Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 003492 18641502 na godz. na dobę w sumie
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 - ebook/pdf
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-198-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj AX 2012, poznaj triki i stosuj porady ekspertów, by zapewnić powodzenie projektu

Microsoft Dynamics AX jest kompleksowym rozwiązaniem ERP (Enterprise Resource Planning) przeznaczonym dla średnich i większych przedsiębiorstw, które wspomaga efektywne prowadzenie działalności, zarządzanie zmianami i globalne współzawodnictwo. Microsoft Dynamics Sure Step to metodyka implementacji, zestaw narzędzi i aplikacja, ułatwiająca partnerom pakietu Dynamics (AX, CRM, NAV, GP i SL) prawidłową implementację rozwiązań Dynamics, takich jak Dynamics AX.
Książka Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 przeprowadzi nas przez fazy metodyki Sure Step; od instalowania i kon-figuracji Sure Step po diagnostykę i wymagania, od stosowania standardo-wego rozwiązania AX po pełne wykorzystywanie modyfikacji.
Dzięki przytoczonym w książce rzeczywistym przykładom i przydatnym wska-zówkom, dotyczącym stosowanych aspektów implementacji AX, możemy przekształcić metodykę w działania praktyczne.
Dla kogo przeznaczona jest ta książka
Książka doskonale nadaje się dla osób, które są konsultantami Dynamics AX, projektantami, czy też znajdują się w grupie klientów bądź handlowców, którym potrzebna jest wiedza z zakresu rozwiązań biznesowych AX lub chcą dostarczać rozwiązania biznesowe AX, spełniające lub nawet przewyższające oczekiwania organizacji. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat produktów Dynamics AX i Sure Step.
Na podstawie książki poznamy:
- Najważniejsze zasady metodyki Sure Step
- Kluczowe wyniki końcowe oczekiwane w każdej fazie implementacji Sure Step i metody ich uzyskiwania
- Metody identyfikowania zagrożeń i problemów, które mogą powstawać w trakcie realizacji projektu implementowania AX oraz sposoby ich łagodze-nia
- Możliwości wskazywania odpowiednich zasobów dla zespołów oraz okre-ślania, jak i kiedy je wykorzystywać
- Techniczne koncepcje potrzebne do efektywnego planowania i zarządzania wdrożeniem produktu AX 2012
- Metody efektywnego zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami
- Obszary, do których nie dociera czy nie jest propagowana metodyka Sure Step

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Keith Dunkinson Andrew Birch Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 Opanuj AX 2012, poznaj triki i stosuj porady ekspertów, by zapewnić powodzenie projektu Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 Original English language edition © 2013 Packt Publishing All rights reserved. Authorised translation from the English language edition book Implementing Microsoft Dynamics AX 2012 with Sure Step 2012, ISBN 978-1-84968-704-1, published by Packt Publishing. © Polish edition by APN PROMISE SA, Warszawa 2013 APN PROMISE SA, ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich fi rm odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-129-4 Przekład: Leszek Biolik Redakcja: Marek Włodarz Fotografi a na okładce: © istockphoto/blackred Korekta: Ewa Swędrowska, Mikołaj Juliusz Wachowicz Skład i łamanie: MAWART Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Informacje o autorach Keith Dunkinson ma ponad dwudziestoletnie doświadczenia w implementowaniu systemów ERP w wielu fi rmach, uczestnicząc w ponad 100 pomyślnie przeprowadzo- nych implementacjach. Jest właścicielem i prowadzi fi rmę The Computing Practice, czyli centrum rozwiązań ERP, gdzie od szesnastu lat pełni różne role, sprzedając i implementując oprogramowanie Dynamics NAV, SAP, Oracle i Sage. Obecnie Keith pracuje jako Business Development Director w fi rmie AxPact Limited — największym światowym dostawcy produktu Microsoft Dynamics AX, gdzie zajmuje się łączeniem i zarządzaniem ponad trzydziestu niezależnych ośrodków Dynamics AX Solution Center oraz prowadzi AxPact Project Governance Initiative. Keith nadal zaangażo- wany jest w sprzedaż projektów AX i nadzór nad nimi poprzez własną fi rmę ERP Advisers Ltd, gdzie w kilku złożonych implementacjach systemu AX pełni role pro- wadzącego menedżera projektu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tych wysiłkach, a w tym mojej rodzinie. W szczególności podziękowania kieruję do ko- chanej żony Ann, Chandru Shankar, mojego brata Andrew Dunkinsona, do Stephena Holdena w fi rmie Fulcrum, Clare Morrissey i do każdego, kto pomagał mi w ostatnich latach, nie zapominając o moim zawodo- wym mentorze, Alanie Hindley. Andrew Birch posiada ponad piętnastoletnie doświadczenia w branży, a rozpoczynał karierę od infrastruktur sieciowych, po czym zajął się operacjami zarządzania w fi r- mie produkującej oprogramowanie. Andrew w roku 2003 rozpoczął pracę z systemem AX (Axapta) i stał się jednym z najważniejszych orędowników produktu Dynamics AX w Europie, uczestnicząc w wielu imprezach organizowanych przez fi rmę Microsoft. Prowadzone przez niego projekty uzyskały najwyższe branżowe nagrody. Andrew był bardzo mocno zaangażowany w tworzenie i implementowanie dodatków dla produktu Microsoft Dynamics AX, w szczególności dla przemysłu paszowego, gdzie koncentrował się na integracjach czasu rzeczywistego pomiędzy systemem AX a sy- stemami kontroli produkcji. Obecnie jest wiodącym konsultantem w fi rmie Binary ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Consultants, której jest właścicielem i którą prowadzi wraz z kilkoma najbardziej doświadczonymi i kreatywnymi ekspertami w UK w zakresie produktu Dynamics AX i platformy Microsoft .NET. Pragnę podziękować całemu zespołowi fi rmy Binary Consultants, a w szczególności Simonowi Buxtonowi i Joshowi Townsonowi za ich techniczne wskazówki, zaangażowanie w dyskusję i pasję potrzebną, by przekonywać o swoich racjach, a które to cechy są siłą napędową fi rmy Binary i które pozwoliły mi zdobyć wiedzę konieczną do napisania tej książki. Podziękowania kieruję także do Clare Morrissey za jej specja- listyczną korektę i nieustanne przypominanie o terminach, bez czego książki tej nie dałoby się zrozumieć lub w ogóle ukończyć! Informacje o recenzentach Simon Buxton rozpoczął karierę w branży IT jako programista baz danych, pisząc niestandardowe systemy bazodanowe dla zadań drukowania, a później dla klientów branży fi nansów i księgowości. Pracując dla małych fi rm poznał wszystkie aspekty projektu rozwiązania, budowy i dostarczania, a co stanowiło dobry fundament, kiedy stał się dyrektorem technicznym (i jedynym pracownikiem technicznym) nowej fi rmy odsprzedającej produkt Dynamics AX — „Sense Enterprise Solutions”. Simon dołączył do fi rmy Sense Enterprise Solutions (SES) po roku pracy dla fi rmy Columbus IT Partner jako jeden z prowadzących zespół, w którym ukończono jedną z pierwszych w Wielkiej Brytanii instalację systemu AX (Axapta 1.5) dla lokalnego dystrybutora. Projekty wygrywane przez SES zawsze były wyzwaniem technicznie trudniejszym, niż w przypadku typowych projektów. Jego doświadczenie pozwoliło stać się konsul- tantem projektów na całym świecie, od Bahrainu po USA. Rozwiązania często obejmowały znacznie szersze wykorzystanie technologii, niż można to spotkać w typowych projektach i były dedykowane logistyce, wielokana- łowej sprzedaży detalicznej czy w końcu w branży żywienia zwierząt, gdzie produkt Dynamics AX zintegrowany został z systemami kontroli produkcji, rozwiązaniami e-commerce i wieloma innymi. Obecnie Simon pracuje jako Technical Solution Architect dla fi rmy Binary Consultants i pasjonuje się projektowaniem rozwiązań i dostosowywaniem najlep- szych rozwiązań praktycznych. Jest głęboko przekonany, że sukces w tym zakresie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== zależy od sposobu działania fi rmy partnerskiej, jej zaangażowania i wewnętrznej sprawności. Marco A. Carvalho pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Z produktem Dynamics AX pracuje już od roku 2003, kiedy jeszcze produkt ten nazywał się Axapta. Przez wiele lat Marco zakładał fi rmy VAR zajmujące się produktem Dynamics AX, skupiając się głównie na technologicznych jego możliwościach i ułatwianiu edukacji biznesu w za- kresie tego produktu. Aktualnie w fi rmie Junction Solutions (wiodąca fi rma grupy Gold Certifi ed Microsoft Partner) pełni rolę Manager of Consulting Services. Jest także autorem bardzo poczytnej książki Dynamics AX 2009 Administration. Pragnę podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy w całej mojej karierze stale wspierali mnie, okazywali bezinteresowną miłość i nie- zwykłą cierpliwość. Chciałbym także, by moje podziękowania usłyszeli w Junction Book Club! Angela McClelland pełni rolę Software Developer i  Technical Consultant dla produktu Dynamics AX (AX), a obecnie jest niezależnym konsultantem w Wielkiej Brytanii. Angela rozpoczęła pracę z systemem AX w roku 2001 i jest absolwentką uniwersy- teckiego wydziału Computer Science (The University of Waikato) w Nowej Zelandii. Po pomyślnie przeprowadzonej implementacji wersji 2.5 i późniejszej aktualizacji do wersji 3, wraz z małżonkiem przeniosła się do Anglii, by poszukać większych wy- zwań projektowych i trochę popodróżować. Po tej decyzji Angela pracowała przy wielu implementacjach AX, specjalizując się w projektowaniu rozwiązań biznesowych, programowaniu w X++ oraz w rapor- towaniu i analizach biznesowych. Uzyskała tytuł Microsoft Certifi ed Professional dla produktów AX: Development, Installation and Confi guration, a także dla kluczowych modułów: Finance, Projects, Production, Trade Logistics. Posiada również tytuł Microsoft Certifi ed Trainer dla produktu AX. Wielkie podziękowania kieruję do autorów za ich wysiłek włożony w na- pisanie tej książki oraz za możliwość mojego uczestnictwa w jej opraco- waniu — nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== David Probst, mając wykształcenie ekonomiczne i informatyczne, zawodowo korzy- stał z produktu Microsoft Dynamics AX od roku 2001, specjalizując się w specyfi cznych modułach, a w tym CRM, Service Management, Shop Floor Control, Environmental Sustainability, Inventory Management i Quality Management. Mohammed Rasheed pełni funkcję Dynamics AX Solutions Architect i jest odpo- wiedzialny za projektowanie, dostarczanie i jakość interfejsów oraz za dostosowania w produkcie Dynamics AX. Głównym obszarem jego obecnych zainteresowań jest produkt Dynamics AX dla sprzedaży detalicznej, jako że aktualnie prowadzi najwięk- sza w tym zakresie implementację produktu w Wielkiej Brytanii. Mohammed mieszka wraz z żoną Sakeeną w Chester, Wielka Brytania. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv Rozdział 1. Instalowanie i konfi gurowanie Sure Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Instalowanie Sure Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tworzenie projektu Dynamics AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rodzaj przedsięwzięcia (oferty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Oferta fazy Diagnostic (Diagnoza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Oferta Implementation (Implementacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Oferta Optimization (Optymalizacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Typy projektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Typ projektu Rapid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Typ projektu Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Typ projektu Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Typ projektu Agile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Typ projektu Upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Inicjowanie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zamykanie działań przedsprzedażowych i sprzedażowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Repozytorium dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Plan komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hierarchia projektu, komunikacje i spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dokumenty SOW (Statement of Work) i Project Charter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dokument FRD (Functional Requirements Document) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wymagania nie-funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Struktura podziału pracy (WBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Poziomy WBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Śledzenie pracy i materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dzienniki czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Inicjowanie działań międzyfazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Rozdział 2. Diagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Zazębianie się z fazą sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Akceleratory decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Accelerated Proof of Concept (POC) with CRM Online [Przyspie- szona weryfi kacja koncepcji z systemem CRM w trybie online] . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Requirements and Process Review (Przegląd wymagań i procesów) . . . . . . . . . . . 20 Fit Gap and Solutions Blueprint (Analiza dopasowania i projekt rozwiązania) . . . 22 Proof of Concept (Weryfi kacja koncepcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Architecture Assessment (Ocena architektury) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Scoping Assessment (Szacowanie zakresu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Business Case (Analiza fi nansowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Upgrade Assessment (Ocena aktualizacji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Analiza przypadku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Prototyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Inicjowanie zarządzania i nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Przeprowadzanie diagnozy przez wielu konsultantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ocena i zaakceptowanie fazy Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rynki pionowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Produkty producentów niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 AXtension® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 AxPact Additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 BI4Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 To-Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dynamics Anywhere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dynamics Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Scalable ISV International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Red Maple™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Spotkania startowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozdział 3. Planowanie infrastruktury obsługi Dynamics AX . . . . . . . . . . . . . . .35 Kiedy powinniśmy rozpocząć planowanie infrastruktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wybór zespołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kluczowe technologie i role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wysoki poziom dostępności i przywracanie systemu po awarii . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Baza danych – Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wybór serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Porównanie klastra typu Active/Active i Active/Passive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Wersje systemu SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Application Object Server (AOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 SharePoint i Search Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Microsoft Lync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Active Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Dynamics AX Client i dodatki pakietu Offi ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Środowisko produkcyjne (LIVE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Środowiska PRE-LIVE lub UAT (User Acceptance Testing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Środowisko testowe (TEST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Środowisko projektowe (DEV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Przykład rzeczywistej instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Rozdział 4. Instalowanie środowisk Dynamics AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Rozpoczynamy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kiedy instalować środowiska AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Instalowanie AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kolejność tworzenia środowisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Konta usług i prawa administratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sprawdzenie podstawowych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 SQL Server i rola bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Application Object Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Składniki AX oparte na sieci Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 SQL Server Reporting Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 SQL Analysis Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Klient AX i dodatki pakietu Offi ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pierwsze uruchomienie AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Zadania wykonywane po wypełnieniu listy kontrolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Instalowanie innych środowisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Skopiowanie bazy danych LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Instalowanie ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Rozdział 5. Analiza wymagań biznesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Zazębianie się z fazą Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Analiza funkcjonalna lub procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Konstruowanie i rekonstruowanie procesu biznesowego oraz tworzenie schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Najważniejsze wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Główny proces i lista podprocesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Warsztaty i dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Szkolenia zespołu projektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zespół partnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zespoły klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ponowne określenie budżetu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Struktura budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Projekt przykładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rozdział 6. Konfi guracja AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Konfi guracja całego systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Klucze konfi guracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sekwencje identyfi katorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Konfi guracja adresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Zarządzanie dokumentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Firmy i organizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wymiary fi nansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Działanie wymiarów fi nansowych – przykład praktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Wybór wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Konfi guracja modułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Księga główna G/L (General Ledger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Księga sprzedaży (Sales ledger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Księga zakupów (Purchase ledger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zarządzanie produktem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kadry i użytkownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Rozdział 7. Integracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozpoznawanie wymagań integracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Ocena integracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Planowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Testowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Test środowisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Zakres testowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 8. Wykorzystywanie zalet standardowych funkcji AX . . . . . . . . . . . . 121 Przepływy pracy w systemie AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Filtry zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Wskaźniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Tworzenie wskaźników defi niowanych przez użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Alerty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Personalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Możliwości funkcji personalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Porównanie personalizacji i projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Właściwe stosowanie personalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rozdział 9. Projektowanie i rozwój rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Omówienie wpływu zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Architektura systemu AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Wpływ aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Decydowanie o tym, co zmienić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Planowanie rozbudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Dokument FDD (Functional Design Document) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Dokument TDD (Technical Design Document) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Scenariusze testów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Dokument SDD (Solution Design Document) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Porady praktyczne dotyczące fazy Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Oszacowanie skali czasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Grupowanie opracowań w postaci kompilacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Tworzenie planu realizacji opracowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Zarządzanie środowiskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Transfer magazynów modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Eksportowanie projektów AOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Eksportowanie modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xii Spis treści Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Rozdział 10. Raporty, układy dokumentu i analiza biznesowa . . . . . . . . . . . . . 159 Różnice pomiędzy informacjami wyjściowymi Reports, Document Layouts i Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Układy dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Business Intelligence (BI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Analizowanie i planowanie danych wyjściowych z systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Faza Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Faza Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Układy dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Business Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Faza Delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Układy dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Dodatki programu Word i Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Rozdział 11. Faza Wdrożenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Gotowość do wdrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Szkolenia użytkowników końcowych i testy akceptacyjne użytkowników . . . . . . . . 177 Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Migracja danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Najlepsze zalecenia praktyczne dotyczące szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wymagania wstępne dotyczące szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Rejestrowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Wytyczne operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Materiały szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Szkolenia z wykorzystaniem komputerów i wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ocena i monitorowanie szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Utrwalanie szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ocena tego, co pozostało do zrobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Testowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Testy jednostkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xiii Testowanie kompilacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Testy akceptacyjne użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Wprowadzenie w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Środowisko produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Komunikacja z interesariuszami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Rzeczywisty przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Rozdział 12. Kontrola jakości i nadzór projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 PGDR (Project Governance and Delivery Review) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Oceny Project Lifecycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Omówienie ocen przeprowadzanych faza po fazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ocena głównych elementów wyjściowych projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Ocena zarządzania projektem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Nadzór z uwzględnieniem warstw projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Granice etapów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Formalności nadzoru projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Minimalny zestaw narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Wymagania audytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Ocena zamknięcia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rzeczywisty przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Kontrola jakości (Quality Assurance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Rozdział 13. Faza Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Działania w fazie Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Planowanie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Monitorowanie i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zarządzanie ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zarządzanie zakresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zarządzanie problemami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zarządzanie ramami czasowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zarządzanie kosztami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zarządzanie komunikacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zarządzanie jakością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Planowanie projektu – Zamykanie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zaległe elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Spis treści Dodatkowe szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Ostateczna ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Świętowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Przekazanie rozwiązania obsłudze technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Obsługa bieżąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Obsługa i zarządzanie żądaniami zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Zarządzanie zasobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Stała obsługa techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Rejestrowanie problemów i obsługi technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Walidacja działań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Fazy przyszłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Społeczności systemu AX i zasoby dostępne w trybie online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Grupa użytkowników AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 LinkedIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Dynamics World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Mibuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Microsoft CustomerSource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Rzeczywisty przykład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Niniejsza książka jest obszernym przewodnikiem implementowania systemu Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą metodyki Sure Step 2012 i doskonałą pomocą dla członków zespołów projektowych wszystkich poziomów. Dzięki zrozumiałemu opisowi poszczególnych faz implementacji projektu, którymi są Diagnoza, Analiza, Projektowanie, Budowa, Wdrożenie i Działanie, jasne stają się szczegóły koncepcji technicznych, ułatwiających efektywne zarządzanie projektem. Przytoczone rzeczy- wiste przykłady i wskazówki powodują, że prawidłowe zarządzanie i realizowanie projektów stało się dużo prostsze, niż było do tej pory! Zawartość książki Rozdział 1, Instalowanie i konfi gurowanie Sure Step — analiza instalacji Sure Step, kon- fi guracji projektów oraz omówienie propozycji projektowych dostępnych w oprogra- mowaniu Sure Step. Rozdział 2, Diagnoza — wprowadzenie opisu fazy Diagnoza implementacji pro- jektu za pomocą metodyki Sure Step, w której identyfi kujemy zależności w procesie sprzedaży, poznajemy i wybieramy akceleratory decyzji oraz inicjujemy zarządzanie projektem i nadzór na nim. Rozdział 3, Planowanie infrastruktury systemu Dynamics AX — informacje w tym rozdziale ułatwiają rozpoznanie, kiedy i jak powinniśmy rozpocząć planowanie in- frastruktury, jak dokonać wyboru najlepszej technologii i ról dla projektu oraz jak najlepiej wykorzystywać zespół projektowy. Rozdział 4, Instalowanie środowisk Dynamics AX — omówienie kluczowych czyn- ników, które wpływają na metodę i moment rozpoczęcia instalowania środowisk Dynamics AX, co ma ogromne znaczenie dla ogólnego powodzenia naszego projektu. xv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Wstęp W rozdziale znajdziemy wskazówki i porady, w jaki sposób efektywnie zarządzać tym etapem. Rozdział 5, Analiza wymagań biznesowych — omówienie kluczowych tematów fazy Analiza, w tym zapewnienie, że szczegółowe wymagania biznesowe zostały właści- wie rozpoznane i uwzględnione oraz że skompletowane są wszystkie dokumenty wynikające z umowy. Te ważne etapy zilustrowane zostały za pomocą przydatnych wskazówek i przykładów. Rozdział 6, Konfi guracja AX — opis podstawowych konfi guracji wymaganych do wykorzystywania oprogramowania AX wraz z interesującymi spostrzeżeniami na te- mat konfi guracji systemu, dzięki czemu łatwiej będzie podejmować właściwe decyzje, dotyczące prawidłowej konfi guracji AX. Rozdział 7, Integracja — analiza znaczenia tworzenia planu integracji dla systemów oprogramowania producentów niezależnych wraz z informacjami ułatwiającymi efek- tywne planowanie i testowanie tych systemów. Rozdział 8, Wykorzystywanie zalet standardowych funkcji AX — prezentacja bo- gactwa standardowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu AX, które możemy w dużym zakresie konfi gurować i które pozwalają dopasować aplikacje bez mody- fi kacji czy dostosowań oraz opis sposobów wykorzystywania AX bez konieczności programowania. Rozdział 9, Projektowanie i rozwój rozwiązania — tematyka omawiana w rozdziale ułatwia kreatywne projektowanie rozwiązań AX, zrozumienie wpływu, jakie mają mo- dyfi kacje wprowadzane w AX oraz określenie, kiedy opłaca się projektować, a kiedy nie. W rozdziale przedstawiono etapy projektu rozwiązania i sposoby planowania jego rozwoju. Rozdział 10, Raporty, układy dokumentu i analiza biznesowa — omówienie różnic pomiędzy wymienionymi w tytule elementami oraz sposobów ich analizy i planowa- nia pod kątem realizowanych implementacji. Rozdział 11, Faza Wdrożenie — omówienie elementów zwiększających zaufanie do wdrażanego systemu po wcześniejszym przeanalizowaniu, zaprojektowaniu i opra- cowaniu rozwiązania AX. Tematy rozdziału w odniesieniu do nowego systemu opisują kwestie szkoleń użytkowników końcowych, testów akceptacyjnych użytkowników i migracji danych. Rozdział 12, Kontrola jakości i nadzór projektu — omówienie rozległej tematyki nad- zoru projektu i kontroli jakości, które to kwestie nabierają coraz większego znaczenia w przypadku dużych projektów. Oprócz tego w rozdziale zamieszczono informacje na temat przeprowadzania ocen cyklu życia projektu, inspekcji i planowania prze- glądów jakościowych. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xvii Rozdział 13, Faza Działanie — omówienie, następujących po miesiącach planowania i projektowania, końcowych etapów projektu i najbardziej ekscytującego momentu — przekazania kompletnego systemu zadowolonemu klientowi i przejście do fazy eks- ploatacji. Oprócz tego w rozdziale przedstawiono także informacje na temat plano- wania prowadzącego do udanego zakończenia projektu! Co jest potrzebne dla tej książki? By  w  pełni wykorzystać tę  książkę, zalecamy zainstalowanie oprogramowa- nia klienckiego Sure Step 2012, które można pobrać z portalu PartnerSource lub CustomerSource. Korzystne będzie także posiadanie kopii oprogramowania AX 2012 lub przynajmniej praktyczna znajomość produktu Dynamics AX. Dla kogo przeznaczona jest ta książka? Zaimplementowanie oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 wraz z Sure Step 2012 ułatwi lepsze zrozumienie zasad metodyki Sure Step i pozwoli ją wykorzystywać w praktyce podczas implementowania produktu Microsoft Dynamics AX 2012. W ten sposób nie tylko pogłębimy naszą wiedzę na temat każdej z faz implementacji Sure Step i samej aplikacji AX, ale także nabierzemy pewności postępowania w nieocze- kiwanych i stwarzających problemy przypadkach. Dzięki rzeczywistym przykładom i przydatnym wskazówkom, książka ta pozwala stać się doświadczonym menedżerem projektu, który zgodnie z harmonogramem i budżetem spełnia pokładane w nim oczekiwania. Opisy w książce są na tyle szczegółowe, że nadają się dla nowicjuszy w zakresie projektów implementacji Microsoft Dynamics, ale także zawierają tematy, które są interesujące dla bardziej doświadczonych członków zespołów projektowych. Konwencje przyjęte w książce W książce tej wykorzystywanych jest kilka stylów tekstu, które ułatwiają rozróżnianie informacji. Poniżej przytoczono przykłady tych stylów i wyjaśniono ich znaczenie. Kod w tekście zaprezentowany jest następujący sposób: „Najczęściej używane typy plików, na przykład.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, są wstępnie skonfi gurowane, ale jeśli zamierzamy przesyłać pliki wygenerowane przez aplikacje specjalistyczne, trzeba będzie do listy dodać rozszerzenia plików tych aplikacji”. Nowe pojęcia i ważne słowa wyróżniane są przez pogrubienie. Na przykład słowa widoczne na ekranie, w menu czy w oknach dialogowych będą wyróżniane w tekście ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xviii Wstęp w następujący sposób: „Aby utworzyć projekt, uruchamiamy oprogramowanie klien- ckie Sure Step i na wyświetlonym ekranie zaznaczamy kartę Projekty”. Kluczowe pojęcia i terminy zostały wyróżnione zmianą kroju i wytłuszczeniem. Tą ikoną oznaczone są ostrzeżenia lub ważne uwagi. Ta ikona sygnalizuje wskazówki i nietypowe rozwiązania problemu. Ocena Czytelników Zawsze chętnie wsłuchujemy się w głos naszych Czytelników — co sądzą o książce, co w książce się podobało, a co nie. Ocena Czytelników jest dla nas bardzo ważnym elementem przygotowywania coraz bardziej przydatnych pozycji. Prosimy o przesyłanie uwag na adres e-mail: feedback@packtpub.com, umieszcza- jąc w temacie listu tytuł książki. Jeśli jakiś tytuł nie jest dostępny i chcecie Państwo, by był opublikowany, prosimy o zwrócenie uwagi nam w formularzu SUGGEST A TITLE w witrynie www.packtpub. com lub za pośrednictwem adresu suggest@packtpub.com. Jeśli w danej tematyce posiadacie Państwo doświadczenia, którymi chcecie się podzielić lub je przekazać, współuczestnicząc w opracowywaniu nowych pozycji, zajrzycie do poradnika autora w witrynie www.packtpub.com/authors. Pomoc Wszystkim właścicielom książek wydawnictwa Packt oferujemy pomoc i dzielimy się uwagami, które ułatwiają uzyskanie jak największych korzyści z dokonanego zakupu. Errata Pomimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, by zapewnić jak największą precyzję prze- kazywanych informacji, błędy zawsze się zdarzają. Zauważone pomyłki w jednej z na- szych książek — na przykład błąd w tekście czy kodzie — prosimy zgłaszać, dzięki czemu łatwiej nam będzie poprawić kolejne wersje. Uwagi można zgłaszać, odwiedza- jąc witrynę http://www.packtpub.com/support, wybierając książkę, klikając łącze errata ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp xix submission form i wprowadzając opis proponowanej korekty. Po zweryfi kowaniu ko- rekty zgłoszenie zostanie zaakceptowane, a korekta wprowadzona na naszej witrynie sieci Web lub dodana do listy zauważonych wcześniej pomyłek (w sekcji Errata dla danego tytułu). Istniejące listy zauważonych pomyłek można przeglądać, wybierając dany tytuł pod adresem http://www.packtpub.com/support. Piractwo Nielegalne kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi w Internecie jest w mediach stale obecnym problemem. W wydawnictwie Packt podchodzimy bardzo poważnie do kwestii ochrony praw autorskich i licencji. Jeśli napotkacie Państwo w Internecie miejsce nielegalnego rozpowszechniania naszych prac w do- wolnej formie, prosimy o natychmiastową informację, by można było szybko temu przeciwdziałać. Prosimy o kontakt na adres copyright@packtpub.com wraz z łączem do materiałów udostępnianych nielegalnie. Będziemy wdzięczni za pomoc w ochronie naszych autorów i zwiększeniu możli- wości dostarczania wartościowych materiałów. Pytania Pytania dotyczące książki prosimy kierować na adres questions@packtpub.com — po- staramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Instalowanie i konfi gurowanie Sure Step W tym rozdziale omówiona zostanie instalacja Sure Step i konfi gurowanie tego opro- gramowania w kontekście konkretnego projektu, wraz z pewnymi kluczowymi de- cyzjami i działaniami, które trzeba podjąć na tym etapie. Po przeczytaniu tego roz- działu będziemy potrafi li: pobrać i zainstalować oprogramowanie klienckie Sure Step, utworzyć odpowiedni projekt Sure Step i zainicjować działania związane z projektem Dynamics AX. Sure Step to metodyka opracowana przez fi rmę Microsoft, przeznaczona do im- plementowania projektów Dynamics. Chociaż oprogramowanie Sure Step obejmuje treści dla różnych aplikacji Dynamics (NAV, AX, GP, SL i CRM), nasza książka skon- centrowana jest tylko na produkcie AX. W niektórych przypadkach jeden projekt Dynamics zostanie podzielony na kilka projektów Sure Step. Tak może zdarzyć się w przypadku projektów obejmujących jedną lub kilka faz wdrożeń o zakresie global- nym przy użyciu projektów pomocniczych, które uwzględniają wiele terytoriów czy branż. Oprogramowanie Sure Step jest stale rozwijane, a każda nowa wersja bardziej dojrzała i udostępniająca większe możliwości. Nie mamy powodów, by korzystać ze starszych wersji, tak więc w książce analizować będziemy tylko wersję bieżącą (Sure Step 2010). Metodyka Sure Step została opracowana przy założeniu, że będzie wykorzysty- wana zarówno przez klientów, jak i partnerów, i chociaż obecnie najczęściej uży- wana jest przez partnerów, klienci podczas implementowania swoich systemów ERP w coraz większym stopniu zaczynają postępować zgodnie z metodyką Sure Step. W książce pojęcie „projekt” używane jest do opisania implementacji aplikacji ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Instalowanie Sure Step Microsoft Dynamics AX. W większości przypadków jeden projekt Microsoft Dynamics AX będzie przedmiotem jednego projektu Microsoft Sure Step. Bardziej kompleksowe informacje na temat metodyki Sure Step znaleźć można w materiałach szkoleniowych fi rmy Microsoft lub w pozycji wydanej przez Packt Publishing — Microsoft Dynamics Sure Step 2010 ISBN 978-1-849681-10-0 autorstwa Chandru Shankara i Vincenta Bellefroida. W tym rozdziale opiszemy metodykę Sure Step, wyjaśnimy sposób instalowania oprogramowania klienckiego Sure Step oraz utworzymy nowe projekty, omawiając różne sposoby działania i typy projektów dostępne w Sure Step, a także przeanalizu- jemy etapy, które są wykonywane podczas fazy inicjowania projektu. Instalowanie Sure Step Oprogramowanie Sure Step jest dostępne dla klientów i partnerów Microsoft Dynamics i można je pobrać odpowiednio za pośrednictwem witryny Microsoft CustomerSource lub PartnerSource. Pobranie i instalacja Sure Step to prosty proces, podobny do insta- lowania na pulpicie innych aplikacji fi rmy Microsoft. Z tego względu nie zamieścimy tu szczegółowych instrukcji, zresztą są one dołączane do pobieranych materiałów. Tworzenie projektu Dynamics AX Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego Sure Step możemy utworzyć projekt dla implementacji Microsoft Dynamics AX. W celu utworzenia projektu uruchamiamy oprogramowanie klienckie Sure Step i na wyświetlonym ekranie wybieramy kartę Projects. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Instalowanie i konfigurowanie Sure Step 3 Po zaznaczeniu karty Project widoczna jest lista istniejących projektów. Po wybraniu opcji tworzenia nowego projektu — Create New Project kreator przeprowadzi nas przez proces tworzenia. W pierwszym kroku kreator prosi o wprowadzenie daty projektu, co ilustruje po- niższy zrzut ekranu: Wypełnienie pól oznaczonych czerwoną gwiazdką (*) jest obowiązkowe. Rozwiązania i produkty są oczywiste, a nazwa projektu jest indywidualnym wy- borem, natomiast warto kilka słów wyjaśnienia poświęcić rodzajom przedsięwzięcia (Engagement Type). Rodzaj przedsięwzięcia (oferty) Rodzaj przedsięwzięcia (Engagement Type) odnosi się do wyboru oferty Diagnostic, Implementation lub Optimization. Oferta fazy Diagnostic (Diagnoza) Wybranie oferty fazy Diagnostic powoduje utworzenie projektu Sure Step, który posiada informacje i porady obejmujące wyłącznie rozwiązanie nakreślenia wizji (działania związane z diagnozą). Dzięki temu partner i klient uzyskują ogólną wizję dopasowania rozwiązania do potrzeb klienta, co z kolei pozwala partnerowi bardziej ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Tworzenie projektu Dynamics AX efektywnie zdefi niować zakres, koszt i zagrożenia związane z implementacją. Ten typ oferty jest zatem pomyślany, by partner wykorzystywał ją do umocnienia zaufania klienta i przekonania go do celowości implementowania produktu Dynamics. Jeśli wybrana jest oferta Diagnostic, pojawia się możliwość dołączenia jednego lub kilku akceleratorów decyzji — Decision Accelerators przedstawionych na kilku kolej- nych rysunkach. Akceleratory decyzji, takie jak Requirements and Process Review, Fit Gap and Solution Blueprint, Architecture Assessment lub Scoping Assessment, są często przydatne w późniejszych fazach implementacji i udostępniają ogólne infor- macje na temat projektu. Każdy projekt będzie często wymagał połączenia różnych akceleratorów decyzji w zależności od konkretnych warunków, a więcej informacji szczegółowych na ten temat znajdziemy w następnym rozdziale. Oferta Implementation (Implementacja) Wybranie oferty Implementation powoduje utworzenie projektu, obejmującego jego pełną implementację, a w tym fazę nakreślania wizji (Diagnostics). Oferta uwzględnia kluczowe fazy, a mianowicie fazę Analysis (Analiza), Design (Projekt), Development (Opracowanie) i Deployment (Wdrożenie). Projekt implementacji za pomocą meto- dyki Sure Step został pomyślany tak, by wspomagać klienta (który zazwyczaj współ- pracuje z partnerem) w przeprowadzeniu udanej implementacji projektu Dynamics i właśnie tę sytuację analizujemy w niniejszej książce. Oferta Optimization (Optymalizacja) Wybranie tej opcji tworzy projekt Sure Step, uwzględniający aktualizację lub uspraw- nienie istniejącego systemu. Ponieważ podstawy szablonu aktualizacji ujęte są w szab- lonie implementacji, w książce nie będziemy specjalnie zajmować się optymalizacją. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: