Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 005938 18982012 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część II - książka
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część II - książka
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2301-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komputery są wszędzie - spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz interesujące materiały na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeśli jakieś zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Cię bardziej, w internecie na pewno znajdziesz na jego temat mnóstwo ciekawych informacji. Musisz jednak zrobić pierwszy krok - poznać możliwości komputera i dowiedzieć się, jak je wykorzystać.

Dzięki książce 'Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org ' nauczyłeś się korzystać z podstawowych możliwości komputera. Dowiedziałeś się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy i do czego służy system operacyjny. Poznałeś przeznaczenie plików oraz folderów i skorzystałeś z internetu.

'Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część II ' to świetne uzupełnienie podręcznika. W tej książce, będącej kontynuacją części I, znajdziesz kolejne zadania, dzięki którym sprawdzisz w praktyce swoją wiedzę informatyczną. Wykonując ćwiczenia z tej części, nauczysz się przeprowadzać obliczenia oraz rysować wykresy, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, stworzysz własną prezentację multimedialną oraz znajdziesz w internecie interesujące Cię informacje. Dowiesz się także, do czego jeszcze można wykorzystać komputery.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Czêœæ II Autor: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2301-3 Stron: 136 Komputery s¹ wszêdzie — spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniaj¹ nam dostêp do informacji, rozrywkê i narzêdzia pomocne w nauce i pracy. Umiejêtnoœæ obs³ugi komputera jest przydatna ju¿ dziœ, a w przysz³oœci bêdzie wrêcz niezbêdna. Dziêki komputerowi rozwi¹¿esz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz interesuj¹ce materia³y na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeœli jakieœ zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Ciê bardziej, w internecie na pewno znajdziesz na jego temat mnóstwo ciekawych informacji. Musisz jednak zrobiæ pierwszy krok — poznaæ mo¿liwoœci komputera i dowiedzieæ siê, jak je wykorzystaæ. Edycja: „Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org” nauczy³eœ siê korzystaæ z podstawowych mo¿liwoœci komputera. Dowiedzia³eœ siê, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy i do czego s³u¿y system operacyjny. Pozna³eœ przeznaczenie plików oraz folderów i skorzysta³eœ z internetu. „Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Czêœæ II” to œwietne uzupe³nienie podrêcznika. W tej ksi¹¿ce, bêd¹cej kontynuacj¹ czêœci I, znajdziesz kolejne zadania, dziêki którym sprawdzisz w praktyce swoj¹ wiedzê informatyczn¹. Wykonuj¹c æwiczenia z tej czêœci, nauczysz siê przeprowadzaæ obliczenia oraz rysowaæ wykresy, korzystaj¹c z arkusza kalkulacyjnego, stworzysz w³asn¹ prezentacjê multimedialn¹ oraz znajdziesz w internecie interesuj¹ce Ciê informacje. Dowiesz siê tak¿e, do czego jeszcze mo¿na wykorzystaæ komputery. Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1 .1 . Arkusz kalkulacyjny — pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 .2 . Pierwsze kroki w arkuszu — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 .3 . Poznajemy zastosowania arkusza — działania arytmetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 .4 . Poznajemy zastosowania arkusza — funkcja SUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .5 . Poznajemy zastosowania arkusza — średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł . . . . . . . . . . . . . 20 1 .6 . Zastosowania arkusza — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .7 . Modyfikacja arkusza . Podgląd wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 .8 . Modyfikacja arkusza . Podgląd wydruku . Porządkowanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1 .9 . Modyfikacja arkusza . Podgląd wydruku . Porządkowanie danych . Ćwiczenia utrwalające . . . . 27 1 .10 . Arkusz kalkulacyjny — ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .11 . Jak powstaje wykres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 .12 . Wykres w arkuszu kalkulacyjnym — ćwiczenia utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 .13 . Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 .14 . Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1 .15 . Ćwiczenia utrwalające, rozszerzające i sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1 .16 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. Prezentacja multimedialna 39 2 .1 . Prezentacja multimedialna — wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 .2 . Prezentacja multimedialna — plan pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2 .3 . Tworzenie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2 .4 . Tworzenie prezentacji — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 .5 . Przygotowanie slajdu zgodnie z opisem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 .6 . Przygotowanie slajdu według instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2 .7 . Animacje, przejścia slajdów, efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 .8 . Animacje, przejścia slajdów, efekty specjalne — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2 .9 . Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2 .10 . Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2 .11 . Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 2 .12 . Samodzielnie tworzymy prezentację na zadany temat — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2 .13 . Wydruk, prezentacja i omówienie przygotowanych prac — cz . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2 .14 . Prezentacja i omówienie przygotowanych prac — cz . II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2 .15 . Prezentacja i omówienie przygotowanych prac — cz . III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2 .16 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  3. Internet jako źródło informacji 73 3 .1 . Internet, przeglądarka internetowa — wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 .2 . Internet, przeglądarka internetowa — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3 .3 . Poznajemy zasoby internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 .4 . Poznajemy zasoby internetu — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 .5 . Komunikowanie się za pomocą komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 .6 . Komunikowanie się za pomocą komputera — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3 .7 . Internet źródłem informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 .8 . Internet źródłem informacji — ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3 .9 . Opracowanie materiałów do prezentacji w dokumencie tekstowym i prezentacji multimedialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3 .10 . Opracowanie materiałów do prezentacji w dokumencie tekstowym, przygotowanie do druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3 .11 . Opracowanie i wydruk przygotowanych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3 .12 . Prezentacja i omówienie przygotowanych prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3 .13 . Prezentacja i omówienie przygotowanych prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 3 .14 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4. Komputer w naszym otoczeniu 101 4 .1 . Poznajemy zastosowanie komputerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4 .2 . Poznajemy urządzenia oparte na technologii komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4 .3 . Komputery wokół nas — omówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4 .4 . Komputery wokół nas — opracowanie dokumentu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4 .5 . Prezentacja i omówienie przygotowanych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4 .6 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dodatek A. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 114 A .1 . Pytania utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 A .2 . Ćwiczenia utrwalające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 A .3 . Przygotowanie wspólnego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 A .4 . Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 A .5 . Prezentacja i omówienie prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 A .6 . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Bibliografia 131  1.3. Poznajemy zastosowania arkusza — działania arytmetyczne Liczba punktów Ćwiczenie 1. W nowym arkuszu zastosuj cieniowanie komórek z rysunku 1.4. Rysunek 1.4. Zamknij arkusz, zapisując go w pliku o nazwie cieniowanie w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 2. W nowym arkuszu zastosuj formatowanie tekstu, jak na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Zamknij arkusz, zapisując go w pliku o nazwie tekst w katalogu OBLICZENIA . 1 Ćwiczenie 3. Poniższe polecenia wykonaj w nowym arkuszu.  Do komórki D3 wpisz imię Zuzia .  Do komórki D5 wpisz liczbę 8 .  Do komórki D4 wpisz imię Martynka .  Do komórki D6 wpisz liczbę 16 . Powiedz, jak Excel wyrównuje tekst wpisany w komórkach, a jak liczby .  Do komórki F3 wpisz liczbę 5,25 .  Do komórki F4 wpisz liczbę 31,6 .  Do komórki F5 wpisz 31 .6 .  Do komórki F6 wpisz 66 .22 . Powiedz, czy wpisałeś liczby . Jak Excel wyrównuje w komórkach wpisane liczby? Zamknij arkusz, bez zapisywania na dysku . Ćwiczenie 4. Wykonaj polecenia w nowym arkuszu.    Do komórki B5 wpisz formułę =2+3 . Wciśnij klawisz Enter . Ustaw kursor ponownie w komórce B5 . Powiedz, co widzisz w komórce, a co na pasku formuły .   Do komórki B6 wpisz formułę =C3 . Wciśnij klawisz Enter . Powiedz, jaka wartość pojawiła się w komórce B6 . Zamknij arkusz, bez zapisywania na dysku . Ćwiczenie 5. Wykonaj w nowym arkuszu dowolne działania arytmetyczne na konkretnych liczbach. Przykłady: = (14 + 16) / 5; = (125 – 25) / (6,4 + 3,6) WskazóWka W formułach używaj tylko nawiasów zwykłych („okrągłych”) . 1 Ćwiczenie 6. Uruchom program Excel i wykonaj działania. Wyniki wpisz do odpowiednio przygotowanej tabeli w arkuszu.  Od sumy liczb 122,205 i 0,488 odejmij 10,24 . Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . .  Od różnicy liczb 5348,03 i 160,04 odejmij 5,556 . Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . .  Jaką liczbę należy dodać do 115,57, aby otrzymać 300? Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . .  Jaką liczbę należy odjąć od 69,8, aby otrzymać 38,45 . Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . .  Oblicz: 430000,3 – (2990,094 + 54,6 + 6511,67) . Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . . Rozwiąż równanie: 1304,78 – x = 63,09 .  Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . .  Dodaj wszystkie liczby będące wynikami powyższych działań . Formuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie działania w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 7. Narysuj prostokąt o obwodzie 12 cm, w którym długości boków są liczbami całkowitymi. Oznacz jego wierzchołki wielkimi literami. Twój rysunek 1 Wypisz pary boków tego prostokąta, które są do siebie:  równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prostopadłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ile takich prostokątów możesz narysować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, oblicz pola narysowanych prostokątów . Formuła do obliczania pola prostokąta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie pole w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 8. Przyjmując, że wymiana pokoleń następuje co 30 lat, oblicz, ile pokoleń minęło od Mieszka I. Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podaj formułę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie pokolenie w katalogu OBLICZENIA . 1 1.4. Poznajemy zastosowania arkusza — funkcja SUMA Liczba punktów Ćwiczenie 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny i wykonaj polecenia.     Ustaw kursor myszy w komórce A1 . Z grupy Komórki na karcie Narzędzia główne wybierz przycisk Format, opcję Formatuj komórki… i za- kładkę Liczby . Dla komórki A1 wybierz kategorię Liczbowe z pięcioma miejscami po przecinku . Wprowadź do komórki A1 liczbę 1,41678690866 i zaakceptuj . Napisz, jaka liczba pojawiła się w komórce A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. W nowym arkuszu wprowadź do komórek A1:A5 dowolne liczby, następnie ustaw wskaźnik myszy w komórce A6 i wykonaj działanie: =SUMA(A1:A4)/A5 Wpisane liczby to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otrzymany wynik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 3. Otwórz plik cw1 z katalogu OBLICZENIA. Wykorzystując przycisk Autosumowanie lub korzystając z funkcji SUMA, wykonaj obliczenia, jak na rysunku 1.6. Rysunek 1.6. Zapisz plik ze zmianami pod tą samą nazwą . 1 Ćwiczenie 4. W nowym arkuszu podaj liczbę π w zaokrągleniu do dwóch, czterech i sześciu miejsc po przecinku. Wpisz te wartości poniżej.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie pi w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 5. W nowym arkuszu wykonaj obliczenia podane w kolumnie Wyrażenie. Do tabeli na rysunku 1.7 wpisz formułę (kolumna Formuła) i podaj wartość wyrażenia (kolumna Wartość). Rysunek 1.7. Zapisz arkusz w pliku o nazwie formuły z liczb w katalogu OBLICZENIA . 1.5. Poznajemy zastosowania arkusza — średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł Liczba punktów Ćwiczenie 1. W nowym arkuszu wprowadź do komórki A1 nazwę miejscowości, w której mieszkasz, a następnie skopiuj ją (dowolna metodą) do komórek B1:D1. Ćwiczenie 2. Podaj różnicę w sposobach wyrównania tekstu oraz wyrównania liczby w komórce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ćwiczenie 3. Na czym polega szybkie kopiowanie zawartości komórek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 4. W nowym arkuszu oblicz średnią z kwadratów pierwszych dziesięciu liczb pierwszych. Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wynik: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podaj formułę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie średnia w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 5. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu. Oblicz wartości wyrażeń z kolumny D, wpisując odpowiednie formuły w kolumnie E. W formułach tych zamiast liczb użyj adresów komórek. Po wykonaniu obliczeń zmień wartości w zakresie B2:C3. Sprawdź rezultat. Rysunek 1.8. Zapisz arkusz w pliku o nazwie formuły z adresów w katalogu OBLICZENIA . 21 1.6. Zastosowania arkusza — ćwiczenia Liczba punktów Ćwiczenie 1. W tabelce znajdują się wyniki pomiaru temperatury powietrza w pierwszej dekadzie czerwca (dekada to 10 dni). Wprowadź dane do nowego arkusza i oblicz średnią temperaturę. Dzień Temperatura [0°C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 12 15 17 19 20 22 24 26 Arkusz zapisz w pliku o nazwie temperatura w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 2. Zaproponuj zadanie dla kolegów i koleżanek z klasy. W zadaniu wykorzystaj arkusz kalkulacyjny. Zadanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Formuła: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkusz zapisz w pliku o nazwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w katalogu OBLICZENIA . Ćwiczenie 3. W nowym arkuszu utwórz tabelę, zastosuj właściwą funkcję do szarych pól i oblicz. WskazóWka Jeśli nie wiesz, jak zadanie rozwiązać, poproś nauczyciela o pomoc . Rysunek 1.9. Ćwiczenie 4. Uzupełnij tabelę. W nowym arkuszu wprowadź dane dotyczące powierzchni kontynentów. Kontynent Powierzchnia w mln km kwadratowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz arkusz w pliku o nazwie kontynenty w swoim katalogu OBLICZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Liczba punktów 1.7. Modyfikacja arkusza. Podgląd wydruku Ćwiczenie 1. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu.   Do komórek A1 i A2 wprowadź liczby 1000 i 2000 . Pomiędzy komórki A1 i A2 wstaw dodatkowe dwa wiersze .  Usuń zawartość wszystkich niepustych komórek . Ćwiczenie 2. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu.   Do komórek A1 i B1 wprowadź teksty ILOCZYN i ILORAZ . Wstaw dodatkową kolumnę pomiędzy komórki A1 i B1 .  Usuń zawartość wszystkich niepustych komórek . Ćwiczenie 3. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu.  Do komórek z zakresu C3:E5 wprowadź liczby od 1 do 9 .  Rozdziel wszystkie komórki pustymi rzędami i pustymi kolumnami .  Usuń zawartość wszystkich niepustych komórek . Ćwiczenie 4. Ćwiczenie wykonaj w nowym arkuszu.   Do komórki D5 wprowadź liczbę 500 . Narysuj podwójną linię otaczającą komórkę D5 . 2 Ćwiczenie 5. Dokończ zdania, ale zanim udzielisz odpowiedzi, sprawdź w arkuszu.  Aby wypełnić komórki serią kolejnych liczb naturalnych, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aby wypełnić komórki ciągiem tych samych wartości, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aby wypełnić komórki przez skopiowanie wzoru, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aby utworzyć ramkę wokół zaznaczonego obszaru, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 6. Sformatuj tabelę z pliku cw1 w sposób podany na rysunku 1.10. Rysunek 1.10. Opisz sposób formatowania .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz plik, nie zmieniając jego nazwy . 2 Ćwiczenie 7. Do tabeli z pliku temperatura dodaj cieniowanie i obramowanie komórek. Zapisz plik ponownie, nie zmieniając jego nazwy. Ćwiczenie 8. Wyjaśnij, co należy zrobić, aby wydrukować tabelę z pliku cw1. Jak ustawić obszar wydruku (rysunek 1.11)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek 1.11. 1.8. Modyfikacja arkusza. Podgląd wydruku. Porządkowanie danych Ćwiczenie 1. Dokończ zdanie. Liczba punktów Aby zacieniować komórki lub grupę komórek, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Sformatuj tabelę z pliku temperatura w ciekawy sposób. Napisz, jak to zrobiłeś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zapisz plik ponownie, nie zmieniając jego nazwy . Ćwiczenie 3. Uporządkuj rosnąco dane w tabeli z pliku temperatura. Wyjaśnij, jak to zrobiłeś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz plik ponownie, nie zmieniając jego nazwy . Ćwiczenie 4. W arkuszu kalkulacyjnym opracuj tabelę z informacjami o procentowej zawartości gazów w powietrzu. Dane posortuj rosnąco. Tabelę sformatuj przy użyciu opcji Formatuj jako tabelę. Zapisz ją w pliku o nazwie gazy w katalogu OBLICZENIA. WskazóWka Wykorzystaj polecenie Narzędzia główne/Style/Formatuj jako tabelę . 1.9. Modyfikacja arkusza. Podgląd wydruku. Porządkowanie danych. Ćwiczenia utrwalające Liczba punktów Ćwiczenie 1. Dokończ zdanie. Aby uporządkować arkusz lub jego fragmenty, należy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: