Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 005243 20010838 na godz. na dobę w sumie
Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 - ebook/pdf
Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 148
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322630136 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).

Głównym celem niniejszej publikacji jest próba opisania i wyjaśnienia wszelakiej - nieraz mocno złożonej -  problematyki zmian ideologicznych i doktrynalnych, jakie dokonały się i wciąż mają miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej. Większość autorów stanowią doktoranci oraz absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, jak również innych uczelni,  polskich  i zagranicznych. Zagadnienia ideologiczne i doktrynalne są sferą niezwykle szeroką, co pozwoliło autorom na oryginalne podejście do tegoż tematu poprzez spojrzenie na nie przez pryzmat swych zainteresowań naukowych. Z tego też powodu praca ta nie zamyka się jedynie w ciasnych ramach danej dyscypliny, a czerpie - poza politologią - z takich dziedzin jak filozofia, socjologia, czy  prawo.

Monografia  podzielona  jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza - „Ideologiczne aspekty zmian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, dotyczy filozoficznych podstaw wpływających na kreowanie polityki w poszczególnych państwach, jak również nastrojów panujących w zamieszkujących je społeczeństwach, które przekładają się na tworzenie zaplecza ideologicznego omawianego przez nas regionu. Rozpoczyna ją artykuł Macieja Guzy „Trzecia Pozycja jako ewolucja ideowa radykalnej prawicy w Europie po roku 1989”, w którym autor dokonuje analizy profilu ideologicznego obecnych na scenie politycznej ugrupowań nacjonalistycznych. Drugi tekst autorstwa Natalii Rudakiewicz „Ideologia i działalność ukraińskich prawicowych partii politycznych w procesie modernizacji systemu politycznego i obrony niepodległości Ukrainy (na przykładzie OZ „ Swoboda” i „Prawy Sektor”)” dotyczy badań nad stopniem zaangażowania partii radykalnej prawicy w walkę o niepodległość i suwerenność Ukrainy. Trzecim z kolei artykułem jest tekst Marka Barańskiego poświęcony wizji   polskiego samorządu  terytorialnego jako  społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszą część publikacji zamyka artykuł Natalii Minienkowoj „Lustracja na Ukrainie – niezbędna przesłanka konsolidacji demokracji czy krok w odwrotnym kierunku?”, który porusza tematykę transformacji systemowej Ukrainy po „Euromajdanie”.

Druga część książki „Wybrane skutki zmian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej” ukazuje nam, w jaki sposób omawiana przez nas tematyka wpłynęła na zmiany, które dokonały się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz, w  jaki sposób zmiany te  przejawiają się w polityce poszczególnych państw regionu. Otwiera ją artykuł autorstwa Marka Margońskiego o tytule „Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu Obrony Terytorialnej po 1989 roku”, który dotyka problematyki ewolucji podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w Polsce po transformacji systemowej. W dalszej części książki Marek Tyrała w swoim artykule „Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 r.- na przykładzie Koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem” dokonuje charakterystyki lewicowych partii i koalicji wyborczych w trakcie wyborów parlamentarnych w 2015 roku.  Harutyun Voskanyan w artykule „Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front-line” przedstawia perspektywy polityki bezpieczeństwa na Ukrainie po zmianie rządów. Ostatnim artykułem „Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego w świetle nowych przepisów” autorstwa Izabeli Rudnik skupia się na pozycji i kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, jako organu konstytucyjnego państwa w świetle nowelizacji ustawy o TK z 25 czerwca 2015 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 2 3013-6 6 Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 NR 3555 Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 pod redakcją Marka Barańskiego i Macieja Guzego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Recenzent Alicja Stępień ‑Kuczyńska Spis treści Wstęp (Maciej Guzy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I Maciej Guzy Trzecia Pozycja jako ewolucja ideowa partii radykalnej prawicy w Europie Środ‑ kowej i Wschodniej po roku 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . Наталія Рудакевич Ідеологія й діяльність українських правих політичних партій у процесі модернізації політичної системи та захисту незалежної європейської України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 26 Marek Barański Samorząd terytorialny w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego . . . . . 38 Наталія Мінєнкова Люстрація в Україні: умова консолідації демократії чи крок у зворотньому напрямку? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Marek Margoński Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu obrony terytorial‑ . nej RP po 1989 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek Tyrała Przyczyny porażki wyborczej lewicy w  wyborach parlamentarnych w  Polsce w 2015 roku – na przykładzie koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem . 56 75 95 6 Spis treści Harutyun Voskanyan Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front‑ . ‑line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izabela Rudnik Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w świe‑ . tle zmian ustawodawczych oraz orzecznictwa . . . . . . . . . . . 110 124 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Wstęp Badając historię krajów Europy Środkowej i  Wschodniej po roku 1989, ła‑ two możemy dostrzec ich duży postęp w rozwoju, opartym na procesie wdra‑ żania reform demokratycznych w swych systemach politycznych. Transformacja systemowa była dla tego regionu naszego kontynentu wydarzeniem niezwykle ważnym, jak również budzącym po dziś dzień wiele emocji. Demokratyzacja życia politycznego, uniezależnienie się od Federacji Rosyjskiej czy też wdrażanie rozwiązań gospodarki wolnorynkowej postawiły społeczeństwa Europy Środ‑ kowej i  Wschodniej przed wieloma nowymi problemami natury ideologicznej, które wciąż są i  będą czynnikiem warunkującym decyzje polityczne w  tychże państwach. Głównym celem niniejszej publikacji jest próba opisania i wyjaśnienia wsze‑ lakiej ‑ nieraz mocno złożonej ‑ problematyki zmian ideologicznych i doktry‑ nalnych, jakie dokonały się i wciąż mają miejsce w Europie Środkowej i Wschod‑ niej. Większość autorów stanowią doktoranci oraz absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, jak również innych uczelni, polskich i  zagranicznych. Zagadnienia ideologiczne i doktrynalne są sferą niezwykle szeroką, co pozwoliło autorom na oryginalne podejście do tegoż tematu poprzez spojrzenie na nie przez pryzmat swych zainteresowań naukowych. Z  tego też powodu praca ta nie zamyka się jedynie w ciasnych ramach danej dyscypliny, a czerpie ‑ poza politologią ‑ z ta‑ kich dziedzin jak filozofia, socjologia czy prawo. Monografię rozpoczyna artykuł Macieja Guzego Trzecia Pozycja jako ewolu‑ cja ideowa partii radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989, w którym autor dokonuje analizy profilu ideologicznego obecnych na sce‑ nie politycznej ugrupowań nacjonalistycznych. Drugi tekst, autorstwa Natalii Rudakiewicz, Ideologia i działalność ukraińskich prawicowych partii politycznych w  procesie modernizacji systemu politycznego i  obrony niepodległości Ukrainy (na przykładzie OZ „Swoboda” i „Prawy Sektor”), dotyczy badań nad stopniem zaangażowania partii radykalnej prawicy w  walkę o  niepodległość i  suweren‑ ność Ukrainy. Trzecim artykułem jest tekst Marka Barańskiego pt. Samorząd terytorialny w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, który poświęcony jest wi‑ 8 Wstęp zji polskiego samorządu. Następnie Natalia Minienkowoj w  swym tekście pt. Lustracja na Ukrainie ‑ niezbędna przesłanka konsolidacji demokracji czy krok w  odwrotnym kierunku? porusza tematykę transformacji systemowej Ukrainy po Euromajdanie. Kolejnym artykułem jest tekst autorstwa Marka Margońskiego o  tytule Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu Obrony Terytorial‑ nej po 1989 roku, który dotyka problematyki ewolucji podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w Polsce po transformacji systemowej. W dalszej części książki Marek Tyrała w swoim artykule Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w  Polsce w  2015 roku ‑ na przykładzie Koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem dokonuje charakterystyki lewicowych partii i  koali‑ cji wyborczych w  trakcie wyborów parlamentarnych w Polsce w  2015 roku. Harutyun Voskanyan w artykule Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front ‑line przedstawia perspektywy polityki bez‑ pieczeństwa na Ukrainie po zmianie rządów. Ostatnim tekstem zamykającym niniejsza pracę jest Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego w świetle no‑ wych zmian ustawodawczych oraz orzecznictwa autorstwa Izabeli Rudnik, która skupia się na pozycji i kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, jako organu konstytucyjnego państwa w świetle nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytu‑ cyjnym z 25 czerwca 2015 roku. Praca ma charakter interdyscyplinarny i wielojęzykowy, co znacznie zwięk‑ sza jej walory naukowe. Aktualność tego tematu daje duże pole do badania i mo‑ nitorowania dalszych zachodzących zmian w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również pozwala nam zadać pytanie dotyczące stopnia, w  jakim ideologia oddziałuje na politykę państw tej części Europy. Maciej Guzy Redaktor Magdalena Białek Projektant okładki Aleksandra Gaździcka Korektor Joanna Zwierzyńska Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3012 ‑9 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3013 ‑6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,25. Ark. wyd. 10,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989 2 3013-6 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: