Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 002902 18775858 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org - książka
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1862-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Informatyka Europejczyka' to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów. To między innymi dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.

'Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org' jest książką pomocniczą dla nauczyciela, który prowadzi zajęcia, korzystając z podręcznika 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org'. Zawiera on propozycję rozkładu materiału, konspekty lekcji oraz opis przykładowych zestawów ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach z informatyki lub spotkaniach kółka informatycznego. Można tu także znaleźć omówienie testów opracowanych z myślą o lekcjach powtórkowych i sprawdzianach oraz test podsumowujący cykl nauczania.

Głównym założeniem poradnika jest zaprezentowanie rozwiązań metodycznych i sposobu przedstawienia materiału. Obejmuje on: 'Informatyka Europejczyka' to:

Zestawowi towarzyszy płyta CD zawierająca ćwiczenia do lekcji, dodatkowe materiały, demonstracyjne programy edukacyjne oraz oprogramowanie do zainstalowania na komputerze.

Poradnik może służyć zarówno jako gotowy zestaw konspektów i ćwiczeń, jak i materiał wyjściowy do opracowania własnych rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szko³y podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org Autor: Danuta Kia³ka ISBN: 978-83-246-1862-0 Format: 122x194, stron: 152 „Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych. Zawiera on w sobie doœwiadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 ksi¹¿ek, z których korzystaj¹ na co dzieñ zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy komputerów. To miêdzy innymi dziêki ksi¹¿kom Helionu najm³odsze pokolenie polskich informatyków uwa¿ane jest za œwiatow¹ elitê informatyczn¹, poszukiwan¹ przez pracodawców na miêdzynarodowym rynku pracy. „Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szko³y podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org” jest ksi¹¿k¹ pomocnicz¹ dla nauczyciela, który prowadzi zajêcia, korzystaj¹c z podrêcznika „Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org”. Zawiera on propozycjê rozk³adu materia³u, konspekty lekcji oraz opis przyk³adowych zestawów æwiczeñ do wykorzystania na zajêciach z informatyki lub spotkaniach kó³ka informatycznego. Mo¿na tu tak¿e znaleŸæ omówienie testów opracowanych z myœl¹ o lekcjach powtórkowych i sprawdzianach oraz test podsumowuj¹cy cykl nauczania. G³ównym za³o¿eniem poradnika jest zaprezentowanie rozwi¹zañ metodycznych i sposobu przedstawienia materia³u. Obejmuje on: • opis oprogramowania wykorzystywanego w podrêczniku • przyk³adowy rozk³ad materia³u i plan wynikowy • omówienie metod pracy na lekcjach informatyki • proponowane kryteria oceniania • przyk³adowy scenariusz lekcji • kilka s³ów o realizacji projektów • omówienie zadañ dodatkowych, znajduj¹cych siê na stronie http://edukacja.helion.pl • sposoby wspierania uzdolnionych uczniów, lista polecanych stron WWW, rekomendowane publikacje „Informatyka Europejczyka” to: • Doœwiadczenie dydaktyczne autorów, wsparte fachow¹ wiedz¹ profesjonalistów • Edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj¹ca pokolenie specjalistów bran¿y IT • Najnowsze i najbardziej aktualne podrêczniki z informatyki i technologii informacyjnej Spis treści 1. Wstęp 2. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 3. Przykładowy rozkład materiału 4. Propozycja planu wynikowego 5. Przykładowy scenariusz lekcji 6. Metody pracy na lekcji 7. Wymagania i ocenianie 8. Kilka słów o realizacji projektów 9. Zadania dodatkowe i testy 10. Wspieranie uzdolnień 11. Serwis internetowy 12. Polecane książki i strony WWW 5 7 13 21 119 127 131 135 139 143 147 149 PrzykĪadowy rozkĪad materiaĪu Na stronie http://edukacja.helion.pl znajdû PaĹstwo rozkķady materiaķu, plany wynikowe i konspekty lekcji dostosowane do realizacji pro- gramu w ciûgu jednego roku, dwóch i trzech lat nauki. Sû to: 1.2, 2.1, 2.2, 2.1+2, 3.1, 3.2, 3.1+2+2, gdzie pierwsza cyfra oznacza licz- bď lat nauki, druga — liczbď godzin przeznaczonych na realizacjď programu w kolejnych latach, np. 2.2+1 — dwa lata nauki, dwie godziny tygodniowo w pierwszym roku nauki i jedna w drugim. Proponowany w tym miejscu rozkķad materiaķu (oznaczony ja- ko 2.2) jest optymalny dla realizacji treŎci programu w dwóch ko- lejnych latach nauki — w klasie piûtej i szóstej szkoķy podstawowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W nastďpnym rozdziale poradnika zamieszczono propozycjď planu wynikowego. I rok nauczania Razem 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela. Rozdziaķy 1 – 6. II rok nauczania Razem 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela. Rozdziaķy 7 – 11. Z uwagi na kilka wersji podrďcznika celowo pominďķam numery stron, wstawiajûc w ich miejsce numery rozdziaķów i podrozdziaķów. 1 4 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J RozkĪad materiaĪu 1. Wprowadzenie, czyli kilka sķów o komputerze Temat lekcji Komputer po raz pierwszy Co powinien wiedzieý kaŮdy uŮytkownik komputera? Jak zaradziý wirusom komputerowym? Poznajemy regulamin pracowni üwiczenia podsumowujûce i utrwalajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Czym zajmuje siď informatyka? (1.1) Budowa zestawu komputerowego (1.2) Prawidķowe rozpoczďcie i zakoĹczenie pracy z komputerem (1.3) Podstawowe terminy i pojďcia uŮywane podczas pracy z komputerem (1.4) Bezpieczna praca z komputerem (1.5) Komputer a prawo (1.6) Wirusy komputerowe i programy antywirusowe (1.7) Regulamin szkolnej pracowni komputerowej (1.8) Zadania Razem 2. ōrodowisko pracy Temat lekcji Poznajemy Ŏrodowisko pracy TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych uŮywanych w komputerach (2.1) Opis systemów (2.2) Wprowadzenie (2.2.1) Uruchamianie programów (2.2.2) Opis okien (2.2.3) Praca w kilku otwartych oknach (2.2.4) Pliki i katalogi — najwaŮniejsze czynnoŎci (2.3) Wprowadzenie (2.3.1) NoŎniki informacji (2.3.2) Tworzenie nazwy, jej zmiana i kopiowanie, usuwanie plików i katalogów (2.3.3 – 6) Szukanie plików i katalogów w systemie (2.3.7) Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy (2.4) Pliki i katalogi — najwaŮniejsze czynnoŎci W poszukiwaniu zguby — korzystanie z pomocy Liczba godzin 2 1 2 1 6 Liczba godzin 4 6 1 P R Z Y K ĩ A D O W Y R O Z K ĩ A D M A T E R I A ĩ U 1 5 Temat lekcji Akcesoria komputerowe üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Akcesoria komputerowe (2.5) Kalkulator (2.5.1) Notatnik (2.5.2) Gry (2.5.3) Zadania 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera Temat lekcji Klawiatura narzďdziem do pisania tekstów üwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem programu üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Budowa klawiatury (3.1) Ukķad rûk na klawiaturze (3.2) Uruchomienie programu do nauki pisania na klawiaturze komputera Obsķuga programu Obsķuga programu Liczba godzin 1 2 Razem 14 Liczba godzin 1 4 1 6 Razem 4. Podstawy edycji grafiki Temat lekcji Pierwsze kroki w grafice komputerowej — Tux Paint TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Edytory graficzne (4.1) Program Tux Paint (4.2) Uruchomienie programu i opis jego okna (4.2.1) Wykonanie prostego rysunku (4.2.2) Zapisywanie i otwieranie pliku (4.2.3) Rysowanie na komputerze WykoĹczenie, wydruk prac, zakoĹczenie pracy z programem (4.2.4 – 5) Liczba godzin 2 2 1 6 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J Temat lekcji Wykonujemy rysunki wedķug instrukcji, korzystajûc z programu Paint Rysujemy i malujemy na komputerze Wstawianie tekstu do rysunku, kopia ekranu, drukowanie Komponowanie wķasnych rysunków üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Program Paint (4.3) Uruchomienie i opis okna programu (4.3.1) Wykonanie prostego rysunku (4.3.2) Zapisanie pliku (4.3.3) Ustawienie wydruku, wydruk prac (4.3.4) Otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i inne zadania (4.3.5) Ustawienie wydruku, wydruk prac Wstawianie tekstu (4.3.6) Wykorzystanie funkcji Print Screen (4.3.7) Praca samodzielna Zadania Liczba godzin 2 2 4 2 2 Razem 16 5. Podstawy edycji tekstu Temat lekcji Pierwsze kroki w edytorze tekstu Wykonujemy operacje na blokach tekstu Formatowanie tekstu — ýwiczenia TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Edytory tekstu (5.1) Przykķady edytorów (5.2) Tworzenie dokumentu za pomocû edytora tekstu (5.3.1) Zasady poprawnego wprowadzania tekstu (5.3.2) Zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego (5.4) Operacje na blokach tekstu (5.5) Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego — zmiana wyglûdu czcionki: rodzaju, rozmiaru, stylu, koloru (5.6.1) Wyrównanie tekstu (5.6.2) Liczba godzin 1 2 2 P R Z Y K ĩ A D O W Y R O Z K ĩ A D M A T E R I A ĩ U 1 7 TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Wypunktowanie i numerowanie (5.6.3) Sprawdzanie pisowni — komputerowy sķownik ortograficzny (5.6.4) Szukanie w dokumencie tekstowym zadanego ciûgu znaków (5.6.5) Wstawianie rysunku do dokumentu tekstowego (5.7): Galeria Clipart (5.7.1) Rysunki edytora grafiki (5.7.2) Napisy WordArt (5.7.3) Autoksztaķty (5.7.4) Numerowanie stron (5.8) Wstawianie tabeli (5.9) Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac (5.10) Zadania Liczba godzin 2 1 4 1 1 2 Temat lekcji Tworzymy listy numerowane i punktowane Poznajemy przydatne funkcje edytora tekstu Tworzenie ilustrowanych dokumentów w edytorze tekstu Numerowanie stron, wstawianie tabeli DokoĹczenie i wydruk prac üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce 6. Komputer w edukacji i rozrywce Temat lekcji Pierwsze kroki w multimediach Jak wykorzystaý internet w nauce? Rozrywka z komputerem üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Co to sû multimedia? (6.1) Multimedialne programy edukacyjne (6.2) Edukacja w internecie (6.3) Relaks z komputerem (6.4) Gry w internecie (6.4.1) Przygotowanie krzyŮówki (6.4.2) Przygotowanie rebusu (6.4.3) Zadania Razem 16 Liczba godzin 2 1 4 1 8 Razem 1 8 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J 7. Arkusz kalkulacyjny Temat lekcji Pierwsze kroki w arkuszu Poznajemy zastosowania arkusza Modyfikacja arkusza TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Uruchomienie i opis programu (7.1) Uruchomienie arkusza (7.1.1) Budowa okna arkusza kalkulacyjnego (7.1.2) Wprowadzanie formuķy, proste obliczenia (7.1.3) Zapisywanie i otwieranie plików arkusza (7.2) Proste zastosowania (7.3) Dziaķania arytmetyczne (7.3.1) Funkcja SUMA (7.3.2) ōrednia arytmetyczna, kopiowanie formuķ (7.3.3) Zmiana wyglûdu arkusza, podglûd wydruku (7.3.4) Porzûdkowanie danych (7.3.5) Jak powstaje wykres? Tworzenie prostego wykresu (7.4) Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac (7.5) Zadania üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce Liczba godzin 2 4 4 4 2 Razem 16 8. Prezentacja multimedialna Temat lekcji Prezentacja multimedialna — wprowadzenie Tworzymy prezentacje przy uŮyciu szablonu Animacje, przejŎcia slajdów, efekty specjalne TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Charakterystyka programów (8.1) Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych (8.2) Tworzenie prostej prezentacji (8.3) Korzystanie z szablonów (8.3.1) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (8.3.2) Dodawanie slajdów (8.3.3) Usuwanie slajdów (8.3.4) Ukķad slajdu (8.3.5) Efekty specjalne (8.3.6) Animacja i przejŎcia slajdów (8.3.7) Uruchomienie pokazu (8.3.8) Zapisywanie prezentacji (8.3.9) Liczba godzin 2 4 2 P R Z Y K ĩ A D O W Y R O Z K ĩ A D M A T E R I A ĩ U 1 9 Temat lekcji Samodzielnie tworzymy prezentacjď na zadany temat Prezentacja przygotowanych prac üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Tworzenie prezentacji na zadany temat (8.3.9) — Zadania Liczba godzin 4 2 2 9. Internet jako Ŭródķo informacji Razem 16 Liczba godzin Temat lekcji Internet, przeglûdarka internetowa Poznajemy zasoby internetu Komunikujemy siď za pomocû komputera Internet Ŭródķem informacji Opracowanie i wydruk materiaķów do prezentacji Prezentacja przygotowanych prac üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Co to jest internet? (9.1) Uruchomienie i obsķuga przeglûdarki internetowej (9.2) Adres internetowy (9.3) Wyszukiwanie informacji z uŮyciem wyszukiwarek internetowych (9.4) Poczta elektroniczna (9.5) Netykieta (9.6) Przygotowanie referatu, prezentacji, wyszukiwanie informacji. Gromadzenie materiaķów (zamiana materiaķów papierowych na elektroniczne), tworzenie prezentacji — — Zadania 2 2 2 4 2 2 2 Razem 16 2 0 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J 10. Komputer w naszym otoczeniu Temat lekcji Poznajemy zastosowania komputerów Poznajemy urzûdzenia oparte na technologii komputerowej Komputery wokóķ nas Prezentacja przygotowanych prac üwiczenia utrwalajûce i sprawdzajûce TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Zastosowania komputerów (10.1) Urzûdzenia oparte na technologii komputerowej (10.2) Zbieranie danych w domu, szkole i najbliŮszym otoczeniu Opracowanie dokumentu w formie elektronicznej — Zadania Razem Liczba godzin 1 1 2 1 1 6 11. Powtórzenie i utrwalenie wiadomoŎci Temat lekcji Pytania i ýwiczenia utrwalajûce Przygotowanie wspólnego projektu Opracowanie i wydruk materiaķów do prezentacji projektu Prezentacja prac TytuĪ rozdziaĪu lub podrozdziaĪu w podrĂczniku Pytania (11.1.1) üwiczenia (11.1.2) Nasza szkoķa w Europie — projekt zespoķowy (11.3) — Liczba godzin 4 4 2 — 2 Razem 12 Propozycja planu wynikowego Plan wynikowy pozwala w czytelny sposób zaplanowaý realizacjď zadaĹ wyznaczonych w podstawie programowej oraz wymagania stawiane uczniom. Wszyscy wiemy, Ůe nie da siď stworzyý uniwer- salnego, moŮliwego do zastosowania w kaŮdych warunkach planu wynikowego. Pragnď jedynie przedstawiý PaĹstwu plan, który moŮe sķuŮyý za wzorzec przeznaczony do modyfikacji. Zawiera on upo- rzûdkowany wykaz zamierzonych efektów ksztaķcenia, które sû nadrzďdne wobec Ŏrodków realizacji, takich jak materiaķ nauczania, pomoce dydaktyczne, metody pracy itp. Proponujď plan wynikowy, w którym treŎci nauczania realizowa- ne sû w wymiarze 2 godzin w cyklu dwuletnim. Jest podzielony na czďŎci odpowiadajûce kolejnym jednostkom lekcyjnym wedķug roz- kķadu materiaķu opracowanego na 2 lata po 2 godziny tygodniowo. NaleŮy go zmodyfikowaý, uwzglďdniajûc specyfikď klasy, w której prowadzone sû zajďcia. Przedstawiony plan wynikowy moŮna ķatwo dostosowaý do in- nego cyklu nauczania. Na stronie internetowej http://edukacja.helion.pl znajdû PaĹstwo propozycjď planów wynikowych do wszystkich opracowanych i do- stďpnych rozkķadów materiaķu. ZaleŮnie od wersji podrďcznika, z której PaĹstwo korzystajû, nu- mery stron mogû siď róŮniý, natomiast numery rozdziaķów i pod- rozdziaķów nie zostaķy zmienione. 22 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J i a n e z c w ð i i a n a d a z i , i a n a t y P , i j c a z i l a e r o i g a w U i k d o r ŀ e w o m a r g o r p a n a g a m y W i i j c k e l a n y c a r p y m r o f e n z c y t k a d y d e w o w a t s d o p d a n o p e w o w a t s d o p a b z c i L n i z d o g i j c k e l t a m e T . p L i ) a k n z c Ă r d o p z . 0 1 – . 7 y Ī a i z d z o r ( 2 ð Ł Ă z c i , ) a k n z c Ă r d o p z . 6 – . 1 y Ī a i z d z o r ( 1 ð Ł Ă z c i , Ĭ e z c w ð t y z s e Z J E W O W A T S D O P Y ĩ O K Z S A L D Y N Z C Y D O T E M K I N D A R O P 2 2 i a n a z c u a n k o r I ) . z d o g 6 ( e z r e t u p m o k o w ó Ī s a k l i k i l y z c , i e n e z d a w o r p W . 1 , Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 1 . 1 ( , k i n z c ď r d o P , . 1 e i n a d a z , 0 1 , . 3 , . 2 3 2 . s a c a r p ( m e i n e i e z e i n a t y z c , d a ķ k y W m u z o r z , ) m e i k i n z c ď r d o p z . a j s u k s y d . e i n e z d a w o r p W u t o i m d e z r p o d ý Ŏ o ķ a c ý a n o k y w a n Ů o M o g e n a w o n o p o r p a z j e t o d Ĺ a d a z u w a t s e z z ý Ŏ ď z c o k l y t b u l . i j c k e l 8 7 u w a t s e z y t n e m e l e a i n e i m y W . o g e w o r e t u p m o k u d o z r p z e n o z c z s e i m z o r . j e n l a r t n e c i k t s o n d e j i k s i c y z r p e j u s i p O - M O R D C u d ď p a n i k e t e i k s y d . j e n l a r t n e c e c t s o n d e j w i j c a t s e c s j e i m a l Ŏ e r k O , , , k i n z c ď r d o P ) 1 . 1 ( 0 1 . s k i n z c ď r d o P ) 2 . 1 ( 1 1 . s k i n z c ď r d o P ) 3 . 1 ( 2 1 . s 6 ď i s e j u m j a z m y z c , a i n Ŏ a j y W . a k y t a m r o f n i i m a m e t s y s z ď c a r p y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P . x u n i L i s w o d n i W : Ĭ e z c U 5 y z d e i w a ķ d ó r Ŭ ý i n e i m y w e i m U . e c y t a m r o f n i o , a i c Ŏ j y w i a i c Ŏ j e w a i n e z d û z r u m y w o r e t u p m o k e i w a t s e z w e w o w a t s d o p e j u k i f y s a l K h c i a l Ŏ e r k o i e j a w y z a n . e i n a w o s o t s a z . m m e e t s y s z ď c a r p y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P . a k y t a m r o f n i ď i s e j u m j a z m y z c , ý i l Ŏ e r k o i f a r t o P : Ĭ e z c U 4 3 1 r e t u p m o K y z s w r e i p z a r o p 2 . 1 . 1 1 P R O P O Z Y C J A P L A N U W Y N I K O W E G O 23 , k i n z c ď r d o P , . 4 e i n a d a z 3 2 . s , . 6 , . 5 Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 2 . 1 ( ý Ŏ o ķ a c ý a n o k y w a n Ů o M o g e n a w o n o p o r p a z z j e t o d Ĺ a d a z u w a t s e z ý Ŏ ď z c o k l y t b u l . i j c k e l , ý i z d a r b ó s o p s i k a j d a r o p h c y n z c y t k a r p w j e i c Ŏ ď z c j a n z e i b o s u k l i k e i n e l e i z d U i m y n a k y t o p s . i m a m e l b o r p , d a r o p h c y n z c y t k a r p u k l i k e i n e l e i z d U t ď z r p s o ý a b d k a j . y w o r e t u p m o k . ý ď j o p h c y w o w a t s d o p e i n e i n Ŏ a j y W a c a r p ( m e i n e i e z e i n a t y z c , d a ķ k y W m u z o r z ý a w o t u k s y d o p o t r a W t a m e t a n i m a i n z c u z . ) m e i k i n z c ď r d o p z . a r e t u p m o k d o a i n e i n Ů e l a z u , , k i n z c ď r d o P ) 4 . 1 ( 4 1 . s k i n z c ď r d o P ) 5 . 1 ( 6 1 . s a k i n Ŏ o ķ g , e i w a t s e z w u m e d o m i u n o f o r k i m , a r e t o l p . m y w o r e t u p m o k , a r e n a k s e i n a w o s o t s a z a l Ŏ e r k O u m e t s y s ď w z a n ý a d o p i f a r t o P . i n w o c a r p w h c a r e t u p m o k a n o g e n a w o l a t s n i a z o g e n j y c a r e p o . e c y t a m r o f n i w ” a n z c i g o l o n h c e t a j c u l o w e r „ e i c ď j o p e i m u z o R m s i p o s a z c y ķ u t y t a i n e i m y W . i c e i z d a l d h c y w o r e t u p m o k m y r ó t k w , m e m a r g o r p i û n o k i . k i l p n e t ķ a t s w o p , u k i l p y w z a n m e i n e z r e z s z o r y z d ď i m k e z û i w z a g e z r t s o D û i c ď i m a p a û n j y c a r e p o û i c ď i m a p y z d ď i m e c i n Ů ó r a i n e i m y W . a r e t u p m o k û n z r t ď n w e z . w ó k i l p y p y t e n Ů ó r e j a n z o p z o R h c i k a j w , i k t s o n d e j a n Z u k i l p r a i m z o r y m e j a d o p . u g o l a t a k b u l a i n e i n Ů e l a z u o k s i w a j z a i w a m O . a r e t u p m o k d o e c û j a k i n y w a i n e Ů o r g a z a g e z r t s o D j e n z c e i p z e b d a s a z a i n a m a ķ z y c a r p . m j e n z c i n e i g i h i e r e t u p m o k z , i g o l a t a k i i k i l p a i n Ů ó r z o R , ý i l Ŏ e r k o i f a r t o p . û j a z c a n z o o c . a r e t u p m o k d o a i n e i n Ů e l a z u o k s i w a j z e j u s i p O w ó k i l p y p y t e j a n z o p z o R . e i n o k i o p y d a s a z a i n e i m y W y c a r p . m j e n z c e i p z e b e r e t u p m o k z 1 o k s i w o n a t s e j u w o s o t s o D Ĺ a g a m y w o d y c a r p j e n z c i n e i g i h i j e n z c e i p z e b . y c a r p n e i n i w o p ý e i z d e i w y d Ů a k k i n w o k t y Ů u ? a r e t u p m o k I . z c — o C . 1 . 1 . d c . 2 . 1 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 O G E W O K I N Y W U N A L P A J C Y Z O P O R P 24 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J , k i n z c ď r d o P , . 7 e i n a d a z 3 2 . s Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 3 . 1 ( . ý ď j o p h c y w o w a t s d o p e i n e i n Ŏ a j y W a c a r p ( m e i n e i e z e i n a t y z c , d a ķ k y W m u z o r z ý a w o t u k s y d o p o t r a W . ) m e i k i n z c ď r d o p z t a m e t a n i m a i n z c u z i c Ŏ o n l a g e l e r ó t k i n n i w o p e i w o i n z c u . ý a w o s o t s i ý a n z , a w a r p w ó t k e p s a h c y z s j e i n Ů a w j a n e i n e i w ó m O . a i n a w o m a r g o r p o z a r o a i n a w o m a r g o r p o . o g e i k s r o t u a a w a r p w ó t a m e t h c y t o D t a m e t a n w ó i n z c u e i n e i w i l Ů a r w U i c Ŏ o n l a g e l e n n i c û j a i w a m o . a i n e i n d a g a z ý a c a r w y Ů e l a n , e i n t o r k o l e i w 8 7 , k i n z c ď r d o P ) 6 . 1 ( 8 1 . s 6 y r g , y m a r g o r P e n o i s e i n y z r p w ó i n z c u z e z r p u m o d z ý a w o r t s n o m e d a z e w o d a ķ k y z r p m o i n z c u o t r a W y m a r g o r p h c y n Ů ó r o h c a j a z d o r . i j c n e c i l Ů e i n w ó r y Ů e l a N y d a s a z ý i w ó m o a i n a t s y z r o k - a w o m a r g o r p o z j e n l o k z s w a i n , j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p . y t a k i f y t r e c ý a z a k o p , e j c n e c i l , a j c n e c i l , e w o r e t u p m o k o w t c a r i p y m a r g o r p z a r o e i k s r o t u a o w a r p : a i c ď j o p ý i n Ŏ a j y w i f a r t o P , n i a m o d c i l b u p . e r a w e r a h s , e r a w e e r f w ó m a r g o r p z a i n a t s y z r o k w ó t n e m u k o d w ó r o i b z i i n w o c a r p j e n l o k z s w y d a s a z a i n e i m y W . j e w o r e t u p m o k a k i n w o k t y Ů u a w a r p a i w a m O . w ó m a r g o r p z a i n a t s y z r o k s a z c d o p a r e t u p m o k o w t c a r i p : a i c ď j o p e i m u z o R , a j c n e c i l , e w o r e t u p m o k c i l b u p z a r o e i k s r o t u a o w a r p , e r a w e e r f y m a r g o r p . e r a w e r a h s , n i a m o d 5 4 3 1 n e i n i w o p ý e i z d e i w y d Ů a k k i n w o k t y Ů u ? a r e t u p m o k I I . z c — o C 2 . 3 . 1 1 J E W O W A T S D O P Y ĩ O K Z S A L D Y N Z C Y D O T E M K I N D A R O P 4 2 ý Ŏ o ķ a c ý a n o k y w a n Ů o M o g e n a w o n o p o r p a z z j e t o d Ĺ a d a z u w a t s e z ý Ŏ ď z c o k l y t b u l . i j c k e l P R O P O Z Y C J A P L A N U W Y N I K O W E G O 25 , k i n z c ď r d o P , . 8 e i n a d a z 3 2 . s , . 1 1 Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 4 . 1 ( a c a r p ( m e i n e i e z e i n a t y z c , d a ķ k y W m u z o r z , ) m e i k i n z c ď r d o p z . a j s u k s y d m e l b o r p a n w ó i n z c u d e z r p w ó m a r g o r p i i c e i s z i m a i n e Ů o r g a z h c y n a d y n o r h c o e i n e i w i l Ů a r w U . o k l y t e i n i - M O R D C a t y ķ P o d a n o z c û ķ o d a k i n z c ď r d o p a k t e i k s y D , k i n z c ď r d o P ) 7 . 1 ( 9 1 . s - M O R D C y t y ķ p z y w o s u r i w y t n a m a r g o r p a i m a h c u r u i e j u l a t s n I . a k i n z c ď r d o p o d j e n o z c û ķ o d u k s y d a i n e z d w a r p s e j u n o k o D . m y w o s u r i w y t n a m m a r g o r p e m a i n a z c e i p z e b a z b ó s o p s a i w a m O u m o d w i e l o k z s w w ó r e t u p m o k e s u r i w m e i n a w o k e f n i a z d e z r p . m y w o r e t u p m o k . h c y w o s u r i w y t n a w ó m a r g o r p a i n a ķ a i z d b ó s o p s a n Z ý y z c e i p z e b a z b ó s o p s i k a j w , e i W . m e s i p a z d e z r p ď k t e i k s y d m a r g o r p : a i c ď j o p e i m u z o R a k y t k a l i f o r p i y w o s u r i w y t n a . a w o s u r i w y t n a s u r i w t s e j o t o c , e i W . y w o r e t u p m o k m a r g o r p ý a w z a n i f a r t o P y w o s u r i w y t n a j e n l o k z s w y n a w o l a t s n i a z . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p . a k i n z c ď r d o p o d j e n o z c û ķ o d a l e i c y z c u a n k e w ó z a k s w y w o s u r i w y t n a m a r g o r p g u ķ d e w a i m a h c u r U - M O R D C y t y ķ p z a i n e z d w a r p s a l e i c y z c u a n û c o m o p z e j u n o k o D e m m a r g o r p u k s y d . m y w o s u r i w y t n a . e m m a r g o r p z ď c a r p y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P 8 7 6 5 4 5 2 O G E W O K I N Y W U N A L P A J C Y Z O P O R P 3 1 ý i z d a r a z m o s u r i w - e t u p m o k ? m y w o r k a J 2 . 3 . 1 . d c 1 . 4 . 1 26 P O R A D N I K M E T O D Y C Z N Y D L A S Z K O ĩ Y P O D S T A W O W E J , k i n z c ď r d o P , . 9 e i n a d a z 3 2 . s , . 2 1 Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 5 . 1 ( n i m a l u g e R i n w o c a r p - e t u p m o k j e n l o k z s j e w o r , k i n z c ď r d o P , . 3 1 e i n a d a z 3 2 . s , . 4 1 Ĺ e z c i w ý t y z s e Z ) 6 . 1 ( . a j c a k u d e / / : p t t h l p . n o i l e h ´ a c a r p ( m e i n e i e z e i n a t y z c , d a ķ k y W m u z o r z , ) m e i k i n z c ď r d o p z . a j s u k s y d m e l b o r p a n w ó i n z c u d e z r p w ó m a r g o r p i i c e i s z i m a i n e Ů o r g a z h c y n a d y n o r h c o e i n e i w i l Ů a r w U . o k l y t e i n i e i n a w o z y t a m e t s y s u i e i n a w o k d û z r o p U . i c Ŏ o m o d a i w . w ó i n z c u i z d e i w o p y W i k s o i n w , a j s u k s y D . i j s u k s y d o p j e w o r e t u p m o k a k i n z c ď r d o p z n i m a l u g e R i n w o c a r p - M O R D C a t y ķ P o d a n o z c û ķ o d a k i n z c ď r d o p y w o s u r i w y t n a m a r g o r P , i k t e i k s y D D C y t y ķ p , k i n z c ď r d o P 3 2 . s e n i l - n o y t s e T . 1 t s e T , k i n z c ď r d o P ) 8 . 1 ( 2 2 . s e j u s o t s e i m o d a i w Ŏ i e i m u z o R j e n l o k z s u n i m a l u g e r y d a s a z . j e w o r e t u p m o k i n w o c a r p e c û j a k i n y w a i n e Ů o r g a z e j u s i p O j e n z c e i p z e b d a s a z a i n a m a ķ z y c a r p . m j e n z c i n e i g i h i e r e t u p m o k z y t y ķ p z a i m a h c u r u e i n l e i z d o m a S y w o s u r i w y t n a m a r g o r p j e n o z c û ķ o d M O R D C - . a k i n z c ď r d o p o d e m m a r g o r p u k s y d a i n e z d w a r p s e j a d o p , m y w o s u r i w y t n a e j u n o k o d e i n l e i z d o m a S . i k s o i n w e m m a r g o r p ý i z d w a r p s i f a r t o P i k i n Ŏ o n e n n i m y w o s u r i w y t n a . D C ď t y ķ p , ď k t e i k s y d : i j c a m r o f n i a i n a w o h c a z o g e w o ķ d i w a r p e c û j a k i n y w i n w o c a r p j e w o r e t u p m o k j e n l o k z s w ď i s i n w o c a r p u n i m a l u g e r z . h c i a g e z r t s e z r p i y d a s a z e i m u z o R y c a r p y d a s a z a i n e i m y W . i n w o c a r p j e n l o k z s w m a r g o r p a i m a h c u r U y t y ķ p z y w o s u r i w y t n a j e n o z c û ķ o d M O R D C - g u ķ d e w a k i n z c ď r d o p o d . a l e i c y z c u a n k e w ó z a k s w . a r e t u p m o k o g e n l o k z s u k s y d m y w o s u r i w y t n a m m a r g o r p e a i n e z d w a r p s e j u n o k o D . e m m a r g o r p z ď c a r p y z c Ĺ o k i a n y z c o p z o r o w o ķ d i w a r P 8 7 6 5 4 3 1 y m e j a n z o P n i m a l u g e r i n w o c a r p - e t u p m o k . j e w o r - a z d w a r p S k s y d y m e m m a r g o r p - u r i w y t n a m y w o s 2 . 5 . 1 1 1 - m u s d o P e i n a w o . 6 . 1 J E W O W A T S D O P Y ĩ O K Z S A L D Y N Z C Y D O T E M K I N D A R O P 6 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: