Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 011288 10766038 na godz. na dobę w sumie
Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 514
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4539-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej nt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” obronionej w dniu 28.11.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest ona zbiorczym studium obejmującym analizę instrumentów prawnych, które składają się na europejskie prawo procesowe cywilne. W pracy zostały zbadane rozporządzenia, które wprowadzają procedurę exequatur, tj. rozporządzenie Nr 44/2011 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, oraz te które zniosły procedurę exequatur, tj. rozporządzenie Nr 805/2004 w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, rozporządzenie Nr 1896/2006 w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenie Nr 861/2007 dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń i rozporządzenie Nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.

W pracy zostały uwzględnione zmiany dokonane ustawą z 16.9.2011 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.
z 2011 r. Nr 233 poz. 1381), które obowiązują od 3.5.2012 r.  Książka uwzględnia zatem aktualny stan prawny, literaturę i orzecznictwo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK  ZALISKO Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAREK ZALISKO • INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK ZALISKO WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Prawną Marek Zalisko we Wrocławiu © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4538-3 ISBN e-book 978-83-255-4539-0 Mojej Żonie Magdalenie i Córeczce Hannie Marii Spis treści Przedmowa ............................................................................................................. . XV Wykaz skrótów ..................................................................................................... . XVII Wykaz literatury .................................................................................................. . XXI Wprowadzenie ...................................................................................................... . LV Rozdział I. Geneza współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych ......................................................................... .1 §.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................ .1 §.2.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.. w.Traktacie.ustawiającym.Europejską.Wspólnotę.. Gospodarczą.............................................................................................. .3 §.3.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.. w.Traktacie.Amsterdamskim.............................................................. .8 §.4.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.. w.Traktacie.Nicejskim........................................................................... . §.5.. Procedura.prejudycjalna.w.ramach.art..68.i.234.TWE.............. . §.6.. Pilny.tryb.prejudycjalny........................................................................ . §.7.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.. w.Traktacie.ustanawiającym.Konstytucję.dla.Europy............... . §.8.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych.. w.Traktacie.Lizbońskim........................................................................ . §.9.. Procedura.prejudycjalna.po.zmianach.dokonanych.. Traktatem..z.Lizbony.na.podstawie.art..267.TFUE...................... . §.10.. Wystąpienie.przez.sąd.polski.z.pytaniem.prejudycjalnym.. do.ETS.......................................................................................................... . §.11.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.Konwencji.brukselskiej.z.1968.r........................................ . §.12.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.Konwencji.lugańskiej.i.nowej.Konwencji.. lugańskiej.................................................................................................... . §.13.. Źródła.europejskiego.postępowania.cywilnego......................... . I..Rozporządzenia............................................................................. . . 12 14 25 26 28 30 33 34 39 43 43 VII . II..Dyrektywy....................................................................................... . . III..Decyzje............................................................................................. . §.14.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych..i.handlowych.. według.rozporządzenia.44/2001....................................................... . §.15.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.rozporządzenia.805/2004.w.sprawie.Europejskiego.. Tytułu.Egzekucyjnego........................................................................... . §.16.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.rozporządzenia.1896/2006.w.sprawie. europejskiego.nakazu.zapłaty............................................................ . §.17.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.rozporządzenia.861/2007.w.sprawie.europejskiego. postępowania.w.sprawie.drobnych.roszczeń.............................. . §.18.. Współpraca.sądowa.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych... według.rozporządzenia.4/2009.w.sprawie.zobowiązań. alimentacyjnych....................................................................................... . §.19.. Dostęp.do.wymiaru.sprawiedliwości.w.sprawach.. cywilnych.i.handlowych...................................................................... . §.20.. Perspektywy.rozwoju.współpracy.sądowej.w.sprawach.. cywilnych..i.handlowych...................................................................... . Rozdział II. Jurysdykcja i postępowanie w sprawach cywilnych i handlowych ......................................................................... . §.1.. Jurysdykcja.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych..według. rozporządzenia.44/2001....................................................................... . I..Doktryna.forum non conveniens w.prawie.unijnym..... . . 1.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-281/02,.Andrew Owusu . v. N. B. Jackson ....................................................................... . II..Jurysdykcja.szczególna............................................................... . 1.. Sprawy.na.tle.umowy.lub.roszczenia.z.umowy.......... . A.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-27/02,.Petra Engler v. Janus Versand GmbH ................................................ . 2.. Sprawy.alimentacyjne........................................................... . 3.. Sprawy.deliktowe................................................................... . A.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-168/02,.Rudolf Kronhofer v. Marianne Maier i.in. ........................... . 4.. Sprawy.adhezyjne................................................................... . 5.. Sprawy.z.działalności.oddziału......................................... . 6.. Sprawy.trustowe..................................................................... . 7.. Sprawy.dotyczące.ratownictwa.dla.ładunku.lub.. 46 46 47 56 64 69 73 75 77 81 81 84 88 93 93 95 99 100 102 106 106 107 frachtu........................................................................................ . 109 VIII Spis treści 8.. Sprawy,.w.których.pozywa.się.łącznie.kilka.osób..... . 9.. Sprawy.dotyczące.powództwa.z.tytułu.rękojmi.. i.gwarancji.lub.powództwa.interwencyjnego............ . 10.. Sprawy.dotyczące.powództwa.wzajemnego................ . 11.. Sprawy.łączące.się.o.prawa.rzeczowe. 111 114 115 na.nieruchomościach........................................................... . 116 12.. Sprawy.dotyczące.ograniczenia.z.tytułu.używania. lub.eksploatacji.statku.......................................................... . . III..Jurysdykcja.w.sprawach.dotyczących.ubezpieczenia..... . 1.. Sprawy.przeciwko.ubezpieczycielowi........................... . A.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-463/06,.FBTO Schadenverzekeringen NV v. Jack Odenbreit ...... . 2.. Sprawy.przeciwko.ubezpieczającym,.ubezpieczonym. i.uposażonym.z.tytułu.ubezpieczenia............................ . 3.. Odstąpienie.w.zakresie.jurysdykcji.w.sprawach. dotyczących.ubezpieczenia............................................... . A.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-112/03,.Société financière et industrielle du Peloux v. Axa Belgium i in. ........................................................ . . IV..Jurysdykcja.w.sprawach.dotyczących.konsumenta......... . 1.. Wyrok.TSUE.w.sprawie C-89/91,.Shearson Lehmann Hutton Inc. v. TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH .............................................................. . 2.. Sprawy.przeciwko.kontrahentowi.konsumenta......... . A.. Wyrok.TSUE.w.sprawie.C-464/01,.Johann Gruber v. Bay Wa AG ..................................................... . 3.. Sprawy.przeciwko.konsumentowi................................... . 4.. Odstąpienie.od.jurysdykcji.w.sprawach.. 117 119 119 120 124 124 127 132 135 138 139 144 konsumenckich...................................................................... . 145 . V..Jurysdykcja.w.sprawach.dla.indywidualnych.umów.. o.pracę.............................................................................................. . 1.. Sprawy.przeciwko.pracodawcy........................................ . 2.. Dodatkowa.podstawa.jurysdykcji.w.sprawach.. o.roszczenia.ze.stosunku.pracy.delegowanych. pracowników.wynikająca.z.dyrektywy.96/71/WE...... . 3.. Sprawy.przeciwko.pracownikowi................................... . . VI..Jurysdykcja.wyłączna.................................................................. . 1.. Sprawy.dotyczące.nieruchomości................................... . 2.. Sprawy.dotyczące.ważności,.nieważności. 146 149 152 154 155 156 lub.rozwiązania.spółki......................................................... . 161 IX Spis treści 3.. Sprawy.dotyczące.ważności.wpisów.do.rejestrów. publicznych.............................................................................. . 162 4.. Sprawy.dotyczące.rejestracji.lub.ważności.. patentów,.znaków.towarowych,.wzorów,.modeli. i.podobnych.praw.wymagających.zgłoszenia.lub. zarejestrowania...................................................................... . 5.. Sprawy.dotyczące.wykonania.orzeczeń........................ . . VII..Umowa.dotycząca.jurysdykcji.................................................. . .VIII..Wdanie.się.w.spór.przez.pozwanego.................................... . . IX..Badanie.jurysdykcji.i.dopuszczalności.postępowania..... . . X..Zawisłość.sprawy.i.sprawy.pozostające.ze.sobą.. 163 166 167 175 177 w.związku........................................................................................ . 179 §.2.. Nadanie.zaświadczenia.Europejskiego.Tytułu.. Egzekucyjnego..w.państwie.członkowskim.wydania................ . . I..Istota.Europejskiego.Tytułu.Egzekucyjnego...................... . II..Minimalne.standardy.postępowania.w.państwie.. . wydania.orzeczenia..................................................................... . . III..Standardy.informowania.dłużnika........................................ . . IV..Konwalidacja.braku.zgodności.z.minimalnymi.. 184 184 196 201 standardami.................................................................................... . 203 . V..Minimalne.standardy.kontroli.w.wyjątkowych.. przypadkach................................................................................... . 204 §.3.. Postępowanie.i.jurysdykcja.w.sprawach.cywilnych.. i.handlowych..według.rozporządzenia.o.europejskim.. nakazie.zapłaty......................................................................................... . . I..Zmiany.w.procedurze.cywilnej.związane.. 205 z.europejskim.nakazem.zapłaty.............................................. . 205 . II..Postępowanie.fakultatywne.dla.postępowania.. nakazowego.i.upominawczego............................................... . . III..Pojęcie.sprawy.transgranicznej.............................................. . . IV..Pojęcie.roszczenia.bezspornego............................................. . . V..Postępowanie.w.sprawie.europejskiego.nakazu.. zapłaty............................................................................................... . 1.. Właściwość.sądów.................................................................. . 2.. Sądownictwo.arbitrażowe.................................................. . 3.. Obliczanie.terminów............................................................ . . VI..Pozew.o.wydanie.europejskiego.nakazu.zapłaty............. . 206 207 209 210 218 223 224 226 1.. Załączniki.do.pozwu.o.wydanie.europejskiego. nakazu.zapłaty......................................................................... . 235 X Spis treści 2.. Dowody.na.poparcie.roszczenia....................................... . 3.. Zabezpieczenie.roszczenia.................................................. . 4.. Zawisłość.sprawy.................................................................... . 5.. Badanie.pozwu.o.wydanie.europejskiego.nakazu.. 236 237 238 zapłaty........................................................................................ . 239 6.. Uzupełnienie.i.poprawienie.pozwu.o.wydanie. europejskiego.nakazu.zapłaty........................................... . 242 7.. Propozycja.zmiany.pozwu.o.wydanie.. europejskiego.nakazu.zapłaty........................................... . 8.. Cofnięcie.pozwu..................................................................... . 9.. Europejski.nakaz.zapłaty.a.postępowanie.. uproszczone............................................................................. . . VII..Orzeczenia.w.toku.postępowania.sądowego..................... . 1.. Odrzucenie.pozwu................................................................ . 2.. Wydanie.europejskiego.nakazu.zapłaty......................... . .VIII..Doręczenie.za.potwierdzeniem.odbioru.przez.. 245 253 253 254 254 258 pozwanego...................................................................................... . 266 . IX..Doręczenie.bez.potwierdzenia.odbioru.przez.. pozwanego...................................................................................... . . X..Doręczenie.przedstawicielowi................................................ . . XI..Sprzeciw.od.europejskiego.nakazu.zapłaty........................ . . XII..Skutki.wniesienia.sprzeciwu................................................... . .XIII..Wykonalność.................................................................................. . .XIV..Ponowne.badanie.w.wyjątkowych.przypadkach............. . . XV..Wznowienie.postępowania...................................................... . §.4.. Postępowanie.i.jurysdykcja.w.sprawach.cywilnych.. i.handlowych..w.rozporządzeniu.861/2007.o.europejskim. postępowaniu.w.sprawie.drobnych.roszczeń.............................. . I..Zakres.postępowania.................................................................. . . . II..Transgraniczność.sprawy.......................................................... . . III..Postępowanie.fakultatywne.do.postępowań.. krajowych.o.zbliżonym.charakterze..................................... . . IV..Formularz.A.–.pozew.................................................................. . . V..Wszczęcie.postępowania........................................................... . . VI..Formularz.B.–.wezwanie.sądu.do.uzupełnienia. lub.skorygowania.formularza.pozwu.(formularz.A)....... . . VII..Przebieg.postępowania.i.postępowanie.dowodowe...... . 269 274 275 278 283 287 292 295 295 298 300 302 307 312 313 XI Spis treści .VIII..Formularz.C.–.odpowiedź.na.pozew..................................... . . IX..Język.postępowania..................................................................... . . X..Zakończenie.postępowania...................................................... . . XI..Pomoc.udzielona.stronom.postępowania........................... . . XII..Doręczanie.dokumentów.......................................................... . .XIII..Terminy............................................................................................ . .XIV..Koszty.sądowe............................................................................... . . XV..Środki.odwoławcze.od.wyroku............................................... . .XVI..Ponowne.zbadanie.orzeczenia................................................ . .XVII..Porównanie.europejskiego.nakazu.zapłaty.. i.europejskiego.postępowania.w.sprawie.. drobnych.roszczeń....................................................................... . Rozdział III. Uznanie i stwierdzanie wykonalności w sprawach cywilnych i handlowych ............................................. . §.1.. Uznanie.i.stwierdzanie.wykonalności.według.. rozporządzenia..Bruksela.44/2001.................................................... . I..Uznawanie.orzeczeń................................................................... . . . II..Tryb.i.skutki.uznania................................................................... . . III..Podstawy.odmowy.uznania.i.stwierdzenia.. wykonalności................................................................................. . . IV..Stwierdzenie.wykonalności..................................................... . . V..Postępowanie.w.pierwszej.instancji..................................... . . VI..Pomoc.prawna,.zwolnienie.od.kosztów.i.opłat................ . . VII..Właściwość.rzeczowa.i.miejscowa........................................ . .VIII..Postępowanie.o.stwierdzenie.wykonalności.. orzeczenia.(ex parte)................................................................... . . IX..Rozpoznanie.wniosku................................................................ . . X..Środki.zabezpieczające............................................................... . . XI..Postępowanie.odwoławcze...................................................... . . XII..Właściwość.sądu........................................................................... . .XIII..Postępowanie.przed.sądem.drugiej.instancji.................... . .XIV..Środki.obrony.dłużnika.–.zawieszenie.postępowania. odwoławczego.i.zabezpieczenie............................................. . . XV..Skarga.kasacyjna............................................................................ . .XVI..Wykonanie.orzeczenia................................................................ . §.2.. Uznanie.i.stwierdzanie.wykonalności.według.. rozporządzenia..805/2004.o.Europejskim.. Tytule.Egzekucyjnym............................................................................. . . I..Postępowanie.egzekucyjne.w.państwie. 321 323 326 327 329 333 334 336 338 341 345 345 347 348 350 358 359 362 362 363 366 367 369 371 371 373 374 375 376 członkowskim.wykonania........................................................ . 376 XII Spis treści . II..Odmowa.wykonania................................................................... . . III..Zawieszenie.lub.ograniczenie.wykonania.......................... . . IV..Ugody.sądowe.i.dokumenty.urzędowe................................ . §.3.. Uznanie.i.stwierdzanie.wykonalności.według.. rozporządzenia..1896/2006.o.europejskim.nakazie.. zapłaty.......................................................................................................... . I..Wykonanie....................................................................................... . . . II..Odmowa.wykonania................................................................... . . III..Zawieszenie.lub.ograniczenie.wykonania.......................... . . IV..Opłaty.sądowe............................................................................... . . V..Stosunek.do.prawa.krajowego................................................. . . VI..Informacje.o.kosztach.doręczenia.i.wykonania.. 378 381 384 388 388 394 395 397 400 oraz.analiza.postępowania........................................................ . 402 §.4.. Uznanie.i.stwierdzanie.wykonalności.według.. rozporządzenia..861/2007.o.europejskim.. postępowaniu.w.sprawie.drobnych.roszczeń.............................. . . I..Uznawanie.i.wykonywanie.orzeczeń.w.innym.. państwie.członkowskim............................................................ . . II..Postępowanie.egzekucyjne...................................................... . . III..Odmowa.wykonania................................................................... . . IV..Zawieszenie.lub.ograniczenie.wykonania.......................... . . V..Informacje.dotyczące.właściwości.sądów,.. środków.komunikowania.się.i.środków.. odwoławczych............................................................................... . . VI..Przegląd.postępowania.............................................................. . §.5.. Uznawanie,.wykonalność.i.wykonywanie.orzeczeń.. według..rozporządzenia.4/2009.w.sprawie.zobowiązań. alimentacyjnych....................................................................................... . I..Uwagi.ogólne.................................................................................. . . . II..Orzeczenia,.ugody.sądowe.i.dokumenty.urzędowe.. wydane.w.państwach.członkowskich.będących.. stronami.Protokołu.haskiego.z.2007.r.................................. . 1.. Wniosek.o.ponowne.zbadanie.orzeczenia.................... . 2.. Odmowa.lub.zawieszenie.wykonania............................. . . III..Orzeczenia,.ugody.sądowe.i.dokumenty.urzędowe.. wydane.w.państwach.członkowskich.niebędących.. stronami.Protokołu.haskiego.z.2007.r.................................. . 1.. Podstawy.odmowy.uznania................................................ . 2.. Odwołanie.od.orzeczenia.dotyczącego.. 404 404 406 410 411 414 414 415 415 418 418 423 426 427 stwierdzenia.wykonalności................................................ . 430 XIII Spis treści 3.. Odmowa.lub.uchylenie.stwierdzenia.wykonalności. orzeczenia,.zawieszenie.postępowania........................ . 4.. Środki.tymczasowe.i.środki.zabezpieczające............... . . IV..Przepisy.wspólne.dla.sekcji.1.i.2.dotyczących.. orzeczeń,.ugód.sądowych.i.dokumentów.. urzędowych.................................................................................... . Zakończenie ........................................................................................................... . Indeks rzeczowy ................................................................................................. . 430 431 432 437 445 XIV Spis treści Przedmowa Książka.stanowi.uzupełnioną.wersję.rozprawy.doktorskiej.nt..„Instrumenty. prawne.w.obszarze.współpracy.sądowej.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych. w.Unii.Europejskiej”.obronionej.w.dniu.28.11.2011.r..na.Wydziale.Prawa,. Administracji.i.Ekonomii.Uniwersytetu.Wrocławskiego..Jest.ona.zbiorczym. studium.obejmującym.analizę.instrumentów.prawnych,.które.składają.się.na. europejskie.prawo.procesowe.cywilne..W.pracy.zostały.zbadane.rozporządze- nia,.które.wprowadzają.procedurę.exequatur,.tj..rozporządzenie.Nr.44/2011. w.sprawie.jurysdykcji.i.uznawania.orzeczeń.sądowych.oraz.ich.wykonywa- nia.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych,.oraz.te.które.zniosły.procedurę. exequatur,.tj..rozporządzenie.Nr.805/2004.w.sprawie.europejskiego.tytułu. egzekucyjnego.dla.roszczeń.bezspornych,.rozporządzenie Nr 1896/2006 w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, rozporządzenie Nr 861/2007 dotyczące europejskiego postępowania w.sprawie drobnych roszczeń i rozporządzenie Nr 4/2009 w sprawie zobowiązań alimentacyjnych. W.pracy.zostały.uwzględnione.zmiany.dokonane.ustawą.z.16.9.2011.r.. o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.postępowania.cywilnego.oraz.niektórych.innych. ustaw.(Dz.U..z.2011.r..Nr.233,.poz..1381),.które.obowiązują.po.3.5.2012.r.. Książka.uwzględnia.zatem.aktualny.stan.prawny,.literaturę.i.orzecznictwo. Szczególne.podziękowania.kieruję.do.promotora.mojej.dysertacji,.Pana.prof.. zw..dr.hab..Jacka Gołaczyńskiego,.Kierownika.Centrum.Badań.Problemów. Prawnych.i.Ekonomicznych.Komunikacji.Elektronicznej.(CBKE).Wydziału. Prawa,.Administracji.i.Ekonomii.Uniwersytetu.Wrocławskiego,.któremu.za- wdzięczam.cenną.opiekę.naukową..Dziękuję.moim.recenzentom,.Pani.prof..dr. hab..Elwirze Marszałkowskiej-Krześ,.Dyrektorowi.Instytutu.Prawa.Cywilnego. Wydziału.Prawa,.Administracji. i.Ekonomii.Uniwersytetu.Wrocławskiego. i.Panu.prof..zw..dr.hab..Januszowi Jankowskiemu,.Kierownikowi.Katedry. Postępowania.Cywilnego.I.Wydziału.Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu. Łódzkiego.za.wnikliwą.analizę.i.uwagi.dotyczące.mojej.dysertacji.. Dziękuję.Panu.prof..dr.hab..Krzysztofowi Wójtowiczowi,.Kierownikowi. Katedry. Prawa. Międzynarodowego. i. Europejskiego. Wydziału. Prawa,. Administracji.i.Ekonomii.Uniwersytetu.Wrocławskiego.i.Panu.prof..dr.hab.. Krzysztofowi Ruchniewiczowi,.Dyrektorowi.Centrum.Studiów.Niemieckich. i.Europejskich.im..Willy’ego.Brandta.Uniwersytetu.Wrocławskiego.za.ich. ogromne.wsparcie.na.etapie.seminarium.doktorskiego. Wrocław,.styczeń.2013.r.. dr.Marek Zalisko XV Wykaz skrótów Akty prawa BGB...................................... Bürgerliches Gesetzbuch EKPCz.................................. Europejska.Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka. i.Podstawowych.Wolności,.sporządzona.w.Rzymie. 4.11.1950.r..(Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284.ze.zm.) EuEheVO............................. Verordnung 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung (Brüssel IIa-Verordnung) EuGVO................................. Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungs- verordnung EuGVVO.............................. Verordnung des Rates über die gerichtliche Zu- ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreck- ung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen EUV/EGV............................ Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft EuZustellungsVO............. Verordnung 1348/2000 über die Zustellung gericht- licher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KM........................................ ustawa.z.18.9.2001.r..–.Kodeks.morski.(t.j..Dz.U.. z.2009.r..Nr.217,.poz..1689.ze.zm.) KP.......................................... ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r.. Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KSchG.................................. Konsumentenschutzgesetz KPC...................................... ustawa z.17.11.1964.r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz..296 ze zm.) KSCU.................................... ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach. cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.ze.zm.) KSH....................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) XVII rozporządzenie. 4/2009................................. rozporządzenie.Rady.(WE).Nr.4/2009.z.18.12.2008.r.. w.sprawie.jurysdykcji,.prawa.właściwego,.uznawa- nia.i.wykonywania.orzeczeń.oraz.współpracy.w.za- kresie.zobowiązań.alimentacyjnych.(Dz.Urz..UE.L.7,. s..1.z.10.1.2009.r.) rozporządzenie. 44/2001.............................. rozporządzenie.44/2001.z.22.12.2000.r..w.sprawie. jurysdykcji.i.uznawania.orzeczeń.sądowych.oraz.ich. wykonywania.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych. (Dz.Urz..UE.L.Nr.12,.s..1.ze.zm..z.2001.r.) Rzym.I.................................. rozporządzenie. 593/2008. z. 17.6.2008. r.. w. spra- wie.prawa.właściwego.dla.zobowiązań.umownych.. (Dz.Urz..UE.L.Nr.177,.s..6.ze.zm..z.2008.r.) Rzym.II................................ rozporządzenie.864/2007.z.11.7.2007.r..dotyczące. prawa.właściwego.dla.zobowiązań.pozaumownych. (Dz.Urz..UE.L.Nr.199,.s..40.z.2008.r.) TA.......................................... Traktat.Amsterdamski TEWG................................... Traktat. ustanawiający. Europejską. Wspólnotę. Gospodarczą.(1957).dostępny.na.stronie.interneto- wej.aktów.prawnych.Unii.Europejskiej:.http://eur-lex. europa.eu/pl/treaties/index.htm TL.......................................... Traktat.z.13.12.2007.r..z.Lizbony.zmieniający.Traktat. o.Unii.Europejskiej.i.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę. Europejską.(Dz.U..z.2009.r..Nr.203,.poz..1569) TUE....................................... Traktat.o.Unii.Europejskiej.z.7.2.1992.r..(Dz.Urz..UE. C.Nr.191,.s..1.ze.zm.) TWE...................................... Traktat. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską. ZPO....................................... Zivilprozessordnung z.25.3.1957.r. Czasopisma i publikatory Dz.U...................................... Dziennik.Urzędowy Dz.Urz..UE.......................... Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej EC......................................... European.Community ECR....................................... European.Court.Reports EPS........................................ Europejski.Przegląd.Sądowy KPP....................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP....................................... Monitor.Prawniczy PiP......................................... Państwo.i.Prawo XVIII Wykaz skrótów Inne EFTA..................................... European.Free.Trade.Association EG.......................................... European.Gemeinschaft ENZ....................................... europejski.nakaz.zapłaty EPU....................................... elektroniczne.postępowanie.upominawcze ETE........................................ Europejski.Tytuł.Egzekucyjny ETS........................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości EU.......................................... European Union EuGH.................................... Europäische Gerichtshof Euratom.............................. European Atomic Energy Community EWG...................................... Europejska.Wspólnota.Gospodarcza GmbH.................................. Gesellschaft mit beschränkter Haftung KRS....................................... Krajowy.Rejestr.Sądowy lit........................................... litera niem..................................... niemiecki red......................................... Redakcja TSUE..................................... Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej UE.......................................... Unia.Europejska WE......................................... Wspólnota.Europejska zd........................................... zdanie XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: