Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 006685 14078809 na godz. na dobę w sumie
Instrumenty finansowe w spółkach - ebook/pdf
Instrumenty finansowe w spółkach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 92
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326963995 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Instrumenty finansowe takie jak akcje czy obligacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem spółek. Spółki często nabywają akcje innych notowanych na giełdzie spółek w celu czerpania z nich korzyści ekonomicznych, ale też często wybierają obligacje, które oferują zysk większy niż lokata bankowa, a ponadto są bezpieczniejsze niż akcje. Dlatego warto poznać dokładnie sposoby ujęcia tych instrumentów w księgach rachunkowych, ich wyceny i wreszcie wpływu na sprawozdania finansowe spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRZEGORZ MAGDZIARZ – biegły rewident KIBR, obecnie dyrektor finansowy w spół- ce usługowej. Posiada doświadczenie w spółkach audyto- wych Wielkiej Czwórki oraz Rödl Partner. Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych wg PSR oraz MSR spółek z branży produkcyjnej, usługowej, handlowej oraz rolniczej. Autor książek o tematyce rachunkowości dla instytucji kultury, artykułów dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor porad księgowych i finansowych na portalu WiP, specjalizujący się w zagadnieniach rachunko- wości wg polskich i międzynarodowych standardów (MSR/MSSF). INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 2 3 1 M O U Cena brutto 69,90 zł Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań Autor: Grzegorz Magdziarz Redaktor: Dorota Koprowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół DTP: Raster studio Druk: Miller Druk sp. z o.o. ISBN: 978-83-269-6399-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „Instrumenty finansowe w spółkach” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Instrumenty finansowe w spółkach” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być trak- towane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redak- cja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Informacje o prenumeracie: tel. 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... I. Istota i rodzaje instrumentów finansowych ............................................... 1. Aktywa pieniężne ...................................................................................... Instrumenty kapitałowe ............................................................................ 2. Akcje ......................................................................................................... Udziały ..................................................................................................... Obligacje ................................................................................................... Warranty subskrypcyjne .......................................................................... Listy zastawne .......................................................................................... 3. Zobowiązania finansowe .......................................................................... Wycena zobowiązań finansowych według UoR ...................................... Wycena zobowiązań finansowych według RIF ....................................... II. Regulacje prawne według przepisów polskich i międzynarodowych ....................................................................................... 1. Regulacje ustawy o rachunkowości ........................................................ 2. Regulacje rozporządzenia w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych ................................................................................................ Aktywa przeznaczone do obrotu ............................................................. Pożyczki udzielone i należności własne ................................................... Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ................ Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży ...................................... 3. Regulacje MSR/MSSF w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych ................................................................................................ III. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych ............. 1. Nabycie aktywów finansowych .............................................................. 2. Powstanie zobowiązania finansowego ................................................... 3. Kontrola aktywów finansowych i ich wyłączenie z ksiąg rachunkowych ............................................................................... IV. Wycena instrumentów finansowych ............................................................ 1. Wycena na dzień wprowadzenia do ksiąg (ujęcie początkowe) ......... 2. Wycena na dzień bilansowy (metody) .................................................... Metody pomiaru wartości godziwej ......................................................... 3. Zmiana klasyfikacji i wycena ................................................................... Aktywa przeznaczone do obrotu ............................................................. Aktywa przeznaczone do terminu wymagalności .................................. Aktywa dostępne do sprzedaży ............................................................... Pożyczki udzielone i należności własne ................................................... 4. Ujęcie kosztów transakcji w wycenie ...................................................... 3 5 7 11 13 13 17 19 22 24 25 26 27 29 29 30 31 33 33 35 35 41 41 42 42 46 46 48 49 52 52 52 52 52 53 V. Rachunkowość zabezpieczeń ......................................................................... 1. Ryzyko i jego zabezpieczenie ................................................................... Dokumentacja strategii zabezpieczającej ................................................. 2. Pomiar efektywności i skuteczność zabezpieczenia ............................ 3. Zabezpieczenie wartości godziwej .......................................................... Przesłanki do zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w zabezpieczaniu wartości godziwej ................................. 4. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych ............................................. 5. Przykłady liczbowe kompleksowe .......................................................... VI. Instrumenty pochodne .................................................................................... 1. Kontrakty forward i futures ..................................................................... 1.1. Forward .............................................................................................. Ujęcie w księgach na dzień zawarcia kontraktu ........................................ Wycena kontraktu forward ..................................................................... Zamknięcie kontraktu forward ............................................................... 1.2. Futures ............................................................................................... Ujęcie w księgach na dzień zawarcia kontraktu ........................................ Wycena kontraktu futures ..................................................................... 2. Opcje ............................................................................................................ Ujęcie opcji w księgach ............................................................................. Wycena składnika aktywów/zobowiązań ................................................ 3. Swap ............................................................................................................. 4. Instrumenty wbudowane ......................................................................... VII. Prezentacja w bilansie ..................................................................................... Podstawa prawna ...................................................................................................... 55 55 58 58 60 60 62 65 71 71 71 73 73 74 75 76 77 79 81 82 85 86 88 90 4 Instrumenty finansowe w spółkach Wstęp Instrumenty finansowe odgrywają fundamentalną rolę we współczes- nym świecie, a postępująca globalizacja oraz intensywny rozwój rynków kapitałowych, dający duże możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój, spowodowały powstanie szerokiego spektrum instrumentów finansowych. Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez jed- nostki gospodarcze stanowią wyzwanie zarówno dla księgowych, jak i dla odbiorców sprawozdań finansowych. Problematyka instrumentów finan- sowych jest złożona i skomplikowana, wymaga stosownej wiedzy zarów- no przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jak i przy poszukiwaniu na ich temat informacji w sprawozdaniu finansowym. Książka ta jest skierowana przede wszystkim do służb księgowo-finan- sowych zainteresowanych ujęciem rachunkowym, wyceną oraz prawidło- wym ujęciem instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym. Obejmuje ona zarówno przepisy polskie (ustawę o rachunkowości i roz- porządzenie ministra finansów w tym zakresie), jak i wybrane fragmenty MSR/MSSF do celów porównawczych. Opracowanie stanowi próbę połączenia zagadnień teoretycznych (prze- pisów) z podejściem praktycznym (przykłady liczbowe) w celu usystematy- zowania wiedzy oraz metod klasyfikacji, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych w księgach rachunkowych jednostek. Publikacja może zna- leźć swoich odbiorców zarówno wśród służb finansowo-księgowych, jak i w kręgach akademickich. Zapraszam do lektury Grzegorz Magdziarz 5 I. Istota i rodzaje instrumentów finansowych Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo- prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ róż- nią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowoprawne. Podstawowymi aktami prawnymi w polskim prawie bilansowym w oma- wianym zakresie są: ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (dalej: UoR) oraz rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w spra- wie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (dalej: RIF). Należy zwró- cić uwagę, że zarówno przepisy UoR, jak i RIF oparte są na zasadach wy- nikających z międzynarodowych standardów rachunkowości (dalej: MSR), a szczególnie MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Oba standardy zostaną jednak w 2018 roku zastąpione Międzynarodowym Standardem Sprawo- zdawczości Finansowej nr 9 „Instrumenty finansowe”. Standard ten wej- dzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego wdrożenie będzie oznaczać rewolucję w rachunkowości instrumentów finansowych i wiele wyzwań dla sektora bankowego. Polskie przepisy w kontekście zmian w przepisach międzyna- rodowych od 2001 roku nie uległy aktualizacji. Przepisy znowelizowanej UoR w powyższym zakresie mają charakter bardzo ogólny, dlatego w szczegółowych kwestiach należy posługiwać się przepisami RIF. Niemniej jednak UoR wprowadza bardzo ważną kategorię będącą tematem dalszych rozważań w tej książce, a mianowicie inwestycje. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 UoR przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicz- nych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przy- chodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa 7 finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, któ- re nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. Najistotniejszym kryterium w klasyfikacji danej operacji/pozycji bilan- sowej zdefiniowanej jako inwestycja jest cel jej nabycia, a mianowicie osiąg- nięcie korzyści ekonomicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR będą one wykazane w bilansie w następujących pozycjach: 1. Inwestycje długoterminowe: a) nieruchomości, b) wartości niematerialne i prawne, c) aktywa finansowe, d) inne inwestycje. 2. Inwestycje krótkoterminowe: a) udziały lub akcje, b) inne papiery wartościowe, c) udzielone pożyczki, d) inne aktywa finansowe, e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, f) inne inwestycje. Nie będziemy cytować definicji poszczególnych kategorii opisanych po- wyżej – wszystkie definicje znajdują się w art. 3 UoR. Niemniej jednak po- niższy rysunek przedstawia grupę inwestycji zdefiniowanych przez UoR. W jej skład wchodzą inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerial- ne i prawne (WNiP), które nie stanowią przedmiotu niniejszej publikacji. Rys. 1. Podział inwestycji zgodnie z UoR AKTYWA PIENIĘŻNE – środki pieniężne – odsetki AKTYWA FINANSOWE – akcje i udziały – papiery wartościowe INWESTYCJE – nieruchomości – WNiP inwestycyjne Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 UoR przez instrument finansowy rozumie się kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u dru- giej ze stron, pod warunkiem że z kontraktu zawartego między dwiema lub 8 Instrumenty finansowe w spółkach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrumenty finansowe w spółkach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: