Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 006110 13650027 na godz. na dobę w sumie
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r - ebook/pdf
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3965-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 czerwca 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Mając ją pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

informator płacowy wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 czerwca 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Mając tę publikację pod ręką: è będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, è nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowni- ków i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, è bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników. Cena 26,25 zł brutto ISBN 978-83-269-3965-5 2 6 W O U UOW62_okladka.indd   1 5/14/2015   9:53:15 AM NOWOŚĆ Książka „Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015” JUŻ W SPRZEDAŻY Praktyczny przewodnik dla księgowej, specjalisty ds. płac i kadrowej W książce piszemy m.in.: •  Jak zminimalizować ryzyko, że umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę? •  Co sprawdza ZUS, a co PIP przy kontrolowaniu umów cywilnoprawnych? •  Co zrobić, gdy ZUS zakwestionował dzieła, bo powinny być zleceniami? •  Dlaczego warto wprowadzić procedurę wykonania umów zlecenia? •  Jak rozliczać świadczenia w naturze dla zleceniobiorców? •  Jak rozliczać podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy? Tylko w tym wydaniu – kilkadziesiąt praktycznych zestawień, wzorów umów i list kontrolnych! W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ   FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA KierowniK grupy wydawniczej     Agnieszka Konopacka-Kuramochi redaKtor prowadzący     Re na ta Ka jew ska Koordynator produKcji     Mariusz Jezierski Ko reK ta     Zespół druK     MDruk SKład i łamanie     6AN Studio ISBN: 978-83-269-3965-5 Nakład: 1000 egz. Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o.­ 03-918­War­sza­wa,­ul.­Łotewska­9a tel.­22­518­29­29,­faks­22­617­60­10,­e-ma­il:­PlacewFirmie@wip.pl Co­py­ri­ght­©­by­Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o. War­sza­wa­2015 NIP:­526-19-92-256 Numer­KRS:­0000098264­–­Sąd­Rejonowy­dla­m.st.­Warszawy,­Sąd­Gospodarczy XIII­Wydział­Gospodarczy­Rejestrowy.­Wysokość­kapitału­zakładowego:­200.000­zł ­ Po­ra­dnik­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­czerwca­2015­r.”­zo­stał­opra­co­wa­ny­we­ współpra­cy­z Wy­daw­nic­twem­VNR­Ver­lag­für die­Deut­sche­Wirt­scha­ft­AG­z Nie­miec. ­ „Informator­ płacowy:­ Wskaźniki­ i­ stawki­ aktualne­ od­ 1­ czerwca­ 2015­ r.”­ wraz­ z  przysługującymi­ Czytelnikom­innymi­elementami­dostępnymi­w subskrypcji­(e-letter,­strona­WWW­i inne)­chronione­są­ prawem­autorskim.­Przedruk­materiałów­opublikowanych­w „Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­czerwca­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­–­bez­zgody­wydawcy­–­ jest­zabroniony.­Zakaz­nie­dotyczy­cytowania­publikacji­z powołaniem­się­na­źródło. ­ Publikacja­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­czerwca­2015­r.”­została­przygotowana­ z zachowaniem­najwyższej­staranności­i wykorzystaniem­wysokich­kwalifikacji,­wiedzy­i doświadczenia­ autorów­oraz­konsultantów.­Zaproponowane­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktu- alne­od­1­czerwca­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówki,­porady­i inter- pretacje­nie­mają­charakteru­porady­prawnej.­Ich­zastosowanie­w konkretnym­przypadku­może­wymagać­ dodatkowych,­pogłębionych­konsultacji.­Publikowane­rozwiązania­nie­mogą­być­traktowane­jako­oficjalne­ stanowisko­organów­i urzędów­państwowych.­W związku­z powyższym­redakcja­nie­może­ponosić­odpo- wiedzialności­prawnej­za­zastosowanie­zawartych­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­czerwca­2015­r.”­lub­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówek,­przykładów,­ informacji­itp.­do­konkretnych­przykładów. ­ Wydawca­ nie­ odpowiada­ za­ treść­ zamieszczonej­ reklamy;­ ma­ prawo­ odmówić­ zamieszczenia­ rekla- my,­jeżeli­jej­treść­lub­forma­są­sprzeczne­z linią­programową­bądź­charakterem­publikacji­oraz­interesem­ Wydawnictwa­Wiedza­i Praktyka. ­ Informacje­o­prenumeracie tel.:­22­518­29­29 e-mail:­cok@wip.pl UOW62_okladka.indd   2 UOB47 144x205.indd 1 2015-01-28 13:53:41 5/14/2015   9:53:16 AM Spis treści W Y N A G R O D Z E N I A Wynagrodzenie minimalne ............................................................................... 5 Dodatek za pracę w porze nocnej ...................................................................... 6 Dodatek za godziny nadliczbowe ....................................................................... 6 Współczynnik urlopowy ..................................................................................... 7 Przeciętne wynagrodzenie ................................................................................ 8 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .......... 8 P O T R Ą C E N I A Z W Y N A G R O D Z E Ń I Z A S I Ł K Ó W Obliczenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2015 roku ......................... 9 Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy .................................................... 11 Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy ............................... 11 Potrącenia obligatoryjne.................................................................................. 12 Potrącenia dobrowolne .................................................................................... 12 Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków od 1 marca 2015 r. ...................... 13 Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 marca 2015 r. ............................... 14 O D P R A W Y Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika .......................................................................................... 15 Odprawa emerytalno-rentowa ........................................................................ 15 Odprawa pośmiertna ...................................................................................... 15 S K Ł A D K I Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich ...................................... 16 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne ............................... 18 Składka na ubezpieczenie zdrowotne ............................................................. 18 Składki na FGŚP i FP ....................................................................................... 18 Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych ......................................................................... 19 1 UOW62_srodki.indd 1 UOW62_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:36 AM 5/14/2015 9:53:36 AM Informator płacowy Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2015 roku ...................................................................................................... 19 Składki na ZUS dla nowych firm ...................................................................... 20 Składki pracowników młodocianych ............................................................... 20 Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............................................................... 21 Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE ......... 21 Wpłaty na indywidualne konto emerytalne ..................................................... 21 Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2015 i 2016 roku .................................................................... 22 Składki na urlopie wychowawczym w 2015 roku ............................................ 25 Z A S I Ł K I Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) w 2015 roku ............................................ 26 Świadczenie rehabilitacyjne w 2015 roku ........................................................ 26 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ................................... 26 Zasiłek pogrzebowy ......................................................................................... 27 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe .......... 27 Zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................. 28 Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy ...................................... 28 E M E R Y T U R Y I R E N T Y Kwota bazowa .................................................................................................. 29 Świadczenie przedemerytalne ....................................................................... 29 Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ....... 30 Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty .................................................... 30 Przychody dodatkowe a zmniejszenia emerytury lub renty ............................ 30 Maksymalne zmniejszenia emerytury lub renty ............................................. 31 Refundacje uzależnione od kwoty wynagrodzenia minimalnego .................... 31 C Z A S P R A C Y Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy ...................................... 33 Czas pracy pracowników zatrudnionych na 1/2 i 1/4 etatu ............................. 33 2 UOW62_srodki.indd 2 UOW62_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:56 AM 5/14/2015 9:53:56 AM Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych .............................. 34 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych .............................. 34 U R L O P Y P R A C O W N I C Z E Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) ...... 35 Urlop proporcjonalny ...................................................................................... 36 Urlop okolicznościowy .................................................................................... 36 Urlopy rodzicielskie ......................................................................................... 37 U P R A W N I E N I A P R A C O W N I C Z E Przerwy na karmienie dziecka piersią ............................................................ 40 Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia ....................................................... 40 Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ...... 43 Badania profilaktyczne pracowników .............................................................. 43 P O D AT K I Nowe terminy składania formularzy podatkowych za 2014 rok .................... 45 Skala podatku dochodowego ........................................................................... 49 Kwota zmniejszająca podatek ......................................................................... 49 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................ 49 K A R Y Z A B Ł Ę D Y P O D AT K O W E Granica między wykroczeniem a przestępstwem .......................................... 50 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem ........................................................................................................ 50 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem .......... 50 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem ........... 50 Stawka dzienna ................................................................................................ 50 Grzywna za przestępstwo skarbowe ............................................................... 50 O D S E T K I Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) ............................ 51 Obniżone odsetki od zaległości podatkowych ................................................. 51 3 UOW62_srodki.indd 3 UOW62_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:56 AM 5/14/2015 9:53:56 AM Informator płacowy Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) ....................................................... 51 Opłata prolongacyjna ....................................................................................... 52 P O D R Ó Ż E S Ł U Ż B O W E Dieta w delegacji krajowej (podróż nieprzekraczająca doby) ......................... 52 Diety w podróży krajowej trwającej dłużej niż dobę ........................................ 53 Dieta po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek ................................... 53 Ryczałty na noclegi i dojazdy ........................................................................... 53 Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu ............................. 54 S A M O C H Ó D Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. .............................................................................................. 58 Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych od 14 listopada 2007 r. .................................................. 58 Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych ..................................................................... 59 Z F Ś S Wysokość odpisów w 2015 roku ...................................................................... 60 Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego w 2015 roku ...................................................................................................... 60 4 UOW62_srodki.indd 4 UOW62_srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:56 AM 5/14/2015 9:53:56 AM Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Wynagrodzenia Wynagrodzenie minimalne Wymiar etatu cały etat w I roku zatrudnienia cały etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/3 etatu 1/4 etatu Kwota brutto 1.750 zł 1.400 zł 1.312,50 zł 875,00 zł 583,33 zł 437,50 zł Podstawa prawna Art. 4 i art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220). Już w sprzedaży! Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta i zamów już dziś: telefon 22 518 29 29 faks 22 617 60 10 e-mail cok@wip.pl Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00 Książka dostępna również w wersji e-booka na: UOW62_srodki.indd 5 UOW62_srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:57 AM 5/14/2015 9:53:57 AM 5 Informator płacowy Dodatek za pracę w porze nocnej Miesiąc w 2015 Obliczenia roku Dodatek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1.750 zł : 160 godz. × 20 1.750 zł : 160 godz. × 20 1.750 zł : 176 godz. × 20 1.750 zł : 168 godz. × 20 1.750 zł : 160 godz. × 20 1.750 zł : 168 godz. × 20 1.750 zł : 184 godz. × 20 1.750 zł : 160 godz. × 20 1.750 zł : 176 godz. × 20 1.750 zł : 176 godz. × 20 1.750 zł : 160 godz. × 20 1.750 zł : 168 godz. × 20 2,19 2,19 1,99 2,08 2,19 2,08 1,90 2,19 1,99 1,99 2,19 2,08 Podstawa prawna Art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Dodatek za godziny nadliczbowe Rodzaj dnia Przekroczenie normy Dodatek Zwykły dzień roboczy dla pra- cownika (także „pracująca” niedziela lub święto) Tak zwana wolna sobota lub dzień równoważący przedłuże- nie dobowego wymiaru w innych dniach ponad 8 godz. Praca ponad normę dobową (8 godz.) lub ponad przedłu- żony dobowy wymiar (np. ponad 10 godz.) Praca ponad normę dobową (8 godz.) 50 50 6 UOW62_srodki.indd 6 UOW62_srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:57 AM 5/14/2015 9:53:57 AM Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Tak zwana wolna sobota lub dzień równoważący przedłuże- nie dobowego wymiaru w innych dniach ponad 8 godz. Niedziela albo święto – wolne od pracy Każdy dzień (wolny lub roboczy) Praca nadliczbowa dobowa Wolne dla pracownika, zgodnie z harmonogramem, niedzie- la lub święto, gdy nie oddano z tego tytułu dnia wolnego Podstawa prawna Praca do 8 godz. (bez prze- kraczania normy dobowej), powodująca przekroczenie przeciętnej normy tygo- dniowej (40 godz.) Praca ponad normę dobową (8 godz.) w porze nocnej Praca w ramach normy dobowej, powodująca przekroczenie przeciętnej normy tygodniowej 100 100 100 100 (zdaniem SN) 200 (zdaniem PIP) Art. 1511, art. 1512, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Współczynnik urlopowy Wymiar etatu w 2015 roku Cały etat 1/2 etatu 3/4 etatu 1/4 etatu 1/3 etatu 21,00 10,50 15,75 5,25 7,00 Podstawa prawna Art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). 7 UOW62_srodki.indd 7 UOW62_srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5/14/2015 9:53:57 AM 5/14/2015 9:53:57 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: