Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 005677 13431936 na godz. na dobę w sumie
IT w firmie - książka
IT w firmie - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-410-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym najlepsze przedsiębiorstwa są w stanie w krótkim czasie udostępnić nowy produkt, zmienić strategię, zredukować koszty i osiągnąć gigantyczne zyski. Po przeczytaniu tej książki każdy polski przedsiębiorca będzie konkurencyjny na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

Czytelnik dowie się, w jakim stopniu informacja wywiera decydujący wpływ na sukces w rzeczywistości gospodarczej zdominowanej przez technologie komputerowe. Przedsiębiorca wybierze strategię odpowiadającą jego branży i konkretną technologię znajdującą zastosowanie w jego działalności. Student pogłębi wiedzę z zakresu e-gospodarki, zarządzania i społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki tej książce dowiesz się:

O autorze:
Tomasz Teluk jest wolnorynkowym ekspertem ekonomicznym i komentatorem. Specjalizuje się w zagadnieniach reformy opieki zdrowotnej, ochronie środowiska, nowych technologiach informacyjnych oraz globalizacji. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: IT w firmie Autor: Tomasz Teluk ISBN: 83-7361-410-9 Liczba stron: 244 Dziêki nowoczesnym technologiom informatycznym najlepsze przedsiêbiorstwa s¹ w stanie w krótkim czasie udostêpniæ nowy produkt, zmieniæ strategiê, zredukowaæ koszty i osi¹gn¹æ gigantyczne zyski. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki ka¿dy polski przedsiêbiorca bêdzie konkurencyjny na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Czytelnik dowie siê, w jakim stopniu informacja wywiera decyduj¹cy wp³yw na sukces w rzeczywistoġci gospodarczej zdominowanej przez technologie komputerowe. Przedsiêbiorca wybierze strategiê odpowiadaj¹c¹ jego bran¿y i konkretn¹ technologiê znajduj¹c¹ zastosowanie w jego dzia³alnoġci. Student pog³êbi wiedzê z zakresu e-gospodarki, zarz¹dzania i spo³eczeñstwa informacyjnego. Autorem ksi¹¿ki jest Tomasz Teluk, ur. 1974 r - dziennikarz specjalizujacy siê w tematyce ekonomicznej i IT. Absolwent Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w Warszawie oraz Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Uniwersytecie Jagielloñskim. Komentator presti¿owej amerykañskiej witryny Tech Central Station. Ekspert Instytutu e-Gospodarki Centrum im. Adama Smitha. W³aġciciel agencji interaktywnej www.teluk.net Spis treści O Autorze Wstęp 5 7 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym (Real-Time Enterprise) 11 1.1. Od firmy tradycyjnej do RTE...................................................y...................................11 1.2. Komunikacja za pomocą narzędzi ciągłego powiadamiania.......................................16 1.3. Najlepsze praktyki — Zara...................................................y.......................................20 1.4. Portal korporacyjny ...................................................y..................................................23 1.5. Innowacje — koło zamachowe nowej gospodarki ...................................................y...29 1.6. Telepraca ...................................................y...................................................y...............32 1.7. Telenauczanie ...................................................y...................................................y........37 1.8. Strategia e-learningu korporacyjnego...................................................y.......................41 1.9. E-learning w Polsce ...................................................y..................................................44 1.10. Wdrażanie projektów e-learningowych...................................................y..................47 1.11. Systemy zarządzania szkoleniami — LMS ...................................................y............52 1.12. Integratorzy LMS ...................................................y...................................................y60 1.13. Systemy zarządzania treścią — CMS...................................................y.....................63 1.14. Rynek treści elektronicznych w Europie ...................................................y................66 1.15. Dziesięć kroków do RTE...................................................y........................................78 Rozdział 2. Technologie informacyjne — rdzeń nowoczesnego biznesu 83 2.1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) ...................................................y..............................83 2.2. Telefonia IP LAN ...................................................y...................................................y..87 2.3. Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi ...................................................y.......................90 2.4. Telefonia komórkowa trzeciej generacji — 3G ...................................................y.......93 2.5. Satelitarny dostęp do internetu ...................................................y.................................96 2.6. Sieci optyczne...................................................y...................................................y........99 2.7. Systemy wideokonferencyjne...................................................y.................................102 2.8. Pamięci masowe: biblioteki taśmowe ...................................................y....................106 2.9. Terminale sieciowe: thin client ...................................................y..............................109 2.10. Bezpieczeństwo systemów IT ...................................................y..............................112 4 I IT w firmie 2.11. Sieci bezprzewodowe: Wireless LAN...................................................y..................115 2.12. Bezpieczeństwo firmy: biometryka ...................................................y......................119 2.13. Aplikacje zapewniające ciągłość funkcjonowania pyrzedsiębiorstwa (Business Continuity) ...................................................y.................................................121 2.14. Aplikacje typu „open source” w biznesie...................................................y.............124 2.15. Identyfikacja za pomocą fal radiowych — RFID...................................................y.126 Rozdział 3. Marketing w czasie rzeczywistym i współczesne systemy wspomagania sprzedaży 129 3.1. Marketing w czasie rzeczywistym (Real-Time Marketing) ......................................129 3.2. Hipertekst w marketingu interaktywnym ...................................................y...............133 3.3. Outernet ...................................................y...................................................y...............137 3.4. Kioski multimedialne ...................................................y.............................................140 3.5. Awatary na usługach e-biznesu ...................................................y..............................146 3.6. Bezcenna kreatywność ...................................................y...........................................151 3.7. Funkcjonalność i jakość użytkowa serwisów WWW ...............................................155 3.8. Public relations online ...................................................y............................................161 3.9. Badania Human-Computer Interaction (HCI) ...................................................y........165 3.10. Eduteinment — wirtualne źródło przychodów...................................................y.....167 Rozdział 4. Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym 173 4.1. Polska w dobie gospodarki opartej na wiedzy ...................................................y.......173 4.2. W pogoni za oddalającą się e-Europą ...................................................y....................182 4.3. Dokąd zmierzasz e-Polsko?...................................................y....................................186 4.4. Do Unii w informacyjnym korku ...................................................y...........................189 4.5. W stronę technologicznego rozwoju ...................................................y......................192 4.6. Gospodarka wiedzy ...................................................y................................................197 4.7. Outsourcing na wschód ...................................................y..........................................200 4.8. Wschodnia konkurencja ...................................................y.........................................204 4.9. Ranking Fast 50 ...................................................y...................................................y...207 4.10. Pod prąd globalizacji ...................................................y............................................213 4.11. Lista Forbes 500 ...................................................y...................................................y220 4.12. Offshore...................................................y...................................................y.............222 4.13. E-mail marketing czy spam? ...................................................y................................228 4.14. Technologie wojskowe a biznes ...................................................y...........................235 Skorowidz 239 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym (Real-Time Enterprise) 1.1. Od firmy tradycyjnej do RTE Szybkość sprzężenia zwrotnego staje się nowym wyznacznikiem skuteczności przedsię- biorstwa. W nowoczesnej gospodarce liczy się zdolność skutecznego reagowania na zmiany otoczenia biznesowego. Odpowiedzią na wyzwania rynku jest model przedsię- biorstwa działającego w czasie rzeczywistym (Real-Times Enterprise). Najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows XP została wyposażona w opcję ra- portowania o błędach. Użytkownik może ustawić automatyczne powiadamianie o poja- wiających się problemach. Komunikat zostaje wysłany online do serwerów Microsoftu. System natychmiast odpowiada i radzi, w jaki sposób usunąć usterkę. W ten sposób oprogramowanie jest doskonalone na bieżąco. Czołowy globalny detalista Wal Mart od dawna stosuje całodobowy monitoring popytu i podaży. W ten sposób supermarkety należące do spółki są w stanie dostosować asor- tyment do zmieniających się gustów, dosłownie z dnia na dzień. Przykład? 12 września 2001 roku konsumenci szturmem rzucili się na symbole amerykańskiego patriotyzmu. Flagi nie zabrakło dla żadnego klienta sieci Wal Mart. Pracownicy giganta komputerowego Dell również śledzą zachowania konsumenckie i wysyłają zamawiane komponenty we wskazane miejsce co dwie godziny. Operator śledzi również zaawansowanie prac od strony podażowej. Projekt zredukował „ręczną” obsługę zleceń o 20 proc., a całkowity zwrot z inwestyceji nastąpi z końcem 2003 roku. Linie lotnicze Delta Air Lines obsługują dziennie blisko 6 tys. połączeń. Funkcjonowanie w czasie rzeczywistym objawia się w tysiącach ekranów plazmowych rozmieszczonych na lotniskach, na których pasażerowie mogą przeczytać o opóźnieniach czy zmianach 12 I Rozdział 1. punktów odpraw. System informatyczny firmy może na bieeżąco dokonywać uaktualnień w szczegółach podróży: ilości dopuszczalnego nadbagażu czy pokładowego menu. Efekt? Firma zajmuje pierwsze miejsce pod względem lojalności klientów według rankingu firmy badawczej Brand Keys. Badania prowadzone przez Gartner Group wykazały, że Ford oszczędza 1,2 mld dola- rów rocznie na RTE, głównie dzięki szybszej reakcji na zmieniające się potrzeby rynku. Radykalnie skrócił się także czas rozwoju nowych produkteów: z siedmiu lat do czterech. Z kolei jeden z wiodących banków, który wdrożył system zarządzania ryzykiem w cza- sie rzeczywistym, gwałtownie zwiększył swoją elastyczność, a przez to skuteczność alokacji kapitału. Natomiast wiodące przedsiębiorstwo branży telekomunikacyjnej dzięki RTE zwięk- szyło produktywność o 33 proc., a równocześnie zamówienia przez protokół IP wzrosły aż o 60 proc. Jednocześnie okres przechowywania zapasów stopniał z około 2 miesięcy do 18 dni. Czy wobec tego istnieją jakiekolwiek argumenty przeciw eRTE? Tabela 1.1. Liderzy wśród przedsiębiorstw działająciych w czasie rzeczywistym (RTE) Nazwa Wall-Mart Dell Computer Microsoft Delta Air Lines Branża Dochody w mld dolarów Handel detaliczny IT IT Przewozy lotnicze 219,8 31,2 25,3 13,9 Źródło: Forbes, dane za 2001 rok Dyktatura chwili Właściwie wszystkie przedsiębiorstwa od Microsoftu po Dell, które z garażowych start- up’ów przekształciły się w liderów kreujących nowe rynki, od początku były przedsię- biorstwami czasu rzeczywistego. To właśnie firmy technologiczne wsłuchiwały się w głos klienta, błyskawicznie odpowiadały na jego potrzeby, w wielu przypadkach wyprze- dzając pokładane oczekiwania. Nowe technologie nie tylko stymulowały postęp, ale wspomagały sprzedaż, rewolucjonizując zarządzanie firmą. Narzędzia informatyczne wyznaczyły nowe standardy kierowania organizacją. I wreszcie korporacje zaczęły eks- portować do szerszego otoczenia własne modele biznesowe, modele zbliżone do ideału, w których procesy biznesowe przebiegały pod dyktando warunków zmieniającego się rynku. Firmy adaptujące nowy styl pracy uniknęły przymusowej restrukturyzacji i skut- ków głębokiego kryzysu ostatnich lat. Korporacje, które dziś przewodzą poszczególnym gałęziom gospodarki, zrozumiały, że we współczesnym biznesie najsilniejszą bronią jest szybkość informacji. Dostęp do da- nych w czasie zbliżonym do rzeczywistego stymuluje pracę nad jeszcze szybszymi pro- cesorami, jeszcze szybszymi przewodnikami, bardziej niezawodnymi metodami przesyłu. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 13 Najcenniejsza jest informacja z rynku, pochodząca od dostawcy, klienta, wpisana w bazę danych, przetwarzana i poddawana analizie. Kto szybciej opracuje dane wyjściowe — osiąga przewagę. Informacja zwrotna stała się metaforą nowych czasów. Biznesmeni upodabniają się do kierowców Formuły 1, którzy bezwzględnie ufają zaprogramowanym komputerom. Rzeczywistość staje się coraz bardziej przewidywalna. W procesach trwających ułamki sekund nie ma miejsca na przypadek. Definicja RTE wg Gartnera „Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym konkuruje przez wykorzystanie bieżących in- formacji do stopniowego eliminowania opóźnień decyzji kierowniczych i wykonywania kluczowych procesów biznesowych.” Branża nie gra roli Programy funkcjonowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego są wdrażane w świa- towych korporacjach od połowy lat 90. Alcoa, czołowy producent aluminium, notuje sprzedaż rzędu miliarda dolarów rocznie. Firma obecna jest na rynku od przeszło 100 lat, a na przełomie wieków jej akcje drożały 126 proc. rocznie! W 1998 roku firma zaczęła adaptować zarządzanie w czasie rzeczywistym, przez co rozumiano natychmiastowe podejmowanie decyzji, bieżący dostęp do danych, eliminowanie filtrowania informacji i produkcję zgodną z obecnym zapotrzebowaniem rynku, a nie z budżetem czy progno- zami. Pracownicy przestali tracić czas na poszukiwanie sposobów na błędy pojawiające się w cyklu produkcji. Zwiększono rotację zapasów: fabryka w Brazylii zmienia inwen- tarz 60 razy w ciągu roku. Oszczędności we wszystkich 228 zakładach osiągnięte dzięki modelowi RTE oszacowano na 832 mln dolarów (docelowo 1,1 mld). Funkcjonowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego pozwoliło firmie na uniknięciu wielu problemów. W 1998 roku szefowie Alcoa w porę zorientowali się, że rynek lotniczy zaczyna prze- nosić swoje zainteresowanie ze stopów metali ciężkich ena metale lekkie. Brak reakcji na sytuację rynkową mógł prowadzić do przeszacowania stroeny podażowej. Cisco posiada, co prawda, „tylko” 32 fabryki i nie działa w tradycyjnym przemyśle, tylko w sektorze wysokich technologii, jednak paradygmaty przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym są dla tej firmy identyczne. Dostęp do bieżącej informacji dotyczy wszystkich szczebli organizacji: od szeregowego pracownika do zarządu. Cisco uzupełnia swój asortyment codziennie. Każdego dnia ewidencjonowany jest stan komponentów, zamówienia, korygowane są prognozy i zapasy. 87 proc. sprzedaży Cisco koordynowane jest przez sieć. Uwierzytelnianie i testowanie gotowych rozwiązań możliwe jest w try- bie online. Dzięki platformie internetowej kontrahenci eobsługują się sami. Oszczędności z tytułu RTE prognozuje się na miliard dolarów rocznie.e Warto zaznaczyć, że takie same zasady zarządzania w czasie rzeczywistym dotyczą każdego aspektu działalności korporacji, nie tylko wybranych elementów logistyki czy obsługi zamówień. W Cisco na bieżąco rozliczana jest księgowość i bez opóźnień za- rządza się finansami firmy. Dyrektor finansowy pod koniec każdego dnia otrzymuje ra- port o obrotach, marżach i upustach. Cykl rozliczeniowy skrócono z 14 dni do kilku sekund. 14 I Rozdział 1. Sprzedawcy, którym firma zawdzięcza ponad 50 proc. wzrost rocznie, nie muszą już wypełniać stosów papierowych dokumentów i wysyłać ich do centrali. Obecnie wypeł- nianie prostego formularza online sprowadza się do modyfikacji kilku cyfr. Model RTE wymusił też ujednolicenie standardów księgowych bez względu na różnice w przestrzeni geograficznej czy strefach czasowych. Skutki decyzji kierowniczych stały się bardziej przewidywalne. RTE według Gartnera Konsultanci Gartner Group poświęcili 2002 roku na badania modelu przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym. Wyniki poszukiwań skłoniły ekspertów do opra- cowania tzw. „cyklonów” zmian na poszczególnych szczeblach organizacji. Na pozio- mie operacyjnym największymi zyskami z RTE są: polepszenie obsługi klienta, reduk- cja zapasów, zmniejszenie ryzyka i niższe koszty bieżące. Na poziomie kierowniczym do korzyści należy zaliczyć szybsze wykorzystywanie nadarzających się okazji, mniejsze straty z powodu błędnych decyzji oraz większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia i zmiany. Natomiast na poziomie przewodzenia do największych plusów należy szybsze wdrażanie strategii, które są determinowane zmieniająceymi się okolicznościami. Według Gartnera przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zaplanować wdrażanie mo- delu RTE ze względu na błyskawiczność zmian zachodzących w czynnikach technicz- nych i ekonomicznych. Wdrażanie tylko pojedynczych aplikacji elektronicznych może zawieść ze względu na brak całościowego spojrzenia. Nie podlega wątpliwości, że RTE wymaga narzędzi IT do zarządzania w czasie rzeczywistym. Warto zaznaczyć, że coraz większą przewagę notują rozwiązania mobilnego dostępu do informacji. Według spe- cjalistów w 2003 roku RTE stanie się najistotniejszym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej w korporacjach. 10 cyklonów RTE Przekształcaj kapitał finansowy w kompetencje organbizacji. Kreuj nowe strategie biznesowe stymulowane czynnikabmi wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Zmieniaj idee w rzeczywiste produkty i usługi. Generuj efektywne reakcje na zagrożenia zewnętrzne bfirmy. Wyznaczaj cele organizacji dla: ludzi, kultury, umiejbętności, organizacji i zmiany struktury pracy. Wykorzystuj informację (raporty, analizy, dane) w dziabłaniu. Zamawiaj i płać: kontroluj łańcuchy dostaw, dokonuj seblekcji dostawców. Sprzedawaj i inkasuj gotówkę: skracaj cykle rozliczenbiowe. Wyznaczaj wartości wewnętrzne, dbaj o procesy planowabnia, alokacji zasobów, użycia aktywów. Kreuj popyt na usługi, dbaj o taktykę marketingu, pozbyskiwania klientów, kampanii promocyjnych. Źródło: Gartner Group Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 15 Transformacja biznesowa oparta na czasie zbliżonym do rzeczywistego dokonuje więc zmian w kluczowych obszarach działalności organizacji. Przede wszystkim dramatycz- nie zmniejsza marnotrawstwo zasobów. Polepsza się także obsługa klienta, a decyzje kierownicze stają się bardziej przejrzyste. Skraca się czas od podjęcia decyzji do jej wykonania. Odpowiedź na potrzeby klienta jest bardziej kompetentna i niemal natych- miastowa. Menedżerowie, dzięki dostępowi do aktualnych danych, podejmują trafniej- sze decyzje i ryzykują mniej. Racjonalizuje się także sam proces podejmowania decyzji, który opiera się tylko na faktach i weryfikowalnych danyceh. Komu najłatwiej zaadaptować model RTE? Oczywiście, agresywnym przedsiębior- stwom, które konkurują, wykorzystując najnowsze technologie teleinformatyczne. Gros rozwiązań wspomagających RTE to aplikacje oparte na internecie. Dlatego eksperci na- dają zjawisku miano wirtualizacji środowiska biznesowego. RTE nie działa bez IT Niemal wszystkie przekształcenia modelu organizacji są skorelowane z inwestycjami w infrastrukturę IT. Powód jest oczywisty — RTE wymaga odpowiednio dostosowa- nych aplikacji. Teleinformatyka optymalizuje procesy biznesowe, które od tej pory stają się zintegrowane i łatwiejsze do koordynacji. Kluczową rolę wśród wykorzystywanych narzędzi odgrywają pakiety ERP II (drugiej generacji). Do ciągłego kontaktu z partne- rami biznesowymi nieocenione są aplikacje zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) oraz, naturalnie, zintegrowane moduły CRM. Obsługę opartą na dostosowanych do potrzeb RTE aplikacjach CRM prowadzą czołowi detaliści (wspomniany Wal-Mart, Tesco), firmy kurierskie (United Parcel Service of America — UPS) czy dystrybutorzy (Premier Farnell — części elektroniczne i komponenty dla przemysłue). Projektanci systemów informatycznych podkreślają, że architektura systemów dla RTE to nie pojedyncze rozwiązania, ale portfolio technologii, które pozwalają przedsiębior- stwu zwiększać efektywność jego działań. Aplikacje integrują działania ludzi i maszyn. Wykorzystywane są w nich osiągnięcia bazujące na organizacyjnym zarządzaniu wie- dzą oraz monitorujące zaawansowanie procesów biznesoweych. Szczególnym wsparciem powinny zostać otoczone procesy o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia przedsię- biorstwa. O efektywności narzędzi teleinformatycznych często decyduje przyjazny dla użytkownika interfejs, dlatego taką otwartą architekturę zwykło określać się jako zo- rientowaną na usługę (Service-Oriented Architecture — SOA). Eliminowanie opóźnień i szybki przebieg procesów determinują budowanie elementów powstających ad hoc, w zależności od zdarzeń. Całość zintegrowana jest zwykle w kor- poracyjnym portalu wiedzy (Enterprise Knowlegde Portal). Przy planowaniu infra- struktury programistycznej należy pogodzić się z tezą, że RTE to strategia, a nie kolejny projekt IT. 16 I Rozdział 1. 1.2. Komunikacja za pomocą narzędzi ciągłego powiadamiania Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym jest modelem dominującym w go- spodarce, w której liczy się szybkość. Technologią wspomagającą bieżące procesy biz- nesowe są narzędzia ciągłego powiadamiania. Zwiększaniu się ilości połączeń między przedsiębiorstwami towarzyszy skrócenie cy- klów operacyjnych do minimum. Teleinformatyka ułatwia zarządzanie informacją, ob- sługę klienta, realizację zamówień. Procesy biznesowe funkcjonują w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Automatyzacja zarządzania na różnych szczeblach organizacji zwięk- sza możliwości firmy oraz jej efektywność w eliminowaniu decyzji bazujących na in- formacji spóźnionej, błędnej lub nieistniejącej. Hiszpańska Zara — lider markowej odzieży po umiarkowanych cenach — dostarcza na rynek 11 tys. nowych modeli ubrań rocznie. Zaprojektowanie i uszycie nowej kolekcji zajmuje 15 dni, u konkurencji analogiczny cykl może trwać nawet pół roku. American Airlines kontroluje i uaktualnia ceny biletów lotniczych do 40 tys. razy dziennie. Bez sprawnego systemu informatycznego zarządzanie procesem byłoby niemożliwe. Gene- ral Motors opracował platformę informacyjną OnStar dla samochodów osobowych składającą się z 75 mikroprocesorów. Moduł, bazujący na technologiach internetowych, dostarcza użytkownikowi auta wszelkie informacje, od daty kolejnych przeglądów po kursy akcji na Wall Street. Już wkrótce system trafi do miliona klientów marek Acura, Lexus i Audi. Amerykański oddział Mitsubishi przedstawił niedawno elektroniczne kufle do piwa, które wysyłają barmanowi informację, że klient edopił do dna. Techniki ciągłego powiadamiania mają więc różne zastosowania. Ich wspólnym mia- nownikiem jest dostarczanie informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, informa- cji nie byle jakiej, bo najwyższej jakości. O najwyższej jakości informacji świadczy jej personalizacja, wiarygodność i szybkość, z jaką zostaje dostarczona. To podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym (Real Time Enterprise — RTE). Od zabawy do pracy Ciągłe powiadamianie (Instant Messaging — IM) przyspiesza komunikację w przedsię- biorstwie. Dzięki narzędziom IM oczekiwana informacja dociera prosto do adresata: na monitor komputera, ekran palmtopa czy wyświetlacz telefonu komórkowego. Według Navi Radjou (starszego analityka Forrester Research) już ponad połowa z 1000 naj- większych korporacji w USA używa IM do komunikacji w firmeie. Narzędzia ciągłego powiadamiania kojarzono do niedawna wyłącznie z komunikatorami typu ISQ, MSN czy Gadu-Gadu. Komunikatory realizowały ideę komunikacji zawsze online. W ciągu najbliższych dwóch lat z narzędzi tego typu, według różnych źródeł, ma korzystać ponad 200 mln mieszkańców kuli ziemskiej. Według Gartner Group przed- siębiorstwa używające IM mogą zmniejszyć wykorzystanie wewnętrznych e-maili nawet Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 17 o 30 do 40 proc., a wiadomości głosowych o dalsze 10 do 15 proc., przy czym komunika- cja za pomocą tej technologii uważana jest za bardzieej efektywną od poczty elektronicznej. Technologia nie zawsze zasługiwała na akceptację pracodawców. Z IM korzysta już co drugi internauta. Jednak 70 proc. z nich przyznaje, że firmy, w których są zatrudnieni, niechętnie wspomagają rozwój tego typu technologii. Powód jest banalny. Na przełomie lat 2000 i 2001 przez prasę branżową przewinęło się wiele artykułów udowadniających, iż IM… zmniejsza produktywność w korporacjach. Szefowie uważali, że niekontrolo- wane wykorzystywanie komunikatorów odciąga pracowników od rutynowych zajęć. Jest to argument słaby, niepoparty badaniami. Niektórezy publicyści dopatrzyli się w nim zapędów autorytarnych i cenzury. Nie jest bowiem tajemnicą, że informacja, która krą- żyła za pomocą IM, była trudna do skontrolowania, a przepływająca treść nie musiała być zawsze pożądana z punktu widzenia przedsiębiorstwea. Plotki nie przeszkadzają zatrudnionym w IBM, którzy w liczbie 300 tys. korzystają z aplikacji Sametime, umożliwiającej wirtualne spotkania i komunikację bezpośrednią. Kierownictwo IBM cechuje entuzjastyczny stosunek do związku IM i produktywności. Oszczędności wydatków na komunikację szacuje się na 4 mln dolarów miesięcznie! Podobnie w kalifornijskiej firmie Vobix z wewnętrznego komunikatora korzysta 75 proc. pracowników. — IM pozwala nam na bycie ze sobą w kontakcie — przyznaje rzecznik firmy Jon Reischel. Ku ciągłości rzeczywistości Jednak przyszłością IM nie są komunikatory, lecz narzędzia dostępności i ciągłości za- rządzania. Wśród nich będą przeważać usługi mobilne. Obecnie najpopularniejszą usługą Mobile Instant Messaging jest możliwość prowadzenia tradycyjnej komunikacji e-mailowej za pomocą telefonu komórkowego. Według Forrester Research takie zastosowanie jest już na porządku dziennym w wiodących korporacjach. Konsorcjum ponad 100 firm, skupiające gigantów rynku telefonów komórkowych, ta- kich jak Ericsson, Motorola czy Nokia, realizuje wizję Wireless Village rozwijającą usługi IMPS (Instant Messaging and Presence Services). Usługi natychmiastowej obec- ności i komunikacji w sieciach komórkowych umożliwiają integrację z przesyłem in- formacji w sieciach kablowych i bezprzewodowych. Dzięki technologii użytkownicy mają możliwość korzystania z terminali komórkowych, przeglądania informacji, publi- kowania treści, przesyłania informacji multimedialnych ei uczestniczenia w czatach. W miarę postępującego na wszystkich rynkach rozwoju bogatych w treści usług, jak MMS, specyfikacje Wireless Village znacząco przyczynią się do przyjęcia przez maso- wy rynek usług komunikacji komórkowej, usług natychmiastowego powiadamiania i obecności w sieci — powiedział Frank Dawson, prezes Weireless Village. Innym, powstającym równolegle projektem są prace nad technologią JXTA, umożli- wiającą każdemu urządzeniu cyfrowemu podłączonemu do dowolnej sieci samodzielne wyszukiwanie i komunikowanie się z innymi urządzeniami równorzędnymi. Dzięki temu mogą powstawać tzw. społeczności zawsze połączone (connected communities). Tech- nologia peer-to-peer pozwala ludziom na pełny dostęp do określonych zasobów, bez względu na miejsce przebywania i rodzaj sieci. 18 I Rozdział 1. Chcieliśmy stworzyć model przetwarzania danych oparty na podejściu systemowym, zapożyczonym z platform uniksowych, zorientowany obiektowo, dysponujący przeno- śnością kodu z technologii Java i uniwersalną składnią opisu przenośnych danych z XML — powiedział Bill Joy, współzałożyciel i szef działu naukie firmy Sun. Rozwiązaniem dostępnym w tej chwili są pakiety Web Services for Java, firmowane przez IBM. Narzędzia pomagają programistom w tworzeniu usług internetowych mają- cych na celu integrowanie przedsiębiorstw, klientów i dostawców, w zależności od in- dywidualnych potrzeb klienta. Oprogramowanie IBM umożliwia stosowanie dodatko- wych protokołów komunikacyjnych obsługujących ciągłe poewiadamianie. Zarządzaj online Przedsiębiorstwa wykorzystują IM dwukanałowo, do komunikacji wewnętrznej i ze- wnętrznej. August.one — australijska firma działająca w branży public relations — konsekwentnie zwiększa zaangażowanie ciągłego powiadameiania w zarządzaniu firmą. Istnieją dwa podstawowe czynniki, które wpływają na nasze interesy: terminy i współ- praca międzynarodowa — mówi Sarah Howe, dyrektor August.one. IM wyręcza nas w zapamiętywaniu ważnych dat, zwiększając efektywność koemunikacji — dodaje. Komunikatory usprawniają relacje z mediami. Podczas tworzenia tekstu dziennikarz może na bieżąco zadawać pytania. Komunikatory respektują prywatność i cudzy czas. Niekiedy pozwalają zachować anonimowość sprzyjającą dyskrecji. Wiadomo, którzy współpracownicy są dostępni i jaki jest ich obecny status. Zarządzanie czasem rzeczy- wistym pozwala lepiej koordynować wspólne działania. Ciągłe powiadamianie stosowane jest również w wojskowości. Pułkownik Andrew Ja- mes ujawnia, że technologia wspiera dowodzenie australijskiej marynarki, zwiększając docieranie rozkazów do wielu jednostek oraz doinformoweanie dowódców. IM skutecznie obsługuje sprzedaż online. Firma LivePerson oferująca komunikatory wspomagające sprzedawców notuje już 1,3 mln sesji czatów miesięcznie. Klient może porozumieć się z operatorem na temat oferty i skonsultować szczegóły transakcji. W ten sposób zmniejsza się ilość pomyłek, niedomówień, reklamacji, a w rezultacie pieniędzy wyrzuconych w błoto. Aplikacje LivePerson dostępne są na zasadzie modelu ASP. W takiej konfiguracji narzędzie kosztuje ok. 10 tys. dolarów miesięcznie. Dla klientów korporacyjnych nie jest to wielki wydatek, zważywszy, że minuta rozmowy telefonicz- nej operatora kosztuje średnio 6 dolarów, a minuta czatu trzykrotnie mniej. Poza tym komunikatory umożliwiają unikalną komunikację wielokanałową.e Jest to medium, które zmniejsza koszty, bowiem możesz prowadzić symultaniczną roz- mowę z kilkoma osobami równocześnie — mówi Robert LoCascioe, prezes LivePerson. IM staje się integralną częścią kampanii reklamowych i projektów CRM. M-Qube wraz z New Line Cinema promowało za pomocą interaktywnych przekazów SMS-owych film „Konckaround Guys” z Johnem Malkovichem. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 19 Do wejścia na korporacyjny rynek IM przygotował się też portal America Online. Ko- rzystając z doświadczeń własnego komunikatora AIM, zamierzał udostępnić, w pierw- szym kwartale 2003 roku, wersję komercyjną aplikacji. Najlepsze przed nami Użytkowanie technologii IM rośnie w tempie 200 proc. rocznie. Ich ewolucja zmierza ku pakietom komunikacyjnym, pozwalającym na błyskawiczną transmisje danych, ob- razu wideo czy głosu, zintegrowanych z systemami operacyjnymi i sieciowymi firmy. Według ekspertów Giga Information Group w 2006 roku częstość używania aplikacji IM będzie większa od popularności poczty elektronicznej.e Na rynku polskim technologie ciągłego komunikowania są oferowane przez dużych do- stawców oprogramowania dla rynku korporacyjnego. Jedną z najpopularniejszych apli- kacji jest wspomniany Sametime firmy Lotus Software, który z komunikatora używa- nego w oddziałach IBM przerodził się w narzędzie udostępniane na zewnątrz. Lotus Samtime to wydajna i elastyczna platforma, która oprócz wirtualnych konwersacji oraz opcji wspólnego dostępu umożliwia organizowanie wideokonferencji, obsługę klientów i szkoleń w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rodzimy rynek powoli przyzwyczaja się do obecności IM, głównie za sprawą rozma- itych sieciowych „powiadamiaczy”, przypominających o ważnych wydarzeniach, sy- gnalizujących odebranie poczty elektronicznej czy dostarczających określonego rodzaju informacje. Mobilne usługi IM na podstawowym poziomie oferują praktycznie wszyscy operatorzy GSM w Polsce. Barierą rozwojową usług mobilnych jest wciąż cena urzą- dzeń do komunikacji ruchomej. Przykładowo najnowsza wersja palmtopa z opcją tele- fonu komórkowego Siemens SX45i kosztuje ok. 3 tys. złotyche. Wciąż zauważalny jest deficyt dostawców treści. Tę lukę wypełniają jedynie agencje in- formacyjne. Warszawski oddział Reutersa oferuje serwisy Smart Trading oraz Instant Messaging podające informacje finansowe potrzebne w działalności maklerskiej i ban- kowości inwestycyjnej. Szansy dla rozwoju technologii IM w Polsce należy upatrywać w rozwoju dostępnych sieci mobilnych, które mogą stać się alternatywą dla przestarzałej infrastruktury tele- komunikacyjnej. Już teraz wiele korporacji woli inwestować w półotwarte struktury ru- chome, niż zdawać się na łaskę dostępu do modernizowaenych sieci tradycyjnych. Sametime to narzędzie służące do tzw. zaawansowanej komunikacji i współpracy (Ad- vanced Collaboration). Jednym z podstawowych zastosowań jest tzw. Instant Messa- ging. W Lotus Sametime jest tzw. Sametime Connect, za pomocą którego korzystamy z czatu. Narzędzie umożliwia rozmowy z ludźmi z całego świata, spotkania w tym sa- mym czasie wielu osób jednocześnie itd. Podstawowymi zaletami aplikacji są integracja z pocztą elektroniczną oraz dostęp do wirtualnego centrum spotkań. Naprawdę skuteczne narzędzie… Za jego pomocą jest możliwy nieustanny kontakt dosłownie z każdym pra- cownikiem IBM na kuli ziemskiej. 20 I Rozdział 1. 1.3. Najlepsze praktyki — Zara Wśród producentów markowych ubrań hiszpańska Zara zostawia w tyle konkurentów, takich jak GAP, Benetton czy H M. Firma korzysta z umiarem z outsourcingu, nie sto- suje wyprzedaży, unika reklam, nie uznaje sezonów. Za to dwa razy w tygodniu w salo- nach pojawia się nowa kolekcja, po którą ustawia się kolejka lojalnych klientów. Dla- czego? Powód jest prosty — taka okazja może już się nigdy nie powtórzyć. Kto zacz? Ponad tysiąc sklepów w kilkudziesięciu krajów świata. Obroty rzędu 2 mld euro. 30 proc. wzrost zysku netto rocznie. Na sukces przedsiębiorstwa pracuje ponad 250 projektan- tów i 14 tys. pracowników. Zaprojektowanie i uszycie nowej kolekcji trwa zaledwie 15 dni. W ciągu roku firma jest w stanie wprowadzić do sprzedaży ponad 11 tys. nowych modeli. Armani po umiarkowanej cenie — oceniają produkty przedsiębiorstwa analitycy Goldman Sachs. 48 euro za zimowy płaszcz, 16 euro za świeetnej jakości bluzkę. Amancio Ortega, 65-letni sprzedawca, zmienił się w milionera. Stał za ladą małej firmy tekstylnej w hiszpańskiej Galicji. Na początku lat 60. założył własną firmę produkującą bieliznę. W 1988 roku Zara otworzyła swój pierwszy oddział w Portugalii, rok później powstał pierwszy sklep w Stanach Zjednoczonych. W ciągu kilkunastu lat międzynaro- dowej kariery model biznesowy firmy uważany jest za jeden z najbardziej nowocze- snych na świecie. System produkcji w firmie Inditex, właścicielce marki Zara, zdecydowanie różni się od innych firm, czyli amerykańskiego GAP, włoskiego Benettona czy szwedzkiego H M. Gdy konkurenci zlecają szycie swoich ubrań na zewnątrz, Inditex 60 proc. asortymentu produkuje w Hiszpanii. Reszty dopełniają fabryki na Dalekim Wschodzie, w Indiach, w Maroku. Obecnie w skład konglomeratu wchodzi także kilka mniejszych sieci, takich jak Bershka, Massimo Dutti, Pull Bear, Stradivarius i Oysho. Potencjał informacji Fernandez Gomez, która prowadzi sklep w Madrycie, zamawia czarne sukienki. Cztery w czwartek, kolejną dwa dni później. Menedżerowie ds. produktu pozostają w ciągłym kontakcie ze sklepami. W ciągu kilku godzin są w stanie wysłać w konkretne miejsce zamówiony asortyment. System działa w ten sposób, że kolekcje sprzedawane są na pniu i firma obchodzi się praktycznie bez zapasów. Nowa gospodarka wymaga szybko- ści, sprawnego dzielenia się informacją, efektywnego zareządzania łańcuchami dostaw. Centrum logistyczne firmy, zlokalizowane niedaleko miasta La Coruňa, zajmuje 5 mln metrów kwadratowych powierzchni. Dziewięć razy więcej do gigahurtowni Amazon.com, dziewięćdziesiąt razy tyle, ile wynosi powierzchnia boiska piłkarskiej dumy regionu — klubu sportowego RC Deportivo La Coruňa. Ubrania, które spływają z 14 fabryk, wiszą tu jednak tylko kilka godzin, skąd zostają przetransportowanee do salonów z całego świata. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 21 Zara jest firmą, która pokazuje, że mariaż starej i nowej gospodarki może być udany. Obieg informacji w firmie opiera się na internecie. Wszystkie sklepy połączone są z cen- tralnym systemem firmy w La Corunie. Zamówienia spływają do głównego komputera, centrala wydaje dyspozycję hurtowni, hurtownia wysyła odzież do sklepu. Dane są ana- lizowane i pozwalają określić trendy sprzedaży oraz największe zapotrzebowanie na konkretne artykuły. Wyniki przesyłane są do fabryk, które zajmują się produkcją tylko takich ubrań, na które natychmiast znajdzie się klient. Kluczem do sukcesu marki jest informacja. Marketingowcy bez przerwy odwiedzają studenckie kampusy, dyskoteki, puby, szukając pomysłów i badając „co się nosi”; póź- niej przekazują do działów projektowania obrazy zarejestrowane na kamerach cyfro- wych — entuzjastycznie ocenia Zarę prof. Krzysztof Obłóje. Niewolnicy okazji Badania rynkowe prowadzone są w czasie rzeczywistym. Konsumenci otrzymują więc towar, który chcą nabyć w danej chwili. Kolorystyka, wzory i fasony zmieniają się zgodnie z trendami. Kolekcje żyją, a prawdopodobieństwo, że na ulicy spotkają się pa- nie w takich samych sukienkach, jest minimalne. Istnieje też druga strona medalu. Gdy na ulicy spotkamy panią w sukience, która podoba się nam do szaleństwa, a w najbliż- szym sklepie już jej nie ma, zawsze jest szansa, że zenajdziemy ją gdzieś indziej. Chcemy, aby nasze klientki zrozumiały, że jeśli coś im się podoba, powinny natych- miast to kupić, bo może tego nie być w sklepach w następnym tygodniu — mówi prezes Inditexu. W ten sposób tworzy się klimat unikalności oferowanych modeli. Klient zo- staje przyparty do muru, bowiem taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć. Sprze- daż jest procesem jednorazowym. Nie ma czasu na zastanawianie się, decyzja raz pod- jęta musi okazać się słuszna i na tej podstawie budowane jest uczucie wyjątkowości i satysfakcji. Klientki Zary ulegają czarowi ulotności towaru. Promocja polega na tym, aby nieustan- nie być na czasie. Odważne wzornictwo, rewelacyjna jakość produktu i umiarkowane ceny sprawiają, że firma nie musi martwić się o popyt. Troska o klientów obejmuje po- dążanie za modą i natychmiastową odpowiedź na zmieniające się gusta. Wytrychem otwierającym setki tysięcy portmonetek jest szybkość, aby nie powiedzieć zuchwałość, i celność oferty. Model, który daje przewagę Dwa tygodnie czeka się na pojawienie na sklepowej wystawie nowej kolekcji, która zrodziła się w pracowni projektantów. Konkurencji podobny proces może zająć tyle miesięcy, ile trwa ciąża. Jednak klientki nie mogą tak długo czekać na upragnione ciu- chy. Zara robi to kilkanaście razy szybciej i częściej.e Tu zawsze jest coś nowego — przyznaje hiszpański nastolatek, który wychodzi ze skle- pu z siatkami pełnymi zakupów. Odkąd pamiętam, ubierała mnie tu moja mama — do- daje. Zara jest firmą bazującą na wartościach. Jej filozofia różni się zdecydowanie od strategii innych przedsiębiorstw odzieżowych. 22 I Rozdział 1. Wiele marek globalnych obniża do granic możliwości koszty produkcji, korzystając z ta- niej, zatrudnianej wręcz na niewolniczych warunkach siły roboczej, co przy każdej oka- zji podkreślają z przekąsem antyglobaliści. Natomiast ich sprzedaż wspomagana jest gi- gantycznymi nakładami na marketing i reklamę, które bazują na emocjach i kreują określony styl życia. Z kolei Zara, produkując na miejscu, ostrożnie szafuje przekazami promocyjnymi i staje się bardziej wiarygodna. Mimo że niektórzy związkowcy zarzucają firmie, iż nie płaci zbyt wiele swoim pracownikom (niektórzy zarabiają 500 dolarów, połowę tego, ile wy- nosi średnie wynagrodzenie w hiszpańskim przemyśle), pracują oni legalnie, co nie jest regułą w tym biznesie, i mają zapewnione wszystkie świadczenia. W ten sposób Zara zapobiega eksportowi siły roboczej i globalnie oddziaełuje na wzrost lokalnego rynku. Od „Just in Time” do „Real Time” Sukces Zary polega na przejściu od modelu „na czas” do przedsiębiorstwa działającego w czasie rzeczywistym (Real Time Enterprise). Według Gartner Group właśnie taki model będzie dominował we współczesnym biznesie. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym koncentruje się na zwiększaniu efektywności w kreowaniu wartości biz- nesowych. Zarządzanie czasem odbywa się dzięki technologiom internetowym, utwo- rzonym według wymagań nowej ery. W Zarze kontroluje się czas niczym koszty. Okna tolerancji dla ludzi, procesów, syste- mów redukują ich czas realizacji i usprawniają funkcjonowanie firmy. Wartości przeno- szone są następnie na kolejne sieci i łańcuchy współpracowników. Stosowanie miernika czasowego występuje we wszystkich warstwach organizacji. Raportowanie wspomaga- jące decyzje jest natychmiastowe i implikuje podejmoweanie dalszych działań. Właśnie doskonałe wykorzystanie kurczących się do minimum cyklów procesów bizne- sowych pozwala osiągnąć wyniki niedostępne dla konkurencji. Dzięki temu, bez obaw o przyszłość firmy, Amancio Ortega mógł sprzedać 26 proc. akcji Inditexu za 8 mld dola- rów, stając się najbogatszym człowiekiem w historii Hiszpanii i jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Ortega będzie spał spokojnie, bowiem zmiana struktury akcjonariatu z pewnością skłoni do kolejnych ulepszeń, następnych unoewocześnień, dalszych innowacji. Filozofia ascezy Nikt nie jest w stanie podrobić ich recepty na biznes — uważa Elize Horowitz, analityk londyńskiej firmy Lehman Bros. Ich reklamy prasowe pojawiają się tylko dwa razy w roku. Ich system logistyczny należy do najsprawniejszych w świecie i doprawdy trudno doszukać się w nim słabych stron. Łatwiej za to znaleźć ubrania Zary, bez względu na to, czy mieszka się w Berlinie, Barcelonie, czy Bejrucie.e Internetowy serwis www.zara.com to przykład oszczędności formy i wyszukanej estetyki. Ascetyczna, zmieniająca się za każdym wejściem grafika wywiera wrażenie nowości. Mam wrażenie, że powracam na inną stronę. Prosta nawigacja prowadząca do asorty- mentu oferowanego w danym kraju. Katalog, showroom, przewodnik po sklepach to wszystko, czego może się spodziewać internauta. Przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym ( Real-Time Enterprise) I 23 Dla hiszpańskiego innowatora nie istnieje słowo recesja. Ekspansja firmy trwa. Konku- rują projektami. Sprzedają modę. Działają w czasie rzecezywistym. To wszystko. Na koniec zagadka. The Express to kultowy sklep z modną odzieżą na nowojorskiej Piątej Alei. Zmieniamy wystawę w każdy wtorek — ujawnia młody sprzedawca. W środ- ku kłębi się tłum młodzieży, który chce coś na siebie włożyć na sobotnią dyskotekę. Tylko jedna firma dostarcza każdego tygodnia nową kolekcjeę. Jaka? Tabela 1.2. Giganci przemysłu odzieżowego według Forbes Magiazine Właściciel Bernard Arnault Rodzina Fisher Firma LVMH GAP Leonardo Del Vecchio Lucoticca Group Amancio Ortega Inditex (Zara) Francois Pinault Pinault-Printemps-Redoute Luciano Benetton z rodziną Benetton Group Stefan Persson Hennes Mauritz Alain Werheimer Channel Tadashi Yanai Philip Knight Fast Retailing Nike Przychód netto w mld dolarów 10,7 10,1 6,6 6,6 6,3 5,5 5,3 5,0 4,8 4,3 Prof. Krzysztof Obłój o firmie Zara w swojej najnowszej książce Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, pisze: Przykład Zary ukazuje logikę innowacyjnych modeli biznesowych. U podstaw sukcesu Benettona leży stworzenie rozwiązania starej sprzeczności pomiędzy jakością a ceną. Wcześniej wydawało się, że markowa i modna odzież nie może być względnie tania! Zara doprowadziła model Benettona do ekstremum — świat mody staje się światem ulotnych, niepowtarzalnych kolekcji, a proces zakupów — korzystaniem z okazji. Zaku- piony towar nie jest już klasycznym ubraniem, które wkładamy co pewien czas, a w mię- dzyczasie trzymamy w szafach.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

IT w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: