Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00702 013068 17014358 na godz. na dobę w sumie
Hvordan gaar det? Kurs języka duńskiego dla początkujących - ebook/pdf
Hvordan gaar det? Kurs języka duńskiego dla początkujących - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 190
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63080-03-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


'Hvordan gaar det?' jest przeznaczony przede wszystkim do samodzielnej nauki języka duńskiego dla początkujących. Jako taki kładzie nacisk na słuchanie i naukę podstawowych zwrotów, używanych na co dzień we współczesnym języku duńskim.

Podręcznik nadaje się również jako repetytorium na poziomie A1 oraz A2.

Podręcznik zawiera obszerny materiał dźwiękowy dostępny w Internecie - bezpłatnie.

Dodatkowo kilka godzin wideo - również bezpłatnie.


Michael Hardenfelt pochodzi z Danii, ale od 12 lat mieszka w Polsce. Duńskiego uczy od 8 lat. Pracował także jako nauczyciel języka angielskiego. Studiował językoznawstwo na Copenhagen Business School oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim. Naukę polskiego zaczynał na UJ w Krakowie.

Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie zajmuje się tłumaczeniem oraz nauczaniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hvordan går det? Kurs samodzielnej nauki j(cid:269)zyka du(cid:281)skiego Zasoby mutimedialne w Internecie: 3 godziny nagra(cid:281) d(cid:302)wi(cid:269)kowych oraz ponad godzin(cid:269) wideo Napisał Michael Hardenfelt Wsparcie internetowe oraz dodatkowe ćwiczenia na: www.hardenfelt.com Podr(cid:295)cznik j(cid:295)zyka du(cid:375)skiego  napisany dla Polaków    Autor od 7 lat pracuje w Polsce   jako lektor j(cid:295)zyka du(cid:375)skiego    Doskonale wie, jakie problemy napotykaj(cid:268) Polacy   ucz(cid:268)cy si(cid:295) tego pi(cid:295)knego j(cid:295)zyka  Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Hvordan går det? Kurs j(cid:266)zyka du(cid:276)skiego dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych Copyright: Michael Hardenfelt, 2011 Internetsupport: www.hardenfelt.com ISBN 978-83-63080-03-7 Bogen må ikke videredistribueres i elektronisk form. Kopier og print fra bogen må kun anvendes af brugeren/ licenshaveren til det enkelte eksemplar. Nie wolno przekazywać elektronicznych wersji ksi(cid:261)(cid:298)ki. Kopiowanie oraz drukowanie z ksi(cid:261)(cid:298)ki wył(cid:261)cznie dla u(cid:298)ytkownika/ posiadacza licencji pojedynczego egzemplarza Videoer til systemet/ wideo nale(cid:298)(cid:261)ce do systemu: Deltagere/ uczestnicy: Christiane Majgaard, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Joanna Gałuba, Paweł Buczkowicz, Iwona Buczkowicz, Jan Talma, Gabriela Kling, Magdalena Ciesielska, Agnieszka Piszczek Lydfiler/ pliki dzwi(cid:266)kowe: Michelle Jensen, Michael Hardenfelt, Benn Q. Holm, Christiane Majgaard Poprawki i komentarze: Agnieszka Piszczek Paulina Nosek Copyright: Michael Hardenfelt 2 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p Indledning....................................................................................... Podzi(cid:266)kowania Tak for hjælpen............................................................................... Dodatkowe materiały do nauki du(cid:276)skiego Supplerende materialer til danskundervisning............................... Instrukcja obsługi systemu Brugermanual................................................................................. Rozdział 1. Kapitel 1.......................................................................................... Rozdział 2. Kapitel 2.......................................................................................... Rozdział 3. Kapitel 3.......................................................................................... Rozdział 4. Kapitel 4.......................................................................................... Rozdział 5. Kapitel 5.......................................................................................... Rozdział 6. Kapitel 6.......................................................................................... Rozdział 7. Kapitel 7.......................................................................................... Rozdział 8. Kapitel 8.......................................................................................... Rozdział 9. Kapitel 9.......................................................................................... Klucz do ćwicze(cid:276) Facitliste.......................................................................................... Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 13 Side 29 Side 46 Side 63 Side 77 Side 96 Side 123 Side 146 Side 160 Side 182 Copyright: Michael Hardenfelt 3 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Wst(cid:266)p Indledning Z wielk(cid:261) rado(cid:286)ci(cid:261) oddaj(cid:266) czytelnikom niniejszy podr(cid:266)cznik do nauki j(cid:266)zyka du(cid:276)skiego. Jeg er overordentlig glad for at kunne overdrage læserne denne lærebog i dansk som fremmedsprog. „Hvordan går det?” jest przeznaczony ”Hvordan går det?” er primært tænkt som et przede wszystkim do samodzielnej nauki dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych. Jako taki kładzie nacisk na słuchanie i uczenie si(cid:266) zwrotów podstawowych, u(cid:298)ywanych na co dzie(cid:276), obecnie stosowanych w j(cid:266)zyku du(cid:276)skim. Samodzielna nauka j(cid:266)zyka stanowi dla wi(cid:266)kszo(cid:286)ci ludzi bardzo du(cid:298)e wyzwanie, i dlatego wła(cid:286)nie proponuj(cid:266) potraktować niniejszy podr(cid:266)cznik jako wprowadzenie do rozpocz(cid:266)cia nauki w szkole lub jako przygotowanie do codziennej komunikacji w(cid:286)ród Du(cid:276)czyków, bowiem dopiero wtedy mo(cid:298)na zacz(cid:261)ć mówić. Wszelkie badania nad sposobami nauki j(cid:266)zyków potwierdzaj(cid:261), (cid:298)e gło(cid:286)ne wymawianie i wielokrotne powtarzanie słów oraz zwrotów jest istotne dla zapami(cid:266)tywania tych(cid:298)e zwrotów. Podr(cid:266)cznik zawiera obszerny materiał d(cid:296)wi(cid:266)kowy dost(cid:266)pny w Internecie. Podr(cid:266)cznik nadaje si(cid:266) równie(cid:298) jako repetytorium na poziom A1 oraz A2. Mieszanie ró(cid:298)nych sposobów i podr(cid:266)czników sprzyja procesowi nauczania, a „Hvordan går det?” powtarza podstawowe zasady j(cid:266)zyka du(cid:276)skiego, mo(cid:298)e w nieco innym zestawie i kolejno(cid:286)ci ni(cid:298) w poprzednim podr(cid:266)czniku, z którego korzystałe(cid:286), ale wła(cid:286)nie taka powtórka jest zwykle lepsza ni(cid:298) (cid:286)l(cid:266)czenie nad stronami, które ju(cid:298) znasz. selvstudium til begyndere. Som sådan lægges der vægt på at lytte og på indlæringen af grundlæggende udtryk som anvendes i moderne dansk. Selvstudium af et nyt sprog er for de fleste mennesker en betydelig udfordring, og netop derfor foreslår jeg at betragte nærværende lærebog som en indledning forud for påbegyndelse af indlæring i en skole eller i det virkelige liv blandt danskere, for det er trods alt først der man rigtigt kan begynde at tale. Alle undersøgelser af sprogindlæring bekræfter at hørlig udtale og adskillige gentagelser af ord og udtryk er meget væsentligt for at huske disse udtryk. Til lærebogen eksisterer et omfangsrigt lydmateriale, som er tilgængeligt på internettet. Lærebogen er endvidere velegnet som repetition på niveau A1 og A2. Der er altid godt at blande forskellige undervisningssystemer, og ”Hvordan går det?” gentager de grundlæggende principper for dansk på en måde der måske er lidt anderledes end den der blev benyttet i den tidligere lærebog, og netop sådan en repetition er som regel bedre end at sidde og svede over tekster som du allerede kender. Copyright: Michael Hardenfelt 4 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Pracuj(cid:266) ju(cid:298) od 8 lat jako lektor j(cid:266)zyka du(cid:276)skiego w Polsce, a wcze(cid:286)niej pracowałem tak(cid:298)e jako lektor j(cid:266)zyka angielskiego. Je(cid:298)eli chodzi o podstawow(cid:261) nauk(cid:266) j(cid:266)zyka du(cid:276)skiego, to na du(cid:276)skim rynku istniej(cid:261) ju(cid:298) ró(cid:298)ne dobre podr(cid:266)czniki. Prawie wszystkie s(cid:261) jednak przeznaczone do nauki w klasie i bardzo trudno korzystać z nich bez nauczyciela. Wła(cid:286)nie dlatego, korzystaj(cid:261)c przy okazji z mojego do(cid:286)wiadczenia z polskoj(cid:266)zycznymi studentami, zdecydowałem si(cid:266) na opracowanie niniejszego projektu. Zdecydowałem te(cid:298), (cid:298)e projekt ten ma być osobistym dziełem, które zawierać b(cid:266)dzie du(cid:298)o potocznych i nowoczesnych wyrazów. Podczas redagowania tekstów mał(cid:261) uwag(cid:266) zwracałem te(cid:298) na poprawno(cid:286)ć polityczn(cid:261), co podczas korzystania z systemu ma skłonić do refleksji, dyskusji i zabawy. (cid:297)ycz(cid:266) przyjemnej i skutecznej nauki du(cid:276)skiego !!! Michael Hardenfelt, 2011 Jeg har arbejdet i 8 år som dansklærer i Polen, og tidligere arbejdede jeg også som engelsklærer. Når det drejer sig om grundlæggende danskundervisning, så er der nu et stort udvalg på det danske marked. Næsten alle er imidlertid udarbejdet med henblik på klasseundervisning, og det er meget svært at anvende dem uden hjælp fra en lærer. Netop derfor besluttede jeg mig for at udarbejde nærværende projekt, hvor jeg til lejligheden kunne anvende min erfaring med polsksprogede studerende. Jeg besluttede ligeledes at nærværende projekt skal være et personligt projekt, hvilket medfører at det indeholder flere dagligdags udtryk og mere moderne sprog end typiske lærebøger. Jeg har også prøvet at undgå politisk korrekthed under redigering af teksterne, hvilket jeg håber kan motivere til overvejelse, diskussion og leg i forbindelse med anvendelsen af systemet. Jeg ønsker dig en behagelig og effektiv danskundervisning! Michael Hardenfelt, 2011 Copyright: Michael Hardenfelt 5 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Podzi(cid:266)kowania Tak Pragn(cid:266) podzi(cid:266)kować wszystkim tym, którzy w zwi(cid:261)zku z niniejszym projektem wyst(cid:261)pili do nagra(cid:276) d(cid:296)wi(cid:266)kowych i wideo. S(cid:261) to obecni i byli studenci du(cid:276)skiego, koledzy z pracy i starzy przyjaciele. Wszyscy wyst(cid:261)pili bez (cid:298)adnego wynagrodzenia, za to te(cid:298) jestem im ogromnie wdzi(cid:266)czny. Bez nich system ten nie byłby taki sam. Chciałbym tak(cid:298)e podzi(cid:266)kować mgr Agnieszce Piszczek, skandynawistce z Først og fremmest vil jeg gerne takke alle de som deltog i lyd- og videooptagelser i forbindelse med nærværende projekt. Det drejer sig om nuværende og tidligere danskstuderende, kollegaer og gamle venner. Alle deltog uden nogen form for honorar, og dette er jeg umådeligt taknemmelig for. Uden deres hjælp var dette system ikke blevet det samme. Jeg vil også gerne takke cand.mag. i dansk Uniwersytetu Adama Mickiewicza w fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Poznaniu, za przeczytanie niniejszej pracy. Jej uwa(cid:298)ne komentarze przyczyniły si(cid:266) do zmniejszenia ilo(cid:286)ci bł(cid:266)dów, a dobre rady spowodowały, (cid:298)e niektóre zagadnienia zostały przedstawione w sposób bardziej zrozumiały dla czytelnika. Michael Hardenfelt, 2011 Agnieszka Piszczek, for gennemlæsningen af nærværende manuskript. Hendes opmærksomme kommentarer har medført at der er langt færre fejl i arbejdet end der var tidligere, og hendes gode råd har medført at nogle emner nu præsenteres til læseren på en langt mere forståelig måde. Michael Hardenfelt, 2011 Copyright: Michael Hardenfelt 6 Materiały uzupełniaj(cid:261)ce Supplerende materialer Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com (cid:297)aden system nie powinien być jedyn(cid:261) pomoc(cid:261) przy uczeniu si(cid:266) nowego j(cid:266)zyka. Oczywiste jest, (cid:298)e ludzie ucz(cid:261) si(cid:266) na wiele ró(cid:298)nych sposobów, poniewa(cid:298) (cid:298)aden system nie jest doskonały. Do samodzielnej nauki zwykle polecam bezpłatny program http://www.danskherognu.dk/ , który odznacza si(cid:266) do(cid:286)ć systematycznym podej(cid:286)ciem oraz dobrymi ćwiczeniami gramatycznymi. Je(cid:298)eli korzysta si(cid:266) Hvordan går det? z nauczycielem du(cid:276)skiego, to nale(cid:298)ałoby wspomóc si(cid:266) systemem komunikacyjnym. Na rynku istnieje do(cid:286)ć du(cid:298)o takich systemów (100 du(cid:276)skoj(cid:266)zycznych) i nie chc(cid:266) tutaj wszystkich wymieniać. Osobi(cid:286)cie mam zaufanie do ”Etteren” napisane przez Mikaela Køneke og Lon(cid:266) Nielsen (wydawnictwo: Nyt Teknisk Forlag). W celu uzupełnienia ćwicze(cid:276) wymowy oraz ćwicze(cid:276) słuchowych gor(cid:261)co polecam ”Det lyder godt” napisane przez Kirsten Snefstrup og Larsa Møllera (wydawnictwo: Forlaget Alfabeta). Najlepiej jednak korzystać z systemu z prywatnym nauczycielem b(cid:261)d(cid:296) w bardzo małych grupach. Ved indlæring af et nyt sprog bør intet system stå alene. Dels lærer folk på forskellige måder, dels er intet system perfekt. Ved selvstudium gennem Internettet anbefaler jeg primært gratisprogrammet http:// www.danskherognu.dk/ , som tilbyder en relativt systematisk tilgangsvinkel, med gode grammatikøvelser. Ved undervisning med lærer bør Hvordan Går det? suppleres af et kommunikativt system. Der findes en hel del forskellige på markedet (100 dansksprogede), og jeg vil ikke her gennemgå dem alle. Personligt finder jeg mig godt tilpas med ”Etteren” af Mikael Køneke og Lone Nielsen (Nyt Teknisk Forlag). Til supplerende udtale- og lyttetræning kan jeg varmt anbefale ”Det lyder godt” af Kirsten Snefstrup og Lars Møller (Forlaget Alfabeta). Det skal dog helst gennemgås med en privatlærer eller i meget små grupper. Copyright: Michael Hardenfelt 7 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Istniej(cid:266) równie(cid:298) mnóstwo ksi(cid:261)(cid:298)ek do gramatyki. Osobi(cid:286)cie preferuj(cid:266) ”Grammatikken – Håndbog i dansk grammatik for udlændinge”, napisane przez Barbar(cid:266) Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Autorki te napisały 3 ksi(cid:261)(cid:298)ki z ćwiczeniami gramatycznymi dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych i (cid:286)redniozaawansowanych, ”Parat Start” 1, 2 og 3. Ka(cid:298)de z nich omawia szczególne zagadnienia gramatyczne, a zatem nie ma mowy o progresji. Z ksi(cid:261)(cid:298)ek trudno korzystać bez nauczyciela, chyba (cid:298)e jest si(cid:266) miło(cid:286)nikiem gramatyki. Słowniki to powa(cid:298)niejszy problem. Je(cid:298)eli kto(cid:286) bardzo dobrze zna angielski b(cid:261)d(cid:296) niemiecki, to najlepszym rozwi(cid:261)zaniem dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych mo(cid:298)e być kupno małego słownika w Danii. W Danii mo(cid:298)na te(cid:298) kupić Dansk-polsk (du(cid:276)sko-polski) ordbog z Specialpædagogisk Forlag. Jest on dobry dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych z powodu prostego stylu, lecz do(cid:286)ć drogi (około 200 zł). Godnym polecenia słownikiem dla bardziej zaawansowanych jest słownik polsko-du(cid:276)ski z wydawnictwa Gyldendal, lecz nie polecam dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych. W Polsce polecam Słownik Minimum z Wiedzy Powszechnej. Kosztuje około 20 zł, jest naprawd(cid:266) minimum, ale wystarczy na pierwsze 6 miesi(cid:266)cy. Poza tym istnieje oczywi(cid:286)cie Google Translate, tylko trzeba si(cid:266) liczyć z niedoskonało(cid:286)ci(cid:261) tłumaczenia. Ligeledes findes en lang række bøger til grammatikundervisning. Personligt foretrækker jeg ”Grammatikken – Håndbog i dansk grammatik for udlændinge”, af Barbara Fischer-Hansen og Ann Kledal (Specialpædagogisk forlag). Samme forfattere og forlag har lavet en serie på tre bøger med grammatikøvelser for begyndere og let avancerede, ”Parat Start” 1, 2 og 3, som hver især behandler forskellige emner. Der er altså ikke tale om progression. Bøgerne kan være svære at anvende uden lærer medmindre man tilfældigvis er grammatiknørd. Ordbøger er et mere alvorligt problem. Hvis man er rigtig god til engelsk eller tysk, kan den bedste løsning for begyndere være at købe en lille ordbog i Danmark. Her kan man også købe Dansk-polsk ordbog fra Specialpædagogisk forlag. Den er god til begyndere på grund af sin enkle stil, men den er relativt dyr efter polske forhold (omkring 400 Kr.). En god ordbog er også polsk-dansk fra Gyldendal, men ikke til begyndere, da den simpelt hen indeholder for meget materiale. I Polen anbefaler jeg Słownik Minimum fra forlaget Wiedzy Powszechnej. Den koster omkring 20 zł, er alsolut minimum, men helt ok til de første 6 måneder. Herudover findes naturligvis Google Translate, her skal man blot affinde sig med at den ikke altid er helt præcis. Copyright: Michael Hardenfelt 8 Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Instrukcja obsługi Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com nauka online Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe mo(cid:298)na odsłuchać on-line na stronie. Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe maj(cid:261) numeracj(cid:266). W ksi(cid:261)(cid:298)ce wygl(cid:261)da np. tak: Mp3-06. Prosz(cid:266) zauwa(cid:298)yć, (cid:298)e Mp3 to nie numer, lecz odnosi si(cid:266) do typu pliku. Film Filmiki znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com/ nauka_online Filmiki dziel(cid:261) si(cid:266) na: Prezentacja: 4 osoby wypowiadaj(cid:261) si(cid:266) po du(cid:276)sku na ten sam temat. Transkrypcja znajduje si(cid:266) na ostatnich stronach ka(cid:298)dego rozdziału. Postaraj si(cid:266) uczyć tych zda(cid:276) na pami(cid:266)ć. Ćwiczenie układu artykulacyjnego: Tylko do rozdziału 1. Krótki filmik instrukcyjny dotycz(cid:261)cy codziennej gimnastyki artykulatorów. Jest to bardzo wa(cid:298)ne, gdy(cid:298) u wi(cid:266)kszo(cid:286)ci osób wargi ruszaj(cid:261) si(cid:266) w stałych i sztywnych wzorach. Tylko uelastyczniaj(cid:261)c ruchy, mo(cid:298)emy uczyć si(cid:266), jak wymawiać nowe głoski. Ćwiczenia nale(cid:298)y powtarzać codziennie przez jaki(cid:286) czas. Wymowa: Filmiki te demonstruj(cid:261) układ ust przy wymawianiu du(cid:276)skich głosek. Ćwiczenia w domu mog(cid:261) pomóc, ale trzeba zdać sobie spraw(cid:266), (cid:298)e niekoniecznie usłyszysz, czy dobrze wymawiasz głoski. Najlepiej ćwiczyć z nauczycielem. Prywatna lekcja: Panorama wybranych zagadnie(cid:276) ka(cid:298)dego rozdziału. Mog(cid:261) zach(cid:266)cić do nauki i pokazać, co trzeba robić. Wykład: Szereg zagadnie(cid:276) ka(cid:298)dego rozdziału omawiamy z udziałem interaktywnych słuchaczy. Copyright: Michael Hardenfelt 9 Brugsanvisning Lydfiler. Lydfilerne befinder sig på www.hardenfelt.com nauka online Lydfilerne kan aflyttes on-line via hjemmesiden, Lydfilerne er nummererede. I bogen ser det fx. sådan ud: Mp3-06. Bemærk at Mp3 ikke er et nummer, men henviser til filformatet. Film Filmklip befinder sig på www.hardenfelt.com/ nauka_online Filmklippene deler sig i: Prezentacja: 4 personer taler på dansk om et overordnet emne. Transkript befinder sig bagerst i hvert kapitel. Prøv at lære sætningerne udenad. Ćwiczenie układu artykulacyjnego: Kun til kapitel 1. Filmen giver råd til hvordan man dagligt kan lave mundgymnastik. Det er vigtigt fordi munden hos de fleste mennesker bevæger sig i faste og stive mønstre. Kun ved at bløde op på dem kan vi lære at udtale nye lyde. Øvelserne bør således gentages dagligt over en længere periode. Wymowa: Filmene demonstrerer mundstilling ved udtalen af danske lyde. Det kan være godt at træne hjemme, men vær opmærksom på at det kan være meget vanskeligt selv at høre om du udtaler lydene korrekt. Det bedste er at lave øvelserne i samarbejde med en lærer. Prywatna lekcja: En gennemgang af udvalgte elementer i hvert kapitel. Kan være gode at se for at blive motiveret for at komme i gang. Wykład: En række emner fra hvert kapitel behandles i forelæsningsform med deltagelse at et interaktivt publikum. Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe oraz filmy znajduj(cid:261) si(cid:266) na www.hardenfelt.com Teksty, słowa i wyra(cid:298)enia tekster, ord og udtryk Podstawowym celem tekstów jest trening umiej(cid:266)tno(cid:286)ci czytania. Pliki d(cid:296)wi(cid:266)kowe za(cid:286) podpieraj(cid:261) trenowanie rozumienia ze słuchu. Oba sposoby s(cid:261) wa(cid:298)ne i nale(cid:298)y je powtarzać kilkakrotnie. Det primære formål med teksterne er at opøve læsefærdighed, mens lydfilerne understøtter opøvelse at lytteforståelse. Det er vigtigt at benytte begge metoder, og i øvrigt gentage læsningen flere gange. Ved alle tekster befinder der sig en grøn boks. Den indeholder nye ord, som er oversat til polsk. Ikke alle nye ord oversættes. Ofte er ordene så ens at man kan gætte sig til betydningen. Endvidere er det vigtigt at læse teksterne højt – mange gange. For at huske ord og konstruktioner er det ikke nok at høre og læse dem, de skal også udtales. Det bedste er selvfølgeligt at gøre det med en lærer, men selv uden en lærer vil det hjælpe til at huske ord og udtryk i teksterne. Grammatik Grammatikken indlæres ved at de vigtigste områder behandles systematisk, og der er en progression i løbet af de 9 kapitler. Disse grammatiske begreber behandles i grammatikbokse og ved hjælp af øvelser. Sideløbende introducerer teksterne og videopræsentationerne en række andre grammatiske elementer, som skal forstås intuitivt. Det drejer sig primært om tider, hvor den studerende gerne hurtigt skulle blive i stand til at identificere de forskellige former, selv hvis han ikke er i stand til at benytte dem. De fleste af de intuitive elementer vil være bekendte fra engelsk og tysk. Obok wszystkich tekstów znajduj(cid:261) si(cid:266) zielone ramki. Zawieraj(cid:261) one nowe słowa oraz tłumaczenie na j(cid:266)zyk polski. Nie wszystkie nowe słowa znajduj(cid:261) si(cid:266) jednak w ramkach. Cz(cid:266)sto słowa te s(cid:261) na tyle podobne po du(cid:276)sku i po polsku, (cid:298)e mo(cid:298)na zgadn(cid:261)ć ich znaczenie bez słowniczka. Ponadto bardzo wa(cid:298)ne jest gło(cid:286)ne czytanie tekstów – nawet wiele razy. (cid:297)eby zapami(cid:266)tać słowa i konstrukcje j(cid:266)zykowe nie wystarczy słuchać i czytać, trzeba te(cid:298) wymawiać. Najlepiej robi si(cid:266) to oczywi(cid:286)cie z nauczycielem, ale nawet bez niego gło(cid:286)ne czytanie dobrze wpływa na zapami(cid:266)tywanie słów. Gramatyka Gramatyki uczymy si(cid:266) w trakcie systematycznego wprowadzania najwa(cid:298)niejszych zagadnie(cid:276). W ci(cid:261)gu tych 9 rozdziałów zauwa(cid:298)a si(cid:266) stał(cid:261) progresj(cid:266). Zagadnienia gramatyczne omawiane s(cid:261) w boksach gramatycznych oraz przy pomocy ćwicze(cid:276). Teksty i prezentacje wideo wprowadzaj(cid:261) równocze(cid:286)nie szereg innych zagadnie(cid:276) gramatycznych, które nale(cid:298)y rozumieć intuicyjnie. Chodzi tu głównie o stosowanie czasów. Celem tego jest, by student szybko był w stanie zidentyfikować ró(cid:298)ne formy, nawet je(cid:298)eli jeszcze si(cid:266) nimi nie posługuje. Wi(cid:266)kszo(cid:286)ć intuicyjnych elementów jest ju(cid:298) znana z angielskiego i niemieckiego. Copyright: Michael Hardenfelt 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hvordan gaar det? Kurs języka duńskiego dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: