Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00197 004218 18669397 na godz. na dobę w sumie
Inkscape. Ćwiczenia praktyczne - książka
Inkscape. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1902-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości darmowego oprogramowania Inkscape i twórz wspaniałą grafikę

Inkscape jest wolnym oprogramowaniem, służącym do tworzenia i przechowywania grafiki wektorowej. Stały rozwój zapewnia mu wielka społeczność użytkowników. Oprócz obrazów wektorowych importuje i wyświetla obrazy w postaci bitmapy. Podlegają one takim samym przekształceniom, jak pozostałe elementy rysunku. Macierzystym formatem zapisu plików w tym programie jest SVG -- oparty o język XML sposób opisu dwuwymiarowej grafiki wektorowej oraz graficznych aplikacji XML. Najnowsze wersje Inkscape oferują różnorodne narzędzia i funkcje, pozwalające na proste oraz profesjonalne tworzenie grafiki. Zaletą tego programu jest także zbiór plansz efektami, które można uzyskać przy jego użyciu. Plansze te zaopatrzone są w opisy przedstawiające zalecany sposób działania.

Książka 'Inkscape. Ćwiczenia praktyczne' zawiera zestaw szczegółowych instrukcji i ćwiczeń. Dzięki nim poznasz ten program od podstaw i nauczysz się tworzyć grafikę opartą o rysunek wektorowy, czyli niezależny od rozdzielczości opis obiektów umieszczonych na obrazie. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się, jak nawigować wewnątrz dokumentu i posługiwać się narzędziem Kaligrafia, na czym polega transformacja obiektów, a także jak pracować z tekstem, aby uzyskać ciekawe efekty. Poznasz wszystkie niezbędne do efektywnej pracy skróty klawiaturowe. W oparciu o tę wiedzę będziesz mógł sprawnie tworzyć oryginalną grafikę z myślą o ulotkach reklamowych, plakatach, ilustracjach oraz innych materiałach wizualnych.

Ciesz się swoją kreatywnością -- pracuj w niezwykłym programie Inkscape!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inkscape. Æwiczenia praktyczne Autor: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 978-83-246-1902-3 Format: A5, stron: 136 Poznaj mo¿liwoœci darmowego oprogramowania Inkscape i twórz wspania³¹ grafikê Inkscape jest wolnym oprogramowaniem, s³u¿¹cym do tworzenia i przechowywania grafiki wektorowej. Sta³y rozwój zapewnia mu wielka spo³ecznoœæ u¿ytkowników. Oprócz obrazów wektorowych importuje i wyœwietla obrazy w postaci bitmapy. Podlegaj¹ one takim samym przekszta³ceniom, jak pozosta³e elementy rysunku. Macierzystym formatem zapisu plików w tym programie jest SVG — oparty o jêzyk XML sposób opisu dwuwymiarowej grafiki wektorowej oraz graficznych aplikacji XML. Najnowsze wersje Inkscape oferuj¹ ró¿norodne narzêdzia i funkcje, pozwalaj¹ce na proste oraz profesjonalne tworzenie grafiki. Zalet¹ tego programu jest tak¿e zbiór plansz efektami, które mo¿na uzyskaæ przy jego u¿yciu. Plansze te zaopatrzone s¹ w opisy przedstawiaj¹ce zalecany sposób dzia³ania. Ksi¹¿ka „Inkscape. Æwiczenia praktyczne” zawiera zestaw szczegó³owych instrukcji i æwiczeñ. Dziêki nim poznasz ten program od podstaw i nauczysz siê tworzyæ grafikê opart¹ o rysunek wektorowy, czyli niezale¿ny od rozdzielczoœci opis obiektów umieszczonych na obrazie. Korzystaj¹c z tego podrêcznika, dowiesz siê, jak nawigowaæ wewn¹trz dokumentu i pos³ugiwaæ siê narzêdziem Kaligrafia, na czym polega transformacja obiektów, a tak¿e jak pracowaæ z tekstem, aby uzyskaæ ciekawe efekty. Poznasz wszystkie niezbêdne do efektywnej pracy skróty klawiaturowe. W oparciu o tê wiedzê bêdziesz móg³ sprawnie tworzyæ oryginaln¹ grafikê z myœl¹ o ulotkach reklamowych, plakatach, ilustracjach oraz innych materia³ach wizualnych. • Podstawowe informacje dotycz¹ce obs³ugi programu • Nawigacja wewn¹trz dokumentu • Transformacja obiektów • Rysowanie • Wektoryzacja i kaligrafia • Polecenia i skróty klawiaturowe • Okna dialogowe • Warstwy, obiekty i wskaŸniki • Projekty Ciesz siê swoj¹ kreatywnoœci¹ — pracuj w niezwyk³ym programie Inkscape! Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy obsługi programu Otwieranie i zamykanie pliku Tworzenie nowego pliku Zapisywanie pliku Nawigacja wewnątrz dokumentu Korzystanie z pomocy Zaznaczanie Rysowanie Transformacja obiektów Rozdział 2. Rysowanie Rozdział 3. Kolor Rozdział 4. Tekst Rozdział 5. Wektoryzacja i kaligrafia Narzędzie Kaligrafia Rozdział 6. Proste projekty Dodatek A Polecenia i skróty klawiaturowe 5 9 10 13 15 18 21 24 29 33 39 57 81 101 104 109 125 3 Kolor W tym rozdziale dowiesz się więcej na temat zastosowania kolorów w programie Inkscape. Poznasz znajdującą się w dol- nej części okna programu paletę kolorów i dowiesz się, jak za pomocą tej palety nakładać kolory obrysu i wypełnienia na zaznaczone obiekty. W kolejnym ćwiczeniu zapoznasz się z narzędziem Kro- plomierz, które pozwala na przenoszenie kolorów z jednego obiektu na drugi. Ć W I C Z E N I E 3.1 Definiowanie koloru wypełnienia i obrysu 1. Z palety narzędzi wybierz narzędzie Tekst, kliknij w obrębie rysunku i wpisz dowolny tekst. 2. Z palety narzędzi wybierz narzędzie Gwiazda, a następnie kliknij w dowolnym miejscu rysunku i narysuj obiekt dowolnych rozmiarów za pomocą tego narzędzia (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Obiekt posłuży nam jako przykład zastosowania atrybutów koloru i obrysu 58 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3. Za pomocą tego samego narzędzia narysuj jeszcze kilka innych obiektów w innych miejscach rysunku. 4. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Wskaźnik i zaznacz jeden z narysowanych obiektów. 5. Wybierz z menu polecenie Obiekt/Wypełnienie i kontur, a pojawi się paleta Wypełnienie i kontur. 6. Przejdź na zakładkę Wypełnienie i kliknij przycisk Jednolity kolor, a następnie kliknij kolor wypełnienia na Palecie kolorów znajdującej się w dolnej części okna programu. 7. Następnie przejdź na zakładkę Kontur i kliknij przycisk Jednolity kolor, a następnie kliknij na Palecie kolorów, aby wybrać kolor, którym ma być obrysowana krawędź obiektu. 8. Przejdź na zakładkę Styl konturu (rysunek 3.2) i wybierz grubość obrysu (rysunek 3.3). Rysunek 3.2. Zakładka Styl konturu palety Wypełnienie i kontur 9. Następnie z listy rozwijanej Styl kresek możesz wybrać jeden z dostępnych rodzajów linii (rysunek 3.4). Rozdział 3. • Kolor 59 Rysunek 3.3. Narysowana gwiazda jest wypełniona kolorem złotym, a jej krawędź ma kolor brązowy Rysunek 3.4. Lista rozwijana Styl kresek zawiera bogatą listę kresek, których możesz użyć jako konturu obiektu 60 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 10. Ponieważ chcemy, aby wszystkie gwiazdki na rysunku wyglądały tak samo, musimy skopiować atrybuty pierwszej gwiazdki na pozostałe gwiazdki znajdujące się na rysunku. W tym celu wybierz narzędzie Wskaźnik i wybierz jedną z gwiazdek, która nie została jeszcze pokolorowana. 11. Wciśnij klawisz Shift i zaznacz pozostałe gwiazdki, którym nadasz te same atrybuty (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Przytrzymując klawisz Shift, możesz zaznaczyć kilka obiektów, którym nadasz te same atrybuty 12. Z palety narzędzi wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij wcześniej pomalowaną gwiazdkę. Spowoduje to, że wszystkie niepomalowane gwiazdy przejmą jej kolor (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Za pomocą narzędzia Kroplomierz wszystkim obiektom nadane zostały te same atrybuty Rozdział 3. • Kolor 61 Ć W I C Z E N I E 3.2 Korzystanie z panelu Wypełnienie i kontur Większość funkcji w programie Inkscape jest dostępna za pośrednic- twem paneli i okien dialogowych. Jednym z nich jest panel Wypeł- nienie i kontur, który można wywołać za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+F. Panel jest podzielony na trzy zakładki: Wypełnienie, Kontur i Styl konturu. Zakładka Wypełnienie pozwala definiować kolor wypełnienia wybranego obiektu. Korzystając z przycisków znajdują- cych się w górnej części zakładki, możesz określić rodzaj wypełnienia jako Jednolity kolor, Gradient liniowy lub Gradient radialny. Jeśli wy- bierzesz wypełnienie w formie jednolitego koloru, masz do dyspozycji kilka trybów definiowania kolorów, na przykład RGB, CMYK, HSL oraz Koło. Za najwygodniejszy można uznać Koło, w którym obrót trójkąta wewnątrz okręgu kolorów pozwala na wybór barwy (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Po wybraniu zakładki Koło możesz wybierać kolor wypełnienia za pomocą trójkąta obracającego się wewnątrz koła barw Za każdym razem, gdy zaznaczysz obiekt, selektor kolorów jest aktu- alizowany, aby wyświetlić kolor aktualnie wybranego obiektu. Jeśli zaznaczonych jest kilka obiektów, selektor kolorów wyświetla uśred- niony kolor wybranych obiektów. 1. Narysuj elipsę i wybierz kolor wypełnienia, korzystając z paska kolorów znajdującego się w dolnej części okna programu (rysunek 3.8). 62 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.8. Pojedyncza elipsa z wybranym kolorem wypełnienia i konturu 2. Zaznacz narysowaną elipsę i skopiuj ją, a następnie wklej kilka razy. Zmień kolor każdego z obiektów, zaznaczając kolejno każdy z nich i wybierając dla każdego inny kolor na panelu Wypełnienie i kontur (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Elipsa została skopiowana i wklejona wielokrotnie, a następnie zmodyfikowany został kolor każdego z obiektów osobno 3. W następnym kroku ustaw ten sam kolor wypełnienia dla wszystkich obiektów i zmień kolor obrysu każdego z nich (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Wszystkie obiekty mają teraz ten sam kolor wypełnenia, ale różne kolory obrysów 4. Przejdź na zakładkę Styl konturu i zmień styl konturu dla poszczególnych obiektów (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Dla każdego z obiektów zmeniony został styl konturu Rozdział 3. • Kolor 63 5. Wróć na zakładkę Wypełnienie i zmień dla każdego z obiektów wypełnienie na wypełnienie gradientowe (rysunek 3.12). Zwróć uwagę, że jeśli przełączasz się z wypełnienia jednolitym kolorem na wypełnienie gradientowe, program używa pierwotnego koloru na utworzenie gradientu użytego do wypełnienia obiektu. Rysunek 3.12. Poszczególne elipsy zostały wypełnione gradientem Ć W I C Z E N I E 3.3 Definiowanie wypełnienia gradientowego W tym ćwiczeniu ponownie wrócimy do wypełnień gradientowych, ale tym razem zapoznamy się z ich bardziej szczegółowymi opcjami. 1. Narysuj obiekt, do którego będziemy stosować wypełnienie gradientowe (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. W tym ćwiczeniu nałożymy na jabłko zamiast koloru wypełnienie gradientowe 2. Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz ścieżkę tworzącą jabłko. 3. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+F, aby wywołać paletę Wypełnienie i kontur, i przejdź na zakładkę Wypełnienie. Kliknij przycisk Gradient liniowy znajdujący się w górnej części palety (rysunek 3.14). 64 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.14. Przycisk Gradient liniowy znajduje się na palecie Wypełnienie i kontur 4. Kliknij przycisk Edytuj, aby wywołać okno dialogowe Edytor gradientu (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Okno dialogowe Edytor gradientu 5. Klikając wewnątrz trójkąta koloru, możesz dowolnie modyfikować kolor początkowy gradientu. 6. Aby dokładnie zdefiniować kolor, w sekcji Kolor w punkcie przejdź na zakładkę RGB, HSL lub CMYK i wprowadź wartości w odpowiednich polach (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. W sekcji Kolor w punkcie możesz przełączyć się na zakładkę RGB, aby podać dokładne wartości dla koloru początkowego gradientu Rozdział 3. • Kolor 65 7. Kliknij przycisk Dodaj punkt, aby wprowadzić kolejny kolor do gradientu. 8. Na pasku Przesunięcie wybierz odległość nowego punktu od punktu początkowego gradientu. Na przykład wybranie wartości 0,50 spowoduje, że nowy punkt zostanie umieszczony dokładnie w połowie gradientu. 9. Zdefiniuj kolor dla nowo dodanego punktu gradientu i zamknij okno dialogowe Edytor gradientu. Rysunek został wypełniony zdefiniowanym przez Ciebie gradientem (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Rysunek jabłka został wypełniony zdefiniowanym przez użytkownika gradientem Ć W I C Z E N I E 3.4 Wypełnianie obiektu deseniem W poprzednich ćwiczeniach dowiedziałeś się, jak narysowany obiekt wypełnić jednolitym kolorem lub gradientem, ale istnieje również możliwość wypełnienia obiektu wzorkiem. Do tego celu służy przy- cisk Deseń na zakładce Wypełnienie panelu Wypełnienie i kontur. 1. Narysuj obiekt, do którego będziemy stosować wypełnienie deseniem (rysunek 3.18). Rysunek 3.18. Narysowany obiekt, który zostanie wypełniony deseniem 66 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 2. Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz ścieżkę tworzącą narysowany obiekt. 3. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+F, aby wywołać paletę Wypełnienie i kontur, i przejdź na zakładkę Wypełnienie. Kliknij przycisk Deseń znajdujący się w górnej części palety (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Kliknięcie przedostatniego przycisku na zakładce Wypełnienie pozwala wybrać deseń, którym ma zostać wypełniony zaznaczony obiekt 4. W sekcji Wypełnienie desenia wybierz z listy rodzaj desenia, którym chcesz wypełnić zaznaczony obiekt (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Lista w sekcji Wypełnienie desenia zawiera desenie dostępne do użycia jako wypełnienie obiektu Rozdział 3. • Kolor 67 5. Na pasku Rozmycie możesz zdefiniować stopień rozmycia deseniu, a na pasku Krycie możesz zmniejszyć stopień krycia, dzięki czemu uzyskasz efekt przenikania pomiędzy obiektami znajdującymi się nad sobą (rysunek 3.21). Rysunek 3.21. Paski Rozmycie i Krycie pozwalają zdefiniować intensywność nałożonego desenia i modyfikować stopień przenikania obiektów znajdujących się nad sobą Ć W I C Z E N I E 3.5 Operacje logiczne na obiektach Kolejnym ciekawym efektem, który możesz zastosować dla tworzonych obiektów, jest możliwość łączenia tych obiektów poprzez tworzenie ich sumy, różnicy lub części wspólnej. Aby się przekonać o możliwo- ściach, jakie dają takie rozwiązania: 1. Narysuj dwa obiekty, które będą na siebie wzajemnie zachodziły (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. W tym ćwiczeniu przekonasz się, w jaki sposób można łączyć zachodzące na siebie obiekty 2. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Wskaźnik, kliknij na pierwszym obiekcie, aby go zaznaczyć, a następnie przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij na drugim obiekcie. 68 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3. Wybierz z menu następujące polecenia: (cid:84) Ścieżka/Suma (rysunek 3.23) — zwróć uwagę, że po połączeniu obiektów przyjęły one kolor wypełnienia pierwszego obiektu; Rysunek 3.23. Obiekty zostały połączone za pomocą polecenia Suma (cid:84) Ścieżka/Różnica (rysunek 3.24) — po połączeniu obiektów z pierwszego obiektu został wycięty fragment, na który zachodził drugi obiekt; Rysunek 3.24. Z pierwszego obiektu wycięto fragment, na który zachodził drugi obiekt, za pomocą polecenia Różnica (cid:84) Ścieżka/Część wspólna — na rysunku pozostała jedynie część wspólna obu obiektów wypełniona jednolitym kolorem, którym wypełniony był pierwszy obiekt (rysunek 3.25); Rysunek 3.25. Użycie polecenia Część wspólna powoduje, że na rysunku jest pozostawiana jedynie część wspólna obiektów (cid:84) Ścieżka/Wykluczenie — z rysunku usunięto fragment będący częścią wspólną obu obiektów, a usunięty fragment został wypełniony kolorem tła (rysunek 3.26); Rozdział 3. • Kolor 69 Rysunek 3.26. Z rysunku została usunięta część wspólna obiektów za pomocą polecenia Wykluczenie (cid:84) Ścieżka/Podział — z pierwszego obiektu został wycięty fragment, na który zachodził drugi obiekt, a który może następnie zostać przesunięty lub skopiowany w inne miejsce rysunku (rysunek 3.27); Rysunek 3.27. Polecenie Podział pozwala na wycięcie z jednego obiektu fragmentu zasłanianego przez drugi obiekt (cid:84) Ścieżka/Rozcięcie ścieżki — na rysunku pozostała tylko ścieżka tworząca pierwszy obiekt wraz z wyciętym fragmentem, na który zachodził drugi obiekt (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Ze ścieżki tworzącej pierwszy obiekt został wycięty fragment, na który zachodził drugi obiekt, za pomocą polecenia Rozcięcie ścieżki 70 Ć W I C Z E N I E Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3.6 Interpolacja obiektów W tym ćwiczeniu przyjrzymy się dokładniej możliwości interpolowa- nia obiektów w programie Inkscape. Jest ona możliwa pomiędzy dwo- ma zaznaczonymi ścieżkami. 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Elipsa i narysuj dwie elipsy umieszczone na rysunku w pewnej odległości od siebie (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Dwie elipsy umieszczone w pewnej odległości od siebie posłużą nam do zaprezentowania możliwości użycia funkcji interpolacji 2. Zaznacz obie elipsy, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+A, i wybierz z menu polecenie Ścieżka/Obiekt na ścieżkę. Jeśli obiekt nie zostanie poddany konwersji na ścieżkę, to użycie funkcji interpolacji nie przyniesie żadnego efektu. 3. Wybierz z menu polecenie Efekty/Wygeneruj ze ścieżki/ Interpolacja, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Interpolacja (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Okno dialogowe Interpolacja Rozdział 3. • Kolor 71 4. W polu Wykładnik pozostaw domyślną wartość 0,0, w polu Kroki interpolacji wpisz wartość 6, a w polu Metoda interpolacji wybierz wartość 2. Kliknij przycisk Zastosuj(Apply), a następnie kliknij przycisk Zamknij. 5. Przestrzeń pomiędzy dwoma ścieżkami została wypełniona przez ścieżki będące pośrednimi krokami interpolacji. Zwróć uwagę, że wszystkie obiekty pośrednie zostały zgrupowane razem (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Pomiędzy początkowymi ścieżkami zostało utworzonych sześć ścieżek będących pośrednimi krokami interpolacji Ć W I C Z E N I E 3.7 Interpolacja obiektów o różnych kształtach W tym ćwiczeniu przyjrzymy się interpolacji ścieżek o różnych kształ- tach. Przejście ze ścieżki o kształcie okręgu do ścieżki o kształcie trój- kąta powstanie przez wygenerowanie określonej liczby kształtów pośrednich. 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Elipsa i narysuj z jednej strony rysunku elipsę. 2. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Gwiazda i na pasku opcji narzędzia wpisz w polu Narożniki wartość 3, a w polu Zaokrąglenie pozostaw domyślną wartość 0. Narysuj trójkąt w obrębie rysunku (rysunek 3.32). Rysunek 3.32. Zastosujemy interpolację do transformacji okręgu w trójkąt 72 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3. Zaznacz narysowane obiekty, wybierając z menu polecenie Edycja/Zaznacz wszystko, a następnie wybierz z menu polecenie Ścieżka/Obiekt na ścieżkę. 4. Wybierz z menu polecenie Efekty/Wygeneruj ze ścieżki/ Interpolacja, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Interpolacja. 5. W polu Wykładnik pozostaw domyślną wartość 0,0, w polu Kroki interpolacji wpisz wartość 6, a w polu Metoda interpolacji wybierz wartość 2. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij. 6. Przestrzeń pomiędzy dwoma ścieżkami została wypełniona przez ścieżki będące pośrednimi krokami interpolacji (rysunek 3.33). Pamiętaj, że jeśli używasz funkcji interpolacji dla ścieżek o różnych kształtach, ważne jest położenie węzłów początkowych tych ścieżek. Efekty będą się różnić w zależności od tego, jak położone są węzły ścieżek względem siebie (rysunek 3.34). Rysunek 3.33. Pomiędzy ścieżką o kształcie okręgu a ścieżką o kształcie trójkąta zostało utworzonych sześć ścieżek będących krokami pośrednimi interpolacji Rysunek 3.34. Położenie węzłów interpolowanych ścieżek wpływa na efekt wynikowy użycia funkcji interpolacji Rozdział 3. • Kolor 73 Ć W I C Z E N I E 3.8 Wpływ wartości pola Wykładnik na wyniki funkcji interpolacji W tym ćwiczeniu przyjrzymy się skutkom modyfikowania wartości pola Wykładnik dla funkcji interpolacji. Wartość w tym polu określa odstęp pomiędzy poszczególnymi krokami interpolacji. Przy warto- ści 0 odległość pomiędzy wszystkimi krokami jest taka sama. Aby przekonać się, jaki wpływ ma ta zmienna na efekty użycia funkcji: 1. Wybierz z paska narzędzi narzędzie Gwiazda i na pasku opcji zmień ustawienia, klikając przycisk Gwiazda zamiast wielokąta foremnego i wpisując w polu Narożniki wartość 30. Narysuj gwiazdę. 2. Na pasku opcji kliknij przycisk Wielokąt foremny zamiast gwiazdy i w polu Narożniki wpisz wartość 6. Narysuj sześciokąt (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. W tym ćwiczeniu gwiazda zostanie zamieniona w wielokąt foremny 3. Zaznacz narysowane obiekty, wybierając z menu polecenie Edycja/Zaznacz wszystko, a następnie wybierz z menu polecenie Ścieżka/Obiekt na ścieżkę. 4. Wybierz z menu polecenie Efekty/Wygeneruj ze ścieżki/ Interpolacja, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Interpolacja. 5. W polu Wykładnik pozostaw domyślną wartość 0,0, w polu Kroki interpolacji wpisz wartość 8, a w polu Metoda interpolacji wybierz wartość 2. Zaznacz pole wyboru Podgląd, aby obserwować, jaki wpływ na wyniki funkcji ma zmiana wartości w polu Wykładnik (rysunek 3.36). 6. W polu Wykładnik zmień wartość na 1 (rysunek 3.37). 7. W polu Wykładnik zmień wartość na 2 (rysunek 3.38). 74 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.36. Interpolacja gwiazdy w wielokąt foremny przy wybraniu wartości 0 w polu Wykładnik Rysunek 3.37. Po zmianie wartości w polu Wykładnik na 1 powstały odstępy między poszczególnymi ścieżkami tworzonymi dla funkcji interpolacji Rysunek 3.38. Efekt interpolacji przy użyciu wartości 2 w polu Wykładnik 8. W polu Wykładnik zmień wartość na –1 (rysunek 3.39). Rysunek 3.39. Po zmianie wartości w polu Wykładnik na ujemną zagęszczeniu uległy początkowe ścieżki Ć W I C Z E N I E 3.9 Tworzenie rysunku kurczaka W tym ćwiczeniu spróbujemy połączyć wszystkie zdobyte umiejętno- ści, aby narysować uroczego kurczaczka. 1. Zaczniemy od korpusu, który powstaje przez narysowanie elipsy za pomocą narzędzia Elipsa i wypełnienie jej gradientem liniowym w kolorach brązowym i białym (rysunek 3.40). Rozdział 3. • Kolor 75 Rysunek 3.40. Tułów kurczaka będą tworzyły dwie współśrodkowe elipsy, z których pierwsza będzie wypełniona biegnącym z góry na dół brązowo- -białym gradientem 2. Zmień kierunek gradientu, przeciągając początkowy punkt gradientu na wierzchołek elipsy, a końcowy punkt gradientu na dolną krawędź elipsy. 3. Utwórz kopię elipsy, wybierając z menu polecenia Edycja/Kopiuj oraz Edycja/Wklej. Utworzoną w ten sposób elipsę wypełnij gradientem w kolorach żółtym i białym (rysunek 3.41). Rysunek 3.41. Elipsy umieszczone obok siebie zostaną następnie nałożone na siebie w celu uzyskania lepszego efektu 4. Po umieszczeniu żółtej elipsy nad brązową zaznacz obie elipsy, korzystając z narzędzia Wskaźnik i przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Wybierz z menu polecenie Obiekt/Wyrównaj i rozmieść. Na panelu Wyrównaj i rozmieść kliknij przycisk Wyrównaj na osi pionowej (rysunek 3.42). 76 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.42. Panel Wyrównaj i rozmieść jest wyświetlany po wybraniu polecenia Wyrównaj i rozmieść z menu Obiekt 5. Wewnątrz elips narysuj kolejną elipsę wypełnioną gradientem ciemnopomarańczowym i jeszcze jedną, mniejszą, umieszczoną współosiowo i wypełnioną gradientem jasnopomarańczowym (rysunek 3.43). Rysunek 3.43. Dwie mniejsze elipsy zostały umieszczone wewnątrz większych Rozdział 3. • Kolor 77 6. Kolejną elipsę, która utworzy głowę kurczaka, umieść w górnej części rysunku w taki sposób, aby jej górna krawędź dotykała od wewnątrz górnej krawędzi elipsy tworzącej tułów kurczaka (rysunek 3.44). Rysunek 3.44. Znajdująca się w górnej części tułowia elipsa stanowi głowę kurczaka 7. W tym kroku narysujemy oczy kurczaka, które będą dla lepszego efektu różnej wielkości. W tym celu narysuj elipsy — jedną większą i jedną mniejszą — wypełnione jednolitym białym kolorem (rysunek 3.45). Umieść je w obrębie elipsy tworzącej głowę kurczaka. Rysunek 3.45. Wypełnione białym kolorem elipsy różnej wielkości to oczy kurczaka 8. Narysuj dwa wypełnione czarnym kolorem koła, które utworzą źrenice kurczaka, i umieść je na różnych wysokościach wewnątrz oczu (rysunek 3.46). 78 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.46. Umieszczone na różnych wysokościach źrenice nadają głowie kurczaka zabawny wygląd 9. Dziób kurczaka powstaje przez narysowanie dwóch trójkątów, z których jeden jest wypełniony jednolitym kolorem, a drugi — gradientem liniowym (rysunek 3.47). Rysunek 3.47. Dziób kurczaka tworzą dwa trójkąty narysowane za pomocą narzędzia Gwiazda 10. Pora na nogi kurczaka. Powstają one przez narysowanie dwóch elips umieszczonych jedna na drugiej (rysunek 3.48). Rysunek 3.48. Każda z nóg kurczaka to dwie elipsy umieszczone jedna na drugiej, z których jedna ma wypełnienie jednolitym kolorem, a druga — gradientem liniowym Rozdział 3. • Kolor 79 11. Aby narysować brwi, skorzystamy z krzywych Béziera. Wybierz z paska narzędzi narzędzie Pióro i narysuj różnoboczny trójkąt (rysunek 3.49). Następnie skopiuj go i wklej, wybierając kolejno polecenia Edycja/Kopiuj i Edycja/Wklej. Druga brew powinna być lustrzanym odbiciem pierwszej. Aby uzyskać ten efekt, wybierz z menu polecenie Obiekt/Odbij poziomo (rysunek 3.49). Rysunek 3.49. Umieszczone nad oczami brwi powstały dzięki użyciu narzędzia Pióro 12. W podobny sposób narysuj włoski na głowie kurczaka, z tą jednak różnicą, że jeden z boków trójkąta powinien być lekko wygięty (rysunek 3.50). Rysunek 3.50. Włoski na głowie kurczaka to trójkąty narysowane za pomocą narzędzia Pióro, których jeden bok jest lekko wygięty 13. Narzędzie Pióro posłuży również do narysowania skrzydełek kurczaka, które zostaną następnie wypełnione jednolitym kolorem (rysunek 3.51). Rysunek 3.51. Skrzydełka kurczaka to ostatni element jego anatomii, który zostaje dodany do rysunku 80 Inkscape(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 14. Umieść skrzydełka po bokach kurczaka. Kurczak jest gotowy (rysunek 3.52). Rysunek 3.52. Rysunek kurczaka możesz dalej modyfikować według własnego uznania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inkscape. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: