Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 003810 18767562 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2001-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezmiernie istotną sprawą jest, by dzieci od najmłodszych lat nauki uczyły się obsługiwać sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Pakiet 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym' umożliwia realizację w ciekawej formie wybranych zagadnień z programu nauczania zintegrowanego, łącząc je z nauką posługiwania się komputerem i jednoczesnym poznawaniem możliwości technologii informacyjnej. Korzystanie z tego zestawu wspiera więc wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia i ułatwia zdobywanie przez niego umiejętności pisania, czytania i liczenia. Wpływa także pozytywnie na kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak nawiązywanie i utrzymywanie relacji z ludźmi oraz działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Poradnik metodyczny dla nauczyciela stanowi merytoryczne uzupełnienie zestawu podręczników z zakresu nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera propozycje i przykłady konspektów lekcji oraz metody pracy i oceny postępów ucznia. Podręczniki 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa w kształceniu zintegrowanym' zostały opracowane zgodnie z programem nauczania w szkole podstawowej, a treści zawarte w podręczniku uzupełniają materiały na płycie CD oraz materiały znajdujące się na stronie http://edukacja.helion.pl. Staranne i rzetelne przygotowanie ćwiczeń, zarówno w podręcznikach dla dzieci, jak i poradniku dla nauczyciela, sprawia, że podczas lekcji nie jest wymagana obecność nauczyciela informatyki, a zajęcia może sprawnie prowadzić nauczyciel nauczania zintegrowanego. Zestaw może być wykorzystywany także w świetlicy szkolnej lub w domu.

Ćwiczenia w podręczniku zostały tak opracowane, aby uczniowie opanowali umiejętności w posługiwaniu się:

W skład pakietu 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa w kształceniu zintegrowanym' wchodzą:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej w kszta³ceniu zintegrowanym Autor: Danuta Kia³ka ISBN: 978-83-246-2001-2 Format: 122x194, stron: 80 Niezmiernie istotn¹ spraw¹ jest, by dzieci od najm³odszych lat nauki uczy³y siê obs³ugiwaæ sprzêt i oprogramowanie komputerowe. Pakiet „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym” umo¿liwia realizacjê w ciekawej formie wybranych zagadnieñ z programu nauczania zintegrowanego, ³¹cz¹c je z nauk¹ pos³ugiwania siê komputerem i jednoczesnym poznawaniem mo¿liwoœci technologii informacyjnej. Korzystanie z tego zestawu wspiera wiêc wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia i u³atwia zdobywanie przez niego umiejêtnoœci pisania, czytania i liczenia. Wp³ywa tak¿e pozytywnie na kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych, takich jak nawi¹zywanie i utrzymywanie relacji z ludŸmi oraz dzia³ania w ró¿nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Poradnik metodyczny dla nauczyciela stanowi merytoryczne uzupe³nienie zestawu podrêczników z zakresu nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera propozycje i przyk³ady konspektów lekcji oraz metody pracy i oceny postêpów ucznia. Podrêczniki „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa w kszta³ceniu zintegrowanym” zosta³y opracowane zgodnie z programem nauczania w szkole podstawowej, a treœci zawarte w podrêczniku uzupe³niaj¹ materia³y na p³ycie CD oraz materia³y znajduj¹ce siê na stronie http://edukacja.helion.pl. Staranne i rzetelne przygotowanie æwiczeñ, zarówno w podrêcznikach dla dzieci, jak i poradniku dla nauczyciela, sprawia, ¿e podczas lekcji nie jest wymagana obecnoœæ nauczyciela informatyki, a zajêcia mo¿e sprawnie prowadziæ nauczyciel nauczania zintegrowanego. Zestaw mo¿e byæ wykorzystywany tak¿e w œwietlicy szkolnej lub w domu. Æwiczenia w podrêczniku zosta³y tak opracowane, aby uczniowie opanowali umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê: • systemem Windows XP, • edytorami tekstu: Notatnik, WordPad, Microsoft Word, • edytorami grafiki: TuxPaint i Paint, • przegl¹dark¹ i wyszukiwark¹ internetow¹, • multimedialnymi programami edukacyjnymi. W sk³ad pakietu „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa w kszta³ceniu zintegrowanym” wchodz¹: • podrêcznik dla ucznia (klasa 1., klasa 2. i klasa 3.), • p³yta CD, • program nauczania, • poradnik dla nauczyciela, • materia³y na stronie http://edukacja.helion.pl. Spis treści 1. Wstęp 2. Opis pakietu 3. Praca z płytą dołączoną do podręcznika Uruchamianie programu i zapisywanie danych Ekran ćwiczenia Opis ćwiczeń Uzupełnij lukę Przeciągnij i upuść Łączenie kropek i kolorowanka Krzyżówka Zewnętrzny program Gra Pszczółka Gra Motyle Gra Memory Gra Labirynt 4. Rozkład materiału 5. Przykładowy konspekt lekcji Konspekt lekcji 1.1 6. Metody pracy na lekcji 5 7 13 14 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 23 55 55 61 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J 7. Ocena pracy ucznia 8. Serwis internetowy 9. Polecane książki i strony WWW 10. Bibliografia 63 65 69 73 Przykładowy konspekt lekcji Konspekt lekcji 1.1 Temat: W pracowni komputerowej po raz pierwszy Jest to bardzo ważna lekcja, ponieważ w jej trakcie następuje pierw- szy kontakt uczniów z nauczycielem (w przypadku, gdy lekcje prowadzi nauczyciel informatyki), przedmiotem, pracownią komputerową, a często również z komputerem. Lekcja ta stanowi wprowadzenie do pracy z komputerem — niezbędne na początku nauki. Czas realizacji: 1 godzina Wymagane oprogramowanie Nauczyciel: multimedialny zestaw komputerowy z zainstalowa- nym systemem Windows (do celów demonstracyjnych). Uczeń: na tej lekcji uczniowie nie korzystają jeszcze z komputera. Przygotowanie uczniów Nie jest wymagane żadne przygotowanie w dziedzinie technolo- gii informacyjnej. Uczniowie powinni posiadać umiejętność ko- lorowania obrazków oraz pisania i czytania w zakresie przewidy- wanym dla klasy pierwszej. 5 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Pomoce dydaktyczne 1. Podręcznik, str. 9 – 15. 2. Wzorcowe multimedialne stanowisko komputerowe. 3. Stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. 4. Regulamin pracowni komputerowej na dużym formacie, pocięty na części według punktów — do złożenia i umieszczenia na gazetce. Cele zajęć 1. Wprowadzenie słownictwa, z którym uczniowie zetkną się podczas pracy z komputerem. 2. Zapoznanie z pracownią komputerową. 3. Poznanie zasad pracy przy komputerze, w tym zachowanie prawidłowej postawy ciała. 4. Poznanie kodeksu zachowania w pracowni komputerowej. 5. Zaznajomienie uczniów ze sposobem oceniania i nagradzania ich pracy. 6. W zakresie wychowania: (zadania dyżurnych), ♦ dbałość o miejsce do nauki i pracownię komputerową ♦ kształtowanie postaw koleżeńskiej współpracy na lekcji, ♦ przestrzeganie zasad BHP podczas pracy z komputerem, ♦ stosowanie regulaminu pracowni komputerowej w praktyce. Przewidywane wiadomości i umiejętności Po lekcji uczeń powinien: 1. w zakresie podstawowym: ♦ znać tytuł i głównych bohaterów podręcznika, ♦ znać podstawowe słownictwo związane z pracą na komputerze, ♦ znać i demonstrować postawę ciała, jaka należy przyjąć podczas pracy z komputerem, ♦ znać zasady zachowywania się i pracy w pracowni, ♦ znać zasady oceniania i nagradzania za aktywność i pracę na lekcji; P R Z Y K Ł A D O W Y K O N S P E K T L E K C J I 5 7 2. w zakresie ponadpodstawowym: ♦ wiedzieć, czym różni się pracownia komputerowa od innych sal lekcyjnych, ♦ rozumieć i świadomie stosować zasady regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej. Formy organizacji zajęć 1. Praca zespołowa. 2. Praca indywidualna. Metody prowadzenia zajęć 1. Pokaz. 2. Rozmowa nauczyciela z uczniami. 3. Ćwiczenia praktyczne. 4. Praca z podręcznikiem. Przebieg lekcji Przebieg zajęć Zapoznanie z podręcznikiem i głównymi bohaterami. Zainicjowanie pracy z książką. Poprawne nazwanie miejsca, w którym odbywają się zajęcia z komputerem. Odszukanie na rysunku sali komputerowej. Uwagi Metryczka książki: tytuł, autor, wydawnictwo, szata graficzna, bohaterowie. Wpisanie w liniał swojego imienia, klasy. Nauczyciel wyjaśnia, że obie nazwy (sala, pracownia komputerowa) są poprawne i mogą być używane zamiennie. Kolorowanie rysunku zgodnie z opisem. Porównanie wyglądu sali lekcyjnej z wyglądem pracowni komputerowej. Próba odpowiedzi na pytanie: jaki sprzęt jest najważniejszy w pracowni komputerowej? Wskazanie różnic i podobieństw na podstawie ilustracji i doświadczeń. Rozwiązanie rebusu. Hasło: KOMPUTER. Podręcznik Okładki Str. 9 Str. 11, ćwicz. 1. Str. 12, ćwicz. 2. Str. 13, ćwicz. 3. Str. 13, ćwicz. 4. 5 8 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Przebieg zajęć Omówienie podstawowych zasad zachowywania się w pracowni komputerowej. Omówienie zaprezentowanych w ćwiczeniu niewłaściwych zachowań dzieci w pracowni komputerowej. Właściwe postępowanie podczas zajęć w pracowni. Omówienie zadań dyżurnego w pracowni komputerowej. Omówienie zasad oceniania i nagradzania uczniów za pracę. Podsumowanie i ocena pracy na pierwszej lekcji. Podręcznik Str. 14, wskazówka Regulamin Szkolnej Pracowni Kompu- terowej Str. 14, ćwicz. 5. Paski z napisami – wybrane najważniej- sze punkty regulaminu Str. 15, ćwicz. 6. Program nauczania zawiera szczegółowy opis zasad oceniania Kolorowe naklejki Uwagi Głośne odczytanie wskazówki. Omówienie poszczególnych punktów i wyjaśnienie ich celowości. W pracowni komputerowej na pewno znajduje się jej regulamin obowiązujący wszystkich użytkowników — zawieszony w widocznym miejscu. Warto w tym momencie wspomnieć o nim, odczytać najważniejsze punkty i uzasadnić ich treść. Skreślenie tych ilustracji, które pokazują niewłaściwe zachowania. Podstawowe zasady (wcześniej omówione), wpisane na paskach papieru, są przyczepiane w widocznym miejscu, tworząc regulamin pracowni komputerowej. Drama — odgadywanie czynności prezentowanych na migi przez jednego z uczniów, a następnie porównanie z ilustracją. Informacja nauczyciela. Ustalenie stopnia aktywności uczniów i przydzielenie ocen. Uczniowie najbardziej aktywni otrzymują możliwość użycia kolorowych naklejek z rysunkami bohaterów (z ostatniej strony książki) — po jednym bohaterze, aż uczeń zbierze całą gromadkę. P R Z Y K Ł A D O W Y K O N S P E K T L E K C J I 5 9 Po pierwszych zajęciach nauczyciel prowadzący lekcje z kompu- terem powinien upewnić się, czy komputery, przy których będą pracowały dzieci, wymagają logowania — podania nazwy użytkow- nika i hasła. Jeżeli tak, to warto poprosić o pomoc opiekuna pra- cowni komputerowej, by pokazał, jak to zrobić, lub by zrobił to sam. Na lekcji 2. w pracowni uczniowie korzystają z komputera i płyty dołączonej do podręcznika. Należy zatem wcześniej włączyć komputery i zalogować się, aby nie stwarzać dzieciom dodatkowych problemów. Metody pracy na lekcji Lekcje informatyki odbywają się zawsze w pracowni komputero- wej, gdzie uczniowie pracują bezpośrednio przy komputerach. Najlepiej byłoby, gdyby przy jednym stanowisku komputerowym siedziało jedno dziecko. Jednak w klasach młodszych nie ma po- działu na grupy i często zdarza się, że przy jednym stanowisku pracuje dwóch uczniów. Proponuję tak zorganizować pracę, aby każdy uczeń samodzielnie wykonywał ćwiczenia. Wiem z doświad- czenia, że nie jest to proste zadanie, jednak na pewno warto. Tylko samodzielna praca pozwala nabyć sprawność w posługiwaniu się myszą i klawiaturą oraz opanować umiejętność obsługi komputera. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której jedno dziecko stale pra- cuje, a drugie tylko się przygląda. Po zaznajomieniu uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczą- cymi danego zagadnienia należy przejść do ćwiczeń praktycznych. Tematyka przykładów i zadań powiązana jest z otaczającą nas rzeczywistością i dotyczy zagadnień z różnych dziedzin. Problemy interdyscyplinarne pokazują bardziej realny obraz otaczającego nas świata. Uczniowie mogą dostrzec powiązania między różnymi dzie- dzinami i zwrócić uwagę na możliwość zastosowania podobnych rozwiązań do wielu zadań. Poznają ciekawe przykłady wykorzysty- wania komputerów w konkretnej rzeczywistości. Bardzo ważne jest, aby uczniowie uświadomili sobie, że komputer jest narzędziem uła- twiającym naukę i pracę, a także stanowi okno na świat. Należy bar- dzo mocno akcentować temat bezpiecznego używania komputera i uwrażliwić na zagrożenia płynące z internetu. Zwróćmy również uwagę na zagadnienia legalności programów komputerowych. 6 2 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J Analizujemy zawsze z uczniami wyniki ich pracy, omawiamy mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań. Dyskusja uczy ich formułowania uwag i wniosków. Pozwala też nauczycielowi zorientować się, czy uczniowie rozumieją zadania i czy potrafią czytać ze zrozumieniem polecenia pojawiające się na ekranie kom- putera. Nauczyciel dowie się także, w jakim stopniu uczniowie opa- nowali wybrane treści, na przykład polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze czy z zakresu wiedzy o Polsce i Europie. Bardzo ważne jest również planowanie niektórych działań jako pracy zespołowej i wspieranie współdziałania uczniów. Jest to jedna z ważniejszych umiejętności potrzebnych współczesnemu człowiekowi. Praca zespołowa uczy: ♦ poszukiwania kompromisu i podejmowania decyzji grupowych, ♦ rozwiązywania konfliktów, ♦ wyrażania własnych opinii i słuchania opinii kolegów, ♦ dyskutowania, ♦ dzielenia się pracą i odpowiedzialnością za opracowanie zadania. Przygotowując wspólne zadanie, uczniowie szybciej i skuteczniej za- pamiętują słownictwo i zwroty oraz doskonalą język ojczysty. Reali- zacja zadania w grupach sprzyja również powstawaniu korzystnej atmosfery, spontanicznym rozmowom. Nauczyciel ma wtedy okazję do lepszego poznania uczniów, ich predyspozycji, zamiłowań i zdolności. Każdy uczeń powinien mieć możliwość wypowiedzenia się i przedyskutowania sposobu wykonania zadania. Uczniowie powinni również dostrzec celowość wykonywania danych ćwiczeń. Ważne jest, aby nie były oderwane od rzeczywisto- ści, lecz żeby dotyczyły spraw bliskich uczniom, na przykład spraw klasowych, szkolnych (przygotowanie gazetki klasowej, laurka dla Babci i Dziadka). Pamiętajmy także, że systematyczność w nauczaniu każdego przedmiotu jest nie tylko zasadą, ale ważnym zadaniem. Zagadnienie metod pracy na lekcjach informatyki zostało szerzej opisane w programie Informatyka Europejczyka. Program nauczania infor- matyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej w kształceniu zintegrowanym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: