Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 010147 17906869 na godz. na dobę w sumie
Informator kadrowego 2016 - ebook/pdf
Informator kadrowego 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4138-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
 Publikacja „Informator kadrowego 2016” to tabele, zestawienia, schematy i wskazówki krok po kroku, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty personalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Plus ich omówienie, wraz z uwagami, wskazówkami podstawami prawnymi, wyrokami sądowymi. 
„Informator kadrowego 2016” to nie tylko wskaźniki. To prawdziwa kopalnia przydatnych informacji. Jeżeli na przykład pracodawca:
- nie wie, czy podana przyczyna wypowiedzenia jest „w porządku”,
- zastanawia się, jaki tryb zwolnienia wpisać w świadectwie pracy, 
- nie jest pewien, do której części akt osobowych wpiąć dany dokument,
- chce sprawdzić, czy w dobrej kolejności liczy urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
to „Informator kadrowego 2015” pozwoli znaleźć te informacje szybciej niż inna publikacja czy Internet.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INFORMATOR KADROWEGO 2016 I N F O R M A T O R K A D R O W E G O 2 0 1 6 Cena 30,45 zł brutto ISBN 978-83-269-4138-2 UOB 57 (cid:56)(cid:50)(cid:37)(cid:24)(cid:26)(cid:66)(cid:82)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:68)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:20) (cid:28)(cid:18)(cid:21)(cid:24)(cid:18)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:24)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:29)(cid:24)(cid:24)(cid:29)(cid:23)(cid:27)(cid:3)(cid:36)(cid:48) Już dziś zamów prenumeratę roczną i sprawdź, jakie prezenty otrzymasz. plus plus plus Wszyscy Czytelnicy, którzy zamówią i opłacą prenumeratę roczną magazynu „Aktualności Kadrowe plus”, otrzymają TABLET w prezencie + 2016 KALENDARZ KADROWO-PŁACOWY + 2016” KSIĄŻKĘ „KODEKS PRACY Prenumerata roczna magazynu + prezenty: tablet, Kodeks pracy 2016, Kalendarz kadrowo-płacowy 2016 z aktualnymi wskaźnikami kadrowo-płacowymi. To nie wszystko! W ramach prenumeraty otrzymujesz: — telefoniczny i e-mailowy dyżur eksperta — elektroniczny ,,Przegląd prawa pracy” — dostęp do serwisu: www.aktualnoscikadrowe.wip.pl JAK ZAMÓWIĆ W celu złożenia zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta: cok@wip.pl lub tel. 22 518 29 29 i podanie kodu NKBQ. Oferta jest ważna w ciągu 14 dni. Uwaga! Pierwszy egz. Uwaga! wysyłamy bezpłatnie, wysyłamy bezpłatnie, abyś mógł/mogła się abyś mógł/mogła się z nim zapoznać i podjąć z nim zapoznać i podjąć w ciągu 14 dni decyzję w ciągu 14 dni decyzję dotyczącą prenumeraty. dotyczącą prenumeraty. (cid:56)(cid:50)(cid:37)(cid:24)(cid:26)(cid:66)(cid:82)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:68)(cid:17)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:71)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:21) (cid:28)(cid:18)(cid:21)(cid:24)(cid:18)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:24)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:28)(cid:29)(cid:24)(cid:24)(cid:29)(cid:23)(cid:27)(cid:3)(cid:36)(cid:48) INFORMATOR KADROWEGO 2016 r. UOB57_srodki.indd 1 UOB57_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9/25/2015 9:56:31 AM 9/25/2015 9:56:31 AM Publikacja „Informator kadrowego 2016” to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę działu kadr. Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty perso- nalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Szymon Sokolik Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN 978-83-269-4138-2 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Publikacja „Informator kadrowego 2016” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowa- nych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publi- kacja „Informator kadrowego 2016” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych kon- sultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Informator kadrowego 2016” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOB57_srodki.indd 2 UOB57_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9/25/2015 10:00:51 AM 9/25/2015 10:00:51 AM Rozdział I – Zatrudnianie Spis treści SPIS TREŚCI I. Zatrudnianie Rodzaje umów o pracę Termin nawiązania stosunku pracy Obowiązkowe elementy umowy o pracę Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika Różnice między umową zlecenia a umową o pracę Dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem 5 5 6 6 7 8 9 II. Zwalnianie Okresy wypowiedzenia umów o pracę – przed i po zmianach Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia Tryb rozwiązania umowy o pracę Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę lub wypowiedzeniem zmieniającym Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia Zdarzenia uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (z orzecznictwa SN) Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika (z art. 53 Kodeksu pracy) 22 Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika – gdy minie okres ochronny z art. 53 kp 23 Tryb i podstawa zwolnienia wpisywane w świadectwie pracy 24 27 Terminy ważne przy rozwiązywaniu umowy o pracę Okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie umowy o pracę 29 13 16 17 18 11 11 12 12 20 III. Obowiązki stron stosunku pracy Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi Dodatkowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, 50, 100 lub 250 pracowników Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych Rodzaje kar porządkowych Terminy ważne przy nakładaniu kar porządkowych Instrukcja – Jak nałożyć karę porządkową Dokumenty przechowywane w aktach osobowych IV. Obowiązki związane z bhp Szkolenia bhp – kiedy trzeba przeprowadzać Badania profi laktyczne pracowników V. Urlopy wypoczynkowe Wymiar urlopu wypoczynkowego Moment nabycia urlopu w pierwszym roku zatrudnienia – przykłady Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu Terminy przedawnienia urlopu Najważniejsze okresy, od których zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni) Informator Kadrowego 2016 r. 30 30 31 32 33 33 34 34 37 37 38 39 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 3 UOB57_srodki.indd 3 UOB57_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9/25/2015 10:00:51 AM 9/25/2015 10:00:51 AM Rozdział I – Zatrudnianie Spis treści Zwolnienia od pracy (najbardziej popularne) Udzielanie zaległych urlopów Przesunięcie i przerwanie urlopu wypoczynkowego VI. Ochrona rodzicielstwa Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia Przerwy na karmienie dziecka piersią Urlopy związane z rodzicielstwem VII. Wynagrodzenia i odprawy Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2016 roku Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków Odprawa pieniężna dla pracowników Odprawa pośmiertna Odprawa emerytalno-rentowa Limity potrąceń z wynagrodzenia Diety Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (wartości maksymalne) VIII. Czas pracy Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2016 roku Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2016 roku Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2016 roku Godziny pracy pracowników zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu w 2016 r. Dodatki za godziny nadliczbowe Jak rozliczyć godziny nadliczbowe – instrukcja Limity godzin nadliczbowych Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej albo nadliczbowej Dodatki za nadgodziny w różnych przypadkach Czas wolny za nadgodziny Przerwy, które pracodawca może – ale nie musi – wprowadzić Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy Systemy czasu pracy – przesłanki stosowania Wyjścia pracowników w celu załatwienia spraw prywatnych IX. Spory sądowe Rodzaje roszczeń pracowniczych Koszty w sprawach z zakresu prawa pracy X. Kontrole Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Dokumenty pokontrolne Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Egzekucja wydanych przez inspektora pracy decyzji administracyjnych (nakazów) Ważne terminy XI. Listy kontrolne Kiedy pracodawca ryzykuje uznaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło za ukrytą umowę o pracę? O czym musi pamiętać pracodawca nawiązujący z pracownikiem umowę o pracę? O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę? 44 47 48 49 49 50 51 54 54 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 62 63 63 64 65 66 68 69 69 71 72 72 74 77 77 79 80 81 81 82 83 4 UOB57_srodki.indd 4 UOB57_srodki.indd 4 Informator Kadrowego 2016 r. Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9/25/2015 10:00:51 AM 9/25/2015 10:00:51 AM I. Zatrudnianie Rozdział I – Zatrudnianie • Rodzaje umów o pracę Cechy charakterystyczne Na czas okre- ślony Umowa o pracę Na okres próbny Zawiera się ją maksymalnie na 3 miesiące. Dopuszczalna tylko raz między tymi samymi stro- nami na to samo stanowisko, chyba że będzie to stanowisko diametralnie różne od dotychcza- sowego pod kątem wymagań, odpowiedzialności, zakresu obowiązków, rodzaju wykonywanej pracy. Można też zawrzeć ją ponownie na to samo stanowisko po co najmniej 3-letniej przerwie (taką możliwość wolno zastosować tylko raz). Nie wlicza się do limitu umów terminowych. Może być rozwiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu, na który została zawarta. Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry ściśle określony czas. Może ją kończyć określona data lub zdarzenie (w takiej sytuacji zdarzenie powinno być dokładnie wskazane w umowie, np. przekazanie sprawozdania z realizacji projektu). Może być zawsze rozwiązana za porozumieniem stron, oraz bez wypowiedzenia. Natomiast przed dniem 22 lutego 2016 r. za wypowiedzeniem może być rozwiązana tylko w sytuacji gdy umowa została zawarta na okres co najmniej 6 miesię- cy i w swojej treści zawiera klauzulę o dopuszczalności 2-tygodniowego wypowiedzenia. Nieza- leżnie od tej klauzuli umowę na czas określony można rozwiązać za 2-tygodniowym wypowie- dzeniem także z przyczyn niedotyczących pracownika w fi rmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników lub w razie likwidacji albo upadłości pracodawcy (ten ostatni przypadek dotyczy także mniejszych pracodawców). Od 22 lutego 2016 r. można już rozwiązać za wypowiedzeniem każdą umowę na czas określo- ny zawartą po tym dniu (bez względu na jej długość czy klauzulę umowną). Natomiast umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r. można po tym dniu wypowiedzieć tylko pod warunkiem, że były „wypowiadalne” w starym stanie prawnym, czyli np. zawarto je na dłużej niż 6 miesięcy i zawierały stosowną klauzulę. Jednak w obu tych przypadkach okresy wypowiedzenia umów na czas określony po 22 lutego 2016 r. zależą od stażu pracy i są identyczne, jak w przypadku umów na czas nieokreślony (nawet jeśli klauzula umowna wspomina o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia) – patrz: str. 11. W każdym przypadku nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia tej umowy, a zamiar jej wypowiedzenia nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi. Od 22 lutego 2016 r. obowiązuje limit trzech (przed tym dniem – dwóch) umów na czas określony. Oprócz tego od 22 lutego 2016 r. obowiązuje też limit maksymalnie 33 miesięcy trwania umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami. Jest to podstawowa umowa o pracę – tzn. jeśli strony nie wskazały rodzaju umowy o pracę, uważa się, iż zawarto ją na czas nieokreślony. Może (choć nie musi) być poprzedzona umową termino- wą, najczęściej próbną lub na czas określony. Może być rozwiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od tzw. zakła- dowego stażu pracy pracownika – patrz: str. 11. Pracodawca powinien skonsultować zamiar jej wypowiedzenia z reprezentującymi pracownika związkami zawodowymi i podać pracownikowi przyczynę tego wypowiedzenia na piśmie. Przy- czyna ta – jeśli sprawa trafi do sądu – będzie oceniana pod kątem zasadności (sąd będzie badał, czy jest rzeczywista i wystarczająco konkretnie wskazana) Jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności (np. urlopu bezpłatnego, choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego) innego pracownika, którego imię i nazwisko powin- no być zapisane w umowie. Taka umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia przed 22 lutego 2016 r. wynosi 3 dni robocze, natomiast od tego dnia okresy wypowiedzenia zależą od stażu zakładowego (patrz: str. 11) Na czas zastęp- stwa nieobecne- go pracownika Na czas nieokre- ślony Informator Kadrowego 2016 r. UOB57_srodki.indd 5 UOB57_srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5 9/25/2015 10:00:51 AM 9/25/2015 10:00:51 AM Rozdział I – Zatrudnianie Umowa o pracę Na wykonanie określonej pracy Cechy charakterystyczne Jest to umowa terminowa, której koniec określa konkretne zdarzenie – zakończenie umówionej pracy. Taka umowa może być rozwiązana jedynie za porozumieniem stron i bez wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem można ją rozwiązać tylko na zasadzie wyjątku, w sytuacji zwolnień grupo- wych lub indywidualnych w fi rmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników lub ogłosze- nia likwidacji albo upadłości pracodawcy. Od 22 lutego 2016 r. nie będzie już można zawierać tej umowy (jeśli zawarto ją przed tym dniem, rozwiązuje się ją na starych zasadach). • Termin nawiązania stosunku pracy Zapis w umowie W przypadku wskazania w umowie dnia rozpoczęcia pracy W przypadku gdy w umowie nie określono dnia rozpoczęcia pracy W dniu zawarcia umowy Nawiązanie stosunku pracy W dniu wskazanym w umowie • Obowiązkowe elementy umowy o pracę Element Oznaczenie stron Oznaczenie miejsca pracy Oznaczenie rodzaju pracy Oznaczenie wymiaru czasu pracy Jakie są konsekwencje jego braku i uwagi Jeśli nie wiadomo, kto zawarł umowę o pracę (umowa nie wskazuje konkretnych stron i nie zawiera własnoręcznych podpisów), umowa będzie nieważna. Nie będzie bowiem wówczas wiadomo, pomiędzy kim została zawarta. Jeśli jednak do zawarcia umowy dojdzie w sposób dorozumiany, tj. umowa na piśmie jest wprawdzie niekompletna, ale strony porozumiały się co do nawiązania stosunku pracy oraz warunków takiego zatrud- nienia w formie ustnej lub umowę zawarto poprzez dopuszczenie pracownika do pracy, wówczas taka umowa jest ważna i obowiązuje strony (wyrok SN z 20 września 1977 r., I PR 67/77, niepubl.) Określenie miejsca pracy jest istotne ze względu na uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową. Podróż służbowa (delegacja) to wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (art. 775 § 1 kp). Z tego tytułu przysługują pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą, czyli m.in. zwrot kosztów podróży, dieta itp. W razie braku miejsca pracy w umowie, za miejsce pracy uznaje się siedzibę pracodawcy – patrz: Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 29 maja 2007 r. w sprawie określania w umowie o pracę miejsca pracy (GNP-152/302-4560-274/07/PE) Brak rodzaju wykonywanej pracy powoduje nieważność umowy. Jeśli jednak do zawarcia umowy i określenia jej warunków (w tym rodzaju wykonywanej pracy) dojdzie w formie ustnej lub umowa została zawarta poprzez dopuszczenie pracownika do pracy konkret- nego rodzaju, wówczas taka umowa jest ważna i obowiązuje strony (wyrok SN z 20 wrze- śnia 1977 r., I PR 67/77, niepubl.) Brak wskazania, czy pracownik zatrudniony jest na cały, czy na część etatu powoduje, że przyjmuje się zatrudnienie pełnoetatowe, nawet gdy pracownik nie wypracowuje ta- kiego wymiaru czasu pracy. W konsekwencji pensja niższa niż minimalna krajowa po- woduje, że pracownik ma roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej (również w sytuacji, gdy nie wypracowuje pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku za resztę niedopracowanych godzin przysługuje mu wynagrodzenie przestojowe) 6 UOB57_srodki.indd 6 UOB57_srodki.indd 6 Informator Kadrowego 2016 r. Podstawowy czarny Podstawowy czarny 9/25/2015 10:00:52 AM 9/25/2015 10:00:52 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator kadrowego 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: