Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 007832 11008654 na godz. na dobę w sumie
Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 222
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7864-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego.  Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy elektronicznej czynności organów, a także projektowane zmiany w zakresie czynności pomocniczych i władczych.

W szczególności analizowane jest w niej zagadnienie nowego oblicza prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji, a także różnorakiego sposobu postrzegania owych przemian.

Ponadto czytelnik ma możliwość zapoznania się z takimi zagadnieniami jak:

Poza walorami stricte poznawczymi, prezentuje wymiar praktyczny, ukazując wpływ informatyzacji na zawody m.in.: radcy prawnego, komornika, a także innych praktyków zawodów prawniczych, którzy nieuchronnie staną przed obliczem postępujących zmian w dziedzinie informatyzacji postępowania cywilnego, a projekt ustawy zmieniającej Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego jest następnym etapem zwiększenia jego efektywności.

Kolejnym zagadnieniem szeroko omówionym w publikacji jest wpływ wspomnianej informatyzacji na postępowanie egzekucyjne i możliwe kierunki tych zmian. Nowe przepisy w założeniu mają przyczynić się do wymiernych oszczędności w sądownictwie i poprawienia  efektywność pracy sądów, a także jak udowadniają to autorzy mają zwiększyć dostęp do sądu.

Autorzy formułują szereg wniosków de lege lata i de lege ferenda dotyczących podejmowanej problematyki.

„Technologie informatyczne stanowią naturalne narzędzie usprawnienia działalności sądów w niewyobrażalnej dotąd skali zarówno w sferze szybkości postępowania, jak i jego jakości. Powstaje jedynie pytanie, w jakim tempie i przy jakich przeszkodach technicznych, organizacyjnych i mentalnych, uda się wdrożyć jak najszerzej rozwiązania wykorzystujące ogromne zasoby możliwości tkwiących w procesie informatyzacji”.

prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Informatyzacja postępowanIa cywIlnego teorIa I praktyka redaktorzy Kinga Flaga-gieruszyńsKa JaCeK gołaCzyńsKi Dariusz szosteK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA Redaktorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska Jacek Gołaczyński Dariusz Szostek Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Roman Zdybel FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO Hanna Frąckowiak POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE www.ksiegarnia.beck.pl INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TEORIA I PRAKTYKA Redaktorzy KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA JACEK GOŁACZYŃSKI DARIUSZ SZOSTEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: prof SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska Publikacja dofinansowana przez Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska oraz Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „IUS ET RATIO” © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7863-3 ISBN e-book 978-83-255-7864-0 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz Autorów ......................................................................................................... Wykaz skrótów ........................................................................................................... Rozdział I. Nowe oblicze prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji – prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska ...................... § 1. Wstęp ............................................................................................................... § 2. Przemiany prawa wywołane stosowaniem narzędzi informatycznych na przykładzie prawa cywilnego procesowego ......................................... § 3. Informatyzacja a jakość i dostęp do informacji prawnej ........................ § 4. Wnioski ............................................................................................................ Rozdział II. Elektroniczne czynności sądowe – perspektywy rozwoju – prof. UŁ i UJ dr hab. Sławomir Cieślak ............................................................ § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Sposoby regulacji formy elektronicznej czynności organów .................. § 3. Zmiany dotyczące formy czynności pomocniczych organów postępowania dokonane mocą nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. .............. I. Uwagi wstępne...................................................................................... II. Doręczenie elektroniczne ................................................................... III. Uproszczone wezwanie na posiedzenie............................................ IV. Posiedzenie jawne przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość ( tele - rozprawa, rozprawa na odległość) ........................................... V. Wysłuchanie strony postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego .......................... VI. Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości ......................... § 4. Zmiany dotyczące formy czynności władczych dokonane mocą nowelizacji KPC z 10.7.2015 r. ...................................................................... I. Utrwalenie wyroku w systemie teleinformatycznym .................... II. Czynności decyzyjne w postępowaniu klauzulowym ................... III. Czynności władcze organów egzekucyjnych w egzekucji z ruchomości ......................................................................................... IV. Czynności władcze organów egzekucyjnych w egzekucji z rachunków bankowych .................................................................... IX XI XV 1 1 2 6 9 13 13 16 18 18 19 21 22 23 23 23 23 25 25 26 V Spis treści § 5. Wpływ proponowanych zmian na poziom formalizmu procesowego oraz realizację zasady bezpośredniości w postępowaniu cywilnym ..... Rozdział III. Elektroniczne czynności procesowe de lege lata i de lege ferenda – dr Anna Kościółek ................................................................. § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Pojęcie elektronicznych czynności procesowych ..................................... § 3. Elektroniczne czynności procesowe w świetle obowiązującej regulacji procesowej ....................................................................................................... § 4. Elektroniczne czynności procesowe w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego ................................................................................................... § 5. Elektroniczne czynności procesowe – de lege ferenda ............................. I. Elektroniczne pisma procesowe ....................................................... II. Elektroniczne doręczenia ................................................................... III. Elektroniczne czynności dowodowe ................................................. IV. Inne obszary informatyzacji czynności procesowych ................... § 6. Wnioski końcowe ........................................................................................... Rozdział IV. Elektroniczne biuro podawcze – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Elektroniczne postępowania upominawcze jako wzorzec informatyzacji postępowania cywilnego ................................................... § 3. Elektroniczne biuro podawcze ..................................................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział V. Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym – wnioski de lege lata i de lege ferenda – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek Rozdział VI. Protokół elektroniczny – osiągnięte rezultaty i postulaty de lege ferenda – SSO Grzegorz Karaś ................................................................ § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 2. Cele wprowadzenia rejestracji rozpraw i obecny zakres ich realizacji .... I. Uwagi ogólne ......................................................................................... II. Osiągnięte cele i rezultaty .................................................................... 1. Usprawnienie postępowania sądowego ........................................ 2. Skrócenie czasu trwania posiedzeń sądowych ............................ 3. Pełne urzeczywistnienie jawności i przejrzystości postępowania sądowego ................................................................. 4. Wprowadzenie nowoczesnego narzędzia kontroli instancyjnej . 5. Obniżenie kosztów postępowania sądowego .............................. 6. Ułatwienie dostępu do zapisu z posiedzeń jawnych ................... 7. Unowocześnienie wymiaru sprawiedliwości ............................... 8. Podniesienie poziomu kultury prowadzenia procesu ................ § 3. Stan wdrożenia technicznego systemu rejestracji rozpraw w Polsce .... VI 26 29 29 30 32 36 38 38 40 42 43 45 47 47 47 52 59 61 71 71 73 73 73 74 74 74 75 75 75 77 77 77 Spis treści § 4. Jakie rozwiązania i jakie usługi w zakresie stosowania e-protokołu mogą zostać wprowadzone w przyszłości ................................................. I. Uwagi ogólne ....................................................................................... II. Możliwe kierunki rozwoju systemu rejestracji ............................... 1. Wprowadzenie automatycznej transkrypcji zapisu przebiegu posiedzenia jawnego .................................................... 2. Udostępnienie nagrania audio-wideo online za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wraz z wdrożeniem jego nowych funkcjonalności ............................ 3. Wprowadzenie i upowszechnienie wideokonferencji oraz rozprawy odmiejscowionej ........................................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................... Rozdział VII. Możliwości wykorzystania protokołu elektronicznego i środków komunikacji na odległość na potrzeby postępowania dowodowego w sprawach cywilnych – dr Aleksandra Klich .......................... § 1. Wstęp ............................................................................................................... § 2. E-protokół a zasada bezpośredniości ........................................................ § 3. E-protokół a zeznania świadków i stron postępowania .......................... § 4. E-protokół a opinia biegłego ....................................................................... § 5. Wnioski ........................................................................................................... Rozdział VIII. Transkrypcja protokołów elektronicznych i ustnych uzasadnień – dr Anna Zalesińska ....................................................................... § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Pojęcie transkrypcji ...................................................................................... § 3. Sposób sporządzania transkrypcji protokołów elektronicznych ........... I. Podstawy prawne ................................................................................. II. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie transkrypcji ................... III. Standardy transkrypcyjne .................................................................. IV. Systemy wspomagające proces ręcznej transkrypcji ...................... § 4. Transkrypcja tzw. ustnych uzasadnień ...................................................... Rozdział IX. Elektroniczne postępowanie upominawcze – dr Łukasz Goździaszek ....................................................................................... § 1. Ocena e-sądu ................................................................................................... § 2. Sprawy proste .................................................................................................. § 3. Powództwa masowe ....................................................................................... § 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze a inne postępowania sądowe § 5. Rozwój elektronicznego postępowania upominawczego .......................... Rozdział X. Weryfikacja danych zawartych w rejestrach publicznych w postępowaniu cywilnym – dr Sylwia Kotecka ................................................ § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Wykorzystanie rejestrów publicznych przez sądy powszechne ............ 79 79 79 80 81 82 84 85 85 87 90 92 94 97 97 97 99 99 101 104 105 107 109 109 112 115 116 118 121 121 123 VII Spis treści I. Wykorzystanie rejestrów publicznych w postępowaniu o wpis do księgi wieczystej.............................................................................. II. Wykorzystanie rejestrów publicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym .......................................................... III. Wykorzystanie rejestrów publicznych w cywilnym postępowaniu ogólnym ....................................................................... IV. Wykorzystanie rejestrów publicznych w postępowaniu rejestrowym .......................................................................................... § 3. Podsumowanie .............................................................................................. Rozdział XI. Informatyzacja postępowania cywilnego z perspektywy radcy prawnego i adwokata – r.pr. Stefan Mazurkiewicz ........................................... Rozdział XII. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego – dr Marcin Uliasz ................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Pozorna informatyzacja postępowania egzekucyjnego w aktualnym stanie prawnym ............................................................................................... I. Elektroniczne czynności procesowe w postępowaniu egzekucyjnym ....................................................................................... § 3. Czynności organów procesowych ................................................................ § 4. Wady i zalety aktualnego stanu informatyzacji postępowania egzekucyjnego ................................................................................................ § 5. Perspektywy informatyzacji postępowania egzekucyjnego ..................... I. Założenia informatyzacji egzekucji sądowej ..................................... II. „Elektroniczne biuro podawcze komornika” .................................... III. Elektroniczna licytacja ruchomości ................................................... IV. Elektronizacja zajęć niektórych wierzytelności ................................ V. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe ............................. VI. Dalsza informatyzacja postępowania egzekucyjnego ...................... § 6. Podsumowanie ................................................................................................ Rozdział XIII. Wybrane kierunki zmian w postępowaniu egzekucyjnym – dr Joanna Studzińska ........................................................................................... § 1. Wprowadzenie ................................................................................................ § 2. Założenia w zakresie egzekucyjnego postępowania cywilnego ................ § 3. Wybrane elementy informatyzacji postępowania egzekucyjnego ............ § 4. Wnioski ............................................................................................................ Rozdział XIV. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego z perspektywy komornika sądowego – mgr Krzysztof Robert Wisłocki .................................... § 1. Zagadnienia wstępne ..................................................................................... § 2. Komputeryzacja i informatyzacja kancelarii komorniczej ........................ § 3. Podsumowanie ................................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................................... VIII 123 129 131 135 136 141 149 149 149 149 152 155 156 156 158 161 164 164 166 167 169 169 170 184 186 189 189 191 198 199 Przedmowa Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności postępowania cywilnego jest procesem dynamicznym. Co szczególnie ważne, proces ten przestaje mieć charakter wyspowy, odnoszący się jedynie do wybiórczo określonych typów postępowań i czynno- ści sądowych, a zaczyna nabierać charakteru kompleksowego i wszechstronnego mode- lu rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych oraz wykonywania sądowych tytułów wykonawczych. Nowy model prawa cywilnego procesowego, w którym szczególną rolę odgrywa efek- tywne wykorzystywanie systemów teleinformatycznych oraz środków komunikowania się na odległość dla zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, a także poszerze- nia dostępności informacji o prawie i orzecznictwie, stanowi konsekwencję procesu in- formatyzacji obecnego we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego. Oddajemy do rąk Czytelników zbiór opracowań przygotowanych przez znakomitych znawców teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektronicznego mo- delu postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego, które stanowią interesujący obraz obecnej i przyszłej konstrukcji e-wymiaru sprawiedliwości. Wielu spośród Autorów bra- ło bezpośredni udział w tworzeniu i wdrażaniu omawianych rozwiązań prawnych i tech- nicznych. W przygotowanych artykułach szczególną uwagę poświęcono nowym rozwią- zaniom i zasadniczym problemom w zakresie interpretacji i stosowania prawa cywilnego procesowego, nieustannie się zmieniającego pod wpływem przemian technicznych i organizacyjnych, których skutkiem jest coraz powszechniejsza elektronizacja czynności procesowych i sądowych oraz rejestrów sądowych. Z pewnością przedstawione w tym zbiorze opracowania będą stanowić ciekawy aspekt dyskusji co do przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i innych usług pu- blicznych świadczonych przez sądy powszechne, przede wszystkim w kontekście wdraża- nia nowych rozwiązań informatycznych. Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne należą się Instytutowi Przed- siębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie w Mierzynie. Redaktorzy IX Wykaz Autorów dr hab. Sławomir Cieślak prof. UŁ i UJ – adwokat, profesor nadzwyczajny w Kate- drze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA Uni- wersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil- nego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek zarządu Towarzystwa Naukowego Proce- sualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Autor licznych publikacji naukowych z za- kresu prawa procesowego cywilnego. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. USz – radca prawny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, arbiter stałych sądów polubownych. Zajmuje się problematyką postępowania cywilnego, postępowa- nia upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także alternatywnych metod rozwiązywa- nia sporów cywilnych. Jest współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie postępowania dowodowego w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i re- strukturyzacyjnego, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – profesor w Zakładzie Prawa Cywilnego i Pry- watnego Międzynarodowego, a także Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Zaangażowany w informatyzację są- downictwa jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji sadownictwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego. dr Łukasz Goździaszek – adwokat, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendysta w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowanym ze środków Unii Europej- skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był członkiem Zespołu Problemo- wego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Autor monografii „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. XI Wykaz Autorów SSO Grzegorz Karaś – Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dzie- dzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmu- je się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział we wdrażaniu no- woczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów in- formatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Członek komitetów sterujących projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości: E-protokół, Elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny (EBTE), Elek- troniczne Potwierdzenie Odbioru przesyłek sądowych (EPO). Ekspert komisji sejmo- wych w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. dr Aleksandra Klich – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwer- sytetu Szczecińskiego, absolwentka l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbon- ne, arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Trener i ekspert Funda- cji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jest współpracownikiem Centrum Badań Pro- blemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w zakresie postępowania dowodowego w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego. dr Anna Kościółek – adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka blisko pięćdziesięciu opracowań nauko- wych z zakresu postępowania cywilnego, wśród których istotną część zajmują liczne opracowania poświęcone problematyce informatyzacji postępowania cywilnego.  Do- robek naukowy w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu cywilnym obejmuje w szczególności pierwsze monograficzne opraco- wanie problematyki elektronicznych czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, jak również blisko dwadzieścia artykułów publikowanych w uznanych perio- dykach prawniczych o zasięgu ogólnopolskim. dr Sylwia Kotecka – główny specjalista ds. legislacyjno-prawnych Sądu Apelacyjne- go we Wrocławiu, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracow- nik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wspomagający Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Specjalizuje się w praw- nych aspektach informatyzacji podmiotów publicznych, zwłaszcza sądów prowadzących postępowanie cywilne. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu. Stefan Mazurkiewicz – radca prawny, partner w Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyń- ski Mazuro – Adwokaci i Radcowie Prawni, Spółka partnerska, wieloletni pracownik XII Wykaz Autorów naukowy Katedr: Prawa Cywilnego i Handlowego oraz Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególno- ści w kontraktach handlowych, a także prawie własności intelektualnej i prawie mediów. Prowadzi obsługę przedsiębiorców, w tym także podmiotów realizujących umowy w sek- torze zamówień publicznych. Aktywnie działa w obszarze organizacji pozarządowych prowadząc na ich rzecz doradztwo prawne. Ukończył Akademię Trenera (posiada certy- fikat do prowadzenia szkoleń) oraz Szkołę Liderów w Warszawie, umożliwiającą prowa- dzenie zajęć metodą tutoringu. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu pra- wa wspólnotowego oraz uczestnikiem wielu szkoleń. dr Joanna Studzińska – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, asystent sędziego w Izie Cywilnej Sądu Najwyż- szego. Od 2010 r. członek Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, autorka publi- kacji z zakresu postępowania cywilnego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. dr hab. Dariusz Szostek prof. UO – radca prawny, profesor nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komi- sji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. Uczestnik licznych kon- ferencji naukowych, prac legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, autor szkoleń prawniczych. dr Marcin Uliasz – Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie delegowa- ny do Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Legislacyjny), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor „Komentarza do postępowania cywilnego” oraz innych publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Krzysztof Robert Wisłocki – absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego, aplikację są- dową ukończył w 2003 r. w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od lutego 2006 r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Członek Rady Izby Komorniczej w Szcze- cinie. Od 2013 r. Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie. dr Anna Zalesińska – radca prawny, pracownik Centrum Kompetencji i Informa- tyzacji Sądownictwa (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu), współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nowych tech- nologii, w tym w szczególności z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPC ��������������������������������������� Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4�11�1950 r� (Dz�U� z 1993 r� Nr 61, poz� 284) KC �������������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (t�j� Dz�U� z 2014 r� poz� 121 ze zm�) KomEgzU �������������������������������� ustawa z 29�8�1997 r� o komornikach sądowych i egzekucji (t�j� Dz�U� z 2015 r� poz� 790 ze zm�) KPA ����������������������������������������� ustawa z 14�6�1960 r� – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t�j� Dz�U� z 2016 r� poz� 23 ze zm�) KPC ����������������������������������������� ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (t�j� Dz�U� z 2014 r� poz� 101 ze zm�) KPK ����������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz�U� Nr 89, poz� 555 ze zm�) KPW ���������������������������������������� ustawa z 24�8�2001 r� – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t�j� Dz�U� z 2013 r� poz� 395 ze zm�) RegUrzSPow2007 ������������������ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23�2�2007 r� – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t�j� Dz�U� z 2014 r� poz� 259) RegUrzSPow2015 ������������������ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23�12�2015 r� – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz�U� z 2015 r� poz� 2316) Rozporządzenie eIDAS ��������� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr  910/2014 z 23�7�2014 r� w sprawie identyfikacji elek- tronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz�Urz� UE L Nr 257, s� 73) 2. Publikatory i czasopisma CBKE ��������������������������������������� Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Dz�U� ���������������������������������������� Dziennik Ustaw Dz�Urz� ������������������������������������ Dziennik Urzędowy MoP ����������������������������������������� Monitor Prawniczy OSA ����������������������������������������� Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSNC �������������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Cywilna XV Wykaz skrótów OSNCP .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OTK-A .................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A PGP ......................................... Poradnik Gazety Prawnej PiP ........................................... Państwo i Prawo PPE .......................................... Przegląd Prawa Egzekucyjnego PS ............................................. Przegląd Sądowy 3. Organy i instytucje KRS .......................................... Krajowy Rejestr Sądowy NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny PE ............................................. Parlament Europejski SN ............................................ Sąd Najwyższy SO ............................................ Sąd Okręgowy SP ............................................. Skarb (-u) Państwa TK ............................................ Trybunał Konstytucyjny UKE ......................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej 4. Inne skróty art. ............................................ artykuł e-puap ..................................... elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej EPO ......................................... Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru EPU ......................................... Elektroniczne Postępowanie Upominawcze in. ............................................. inny (-a, -e) itp. ............................................ i tym podobne m.in. ........................................ między innymi n. .............................................. następny (-a, -e) Nb ............................................ numer brzegowy niepubl. ................................... niepublikowany (-a, -e) np. ............................................. na przykład Nr ............................................. numer OKZT ...................................... osoba kierująca czynnościami związanymi z transkrypcją orz. ........................................... orzeczenie pkt ............................................ punkt post. ......................................... postanowienie poz. .......................................... pozycja r. ............................................... rok rozp. ......................................... rozporządzenie XVI Wykaz skrótów RP �������������������������������������������� Rzeczpospolita Polska s� ����������������������������������������������� strona SP ��������������������������������������������� Skarb(-u) Państwa t� ����������������������������������������������� tom t�j� ��������������������������������������������� tekst jednolity uchw� ��������������������������������������� uchwała ust� ������������������������������������������� ustęp w zw� ���������������������������������������� w związku ww� ������������������������������������������� wyżej wymienione wyr� ������������������������������������������ wyrok ze zm� �������������������������������������� ze zmianami zd� �������������������������������������������� zdanie zob� ������������������������������������������ zobacz XVII Rozdział I. Nowe oblicze prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska § 1. Wstęp Informatyzacja jest nieodłącznym elementem kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się przygotowa- niem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, jest skompute- ryzowane i wykorzystuje usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego prze- twarzania informacji1. Podstawowym wymaganiem, które musi być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana, no- woczesna infrastruktura teleinformatyczna, która swoim zasięgiem obejmu- je wszystkich obywateli oraz dostępne dla wszystkich, szerokie zasoby infor- macyjne. Społeczeństwo informacyjne nie tylko posiada rozbudowane środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworze- nia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania dla większości społe- czeństwa. Równie ważna jest powszechna edukacja społeczeństwa w kierunku jego dalszego rozwoju, tak aby wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możli- wości, jakie daje m.in. informatyzacja i dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu2. Tym samym rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje nie- uchronną konieczność stworzenia przez organy państwa efektywnego dostępu do odpowiednich zasobów informacji, a także zaproponowania właściwej palety usług publicznych udzielanych w systemie teleinformatycznym. 1 I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 1994, za: J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne- geneza_i_definicje.pdf (dostęp: 23.5.2015 r.), s. 1. 2 A. Kucharz, Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_ pdf_04/i-1056.pdf (dostęp: 23.5.2015 r.), s. 4. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: