Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 008287 20998141 na godz. na dobę w sumie
Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa - ebook/pdf
Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 630
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9003-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tytuł publikacji 'Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa' jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie  prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad aktualnością spuścizny Kongresu wiedeńskiego. Autorzy poddali badaniu 'dzień dzisiejszy' a nie przeszłość, szukając jego korzeni i ciągłości z przeszłością. Punktem wyjścia było to, że idee, normy i instytucje wytworzone przez uczestników Kongresu są obecne w prawie międzynarodowym, bądź to w niezmienionej formule, bądź też jako początek współczesnych idei, norm i instytucji.

W pracy poddano pośrednio weryfikacji obiegowe przekonania, że:

Przedmiotem refleksji prawniczej były przede wszystkim  obecne w teraźniejszości 'owoce' Kongresu wiedeńskiego, jak: reguły precedencji w prawie dyplomatycznym, rzeki międzynarodowe, 'wielkie mocarstwa' i instytucjonalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe i międzynarodowy governance. Uczestnicy projektu podjęli również kwestie kontrowersyjne, tj. prawo do samostanowienia w ujęciu prawa podmiotowego i przedmiotowego oraz metody i narzędzia dyplomacji wielostronnej.

Publikacja składa się z Części pogrupowanych w rozdziały. Cześć I obejmuje zagadnienia historyczne związane z Kongresem wiedeńskim. Część II. Perspektywa prawnomiędzynarodowa omawia zagadnienia: 1) instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej (m.in. zagadnienia integralności terytorialnej państwa i jego suwerennej równości oraz zasady komplementarności); 2) bezpieczeństwa międzynarodowego (m.in. koncepcje ius post bellum, analiza prawna i instytucjonalna systemu bezpieczeństwa); 3) neutralności (m.in. członkostwo w organizacjach międzynarodowych, cyberprzestrzeń); 4) dyplomacji (m.in. zagadnienia protokołu dyplomatycznego); 5) rzek międzynarodowych (m.in. kwestie wolności żeglugi); 6) wolnych miast;7) zakazu niewolnictwa i handlu ludźmi (m.in. zwalczanie niewolnictwa, migracja nieregularna, nadanie statusu uchodźcy); 8) varii (m.in. zagadnienia teorii Hansa Kelsena, ustroju Konfederacji Szwajcarskiej, traktowania cudzoziemców oraz prawa do kontroli własnego terytorium).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Idee, normy I Instytucje Kongresu wIedeńsKIego – 200 lat późnIej – perspeKtywa prawnomIędzynarodowa Redaktorzy JeRzy Menkes eWelina Cała-WaCinkieWiCz Joanna noWakoWska-MałuseCka WładysłaW Pęksa WoJCieCH szCzePan staszeWski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Redaktorzy Jerzy Menkes Ewelina Cała-Wacinkiewicz Joanna Nowakowska-Małusecka Władysław Pęksa Wojciech Szczepan Staszewski Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Maciej Lemkowski ŚWIADCZENIE ANTYCYPACYJNE Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Sebastian Sykuna WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY Bartosz Kucia FORMA TESTAMENTU W SYSTEMACH COMMON LAW www.ksiegarnia.beck.pl IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Redaktorzy naukowi: prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, dr Władysław Pęksa, dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski Autorzy: dr hab. J. Barcik, dr E. Cała-Wacinkiewicz, dr hab. P. Cichoń, dr Ł.D. Dąbrowski, dr hab. prof. UR E. Dynia, dr A. Gadkowski, dr hab. prof. UAM T. Gadkowski, dr M. Gołda-Sobczak, prof. dr hab. M. Jaskólski, dr A.M. Kosińska, dr hab. M. Kowalski, dr hab. prof. UWr B. Krzan, dr hab. M. Krzymkowski, dr hab. B. Kuźniak, dr M. Lech, dr M. Lewandowicz, dr E. Lis, M. Majos, dr J. Markiewicz-Stanny, prof. dr hab. J. Menkes, dr M. Menkes, D. Michalski, dr hab. prof. UWr B. Mielnik, prof. dr hab. C. Mik, prof. dr hab. B. Mikołajczyk, prof. dr hab. H. Olszewski, dr W. Pęksa, dr M. Pietras-Eichberger, prof. dr hab. A. Przyborowska-Klimczak, dr hab. prof. UP Z.B. Rudnicki, dr M. Słok-Wódkowska, prof. dr hab. J. Sobczak, dr T. Srogosz, dr hab. W.Sz. Staszewski, dr M. Tkaczuk, dr A. Wedeł-Domaradzka, dr K. Wierczyńska, dr I. Wrońska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Piotr Łaski prof. dr hab. Marian Mikołajczyk Recenzenci: Publikacja wydana przy współpracy organizacyjnej z Grupą Polską International Law Association, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9002-4 ISBN e-book 978-83-255-9003-1 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz Autorów ........................................................................................................ Od Redaktorów ......................................................................................................... XV XIX XXIII Część I. Kongres wiedeński – perspektywa historyczna Rozdział 1. Kongres wiedeński i jego epoka ....................................................... § 1. Czemu służy refleksja historyczna? ........................................................ § 2. Ranga Kongresu wiedeńskiego ............................................................... § 3. „Prehistoria” Kongresu wiedeńskiego ................................................... § 4. Zgromadzeni i obrady .............................................................................. § 5. Dokonania Kongresu ................................................................................ § 6. Spuścizna ideowa Kongresu .................................................................... Rozdział 2. Kongres wiedeński a sprawa polska ................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Car Aleksander I i jego plany wobec ziem polskich ............................ § 3. Przebieg rokowań wiedeńskich w sprawie przyszłości ziem polskich ....................................................................................................... § 4. Ustalenia Kongresu wiedeńskiego w kwestii polskiej .......................... § 5. Utworzenie Królestwa Polskiego – sukces czy porażka? .................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 3. Kongres wiedeński a zasada restauracji ......................................... § 1. Pojęcie restauracji ...................................................................................... § 2. Realizacja zasady restauracji w Europie ................................................ Rozdział 4. Wieczne wojny i „pokoje wieczyste”. Od pokoju westfalskiego do Poczdamu ........................................................................................................ § 1. Założenia ..................................................................................................... § 2. Byty i mity .................................................................................................. § 3. Wzajemne uzależnienia ............................................................................ § 4. Wartość kompromisu ............................................................................... § 5. I co dalej? .................................................................................................... 3 3 4 5 6 8 10 13 13 14 15 20 22 24 27 27 30 37 37 39 45 49 51 V Spis treści Rozdział 5. Wojna Krymska jako niezamierzony skutek i obraz słabości Kongresu wiedeńskiego. Do czego prowadzi brak perspektywy historycznej i geopolitycznej? .......................................................................... § 1. Czy Kongres wiedeński kreował nowy ład międzynarodowy? .......... § 2. Próba izolacji Turcji na Kongresie wiedeńskim. Rosyjskie plany wobec Krymu ............................................................................................. § 3. Polityczne przyczyny wojny krymskiej .................................................. § 4. Skutki wojny krymskiej ............................................................................ § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział 6. Suwerenność w historii prawa. Czy można mówić o odmienności podejścia z perspektywy nauk historycznoprawnych? ... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcia historyczne – kwestie metodologiczne ..................................... § 3. Władztwo publiczne a władztwo prywatne – ewolucja i kształtowanie się różnic ......................................................................... § 4. Pojęcie suwerenności w prawie nowoczesnym – nowość czy kontynuacja? ............................................................................................... § 5. Spór papiestwa z cesarstwem i jego wpływ .......................................... § 6. „Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta” – emancypacja monarchów i koron .................................................................................. § 7. Porządek westfalski a historia prawa – kolejny krok? ......................... § 8. Podsumowanie ........................................................................................... Część II. Kongres wiedeński – perspektywa prawnomiędzynarodowa A. Nowy porządek międzynarodowy – zasady i instytucjonalizacja Rozdział 1. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej – ciągłość w zmienności ........................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. O metodzie .................................................................................................. § 3. Dlaczego lubię Kongres wiedeński? ....................................................... § 3.1. „Kongres tańczy” v. „naród zwycięża” ......................................... § 3.2. Język jako narzędzie ........................................................................ § 3.3. Sprzężenie zwrotne pomiędzy państwem narodowym/ narodem państwowym a granicami państwowymi .................... § 3.4. Kongresowość – organizacje międzynarodowe .......................... § 3.5. Wartości fundamentem porządku ................................................ § 3.6. Modus operandi ................................................................................ § 3.7. Kongresowość ................................................................................... § 3.8. Wielkie mocarstwa ........................................................................... VI 57 57 62 66 69 70 73 73 74 78 80 82 83 85 85 91 92 98 100 101 103 105 114 115 116 116 118 Spis treści § 3.9. Bariery w działaniu „grupa – minus one” .................................... § 3.10. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział 2. Prymat wielkich mocarstw ze stanowiska prawa międzynarodowego: od Świętego Przymierza do Rady Bezpieczeństwa ONZ ........................................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Kongres wiedeński .................................................................................... § 3. Święte Przymierze ..................................................................................... § 4. (Nie)równość państw ................................................................................ § 5. (Nie)równość w organizacjach międzynarodowych ............................ § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 3. Prawo do samostanowienia a integralność terytorialna państwa .................................................................................................................. § 1. Prawo do samostanowienia jako norma prawna ................................. § 2. Podmioty uprawnione do samostanowienia ........................................ § 3. Zasada samostanowienia a prawo do secesji ........................................ § 4. Legalność secesji ........................................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 4. Kongres wiedeński a suwerenna równość państw ........................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zasada suwerennej równości państw w praktyce dyplomatycznej zwycięskich mocarstw ............................................................................... § 3. Suwerenna równość państw jako element gry dyplomatycznej ......... § 4. Porządek hierarchiczny v. suwerenna równość państw ...................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 5. Zasada komplementarności przed MTK z perspektywy suwerenności państw ......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Hegemoniczna pozycja państw w prawie międzynarodowym .......... § 3. Suwerenna równość państw .................................................................... § 4. Sytuacja Wielkich mocarstw z perspektywy MTK ............................... § 5. Państwa strony Statutu ............................................................................. § 6. Ograniczenie jurysdykcji państw niebędących stronami Statutu ...... § 7. Obowiązek wykonania jurysdykcji karnej a suwerenność państw – dyskusja ....................................................................................................... § 8. Podsumowanie ........................................................................................... 119 120 121 121 123 124 128 136 143 145 145 147 151 155 161 165 165 167 175 181 191 193 193 195 197 198 202 205 206 210 VII Spis treści B. Bezpieczeństwo międzynarodowe Rozdział 6. Kongres wiedeński a współczesne koncepcje ius post bellum ..... § 1. Traktaty parysko-wiedeńskie jako archetyp współczesnego ius post bellum ........................................................................................................... § 1.1. Wprowadzenie .................................................................................. § 1.2. Paryskie traktaty pokojowe i Akt Końcowy Kongresu wiedeńskiego ..................................................................................... § 2. Współczesne koncepcje ius post bellum ................................................ § 2.1. Uwagi wstępne ................................................................................. § 2.2. Doktrynalne ujęcia ius post bellum ............................................... § 2.3. Krytyka koncepcji ius post bellum ................................................ § 3. Miejsce ius post bellum we współczesnym prawie międzynarodowym .................................................................................... § 3.1. Uwagi wstępne ................................................................................. § 3.2. Miejsce ius post bellum w systematyce prawa międzynarodowego .......................................................................... § 4. Dylematy ustalania zakresu czasowego ius post bellum ...................... § 4.1. Kwestia początku działania ius post bellum – uwagi ogólne ..... § 4.2. Zakończenie działania ius post bellum ......................................... § 5. Problemy określenia zakresu materialnego ius post bellum ................ § 5.1. Uwagi ogólne .................................................................................... § 5.2. Idee kierownicze ius post bellum: sprawiedliwość i trwający pokój ................................................................................................... § 5.3. Zasady podstawowe ius post bellum ............................................. § 5.4. Porozumienia pokojowe a treść ius post bellum ......................... § 5.5. Środki regulacyjne ius post bellum ................................................ § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 7. 200 lat Kongresu wiedeńskiego: od harmonii sił do siły harmonii ................................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wielkie traktaty pokojowe jako skróty kognitywistyczne .................. § 3. Kongres wiedeński a bezdroża poznawcze ............................................ § 4. Kakofonia postnarodowej współpracy międzynarodowej .................. § 5. Harmonizacja międzynarodowej współpracy regulacyjnej ................ § 5.1. Ośrodki koordynacji regulacyjnej ................................................. § 5.2. Akty prawa miękkiego .................................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... VIII 215 215 215 217 221 221 222 229 233 233 233 238 238 247 248 248 249 250 251 253 256 257 257 257 260 261 263 263 265 267 Spis treści Rozdział 8. Perspektywa globalnej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego – analiza prawna i instytucjonalna ............................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysem jako paradygmat polityki bezpieczeństwa XXI wieku ....................................................... § 3. Multilateralizm jako instytucjonalny porządek globalnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego ....................................................... § 4. Normatywna struktura nowego globalnego bezpieczeństwa międzynarodowego ................................................................................... § 5. Perspektywa jus post bellum – nowe międzynarodowe prawo humanitarne dla stabilizacji globalnego bezpieczeństwa międzynarodowego? .................................................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 9. Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa europejskiego – od Kongresu wiedeńskiego do Unii Europejskiej ............................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Charakterystyka polityki bezpieczeństwa UE ....................................... § 3. Stosunki pomiędzy UE a ONZ ............................................................... § 4. Stosunki pomiędzy UE a NATO ............................................................. § 5. Stosunki pomiędzy UE a OBWE ............................................................ § 6. Problemy bezpieczeństwa w regionach – Afryka, Bliski Wschód, Azja .............................................................................................................. § 7. Wzmocnienie UE jako gwaranta bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego ................................................................................. § 8. Podsumowanie ........................................................................................... C. Neutralność Rozdział 10. Współczesne konsekwencje wieczystej neutralności ................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Neutralność wieczysta jako instytucja polityczna ................................ § 3. Neutralność Szwajcarii jako najtrwalsze ustalenie Kongresu wiedeńskiego .............................................................................................. § 4. Erozja neutralności wieczystej na przykładzie Austrii ........................ § 5. Unia Europejska jako kres porządku wiedeńskiego ............................ § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 11. Państwa trwale neutralne a członkostwo w organizacjach międzynarodowych ............................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 269 269 272 274 277 279 282 285 285 286 288 289 292 294 297 300 305 305 306 307 310 312 314 317 317 IX Spis treści § 2. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych ............................. § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 12. Państwo neutralne w cyberprzestrzeni ......................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Cyberprzestrzeń ......................................................................................... § 3. Cyberwojna a użycie siły zbrojnej .......................................................... § 4. Kwestia neutralności państwa ................................................................. D. Dyplomacja Rozdział 13. Rozwój dyplomacji konferencyjnej – od Kongresu wiedeńskiego po współczesne konferencje międzynarodowe ................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Rys historyczny dyplomacji konferencyjnej do 1815 r. ...................... § 3. Miejsce Kongresu wiedeńskiego w rozwoju dyplomacji konferencyjnej ............................................................................................ § 4. Konferencje międzynarodowe w XIX w. ............................................... § 5. Konferencje międzynarodowe w XX w. i na początku XXI stulecia . § 6. Cechy charakterystyczne współczesnej dyplomacji konferencyjnej .. § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rodział 14. Wpływ Kongresu wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Geneza i rozwój instytucji prawa i protokołu dyplomatycznego ...... § 3. Kongres wiedeński i jego postanowienia w przedmiocie prawa i protokołu dyplomatycznego .................................................................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 15. Naukowe podstawy protokołu dyplomatycznego – perspektywa współczesna .................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Protokół dyplomatyczny jako owoc Kongresu wiedeńskiego ............ § 3. Protokół dyplomatyczny w nauce prawa międzynarodowego ........... § 4. Protokół dyplomatyczny – siatka pojęciowa ........................................ Rozdział 16. Nowe wyzwania dla protokołu dyplomatycznego w XXI w. Casus fińskiego ministra ................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Doniosłość zwyczaju i kurtuazji dla stosunków dyplomatycznych ... § 3. Rola partnera w stosunkach dyplomatycznych .................................... § 4. Problemy relacji jednopłciowych w dyplomacji .................................. X 320 326 329 329 330 332 334 341 341 342 344 346 347 350 353 355 355 356 365 369 373 373 374 376 380 383 383 384 386 390 Spis treści § 5. Relacje jednopłciowe w systemie prawa Finlandii ............................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 17. Dyplomacja Unii Europejskiej ...................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych ............................................ § 3. Europejska Służba Działań Zewnętrznych ............................................ § 4. Rola Przewodniczącego Rady Europejskiej w unijnej dyplomacji .... § 5. Działalność dyplomatyczna Unii Europejskiej ..................................... § 5.1. Unijna dyplomacja pod przewodnictwem C. Ashton ................. § 5.2. Unijna dyplomacja pod przewodnictwem F. Mogherini ........... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... E. Rzeki międzynarodowe Rozdział 18. Akt Końcowy Kongresu wiedeńskiego – źródło wolności żeglugi na rzekach międzynarodowych? ....................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wolność żeglugi rzecznej – koncepcje teoretyczne ............................. § 3. Wolność żeglugi rzecznej – Akt Końcowy Kongresu wiedeńskiego . § 4. Wolność żeglugi rzecznej – Traktat wersalski i Traktat mniejszościowy .......................................................................................... § 5. Wolność żeglugi rzecznej – Konwencja barcelońska .......................... § 6. Wolność żeglugi rzecznej – casus Odry ................................................ § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 19. Rzeki międzynarodowe z perspektywy prawa międzynarodowego od Kongresu wiedeńskiego do współczesności ....... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Rys historyczny .......................................................................................... § 3. Okres międzywojenny .............................................................................. § 4. Współczesne regulacje międzynarodowe dotyczące rzek międzynarodowych ................................................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... F. Wolne miasta Rozdział 20. Wolne miasta w prawie międzynarodowym ............................... § 1. Kongres wiedeński a tworzenie nowego ładu politycznego ............... § 2. Idea i powstanie wolnych miast .............................................................. 392 393 395 395 396 398 400 401 401 403 404 409 409 412 418 420 423 426 428 433 433 434 439 443 446 451 451 453 XI Spis treści § 3. Status prawnomiędzynarodowy wolnych miast ................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... 456 463 Rozdział 21. Ochrona interesów prawnych Rzeczypospolitej na obszarze Wolnego Miasta Gdańsk w sprawach wynikających ze stosunków polsko-gdańskich w praktyce Prokuratorii Generalnej RP w okresie międzywojennym ................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Czynności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Wolnego Miasta Gdańsk ......................................................... § 3. Podsumowanie ........................................................................................... G. Zakaz niewolnictwa i handlu ludźmi Rozdział 22. Powszechne prawo międzynarodowe przeciw niewolnictwu – bilans dwustu lat ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Problemy interpretacyjne ......................................................................... § 3. „Rozdrobienie traktatowe” ...................................................................... § 4. Standard ochrony ...................................................................................... § 5. Realia, perspektywy i konkluzje .............................................................. Rozdział 23. Zwalczanie niewolnictwa w XXI w. – uwagi na tle art. 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ..................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Konstrukcja art. 4 EKPC .......................................................................... § 3. Przegląd orzecznictwa dotyczącego art. 4 EKPC ................................. § 4. Uwagi krytyczne ........................................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 24. Polityka Unii Europejskiej wobec migracji nieregularnej z Afryki a postanowienia Kongresu wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami ......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Migracje z Afryki do Europy ................................................................... § 2.1. Historia i przyczyny migracji z Afryki do Europy ..................... § 2.2. Problem migracji nieregularnych w UE w kontekście migracji z Afryki ............................................................................................... XII 465 465 468 474 477 477 479 483 487 491 499 499 501 505 510 516 517 517 519 519 521 Spis treści § 3. Współpraca Unii Europejskiej z Afryką na rzecz humanitarnej migracji ........................................................................................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 25. Handel ludźmi w odniesieniu do kobiet jako przesłanka nadania statusu uchodźcy – uwagi na tle art. 1A Konwencji genewskiej o statusie uchodźców .......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zakaz handlu ludźmi w prawie traktatowym ....................................... § 3. Handel kobietami jako kategoria handlu ludźmi ................................. § 4. Istota ochrony kobiet poprzez nadawanie im statusu uchodźcy ze względu na płeć uzasadniona zjawiskiem procederu handlu ludźmi .......................................................................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... H. Varia Rozdział 26. Wpływ Kongresu wiedeńskiego na czystą teorię prawa Hansa Kelsena ................................................................................................................... § 1. Cel i hipoteza badawcza ........................................................................... § 2. Kongresowe inspiracje Hansa Kelsena ................................................... § 3. Dziedzictwo teoretyczno-prawne Kongresu wiedeńskiego a czysta teoria prawa ................................................................................................ § 3.1. Normatywne, pozytywistyczne ujęcie .......................................... § 3.2. Ścisły rozdział prawa od moralności ............................................ § 3.3. Hierarchia norm w ramach systemu prawnego .......................... § 3.4. Relacja prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne państw § 3.5. Koncepcja suwerenności ograniczonej przez prawo międzynarodowe .............................................................................. § 3.6. Funkcjonalna jedność państwa i prawa ....................................... § 3.7. Rozdzielność prawa od nauki prawa ............................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 27. Kongres wiedeński a budowa współczesnego ustroju Konfederacji Szwajcarskiej ............................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Szwajcaria w okresie Dawnej Konfederacji ........................................... § 3. Republika Helwecka .................................................................................. § 4. Szwajcaria w okresie restauracji (1815−1830) i regeneracji (1830−1848) ................................................................................................ § 5. Szwajcaria państwem związkowym. Wnioski ....................................... 523 527 529 529 531 535 538 547 551 551 551 553 553 554 556 558 559 560 560 561 563 563 564 567 568 573 XIII Spis treści Rozdział 28. Podstawy aksjologiczne standardów traktowania cudzoziemców ...................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie cudzoziemca w prawie międzynarodowym ............................ § 3. Standardy traktowania cudzoziemców w przeszłości .......................... § 4. Prawa człowieka jako nowy standard traktowania cudzoziemców ... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 29. Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji w kontekście wykonywania prawa do kontroli własnego terytorium ..... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Kontrola nad terytorium a problem jej umiędzynarodowienia ......... § 3. Migracja jako obszar rozwoju soft law i utrzymującej się fragmentacji prawa międzynarodowego ................................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... 577 577 578 581 585 587 589 589 593 597 603 XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABGB .............................................. Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. – Po- wszechna Księga Ustaw Cywilnych dla Wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich Monarchii au- stryjackiej (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) (NPL 2040.5.1) EKPC ............................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KNZ ................................................. Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) Protokół z Palermo ....................... Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz kara- niu za handel ludźmi, w szczególności kobie- tami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Na- rodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodo- wej przestępczości zorganizowanej z 15.11.2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160) TL .................................................... Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Eu- ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu- ropejską, sporządzony w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C Nr 326, s. 13 wersja skonsolidowana) 2. Organy, instytucje i organizacje ASEAN ............................................ Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- -Wschodniej ASIFU ............................................. All Sources Information Fusion Unit BCBS ............................................... Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego ESDZ ............................................... Europejska Służba Działań Zewnętrznych ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka XV Wykaz skrótów pieczeniowych Wartościowych pie IAIS ................................................. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubez- ILA ................................................... Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego IOM ................................................. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOSCO ............................................. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów KBWE ............................................. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- KE .................................................... Komisja Europejska KPCz ............................................... Komitet Praw Człowieka KRLD .............................................. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna LN .................................................... Liga Narodów MKCK ............................................. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża MOP ................................................ Międzynarodowa Organizacja Pracy MTK ................................................ Międzynarodowy Trybunał Karny MTKJ ............................................... Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugo- sławii MTS ................................................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NATO .............................................. North Atlantic Treaty Organization – organi- zacja polityczno-wojskowa powstała 24.8.1949 r. na mocy podpisanego 4.4.1949 r. Traktatu Północ- noatlantyckiego NRD ................................................ Niemiecka Republika Demokratyczna OBWE ............................................. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- pie noczonych ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PE ..................................................... Parlament Europejski RB .................................................... Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjed- RCPs ................................................ Regional Consulting Processes on Migration RULAC ............................................ The Rule of Law in Armed Conflict Project STSM ............................................... Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej UE .................................................... Unia Europejska WP ................................................... Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki WPBiO ............................................ Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony WPZiB ............................................ Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa 3. Publikatory i czasopisma AJIL ................................................. American Journal of International Law BYIL ................................................ British Yearbook of International Law XVI Wykaz skrótów CPH ................................................. Czasopismo Prawno-Historyczne Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EJIL .................................................. European Journal of International Law EPIL ................................................. Encyclopaedia of Public International Law GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze ICJ Reports ..................................... Reports of the International Court of Justice MPEPIL .......................................... Max Planck Encyclopedia of Public International Pal. ................................................... Palestra PBW ................................................ Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego PCIJ ................................................. Permanent Court of International Justice PE ..................................................... Przegląd Europejski PiP ................................................... Państwo i Prawo PISM ................................................ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych PSM ................................................. Przegląd Stosunków Międzynarodowych RCADI ............................................ Recueil des Cours de l Academie de Droit Interna- Law tional RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SE ..................................................... Studia Europejskie SPPubl. ............................................ Studia Prawa Publicznego YILC ................................................ Yearbook of the International Law Commission 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł aut. ................................................... autorstwa cyt. ................................................... cytat in. ..................................................... inny i tak dalej itd. .................................................... jak wyżej jw. .................................................... litera lit. ..................................................... łac. .................................................... łacińskiego m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) nt. ..................................................... na temat opr. .................................................. opracował orz. ................................................... orzeczenie por. .................................................. porównaj przyp. .............................................. przypis rozdz. ............................................... rozdział tłum. ................................................ tłumacz XVII Wykaz skrótów TRN ................................................. transgraniczne sieci regulacyjne (ang. transnational regulatory networks) wyd. ................................................. wydanie zob. .................................................. zobacz zwł. ................................................... zwłaszcza XVIII Wykaz Autorów dr hab. Jacek Barcik – Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Eu- ropejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Paweł Cichoń – Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr Łukasz Dawid Dąbrowski – Kancelaria Adwokacka w Warszawie dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia – Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Euro- pejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Andrzej Gadkowski – Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Między- narodowych, Wydział Prawa Uniwersytetu w Genewie dr hab. prof. UAM Tadeusz Gadkowski – Katedra Prawa Międzynarodowego i Orga- nizacji Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Maria Gołda-Sobczak – Zakład Komunikacji Kulturowej, Instytut Kultury Eu- ropejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie prof. dr hab. Michał Jaskólski – Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dr Anna Magdalena Kosińska – Katedra Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie dr hab. Michał Kowalski – Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: