Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 004039 18635158 na godz. na dobę w sumie
InDesign 2.0 PL. Ćwiczenia - książka
InDesign 2.0 PL. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-959-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

InDesign 2.0 to odpowiedź firmy Adobe na program QuarkXPress -- potężną, profesjonalną aplikację DTP. Dzięki ogromnym możliwościom nowa wersja InDesign może ubiegać się o prymat wśród programów do składu. Książka omawia program od podstaw. Ćwiczenia są tak skonstruowane, by można je było traktować jako źródło szybkich podpowiedzi, gdy np. w decydującym momencie pracy nad projektem zapomnimy, jak wykonuje się daną operację. Może ona również stanowić materiał uzupełniający w nauczaniu grafiki komputerowej.

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE InDesign 2.0 PL. Æwiczenia pratyczne Autor: Marek Kostera-Kosterzewski ISBN: 83-7197-959-2 Format: B5, stron: 96 InDesign 2.0 to odpowiedĥ firmy Adobe na program QuarkXPress — potê¿n¹, profesjonaln¹ aplikacjê DTP. Dziêki ogromnym mo¿liwoĢciom nowa wersja InDesign mo¿e ubiegaæ siê o prymat wĢród programów do sk³adu. Ksi¹¿ka omawia program od podstaw. Æwiczenia s¹ tak skonstruowane, by mo¿na je by³o traktowaæ jako ĥród³o szybkich podpowiedzi, gdy np. w decyduj¹cym momencie pracy nad projektem zapomnimy, jak wykonuje siê dan¹ operacjê. Mo¿e ona równie¿ stanowiæ materia³ uzupe³niaj¹cy w nauczaniu grafiki komputerowej. Æwiczenia obejmuj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: • Podstawy pracy z InDesign 2.0 — interfejs programu, ustawienia strony • Praca z tekstem — ramki, edycjê, formatowanie • Praca z grafik¹ — ramki, rysowanie, ³¹czenie z tekstem • Tworzenie publikacji wielostronicowych • Drukowanie, tworzenie plików PDF i HTML • Zarz¹dzanie obiektami Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp............................................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z programem ..................................................................................................... 9 Interfejs, czyli co do czego służy .................................................................................................9 Uruchamianie i zamykanie programu ....................................................................................9 Paleta narzędziowa — Tools ...............................................................................................10 Budowa palet opcji ..............................................................................................................12 Kolory.........................................................................................................................................13 Definiowanie koloru ............................................................................................................13 Definiowanie nowego dokumentu i ustawienia strony ..............................................................14 Nowy dokument...................................................................................................................14 Zarządzanie widokiem strony ..............................................................................................15 Ustawienia strony — Document Setup................................................................................17 Elementy dodatkowe — prowadnice i siatka.......................................................................17 Widoki Normal i Preview ....................................................................................................19 Rozdział 2. Praca z tekstem ....................................................................................................................................... 21 Ramki tekstowe ..........................................................................................................................21 Tworzenie ramek tekstowych ..............................................................................................21 Budowa ramki tekstowej......................................................................................................22 Import i eksport tekstu .........................................................................................................24 Opcje ramki tekstowej .........................................................................................................25 Edycja tekstu ..............................................................................................................................27 Zaznaczanie tekstu ...............................................................................................................27 Znaki niedrukowalne ...........................................................................................................28 Zaawansowane formatowanie tekstu .........................................................................................28 Formatowanie czcionki (znaku)...........................................................................................28 Interlinia, tracking i kerning ................................................................................................30 Formatowanie akapitu ................................................................................................................32 Podstawowe formatowanie akapitu .....................................................................................32 Zaawansowane formatowanie akapitu .................................................................................34 Dodawanie linii do akapitu ..................................................................................................35 Wykorzystanie narzędzia Eyedropper w formatowaniu tekstu............................................37 Style .....................................................................................................................................38 Kompozycja tekstu...............................................................................................................40 Praca z tabulatorami.............................................................................................................41 Tabele...................................................................................................................................43 6 InDesign 2.0 PL. Ćwiczenia Rozdział 3. Praca z grafiką .........................................................................................................................................49 Ramki i inne elementy graficzne................................................................................................49 Tworzenie ramek graficznych..............................................................................................49 Kolor wypełnienia i obrysu..................................................................................................50 Zachowanie kolorów w palecie Swatches ...........................................................................52 Obrys i linie..........................................................................................................................53 Krzywe Beziera ..........................................................................................................................54 Rysowanie krzywych ...........................................................................................................54 Kompozycja tekstu i grafiki .......................................................................................................56 Tekst dopasowany do ścieżki...............................................................................................56 Obiekt umieszczony wewnątrz ramki tekstowej..................................................................57 Oblewanie tekstem — część 1. ............................................................................................57 Import elementów graficznych...................................................................................................59 Dokumenty Adobe Photoshop .............................................................................................59 Importowanie plików PDF...................................................................................................60 Łącza z grafiką .....................................................................................................................60 Oblewanie tekstem — część 2. ............................................................................................61 Efekty .........................................................................................................................................62 Przeźroczystość....................................................................................................................62 Cień ......................................................................................................................................64 Wtapianie krawędzi .............................................................................................................65 Rozdział 4. Dokumenty wielostronicowe........................................................................................................... 67 Układ dokumentu .......................................................................................................................67 Strony wzorcowe .................................................................................................................67 Autonumeracja stron ............................................................................................................69 Strony rozkładowe ...............................................................................................................70 Podział na sekcje numerowania ...........................................................................................71 Książka .......................................................................................................................................72 Tworzenie książki ................................................................................................................72 Spis treści .............................................................................................................................73 Indeks ...................................................