpytania Ĩródáa w przypadku najsilniejszej konkurencji, jaką jest niewątpliwie Oracle. W prezentowanym przykáa- dzie zastosowany zostaá sterownik Microsoftu dla Oracle o nazwie MSDAORA; sid okreĞla nazwĊ serwisu (instancji serwera), z którym siĊ áączymy. SELECT * FROM OPENROWSET( MSDAORA , sid ; uzytkownik ; haslo , SELECT * FROM Osoby) Innym podejĞciem jest zdefiniowanie serwera poáączonego LINKED SERVER. W ta- kim przypadku definicjĊ áaĔcucha poáączeniowego wykonujemy w narzĊdziach wizu- alnych MS SQL, a w zapytaniu pozostaje nam jedynie odwoáaü siĊ do jego nazwy Polaczony oraz zdefiniowaü zapytanie lub wskazaü na tabelĊ albo perspektywĊ. SELECT * FROM OPENQUERY(Polaczony, SELECT * FROM BazaRelacyjna.dbo.towar ) AS test Rozdziaä 4. i Integracja danych 117 W związku z tym pozostaje odpowiedzieü na podstawowe pytanie. Czy warto korzy- staü z narzĊdzi wizualnych Integration Services? Mimo wszystko wydaje siĊ, Īe tak. Przede wszystkim proponowane przez twórców kontrolki mają wbudowane algoryt- my optymalizujące, co moĪe mieü wpáyw na czas przetwarzania zadaĔ. W przypadku bardzo duĪych wolumenów danych jest to nie do przecenienia. Jedynym problemem z wydajnoĞcią przetwarzania moĪe byü stosowanie wielu tabel poĞredniczących, co znacząco spowalnia pracĊ (zapis i odczyt z urządzeĔ fizycznych są znacznie wolniej- sze niĪ wszystkie inne operacje). Dlatego w miarĊ moĪliwoĞci naleĪy takich operacji unikaü. JeĞli jednak wolimy korzystaü bezpoĞrednio z zapytaĔ, to warto rozwaĪyü wykorzystanie ich jako elementu zadania Execute SQL. Kolejną waĪną cechą jest moĪliwoĞü ustanowienia Ğcisáej kolejnoĞci przetwarzania zadaĔ oraz wbudowana ob- sáuga báĊdów zarówno na poziomie definiowania pojedynczego zadania, jak i póĨniej, na poziomie definiowania terminarza w postaci szeregowo przetwarzanych kroków. W pierwszym przypadku istnieje moĪliwoĞü warunkowego rozwidlenia procesów, co moĪe mieü równieĪ wpáyw na wydajnoĞü. Skorowidz A Access Data Objects, 61 Access mode, 66 Actions, 361 ADDCALCULATEDMEMBERS, 208, 210, 220, 283 addytywnoĞü funkcji agregującej, 199 ADO, 64 ADO.NET, 64 ADO.NET Destination, 68 AdomdCommand, 328 AdomdDataAdapter, 328 AGGREGATE, 281 AggregateFunction, 199 AggregationPrefix, 200 akcje, 179, 311 CommandLine, 183 Dataset, 183 definiowanie, 180 Drillthrough, 182, 183 Html, 183 Proprietary, 183 Report, 183 Rowset, 183 Statement, 183 Szukaj wartosci, 181 typy akcji, 183 URL, 183, 312 WyĞwietl mape, 182 Zglebianie, 183 akcje dla raportów, 361 definicja typu akcji, 362 aliasowanie kolumn, 64 ALL, 52 AllMembers, 279 ALTER CUBE, 306 ALTER DATABASE, 21 analityczne przetwarzanie danych, 383 analityczne struktury OLAP, 121 analizy wielowymiarowe, 13 Analysis Services, 57, 119, 121, 187 Ancestor, 232 ANCESTOR, 235, 248, 281 ANCESTORS, 283 AS, 219, 288 ASC, 251 ASCENDANTS, 284 Assemblies, 37 ASSEMBLY, 39 ASSOCIATED_MEASURE_GROUP, 310 atrybuty wymiaru, 192 Attribute, 197 AttributeAllMemberName, 196 AttributeHierarchyDisplayFolder, 192 AttributeHierarchyEnabled, 192 AttributeHierarchyOptimizedState, 192 AttributeHierarchyOrdered, 193 AttributeHierarchyVisible, 193 automatyczne poprawianie báĊdnych wpisów, 94 automatyczne tworzenie kluczy, 170 autoryzacja, 125 AverageOfChildren, 199 AVG, 51, 242, 258, 262, 281 AXIS, 284 B Back Up, 10 BACK_COLOR, 233 Banach Stefan, 48 BASC, 252 BATCHSIZE, 113 baza danych, 9 388 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania BDESC, 253, 271 biblioteki CLR, 40 báĊdne wpisy w tabelach relacyjnych, 94 báĊdy, 198 báĊdy zapisu, 47 BOTTOMCOUNT, 284 BOTTOMPERCENT, 284 BOTTOMSUM, 284 Browser, 151 BULK INSERT, 113, 115 Business Intelligence, 57 rodzaje projektów, 57 tworzenie projektu, 57 Button, 325 ByAccount, 199 C C#, 42, 326 CACHE, 64 CALCULATE, 173 CALCULATIONCURRENTPASS, 281 CALCULATIONPASSVALUE, 281 Cancel, 77 CancelEvent, 76 CAPTION, 312 Caption is MDX, 180 Cardinality, 197 CASE, 307 CELL CALCULATION, 314 CELL PROPERTIES, 233 CHECK, 89 CHECK_CONSTRAINTS, 114 Children, 229, 235, 279 CLOSINGPERIOD, 240, 281 CLR, 40 CLUSTERED, 28 COALESCEEMPTY, 261, 281 CODEPAGE, 114 Collation, 196, 200 COM Components, 325 CommandText, 328 COMPUTE, 32 Connection, 328 Connection Manager, 59, 66, 87, 122 Connection Project, 58 Connection Properties, 369 connection string, 46, 122 ConnectionString, 327 Containers, 72 Control Flow, 59 Control Flows Items, 59 Copy Database, 10 CORRELATION, 281 COUNT, 50, 55, 199, 258, 279, 282 COUSIN, 281 COVARIANCE, 282 COVARIANCEN, 282 CREATE ACTION, 311, 312 CREATE CELL CALCULATION, 315 CREATE GLOBAL CUBE, 309 CREATE KPI, 310 CREATE MEMBER, 306 CREATE SET, 309 CREATE SUBCUBE, 288 CREATE TABLE, 110 CreationDate, 76 CreationName, 76 CreatorComputerName, 76 CreatorName, 76 CROSSJOIN, 192, 212, 215, 267, 269, 284 CUBE, 20, 21, 25, 26 Cubes, 141 Current, 280 CurrentMember, 225, 260, 263, 279 CurrentOrdinal, 279 CurrentStorageMode, 196 CustomRollupColumn, 193 CustomRollupPropertiesColumn, 193 D dane, 48 Data Connections, 61 Data Flow, 59, 60, 61, 86, 94, 95 Data Flow Destinations, 60 Data Flow Sources, 60 Data Flow Task, 59 Data Flow Transformations, 60 Data Marts, 51 Data Mining, 157, 384 Data Set, 365 Data Source, 121 DATAFILETYPE, 114 DataGridView, 325 DataMember, 279 DataSet, 328 DataType, 199 daty, 47 DDL, 288 DEALLOCATE, 36 DefaultMeasure, 200 DefaultMember, 193, 279 definicja kostki, 155 definicja KPIs, 177, 178, 179 definicja áaĔcucha poáączeniowego, 63, 126 definicja mapowania kolumn, 68 definicja parametru wielowartoĞciowego, 379 Skorowidz 389 definicja poáączenia z bazą, 8, 125 definicja pól obliczanych dla raportu, 365 definicja przekierowania báĊdnych danych z kontrolki reprezentującej Ĩródáo, 69 definicja samozáączenia, 53 definicja skryptu dla zadania Execute SQL, 96 definicja wáaĞciwoĞci zadania przetwarzania procesu, 81 definicja zadania Job, 105 definicja Ĩródáa danych ADO, 65 definicja Ĩródáa danych typu plik Excela, 87 definiowanie akcje, 180 akcje dla raportów, 361 automatyczne tworzenie kluczy, 170 dostĊp do atrybutów wymiarów, 186, 187 dostĊp do definicji hurtowni, 185 dostĊp do komórek kostki, 186 dostĊp do kostek, 185 dostĊp do wymiarów, 186 elementy skáadowe przepáywu, 96 elementy wymiaru czasu, 152 grupy hierarchiczne, 365 hurtownia danych jako zewnĊtrzne Ĩródáo DELETE FROM, 169 DENSE_RANK, 30 DependsOnDimension, 196 DESC, 252, 271 DESCENDANTS, 209, 235, 236, 258, 284 Description, 193, 196, 199 danych dla MS Excel, 318 mapowanie kolumn, 64 miary, 172 miary ad hoc, 218 nazwane zapytania, 188 operacje na zbiorach atrybutów, 270 poáączenia, 62, 123 poáączenia dla wymiaru w postaci relacji referencyjnej, 162 role, 184 sposób zachowania siĊ kontrolki w przypadku pojawienia siĊ wyjątku, 66 tabela docelowa, 66 typ kalendarza, 153 wymiary, 51 wymiary ad hoc, 232 wymiary czasu, 150 wyraĪenie filtrujące, 351 zaawansowane elementy kostki, 173 zbiory atrybutów ad hoc, 225 zewnĊtrzne Ĩródáo danych dla MS Excel, 318 záoĪona struktura dla wymiaru czasu, 267 zmienne, 73 Ĩródáo danych ADO, 64 DESCRIPTION, 312 Destination Column, 68 Detach, 10 diagram perspektywy Ĩródáa danych, 147, 148 diagram schematu relacyjnego bazy danych, 11 Dimension, 278 Dimensions, 278 DIMENSIONS, 54 Dimensions.Count, 279 DiscretizationBucketCount, 193 DiscretizationMethod, 193 DISPLAY_FOLDER, 310 DisplayFolder, 199 DISTINCT, 136, 285, 360 DistinctCount, 199 DISTINCTCOUNT, 282 DMX SQL, 13 dodawanie do perspektywy Ĩródáa danych dodatkowych Ĩródeá danych, 146 dodawanie kontrolki do panelu narzĊdziowego Toolbox, 324 dodawanie miary do kostki, 171 dodawanie pól do Ĩródáa danych raportu, 350 dodawanie przepáywu do definicji pakietu, 60 dodawanie relacji dla wymiaru, 156 dodawanie tabeli do definicji wymiaru, 138 dodawanie wymiaru do definicji kostki, 173 doáączanie bazy danych do serwera, 9 dostĊp do definicji hurtowni, 185 drąĪenie danych, 52, 312 DRILLDOWNLEVEL, 285 DRILLDOWNLEVELBOTTOM, 285 DRILLDOWNLEVELTOP, 285 DRILLDOWNMEMBER, 285 DRILLDOWNMEMBERBOTTOM, 285 DRILLDOWNMEMBERTOP, 285 DRILLTHROUGH, 312 DRILLUPLEVEL, 285 DRILLUPMEMBER, 285 DROP, 288, 289 DROP CELL CALCULATION, 315 DROP MEMBER, 307 DROP SUBCUBE, 289, 294 drzewiasta struktura wymiaru rodzic — potomek, 54 Dts.Variables(), 78 Duplicate key, 198 dynamiczne przetwarzanie zapytaĔ, 36 E edycja poáączenia z plikiem Excela, 88 edycja Ĩródáa danych, 127, 128 edytor wyraĪeĔ, 93 390 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania elementy hurtowni danych, 48 eliminacja wartoĞci NULL, 260 ERROR, 287 Error log path, 198 ErrorCode, 77 ErrorConfiguration, 196, 200 ErrorDescription, 77 ERRORFILE, 113 EstimatedCount, 193 EstimatedRows, 200 ETL, 46, 47 Evaluate Expression, 92 Excel, 87, 317 definicja ukáadu tabeli przestawnej, 320 definiowanie poáączenia, 318 definiowanie zewnĊtrznego Ĩródáa danych, 318 kreator raportu przestawnego, 323 kreator wykresów przestawnych, 322 opcje tabeli przestawnej, 321 tabele przestawne, 321 wybór hurtowni danych, 319 wybór kostki dla zdefiniowanego poáączenia z hurtownią danych, 319 wybór serwera hurtowni danych, 319 wykresy przestawne, 322 EXCEL, 64 EXCEPT, 232, 285 EXCLUDEEMPTY, 258 Execute SQL, 94, 95, 117 Execute SQL Task, 169 ExecutionInstanceGUID, 76 ExecutionStatus, 77 ExecutionValue, 77 EXISTS, 285 Export Data, 10 EXTRACT, 285 Extract, Transform, Load, 46 Flow Task, 89 FONT_FLAGS, 233 FONT_NAME, 233 FONT_SIZE, 233 FOR, 314 For Loop, 72, 73, 74 inkrementacja pĊtli, 74 licznik, 74 Script, 74 zadania przetwarzania procesu, 80 FORE_COLOR, 233 Foreach ADO, 85 Foreach ADO.NET Schema Rowset, 85 Foreach File, 85 Foreach From Variable, 85 Foreach Item, 85 Foreach Loop, 73, 83 definicja ograniczeĔ, 91 definicja typu mapowania zmiennych, 85 definicja typu przeglądanych elementów, 84 definicja zmiennych dla pakietu z zagnieĪdĪonymi kontenerami, 90 kody typów obiektów, 85 zadanie Data Flow, 86 Foreach Nodelist, 85 Foreach SMO, 85 FORMAT_STRING, 233 FORMATFILE, 114 formatowanie warunkowe, 233 FormatString, 199 FTP, 64 funkcje agregujące, 14, 50, 262 przez uĪytkownika, 35 funkcje analityczne, 273 funkcje jĊzyka MDX, 280 funkcje rankingowe, 31 funkcje statystyczne, 273 Fuzzy Grouping, 102, 103, 104 definicja kontrolki, 102 Fuzzy Lookup, 95, 96, 100 funkcje agregujące definiujące miary, 199 funkcje agregujące zdefiniowane F Fact, 157 FIELDTERMINATOR, 113 FILE, 64 File Enumerator, 84 FILTER, 213, 243, 245, 247, 248, 268, 271, 272, 285 filtrowanie w zapytaniach MDX, 246 FIRE_TRIGGERS, 114 Firstchild, 199, 225, 226, 227, 228, 279 FirstNonEmpty, 199 FIRSTROW, 113 FirstSibling, 279 FLATFILE, 64 definicja tabeli sáownikowej, 97 definiowanie elementów skáadowych przepáywu, 96 definiowanie kolumn tabeli Ĩródáowej, 97 mapowanie kolumn tabeli docelowej, 99 zawansowane opcje, 98 G Gauge, 374 GENERATE, 225, 234, 285 Generate Scripts, 10 Skorowidz 391 generowanie kostka, 171 plan wykonania zapytania, 16 schemat z poziomu struktury wymiaru, 169 tabela po stronie relacyjnej, 168 GLOBAL CUBE, 309 GOAL, 310 Goal Expression, 177, 179 Google Maps, 364 GROUP BY, 14, 18 GROUPING SETS, 22, 23, 26 GroupingBehavior, 193 grupa miar, 172 grupowanie, 18 grupowanie nad oknem logicznym, 28 grupowanie rozmyte, 102, 103, 104 grupy hierarchiczne, 365 gwiazda, 55, 56 H HEAD, 285 HIDDEN, 290 hierarchia rodzic — potomek, 53 hierarchiczna struktura wymiaru o dwóch poziomach, 52 HIERARCHIZE, 285 Hierarchy, 275, 278 HOLAP, 48 HTTP, 64 hurtownia danych, 43, 384 elementy, 48 proces przetwarzania, 43 struktura, 43 wymiary, 49, 51 zastosowanie, 44 zawartoĞü pojedynczej komórki, 51 Hybrid OnLine Analytical Processing, 48 I ID, 196 Ignore errors count, 198 IIF, 233, 261, 282 indeksy CLUSTERED, 28 INSERT, 110, 168 INSERTED, 110 InstanceSelection, 193 INSTR, 259 instrukcje warunkowe, 260 integracja danych, 46, 57 Integration Services, 57, 66 InteractiveMode, 76 INTERSECT, 286 INVOCATION, 312 IsAggregatable, 193 ISANCESTOR, 280 ISEMPTY, 260, 261, 280 ISGENERATION, 280 ISLEAF, 280 ISSIBLING, 281 Item, 279, 280 JDBC, 46 jeden do wielu, 53 jĊzyk C#, 326 Job, 105 JOIN, 17, 18, 22, 32 J K kalendarze, 151, 152 KEEPIDENTITY, 114 KEEPNULLS, 114 Key error action, 198 Key not found, 198 KeyColumns, 194 KILOBYTES_PER_BATCH, 114 klucz gáówny wymiaru, 164 klucz obcy, 55, 120 kluczowe wskaĨniki wydajnoĞci, 177 kod Transact-SQL, 101 kodowanie zmiennych znakowych, 169 kolory okna poleceĔ systemowych, 82 komórki, 51 kompaktowanie bazy danych, 101 konfiguracja Reporting Services, 339 kontenery, 72 For Loop, 72, 73, 74 Foreach Loop, 73, 83 Sequence, 73 korelacja, 274 kostka, 54, 141, 154, 159 akcje, 179 definiowanie zaawansowanych elementów, 173 dodawanie wymiaru, 173 elementy skáadowe w procesie przetwarzania, 145 GLOBAL CUBE, 309 kluczowe wskaĨniki wydajnoĞci, 177 KPIs, 177 metody tworzenia, 142 miary, 142 miary kalkulowane, 174 392 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania kostka nazwy kostek, 144 szablony, 171 tabela faktów, 142 wáaĞciwoĞci, 200 wybór miar, 142 wybór wymiaru, 143 wymiary, 143 kostka o strukturze páatka Ğniegu, 160 tworzenie, 161 kowariancja populacji, 274 kowariancja próbki, 274 KPIs, 177, 178 kreator definiowania wáaĞciwoĞci obiektu Ĩródáa danych ADO, 62 kreator poáączenia, 61, 122 L LAG, 265, 279 Language, 196 LastChild, 199, 227, 279 LastNonEmpty, 199 LASTPERIODS, 286 LASTROW, 114 LastSibling, 279 LEAD, 237, 279 LEAVES, 287 Level, 275, 278 Levels, 279 Levels.Count, 279 liczebnoĞü elementów, 50 LINKED SERVER, 116 LINKMEMBER, 281 LINREGINTERCEPT, 282 LINREGPOINT, 282 LINREGR2, 282 LINREGSLOPE, 282 LINREGVARIANCE, 282 lista parametrów typu ReadWrite, 79 LocaleId, 76, 77 LOOKUPCUBE, 282 ã áadowanie danych do schematu, 48 áaĔcuch poáączeniowy, 46, 63, 122 M MachineName, 76 Maintenance Plan Tasks, 59 Many-to-Many, 157 mapowanie kolumn, 64 MAX, 199, 282 MAXERRORS, 113 MAXROWS, 313 MDX, 121, 179, 203 MDX SQL, 13, 44, 203 MdxMissingMemberMode, 196 MeasureExpression, 199 MEASURES, 54 MEDIAN, 282 MEMBER, 219 MemberNamesUnique, 194 Members, 277, 279, 281 MembersWithData, 194 MembersWithDataCaption, 194 MEMBERTOSTR, 287, 311 menedĪer poáączeĔ, 123 MERGE, 109, 110, 112 Merge Join, 170 MessageBox, 91, 329 metody jĊzyka MDX, 278 miary, 54 miary ad hoc, 218 miary kalkulowane, 174, 176 wáaĞciwoĞci, 199 migracja danych, 59, 109 MIN, 199, 283 MiningModelID, 196 model páatka, 55, 160 modyfikacja struktury hurtowni danych, 146 MOLAP, 48 MONTH, 365 most dostĊpu do danych, 46 MS Business Intelligence, 317 MS Management Studio, 167 MS SQL Agent, 104 MS SQL Server, 47 MS SQL Server 2008, 7 MsgBox, 78 MSMQ, 64 MSOLAP100, 64 MTD, 223, 245, 286 MultiDimensional eXtension, 44 Multidimensional OnLine Analytical Processing, 48 MULTIFILE, 64 MULTIFLATFILE, 64 N Name, 280 NameColumn, 194 NAMETOSET, 286 NamingTemplate, 194 Skorowidz 393 nazwane zapytania, 188 tabele Ĩródáowe, 188 tworzenie, 189 nazwy baz danych, 125 nazwy kostek, 144 nazwy logiczne poáączenia, 126 nazwy symboliczne, 125 New Database, 9 New Dimension, 132 New Measure Group, 172 New Named Query, 146, 187 NextMember, 236, 263, 279 nietrwaáe struktury wielowymiarowe, 287 No Relationship, 157 NON VISUAL, 289 None, 199 NONEMPTY, 207, 212, 227, 233, 246, 249, 269, 270 NONEMPTYCROSSJOIN, 286 NOTEMPTY, 243 NTILE, 30 NULL, 36, 53, 110, 260 Null key converted to unknown, 198 Null key not allowed, 198 Number of errors, 198 numeracja wierszy, 28 O obiekty ASSEMBLY, 39 Object Explorer, 9, 204 ODBC, 46, 64 OfflineMode, 76 okna logiczne, 30 okreĞlanie terminarzy wykonaĔ zadania, 107 OLAP, 45, 46, 201 OLE DB, 46, 66, 123 OLEDB, 64 OLEDB connection manager, 86 OLTP, 45 On error action, 198 On Line Analytical Processing, 45 On Line Transactional Processing, 45 OPENINGPERIOD, 239, 281 OPENROWSET, 115 operacje na zbiorach atrybutów, 212, 270 optymalizacja zapytaĔ, 15, 17 ORACLE, 64 ORDER, 114, 251, 253, 286 ORDER BY, 28, 33 OrderBy, 194 OrderByAttribute, 194 ORDINAL, 279, 283 OVER, 28, 39 OverwriteDataSources, 337 P PackageID, 76 PackageName, 76 pakiety integracyjne, 104 pamiĊü, 43 panel wielozakáadkowy, 325 panel zapytaĔ MDX, 204 PARALLELPERIOD, 238, 281 Parent, 231, 232, 279 PARTITION BY, 30, 32, 39 partycje logiczne, 28 peána nazwa kwalifikowana, 41 PercentComplete, 77 PERIODSTATE, 243 PERIODSTODATE, 242, 244, 286 perspektywa Ĩródáa danych, 127, 128, 129 nazwa logiczna perspektywy, 131 tworzenie, 128 widok struktury, 131 wáaĞciwoĞci poáączenia, 129 wybór tabel, 130 perspektywy, 119, 120 definiowanie elementów hurtowni, 188 plan wykonania zapytania, 16 pliki bazy danych, 10 páatek Ğniegu, 56, 160 podkostka, 288 podraporty, 354 podsumowania, 32 podziaá na okna logiczne, 30 Pointer, 66 pole tekstowe, 325 poáączenie z bazą, 8 poáączenie z plikiem Excela, 88, 92 porównania rozmyte, 100 poziomy definiowania miar i wymiarów w hurtowni danych, 54 PREDICT, 283 PrevMember, 236, 260, 263, 279 ProactiveCaching, 196, 200 proces integracji danych, 46 proces przetwarzania, 43 ProcessingGroup, 196 ProcessingMode, 196, 200 ProcessingPriority, 196, 200 Product Template, 163, 164 ProgressCountHigh, 77 ProgressCountLow, 77 ProgressDescription, 77 projekt Analysis Services, 121 projekt Business Intelligence, 57 projekt hurtowni danych, 122 Propagate, 77 394 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania Properties, 280 przeciągnij i upuĞü, 174 przekroje, 52 przepáyw, 60, 89 przeszukiwanie elementów zdefiniowanej kolekcji obiektów, 83 przetwarzanie, 43 przetwarzanie analityczne, 43, 45, 384 przetwarzanie struktur mieszanych, 48 przetwarzanie transakcyjne, 45 przetwarzanie wymiaru, 137 przycisk polecenia, 325 przypisanie uĪytkowników do roli, 184 puste transakcje, 47 Q QTD, 223, 245, 286 Query Builder, 332, 333, 370 Query Designer, 349 R RANK, 30, 283 raportowanie, 317 akcje, 361 Excel, 317 grupy hierarchiczne, 365 jĊzyki wyĪszego rzĊdu, 324 Reporting Services, 331 synchronizowanie raportów, 346 raportowanie dla danych pochodzących z hurtowni, 369 definicja pola sterującego wskazaniami wskaĨnika Gauge, 375 filtrowanie, 373 KPI, 374 rozmieszczenie pól zwracanych przez zapytanie, 372 tworzenie poáączenia z hurtownią, 370 tworzenie zapytania, 370 wáaĞciwoĞci skali dla wskaĨnika Gauge, 375 wskaĨniki, 374 wybór kostki Ĩródáowej, 371 raporty dla hurtowni danych, 317 raporty o strukturze macierzowej, 356 definicja rozmieszczenia pól, 357 definicja wáaĞciwoĞci parametru pobierającego dane z zapytania, 359 dodawanie Ĩródáa danych, 358 widok projektu, 357 ReadWrite, 79 Referenced, 157 Regular, 157 relacje, 157, 197 relacje rodzic — potomek, 52 Relational OnLine Analytical Processing, 48 RelationshipType, 197 Reporting Services, 58, 331 definicje pól dla wykresu trójwymiarowego, 377 definicje serwera WWW, 341 definiowanie wáaĞciwoĞci raportu, 337, 338 definiowanie wyraĪenia filtrującego, 351 dodawanie pól do Ĩródáa danych raportu, 350 filtrowanie wielowartoĞciowe, 380 katalog wirtualny, 344 konfiguracja, 339 konfiguracja serwera WWW, 339 nagáówek raportu, 380 nazwa raportu, 338 parametry wielowartoĞciowe, 379 podraporty, 354 Preview Report, 336 przypisanie do kontrolki akcji przeniesienia do zakáadki, 378 Report Builder, 345 repozytorium, 342, 343 serwer WWW, 339 sposób odĞwieĪania danych, 349 sposób uwierzytelnienia, 341 stopka raportu, 380 synchronizowanie raportów, 346 szata graficzna raportu, 336 testowanie serwera WWW, 342 tryb autoryzacji, 341 tworzenie aplikacji raportującej, 331 tworzenie poáączenia ze Ĩródáem danych, 332 tworzenie raportu, 332 tworzenie Ĩródáa danych, 331 tworzenie Ĩródáowego zapytania dla raportu, 332 wizualna prezentacja wyników, 334 wskaĨniki, 374 wybór graficznej postaci raportu, 335 wykresy, 377 zmiana wáaĞciwoĞci raportu, 349 Ĩródáo danych, 331 Restore, 10 RGB, 233 rodzaje kalendarzy, 152 rodzaje relacji, 157 ROLAP, 48 role, 184 role o niepeánych uprawnieniach, 185 ROLLUP, 20, 21, 23, 24, 25 ROLLUPCHILDREN, 283 Skorowidz ROOT, 52, 287 RootMemberIf, 194, 195 ROW_NUMBER, 28, 30 ROWS_PER_BATCH, 114 ROWTERMINATOR, 113 rzeczywisty wymiar czasu, 151 S samozáączenie, 53, 54 SAPBI, 64 Scheduler, 106 Script, 74 ScriptCacheProcessingMode, 200 ScriptErrorHandlingMode, 200 SELECT, 13, 14, 17, 136 Sequence, 73 Serializable, 37 SESSION CUBE, 290 sesyjne zbiory atrybutów, 309 SET, 225 SETTOARRAY, 280 SETTOSTR, 287 Shrink, 10 Shrink Database, 101 Siblings, 276, 279 Similarity threshold, 98 skáadnia nazewnictwa tabeli, 166 skáadnice danych, 51 skoroszyt Excela, 87 skrypty SQL, 10 SMOServer, 64 SMTP, 64 Solution Explorer, 126, 184 sortowanie, 251 Source, 196, 199 SourceDescription, 77 SourceID, 77 SourceName, 77 sposób obliczania miary, 174 sprawdzanie zgodnoĞci danych ze sáownikiem, 94 SQL, 13, 44 SQL Server Destination, 88, 89 SQL Server Management Studio, 7 SqlClient Data Provider, 62 sqlcmd, 82 SQLMOBILE, 64 StartTime, 76 STATEMENT, 312 STATUS, 310 Status Expression, 177, 179 statystyka klienta, 17 STDEV, 283 395 STDEVP, 283 sterowniki dostĊpu do danych, 46, 64, 124 Stop on error, 198 stopieĔ izolacji transakcji, 37 StorageLocation, 200 StorageMode, 196, 200 stosowanie zapytaĔ SQL do migracji danych, 109 STRIPCALCULATEDMEMBERS, 286 strojenie bazy danych, 17 STRTOMEMBER, 281 STRTOSET, 286 STRTOTUPLE, 287 STRTOVALUE, 283 struktura hurtowni danych, 43, 49, 132 modyfikacja, 146 struktura uprawnieĔ do korzystania z hurtowni danych, 184 SUBSET, 286 SUM, 50, 199, 232, 242, 258, 283 suma, 50 synchronizacja danych pochodzących z róĪnych Ĩródeá, 48 synchronizacja raportów, 346 system transakcyjny, 45 szablony, 164 szablony kostki, 171 szablony wymiaru, 163 szacowany plan wykonania zapytania, 16 Ğrednia, 51 ć T TabControl, 325 tabela faktów, 142, 144 tabele poĞrednie, 163 tabele powiązane, 138 tabele przestawne, 321 TABLOCK, 114 Tabular Data Stream Protocol, 17 TAIL, 286 TargetDataSourceFolder, 337 TargetReportFolder, 337 TargetServerURL, 337 TaskID, 76 TaskName, 76 TaskTransactionOption, 76 TDS, 17 tematyczne hurtownie danych, 51 TERADATA, 64 terminarz wykonania zadania, 107 396 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania testowanie nietrwaáe struktury wielowymiarowe, 287 wskaĨniki wydajnoĞci, 178 TextBox, 325 This, 280 TOGGLEDRILLSTATE, 286 Toolbox, 59, 324, 325 TOPCOUNT, 176, 254, 256, 272, 286 TOPPERCENT, 255, 256, 257, 286 TOPSUM, 258, 286 ToString(), 78 Transact-SQL, 13, 37, 101 TREND, 310 Trend Expression, 178, 179 trend zmian, 178 TRUNCATE, 95 TRUNCATE TABLE, 95, 169 tuning bazy danych, 17 TUPLETOSTR, 287 tworzenie analityczne struktury OLAP, 121 baza danych, 9 hurtownia danych, 119 hurtownia danych z zastosowaniem tabel poĞrednich, 163 kostka, 141, 154 kostka o strukturze páatka Ğniegu, 161 kostka sesyjna, 290 miary ad hoc, 218 miary kalkulowane, 174, 175 nazwane zapytania, 188 nietrwaáe struktury wielowymiarowe, 287 perspektywa Ĩródáa danych po stronie hurtowni, 128 podkostka, 288 projekt, 121 projekty Business Intelligence, 57 raporty dla hurtowni danych, 317 struktura hurtowni danych, 132 wymiary, 132, 170 wyraĪenia opisujące miary kalkulowane, 174 Ĩródáo danych, 121, 122 Type, 195 U UnaryOperatorColumn, 195 UNION, 270, 287 UniqueName, 280 UnknownMember, 196, 279 UnknownMemberName, 196 UNORDER, 287 UPDATE CUBE, 292, 294, 295 USE_EQUAL_ALLOCATION, 298 USE_EQUAL_INCREMENT, 298 USE_WEIGHTED_ALLOCATION, 298 USE_WEIGHTED_INCREMENT, 298 uprawnienia do korzystania z hurtowni danych, 184 uruchamianie pakietów integracyjnych, 104 Usage, 195 USE_EQUAL_ALLOCATION, 297, 298 USE_EQUAL_INCREMENT, 297, 298 USE_WEIGHTED_ALLOCATION, 297, 298 USE_WEIGHTED_INCREMENT, 298, 302 UserName, 76 USERNAME, 287 USING, 109 ustanawianie klucza wymiaru, 165 usterki przetwarzania, 47 usuwanie definicji podkostki, 294 uwierzytelnianie, 7 V VALIDMEASURE, 281 Value Expression, 179 ValueColumn, 195 VAR, 283 VariableDescription, 77 VariableID, 77 Variables, 73 VARIANCE, 283 VARIANCEP, 283 VARP, 283 VB, 42 VersionBuild, 76 VersionComment, 76 VersionGUID, 76 VersionMajor, 76 VersionMinor, 76 View T-SQL, 101 Visible, 199, 200 VISUALTOTALS, 287 W wartoĞci NULL, 260 WHEN MATCHED, 110 WHEN NO MATCHED, 110 WHERE, 215, 247, 264, 288 WITH, 19, 219 WITH CUBE, 21 WITH ROLLUP, 20 wáaĞciwoĞci atrybutów wymiaru, 192 wáaĞciwoĞci kostki, 200 wáaĞciwoĞci miary, 199 wáaĞciwoĞci relacji, 197 Skorowidz 397 YTD, 223, 243, 287 Y Z zadania Job, 104, 105 zadania Tasks, 72 zapytania analityczne, 13 wáaĞciwoĞci wymiaru, 196 wáaĞciwoĞci zadania przetwarzania procesu, 81 WMI, 64 WriteEnabled, 196 wspóáczynniki wydajnoĞci KPI, 310 WTD, 223, 245, 287 wybór áaĔcucha poáączeniowego, 63 wybór rodzaju relacji, 157 wybór Ĩródáa danych, 62 wykonywanie zapytania SQL, 169 wykresy, 377 wykresy przestawne, 322 wymiar czasu, 150 definiowanie elementów, 152 definiowanie záoĪonej struktury, 267 kalendarze, 151 wymiary, 49, 54 atrybuty, 138, 192 atrybuty numeryczne, 54 atrybuty opisowe, 54 dodawanie tabeli, 138 edycja, 135 kolumna klucza, 133 kolumna nazwy, 133 nazwa logiczna, 135 opis procesu przetwarzania, 137 przetwarzanie, 135 sposoby tworzenia, 132 stan przetwarzania, 136 szablony, 133 tabela, 133 tabele powiązane, 138 tworzenie, 132 wáaĞciwoĞci, 196 wybór atrybutów, 134 wykaz tabel, 139 wymiary oparte na ciągáych atrybutach, 190 wyznaczanie przedziaáów i zakresów, 251 wyraĪenia MDX, 179 wyĞwietlanie komunikaty, 80 wiele poziomów hierarchii, 234 wyznaczanie miar, 230 wyznaczanie miar jako wyraĪeĔ dla róĪnych elementów i poziomów hierarchii, 236 wyznaczanie podsumowaĔ, 34 wyznaczanie przedziaáów i zakresów dla wymiarów, 251 X XML, 121 COMPUTE, 32 CUBE, 20 elementy, 13 funkcje agregujące, 14 generowanie bieĪącego planu wykonania zapytania, 16 GROUP BY, 18 GROUPING SETS, 23 grupowanie, 18 JOIN, 18 numeracja wierszy, 28 optymalizacja skáadni, 15 plan wykonania zapytania, 16 ROLLUP, 20, 24 statystyka klienta, 17 zapytania DDL, 288 zapytania definiowane po stronie OLAP, 187 zapytania MDX, 203, 329 ADDCALCULATEDMEMBERS, 208, 210, 220 akcje, 311 ALTER CUBE, 306 ANCESTOR, 235, 248 AS, 219 AVG, 258, 262 BASC, 252 BDESC, 253, 271 CASE, 307 CLOSINGPERIOD, 240 COALESCEEMPTY, 261 COUNT, 258 CREATE KPI, 310 CREATE MEMBER, 306 CREATE SET, 309 CREATE SUBCUBE, 288 CROSSJOIN, 212, 215, 269 definiowanie miar ad hoc, 218 definiowanie operacji na zbiorach atrybutów, definiowanie zbiorów atrybutów ad hoc, 225 definiowanie záoĪonej struktury dla wymiaru 270 czasu, 267 DESC, 271 398 Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania zapytania MDX DESCENDANTS, 209, 235, 236, 258 drąĪenie danych, 312 DROP, 289 DROP MEMBER, 307 DROP SUBCUBE, 294 eliminacja wartoĞci NULL, 260 EXCLUDEEMPTY, 258 FILTER, 213, 243, 247, 248, 268, 271 filtrowanie, 216, 246 funkcje, 280 funkcje agregujące, 262 funkcje analityczne, 273 funkcje statystyczne, 273 GENERATE, 225, 234 GLOBAL CUBE, 309 IIF, 233, 261 INSTR, 259 instrukcje warunkowe, 260 ISEMPTY, 260, 261 kostka sesyjna, 290 LAG, 265 LEAD, 237 MEMBER, 219 nietrwaáe struktury wielowymiarowe, 287 NONEMPTY, 207, 212, 227, 249, 269, 270 ON AXIS, 206 ON COLUMNS, 205, 206 ON ROWS, 206 OPENINGPERIOD, 239 operacje na zbiorach atrybutów, 212 ORDER, 251, 253 PARALLELPERIOD, 238 PERIODSTATE, 243 PERIODSTODATE, 242, 244 podkostka, 288 porządkowanie malejące, 253 porządkowanie rosnące, 252 SESSION CUBE, 290 sesyjne zbiory atrybutów, 309 SET, 225 sortowanie, 251 SUM, 258 TOPCOUNT, 254, 256 TOPPERCENT, 255, 256, 257 TOPSUM, 258 tworzenie czáonka, 306 UNION, 270 UPDATE CUBE, 292, 294, 295 USE_EQUAL_ALLOCATION, 297, 298 USE_WEIGHTED_ALLOCATION, 297, 298 USE_WEIGHTED_INCREMENT, 302 wartoĞci null, 207, 216 WHERE, 215, 216, 217, 247, 264 WITH, 219 wskazywanie elementów potomnych lub nadrzĊdnych, 230 wspóáczynniki wydajnoĞci KPI, 310 wymiary, 211 wyĞwietlanie miar, 208 wyĞwietlanie wielu poziomów hierarchii, 234 wyznaczanie miar, 230 wyznaczanie miar jako wyraĪeĔ dla róĪnych elementów i poziomów hierarchii, 236 wyznaczanie przedziaáów i zakresów dla wymiarów, 251 zakres obliczeĔ, 223 zapytania wybierające, 278 zestaw atrybutów, 208, 209 zapytania podsumowujące, 33 zapytania SQL, 119 zawartoĞü pojedynczej komórki, 51 zgáĊbianie danych, 13 zgodnoĞü danych ze sáownikiem, 94 zmiana wáaĞciwoĞci raportu, 349 zmienne, 73 zmienne systemowe, 74, 76 đ Ĩródáo danych, 61, 121 ADO, 61 baza danych, 125 edycja, 127 áaĔcuch poáączeniowy, 122 menedĪer poáączeĔ, 123 nazwa logiczna poáączenia, 126 sterowniki, 124 tryb autoryzacji, 125 tworzenie, 122 uĪytkownik, 126
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: