Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 003712 18669986 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1808-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikacji ponad 2500 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów - łącznie to ponad 4 miliony czytelników. To między innymi dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II' jest książką pomocniczą dla nauczyciela, który podczas prowadzenia zajęć korzysta z podręcznika 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum'. Znajdują się tu propozycje rozkładu materiału, regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz przykładowe zestawy ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach z informatyki.

W poradniku tym można znaleźć omówienie wszystkich zagadnień przygotowujących ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym społeczeństwie. Głównym założeniem jest tu zaprezentowanie rozwiązań metodycznych i sposobu przedstawienia określonego materiału. Obejmuje on następujące bloki tematyczne:

'Informatyka Europejczyka' to:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II Autor: Jolanta Paæczyk ISBN: 978-83-246-1808-8 Format: 122x194, stron: 120 (cid:132)Informatyka Europejczyka(cid:148) to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi„¿ek informatycznych. Zawiera w sobie do(cid:156)wiadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikacji ponad 2500 ksi„¿ek, z kt(cid:243)rych korzystaj„ na co dzieæ zar(cid:243)wno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy komputer(cid:243)w (cid:150) ‡„cznie to ponad 4 miliony czytelnik(cid:243)w. To miŒdzy innymi dziŒki ksi„¿kom Helionu najm‡odsze pokolenie polskich informatyk(cid:243)w uwa¿ane jest za (cid:156)wiatow„ elitŒ informatyczn„, poszukiwan„ przez pracodawc(cid:243)w na miŒdzynarodowym rynku pracy. (cid:132)Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II(cid:148) jest ksi„¿k„ pomocnicz„ dla nauczyciela, kt(cid:243)ry podczas prowadzenia zajŒ(cid:230) korzysta z podrŒcznika (cid:132)Informatyka Europejczyka. PodrŒcznik dla gimnazjum(cid:148). Znajduj„ siŒ tu propozycje rozk‡adu materia‡u, regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz przyk‡adowe zestawy (cid:230)wiczeæ do wykorzystania na zajŒciach z informatyki. W poradniku tym mo¿na znale(cid:159)(cid:230) om(cid:243)wienie wszystkich zagadnieæ przygotowuj„cych ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego ¿ycia we wsp(cid:243)‡czesnym spo‡eczeæstwie. G‡(cid:243)wnym za‡o¿eniem jest tu zaprezentowanie rozwi„zaæ metodycznych i sposobu przedstawienia okre(cid:156)lonego materia‡u. Obejmuje on nastŒpuj„ce bloki tematyczne: (cid:149) Budowa i zastosowanie komputera (cid:149) System operacyjny (cid:149) Edycja grafiki (cid:149) Praca z edytorem tekstu (cid:149) Multimedia (cid:149) Internet (cid:149) Arkusze kalkulacyjne (cid:149) Bazy danych (cid:149) Algorytmy (cid:149) Modelowanie i symulacja (cid:132)Informatyka Europejczyka(cid:148) to: (cid:149) do(cid:156)wiadczenie dydaktyczne autor(cid:243)w wsparte rzeteln„ wiedz„ profesjonalist(cid:243)w, (cid:149) edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj„ca uczni(cid:243)w do konfrontacji z elit„ informatyczn„ ca‡ego (cid:156)wiata, (cid:149) najnowsze i najbardziej aktualne podrŒczniki z informatyki i technologii informacyjnej. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treŁci 1. Wprowadzenie 2. Propozycja rozkĪadu materiaĪu z informatyki w trzyletnim cyklu ksztaĪcenia (1 godzina zajĂð w tygodniu) 3. Tematyka zajĂð, wskazówki do realizacji oraz przykĪady rozwiîzaĬ metodycznych Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): 5 7 13 budowa i zastosowanie komputera .......................................... 14 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): system operacyjny ........................................................................ 25 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): podstawy edycji grafiki ............................................................... 34 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z edytorem tekstu ............................................................. 39 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): multimedia ........ 55 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet .............. 64 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym ....................................... 77 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): bazy danych ...... 90 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): algorytmy .......... 97 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): modelowanie i symulacja ..........................................................112 1 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M TreŎci programowe w poradniku (podobnie jak w programie nauczania) obudowane sû wokóķ zagadnieĹ tematycznych (bloków tematycznych): 1. Budowa i zastosowanie komputera 2. System operacyjny 3. Podstawy edycji grafiki 4. Praca z edytorem tekstu 5. Multimedia 6. Internet i sieci 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 8. Bazy danych 9. Algorytmy 10. Modelowanie i symulacja Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): budowa i zastosowanie komputera Podstawa programowa: Posáugiwanie siĊ sprzĊtem i korzystanie z usáug systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usáugi systemu operacyjnego. Spoáeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Konsekwencje dla osób i spoáeczeĔstw. ZagroĪenia wychowawcze: szkodliwe gry, depra- wujące treĞci, uzaleĪnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną wáasnoĞci intelektualnej i ochroną danych. I ROK NAUKI (8 godzin) 1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania z informatyki. II ROK NAUKI (2 godziny) III ROK NAUKI (2 godziny) 1. Organizacja pracy 1. Organizacja pracy na zajďciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania z informatyki. na zajďciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania z informatyki. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 5 I ROK NAUKI (8 godzin) 2. Bezpieczna II ROK NAUKI (2 godziny) III ROK NAUKI (2 godziny) 2. Zagadnienia etyczne 2. ZagroŮenia i poŮytki i prawne zwiûzane z ochronû wķasnoŎci intelektualnej (EF). wynikajûce z zastosowaĹ komputerów i powszechnego dostďpu do informacji (EF). i higieniczna praca z komputerem (EP). 3. Znaczenie komputera we wspóķczesnym Ŏwiecie (EF). 4. Ochrona wķasnoŎci intelektualnej. Prawo autorskie. 5. Budowa komputera. 6. – 7. Urzûdzenia sķuŮûce do komunikowania uŮytkownika z komputerem. 8. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. Na realizacjď pierwszego bloku tematycznego, „Budowa i zastosowa- nie komputera”, przewidziano 12 jednostek lekcyjnych w trzyletnim cyklu ksztaķcenia. JeŎli w danej szkole przewidziany jest dwuletni cykl ksztaķcenia z zakresu informatyki, zagadnienia tematyczne z kaŮdego z bloków naleŮy rozķoŮyý na dwa lata. Zakres treŎci nauczania: Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania z informatyki. Bezpieczna i higieniczna praca z kompute- rem. Znaczenie komputera we wspóķczesnym Ŏwiecie. ZagroŮenia i poŮytki wynikajûce z zastosowaĹ komputerów i powszechnego do- stďpu do informacji. Dziedziny Ůycia, w których ma zastosowanie komputer. Informatyka jako dziedzina wiedzy. Prawo autorskie. Co jest wķasnoŎciû w Internecie, a co nie? Budowa komputera. Urzûdze- nia wejŎciowe i wyjŎciowe. Jednostki pamiďci. PodIJöczanie elementów zestawu komputerowego (treʼnci rozszerzajöce). Osiûgniďcia ucznia: UczeĹ: i stosuje siď do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; i potrafi wyjaŎniý, na czym polega higieniczna i bezpieczna praca z komputerem; 1 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M i wie, jakie znaczenie ma komputer we wspóķczesnym Ŏwiecie oraz w jakich dziedzinach znalazķ zastosowanie; i rozumie potrzebď wykorzystania wszechstronnego narzďdzia, jakim jest komputer; i potrafi wyjaŎniý pojďcie: informatyka; i zna pojďcia: prawo autorskie, licencja (wymienia i opisuje przykķady licencji), piractwo komputerowe; i rozumie koniecznoŎý prawnej ochrony twórczoŎci; i dostrzega potrzebď poszanowania i ochrony pracy innych osób; i wie, jak zgodnie z prawem moŮna korzystaý z oprogramowania; i zna elementy zestawu komputerowego; i potrafi poķûczyý elementy zestawu; i potrafi wymieniý elementy znajdujûce siď wewnûtrz komputera. Potrafi je scharakteryzowaø (treʼnci rozszerzajöce); i rozróŮnia rodzaje i jednostki pamiďci; i zna rodzaje i zastosowanie noŎników informacji. PoniĪej przedstawiam wskazówki do zajĊü oraz przykáady rozwią- zaĔ metodycznych poszczególnych lekcji. I rok nauki Temat 1.: Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania z informatyki Wskazówki do zajĂð: 1. Pierwsze zajďcia z informatyki rozpoczynamy od omówienia wķaŎciwego sposobu zachowania siď w pracowni komputerowej. Nauczyciel odczytuje oraz omawia regulamin pracowni, a uczniowie wypowiadajû siď, o czym jeszcze powinni pamiďtaý. Regulamin powinien znajdowaý siď w pracowni w widocznym miejscu, aby w razie zaistniaķej sytuacji na zajďciach moŮna byķo odwoķywaý siď do niego. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej znajduje siď na pķycie CD-ROM. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 7 2. Nauczyciel wyjaŎnia zasady pracy na zajďciach z informatyki oraz zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. 3. Pierwsze zajďcia sķuŮû równieŮ przedstawieniu zakresu treŎci programowych przewidzianych do realizacji w klasie pierwszej. JuŮ na pierwszej lekcji informatyki nie moŮna ograniczyý zajďý do samego wykķadu. Po omówieniu wyŮej wymienionych zagadnieĹ uczniowie powinni pod kierunkiem nauczyciela wķûczyý komputery, aby oswajaý siď z nimi oraz z oprogramowaniem. Na tych zajďciach nauczyciel nie wprowadza nowych pojďý. Uczniowie mogû zaobserwowaý ruch myszy, wyglûd pulpitu czy ikon. Mogû uruchomiý np. grď, której ikonď nauczyciel wczeŎniej umieŎciķ na pulpicie, lub przejrzeý zasoby komputera (z pewnoŎciû uczniowie nie bďdû mieli z tym problemu). Nauczyciel wyjaŎnia, jak prawidķowo wyķûczyý komputer. 4. Podsumowaniem zajďý mogû byý odpowiedzi uczniów na pytania: a) Dlaczego powinniŎmy przestrzegaý regulaminu? b) Jakich treŎci, oprócz przedstawionych przez nauczyciela do realizacji w klasie pierwszej, chciaķbyŎ jeszcze uczyý siď na zajďciach z informatyki? Temat 2.: Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (EP) PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Poznanie i rozumienie koniecznoŎci stosowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i wie, jak wķaŎciwie zorganizowaý stanowisko komputerowe; i zna zasady bezpieczeĹstwa i higieny pracy z komputerem; i szanuje mienie szkolne. Metody pracy: Pogadanka, pokaz. 1 8 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Omówienie zasad wķaŎciwego uŮytkowania komputera oraz wķaŎciwej organizacji stanowiska komputerowego Poszanowanie sprzďtu komputerowego Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia UczeĹ: i wie, jak prawidķowo zorganizowaý stanowisko komputerowe; i rozumie, na czym polega bezpieczeĹstw o pracy z komputerem; i wie, w jaki sposób dbaý o sprzďt komputerowy. Nauczyciel omawia nastďpujûce zagadnienia: 1. Jak wķaŎciwie zorganizowaý stanowisko komputerowe? (Nauczyciel, prezentujûc konkretny zestaw, omawia miďdzy innymi wķaŎciwe ustawienie sprzďtu komputerowego, monitora, klawiatury). 2. Co to znaczy bezpieczeĹstwo i higiena pracy z komputerem? Nauczyciel moŮe odwoķaý siď do tekstu w podrďczniku (strona 16): Na czym polega bezpieczna i higieniczna praca z komputerem? 3. Na czym polega poszanowanie sprzďtu komputerowego? 4. Ochrona i przechowywanie noŎników informacji. 5. Co oznacza spotykane w literaturze pojďcie syndromu RSI? Po omówieniu powyŮszych zagadnieĹ nauczyciel podaje uczniom Zestaw 1. *, który jest formû testu podsumowujûcego zajďcia. Uczniowie zaznaczajû wķaŎciwe odpowiedzi, a nastďpnie wspólnie z nauczycielem sprawdzajû poprawnoŎý udzielonych odpowiedzi. Praca domowa: Przygotuj siď do dyskusji: i I grupa: Jakie zagroŮenia wynikajû z powszechnego zastosowania komputerów oraz dostďpu do informacji? i II grupa: Jakie korzyŎci wynikajû z powszechnego dostďpu do informacji i zastosowania komputerów? Uczniowie powinni zapisaý, z jakich Ŭródeķ korzystali, przygoto- wujûc siď do dyskusji. * Zestaw 1. znajduje siď na stronie http://helion.edukacja.pl. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 1 9 Temat 3.: Znaczenie komputera we wspóĪczesnym Łwiecie (EF) PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Rola komputera oraz powszechnego dostďpu do informacji we wspóķczesnym Ŏwiecie. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i zna dziedziny, w których komputer znalazķ zastosowanie; i rozróŮnia zagroŮenia i poŮytki wynikajûce z zastosowania komputerów oraz powszechnego dostďpu do informacji; i zna pojďcie informatyka; i potrafi odpowiedzieý na pytanie: Czym zajmuje siď informatyka jako dziedzina nauki? Metody pracy: Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem. Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Znaczenie komputera we wspóķczesnym Ŏwiecie ZagroŮenia i poŮytki wynikajûce z zastosowaĹ komputerów i powszechnego dostďpu do informacji Dziedziny Ůycia, w których ma zastosowanie komputer Informatyka jako dziedzina wiedzy Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia 1. Nauczyciel omawia zastosowanie komputera w róŮnych dziedzinach Ůycia. 2. Korzystajûc z rezultatów pracy domowej, uczniowie wypowiadajû siď na temat zagroŮeĹ i poŮytków wynikajûcych z zastosowania komputerów oraz powszechnego dostďpu do informacji. Zagadnienia (zadana praca domowa) referujû przedstawiciele I oraz II grupy, inni wķûczajû siď do dyskusji, argumentujûc swoje tezy. UczeĹ: i wie, jakie zastosowanie ma komputer we wspóķczesny m Ŏwiecie; i rozumie potrzebď wykorzystania narzďdzia, jakim jest komputer; i potrafi wyjaŎniý pojďcie informatyka; 2 0 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia 3. Nauczyciel wyjaŎnia pojďcie i dostrzega informatyka oraz omawia, czym ona siď zajmuje. Nastďpnie prezentuje (czyta lub opowiada) ciekawostki informatyczne na temat zastosowania komputerów w róŮnych dziedzinach Ůycia. (Ciekawostki moŮe przygotowaý nauczyciel lub chďtni uczniowie). zagroŮenia i poŮytki wynikajûce z szerokiego zastosowania komputerów. Temat 4.: Ochrona wĪasnoŁci intelektualnej. Prawo autorskie PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Respektowanie prawa autorskiego. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i rozumie koniecznoŎý ochrony wķasnoŎci intelektualnej; i zna pojďcie piractwo komputerowe; i rozumie, na czym polega naruszanie prawa autorskiego; i zapoznaje siď z rodzajami licencji. Metody pracy: Pogadanka, pokaz. Pomoce dydaktyczne: Pķyty przygotowane przez nauczyciela w celu zaprezentowania róŮ- nych rodzajów licencji. T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 2 1 Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Prawo autorskie Licencje. Piractwo komputerowe Co jest wķasnoŎciû w Internecie, a co nie? Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia Zagadnienia omawiane na zajďciach: 1. UŎwiadomienie koniecznoŎci UczeĹ: i zna pojďcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; i rozumie koniecznoŎý prawnej ochrony twórczoŎci; i dostrzega potrzebď poszanowania i ochrony pracy innych osób; i wie, jak zgodnie z prawem moŮna korzystaý z oprogramo- wania. prawnej ochrony wķasnoŎci intelektualnej. 2. Zaznajomienie z rodzajami oprogramowania: public domain, freeware, demo, adware, shareware, upgrade. (Nauczyciel prezentuje na komputerze i omawia przykķady róŮnych licencji. Uczniowie wyciûgajû wnioski na temat róŮnic pomiďdzy rodzajami licencji). 3. Omówienie pojďý: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe. 4. Uzmysķowienie koniecznoŎci stosowania legalnego oprogramowania. 5. Uczniowie rozwiûzujû test „Zastosowanie komputera” znajdujûcy siď w folderze Budowa i zastosowania komputera na doķûczonej do podrďcznika pķycie CD-ROM. Podsumowaniem zajďý mogû byý odpowiedzi uczniów na pytania: i Co podlega ochronie zgodnie z prawem autorskim? i Co jest wķasnoŎciû w Internecie, a co nie? (Nauczyciel uzupeķnia wypowiedzi uczniów). Tematy 5. – 8.: Budowa komputera. Urzîdzenia sĪušîce do komunikowania ušytkownika z komputerem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy Wskazówki do zajĂð: 1. Realizujûc tematy dotyczûce budowy wewnďtrznej komputera, urzûdzeĹ zewnďtrznych oraz przygotowania zestawu komputerowego do pracy, opieramy siď na praktycznym 2 2 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M zaprezentowaniu budowy komputera, pokazaniu urzûdzeĹ (wejŎcia — klawiatury, myszy, skanera, mikrofonu, oraz wyjŎcia — monitora, drukarki, gķoŎników i mikrofonu, plotera czy modemu). Pokazujûc poszczególne czďŎci budowy czy konkretne urzûdzenia, nauczyciel objaŎnia ich znaczenie w pracy caķego zestawu komputerowego. W trakcie zajďý lekcyjnych moŮna wykorzystaý znajdujûcû siď w folderze Budowa i zastosowanie komputera na doķûczonej do podrďcznika pķycie CD-ROM prezentacjď pt. „Budowa komputera”. 2. Podczas omawiania zagadnieĹ zwiûzanych z przygotowaniem zestawu komputerowego do pracy nauczyciel pokazuje, jak podķûczyý poszczególne czďŎci komputera. Nie spodziewajmy siď jednak, Ůe wszyscy uczniowie od razu zapamiďtajû wķaŎciwe ķûczenie czďŎci. Nie jest to wymóg podstawowy i umiejďtnoŎý, którû bďdziemy sprawdzaý na ocenď. 3. W trakcie realizacji zajďý, oprócz bezpoŎredniego pokazu nauczyciela, moŮna zaprezentowaý uczniom przygotowane ilustracje czy zdjďcia czďŎci komputera lub urzûdzeĹ, lub teŮ wykorzystaý ilustracje znajdujûce siď w podrďczniku. 4. Po zrealizowaniu tematów o budowie komputera uczniowie mogû rozwiûzaý test znajdujûcy siď na doķûczonej do podrďcznika pķycie CD „Budowa komputera”. Praca domowa: Chďtni uczniowie przygotowujû referaty na temat „NajczďŎciej uŮywane systemy operacyjne”. II i III rok nauki Temat 1.: Organizacja pracy na zajĂciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania z informatyki Wskazówki do zajĂð: Pierwsze zajďcia z informatyki w kolejnych latach nauki nauczy- ciel powinien rozpoczûý od: i przypomnienia regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad pracy na zajďciach z informatyki; T E M A T Y K A Z A J ā ï , W S K A Z Ó W K I D O R E A L I Z A C J I 2 3 i przypomnienia przedmiotowego systemu oceniania; i w trakcie pierwszych zajďý naleŮy równieŮ przedstawiý uczniom zakres treŎci programowych przewidzianych do realizacji w danym roku szkolnym. UŎwiadamiamy uczniom, Ůe do zagadnieĹ, które omawialiŎmy w poprzednim roku szkolnym, bďdziemy powracaý, Ůeby je pogķďbiý, poszerzyý i uzupeķniý. Po omówieniu organizacji pracy moŮna podzieliý klasď na cztery grupy i zadaý pytania, które posķuŮû do zainicjowania dyskusji: i I grupa: W jakich dziedzinach ũycia wykorzystywany jest komputer? i II grupa: Czy sö takie dziedziny, w których nie wykorzystuje siĊ komputerów? i III grupa: Czy praca na komputerze uIJatwia ũycie i dlaczego? i IV grupa: Czy praca na komputerze utrudnia ũycie i dlaczego? PytaĹ moŮna postawiý znacznie wiďcej — w zaleŮnoŎci od po- ziomu klasy oraz czasu, jakim dysponujemy. Podczas wypowia- dania siď kaŮdej z grup uczestnicy innych grup mogû podawaý kontrargumenty. W ten sposób wywiûŮe siď dyskusja. II rok nauki Temat 2.: Zagadnienia etyczne i prawne zwiîzane z ochronî wĪasnoŁci intelektualnej (EF) Wskazówki do zajĂð: 1. Wprowadzeniem do zajďý moŮe byý podanie przez nauczyciela definicji prawa autorskiego. 2. MoŮna odwoķaý siď do podrozdziaķu 1.3 o prawie autorskim, aby przybliŮyý informacje zwiûzane z tematem. 3. Kolejnym etapem dziaķaĹ moŮe byý postawienie klasie pytaĹ (pytania moŮna zapisaý w zeszycie): a) Co w Internecie objĊte jest prawem autorskim, a co nie? b) Czym róũniö siĊ normy etyczne od prawnych przesIJanek zwiözanych z ochronö wIJasnoʼnci intelektualnej? c) Czy zakupiony program moũna instalowaø na wielu komputerach?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: