Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00592 009508 16976019 na godz. na dobę w sumie
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich - ebook/pdf
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 405
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9168-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od kilku lat europejskie prawo konsumenckie jest na etapie zmian zmierzających do zupełnej harmonizacji jego wybranych sfer. Aby realizacja praw konsumentów była efektywna w praktyce powinna być ona jednakowa na terenie całej UE. Efektywne funkcjonowanie rynku i zaufanie konsumenta do rynku to elementy nieodłączne, ponieważ bez zaufania konsumenta rynek nie będzie funkcjonował, a sposobem na pozyskanie tego zaufania jest stworzenie wspólnych dla całej UE minimalnych standardów ochrony prawnej. Dostęp konsumenta do informacji w odpowiednim czasie przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ma zasadnicze znaczenie dla dokonywanych przez niego wyborów rynkowych. Unijna koncepcja ochrony konsumenta oparta jest na prawidłowo sformułowanej informacji.

Niezbędne jest ujednolicenie pewnych rozwiązań ogólnych dotyczących informacji przedkontraktowych z odstępstwem na rzecz prawa konsumenckiego. Rozwiązania specyficzne dla obrotu konsumenckiego nie powinny być przenoszone do regulacji odnoszących się do obrotów, powszechnego i profesjonalnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Od kilku lat europejskie prawo konsumenckie jest na etapie zmian zmierza- jących do zupełnej harmonizacji jego wybranych sfer. Aby realizacja praw konsumentów była efektywna w praktyce powinna być ona jednakowa na terenie całej UE. Efektywne funkcjonowanie rynku i zaufanie konsumen- ta do rynku to elementy nieodłączne, ponieważ bez zaufania konsumenta rynek nie będzie funkcjonował, a sposobem na pozyskanie tego zaufania jest stworzenie wspólnych dla całej UE minimalnych standardów ochrony prawnej. Dostęp konsumenta do informacji w odpowiednim czasie przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ma zasadnicze znaczenie dla dokony- wanych przez niego wyborów rynkowych. Unijna koncepcja ochrony kon- sumenta oparta jest na prawidłowo sformułowanej informacji. Niezbędne jest ujednolicenie pewnych rozwiązań ogólnych dotyczących in- formacji przedkontraktowych z odstępstwem na rzecz prawa konsumenc- kiego. Rozwiązania specyficzne dla obrotu konsumenckiego nie powinny być przenoszone do regulacji odnoszących się do obrotów, powszechnego i profesjonalnego. Ewelina Badura – doktor nauk prawnych; radca prawny; ukończyła pra- wo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz ekono- mię na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentką studiów podyplomowych Prawo własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej; specjalizuje się w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie konsumenckim oraz pra- wie międzynarodowym. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9167-0 Cena: 109,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE INFORMACJA PRZEDKONTRAKTOWA W UMOWACH KONSUMENCKICH EWELINA BADURA H C I K C N E M U S N O K H C A W O M U W A W O T K A R T N O K D E Z R P A C A M R O F N J I A R U D A B . E Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWELINA BADURA • INFORMACJA PRZEDKONTRAKTOWA W UMOWACH KONSUMENCKICH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Karol Kulig TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Dominik Gajewski (red.) MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA. WYBRANE ZAGADNIENIA Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Kinga Michałowska NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.) WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY www.ksiegarnia.beck.pl INFORMACJA PRZEDKONTRAKTOWA W UMOWACH KONSUMENCKICH EWELINA BADURA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Wardyński i Wspólnicy © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9167-0 ISBN e-book 978-83-255-9168-7 Spis treści IX Przedmowa ................................................................................................................. XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... XVII Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XXXVII XLIII Wykaz aktów normatywnych ................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... 1 Rozdział I. Znaczenie etapu i oświadczeń przedkontraktowych oraz informacji w regulacji umów konsumenckich w prawie polskim .......... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Informacja jako instrument ochrony praw konsumenta .................... § 3. Etap przedkontraktowy i składane w nim oświadczenia .................... § 4. Pojęcia oświadczenia woli oraz innych oświadczeń relewantnych prawnie ........................................................................................................ § 5. Porozumienie przedkontraktowe oraz jego rodzaje ............................ § 6. Pojęcie informacji i jej charakter prawny ............................................. § 7. Relacja między oświadczeniami przedkontraktowymi a informacją § 8. Pojęcie umowy konsumenckiej ............................................................... § 9. Znaczenie etapu przedkontraktowego w regulacji umów konsumenckich .......................................................................................... Rozdział II. Informacje w reklamie oraz we wzorcach umów ....................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Znaczenie reklam w obrocie konsumenckim ....................................... § 3. Reklama wprowadzająca w błąd ............................................................. § 4. Reklama porównawcza ............................................................................. § 5. Pozostałe rodzaje reklam ......................................................................... § 6. Niedozwolone postanowienia umowne związane z informacją we wzorcach umów ................................................................................... Rozdział III. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne w regulacjach umów konsumenckich objętych zakresem harmonizacji ......................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Przepisy harmonizujące przedkontraktowe obowiązki informacyjne w umowach, innych niż umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa ...................................... 5 5 6 16 24 34 42 54 57 66 73 73 74 77 82 85 89 103 103 104 V Spis treści § 3. Informacje przedkontraktowe w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość ............................................... § 4. Informacje przedkontraktowe w umowie sprzedaży konsumenckiej ........................................................................................... § 5. Informacje przedkontraktowe w umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość ................................................. § 6. Informacje przedkontraktowe w umowach o kredyt konsumencki .. § 7. Informacje przedkontraktowe w regulacji umowy o imprezę turystyczną .................................................................................................. § 8. Informacje przedkontraktowe w umowach typu timeshare ............... § 9. Informacje przedkontraktowe w regulacji umów ubezpieczenia ...... § 10. Znaczenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dla problematyki przedkontraktowych obowiązków informacyjnych – wzmianka .................................................................................................... Rozdział IV. Znaczenie przedkontraktowych oświadczeń przedsiębiorcy dla treści umowy konsumenckiej .................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Wpływ informacji przedkontraktowych na treść umowy konsumenckiej oraz na inne instytucje prawne ................................... § 3. Ocena korzyści związanych z informacją przedkontraktową ............. § 4. Tendencje w zakresie regulacji informacji przedkontraktowych ...... Rozdział V. Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym w regulacji umów konsumenckich ......................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym ................................................................. § 3. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość ................................................................................................ § 4. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych w umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość ................................................................................................ § 5. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych w umowach o kredyt konsumencki ....................................................... § 6. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych w umowach o imprezę turystyczną ........................................................ § 7. Sankcje za niedochowanie obowiązków informacyjnych w umowach sprzedaży konsumenckiej .................................................. § 8. Sankcje za niedochowanie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych w umowach typu timeshare ........................................ VI 114 140 153 159 176 189 195 200 203 203 206 227 236 257 257 259 277 286 289 292 294 298 Spis treści § 9. Specyfika sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych w umowach ubezpieczenia ....................................................................... § 10. Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych w innych ustawach dotyczących ochrony konsumenta ........................................ Rozdział VI. Problem informacji przedkontraktowych w projekcie części ogólnej Kodeksu cywilnego a inne projekty dotyczące tych kwestii ...... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Analiza obowiązujących rozwiązań w zakresie informacji przedkontraktowej ..................................................................................... § 3. Pozostawanie w błędzie a obowiązek informacyjny według projektu KC ................................................................................................ I. Merger clause a ogólny obowiązek udzielania informacji według projektu KC ........................................................................ II. Brak regulacji umożliwiającej powołanie się na culpa in contrahendo w projekcie KC ...................................................... § 4. Obowiązek informacyjny jako wykonanie zobowiązania umownego ................................................................................................... § 5. Zasady Acquis, prawo modelowe (UNDROIT, UNCITRAL, PECL, DCFR) oraz instrument opcjonalny (CESL) w zakresie informacji przedkontraktowej ..................................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 301 310 315 315 317 326 328 332 336 340 347 353 VII Przedmowa Niniejsza monografia stanowi nieznacznie zmodyfikowaną wersję rozprawy dok- torskiej pt. „Wpływ oświadczeń przedkontraktowych na treść umowy konsumenc- kiej” obronionej w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. W tym miejscu składam zatem szczególne wyrazy wdzięcz- ności mojemu Promotorowi Prof. zw. dr hab. Bogusławie Gneli za wieloletnią opiekę naukową, cenne wskazówki, poświęcony czas i wszelką pomoc przy tworzeniu niniej- szej pracy. Pragnę także podziękować Recenzentom rozprawy doktorskiej za konstruk- tywne uwagi, które pozwoliły mi spojrzeć na wiele poruszanych w niniejszej monogra- fii kwestii z innej perspektywy, a także moim Najbliższym za wsparcie przy przygoto- waniu pracy. Kraków, kwiecień 2017 r. dr Ewelina Badura IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne BezpŻywnU .................................... ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) CISG ................................................ Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286.) – ang. CISG, Co- nvention on Contracts for the International Sale of Goods dyrektywa 2011/83/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2009/138/WE .............. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2008/122/WE .............. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.102011 r. w sprawie praw konsu- mentów zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE PE i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 64–88) i Rady 2009/138/WE z 25.11.2009 r. w sprawie podejmo- wania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (wersja prze- kształcona) (Dz.Urz. UE L 335 z17.12.2009 r., s. 1) i Rady 2008/122/WE z 14.1.2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspek- tów umów timeshare, umów o długotermi- nowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. UE L 33 z 3.2.2009 r., s. 10–30) i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dy- rektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133 z 22.5.2008 r., s. 48–53) i Rady 2007/64/WE z 13.11.2007 r. w sprawie usług płat- niczych w ramach rynku wewnętrznego zmienia- XI dyrektywa 2008/48/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2007/64/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego Wykaz skrótów jąca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/ WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. UE L z 5.12.2007 r., s. 1–36 ze zm.) dyrektywa 2005/29/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk han- dlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wo- bec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrek- tywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady oraz rozporządze- nie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europej- skiego i Rady (tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. UE L 149 z 11.6.2005 r., s. 22–29) dyrektywa 2002/65/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23.9.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz.Urz. UE L 271 z 9.10.2002 r., s. 16–24 ze zm.) i Rady 2000/31/WE z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informa- cyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000 r., s. 1–16) dyrektywa 2000/31/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 1999/44/WE ................ dyrektywa PE i Rady z 25.5.1999 r. w sprawie nie- których aspektów sprzedaży towarów konsumpcyj- nych i związanych z tym gwarancji – 3 1999 L 0044, (Dz.Urz. UE L 171 z 7.7.1999 r., s. 12–16) dyrektywa 94/47/WE .................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/47/ WE z 28.10.1994 r. w sprawie ochrony nabyw- ców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzy- stania z nieruchomości w oznaczonym czasie (Dz.Urz. WE L 280 z 29.10.1994, s. 83–87, uchy- lona) dyrektywa 93/13/EWG ................. dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenc- kich (Dz.Urz. WE L 95 z 21.4.1993 r., s. 29–34) dyrektywa 92/49/EWG ................. dyrektywa Rady 92/49/EWG z 18.6.1992 r. w spra- wie koordynacji ustawodawstwa, regulacji i prze- XII Wykaz skrótów pisów administracyjnych odnoszących się do ubez- pieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i zmieniającej dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/ EWG (Dz.Urz. UE L 228 z 11.8.1992 r., s. 1–23) dyrektywa 90/314/EWG ............... dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.6.1990 r. w spra- wie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.Urz. WE L 158 z 23.6.1990 r., s. 59–64. KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny Konst. .............................................. ustawa z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) K.P.P. ............................................... Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. (Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010 ze zm.) KredytKonsU ................................. ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) NieuczPraktRynkU ....................... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.) OchrKonkurU ................................ ustawa z 21.3.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) PrKonsU ......................................... ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) SprzedKonsU ................................. ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) – akt nieobowiązujący TimeshareU .................................... ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370 ze zm.) traktat z Maastricht (TUE) .......... Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7.2.1992 r. w Maastricht (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13–390) UbezpObowU ................................ ustawa z 22.5.2013 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj- XIII Wykaz skrótów UsługiTurystU ............................... ustawa z 10.1.2014 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.) nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika- cyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060) 2. Czasopisma i inne promulgatory BMSiG ............................................. Biuletyn Monitora Sądowego i Gospodarczego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EP ..................................................... Edukacja Prawnicza EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy ERPL ................................................ European Review of Private Law KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego Lex ................................................... System Informacji Prawnej LEX wydawany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o. M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSNC .............................................. Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PS ..................................................... Przegląd Sądowy SP ..................................................... Studia Prawnicze SPP ................................................... Studia Prawa Prywatnego SPH .................................................. Studia Prawa Handlowego TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego 3. Organy i instytucje EWG ................................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza RE .................................................... Rada Europy SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SOKiK ............................................. Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE (ETS) ................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (po- przednio Europejski Trybunał Sprawiedliwości) UE .................................................... Unia Europejska UEAPME ........................................ Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (The European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises) XIV UNIDROIT .................................... Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Pry- UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wykaz skrótów watnego 4. Inne skróty CESL ................................................ Wspólne Europejskie Prawo Sprzedaży (Common DCFR .............................................. Wspólny System Odniesienia (Draft Common European Sales Law) Frame of Reference) n. ...................................................... następny PECL ............................................... Zasady europejskiego prawa umów post. ................................................. postanowienie projekt KC ...................................... Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uza- sadnieniem, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywil- nego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa 2008 red. ................................................... redakcja s. ....................................................... tj. ...................................................... t.j. ..................................................... wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami strona to jest tekst jednolity XV Wykaz literatury Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2005 Akerlof G., The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mecha- nism, Quarterly Journal of Economics 1970 Apetz M., Das Verbot aggressiver Geschaftspraktiken, Koln 2011 Badura E., Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obo- wiązków informacyjnych, w: B. Gnelala, M. Szaraniec (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013 Bagińska E., Teoretyczne aspekty umów konsumenckich na tle prawnoporównawczym, w: M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. I, Warszawa 2008 Bagińska E., Zmiany regulacji umów zawieranych w okolicznościach nietypowych na tle projektu dyrektywy o prawach konsumenta, EPS 2009, Nr 5 Ball S.N., Work Carried Out in Pursuance of Letters of Intent – Contract or Restitution, Banasiński C. (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Banaszczyk Z., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa Bar C. von, E. Clive (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, t. I, Monachium 2009 Basedow J., The Case for a European Insurance Contract Code, Journal Of Business Bauknecht A., Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie, (1983) 99 L.Q.R. Warszawa 2004 2013 Law 2001, Nr 11 Berlin 2014 Bazylińska J., Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europej- skiej i wybranych porządkach prawnych państw członkowskich, Toruń 2012 Bączyk M., Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989 Belohlavek A.J., Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym, Warszawa Bełdowski J., PECL – tekst wraz z wprowadzeniem i tłumaczeniem, KPP 2004, z. 3 Ben-Shahar O., The Myth of the ‘Opportunity to Read’ in Contract Law, ERCL 2009, 2012 Nr 1 Bierć A., Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012 XVII Wykaz literatury Binięda A., Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybra- nych wzorców umów, Kraków 2003 Boom Van W.H., The Draft Directive on Consumer Rights: Choices Made Arguments Used, Journal of Contemporary European Research 2009, vol. 5, Nr 3 Brzozowska M., Prawo do informacji na przykładzie reklamy, w: C. Banasiński (red.), Standardy wspólne w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004 Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2001 Byczko S., Powinności ubezpieczającego a inne obowiązki w umowie ubezpieczenia mienia, w: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiąt- kowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004 Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985 Camacho Pereira C., Comparativa de la regulacion de la integracion de la publicidad en el contrato con consumidores, en el trlgdcu y en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a una normativa comun de com- praventa europea, InDret 2012, Nr 4 Camacho Pereira C., Delimitacion del contenido obligacional del contrato de compra- venta de vivienda con consumidores, en caso de discrepancia entre documenta- cion precontractual y contractual, InDret 2011, Nr 2 Campagna F.M., Transparent Consumer Information in Directive 2011/83/EU, The Co- lumbia Journal of European Law Online 2012 Canaris C.-W., Bankvertragsrechts, t. 1, Berlin 1988 Ciepła H., w: G. Bieniek, H. Ciepła i inni, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2011 Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008 Chruściak M., w: A. Kopeć, M. Chruściak, M. Szakun, M. Kłoda, G. Kott, T. Ostrow- ski (red.), Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne pod- stawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012 Cravetto C., Paso B., The Non-sense of Pre-contractual Information Duties in Case of Non- concluded Contracts, ERPL 2011, Nr 6 Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, w: P. Cybula, J. Racibor- ski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka–Kra- ków 2008 Cybula P., Usługi turystyczne, w: E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo kon- sumenckie a prawo polskie, Kraków 2005 Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Warszawa 2012 Czapliński M., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 Dmowski S., w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011 XVIII Wykaz literatury Doktorowicz K., Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Kato- wice 2005 Edgar S., Cross-border B2C e-commerce in the EU and the introduction of the Consu- mer Right Directive: A cure or for fragmentation?, Uniwersytet Gent 2012 Eide E., Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumers?, European Jour- nal of Law and Economics 2009, vol. 28, Nr 3 Eidenmüller H., Why Withdrawal rights? European Review of Contract Law 2011, vol. 7, Nr 1 Eidenmüller H., Jansen N., Kieninger E.-M., Wagner G., Zimmermann R., Der Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht – Defizite der neuesten Textstufe des europäischen Vertragsrechts 2012, Nr 2012 Ernst U., Kućka M., Pecyna M., Zoll F., Projekt Kodeksu cywilnego, TPP 2010, Nr 4 Faust F., Grigoleit H.C., Informationspflichten: Grundlegende Weichenstellungen, w: H. Eidenmuller, F. Faust, H.C. Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner, R. Zimmermann, Revision des Verbraucher-acquis, Tybinga 2011 Fedorowicz M., Zalcewicz A., Pojęcie „instytucja finansowa” na gruncie europejskiego i polskiego prawa bankowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, Nr 8 Fohlisch C., Dyakova T., Das Widerrufsrecht im Onlinehandel. Anderungen nach dem Referententwurf zum Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie, MMR 2013, Nr 2 Fojcik-Mastalska E., Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie noweliza- cji Prawa bankowego, Prawo Bankowe 2001, Nr 5 Frąckowiak J., Stefanicki R., Prawo konsumenckie – standardy potencjalne i rzeczywiste, w tym gwarancje określone prawem procesowym. Co dalej z regulacją ochrony konsumenta w prawie polskim?, w: J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji Effet utile, Wrocław 2011 Frąckowiak J., Stefanicki R., Trend na model zupełnej harmonizacji, w: J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji Effet utile, Wrocław 2011 Fuchs B., Ograniczenie swobody umów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumen- tów, w: B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów, Warszawa 2010 Fuchs B., Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z 13 lipca 2000 r.), Rejent 2001, Nr 4 Fuchs D., Dyrektywy III generacji prawa ubezpieczeniowego oraz ich implementa- cja w wybranych prawodawstwach państw członkowskich Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych po- rządkach prawnych, Toruń 1998 Fuchs D., Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia, w: W. Popiołek, L. Ogiegło, XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: