Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00408 005743 14061898 na godz. na dobę w sumie
Instrukcja obsługi komputera. Wydanie II - książka
Instrukcja obsługi komputera. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1178-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się wykorzystywać możliwości komputera

Komputery już dawno przestały być urządzeniami nieosiągalnymi i budzącymi respekt. Dziś są równie powszechne jak telewizor, telefon i radio. Dzięki ich możliwościom pracujemy, kontrolujemy nasze rachunki i stan konta bankowego, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, gramy i buszujemy po internecie. Udajemy się więc do sklepu, kupujemy komputer, przywozimy do domu kilka kartonów i... co dalej? Jak połączyć ze sobą wyciągnięte z pudeł elementy? Jak przygotować komputer do pracy i zainstalować system operacyjny? I, co najważniejsze, jak korzystać z komputera na co dzień?

Za pomocą tej instrukcji ujarzmisz swój komputer. Zawiera wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpakujesz pudła. Poznasz elementy zestawu komputerowego i dowiesz się, jak je ze sobą połączyć. Przeczytasz o zasadach bezpiecznej pracy. Nauczysz się konfigurować komputer, instalować system operacyjny Windows Vista i rozpoznawać legalne oprogramowanie. Zapoznasz się ze sposobami instalowania i usuwania programów oraz rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów. Znajdziesz ponadto informacje o tym, jak dbać o komputer, aby służył Ci jak najdłużej.

Sięgnij po instrukcję, a szybko i bez problemów
zaczniesz cieszyć się swoim komputerem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instrukcja obs‡ugi komputera. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1178-2 Format: B5, stron: 120 Naucz siŒ wykorzystywa(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci komputera (cid:149) Przygotuj komputer do pracy (cid:149) Zainstaluj system operacyjny i oprogramowanie (cid:149) Archiwizuj dane na p‡ytach CD Komputery ju¿ dawno przesta‡y by(cid:230) urz„dzeniami nieosi„galnymi i budz„cymi respekt. Dzi(cid:156) s„ r(cid:243)wnie powszechne jak telewizor, telefon i radio. DziŒki ich mo¿liwo(cid:156)ciom pracujemy, kontrolujemy nasze rachunki i stan konta bankowego, s‡uchamy muzyki, ogl„damy filmy, gramy i buszujemy po internecie. Udajemy siŒ wiŒc do sklepu, kupujemy komputer, przywozimy do domu kilka karton(cid:243)w i... co dalej? Jak po‡„czy(cid:230) ze sob„ wyci„gniŒte z pude‡ elementy? Jak przygotowa(cid:230) komputer do pracy i zainstalowa(cid:230) system operacyjny? I, co najwa¿niejsze, jak korzysta(cid:230) z komputera na co dzieæ? Za pomoc„ tej instrukcji ujarzmisz sw(cid:243)j komputer. Zawiera wszystko, co powiniene(cid:156) wiedzie(cid:230), zanim rozpakujesz pud‡a. Poznasz elementy zestawu komputerowego i dowiesz siŒ, jak je ze sob„ po‡„czy(cid:230). Przeczytasz o zasadach bezpiecznej pracy. Nauczysz siŒ konfigurowa(cid:230) komputer, instalowa(cid:230) system operacyjny Windows Vista i rozpoznawa(cid:230) legalne oprogramowanie. Zapoznasz siŒ ze sposobami instalowania i usuwania program(cid:243)w oraz rozwi„zywania najczŒ(cid:156)ciej pojawiaj„cych siŒ problem(cid:243)w. Znajdziesz ponadto informacje o tym, jak dba(cid:230) o komputer, aby s‡u¿y‡ Ci jak najd‡u¿ej. (cid:149) Elementy zestawu komputerowego (cid:149) Monta¿ i konfiguracja komputera (cid:149) Instalacja systemu Windows Vista (cid:149) Konfiguracja BIOS-u (cid:149) Instalowanie dodatkowego oprogramowania i sterownik(cid:243)w (cid:149) Rozwi„zywanie problem(cid:243)w z systemem operacyjnym i sprzŒtem (cid:149) Konserwacja i czyszczenie sprzŒtu SiŒgnij po instrukcjŒ, a szybko i bez problem(cid:243)w zaczniesz cieszy(cid:230) siŒ swoim komputerem! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................................ 5 Informacje na temat gwarancji ........................................................................................................7 Rozdział 1. Rozdział 2. Zgodność z normami bezpieczeństwa .......................................................................................... 9 Wymogi CE .................................................................................................................................9 Znak bezpieczeństwa „B” ...........................................................................................................9 Rozdział 3. Bezpieczeństwo użytkowania ..........................................................................................................11 Rozdział 4. Elementy wchodzące w skład zestawu ...................................................................................... 13 Rozdział 5. Przewożenie komputera .................................................................................................................... 15 Rozdział 6. Samodzielna instalacja komputera w domu ...........................................................................17 Różnica temperatur ....................................................................................................................17 Optymalne ustawienie sprzętu ...................................................................................................18 Jak podłączyć te wszystkie kabelki ...........................................................................................20 Podłączanie monitora ..........................................................................................................20 Podłączanie klawiatury i myszy ..........................................................................................23 Podłączanie urządzeń zewnętrznych USB ..........................................................................24 Podłączanie drukarki lub skanera — starszy model ...........................................................26 Głośniki i mikrofon .............................................................................................................27 Podłączanie sieci LAN ........................................................................................................29 Podłączanie zasilania do jednostki centralnej .....................................................................30 Jak zabezpieczyć komputer przed uszkodzeniem? ...................................................................31 Włączanie i wyłączanie komputera ...........................................................................................33 Rozdział 7. Przygotowanie komputera do pracy ...........................................................................................35 Jak rozpoznać legalny program? ...............................................................................................35 Instalacja systemu operacyjnego MS Windows Vista ..............................................................36 Zmiana ustawień BIOS-u ....................................................................................................37 Sterownik kontrolera dyskowego ........................................................................................39 Instalacja systemu ...............................................................................................................41 Instalacja sterowników ..............................................................................................................60 Instalacja sterowników dla MS Windows Vista .................................................................60 Sposoby rozwiązywania problemów z brakiem sterownika ...............................................73 Aktualizacja systemu .................................................................................................................74 4 Instrukcja obsługi komputera Rozdział 8. Instalacja dodatkowych programów ......................................................................................... 75 MS Office 2007 .........................................................................................................................75 Instalacja gry .............................................................................................................................80 Instalacja programu antywirusowego ........................................................................................85 Usuwanie zainstalowanych aplikacji .........................................................................................92 Rozdział 9. Typowe problemy ..................................................................................................................................95 Brak oznak zasilania ..................................................................................................................95 Brak obrazu na monitorze .........................................................................................................96 Komputer automatycznie przechodzi do BIOS-u .....................................................................96 Komputer nie uruchamia się ze startowej płyty CD/DVD ........................................................97 Bardzo długi czas formatowania dysku twardego .....................................................................97 Podczas instalacji MS Windows nie da się założyć partycji FAT32 .......................................98 Klawiatura USB nie działa pod DOS-em ..................................................................................98 Po załadowaniu systemu ekran monitora pozostaje czarny ......................................................99 Nie można uzyskać litery „Ł” .................................................................................................100 Po wciśnięciu litery „z” na ekranie pojawia się „y” ................................................................101 Komputer nie odtwarza filmów ...............................................................................................101 Rozdział 10. Konserwacja i czyszczenie zestawu komputerowego .....................................................103 Słowniczek ..............................................................................................................................................105 Skorowidz ................................................................................................................................................ 113 Rozdział 8. Instalacja dodatkowych programów Nawet najlepszy system operacyjny nie wystarczy do pracy, dlatego też prędzej czy później staniesz przed koniecznością zakupu i instalacji dodatkowych pro- gramów. Postanowiłem opisać sposoby instalacji najpopularniejszego oprogramo- wania biurowego, jakim bez wątpienia jest MS Office. Kolejnym programem bę- dzie gra komputerowa. Jako przykład posłuży mi Max Payne, jedyna gra, w jaką przytrafiło mi się grać. Na koniec zainstalujemy jeszcze darmowy program anty- wirusowy o nazwie Avast. Najnowszą testową i darmową wersję programu MS Office 2007 możesz pobrać ze strony http://www.microsoft.com/poland/office/trial/default.mspx. Pakiet działa przez 60 dni. Niezbędna jest rejestracja w celu uzyskania klucza. MS Office 2007 Instalację pakietu rozpoczynamy od włożenia płyty do napędu. System powinien automatycznie uruchomić instalator MS Office. Jeżeli to nie nastąpi, kliknij dwu- krotnie ikonę Mój komputer widoczną na pulpicie, a następnie ikonę symboli- zującą czytnik płyt. Po zmianie zawartości okna odszukaj i uruchom plik o na- zwie setup. 76 Instrukcja obsługi komputera Po rozpoczęciu właściwego procesu instalacji pojawi się okno widoczne na ry- sunku 8.1. Musisz wprowadzić numer rejestracyjny. Odpowiedni numer został dołączony do zakupionego pakietu (a w przypadku wersji testowej jest dostępny po rejestracji) i składa się z dwudziestu pięciu cyfr. Po wprowadzeniu numeru kliknij przycisk Kontynuuj. Rysunek 8.1. Instalacja pakietu MS Office — etap pierwszy W oknie widocznym na rysunku 8.2 przeczytaj umowę licencyjną, zaznacz opcję Akceptuję warunki tej umowy i kliknij przeczytaj opcję Kontynuuj. Na rysunku 8.3 widać kolejne okno. Po kliknięciu przycisku Zainstaluj teraz, rozpocznie się typowa instalacja pakietu. Ja proponuję kliknięcie przycisku Do- stosuj, a co za tym idzie — przeprowadzenie własnej instalacji. Kolejny etap można podzielić na trzy części. Przedstawiona na rysunku 8.4 za- kładka Opcje instalacji pozwala na określenie, jakie programy będą instalowane. Na liście znajdują się wszystkie składowe aplikacje pakietu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę widoczną przed nazwą pojawi się menu podręczne. Aby zainstalować program na dysku, wybierz opcję Uruchom wszystko z mojego komputera. W zakładce Lokalizacja pliku (rysunek 8.5) za pomocą przycisku Przeglądaj możesz określić lokalizację, w której zainstalowany zostanie pakiet MS Office. Domyślnie instalator wybierze katalog Program files. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 77 Rysunek 8.2. Instalacja pakietu MS Office — etap drugi Rysunek 8.3. Instalacja pakietu MS Office — etap trzeci Instrukcja obsługi komputera 78 Rysunek 8.4. Instalacja pakietu MS Office — etap czwarty Rysunek 8.5. Instalacja pakietu MS Office — etap piąty Ostatnia z zakładek nosi nazwę Informacje o użytkowniku i pozwala na wpisanie danych osoby użytkującej pakiet. Oczywiście wszystkie pola są nieobowiązkowe. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu przycisku Zainstaluj teraz. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 79 Rysunek 8.6. Instalacja pakietu MS Office — etap szósty Postęp instalacji pakietu można śledzić na ekranie monitora dzięki graficznemu wskaźnikowi, który jest widoczny na rysunku 8.7. Rysunek 8.7. Instalacja pakietu MS Office — etap siódmy 80 Instrukcja obsługi komputera Po zakończeniu kopiowania plików na ekranie monitora pojawi się stosowny komunikat (rysunek 8.8). Teraz wystarczy już tylko kliknąć przycisk Zamknij i można zacząć korzystać z poszczególnych aplikacji pakietu. Rysunek 8.8. Instalacja pakietu MS Office — etap ósmy Instalacja gry Bezpośrednio po umieszczeniu płyty CD z grą w napędzie CD/DVD-ROM po- winno nastąpić automatyczne uruchomienie instalatora. Jeżeli to nie nastąpi, postępuj tak jak w przypadku instalacji pakietu MS Office, czyli dwukrotnie kliknij najpierw Mój komputer na pulpicie, a następnie ikonę odpowiedzialną za napęd CD/DVD-ROM. Po zmianie zawartości okna odszukaj plik o nazwie setup (w niektórych przypadkach nazwa może być inna, np. install) i uruchom go — rysunek 8.9. Każda nowa gra ma wygodny instalator oraz menu na płycie. Wśród wielu po- zycji na liście powinna się znaleźć opcja odpowiedzialna za instalację gry. Oczy- wiście jej położenie zależy od konkretnego tytułu i raczej nie da się tego ujednoli- cić dla wszystkich gier dostępnych na rynku. Dlatego musisz sam określić, który z przycisków kolorowego interfejsu jest tym właściwym. Akurat w przypadku gry Max Payne odpowiednia opcja nazywa się Install Max Payne — rysunek 8.10. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku zostanie uruchomiony instalator gry. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 81 Rysunek 8.9. Instalacja gry — etap pierwszy Rysunek 8.10. Instalacja gry — etap drugi Wszystkie nowe gry do poprawnej pracy bezwzględnie wymagają specjalnego sterownika odpowiedzialnego za obsługę multimediów w systemach MS Win- dows. Mam tutaj na myśli program o nazwie DirectX, który domyślnie jest in- stalowany niemal z każdym systemem. Niestety, prawda jest taka, że nowe gry wymagają najnowszej wersji tego programu, w związku z czym konieczna jest aktualizacja posiadanej wersji. Jako że DirectX jest niezbędny do działania nie- mal każdej nowoczesnej gry, jest on dołączany do właściwego instalatora. Do- kładnie z takim przypadkiem mamy do czynienia przy instalacji gry Max Payne — rysunek 8.11. 82 Rysunek 8.11. Instalacja gry — etap trzeci Instrukcja obsługi komputera Po uruchomieniu instalacji gry na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat infor- mujący o konieczności doinstalowania DirectX. Wystarczy kliknąć przycisk Tak, a potem potwierdzić komunikaty, jakie pojawią się w kilku następnych oknach. Każdy system wymaga ponownego uruchomienia po zainstalowaniu DirectX. Jeżeli instalator gry nie zaproponuje Ci instalacji DirectX, to znaczy, że albo masz go już zainstalowanego, albo tej ewentualności nie przewidzieli twórcy gry. W sytuacji gdy gra się zainstaluje, możesz ją uruchomić i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Gra, która do poprawnego działania wymaga tego dodatku, nie powinna się uruchomić, gdy nie znajdzie go w systemie. Oczywiście DirectX możesz doinstalować w dowolnym momencie i nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to, gdy gra już jest na dysku. Nasuwa się pytanie, skąd wziąć odpowiednie pliki DirectX. Otóż odpowiedź jest stosunkowo prosta: pliki powinny znajdować się na płycie z grą. Wystarczy, że odszukasz je, wyko- rzystując ikonę Mój komputer widoczną na pulpicie. Niewielkie problemy mogą zaistnieć w sytuacji, gdy producent gry nie dodał ich do płyty CD. Wtedy pozo- staje sprawdzenie płyt CD dołączanych do popularnych czasopism komputero- wych obecnych na rynku (Chip, Enter). Wróćmy do instalacji gry — zakładam, że DirectX został zainstalowany, a kom- puter uruchomiony ponownie. Teraz musisz jeszcze raz umieścić płytę z grą w napędzie komputera i zaczekać na pojawienie się menu płyty. Ponownie wy- bierz opcję odpowiedzialną za rozpoczęcie instalacji. Tym razem rozpocznie się właściwa instalacja gry. Proces instalacji gry ogranicza się do odpowiedzi na kilka prostych pytań i kli- kania przycisku Next lub Dalej, znajdującego się w dolnej części okna — rysu- nek 8.12. Pod tym względem instalacja jest identyczna w przypadku niemal wszystkich programów i gier. Wiele z dostępnych obecnie gier umożliwia określenie typu instalacji, dzięki czemu można kontrolować i w razie konieczności ograniczać zajętość miejsca na dysku. W przypadku gry, na której oparłem swój opis, mamy do wyboru dwa typu in- stalacji — pełną oraz minimalną (rysunek 8.13). Jeżeli dysponujesz dużą ilością miejsca i zależy Ci na sprawnym i szybkim dzia- łaniu gry, powinieneś zawsze wybierać pełną instalację. Instalacja minimalna jest z kolei przeznaczona dla tych użytkowników komputerów, którzy grają jedynie od czasu do czasu i liczą się z każdym megabajtem miejsca na dysku. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 83 Rysunek 8.12. Instalacja gry — etap czwarty Rysunek 8.13. Instalacja gry — etap piąty W zależności od dysku twardego i przeznaczenia komputera wybierz jedną z do- stępnych opcji instalacji. Pamiętaj przy tym, że nie wszystkie gry mają takie możliwości jak Max Payne i będziesz musiał poświęcić sporo miejsca na grę. Większość gier umożliwia określenie dysku i katalogu, w którym zostanie zain- stalowana na dysku twardym komputera. Odpowiednie okienko widać na ry- sunku 8.14 i zazwyczaj w przypadku każdej gry wygląda ono podobnie. W celu zmiany lokalizacji wystarczy kliknąć przycisk Browse (przeglądaj) i wskazać w nowo otwartym oknie inną lokalizację. Cały proces nie jest skomplikowany i ogranicza się zaledwie do kilku kliknięć myszą. 84 Rysunek 8.14. Instalacja gry — etap szósty Instrukcja obsługi komputera W razie potrzeby zmień domyślną lokalizację, w jakiej zostanie zainstalowana gra. W tym celu kliknij przycisk Browse (przeglądaj) i w nowo otwartym oknie podaj inną lokalizację — rysunek 8.15. Nową lokalizację możesz wpisać ręcznie w rubryce widocznej w górnej części okna lub wskazać ją za pomocą kursora myszy na liście znajdującej się poniżej. Rysunek 8.15. Instalacja gry — etap siódmy Po określeniu typu instalacji oraz lokalizacji plików na dysku twardym w przy- padku niektórych gier należy jeszcze podać nazwę, pod jaką będą widoczne w menu Start. Mam na myśli folder gry, który pojawi się na liście po kliknięciu przycisku Start. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 85 Instalacja gry może potrwać od kilku do kilkunastu minut i zależy od posiada- nego zestawu PC, a zwłaszcza rozmiarów instalowanej gry. Oczywiście o zakoń- czeniu instalacji zostaniesz powiadomiony odpowiednim komunikatem. Aby uruchomić zainstalowaną grę, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Wszystkie programy i odszukaj odpowiedni wpis, jaki pojawił się po zainstalowaniu gry. Spróbuj rozpocząć grę i ciesz się niesamowitymi możliwo- ściami cyfrowej rozrywki. Zwróć uwagę na to, co się stanie, jeżeli umieścisz w napędzie CD/DVD-ROM swoją grę, a będzie ona już zainstalowana na komputerze. Otóż uaktywnią się dodatkowe przyciski, umożliwiające rozpoczęcie gry — rysunek 8.16. Rysunek 8.16. Instalacja gry — etap ósmy Ciekawostką jest również to, że przycisk instalacji został zastąpiony innym, umoż- liwiającym usunięcie gry z komputera. Przyjrzyj się nowej pozycji znajdującej się w menu Start, gdyż tam również znajduje się opcja umożliwiająca odinstalowanie gry. Instalacja programu antywirusowego Oczywiście na MS Office czy grach świat komputerów się nie kończy i prędzej czy później na pewno będziesz chciał zainstalować skuteczny program antywiru- sowy. W dalszym opisie skorzystałem z darmowego programu Avast Antyvirus Home — http://www.avast.com. Oczywiście na rynku dostępne są również inne darmowe programy antywirusowe. Poniżej zamieściłem kilka innych propozycji. 86 Instrukcja obsługi komputera (cid:153) AVG Anti-Virus Free Edition — http://www.grisoft.com, (cid:153) AOL Active Virus Shield — http://www.activevirusshield.com. 1. Ze strony http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html pobierz program Avast Antyvirus Home — rysunek 8.17. Pamiętaj, że dostępna jest polska wersja omawianej aplikacji. Rysunek 8.17. Instalacja programu antywirusowego — etap pierwszy 2. Następnie przejdź na stronę http://www.avast.com/i_kat_207.php, wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny. Pamiętaj o tym, aby podać prawdziwy adres e-mail, bo na niego zostanie wysłany klucz produktu. 3. W tej chwili możesz zająć się instalacją uprzednio pobranego programu. Musisz dwukrotnie kliknąć w ikonę plików. Po chwili na ekranie monitora pojawi się okno z pytaniem o to, czy chcesz uruchomić plik. Musisz kliknąć przycisk Kontynuuj. 4. W oknie widocznym na rysunku 8.18 kliknij przycisk Dalej. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 87 Rysunek 8.18. Instalacja programu antywirusowego — etap drugi 5. Ponownie kliknij przycisk Dalej — rysunek 8.19. Rysunek 8.19. Instalacja programu antywirusowego — etap trzeci 6. Zapoznaj się z umową licencyjną, włącz opcję Zgadzam się i kliknij przycisk Dalej — rysunek 8.20. 7. W oknie widocznym na rysunku 8.21 możesz zamienić lokalizację, w której zainstalowany zostanie program. Domyślnie będzie to dysk C, czyli ten, na którym znajduje się system operacyjny. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. Instrukcja obsługi komputera 88 Rysunek 8.20. Instalacja programu antywirusowego — etap czwarty Rysunek 8.21. Instalacja programu antywirusowego — etap piąty 8. Kliknij w opcję Typowa, a następnie w przycisk Dalej — rysunek 8.22. 9. Rysunek 8.23 zawiera podsumowanie dotychczasowych ustawień. Po zapoznaniu się z informacjami widocznymi na ekranie monitora kliknij przycisk Dalej. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 89 Rysunek 8.22. Instalacja programu antywirusowego — etap szósty Rysunek 8.23. Instalacja programu antywirusowego — etap siódmy 10. W tej chwili rozpocznie się proces instalacji programu. Postęp całej operacji możesz śledzić dzięki graficznemu wskaźnikowi, który jest widoczny na rysunku 8.24. 90 Rysunek 8.24. Instalacja programu antywirusowego — etap ósmy Instrukcja obsługi komputera 11. Po zakończeniu instalowania programu na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 8.25. Aby kontynuować, kliknij przycisk Tak. Rysunek 8.25. Instalacja programu antywirusowego — etap dziewiąty 12. Rysunek 8.26 przedstawia ostatni etap instalacji. Zaznacz opcję Uruchom ponownie, wyłącz wszystkie programy działające w tle i kliknij przycisk Zakończ. 13. Spokojnie zaczekaj, aż system zostanie ponownie uruchomiony. Na ekranie monitora pojawi się okno z komunikatem — rysunek 8.27 — o tym, że program jest darmowy, ale wymaga bezpłatnej rejestracji, której dokonaliśmy na samym początku. 14. Sprawdź swoją pocztę i zobacz, czy dostałeś klucz programu. Następnie skopiuj numer do schowka systemowego i kliknij lewym klawiszem myszy małą niebieską ikonę z literką „a” widoczną obok zegara systemowego — rysunek 8.28. Z menu podręcznego wybierz opcję O programie avast. Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 91 Rysunek 8.26. Instalacja programu antywirusowego — etap dziesiąty Rysunek 8.27. Instalacja programu antywirusowego — etap jedenasty Rysunek 8.28. Instalacja programu antywirusowego — etap dwunasty 92 Instrukcja obsługi komputera 15. Kliknij przycisk Klucz licencji. W nowym oknie — rysunek 8.29 — wpisz numer, który dostałeś za pośrednictwem poczty e-mail. Następnie kliknij przycisk OK, ponownie OK i jeszcze raz OK. Rysunek 8.29. Instalacja programu antywirusowego — etap trzynasty 16. W tej chwili program został zarejestrowany i będzie działać bez najmniejszych problemów. 17. Domyślne ustawienia omawianej aplikacji wystarczają do codziennej pracy i moim zdaniem nie musisz ich zmieniać. Program sam pobiera każdego dnia aktualizacje bazy wirusów i powiadamia o tym fakcie za pomocą stosownego komunikatu wizualnego i dźwiękowego — rysunek 8.30. Rysunek 8.30. Komunikat z informacją o pomyślnej aktualizacji bazy wirusów Usuwanie zainstalowanych aplikacji Dowiedziałeś się, w jaki sposób można zainstalować programy, a teraz przyszła pora na krótki opis usuwania zbędnych aplikacji. Niestety, nie wystarczy ska- sować plików z dysku twardego komputera, gdyż podczas instalacji do systemu dodano wiele potrzebnych informacji. Mam na myśli wpisy do rejestru systemu oraz biblioteki, jakie instalator skopiował do folderów systemowych. Na szczęście Rozdział 8. (cid:153) Instalacja dodatkowych programów 93 nowe wersje oprogramowania w większości przypadków napisano z uwzględnie- niem zaleceń firmy Microsoft, dzięki czemu możliwe jest ich całkowite usunięcie. W tym celu klikamy przycisk Windows (dawniej Start) i wybieramy opcję Panel sterowania, a w nowo otwartym oknie powinniśmy odszukać opcję Odinstaluj program — rysunek 8.31. Rysunek 8.31. Usuwanie niechcianych programów — etap pierwszy W nowo otwartym oknie — rysunek 8.32 — wystarczy odszukać na liście nie- chcianą aplikację i kliknąć jej wpis lewym przyciskiem myszy. Aby usunąć pro- gram, musisz kliknąć przycisk Odinstaluj/Zmień. Dalej postępuj zgodnie z komu- nikatami wyświetlanymi na ekranie. 94 Instrukcja obsługi komputera Rysunek 8.32. Usuwanie niechcianych programów — etap drugi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcja obsługi komputera. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: