Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 009536 15553456 na godz. na dobę w sumie
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. - ebook/pdf
Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3573-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Mając ją pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

informator płacowy wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Mając tę publikację pod ręką: è będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, è nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowni- ków i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, è bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas pracy pracowników. Cena 24 zł netto 4 5 W O U UOW54_okladka.indd   1 12/9/2014   10:12:09 AM NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium – niezbędne w codziennej pracy każdego pracodawcy, który opłaca składki za siebie, za pracowników i za współpracowników. Książka zawiera starannie wybrane przykłady liczbowe, wskazówki, aktualne interpretacje urzędowe, odpowiedzi na pytania, zaś przepisy obowiązujące w 2015 roku wyjaśnione są w rzeczowy i przystępny sposób. W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ   FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA KierowniK grupy wydawniczej     Agnieszka Konopacka-Kuramochi redaKtor prowadzący     Re na ta Ka jew ska Koordynator produKcji     Mariusz Jezierski Ko reK ta     Zespół druK     Drukarnia Miller SKład i łamanie     6AN Studio ISBN: 978-83-269-3573-2 Nakład: 250 egz. Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o.­ 03-918­War­sza­wa,­ul.­Łotewska­9a tel.­22­518­29­29,­faks­22­617­60­10,­e-ma­il:­PlacewFirmie@wip.pl Co­py­ri­ght­©­by­Wy­daw­nic­two­Wie­dza­i Prak­ty­ka­sp.­z o.o. War­sza­wa­2014 NIP:­526-19-92-256 Numer­KRS:­0000098264­–­Sąd­Rejonowy­dla­m.st.­Warszawy,­Sąd­Gospodarczy XIII­Wydział­Gospodarczy­Rejestrowy.­Wysokość­kapitału­zakładowego:­200.000­zł ­ Po­ra­dnik­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­stycznia­2015­r.”­zo­stał­opra­co­wa­ny­we­ współpra­cy­z Wy­daw­nic­twem­VNR­Ver­lag­für die­Deut­sche­Wirt­scha­ft­AG­z Nie­miec. ­ „Informator­ płacowy:­ Wskaźniki­ i­ stawki­ aktualne­ od­ 1­ stycznia­ 2015­ r.”­ wraz­ z  przysługującymi­ Czytelnikom­innymi­elementami­dostępnymi­w subskrypcji­(e-letter,­strona­WWW­i inne)­chronione­są­ prawem­autorskim.­Przedruk­materiałów­opublikowanych­w „Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­stycznia­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­–­bez­zgody­wydawcy­–­ jest­zabroniony.­Zakaz­nie­dotyczy­cytowania­publikacji­z powołaniem­się­na­źródło. ­ Publikacja­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktualne­od­1­stycznia­2015­r.”­została­przygotowana­ z zachowaniem­najwyższej­staranności­i wykorzystaniem­wysokich­kwalifikacji,­wiedzy­i doświadczenia­ autorów­oraz­konsultantów.­Zaproponowane­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­aktu- alne­od­1­stycznia­2015­r.”­oraz­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówki,­porady­i inter- pretacje­nie­mają­charakteru­porady­prawnej.­Ich­zastosowanie­w konkretnym­przypadku­może­wymagać­ dodatkowych,­pogłębionych­konsultacji.­Publikowane­rozwiązania­nie­mogą­być­traktowane­jako­oficjalne­ stanowisko­organów­i urzędów­państwowych.­W związku­z powyższym­redakcja­nie­może­ponosić­odpo- wiedzialności­prawnej­za­zastosowanie­zawartych­w publikacji­„Informator­płacowy:­Wskaźniki­i­stawki­ aktualne­od­1­stycznia­2015­r.”­lub­w innych­dostępnych­elementach­subskrypcji­wskazówek,­przykładów,­ informacji­itp.­do­konkretnych­przykładów. ­ Wydawca­ nie­ odpowiada­ za­ treść­ zamieszczonej­ reklamy;­ ma­ prawo­ odmówić­ zamieszczenia­ rekla- my,­jeżeli­jej­treść­lub­forma­są­sprzeczne­z linią­programową­bądź­charakterem­publikacji­oraz­interesem­ Wydawnictwa­Wiedza­i Praktyka. ­ Informacje­o­prenumeracie tel.:­22­518­29­29 e-mail:­cok@wip.pl skladki 144x205.indd 1 UOW54_okladka.indd   2 2014-12-02 10:42:27 12/9/2014   10:12:10 AM Spis treści W Y N A G R O D Z E N I A Wynagrodzenie minimalne ............................................................................... 5 Dodatek za pracę w porze nocnej ...................................................................... 6 Dodatek za godziny nadliczbowe ....................................................................... 6 Współczynnik urlopowy ..................................................................................... 7 Przeciętne wynagrodzenie ................................................................................ 8 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .......... 8 P O T R Ą C E N I A Z W Y N A G R O D Z E Ń I Z A S I Ł K Ó W Obliczenie wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2015 roku ......................... 9 Kwoty wolne od obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego wymiaru czasu pracy .................................................... 11 Kwoty wolne od dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2015 r. dla pełnego i niepełnego wymiaru czasu pracy ............................... 11 Potrącenia obligatoryjne.................................................................................. 12 Potrącenia dobrowolne .................................................................................... 12 Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków do 28 lutego 2015 r. .................... 13 Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji do 28 lutego 2015 r. .............................. 14 O D P R A W Y Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika .......................................................................................... 15 Odprawa emerytalno-rentowa ........................................................................ 15 Odprawa pośmiertna ...................................................................................... 15 S K Ł A D K I Zgłoszenie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z nich ...................................... 16 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne ............................... 18 Składka na ubezpieczenie zdrowotne ............................................................. 18 Składki na FGŚP i FP ....................................................................................... 18 Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych ......................................................................... 19 1 UOW54_srodki.indd 1 UOW54_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/9/2014 10:15:04 AM 12/9/2014 10:15:04 AM Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2014 roku ...................................................................................................... 19 Składki na ZUS dla nowych firm ...................................................................... 20 Składki pracowników młodocianych ............................................................... 20 Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............................................................... 21 Odsetki należne z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE ......... 21 Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne ............................ 21 Składki od umów cywilnoprawnych................................................................. 22 Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2014 roku ........................................................................... 24 Graniczne kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ....................................................................................... 24 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku .......... 24 Z A S I Ł K I Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (pełny wymiar czasu) w 2015 roku ............................................ 25 Świadczenie rehabilitacyjne w 2015 roku ........................................................ 25 Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ................................... 25 Zasiłek pogrzebowy ......................................................................................... 26 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe .......... 26 Zasiłek dla bezrobotnych ................................................................................. 27 Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy ...................................... 27 E M E R Y T U R Y I R E N T Y Kwota bazowa .................................................................................................. 28 Świadczenie przedemerytalne ....................................................................... 28 Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ....... 29 Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty .................................................... 29 Kwoty przychodów dodatkowych a zmniejszenia emerytury lub renty ........... 29 Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty.................................. 30 Refundacje uzależnione od kwoty wynagrodzenia minimalnego .................... 30 2 UOW54_srodki.indd 2 UOW54_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/9/2014 10:15:28 AM 12/9/2014 10:15:28 AM C Z A S P R A C Y Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy ...................................... 32 Czas pracy pracowników zatrudnionych na 1/2 i 1/4 etatu ............................. 32 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych .............................. 33 Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych .............................. 33 U R L O P Y P R A C O W N I C Z E Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) ...... 34 Urlop proporcjonalny ...................................................................................... 35 Urlop okolicznościowy .................................................................................... 35 Urlopy rodzicielskie ......................................................................................... 36 U P R A W N I E N I A P R A C O W N I C Z E Przerwy na karmienie dziecka piersią ............................................................ 39 Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia ....................................................... 39 Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ...... 42 Badania profilaktyczne pracowników .............................................................. 42 P O D AT K I Nowe terminy składania formularzy podatkowych za 2014 rok .................... 44 Skala podatku dochodowego ........................................................................... 48 Kwota zmniejszająca podatek ......................................................................... 48 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................ 48 Limit kosztów autorskich ................................................................................ 49 Limit wpłat na IKE .......................................................................................... 49 K A R Y Z A B Ł Ę D Y P O D AT K O W E Granica między wykroczeniem a przestępstwem (5-krotność minimalnego wynagrodzenia) ......................................................................... 50 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia) ................ 50 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia) ................................. 50 3 UOW54_srodki.indd 3 UOW54_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/9/2014 10:15:28 AM 12/9/2014 10:15:28 AM Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia) ................................. 50 Stawka dzienna ................................................................................................ 50 Grzywna za przestępstwo skarbowe ............................................................... 50 O D S E T K I Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunku rocznym) ............................ 51 Obniżone odsetki od zaległości podatkowych ................................................. 51 Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) ....................................................... 51 Opłata prolongacyjna ....................................................................................... 52 P O D R Ó Ż E S Ł U Ż B O W E Dieta w delegacji krajowej (podróż nieprzekraczająca doby) ......................... 52 Diety w podróży krajowej trwającej dłużej niż dobę ........................................ 53 Dieta po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek ................................... 53 Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy .............................................................. 53 Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu ............................. 54 S A M O C H Ó D Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. .............................................................................................. 58 Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych od 14 listopada 2007 r. .................................................. 58 Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych ..................................................................... 59 Z F Ś S Wysokość odpisów w 2015 roku ...................................................................... 60 Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego w 2015 roku ...................................................................................................... 60 4 UOW54_srodki.indd 4 UOW54_srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 12/9/2014 10:15:29 AM 12/9/2014 10:15:29 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: