Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 008166 10736119 na godz. na dobę w sumie
Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ebook/pdf
Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7368-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawiono w niej instytucję wadium, określając jego funkcje oraz znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Wnikliwie przeanalizowano przepisy prawne dotyczące wadium, zwłaszcza wprowadzone nowelizacją ustawy z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232). W  kwestiach problemowych przedstawiono  konkretne rozwiązania, co dotyczy w szczególności zagadnienia ponownego wnoszenia wadium, interpretacji przesłanek zatrzymania wadium, zwrotu oraz legitymacji do żądania zwrotu wadium. Cenną wskazówką będą również konkretne rozwiązania zaproponowane w kwestii dochodzenia zwrotu zatrzymanego wadium. Ponadto uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz sądów okręgowych.

Monografia będzie cenną pozycją dla zamawiających oraz wykonawców. Na pewno stanie się pomocna w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji oraz tych osób, które stosują  ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadIum w postępowanIu o udzIelenIe zamówIenIa publIcznego Małgorzata  Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA • INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marta Bandzmer STATUS SPÓŁEK OSOBOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Małgorzata Sieradzka ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Ireneusz Wolwiak DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MAŁGORZATA SIERADZKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowania przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7367-6 ISBN e-book 978-83-255-7368-3 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Rozdział I. Istota i rola wadium w Prawie zamówień publicznych   ...............  § 1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  ...........................  § 2.  Pojęcie wadium  ............................................................................................  § 3.  Funkcje wadium ...........................................................................................        I.  Funkcja warunku udziału w postępowaniu o udzielenie   zamówienia publicznego ..................................................................  II.  Funkcja zabezpieczająca ..................................................................  III.  Funkcja gwarantująca zawarcie umowy  ......................................  1.  Wniesienie wadium jako warunek udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ......  2.  Wniesienie wadium jako czynność podjęta   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ......  § 4.  Wysokość oraz formy wniesienia wadium ..............................................  I.  Wadium wnoszone w formie pieniężnej .......................................  II.  Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna .................  III.  Wymogi formalne dotyczące wniesienia wadium zawarte        w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego..  § 5.  Przedłużenie ważności wadium a zapewnienie ciągłości wadium   na przedłużony termin związania ofertą  ................................................  1.  Przedłużenie okresu ważności wadium na przedłużony   okres przedłużenia zawarcia umowy  ......................................  § 6.  Prawidłowe i skuteczne wniesienie wadium............................................  I.  Sankcja wykluczenia z postępowania o udzielenie       zamówienia publicznego z powodu braku skutecznego   wniesienia wadium  ..........................................................................  § 7.  Zwrot wadium ..............................................................................................  I.  Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium wykonawcom .......  II.  Ponowne wniesienie wadium po ponownej ocenie ofert       w ramach rozstrzygnięcia odwołania przez KIO ........................  III.  Legitymacja czynna do żądania zwrotu wadium ........................  II IX XI 1 1 5 8 9 10 12 14 22 23 28 33 46 48 56 59 63 70 71 74 76  Spis treści Rozdział II. Podstawy zatrzymania wadium   ......................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Czynność zatrzymania wadium w ramach czynności   podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia   publicznego ...................................................................................................  § 3.  Podstawa prawna oraz cel zatrzymania wadium ....................................  § 4.  Przesłanki zatrzymania wadium ...............................................................  I.  Ogólne przesłanki zatrzymania wadium ......................................  II.  Szczególne przesłanki zatrzymania wadium ...............................      § 5.  Postępowanie w przedmiocie zatrzymania wadium na podstawie   art. 46 ust. 4a PrZamPubl ...........................................................................          I.  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego  .......................................................................................  II.  Niezłożenie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających   spełnianie warunków udziału w postępowaniu – poglądy   orzecznictwa i doktryny przed nowelizacją z 2014 r. ..................  III.  Nieuzupełnienie brakujących dokumentów i oświadczeń   w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 PrZamPubl .............  I.  Brak przedstawienia listy podmiotów należących do tej   samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy   do takiej grupy jako nowa podstawa zatrzymania wadium ......    .  Brak wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której   mowa w art. 87 ust. 3 PrZamPubl ..................................................  Rozdział III. Dochodzenie zatrzymanego wadium   ..........................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Zakres podmiotowy roszczenia o zwrot wadium ...................................  § 3.  Kwalifikacja czynności zatrzymania wadium ........................................  § 4.  Podstawa prawna powództwa o zwrot wadium ......................................  Podsumowanie   ...........................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  79 79 80 82 83 84 88 89 91 93 101 109 112 119 119 121 123 131 139 147 I Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.  z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OchrKonKU  .......................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) PARPU  ................................  ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804) PrBank  ................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.  z 2015 r. poz. 128)  PrZamPubl  .........................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZwalNKonU  .......................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. Min. Sprawiedl.  ...  Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Gl.  ........................................  Glosa KPZP  ...................................  Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MZP .....................................  Monitor Zamówień Publicznych OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich PS  .........................................  Przegląd Sądowy PiP  .......................................  Państwo i Prawo PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 3. Organy i instytucje ETS  ......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości II Wykaz skrótów KIO  ......................................  Krajowa Izba Odwoławcza SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SO  ........................................  Sąd Okręgowy SOKiK  .................................  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI  ........................................  Sąd Pierwszej Instancji SUE  ......................................  Sąd Unii Europejskiej TSUE  ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK  ................................  Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów UZP  .....................................  Urząd Zamówień Publicznych ZAUZP  ................................  Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych ZA  ........................................  Zespół Arbitrów 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł lit.  .........................................  litera n.  ..........................................  następny (-a, -e) niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) Nr  .........................................  numer post.  .....................................  postanowienie poz.  ......................................  pozycja SIWZ  ...................................  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sp. z o.o.  ...............................  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  tekst jedn.  ............................  tekst jednolity uchw.  ...................................  uchwała ust.  .......................................  ustęp w zw.  ....................................  w związku wyr.  ......................................  wyrok zd.  ........................................  zdanie ze zm.  ..................................  ze zmianami III Wykaz literatury Babiarz S., [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych.  Babiarz S., [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych.  Komentarz, Warszawa 2011 Komentarz, Warszawa 2013 Lex/el. 2014 wykładu, Warszawa 2007 Banasik P, Zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  F. Błahuta, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska–Bocian E., Zobowiązania. Zarys  Czajkowski Z. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014 Grabowska-Szweicer E., Jachowska K., Mazurek G., Michałowska M., Odrzucenie oferty  wykonawcy, Wrocław 2014 Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2014 Janda P., Pełczyński P., Babiar S., Czarnik Z., Prawo zamówień publicznych. Komentarz,  Warszawa 2011 Korus K., Rogoń D., Żak M., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Lex/el. 2003 Krajewska A., Jak odzyskać zatrzymane wadium, Przetargi publiczne 2011 Łuszpak-Zając A., Skutki prawne wniesienia wadium przetargowego, PiP 2001, z. 5 Nowicki J. E, Problemy z zatrzymaniem wadium, MZP 2011, Nr 7 Olszewska-Stompel J., Praktyczne aspekty zatrzymania wadium przez zamawiającego, LEX  ABC Nr 104612 Panasiuk A, Zamówienia publiczne w orzecznictwie europejskiego trybunału Sprawiedli- wości, sądów krajowych i arbitrażowych, Warszawa 2006 Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2013 Pieróg, J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2014 Prusak P., Glosa do wyr. SN z 4.10.1995 r., II CRN 123/95, OSNC 1996, poz. 29, PS 1996,  Radwański Z., System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Rad- wański, t. III, cz. 1, Warszawa, Ossolineum 1981 Rajski J., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994 Rajski J., Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego,  Rudowald A., Zamówienia publiczne jako sprawy cywilne, Zamówienia Publiczne Doradca  Nr 2 PPH 2003, Nr 5 2007, Nr 11 Sieradzka M., Glosa do wyr. SO w Białymstoku z 8.10.2014 r., II Ca 796/14, Lex/el. 2014 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: