Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 004915 18973269 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 - książka
Autor: , Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1860-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości.

Proponowane przez nas rozwiązania są szczególnie ważne właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa - bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5' to znakomite uzupełnienie zestawu edukacyjnego dla gimnazjalistów, używających podczas zajęć komputerów typu Macintosh. Książka ma za zadanie służyć pomocą wszystkim nauczycielom informatyki, podsuwając im wypróbowane sposoby na interesujące wprowadzanie treści programowych i wzbudzanie pasji wśród uczniów, tak aby jak najlepiej przygotować ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

Zawarte w tym poradniku rozwiązania metodyczne, przykładowe projekty i wskazówki, a także zestawy ćwiczeń (dostępne za pośrednictwem strony http://edukacja.helion.pl) ułatwią osobom prowadzącym zajęcia przygotowanie się do konkretnych lekcji, pomogą ustalić szczegółowy plan nauczania i zaplanować czas realizacji materiału w zależności od liczby godzin przewidzianych na naukę informatyki w każdej szkole. Nauczyciel znajdzie tu także obiektywne kryteria oceniania osiągnięć ucznia.

'Informatyka Europejczyka' to:

'Podręczniki szyte na miarę - informatyka w najlepszym wydaniu'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1860- Format: 122×194, stron: 116 „Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane przez nas rozwi¹zania s¹ szczególnie wa¿ne w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5” to znakomite uzupe³nienie zestawu edukacyjnego dla gimnazjalistów, u¿ywaj¹cych podczas zajêæ komputerów typu Macintosh. Ksi¹¿ka ma za zadanie s³u¿yæ pomoc¹ wszystkim nauczycielom informatyki, podsuwaj¹c im wypróbowane sposoby na interesuj¹ce wprowadzanie treœci programowych i wzbudzanie pasji wœród uczniów, tak aby jak najlepiej przygotowaæ ich do aktywnego i odpowiedzialnego ¿ycia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Zawarte w tym poradniku rozwi¹zania metodyczne, przyk³adowe projekty i wskazówki, a tak¿e zestawy æwiczeñ (dostêpne za poœrednictwem strony http://edukacja.helion.pl) u³atwi¹ osobom prowadz¹cym zajêcia przygotowanie siê do konkretnych lekcji, pomog¹ ustaliæ szczegó³owy plan nauczania i zaplanowaæ czas realizacji materia³u w zale¿noœci od liczby godzin przewidzianych na naukê informatyki w ka¿dej szkole. Nauczyciel znajdzie tu tak¿e obiektywne kryteria oceniania osi¹gniêæ ucznia. „Informatyka Europejczyka” to: (cid:129) gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów; (cid:129) atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata; (cid:129) kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ. „Podrêczniki szyte na miarê – informatyka w najlepszym wydaniu” Spis treŁci 1. Wprowadzenie 2. Propozycje rozkĪadu materiaĪu z informatyki 3. Tematyka zajĂð, wskazówki do realizacji materiaĪu 5 9 19 nauczania i przykĪady rozwiîzaĬ metodycznych Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): bezpieczny i legalny komputer .................................................20 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z plikami i katalogami ......................................................31 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obróbka grafiki i retusz zdjďý .................................................... 41 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): redagowanie dokumentów tekstowych ...................................44 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): przetwarzanie ruchomych obrazów i dŬwiďku ....................... 57 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): komunikowanie siď w internecie .............................................. 65 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym .......................................79 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): zarzûdzanie zbiorem informacji ...............................................90 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): projektowanie prostych algorytmów .......................................97 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): modelowanie i symulacja ......................................................... 107 4. Propozycja konstrukcji przedmiotowego systemu oceniania 111 T E M A T Y K A Z A J ā ï 3 1 Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): praca z plikami i katalogami Podstawa programowa: Podstawowe usáugi systemu operacyjnego i programów narzĊdziowych do zarządzania zasobami (plikami). Instalowanie oprogramowania. Wy- szukiwanie i uruchamianie programów, porządkowanie i archiwizacja danych. Profilaktyka antywirusowa. Samodzielna i bezpieczna praca w sieci. Pomoc systemowa. KorzyĞci i niebezpieczeĔstwa wynikające z rozwoju informatyki. ZagroĪenia związane z uzaleĪnieniem siĊ od komputera. Zagadnienie tematyczne Praca z plikami i katalogami I rok nauki II rok nauki 9. System operacyjny. Okna Mac OS X. Biurko, ikony biurka. 10. Podstawowe operacje na plikach i katalogach. 11. Zarzûdzanie danymi. Kompresja danych. 12. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie informacji w systemie. 13. Ochrona przed wirusami. 3. Jak zadbaý o bezpieczeĹstwo komputera i danych w nim zgromadzonych. 4. Mechanizm pomocy systemowej. Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania zwiûzane z pracû systemu. Na realizacjď bloku tematycznego „Praca z plikami i katalogami” przewidziano 7 jednostek lekcyjnych. Zakres treŎci nauczania: System operacyjny. Biurko, ikony. Rozpoczynanie i koĹczenie pracy programów. Szukanie plików i katalogów. Okna systemu graficz- nego. Budowa okna, praca z wieloma oknami. Podstawowe opera- cje na plikach i katalogach. Tworzenie struktury katalogów. Wirusy komputerowe. Praca w sieci lokalnej. 3 2 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Osiûgniďcia ucznia: UczeĹ: i zna i rozumie pojďcia system operacyjny, ikona; i potrafi odszukiwaý zagubione pliki i katalogi; i potrafi pracowaý z wieloma oknami jednoczeŎnie; i tworzy katalogi i ich strukturď; i wie, jak chroniý komputer przed wirusami; i dostrzega koniecznoŎý stosowania programów antywirusowych; i pracuje z programem antywirusowym. PoniĪej przedstawiamy wskazówki do zajĊü i przykáady rozwiązaĔ metodycznych do poszczególnych lekcji. I rok nauki Temat 9. System operacyjny. Okna systemu graficznego. Biurko, ikony Wskazówki do zajĂð: 1. Uczniowie wķûczajû komputery. Wspólnie z nauczycielem omawiajû wyglûd ekranu i jego elementów. Zapoznajû siď z pojďciami: skrót, aplikacja, system operacyjny. 2. Uczniowie uruchamiajû program wskazany przez nauczyciela i wspólnie omawiajû budowď okna programu, a takŮe: i otwierajû kolejny program, plik lub katalog (minimalizujû i przywracajû domyŎlnû wielkoŎý okna); i stosujû w praktyce róŮne ukķady okien; i zamykajû otwarte okna. 3. Uczniowie wykonujû pod kierunkiem nauczyciela nastďpujûce czynnoŎci: i poznajû sposób tworzenia skrótów do programów; i wskazujû pod kierunkiem nauczyciela pliki i katalogi (na biurku, w teczce Dokumenty); i zmieniajû wyglûd ekranu; T E M A T Y K A Z A J ā ï 3 3 i zmieniajû sposób wyŎwietlania zawartoŎci okien; i przeglûdajû zawartoŎý katalogu gķównego i domowego; i uruchamiajû programy wskazane przez nauczyciela; i otwierajû i przeglûdajû Preferencje systemowe (wspólnie z nauczycielem objaŎniajû, do czego sķuŮû); i przeglûdajû zasoby systemu (naleŮy dopilnowaý, aby uczniowie nie zmieniali bez potrzeby ustawieĹ systemowych). PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Poznanie graficznego systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w szkolnej pracowni komputerowej. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i zna pojďcia: system operacyjny, ikona; i wie, jakie sû zadania systemu operacyjnego; i potrafi rozpoczynaý i koĹczyý pracď programów; i zna najwaŮniejsze elementy systemu graficznego. Z myŎlû o uczniach zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i roz- wijaniem zainteresowaĹ zaprezentowano na pķycie doķûczonej do podrďcznika jednû z bezpķatnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux. Metody pracy: Pogadanka, pokaz, metoda ýwiczeĹ praktycznych. Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach System operacyjny. Rozpoczynanie i koĹczenie pracy programów. Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia 1. Lekcjď moŮna rozpoczûý od wygķoszenia przygotowanych przez uczniów referatów na temat róŮnych systemów operacyjnych (praca domowa z poprzednich zajďý). MoŮna odwoķaý siď do pķyty w celu zaprezentowania systemu operacyjnego Linux. UczeĹ: i zna i rozumie pojďcia system operacyjny, ikona; i wie, skûd biorû siď programy na dysku komputera; 3 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia i rozumie i potrafi wyja- Ŏniý pojďcie in- stalacja programu. 2. Uczniowie najpierw obserwujû pokaz uruchamiania przez nauczyciela kilku programów, a nastďpnie samodzielnie je uruchamiajû. Chďtni uczniowie podajû inne sposoby uruchamiania programów. 3. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela uczû siď poprawnie koĹczyý pracď programów. 4. Uczniowie szukajû odpowiedzi na pytanie „Skûd biorû siď programy na dysku komputera?” (wypowiedzi uczniów). 5. Wprowadzenie pojďý: oprogramowanie, instalacja programu. 6. Nauczyciel instaluje przykķadowy program, objaŎniajûc kolejne czynnoŎci. Proponujemy zaprezentowaý instalacjď pakietu NeoOffice (wraz z pakietem jďzykowym) oraz — dla porównania — niewymagajûcy instalacji OpenOffice. Podczas instalacji nauczyciel zwraca uwagď na: i prawny aspekt zakupu nie- oryginalnych programów; i dobór treŎci kupowanych programów komputero- wych i gier (naleŮy unikaý gier i programów eksponu- jûcych przemoc, zawierajû- cych deprawujûce treŎci, a korzystaý z takich, które uczû logicznego czy twórczego myŎlenia). T E M A T Y K A Z A J ā ï 3 5 Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia Na koniec zajďý uczniowie podsumowujû poznane wiadomoŎci, odpowiadajûc na pytanie: „Jakie sû najwaŮniejsze zadania systemu operacyjnego?”. Uczniowie, wskazujûc zada- nia systemu, mogû odwoķywaý siď do treŎci zawartych w podrďczniku. Temat 10. Podstawowe operacje na plikach i katalogach Wskazówki do zajĂð: 1. Nauczyciel wyjaŎnia, co nazywamy plikiem, a co katalogiem. 2. Uczniowie wķûczajû komputery i podczas zajďý praktycznych poķûczonych z objaŎnieniami nauczyciela poznajû wymienione niŮej zagadnienia. Pliki: i zapisywanie pliku (na przykķadzie programu TextEdit, otwartej i rozpoczďtej gry itp.), i sprawdzanie wķaŎciwoŎci pliku (ze zwróceniem uwagi na jego rozszerzenie i wielkoŎý). Katalogi: i tworzenie katalogów, nadawanie i zmienianie ich nazw; i tworzenie struktury katalogów w teczce Dokumenty; i omówienie systemowej struktury katalogów; i rola i znaczenie katalogu domowego. Operacje na plikach lub katalogach: i nauczyciel pokazuje i objaŎnia, na czym polega kopiowanie i przenoszenie danych znajdujûcych siď na dysku lub dyskach; i uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ýwiczû operacje na plikach i katalogach, a nastďpnie wykonujû ýwiczenia z Zestawu 2. do pobrania ze strony http://edukacja.helion.pl (nauczyciel moŮe wczeŎniej wydrukowaý uczniom kartki z ýwiczeniami z Zestawu 2.). 3 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Rozszerzenia plików: i w podrďczniku uczniowie oglûdajû przykķadowe ikony reprezentujûce pliki róŮnego rodzaju wraz z rozszerzeniami okreŎlajûcymi rodzaj pliku; i uczniowie odszukujû i porównujû na dysku komputera wyglûd ikon i okreŎlajû rodzaj reprezentowanych plików (graficzny, tekstowy itp.); i uczniowie wykonujû ýwiczenia z Zestawu 3. znajdujûcego siď na stronie http://edukacja.helion.pl (nauczyciel powinien wczeŎniej wydrukowaý uczniom kartki z Zestawem 3.). Wyszukiwanie plików i folderów: i warto odwoķaý siď do podrďcznika; i nauczyciel pokazuje na przykķadach, jak wyszukiwaý pliki w systemie: x o znanej nazwie lub czďŎci nazwy, x o dowolnej nazwie i zadanym rozszerzeniu, na przykķad *.jpg, x o okreŎlonej liczbie znaków w nazwie i znanym rozszerzeniu, na przykķad ?????.pdf, x o znanej nazwie, ale nieznanym rozszerzeniu, na przykķad Taniec.*, z nazwû pliku. x zawierajûcy zadany ciûg znaków w swojej treŎci bez zwiûzku 3. Na koniec zajďý uczniowie otwierajû znajdujûcy siď na doķûczonej do podrďcznika pķycie plik Struktura katalogów (I) i zgodnie z poleceniem tworzû pokazanû strukturď. Podczas pracy przeķûczajû siď miďdzy dwoma otwartymi oknami (okno z pokazanû strukturû i okno, w którym tworzû wķasnû strukturď). 4. Praca domowa dla chďtnych: Przygotuj referat na temat „Rodzaje wirusów komputerowych i ich wpķyw na dziaķanie komputera”. T E M A T Y K A Z A J ā ï 3 7 Temat 12. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie informacji w systemie Wskazówki do zajĂð: 1. Omawiajûc rodzaje plików, powracamy do zagadnieĹ zwiûzanych z rozszerzeniami plików. Uczniowie mogû w trakcie ýwiczeĹ wyszukiwaý pliki z róŮnymi rozszerzeniami i okreŎlaý ich typ. Mogû równieŮ sprawdzaý wķaŎciwoŎci plików. 2. Uczniowie przypominajû sobie, jak konstruuje siď strukturď katalogów, tworzûc jû zgodnie z poleceniami nauczyciela. 3. Uczniowie odnajdujû inne komputery w sieci lokalnej, a takŮe zasoby wskazane przez nauczyciela. Wykonujû typowe operacje (kopiowanie i przenoszenie elementów w obrďbie tego samego i róŮnych dysków). 4. Nauczyciel instruuje uczniów, by nie kopiowali dokumentów bez zgody ich autorów i nie dokonywali Ůadnych zmian w pracach wykonanych przez innych uczniów. 5. Uczniowie w trakcie zajďý mogû wykonywaý nastďpujûce ýwiczenia: a) udostďpniajû na swoich komputerach wybrane pliki innym uŮytkownikom sieci lokalnej; b) kopiujû z serwera udostďpnione elementy i otwierajû je w celu sprawdzenia ich zawartoŎci; c) sprawdzajû, na czym polega udostďpnienie drukarki w sieci lokalnej, drukujû wķasny dokument na drukarce sieciowej. Temat 13. Ochrona przed wirusami komputerowymi Wskazówki do zajĂð: 1. Nauczyciel wyjaŎnia, co to jest wirus komputerowy i jakie sû Ŭródķa jego pochodzenia. 3 8 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M 2. Chďtni uczniowie wygķaszajû referaty (praca domowa z poprzednich zajďý) na temat „Rodzaje wirusów komputerowych i ich wpķyw na dziaķanie komputera”. 3. Uczniowie wspólnie odpowiadajû na pytania: i Jak poznaý, Ůe w systemie pojawiķ siď wirus? i Jakie szkody mogû wyrzûdziý wirusy? 4. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela instalujû na dyskach twardych komputerów program antywirusowy znajdujûcy siď na pķycie DVD doķûczonej do podrďcznika. Po zainstalowaniu programu antywirusowego uczniowie skanujû system i sprawdzajû, czy nie ma w nim wirusów. Testujû zainstalowany program, jednoczeŎnie omawiajûc jego opcje. 5. Po ýwiczeniach z programem antywirusowym uczniowie deinstalujû program, dajûc tym samym moŮliwoŎý przeprowadzenia instalacji innym klasom. Warto podkreŎliý fakt, Ůe w systemie Mac OS X zazwyczaj instalacja programu sprowadza siď do jego skopiowania na dysk, a deinstalacja — do jego usuniďcia z dysku. II rok nauki Temat 3. Jak zadbað o bezpieczeĬstwo komputera? Wskazówki do zajĂð: 1. Uczniowie majû juŮ podstawowû wiedzď na temat wirusów komputerowych. NaleŮy wiďc tak zorganizowaý zajďcia, aby miaķy ciekawû, atrakcyjnû formď. 2. Mogû to byý nastďpujûce ýwiczenia: a) dyskusja na temat „RóŮne aspekty powszechnego dostďpu do informacji”, po uprzednim odczytaniu przygotowanych przez uczniów referatów, nastďpnie wspólne sformuķowanie wniosków i zapisanie ich w zeszytach; b) wyszukiwanie w internecie informacji o: i wirusach (w grupach dwuosobowych uczniowie wyszukujû informacje na stronach internetowych, T E M A T Y K A Z A J ā ï 3 9 a nastďpnie na forum klasy wypowiadajû siď na temat wirusów); i pozytywnych i negatywnych aspektach powszechnego dostďpu do informacji. 3. NaleŮy zwróciý uwagď uczniów na: i róŮnû tematykď informacji prezentowanych w internecie (sport, muzyka, ale i… pornografia); i róŮnû wartoŎý treŎci przekazywanych w internecie — wŎród informacji z treŎciami ksztaķcûcymi i rzetelnymi znajdujû siď równieŮ treŎci nierzetelne, nieprawdziwe i gry prowokujûce do agresji; nauczyciel moŮe podaý przykķady stron (wczeŎniej przez siebie wyszukanych i sprawdzonych) zawierajûcych treŎci ksztaķcûce i rzetelne oraz — dla przykķadu — nierzetelne; i zgodnoŎý z prawem autorskim, które nie zawsze jest respektowane przez autorów stron internetowych. Uczniowie mogû wyszukaý w internecie przykķady takich stron i omówiý je. Praca domowa (II rok nauki): Korzystajûc z dostďpnych Ŭródeķ, odpowiedz na pytanie, jakie moŮliwoŎci daje praca na komputerze podķûczonym do sieci lo- kalnej. Praca w sieci lokalnej (treŁci rozszerzajîce) PrzykĪad rozwiîzania metodycznego: Cel gķówny: Przypomnienie i utrwalenie zasad pracy w sieci. Cele szczegóķowe: UczeĹ: i zna i potrafi wymieniý zasady pracy w sieci; i umie udostďpniý zasoby innym uŮytkownikom sieci; i zgodnie z zasadami korzysta z udostďpnionych zasobów. Metody pracy: Pokaz, metoda ýwiczeĹ praktycznych. 4 0 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A G I M N A Z J U M Zakres materiaĪu do realizacji na zajĂciach Praca w systemie sieciowym. Przestrzeganie podstawowych zasad pracy w systemie sieciowym. Sposób realizacji (czynnoŁci nauczyciela) OsiîgniĂcia ucznia UczeĹ: i zna i rozumie pojďcia: sieø, uũytkownik, zasoby sieciowe, udostĊpnianie; i potrafi udo- stďpniý innym uŮytkowni- kom sieci swoje zasoby; i umie skopio- waý pliki lub katalogi od innych uŮyt- kowników sieci; i zna zasady obowiûzujûce podczas pracy w sieci. 1. Lekcjď moŮna rozpoczûý od wypowiedzi na przygotowany temat: „Praca w sieci” (temat pracy domowej z poprzednich zajďý). Na podstawie wypowiedzi uczniowie wyciûgajû wnioski oraz zapisujû zalety i wady pracy w sieci. 2. Uczniowie tworzû w katalogu Publiczne podkatalog ÷wiczenia, dodajûc do nazwy numer swojego stanowiska. Nastďpnie wykonujû rysunek i zapisujû go w utworzonym podkatalogu. Zadaniem uczniów jest: skopiowanie ze wskazanych przez nauczyciela komputerów w sieci pliku graficznego z katalogu ÷wiczenia i umieszczenie go w swoich Dokumentach. 3. Na zakoĹczenie zajďý uczniowie podsumowujû, jakie zasady obowiûzujû podczas pracy w sieci, a jakie zachowania nie sû wķaŎciwe.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: