Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00324 006671 9770884 na godz. na dobę w sumie
Informatyka prawnicza - ebook/pdf
Informatyka prawnicza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 500
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2685-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa – zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą – zdaniem ekspertów – warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wiedzę nie tylko ogólną, ale połączoną z wiedzą z wąskich dziedzin prawa.

Opracowanie „Informatyka prawnicza” jest próbą zaktualizowania zakresu zainteresowań informatyki prawniczej, podyktowaną przesuwaniem się zastosowań informatyki z automatycznego przetwarzania informacji o prawie na mobilną komunikacje w obrocie prawnym. Przedstawiono w niej informatykę prawniczą w powiązaniu z prawem informatycznym i informatyzacją prawa, składających się łącznie na zakres proponowanej przez autora dyscypliny pod nazwą informatyka prawa. Bez uwzględnienia bowiem szerszego kontekstu problemowego nie sposób uchwycić dokonujących się przemian w obszarze prawa, a tym bardziej nie sposób modernizować instytucji jego stanowienia i stosowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne INFORMATYKA PRAWNICZA Jacek Janowski Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Specjalizacyjne Informatyka prawnicza W sprzedaży: W. Gromski, J. Kaczor, M. Błachut TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze Z. Leoński MATERIALNE PRAWO ADMINISTRACYJNE, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze Z. Leoński NAUKA ADMINISTRACJI, wyd. 6 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA ADMINISTRACJI, wyd. 2 Skrypty Becka W. Nowak WYBRANE ZAGADNIENIA WIEDZY O PRAWIE Wykłady Specjalizacyjne E. Bojanowski, K. Żukowski LEKSYKON PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Encyklopedie i Leksykony www.sklep.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne INFORMATYKA PRAWNICZA Dr Jacek Janowski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2684-9 ISBN e-book 978-83-255-2685-6 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................................... XI Bibliograi a .......................................................................................................................... XXIII Wstęp ................................................................................................................................... XLV Rozdział I. Informatyka prawnicza a zarządzanie informacją ............................. § 1. Informatyka prawnicza ......................................................................................... I. Termin informatyka prawnicza ................................................................ II. Status informatyki prawniczej .................................................................. III. Zadania informatyki prawniczej .............................................................. § 2. Informacja w prawie i o prawie .......................................................................... I. Informacja na gruncie prawa ................................................................... II. Rola informacji ........................................................................................... III. Przekaz informacji ..................................................................................... IV. Potrzeba zarządzania informacją ............................................................. § 3. Zarządzanie informacją i wiedzą ........................................................................ I. Istota zarządzania informacyjnego .......................................................... II. Zastosowanie zarządzania informacyjnego ............................................ III. Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą ...................................... IV. Systemy zarządzania informacją w obrocie prawnym ......................... V. Zarządzanie elektroniczną dokumentacją .............................................. § 4. Informatyzacja edukacji prawniczej ................................................................... I. Korzyści wynikające ze zdalnego nauczania .......................................... II. Ujemne strony zdalnego nauczania ........................................................ III. Nauczanie informatyki prawniczej i administracyjnej ........................ § 5. Informatyzacja zawodów prawniczych ............................................................... I. Wirtualne kancelarie prawne ................................................................... II. Wykorzystanie w pracy technologii agentowych .................................. III. Wykorzystanie w pracy technologii sieciowych .................................... Rozdział II. Elektroniczna informacja o prawie ....................................................... § 1. Problemy elektronizacji informacji o prawie i w prawie ................................ I. Elektronizacja ogłaszania prawa i informowania o prawie ................. II. Przenoszenie informacji o prawie do systemów informatycznych .... III. Od informowania o prawie do działania w obrocie prawnym .......... IV. Systemy informowania o normach i przepisach prawa ....................... V. Systemy udostępniania informacji i dokumentów ............................... 1 1 2 6 10 14 15 18 20 22 26 27 29 33 37 41 46 47 51 53 57 58 61 64 67 67 68 70 72 74 78 V Spis treści VI. Prezentacja wyników wyszukiwania ....................................................... VII. Elektroniczny system zarządzania informacyjnego .............................. § 2. Programy komputerowe i systemy informatyczne prawa ............................... I. Sektorowa specyi ka informatyzacji prawa ............................................ II. Od programów komputerowych do systemów informatycznych 82 83 87 88 89 prawa ............................................................................................................ 92 III. Informatyzowanie informacji i komunikacji w prawie ........................ 97 § 3. Rodzaje systemów informatycznych prawa ....................................................... I. Automatyzowane systemy wyszukiwania informacji ........................... 98 II. System informatyczny prawa a system informacji prawnej ................ 100 III. Informatyczne systemy zarządzania informacją o prawie ................... 102 IV. Klasyi kacja informatycznych systemów informacji o prawie ............ 104 V. Informacje w systemach informacji prawnej ........................................ 106 VI. Funkcjonalne minimum informacyjne i usługowe w prawie ............. 109 § 4. Budowa systemów informacyjnych prawa ........................................................ 113 I. Technologie zarządzania zasobami informacyjnymi ............................ 114 II. Implementacja w prawie architektury baz danych ............................... 116 III. Systemy zarządzania bazami danych ...................................................... 120 IV. Relacje pomiędzy dokumentami w prawniczych bazach danych ...... 121 § 5. Organizacja systemów informacyjnych prawa .................................................. 126 I. Rola metadanych dla użytkowników systemów informacyjnych ....... 126 II. Katalogi informacyjne ............................................................................... 129 III. Metryki dokumentów ................................................................................ 131 IV. Oznaczanie dokumentów w informacyjnych systemach prawa ......... 133 V. Rozwój metod wyszukiwania informacji ............................................... 136 § 6. Działanie systemów informacyjnych prawa ...................................................... 139 I. Strategia i taktyka wyszukiwawcza oraz usługowa ............................... 140 II. Instrukcje wyszukiwawcze a dyspozycje realizacyjne .......................... 142 III. Specyi ka komputerowego wyszukiwania informacji ........................... 144 IV. Potrzeby użytkowników systemów informatycznych prawa ............... 147 V. Narzędzia wyszukiwawcze ........................................................................ 149 VI. Relewancja wyszukiwanych informacji .................................................. 151 VII. Obiektywne i subiektywne potrzeby informacyjne .............................. 155 VIII. Niewystarczalność tradycyjnych narzędzi wyszukiwawczych ............. 156 § 7. Zasoby systemów informacyjnych prawa .......................................................... 160 I. Systemy informacji prawnej ze względu na ich zawartość ................. 160 II. Bazy zasobów w systemach informacji prawnej ................................... 163 III. Ujednolicony a jednolity tekst aktu prawnego ...................................... 165 IV. Prezentacja tekstu aktu prawnego ........................................................... 166 V. Prezentacja innych zasobów w systemach informacji prawnej .......... 169 VI. Klasyi kacja aktów prawnych pod względem ich obowiązywania ..... 173 § 8. Internetowa informacja o prawie ........................................................................ 175 I. Wyszukiwanie informacji w sieci ............................................................ 178 II. Manipulowanie wyszukiwaniem informacji w sieci ............................. 180 VI Spis treści III. Zasady korzystania ze stron www ........................................................... 184 IV. Internetowe systemy informacji o prawie polskim .............................. 186 V. Internetowe systemy informacji o prawie europejskim ....................... 195 VI. Ewolucja publicznych systemów internetowej informacji o prawie .... 199 Rozdział III. Informatyzacja stanowienia prawa ...................................................... 203 § 1. Problemy informatyzacji procesu legislacyjnego .............................................. 203 I. Informacyjny proces legislacyjny ............................................................. 203 II. Informacyjny system legislacyjny ............................................................ 205 III. Informatyczne racjonalizowanie stanowienia prawa ............................ 207 IV. Wspólnotowy wymiar informatyzacji stanowienia prawa .................. 209 V. Zakres informatyzacji czynności stanowienia prawa ........................... 211 VI. Cybernetyczne modele stanowienia prawa ............................................ 214 § 2. Dostęp do źródeł prawa i informacji o prawie ................................................ 216 I. Oi cjalne udostępnianie prawa ................................................................. 217 II. Modele udostępniania prawa ................................................................... 219 III. Zakres udostępniania prawa ..................................................................... 221 IV. Technologiczne usprawnienie dostępu do prawa ................................. 223 V. Medialne zapośredniczenie działania prawa ......................................... 225 VI. Ogłaszanie prawa a udostępnianie informacji publicznych ................ 227 VII. Uwzględnianie sytuacji adresatów norm prawnych ............................. 229 § 3. Warunki urzędowego ogłaszania aktów prawnych .......................................... 232 I. Funkcje urzędowego ogłaszania aktów prawnych ................................ 233 II. Umocowanie urzędowego ogłaszania aktów prawnych ....................... 235 III. System elektronicznego ogłaszania aktów prawnych ........................... 237 IV. Elektroniczne ogłaszanie aktów prawnych a BIP ................................. 240 § 4. Przebieg elektronicznego ogłaszania aktów prawnych .................................... 243 I. Sposoby ogłaszania aktów prawnych ...................................................... 244 II. Papierowy oryginał i elektroniczna kopia aktu prawnego .................. 249 III. Wydawanie aktów prawnych a ich ogłaszanie ...................................... 250 IV. Elektroniczne ogłaszanie prawa miejscowego ....................................... 253 § 5. Technologia elektronicznego ogłaszania aktów prawnych ............................. 255 I. Obowiązki organów wydających i ogłaszających akty prawne .......... 256 II. Znaczniki ogłaszanych aktów prawnych ................................................ 258 III. Odejście od pierwotnej wersji przepisów wykonawczych ................... 259 IV. Powrót do poprzedniej wersji przepisów wykonawczych ................... 262 § 6. Elektronizacja procedur legislacyjnych .............................................................. 265 I. Technologiczne uwarunkowania praworządności legislacyjnej .......... 266 II. Formaty tworzenia i publikowania aktów prawnych ........................... 268 III. Wypieranie demokratycznego stanowienia prawa ................................ 272 IV. Techniczne zabezpieczenie stanowienia prawa ..................................... 275 § 7. Dalsza elektronizacja ogłaszania aktów prawnych ........................................... 279 I. Obecny stan ogłaszania aktów prawnych .............................................. 280 II. Proponowane zmiany ogłaszania aktów prawnych .............................. 283 III. Potrzeba kompleksowej regulacji ............................................................. 286 VII Spis treści IV. System informacji o rządowym procesie legislacyjnym ...................... 288 Rozdział IV. Informatyzacja stosowania prawa ........................................................ 291 § 1. Problemy informatyzacji wymiaru sprawiedliwości ........................................ 291 I. Informatyzacja sądownictwa jako przedmiot zainteresowań informatyki prawniczej .............................................................................. 292 II. Od informatyzacji czynności sądowych do cybersądów ..................... 294 III. Zakres informatyzacji wymiaru sprawiedliwości .................................. 298 IV. Wpływ architektury systemów informatycznych na wymiar sprawiedliwości ........................................................................................... 300 V. Informatyzacja sądownictwa a komunikacyjna wizja prawa .............. 302 § 2. Elektroniczne sądownictwo .................................................................................. 305 I. Elektronizacja postępowania a elektroniczny jego przedmiot ............ 307 II. Dopuszczalność stosowania technologii w sądownictwie ................... 309 III. Wpływ technologii na zasady postępowania sądowego ...................... 310 IV. Stan elektronizacji postępowań sądowych w Polsce ............................ 313 V. Przebieg elektronizacji postępowań sądowych w Polsce ..................... 316 § 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze ....................................................... 320 I. Zakres zastosowania elektronicznego postępowania upominawczego .. 322 II. Automatyzacja elektronicznego postępowania upominawczego ........ 323 III. Cele elektronicznego postępowania upominawczego .......................... 325 IV. Przebieg elektronicznego postępowania upominawczego ................... 327 V. Komunikacja w elektronicznym postępowaniu upominawczym ....... 329 VI. Ułatwienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym ........... 332 VII. Egzekucja w elektronicznym postępowaniu upominawczym ............. 335 VIII. Ocena elektronicznego postępowania upominawczego ....................... 337 § 4. Elektroniczne akta spraw ...................................................................................... 339 I. Akta sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym ........ 340 II. Uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych w postępowaniu sądowym ...................................................................................................... 344 III. Elektroniczne dokumentowanie czynności procesowych .................... 347 IV. Potrzeba kompleksowej regulacji ............................................................. 351 V. Archiwizacja elektronicznych akt spraw sądowych .............................. 355 § 5. Elektroniczne pisma procesowe w postępowaniu cywilnym ......................... 358 I. Historia regulacji komunikacji elektronicznej ....................................... 358 II. Regulacja zastosowania systemu teleinformatycznego ......................... 361 III. Regulacja zastosowania podpisu elektronicznego ................................. 363 IV. Regulacja przekazu elektronicznych pism procesowych ..................... 365 V. Weryi kacja uczestników elektronicznego postępowania upominawczego .......................................................................................... 368 § 6. Komunikacja elektroniczna w postępowaniu sądowym ................................. 370 I. Rola elektronicznego przekazu informacji w sądownictwie ............... 371 II. Wielodostępowa organizacja pracy urzędów ......................................... 373 III. Zastosowanie Internetu w wymiarze sprawiedliwości ......................... 374 IV. Zastosowanie przepisów o informatyzacji do sądów ........................... 375 VIII Spis treści V. Zasada elektronicznego dostępu do sądów ............................................ 378 VI. Relacje komunikacyjne w sądownictwie ................................................ 379 VII. Przekaz elektronicznych pisma procesowych i sądowych ................... 382 VIII. Elektroniczny dostęp do akt spraw ......................................................... 383 § 7. Wnoszenie pism elektronicznych w postępowaniu sądowym ....................... 385 I. Formularze urzędowe w sądowym postępowaniu cywilnym ............. 386 II. Droga elektroniczna w sądowym postępowaniu cywilnym ................ 388 III. Formaty plików elektronicznie wnoszonych pism procesowych ....... 389 IV. Wnoszenie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym ... 391 V. Elektroniczne opłacanie pism procesowych .......................................... 393 VI. Braki formalne elektronicznych pism procesowych ............................. 395 VII. Potwierdzenie wniesienia elektronicznych pism procesowych ........... 397 VIII. Praktyka przyjmowania przez sądy pism elektronicznych .................. 398 § 8. Doręczanie pism elektronicznych w postępowaniu sądowym ....................... 400 I. Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym ......................... 401 II. Przebieg doręczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym .. 403 III. Potwierdzenie doręczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym ........................................................................................... 406 IV. Doręczanie pism elektronicznych w postępowaniu karnym .............. 409 § 9. Informatyzacja rejestrów sądowych .................................................................... 413 I. Informatyzacja Rejestru Zastawów .......................................................... 414 II. Informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego ..................................... 417 III. Informatyzacja Ksiąg Wieczystych .......................................................... 423 IV. Informatyzacja Krajowego Rejestru Karnego ........................................ 430 V. Konsolidacja rejestrów publicznych ........................................................ 431 VI. Modele informatyzacji sądownictwa w Polsce ...................................... 433 Zakończenie ........................................................................................................................ 437 Indeks rzeczowy ................................................................................................................. 439 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB ................................... Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki kodeks cywilny, uchwa- lony w 1896 r. i obowiązujący od 1.1.1900 r., http://www.ge- setze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf BIPR .................................. rozp. MSWiA z 18.1.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) DInfPublU ........................ ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DOdlPostCywR ............... rozp. Ministra Sprawiedliwości z 24.2.2010 r. w sprawie urzą- dzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadze- nie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 34, poz. 185) DorEPUR .......................... rozp. Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2009 r. w sprawie try- bu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U. Nr 226, poz. 1831) DRS .................................... dyrektywa 2003/93/WE z 17.11.2003 r. Parlamentu Europej- skiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania infor- macji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z 31.12.2003 r., s. 90), zwana dyrektywą reuse DzAdmRzU ...................... ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EKPCz ............................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona Proto- kołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ElOgłAktNR ...................... rozp. MSWiA z 25.4.2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędo- wych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycz- nych nośników danych (Dz.U. Nr 75, poz. 451 ze zm.) XI Wykaz skrótów ELU .................................... ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427) ESCA ................................. amerykańska ustawa z 24.1.2000 r. o podpisie elektronicznym EwidLU ............................. ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi- (Electronic Signature in Global and National Commerce Act) stych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) InformU ............................ ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmio- tów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) JIKR ................................... rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo- wych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i za- kresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) KC .................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK .................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP ................ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KonPodEPUR .................. rozp. Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2009 r. w sprawie try- bu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominaw- czym (Dz.U. Nr 226, poz. 1830) KP ...................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRSU ................................. ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst KSH ................................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KwPodElektrR .................. rozp. RM z 7.8.2002 r. w sprawie określenia warunków tech- nicznych i organizacyjnych dla kwalii kowanych podmiotów świadczących usługi certyi kacyjne, polityk certyi kacji dla kwalii kowanych certyi katów wydawanych przez te podmio- XII Wykaz skrótów ty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryi kacji podpisu elektronicznego (Dz.U. Nr 128, poz. 1094) KWU .............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) MinWSysTeleinfR ............ rozp. RM z 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań MLEC .............................. Model Law on Electronic Commerce – ustawa modelowa UN- dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766) CIRTAL z 16.12.1996 r. o handlu elektronicznym MLES ................................. ustawa modelowa UNCITRAL z 18–19.9.2000 r. o podpisie elektronicznym (UNCITRAL Model Law on Electronic Signa- tures with Guide to Enactment 2001, tł. M. Ossowska – http:// prawo.vagla.pl/i les/ustawa_modelowa_uncitral.pdf), zwana ustawą modelową o podpisie elektronicznym (Model Law on Electronic Signature) NarZasArchU ................... ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar- chiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.) NMatArchR ...................... rozp. MSWiA z 2.11.2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na któ- rych utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archi- wów (Dz.U. Nr 206, poz. 1519) OchrBDanU ..................... ustawa z 27.8.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) OchrDOsobU ................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OgłAktNU ........................ ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) OrdPod ............................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. PodElektrU ....................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PostDER ............................ rozp. MSWiA z 30.10.2006 r. w sprawie szczegółowego spo- sobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206, poz. 1518) PrAut ................................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- PrPostSA ........................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrTelekom......................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUSP ................................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) SejmReg ............................ Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992 r. (tekst jedn. M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 ze zm.) StrDER .............................. rozp. MSWiA z 30.10.2006 r. w sprawie niezbędnych elemen- tów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517) SwobDzGospU ................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej SysUbSpołU .................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ŚwUDrElektrU ................. ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) TofUE ................................ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. ToUE ................................. Traktat o Unii Europejskiej UETA ................................ amerykańska ustawa z 29.7.1999r. o handlu elektronicznym UmMiędzU ....................... ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. (Uniform Electronic Transaction Act) Nr 39, poz. 443 ze zm.) WnKRSR .......................... rozp. Ministra Sprawiedliwości z 20.12.2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów reje- strowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowe- go drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U. Nr 247, poz. 1813) WnPisEPUR ..................... rozp. Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektronicz- ną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U. Nr 226, poz. 1832) WzFormPostCywR .......... rozp. Ministra Sprawiedliwości z 29.5.2002 r. w sprawie okreś- lenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 80, poz. 728 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ZastRejU ........................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU ............................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZPO ................................... Zivilprozessordnung – niemiecki kodeks postępowania cywil- nego z 1877 r., obowiązujący od 1.10.1879 r., http://www.ge- setze-im-internet.de/zpo/ ZTPR ................................. rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Instytucje, organy, organizacje ABW ................................. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ARPA ................................. Advanced Research Project Agency BDTK ................................ Baza Danych Trybunału Konstytucyjnego BIP ..................................... Biuletyn Informacji Publicznej CBKE ................................. Centrum Badań Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego CBOSA .............................. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych CEIDG ......................... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo- darczej CEPiK ................................ Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CIKRS ............................... Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego CIKW ................................ Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych CIRZ .................................. Centralna Informacja Rejestru Zastawów CMS ................................... Case Management System DARPA ............................. Defense Advanced Research Projects Agency EDG ................................... Ewidencja Działalności Gospodarczej EIF ..................................... European Interoperability Framework EPDR ................................. europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń EPN ................................... europejskie postępowanie nakazowe EPT .................................... europejskie postępowania transgraniczne EPU .................................. elektroniczne postępowanie upominawcze e-PUAP ............................. Elektroniczna Platforma Udostępniania Usług Administracji Publicznej ERI ..................................... Europejskie Ramy Interoperacyjności ERV ................................... elektronischer Rechtsverkehr ETPCz ............................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości XV Wykaz skrótów EZD ................................... Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami ICANN .............................. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers IDA ................................... Interchange Data between Administrations IETF .................................. Internet Engineering Task Force IPN .................................... Instytut Pamięci Narodowej ISAP .................................. Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP JIK ...................................... Jednolita Instrukcja Kancelaryjna KEP .................................... Krajowa Ewidencja Podatników KESTiRP ........................... Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Reje- strów Publicznych KIG .................................... Krajowa Izba Gospodarcza KRI .................................... Krajowe Ramy Interoperacyjności KRK ................................... Krajowy Rejestr Karny KRRiT ............................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS .................................... Krajowy Rejestr Sądowy KRUS ................................. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KW .................................... księgi wieczyste MCOL ............................... Money Claim Online MIT ................................... Massachusetts Institute of Technology MSWiA ............................ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji NBP ................................... Narodowy Bank Polski NCC .................................. Narodowe Centrum Certyi kacji NIK .................................... Najwyższa Izba Kontroli NIP .................................... Numer Identyi kacji Podatkowej NKW ................................. Nowa Księga Wieczysta NSA .................................. Naczelny Sąd Administracyjny NSFNET............................ National Science Foundation Network NZA ................................... narodowy zasób archiwalny ODR .................................. Online Dispute Resolution ONZ .................................. Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nations Orga- nization) PCR ................................... postępowania cywilno-rejestrowe PESEL ................................ Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PIIiT .................................. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji PKB .................................... produkt krajowy brutto PKN ................................... Polski Komitet Normalizacji PN ...................................... Polska Norma PWK .................................. postępowanie wieczystoksięgowe RCL .................................... Rządowe Centrum Legislacji XVI Wykaz skrótów RFC ................................... Request for Comments RM ..................................... Rada Ministrów RZ ...................................... Rejestr Zastawów SA ...................................... Sąd Apelacyjny SECOQC ......................... Secure Communication Based on Quantum Cryptography SEP .................................... System Ewidencji Paszportowej SIS ...................................... System Informacyjny Sejmu (RP) SN ...................................... Sąd Najwyższy SPBIP................................. strona podmiotowa BIP TK ...................................... Trybunał Konstytucyjny TP S.A. .............................. Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna TS ....................................... Trybunał Stanu UE ...................................... Unia Europejska UKE ................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej UNCITRAL ...................... h e United Nations Commision on International Trade Law US ...................................... Urząd Skarbowy USC ................................... Urząd Stanu Cywilnego W3C .................................. World Wide Web Consortium webERV ............................ system web elektronischer Rechtsverkehr WKU ................................. Wojskowa Komenda Uzupełnień WPiA ................................. Wydział Prawa i Administracji WSA .................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny WTO ................................. World Trade Organization ZTP .................................... Zasady Techniki Prawodawczej ZUS .................................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma, publikatory AUWr ............................... Acta Universitatis Wratislaviensis CzPKiNP........................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .............................. Dziennik Urzędowy EA ...................................... Elektroniczna Administracja ETUI .................................. European Telecommunications Standards Institute GP ...................................... Gazeta Prawna IBT ..................................... Internetowa Baza Traktatowa KPP .................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. ................................... Monitor Polski MoP ................................... Monitor Prawniczy XVII Wykaz skrótów MoPod ............................... Monitor Podatkowy MSiG ................................. Monitor Sądowy i Gospodarczy OiK .................................... Organizacja i Kierowanie OMT .................................. Organizacja Metody Technika OSP ................................... Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ..................................... Palestra PB....................................... Prawo Bankowe PBP .................................... Polska Bibliograi a Prawnicza PiŻ ..................................... Prawo i Życie PNT ................................... Prawo Nowych Technologii PPH ................................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. ................................. Prawo Spółek Prok. i Pr. ......................... Prokuratura i Prawo PUG ................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. .................................. Radca Prawny RPEiS ................................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RSI ..................................... Rządowy System Informacji Rzeczp. .............................. Rzeczpospolita SC ....................................... Studia Cywilistyczne Sł. Prac. ............................. Służba Pracownicza SP-E ................................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST ....................................... Samorząd Terytorialny TPP .................................... Transformacje Prawa Prywatnego WPP .................................. Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNAE ................................ Zeszyty Naukowe Akademii Ekumenicznej ZNUJ ................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Skróty własne BPE .................................... bezpieczny podpis elektroniczny CRW .................................. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicz- nych DE ...................................... dokument elektroniczny DSS .................................... Decision Support System EAS .................................... elektroniczne akta sprawy EMC .................................. Elektroniczne Maszyny Cyfrowe ENI ................................... elektroniczny nośnik informacji eOAP ................................. elektroniczne ogłaszanie aktów prawnych EOD .................................. elektroniczny obieg dokumentów XVIII Wykaz skrótów EOP ................................... elektroniczny obrót prawny EPO ................................... elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji EPW .................................. elektroniczne potwierdzenie wniesienia korespondnecji ERP ................................... Enterprise Resource Planning ESP ..................................... elektroniczna skrzynka podawcza GSM ................................. Global System for Mobile ICR ................................... Intelligent Character Recognition IND .................................... informatyczny nośnik danych JRWA ................................. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt KPE .................................... kwalii kowany podpis elektroniczny ST ....................................... system teleinformatyczny STEPU .............................. system teleinformatyczny elektronicznego postępowania upo- minawczego STP .................................... system teleinformatyczny prawa ŚKE ................................... środki komunikacji elektronicznej TOP ................................... tradycyjny obrót prawny UPO ................................... urzędowe poświadczenie odbioru UPP ................................... urzędowe poświadczenie przedłożenia 5. Terminy techniczne AIS ..................................... Artii cial Intelligence System ASCII................................. American Standard Code for Information Interchange BPM .................................. Business Processing Management BRM ................................. Business Rules Management CC ...................................... cloud computing CD ..................................... Compact Disc CGI ................................... Common Gateway Interface CPR ................................... Common-Pool Resources CRM ................................. Customer Relationship Management CTI .................................... cyfrowe techniki informacyjne DRM .................................. Digital Rights Management DVD .................................. Digital Versatile Disk e2e ...................................... end to end EDI ................................... Electronic Data Interchange EMS .................................. Enhanced Message Service ERP ................................... Enterprise Resource Planning FTP ................................... File Transfer Protocol GII ..................................... Global Information Infrastructure XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka prawnicza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: