Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 006732 20585771 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 3 - książka
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 3 - książka
Autor: , , Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2040-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia MEN dla podręcznika 'Nauka i zabawa z komputerem' klasa 3 to 84/3/2009

Witaj w świecie informatyki! Po tej fascynującej i zadziwiającej krainie oprowadzą Cię Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaś Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz się doskonale pisać na klawiaturze komputera, tworzyć wyjątkowe kartki świąteczne oraz laurki z pięknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz się, jak korzystać z Internetu, aby odnaleźć interesujące Cię informacje. Będziesz wiedział, jak utrzymać porządek w swoich dokumentach, a także jakie gry komputerowe wybrać, żeby naprawdę dobrze się bawić! Zobaczysz, że nawet nauka z komputerem to wielka frajda!

Książka 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym' wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucząc bezpiecznego, odpowiedzialnego i świadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podręcznik został skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i łamigłówek zdobyli podstawową sprawność w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem. Jednocześnie wszystkie ćwiczenia zorientowane są na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a więc poszerzanie umiejętności związanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz działanie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym. Czêœæ 3 Autor: Danuta Kia³ka (z zespo³em) ISBN: 978-83-246-2040-1 Stron: 160 Zawiera CD-ROM Witaj w œwiecie informatyki! Po tej fascynuj¹cej i zadziwiaj¹cej krainie oprowadz¹ Ciê Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaœ Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz siê doskonale pisaæ na klawiaturze komputera, tworzyæ wyj¹tkowe kartki œwi¹teczne oraz laurki z piêknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz siê, jak korzystaæ z Internetu, aby odnaleŸæ interesuj¹ce Ciê informacje. Bêdziesz wiedzia³, jak utrzymaæ porz¹dek w swoich dokumentach, a tak¿e jakie gry komputerowe wybraæ, ¿eby naprawdê dobrze siê bawiæ! Zobaczysz, ¿e nawet nauka z komputerem to wielka frajda! Ksi¹¿ka „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym” wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucz¹c bezpiecznego, odpowiedzialnego i œwiadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podrêcznik zosta³ skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i ³amig³ówek zdobyli podstawow¹ sprawnoœæ w pos³ugiwaniu siê sprzêtem i oprogramowaniem. Jednoczeœnie wszystkie æwiczenia zorientowane s¹ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a wiêc poszerzanie umiejêtnoœci zwi¹zanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kszta³towanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz dzia³anie w ró¿nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. • Nauka z komputerem • Rysowanie • Praca w dwóch oknach • Listy i ¿yczenia • Zmiana koloru czcionki • Tworzenie listy wypunktowanej • Poczta elektroniczna • Nawigacja w Internecie • Gry komputerowe Na p³ycie CD do³¹czonej do zestawu znajdziesz mnóstwo ciekawych zadañ, krzy¿ówkê, kolorowankê i gry. Ka¿de poprawnie wykonane zadanie zostanie nagrodzone. A wiêc nie czekaj d³u¿ej — siadaj do komputera! Spis treści Wstęp /5 Lekcja 1. Bezpiecznie w szkole i na drodze /11 Lekcja 2. Nasze szkolne sprawy /15 Lekcja 3. Wspomnienia z wakacji /21 Lekcja 4. Nauka z komputerem /26 Lekcja 5. Komputery wokół nas /30 Lekcja 6. Jesień w lesie /34 Lekcja 7. Wędrówki po Polsce /39 Lekcja 8. Wędrówki po Unii Europejskiej /43 Lekcja 9. Rysujemy bociana /48 Lekcja 10. Piszemy i czytamy /52 Lekcja 11. Magia liczb /55 Lekcja 12. Pracujemy w dwóch oknach /59 Lekcja 13. Podróże bliskie i dalekie /62 Lekcja 14. Piszemy listy i życzenia /67 Lekcja 15. Bal maskowy /70 Lekcja 16. Powietrze i woda /73 Lekcja 17. Instrumenty muzyczne /79 Lekcja 18. Morze /83 3poziom 3 Lekcja 19. Sporty zimowe /87 Lekcja 20. Sport to zdrowie /91 Lekcja 21. Szkolna Olimpiada Sportowa /94 Lekcja 22. Pory roku /97 Lekcja 23. Porozm@wiajmy /101 Lekcja 24. Poczt@ /106 Lekcja 25. Wielkanocne zwyczaje /110 Lekcja 26. Dbamy o własne zdrowie /113 Lekcja 27. Mądrej głowie... /116 Lekcja 28. Sławni Polacy /119 Lekcja 29. Dzień Ziemi /124 Lekcja 30. To już umiem /128 Lekcja 31. Nauka i zabawa /132 Lekcja 32. Strony WWW /136 Lekcja 33. Już to wiem /139 Lekcja 34. Bezpieczne wakacje /142 Lekcja 35. Pora na wakacje /145 Odpowiedzi /150 Bibliografi a /151 Spis treści 4 3poziom Lekcja 7. Wędrówki po Polsce Uruchom płytę. Ćwiczenie 1. Na dużej mapie w klasie odszukaj podane nazwy geografi czne. Wpisz je we właściwe miejsca. Wrocław / Odra / Morze Bałtyckie / Warszawa / Kraków / Tatry / Pojezierze Mazurskie / Sudety / Gdańsk / Wisła / Szczecin / Rzeszów Przyporządkuj nazwy rejonom geografi cznym. Ćwiczenie A 39 Lekcja 7. Ćwiczenie 2. Zapoznaj się z geografi czną mapą Polski. W= o=c|ł_a|w l_e/ż|y n_a_d] r}_e|k_ą] M}_e/z] T5o#u/ń] [p|ł|y _i_e] r}_e|k_a] S{_c/z_e_c|i/n] l_e/ż|y n_a_d] r}_e?k_ą] . . , n_a] N:i/z/i/n|i_e] . K_o=ł_o=b#}_e_g l_e/ż|y n_a_d] M_o#}_e/m] W [ś$o5d|k_o|w8|v c/z_ę?ś=c|i] P5o=l?s=k|i] l_e/ż|y . . Ćwiczenie B Uzupełnij zdania. 40 Lekcja 7. Uruchom program WordPad. Ćwiczenie 3. Pomóż Tomkowi i za pomocą strzałki połącz miasto z rzeką, która przez nie przepływa. Zapiszemy te wyrazy w programie WordPad, stosując klawisz [tabulator]. Postępuj zgodnie z opisem.        Spójrz, gdzie znajduje się kursor tekstowy. Napisz słowo Toruń. Wciśnij Napisz słowo Wisła. . . Wciśnij W ten sam sposób napisz pozostałe miasta i rzeki. Zapisz plik na dysku swojego szkolnego komputera. Podaj nazwę pliku. Fot. Katarzyna Kiałka 41 Lekcja 7. Ćwiczenie 4. Zmień kolor czcionki na widoczny na rysunku poniżej — tekst stanie się bardziej czytelny. To bardzo ważne. Rys. 7.1. Okno programu WordPad Ponownie zapisz plik, klikając przycisk nazwy. Zamknij program. i nie zmieniając jego Fot. Szymon Boratyński 42 3poziom Lekcja 8. Wędrówki po Unii Europejskiej Uruchom płytę. Ćwiczenie 1. Wybierz i wpisz we właściwych miejscach na mapie nazwy państw, z którymi graniczy Polska. Państwa: Niemcy, Hiszpania, Czechy, Finlandia, Słowacja, Francja, Ukraina, Włochy, Białoruś, Grecja, Litwa, Dania, Rosja. Umieść nazwy we właściwych miejscach. Ćwiczenie A 43 Lekcja 8. Ćwiczenie 2. Wpisz do krzyżówki nazwy stolic wymienionych państw europejskich. Utworzone hasło wpisz poniżej. Ćwiczenie B Ćwiczenie 3. Połącz liniami pasujące do siebie obrazki. Dowiesz się, z czego słyną te europejskie miasta. 44 Lekcja 8. Odszukaj pary stolic i nazw charakterystycznych obiektów. Zapisz w otwartym oknie edytora tekstu, wykorzystaj klawisz Tab. Zapisz plik na dysku szkolnego komputera w miejscu wskazanym przez nauczyciela. Ćwiczenie C Ćwiczenie 4. Czyja to fl aga? Na mapie Europy połącz strzałkami fl agę z nazwą państwa. Polska d i a n F i n l a A u stria N i e m c y Włochy Czechy Rumunia 45 F r a n c j a Lekcja 8. Ćwiczenie D Pokoloruj fl agi państw właściwymi barwami. Podpisz każdą fl agę nazwą państwa. Ćwiczenie 5. Na podstawie rysunku uzupełnij zdania. 46 Lekcja 8. (nazwa kraju) (nazwa kraju) Zaczynamy zwiedzanie w Kończymy zwiedzanie w Po drodze odwiedzamy kraje i ich stolice: kraj kraj kraj kraj kraj stolica stolica stolica stolica stolica Zagraj w grę Labirynt, pozbieraj rysunki zabytków. Ćwiczenie E 47 3poziom Lekcja 9. Rysujemy bociana Ćwiczenie 1. Uruchom program Paint. Wykonaj rysunek bociana, który poznałeś na jednej z poprzednich lekcji. Postępuj zgodnie z opisem, krok po kroku.   Ustal obszar rysowania, czyli rozmiar kartki. Wybierz z menu programu Obraz → Atrybuty. Spójrz na rysunek poniżej. Rys. 9.1. Zmiana rozmiaru obszaru rysowania w programie Paint   Ustal szerokość i wysokość rysunku, jako jednostkę ustal centymetry. Wybierz z przybornika przycisk .   Ustal grubość linii rysowania przyciskiem Ustal kolor rysowania na czarny . . 48 Spróbuj narysować pokazane na rysunku poniżej elementy. Użyj narzędzi: , , .  Rys. 9.2. Kolejność rysowania bociana Powstanie rysunek widoczny poniżej. Rys. 9.3. Rysowanie bociana  Rys. 9.4. Rysowanie bociana Wybierz narzędzie a za pomocą narzędzia , dorysuj głowę, brzuszek, — skrzydła. Lekcja 9. 49 Lekcja 9.  Rys. 9.5. Gotowy bocian Przy użyciu narzędzia Ich kształt wybierz z menu dorysuj oczy. .  Zapisz plik na dysku szkolnego komputera, nadając mu nazwę bocian. W ten sposób narysowałeś swojego pierwszego bociana. Gratuluję! Ćwiczenie 2. Wykonaj rysunek kwiatów. Mogą to być kwiaty polne. Rys. 9.6. Rysunek polnych kwiatów 50 Zapisz plik na dysku swojego szkolnego komputera pod nazwą kwiaty. Uruchom płytę. Ćwiczenie 3. Zagraj w grę Motyle. Zagraj w grę Labirynt, pozbieraj dary jesieni. Lekcja 9. Ćwiczenie A Ćwiczenie B Fot. Szymon Boratyński 51 3poziom Lekcja 10. Piszemy i czytamy Uruchom program WordPad dowolnym sposobem. Ćwiczenie 1. Przepisz tekst. Każde zdanie umieść w oddzielnym wersie. Wykorzystaj opisane poniżej przyciski, dostępne na pasku narzędzi programu WordPad. , , , i napisz czcionką i napisz czcionką Kliknij B:ył] [s=o=8i_e] [p_a/n] S:i|k_o$8|k], m|i_a|ł] d_o!_e|k] — [i?s=t/n|y c|u_d]. Kliknij N5a] t/ ą_8i_e] g ywa_ł] [s=t_a/ 8|j [i] z] m|l_e_c/z|y [(i_a/n|k|i] [p|l_ó:t|ł]. Kliknij W l_o=d_ó:wc_e] m|i_a|ł] [p|i/n_g(i/n_a], c_o 9a/ d/z_o l|u|8i|ł] l_ó=d]. Zapisz plik na dysku swojego komputera, korzystając z polecenia Zapisz jako. Podaj nazwę pliku. i napisz czcionką tekst: tekst: tekst: Zagadka: C/z|xt_a|j [(p/ o:s=t], c/z|xt_a|j [(s=t_e_c/z] — m_a] d}/m|i_e/n|i_e] [ve_d/n_a|k|i_e]. M_o5ż_e?®] [w n|i/m], d_o=k_ą_d] c|h_c_e?®], [p|ł|y _ą_ć] [wo=d/n|ym] [®|l_a|k|i_e/m]. Rozwiązanie: 52 Lekcja 10. Ćwiczenie 2. W otwartym oknie programu WordPad wybierz .    Przepisz zagadkę czcionką Rozwiązanie zagadki napisz czcionką pogrubioną. Zapisz plik na dysku, nadając mu nazwę będącą rozwiązaniem zagadki. . Uruchom płytę. Ćwiczenie 3. Przeczytaj tekst po cichu, a następnie odpowiedz na pytania. Ćwiczenie A  Gdzie była chata?  Kto rozpoczął wędrówkę?  Kogo po drodze spotkał? Wymień.  Kogo brakuje w tej opowieści? 53 Lekcja 10.  Sprawdź w bibliotece szkolnej, kto jest autorem tej historyjki, przeczytaj, jak ona się skończyła. Wpisz autora i tytuł poniżej. Ćwiczenie 4. Otwórz nowy dokument edytora WordPad i zapisz wszystkie odpowiedzi z ćwiczenia 3 w następujący sposób:       każde zdanie w oddzielnej linijce, lista wypunktowana czcionka czcionka rozmiar kolor czcionki , , . , , Zapisz plik, nadając mu nazwę spacer. Ćwiczenie 5. Połącz kropki, dokończ i pokoloruj rysunek. Połącz kropki, dokończ i pokoloruj rysunek. Powiedz, co przedstawia obrazek. Ułóż własną historyjkę do ilustracji. Ćwiczenie B Ćwiczenie C 54
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 3
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: