Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00388 007033 20322158 na godz. na dobę w sumie
Innowacyjne zarządzanie organizacjami - ebook/pdf
Innowacyjne zarządzanie organizacjami - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 97
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8074-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Współczesne organizacje muszą się otworzyć na nowe rozwiązania, nauczyć się postrzegać problemy z różnych perspektyw, stać się bardziej elastyczne i wrażliwe na sygnały płynące z rynku oraz wykazywać gotowość do wprowadzenia zmian w procesie zarządzania. Rozwijanie własnej innowacyjności przy wsparciu profesjonalnego zarządzania zasobami jest więc bardzo istotnym czynnikiem w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Ta właśnie idea przyświecała młodym naukowcom, doktorantom Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy postanowili gruntownie zgłębić kilka wybranych zagadnień dotyczących innowacyjnego
Ze Wstępu

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Towarzystwa Doktorantów oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej REDAKCJA NAUKOWA Tadeusz Marek, Anna Szopa PROJEKT OKŁADKI Andrzej Błaszczyk © Copyright by Tadeusz Marek, Anna Szopa Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2011 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978-83-233-3139-1 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 SPIS TREŚCI Wstęp ......................................................................................................... 7 Anna Pluszyńska Kultura w dobie nowych technologii – komercjalizacja a bezinteresowność .................................................................................... 11 Katarzyna Kopeć Marketingowe narzędzia wspierania kultury w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw .......................................... 31 Anna Szopa Dlaczego Polsce są potrzebne spin-offs? ................................................. 53 Roksana Ulatowska Makroekonomiczne inhibitory kreatywności na przykładzie wybranych organizacji ..................................................... 63 Marek Olszewski Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (polskiego partnera umowy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński) w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 ......................................................... 75 WSTĘP W dzisiejszych czasach drogą do sukcesu organizacji staje się umiejętne zarządzanie potencjałem innowacyjnym. Zarządzanie i innowacyjność to słowa klucze wskazujące kierunek rozwoju wszystkich podmiotów, które pragną z powodzeniem zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi otoczenie podlegające dynamicznym przeobrażeniom. Wspomniana innowacyjność oznacza nie tyle reagowanie na sygnały płynące z otoczenia organizacji i przystosowywanie się do rynkowych trendów, ile aktywny udział w ich kreowaniu. Tak pojmowana inno- wacyjność musi być stymulowana i regulowana sprawnym systemem zarządzania opartym na posiadanych zasobach, tak by przełożyła się ona na bardziej efektywną konkurencję z rynkowymi rywalami, lepsze spełnianie oczekiwań klientów oraz utrzymywanie właściwych relacji z interesariuszami. Współczesne organizacje muszą się zatem otworzyć na nowe rozwiązania, nauczyć się postrzegać problemy z różnych perspektyw, stać się bardziej elastyczne i wrażliwe na sygnały płynące z rynku oraz wykazywać gotowość do wprowadzenia zmian w procesie zarządzania. Rozwijanie własnej innowacyj- ności przy wsparciu profesjonalnego zarządzania zasobami jest więc bardzo istotnym czynnikiem w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Ta właśnie idea przyświecała młodym naukowcom, dok- torantom Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy postanowili gruntownie zgłębić kilka wybranych zagadnień dotyczących innowacyjnego 8 Wstęp zarządzania organizacjami. Anna Pluszyńska w artykule Kultura w dobie nowych technologii – komercjalizacja a bezinteresowność ana- lizuje interakcje na styku dwóch nurtów gospodarki w sferze szeroko rozumianej kultury – gospodarki komercyjnej i gospo- darki „dzielenia się” opartej na swobodnym dostępie do wiedzy i wyników pracy twórcy. Temat ten jest obecnie przedmiotem ożywionego dyskursu wśród badaczy, zwłaszcza że idea wol- nościowego podejścia do dóbr kultury nabrała nowej dynamiki wraz z rozwojem internetu jako medium komunikacyjnego. Autorka wyraża przekonanie, iż obydwa modele gospodarki w sferze kultury powinny mieć równe szanse rozwoju. Pokusiła się także o zarysowanie nowatorskiego, kompromisowego modelu „gospodarki środka”. Płaszczyzna, na której stykają się sfery gospodarki i kul- tury, znajduje się również w centrum zainteresowań badaw- czych Katarzyny Kopeć. W artykule Marketingowe narzędzia wspierania kultury w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zwraca ona uwagę na możliwości czerpania obopólnych korzyści przez sektory biznesu i kultury dzię- ki wykorzystaniu narzędzi marketingowych wyrastających z koncepcji postrzegania przedsiębiorstwa jako organizacji społecznie odpowiedzialnej. Podstawą do napisania artyku- łu stała się autorska klasyfi kacja narzędzi pozabudżetowego fi nansowania kultury. Szczegółowe omówienie poszczegól- nych narzędzi (co ważne, niektóre z nich pozostają w naszym kraju właściwie nieznane) wraz z przykładami ich praktycznej realizacji prowadzi autorkę do konkluzji, że włączanie ce- lów kulturalnych do strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw może być mechanizmem wpływającym na zwiększenie szans przedsiębiorstwa w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Następnym tekstem, którego autorka zdaje się skłaniać ku tezie, że innowacyjne przedsiębiorstwo powinno być otwarte na inne sfery otoczenia, jest artykuł Anny Szopy pod intrygu- jącym tytułem Dlaczego Polsce są potrzebne spin-offs? Badaczka zajmuje się powiązaniami nowoczesnej gospodarki ze światem nauki. Analizuje następstwa głębokich przeobrażeń w modelu funkcjonowania uczelni i instytucji naukowo-badawczych oraz Wstęp 9 ich relacji z gospodarką. Przedsiębiorstwa typu spin-off, jako nowoczesne przedsięwzięcia gospodarcze inicjowane przez ka- drę naukową, studentów, absolwentów i innych pracowników w celu komercyjnego wykorzystania pomysłów i technologii rozwiniętych w ośrodkach naukowych i jednostkach badaw- czych, mogą się stać stymulatorami rozwoju poszczególnych regionów. Autorka wyraża przekonanie, że Polska powinna wypracować mechanizmy współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz zintensyfi kować działania w celu wspie- rania tego typu inicjatyw oraz likwidacji barier, na które one napotykają. Problematyka barier hamujących innowacyjność jest rów- nież osią zainteresowań badawczych Roksany Ulatowskiej. W artykule Makroekonomiczne inhibitory kreatywności na przy- kładzie wybranych organizacji podjęła ona próbę określenia ob- szarów, kryjących w sobie ważne bariery dla kreatywności. Rozważania opierają się na analizie badań własnych przepro- wadzonych przy użyciu Kwestionariusza Barier Kreatywności na próbie 297 osób reprezentujących organizacje różnego typu. Analiza uzyskanych wyników sugeruje, że podejmowanie innowacji jest istotnie determinowane modelem struktury or- ganizacyjnej, a orientacja na działalność innowacyjną wymaga jej ciągłego doskonalenia. Marek Olszewski w artykule Rola Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (polskiego partnera umowy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński) w zarządzaniu Funduszem Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 podejmuje z kolei problematykę funduszy strukturalnych jako instrumentu kreującego innowacyjność w ramach koncepcji minimalizo- wania dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Autor wyraża przekonanie, że – mimo barier biurokratycznych – struktury euroregionalne mogą odgrywać ważną rolę w procesie wyrównywania zróż- nicowanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wymiana doświadczeń badawczych, wnioski z realizowa- nych projektów proinnowacyjnych i prac badawczych doktoran- tów oraz możliwość prowadzenia dyskusji z uwzględnieniem
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacyjne zarządzanie organizacjami
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: