Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 007948 21003285 na godz. na dobę w sumie
Informator księgowego 2016 - ebook/pdf
Informator księgowego 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 87
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4540-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
 NOWOŚĆ 2016! Publikacja „Informator księgowego 2016” to ponad 80 stron tabel, zestawień, wskaźników, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla każdej księgowej. W tej publikacji zebraliśmy wszystkie najważniejsze wskaźniki i stawki potrzebne w pracy nawet najbardziej wymagającej  księgowej. Zostały one przedstawione w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INFORMATOR KSIĘGOWEGO Rachunkowość Odsetki 2016 Podatki Składki ZUS Kary za błędy w rozliczeniach Samochód w firmie I N F O R M A T O R K S I Ę G O W E G O 2 0 1 6 Sprawdź nasze publikacje na: UOM84 Cena: 49 zł Informator księgowego 2016 • Podatki • Rachunkowość • Odsetki • Samochód w fi rmie • Składki ZUS • Kary za błędy w rozliczeniach Publikacja „Informator księgowego” to praktyczny zbiór tabel, zestawień i wskazówek krok po kro- ku, które ułatwią pracę każdemu księgowemu. Informator zawiera wszystkie podstawowe informa- cje potrzebne w pracy współczesnego księgowego, zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i praktyczne zastosowanie. Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor prowadzący: Rafał Kuciński Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: IGAWA ISBN 978-83-269-4540-3 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Publikacja „Informator księgowego” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „In- formator księgowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwa- lifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opubliko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Informator księgowego” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl SPIS TREŚCI Spis treści I. Podatki Kalendarz podatnika/przedsiębiorcy Kalendarz płatnika Kalendarz vatowca Jednorazowy odpis amortyzacyjny Koszty uzyskania przychodu Ograniczenie zryczałtowanych 50 kosztów uzyskania przychodów dla twórców Kwota zmniejszająca podatek Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju Limit wpłat na IKE Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fi zycznych – odliczenia od dochodu Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fi zycznych – odliczenia od podatku Maksymalna wysokość kary porządkowej Mały podatnik w podatku dochodowym Mały podatnik w VAT Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe Podatek od spadków i darowizn – kwoty wolne w podatku Podmioty niekorzystające ze zwolnienia podmiotowego z VAT Prezent o małej wartości do celów VAT Rozliczenie straty podatkowej Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy Ryczałt opłacany kwartalnie Skala podatku dochodowego Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Stawki karty podatkowej Tabele miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej – Usługi osób fi zycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy – Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny – Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi – Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych – Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach – Usługi rozrywkowe – Usługi transportowe – Gastronomia – Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami – Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione – Usługi parkingowe – Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa Stawki opłat lokalnych Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych Stawki podatku od nieruchomości Stawki podatku od środków transportowych Informator księgowego 2016 5 5 7 13 14 15 15 16 16 16 17 17 19 21 21 22 22 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 36 36 37 37 37 38 38 49 49 50 51 3 Spis treści Ulga internetowa Ulga na dzieci Ulga na zakup kasy fi skalnej Ulga na działalność badawczo-rozwojową Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od VAT Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fi skalnej II. Rachunkowość Badanie sprawozdań fi nansowych Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Uproszczenia dla małych jednostek III. Odsetki IV. Samochód w fi rmie Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady Opłata ewidencyjna Stawki opłaty paliwowej V. Składki ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na FGŚP i FP Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców Składki na ZUS dla nowych fi rm Wynagrodzenie młodocianych Składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpłaty na indywidualne konto emerytalne Składki na urlopie wychowawczym Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 1 stycznia 2016 roku VI. Kary za błędy w rozliczeniach 52 52 53 53 54 54 55 65 66 70 70 71 71 74 76 76 76 76 77 78 79 80 80 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 88 4 Informator księgowego 2016 I. Podatki Rozdział I – Podatki • Kalendarz podatnika/przedsiębiorcy Terminy w cyklach miesięcznych 7. dzień następnego miesiąca: Wpłata podatku zryczałtowanego z karty podatkowej, za miesiące styczeń – listopad 10. dzień następnego miesiąca: Wpłata składek ZUS za miesiąc poprzedni przez przedsiębiorców, rozliczających składki tylko za siebie 15. dzień następnego miesiąca: Przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz opłacenie składek ZUS za miesiąc poprzedni, dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki nie tylko za siebie Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni miesiąc, jeżeli jest składana w wersji papierowej 20. dzień następnego miesiąca: Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za miesiące styczeń – listopad Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych, liniowy lub obliczony na zasadach ogól- nych, za miesiąc poprzedni Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni 25. dzień następnego miesiąca: Złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT, za miesiąc poprzedni Złożenie miesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE, za miesiąc poprzedni, jeżeli jest składana w wersji elektronicznej Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozli- czających się deklaracją VAT-7D Terminy w cyklach kwartalnych 15. dzień po kwartale: Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana w wersji papierowej 20. dzień po kwartale: Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za kwartały I–III Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fi zycznych, za kwartał poprzedni 25. dzień po kwartale: Złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D oraz wpłata podatku VAT, za kwartał poprzedni Informator księgowego 2016 5 Rozdział I – Podatki Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana w wersji elektronicznej Terminy w cyklach rocznych 20 stycznia: Złożenie oświadczenia o zamiarze rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Złożenia wniosku o rozliczanie się kartą podatkową PIT-16 Zawiadomienie o zamiarze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie Złożenie oświadczenia o wyborze rozliczania się podatkiem liniowym Złożenie zawiadomienia o zamiarze ujmowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fi skalnej jako przychody już w dacie wpłaty tych zaliczek, zamiast w dacie sprzedaży 21 stycznia: Zawiadomienia o założeniu księgi podatkowej, jeżeli w poprzednich latach nie była prowadzona (dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku rozliczali się podatkiem zryczałtowanym lub pro- wadzili księgi rachunkowe) 31 stycznia: Złożenia zeznania rocznego dla podatników na karcie podatkowej PIT-16A Złożenie zeznania rocznego dla podatników na ryczałcie ewidencjonowanym PIT-28 oraz wpłata podatku za grudzień lub IV kwartał Złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z tzw. kredytu podatkowego, czyli rocznego zwolnie- nia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy Złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR Przekazanie do ZUS informacji ZUS-IWA (dotyczy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób) Przekazanie do urzędu skarbowego PIT-11, jeżeli podatnik składa te informacje podatkowe w formie papierowej 15 lutego: Wpłata I raty podatku od środków transportowych 20 lutego: Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników Zawiadomienie o uproszczonej formie opłacania zaliczek lub rezygnacji z niej 28 lutego: Przekazanie podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz po- branych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 Wpłata I raty podatku od nieruchomości 15 marca: 6 Informator księgowego 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator księgowego 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: