Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00459 005897 13636381 na godz. na dobę w sumie
Inność/różnorodność w języku i kulturze - ebook/pdf
Inność/różnorodność w języku i kulturze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2450-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Zainteresowania badawcze autorów tomu skoncentrowane są na różnych dziedzinach nauki (od licznych gałęzi językoznawstwa, takich jak pragmatyka językowa, gramatyka historyczna czy fonetyka, po psychologię) i zróżnicowanych ujęciach teoretycznych, a kwestia inności/różnorodności stanowi motyw przewodni we wszystkich pomieszczonych w zbiorze tekstach. Zawsze przyciągała ona uwagę zwykłych ludzi i fascynowała uczonych. Wzbudzała agresję, niechęć lub podziw, zawsze ciekawość, dlatego tak wielu badaczy reprezentujących różne dziedziny poświęcało, i poświęca nadal, czas, by ją badać, zgłębiać jej naturę, a także opisywać, jak postrzegają ją inni. Na różnice w potocznym i akademickim rozumieniu inności zwraca uwagę Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Ireneusz Kida analizuje odmienne użycie przedimka określonego w językach gockim i greckim. Zróżnicowanie języka japońskiego ze względu na płeć użytkownika przedstawia Maria Spiechowicz. Analiza stylów autoprezentacyjnych stosowanych przez uczonych prelegentów to temat wspólnie opracowany przez Ewę Bogdanowską-Jakubowska oraz Nikę Bogdanowską. Adam Pluszczyk bada podejście polskich studentów filologii angielskiej do niestandardowych odmian amerykańskiej wymowy języka angielskiego, a Tomasz Jakubowski ukazuje zjawisko transpłciowości, którego odbiór społeczny determinowany jest przez odmienność, jaką charakteryzują się osoby transpłciowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inność/różnorodność w języku I kulturze nr 3299 Inność/różnorodność w języku I kulturze pod redakcją ewy Bogdanowskiej ‑jakubowskiej wydawnictwo uniwersytetu śląskiego • katowice 2015 redaktor serii: językoznawstwo neofilologiczne Maria wysocka recenzent Marta dąbrowska SPIS treśCI Słowo wstępne (Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska) / 7 ewa Bogdanowska ‑jakubowska Inny1 i Inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie / 9 Ireneusz kida differences between Gothic and Greek in terms of the definite article – the case of the gospel of Matthew / 29 Maria Spiechowicz japoński bór / 43 język kobiet – niechciany element mowy czy świadomy wy‑ nika Bogdanowska, ewa Bogdanowska ‑jakubowska differences in impression management / 63 Adam Pluszczyk użycie i percepcja alternatywnych wariantów w wymowie na przykładzie ame‑ rykańskiej odmiany języka angielskiego / 89 tomasz jakubowski Inność poprzez wieki – historia transpłciowości / 109 noty o Autorach / 123 SŁowo wStęPne tytuł Inność/różnorodność w języku i kulturze odzwierciedla charakter tej publikacji na wielu poziomach. Inność/różnorodność jest motywem przewodnim we wszystkich przedstawionych tu tekstach. zaintereso‑ wania badawcze autorów skoncentrowane są na różnych dziedzinach nauki (od licznych gałęzi językoznawstwa, takich jak pragmatyka języ‑ kowa, gramatyka historyczna czy fonetyka, po psychologię) i zróżnico‑ wanych ujęciach teoretycznych. teksty napisane są w językach polskim i angielskim. Inność jest pojęciem złożonym i trudnym do zdefiniowania. żeby ją dobrze zrozumieć, trzeba się jej przyjrzeć z kilku perspektyw. I to wła‑ śnie staram się zrobić w artykule zatytułowanym Inny1 i Inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie. Potoczne rozumienie inności różni się bowiem od znaczenia nadawanego temu pojęciu w pismach aka‑ demickich. kolejne opracowanie, autorstwa Ireneusza kidy, Differences between Gothic and Greek in terms of the definite article – the case of the gospel of Matthew, to analiza różnic w użyciu przedimka określonego między językiem gockim a językiem greckim, na przykładzie gockiej i greckiej wersji ewangelii według św. Mateusza. Maria Spiechowicz, w szkicu Japoński język kobiet – niechciany element mowy czy świadomy wybór, przed‑ stawia zróżnicowanie języka japońskiego ze względu na płeć użytkow‑ nika, koncentrując się na stosowanych formach gramatycznych, stylu i doborze słownictwa oraz uwarunkowaniach kontekstowych. Artykuł Differences in impression management, autorstwa niki Bogdanowskiej i mojego, stanowi próbę analizy stylów autoprezentacyjnych stosowa‑ nych przez uczonych wygłaszających referaty na konferencjach nauko‑ 8 Słowo wstępne wych. w następnym tekście, Użycie i percepcja alternatywnych wariantów w wymowie na przykładzie amerykańskiej odmiany języka angielskiego, Adam Pluszczyk bada podejście polskich studentów filologii angielskiej do niestandardowych odmian amerykańskiej wymowy języka angielskie‑ go. tomasz jakubowski w swoim artykule Inność poprzez wieki – histo‑ ria transpłciowości przedstawia zjawisko transpłciowości, którego odbiór społeczny determinowany jest przez odmienność, jaką charakteryzują się osoby transpłciowe. Autor opisuje historię transpłciowości i ewolu‑ cję jej społecznego odbioru na przestrzeni wieków. nawet ten pobieżny przegląd tematyki zawartej w prezentowanej książce pozwala dostrzec wielość znaczeń inności/różnorodności, objawia‑ jącej się we wszystkich dziedzinach życia i nauki. Inność/różnorodność zawsze przyciągała uwagę zwykłych ludzi i fascynowała uczonych. wzbudzała agresję, niechęć lub podziw, zawsze ciekawość, dlatego tak wielu badaczy reprezentujących różne dziedziny poświęcało, i poświę‑ ca nadal, czas, by ją badać, zgłębiać jej naturę, a także opisywać, jak postrzegają ją inni. Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska noty o AutorACH Ewa Bogdanowska -Jakubowska, doktor habilitowany, kierownik zakładu języ‑ koznawstwa Pragmatycznego w Instytucie języka Angielskiego uniwersytetu śląskiego w katowicach. zainteresowania badawcze: pragmatyka językowa, socjolingwistyka, komunikacja międzykulturowa oraz teorie twarzy i uprzej‑ mości. Autorka książek Cross ‑cultural dimensions of politeness in the case of Polish and English (1999) oraz FACE. An interdisciplinary perspective (2010). Nika Bogdanowska, doktor, zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji w Instytucie nauk o literaturze Polskiej im. Ireneusza opackiego uniwersy‑ tetu śląskiego w katowicach. zainteresowania badawcze: teoria tekstu, studia nad dyskursem, retoryka. Autorka książki Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu (2003). Tomasz Jakubowski, doktorant w Instytucie Psychologii na wydziale Pedago‑ giki i Psychologii uniwersytetu śląskiego w katowicach. Ireneusz Kida, doktor, zakład Historii języka Angielskiego w Instytucie języka Angielskiego uniwersytetu śląskiego w katowicach. zainteresowania badaw‑ cze: szeroko pojęte językoznawstwo historyczne ze szczególnym uwzględnie‑ niem szyku wyrazowego. Badania dotyczą głównie języków indoeuropejskich, ale także po części innych rodzin językowych. Autor książek From SOV to SVO in the history of English as an Indo ‑European language (2010) oraz Word order ten‑ dencies in Mediaeval English against the Indo ‑European background (2011). Adam Pluszczyk, doktor, zakład Historii języka Angielskiego w Instytucie ję‑ zyka Angielskiego uniwersytetu śląskiego w katowicach. zainteresowania ba‑ dawcze: językoznawstwo angielsko ‑ i hiszpańskojęzyczne, głównie socjolingwi‑ 124 noty o autorach styka, psycholingwistyka, pragmatyka i dialektologia. w badaniach koncentruje się na socjolingwistyce, amerykańskich dialektach regionalnych i społecznych, z uwzględnieniem fonetyki, fonologii i przyswajania języka. Maria Spiechowicz, Instytut języka Angielskiego uniwersytetu śląskiego; za‑ interesowania naukowe to metodyka nauczania języka japońskiego, japońskie słowa klucze, socjolingwistyka. redakcja Barbara konopka krystian wojcieszuk Projektant okładki tomasz jakubowski redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar korekta luiza Przełożny Łamanie Alicja załęcka Copyright © 2015 by wydawnictwo uniwersytetu śląskiego wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISBN 978 -83 -8012 -449 -3 (wersja drukowana) ISBN 978 -83 -8012 -450 -9 (wersja elektroniczna) wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail:wydawus@us.edu.pl wydanie I. Ark. druk. 8,0. Ark. wyd. 8,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAt) druk i oprawa: eXPol P. rybiński, j. dąbek Spółka jawna ul. Brzeska 4, 87‑800 włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inność/różnorodność w języku i kulturze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: