Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 008080 15913227 na godz. na dobę w sumie
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2015 r. - ebook/pdf
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2015 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 62
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3863-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 kwietnia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 60 stron publikacji. Mając ten e-book pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

informator płacowy wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2015 r. KierowniK grupy wydawniczej     Agnieszka Konopacka-Kuramochi redaKtor prowadzący     Re na ta Ka jew ska Koordynator produKcji     Mariusz Jezierski Ko reK ta     Zespół druK     MDruk SKład i łamanie     6AN Studio ISBN: 978-83-269-3863-4 Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o.­ 03-918­War­sza­wa,­ul.­Łotewska­9a tel.­22­518­29­29,­faks­22­617­60­10,­e-ma­il:­PlacewFirmie@wip.pl Co­py­ri­ght­©­by­Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o. War­sza­wa­2015 NIP:­526-19-92-256 Numer­KRS:­0000098264­–­Sąd­Rejonowy­dla­m.st.­Warszawy,­Sąd­Gospodarczy XIII­Wydział­Gospodarczy­Rejestrowy.­Wysokość­kapitału­zakładowego:­200.000­zł ­ Po­ra­dnik­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­kwietnia­2015­r.”­zo­stał­opra­co­wa­ny­we­ współpra­cy­z Wy­daw­nic­twem­VNR­Ver­lag­für die­Deut­sche­Wirt­scha­ft­AG­z Nie­miec. ­ „Informator­ płacowy:­ Wskaźniki­ i­ stawki­ aktualne­ od­ 1­ marca­ 2015­ r.”­ wraz­ z  przysługującymi­ Czytelnikom­innymi­elementami­dostępnymi­w subskrypcji­(e-letter,­strona­WWW­i inne)­chronione­są­ prawem­autorskim.­Przedruk­materiałów­opublikowanych­w „Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­marca­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­–­bez­zgody­wydawcy­–­jest­ zabroniony.­Zakaz­nie­dotyczy­cytowania­publikacji­z powołaniem­się­na­źródło. ­ Publikacja­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­kwietnia­2015­r.”­została­przygotowa- na­z zachowaniem­najwyższej­staranności­i wykorzystaniem­wysokich­kwalifikacji,­wiedzy­i doświadczenia­ autorów­oraz­konsultantów.­Zaproponowane­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktu- alne­od­1­kwietnia­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówki,­porady­i inter- pretacje­nie­mają­charakteru­porady­prawnej.­Ich­zastosowanie­w konkretnym­przypadku­może­wymagać­ dodatkowych,­pogłębionych­konsultacji.­Publikowane­rozwiązania­nie­mogą­być­traktowane­jako­oficjalne­ stanowisko­organów­i urzędów­państwowych.­W związku­z powyższym­redakcja­nie­może­ponosić­odpo- wiedzialności­prawnej­za­zastosowanie­zawartych­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­kwietnia­2015­r.”­lub­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówek,­przykładów,­ informacji­itp.­do­konkretnych­przykładów. ­ Wydawca­ nie­ odpowiada­ za­ treść­ zamieszczonej­ reklamy;­ ma­ prawo­ odmówić­ zamieszczenia­ reklamy,­ jeżeli­ jej­ treść­ lub­ forma­ są­ sprzeczne­ z  linią­ programową­ bądź­ charakterem­ publikacji­ oraz­ interesem­ Wydawnictwa­Wiedza­i Praktyka. ­ Informacje­o­prenumeracie tel.:­22­518­29­29 e-mail:­cok@wip.pl Spis treści W y n a g r o d z e n i a Wynagrodzenie minimalne ............................................................................... 7 Dodatek za pracę w porze nocnej ...................................................................... 8 Dodatek za godziny nadliczbowe ....................................................................... 8 Współczynnik urlopowy ..................................................................................... 9 Przeciętne wynagrodzenie .............................................................................. 10 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ........ 10 P o t r ą c e n i a z W y n a g r o d z e ń i z a S i ł k ó W Obliczenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2015 roku ....................... 11 Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy .................................................... 13 Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy ............................... 13 Potrącenia obligatoryjne.................................................................................. 14 Potrącenia dobrowolne .................................................................................... 14 Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków od 1 marca 2015 r. ...................... 15 Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 marca 2015 r. ............................... 16 o d P r a W y Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika ..................................................................................... 17 Odprawa emerytalno-rentowa ........................................................................ 17 Odprawa pośmiertna ...................................................................................... 17 S k ł a d k i Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich ...................................... 18 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne ............................... 20 Składka na ubezpieczenie zdrowotne ............................................................. 20 Składki na FGŚP i FP ....................................................................................... 20 Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych ......................................................................... 21 3 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2015 roku ...................................................................................................... 21 Składki na ZUS dla nowych firm ...................................................................... 22 Składki pracowników młodocianych ............................................................... 22 Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .......................................................... 23 Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE ......... 23 Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne ............................ 23 Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2015 i w 2016 roku ................................................................ 24 Składki na urlopie wychowawczym w 2015 roku ............................................ 27 z a S i ł k i Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) w 2015 roku ............................................ 28 Świadczenie rehabilitacyjne w 2015 roku ........................................................ 28 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ................................... 28 Zasiłek pogrzebowy ......................................................................................... 29 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe .......... 29 Zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................. 30 Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy ...................................... 30 e m e r y t u r y i r e n t y o d 1 m a r c a 2 0 1 5 r . Kwota bazowa .................................................................................................. 31 Świadczenie przedemerytalne ....................................................................... 31 Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ....... 32 Dodatki do emerytur i rent .............................................................................. 32 Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty ........... 32 Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty.................................. 33 Refundacje uzależnione od kwoty wynagrodzenia minimalnego .................... 33 c z a S P r a c y Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy ...................................... 35 Czas pracy pracowników zatrudnionych na 1/2 i 1/4 etatu ............................. 35 4 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych .............................. 36 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych .............................. 36 u r l o P y P r a c o W n i c z e Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) ... 37 Urlop proporcjonalny ...................................................................................... 38 Urlop okolicznościowy .................................................................................... 38 Urlopy rodzicielskie ......................................................................................... 39 u P r a W n i e n i a P r a c o W n i c z e Przerwy na karmienie dziecka piersią ............................................................ 42 Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia ....................................................... 42 Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ...... 45 Badania profilaktyczne pracowników .............................................................. 45 P o d at k i Nowe terminy składania formularzy podatkowych za 2014 rok .................... 47 Skala podatku dochodowego ........................................................................... 51 Kwota zmniejszająca podatek ......................................................................... 51 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................ 51 Limit kosztów autorskich ................................................................................ 52 k a r y z a b ł ę d y P o d at k o W e Granica między wykroczeniem a przestępstwem ........................................... 52 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem ........................................................................................................ 52 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem ........... 52 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem ............ 52 Stawka dzienna ................................................................................................ 52 Grzywna za przestępstwo skarbowe ............................................................... 52 o d S e t k i Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) ............................ 53 Obniżone odsetki od zaległości podatkowych ................................................. 53 5 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) ....................................................... 53 Opłata prolongacyjna ....................................................................................... 54 P o d r ó ż e S ł u ż b o W e Dieta w delegacji krajowej (podróż nieprzekraczająca doby) ......................... 54 Diety w podróży krajowej trwającej dłużej niż dobę ........................................ 55 Dieta po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek ................................... 55 Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy .............................................................. 55 Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu ............................. 56 S a m o c h ó d Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. ......................................................................................... 60 Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych od 14 listopada 2007 r. .................................................. 60 Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych ..................................................................... 61 z F Ś S Wysokość odpisów w 2015 roku ...................................................................... 62 Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego w 2015 roku ...................................................................................................... 62 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2015 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: