Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 002968 18776242 na godz. na dobę w sumie
Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera. Wydanie II - książka
Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera. Wydanie II - książka
Autor: , , Liczba stron: 472
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8747-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Sztuka poskramiania finansów

Bez zadęcia, bez pouczania i bez branżowego żargonu. Oto, jak powstało pierwsze wydanie tej praktycznej książki, dającej tym menedżerom i liderom, którzy nie mają na co dzień styczności z zagadnieniami finansowymi, możliwość nabrania pewności siebie w interpretacji danych liczbowych. Rozwinięcie inteligencji finansowej umożliwiło im zrozumienie procesów, w których biorą udział, celów organizacji oraz swojego wpływu na ostateczny rezultat działań. Nic więc dziwnego, że od momentu publikacji książka stała się ulubionym podręcznikiem wszystkich osób, które muszą umieć poruszać się po świecie danych i analiz finansowych.

Jeśli poszukujesz informacji na temat finansów, podanej w jasny i przystępny sposób, wydanie drugie tej znakomitej książki będzie Twoim bezcennym przewodnikiem. Pomoże Ci zdobyć konkretną wiedzę na temat posługiwania się rachunkiem wyników, bilansem i rachunkiem przepływu środków pieniężnych. Wyjaśni także, dlaczego te liczby są tak istotne. Dodatkowo dostarczy Ci aktualnych danych w takich kwestiach, jak oddziaływanie kryzysu finansowego na biznes i zwrot z inwestycji, oraz poszerzy Twoją świadomość finansową i rachunkową. Nie bój się zagadnień finansowych, niech to one boją się Ciebie!

 


 

Karen Berman i Joe Knight są założycielami Business Literacy Institute z siedzibą w Los Angeles. Szkolą menedżerów i liderów takich organizacji, jak Electronic Arts, Goodrich, Gulfstream czy Visa. Wielokrotnie wypowiadali się w mediach, w tym między innymi dla „Wall Street Journal”, „Inc.” i financialintelligencebook.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Financial Intelligence, Revised Edition: A Manager s Guide to Knowing What the Numbers Really Mean Tłumaczenie: Bartosz Sałbut Redakcja i lokalizacja rozdziałów 4 i 11: Maciej Skudlik Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-8747-3 Original work copyright © 2013 Business Literacy Institute, Inc. Published by arrangement with Harvard Business Review Press. Polish edition copyright © 2014 by Helion SA. All Rights Reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/intef2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI O autorach Przedmowa Nota od polskiego wydawcy Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Sztuka finansów (i jej znaczenie) 1. Nie zawsze mo(cid:285)na ufa(cid:202) liczbom 2. Zrozumienie istoty za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241), szacunków i odchyle(cid:241) 3. Dlaczego warto kszta(cid:239)towa(cid:202) inteligencj(cid:218) finansow(cid:200)? 4. Zasady obowi(cid:200)zuj(cid:200)ce ksi(cid:218)gowych Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Cechy charakterystyczne rachunku wyników 5. Zysk jest warto(cid:258)ci(cid:200) szacunkow(cid:200) 6. (cid:146)amanie kodu rachunku wyników 7. Przychód. Najwa(cid:285)niejszy jest moment zaksi(cid:218)gowania 8. Koszty i wydatki. (cid:191)adnych jednoznacznych rozwi(cid:200)za(cid:241) 9. Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II. Narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Bilans ujawnia najwi(cid:218)cej 9 11 17 21 29 37 49 73 79 85 95 103 119 129 10. Znajomo(cid:258)(cid:202) podstaw bilansu 135 11. Po stronie aktywów. Kolejne szacunki i za(cid:239)o(cid:285)enia (z wyj(cid:200)tkiem gotówki) 141 157 12. Pasywa 13. Dlaczego bilans si(cid:218) równowa(cid:285)y? 163 167 14. Rachunek wyników wp(cid:239)ywa na bilans Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III. Narz(cid:218)dzia 173 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Gotówka króluje 15. Gotówka daje prawdziwy obraz rzeczywisto(cid:258)ci 16. Zysk to nie gotówka, cho(cid:202) obydwa elementy s(cid:200) wa(cid:285)ne 17. J(cid:218)zyk rachunku przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych 179 185 193 7 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 18. Jak przep(cid:239)ywy pieni(cid:218)(cid:285)ne oddzia(cid:239)uj(cid:200) na inne zapisy? 19. Dlaczego gotówka jest tak wa(cid:285)na? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV. Narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Wska(cid:283)niki, czyli co tak naprawd(cid:218) mówi(cid:200) liczby 20. Pot(cid:218)ga wska(cid:283)ników 21. Wska(cid:283)niki rentowno(cid:258)ci. Im wy(cid:285)sze, tym lepsze (zazwyczaj) 22. Wska(cid:283)niki zad(cid:239)u(cid:285)enia. Zachowywanie równowagi 23. Wska(cid:283)niki p(cid:239)ynno(cid:258)ci. Czy jeste(cid:258)my w stanie op(cid:239)aci(cid:202) rachunki? 24. Wska(cid:283)niki wydajno(cid:258)ci. W jaki sposób wydoby(cid:202) ze swoich aktywów jak najwi(cid:218)cej 25. Z punktu widzenia inwestora „Wielka pi(cid:200)tka” wska(cid:283)ników i warto(cid:258)(cid:202) dla akcjonariuszy Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V. Narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Jak obliczy(cid:202) (i zrozumie(cid:202)) zwrot z inwestycji 26. Istota zwrotu z inwestycji 27. Sedno sprawy, czyli obliczanie zwrotu z inwestycji Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI. Narz(cid:218)dzia Inteligencja finansowa stosowana — zarz(cid:200)dzanie kapita(cid:239)em obrotowym Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VII. 28. Magia zarz(cid:200)dzania bilansem 29. W bilansie wszystko jest ze sob(cid:200) powi(cid:200)zane 30. Cel — konwersja gotówki Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VII. Narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VIII. Inteligencja finansowa w organizacji 31. Bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) finansowa a wyniki organizacji 32. Strategie bieg(cid:239)o(cid:258)ci finansowej 33. Ostateczny cel — przejrzysto(cid:258)(cid:202) finansowa Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VIII. Narz(cid:218)dzia Dodatek Przyk(cid:239)adowe sprawozdania finansowe Podzi(cid:218)kowania 8 197 207 213 219 227 237 241 245 253 261 269 277 293 303 309 315 321 325 333 343 345 347 347 353 Poleć książkęKup książkę Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku 9 Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku O mówili(cid:258)my ju(cid:285) zagadnienia zwi(cid:200)zane z warto(cid:258)ci(cid:200) sprzeda(cid:285)y czy te(cid:285) przychodem, które znajduj(cid:200) si(cid:218) w sprawozdaniu finansowym na pierwszej pozycji od góry. Nast(cid:218)pnie przeanalizowali(cid:258)my kwestie zwi(cid:200)- zane z kosztami i wydatkami. Przychód pomniejszony o koszty i wydatki stanowi zysk. Oczywi(cid:258)cie tak(cid:285)e w tym przypadku mo(cid:285)na si(cid:218) spotka(cid:202) z ró(cid:285)nym na- zewnictwem. Cz(cid:218)sto w jednym dokumencie pojawiaj(cid:200) si(cid:218) poj(cid:218)cia takie jak: zysk netto, wynik finansowy netto czy mar(cid:285)a zysku netto. Terminy te s(cid:200) stosowane na okre(cid:258)lenie zysku. W rachunku wyników mo(cid:285)na te(cid:285) niekiedy znale(cid:283)(cid:202) pozycje takie jak: „zysk ze sprzeda(cid:285)y”, „zysk operacyjny” czy „zysk netto na akcj(cid:218)”. Umieszczone przy tych pozycjach warto(cid:258)ci wynikaj(cid:200) z ró(cid:285)- nych metod ujmowania zysku, metod, które cz(cid:218)sto wykorzystuje si(cid:218) do opracowania rachunku wyników. Zastosowanie ró(cid:285)nych poj(cid:218)(cid:202) w jednym dokumencie mog(cid:239)oby sugerowa(cid:202), (cid:285)e opisywane za ich pomoc(cid:200) warto(cid:258)ci od- nosz(cid:200) si(cid:218) do ró(cid:285)nych danych. W rzeczywisto(cid:258)ci jednak wcale tak nie jest. Dla uproszczenia w naszych rozwa(cid:285)aniach b(cid:218)dziemy konsekwentnie u(cid:285)ywa(cid:202) s(cid:239)owa zysk. Przyjrzyjmy si(cid:218) zatem ró(cid:285)nym uj(cid:218)ciom stosowanym w odniesieniu do tej kategorii. Zysk Zysk to suma, jaka pozostaje po pomniejszeniu kwoty przychodu o kwot(cid:218) wszystkich kosztów. Mo(cid:285)na wyró(cid:285)ni(cid:202) trzy podstawowe uj(cid:218)cia zysku: zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y, zysk operacyjny oraz zysk netto. Ka(cid:285)d(cid:200) z powy(cid:285)szych warto(cid:258)ci oblicza si(cid:218) poprzez po- mniejszenie warto(cid:258)ci uzyskanego przychodu ze sprzeda(cid:285)y o sum(cid:218) okre(cid:258)lonych kategorii kosztów. 119 Poleć książkęKup książkę C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E R A C H U N K U W Y N I K Ó W ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDA(cid:191)Y — JAK(cid:107) SUM(cid:125) MO(cid:191)NA UZNA(cid:109) ZA WYSTARCZAJ(cid:107)C(cid:107)? Zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y, czyli przychód ze sprzeda(cid:285)y pomniejszony o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej, stanowi dla wielu firm jeden z najistotniejszych wska(cid:283)ników. Na tej podstawie mo(cid:285)na bowiem sfor- mu(cid:239)owa(cid:202) ogóln(cid:200) ocen(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) rentowno(cid:258)ci danego produktu lub us(cid:239)ugi. Je(cid:285)eli ocena ta wypadnie negatywnie, nale(cid:285)y si(cid:218) liczy(cid:202) z tym, (cid:285)e firma nie przetrwa na rynku zbyt d(cid:239)ugo. Nie mo(cid:285)na si(cid:218) przecie(cid:285) spodziewa(cid:202), (cid:285)e uda si(cid:218) pokry(cid:202) wydatki umieszczane „pod kresk(cid:200)”, zw(cid:239)aszcza wynagrodzenia cz(cid:239)onków kadry kierowniczej, je(cid:285)eli firma nie generuje odpowiednio wy- sokiego zysku brutto. Pozostaje jednak pytanie, jaki zysk mo(cid:285)na uzna(cid:202) za odpowiednio wysoki. Jaki zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y b(cid:218)dzie dla firmy wystarczaj(cid:200)cy? W du(cid:285)ej mierze zale(cid:285)y to od bran(cid:285)y, w jakiej dana firma dzia(cid:239)a. Istotne ró(cid:285)nice mog(cid:200) wyst(cid:218)powa(cid:202) tak(cid:285)e pomi(cid:218)dzy poszczególnymi firmami z tego same- go sektora. W przypadku sklepu spo(cid:285)ywczego zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y stanowi zazwyczaj niewielki odsetek warto(cid:258)ci sprzeda(cid:285)y. Inaczej b(cid:218)dzie na przyk(cid:239)ad w bran(cid:285)y jubilerskiej, gdzie ten procent b(cid:218)dzie zwykle znacznie wi(cid:218)kszy. Przyjmuj(cid:200)c za(cid:239)o(cid:285)enie, (cid:285)e wszystkie pozosta(cid:239)e wska(cid:283)niki pozo- staj(cid:200) równe, nale(cid:285)a(cid:239)oby stwierdzi(cid:202), (cid:285)e firma, która ma wi(cid:218)ksze przychody, mo(cid:285)e przetrwa(cid:202), osi(cid:200)gaj(cid:200)c ni(cid:285)szy odsetek zysku brutto ni(cid:285) przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie o ni(cid:285)szych przychodach (z tego w(cid:239)a(cid:258)nie wzgl(cid:218)du sklepy takie jak Walmart mog(cid:200) oferowa(cid:202) produkty po tak atrakcyjnych cenach). By oceni(cid:202) zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y danej firmy, nale(cid:285)y porówna(cid:202) go ze wska(cid:283)nikami in- nych firm dzia(cid:239)aj(cid:200)cych w bran(cid:285)y. Szczególnie istotne by(cid:239)yby porównania z firmami podobnej wielko(cid:258)ci. Warto te(cid:285) dokona(cid:202) analizy rok do roku — pozwala to stwierdzi(cid:202), czy zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y ma tendencj(cid:218) wzro- stow(cid:200), czy spadkow(cid:200). Je(cid:285)eli analiza wyka(cid:285)e tendencj(cid:218) spadkow(cid:200), nale(cid:285)y szuka(cid:202) przyczyn tego zjawiska. Czy wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) ono ze wzrostem kosztów produkcji? Czy firma obni(cid:285)y(cid:239)a wysoko(cid:258)(cid:202) mar(cid:285)y nak(cid:239)adanej na produkty? Zrozumienie przyczyn zmiany wska(cid:283)nika, opisuj(cid:200)cego zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y, pozwala mened(cid:285)erom wskaza(cid:202) obszary dzia(cid:239)alno(cid:258)ci, na które nale(cid:285)y zwróci(cid:202) szczególn(cid:200) uwag(cid:218). Tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) rachunków wyników wyst(cid:218)puje w przed- stawianym tu przez nas formacie. Warto jednak wiedzie(cid:202), (cid:285)e w jakiej(cid:258) ich cz(cid:218)(cid:258)ci koszty wytworzenia produkcji sprzedanej b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) koszty (cid:258)wiad- czenia us(cid:239)ug s(cid:200) umieszczane pod nag(cid:239)ówkiem koszty operacyjne. W takich rachunkach wyników w ogóle nie wyst(cid:218)puje pozycja zysku brutto. Przy- 120 Poleć książkęKup książkę Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku k(cid:239)adem firmy korzystaj(cid:200)cej z tego formatu dokumentów jest Microsoft. Jaki z tego wniosek? Nale(cid:285)y zwraca(cid:202) baczn(cid:200) uwag(cid:218) na nazwy kolejnych pozycji i wykorzystywa(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) inteligencj(cid:218) finansow(cid:200) do oceny sposobu kategoryzacji kosztów, gdy(cid:285) znajduje on bezpo(cid:258)rednie prze(cid:239)o(cid:285)enie na ocen(cid:218) pozycji zwi(cid:200)zanych z zyskiem. Tak(cid:285)e w tym przypadku warto ze szczególn(cid:200) uwag(cid:200) analizowa(cid:202) ewentualne odchylenia dotycz(cid:200)ce warto(cid:258)ci liczbowych. Na wysoko(cid:258)(cid:202) zysku brutto ze sprzeda(cid:285)y mog(cid:200) istotnie wp(cid:239)ywa(cid:202) decyzje dotycz(cid:200)ce momentu zaksi(cid:218)go- wania przychodu oraz elementów traktowanych jako koszty jego uzyskania. Przyjmijmy, (cid:285)e zajmujemy stanowisko dyrektora do spraw zarz(cid:200)dzania zasobami ludzkimi w firmie prowadz(cid:200)cej badania marketingowe. Okazuje si(cid:218), (cid:285)e zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y tego przedsi(cid:218)biorstwa wykazuje tendencj(cid:218) spadkow(cid:200). Przygl(cid:200)damy si(cid:218) wi(cid:218)c zestawieniom finansowym. Na pierwszy rzut oka mog(cid:239)oby si(cid:218) wydawa(cid:202), (cid:285)e wzros(cid:239)y koszty (cid:258)wiadczenia us(cid:239)ug. W zwi(cid:200)zku z tym wspólnie z pracownikami zamierzamy obni(cid:285)y(cid:202) te koszty, by(cid:202) mo(cid:285)e rozwa(cid:285)aj(cid:200)c tak(cid:285)e redukcj(cid:218) zatrudnienia. Jednak po do- g(cid:239)(cid:218)bniejszej analizie okazuje si(cid:218), (cid:285)e wynagrodzenia, które stanowi(cid:239)y wcze- (cid:258)niej element kosztów operacyjnych, zosta(cid:239)y przeniesione do kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej. A zatem koszty (cid:258)wiadczenia us(cid:239)ug w rzeczywisto(cid:258)ci wcale nie wzros(cid:239)y — w tej sytuacji zwalnianie pracowni- ków by(cid:239)oby b(cid:239)(cid:218)dem. Trzeba natomiast przeprowadzi(cid:202) rozmow(cid:218) z pracow- nikami dzia(cid:239)u ksi(cid:218)gowo(cid:258)ci. Warto si(cid:218) dowiedzie(cid:202), dlaczego zmienili klasyfi- kacj(cid:218) wynagrodze(cid:241) i dlaczego nie poinformowali o tym nikogo. Ponadto je(cid:285)eli wynagrodzenia maj(cid:200) na sta(cid:239)e sta(cid:202) si(cid:218) sk(cid:239)adnikiem kosztów wytwo- rzenia produkcji sprzedanej, to by(cid:202) mo(cid:285)e nale(cid:285)y zmniejszy(cid:202) docelowy po- ziom zysku brutto firmy. Nie nale(cid:285)y natomiast decydowa(cid:202) si(cid:218) na (cid:285)adne in- ne zmiany. Zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y Zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y wyznacza si(cid:218), pomniejszaj(cid:200)c warto(cid:258)(cid:202) przychodu ze sprze- da(cid:285)y o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Jest to kwota, jaka pozostaje po op(cid:239)aceniu wszystkich kosztów bezpo(cid:258)rednio zwi(cid:200)zanych z wytwarzaniem produktu lub (cid:258)wiadczeniem us(cid:239)ugi. Zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y musi wystarcza(cid:202) na pokrycie po(cid:258)rednich kosztów operacyjnych, zobowi(cid:200)za(cid:241) podatkowych i kosztów finansowania. Dobrze, gdyby zosta(cid:239)o jeszcze co(cid:258) na zysk netto. 121 Poleć książkęKup książkę C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E R A C H U N K U W Y N I K Ó W ZYSK OPERACYJNY — CZYNNIK DECYDUJ(cid:107)CY O KONDYCJI FIRMY Zysk operacyjny — liczony jako zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y pomniejszony o koszty operacyjne, koszty sprzeda(cid:285)y, koszty ogólnego zarz(cid:200)du (tzw. koszty po(cid:258)rednie) oraz odpisy amortyzacyjne — nazywany jest niekiedy tak(cid:285)e „zyskiem operacyjnym netto” lub „zyskiem przed odsetkami i opo- datkowaniem” (EBIT, od ang. earnings before interest and taxes). Jest to zatem kwota, od której nie odliczono jeszcze odsetek oraz nale(cid:285)nego po- datku. Z jakich wzgl(cid:218)dów wylicza si(cid:218) wi(cid:218)c ten wska(cid:283)nik? Zysk operacyjny to suma, jak(cid:200) firma zarabia w wyniku swojej podstawowej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci gospodarczej. Wysoko(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)nego podatku nie ma w istocie nic wspólnego ze spraw- no(cid:258)ci(cid:200) operacyjn(cid:200) firmy. Je(cid:285)eli natomiast chodzi o wydatki z tytu(cid:239)u od- setek, to zostan(cid:200) poniesione w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, czy dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) firmy jest finansowana z kapita(cid:239)u obcego, czy z kapita(cid:239)u w(cid:239)asnego (zagadnienie to zostanie szczegó(cid:239)owo omówione w rozdziale 12.). Warto jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e struktura finansowa firmy nie ma wp(cid:239)ywu na efektywno(cid:258)(cid:202) jej dzia(cid:239)a(cid:241) operacyjnych. Zysk operacyjny to wska(cid:283)nik, który do(cid:258)(cid:202) dobrze obrazuje jako(cid:258)(cid:202) zarz(cid:200)- dzania firm(cid:200) — i dlatego stanowi przedmiot szczególnej uwagi posiada- czy akcji firmy. Zysk operacyjny pozwala oceni(cid:202) zarówno popyt na ofe- rowane produkty lub us(cid:239)ugi (wyra(cid:285)aj(cid:200)cy si(cid:218) w warto(cid:258)ci sprzeda(cid:285)y), jak i skuteczno(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)a(cid:241) firmy w zakresie spe(cid:239)niania potrzeb rynku (znajduj(cid:200)c(cid:200) swoje odbicie w kosztach). Przedstawiciele banków oraz inwestorzy ana- lizuj(cid:200) natomiast zysk operacyjny firmy, by stwierdzi(cid:202), czy b(cid:218)dzie ona w sta- nie sp(cid:239)aci(cid:202) zaci(cid:200)gni(cid:218)te zobowi(cid:200)zania oraz czy jej akcjonariusze mog(cid:200) liczy(cid:202) na zyski. Dostawcom zaopatruj(cid:200)cym firm(cid:218) wska(cid:283)nik ten pozwala stwier- dzi(cid:202), czy b(cid:218)dzie ona w stanie zap(cid:239)aci(cid:202) rachunki (cho(cid:202), jak si(cid:218) przekonamy nieco pó(cid:283)niej, nie we wszystkich przypadkach zysk operacyjny b(cid:218)dzie w tej kwestii miarodajny). Dla du(cid:285)ych klientów wysoko(cid:258)(cid:202) zysku operacyjnego jest podstaw(cid:200) oceny tego, czy firma potrafi efektywnie realizowa(cid:202) zamówienia oraz czy przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas utrzyma si(cid:218) na rynku. Zysk operacyjny jest tak(cid:285)e wska(cid:283)nikiem obserwowanym przez pracowników bieg(cid:239)ych w kwe- stiach finansowych. Wiedz(cid:200) oni bowiem, (cid:285)e dobra kondycja i zdolno(cid:258)(cid:202) firmy do rozwoju gwarantuj(cid:200) im mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zachowania stanowisk pracy i perspektywy dalszego awansu. Warto jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e tak(cid:285)e wysoko(cid:258)(cid:202) zysku operacyjnego zale(cid:285)y w pewnej mierze od zastosowanych odchyle(cid:241). Mo(cid:285)liwe s(cid:200) bowiem jedno- razowe odpisy. Istotne jest tak(cid:285)e to, jak(cid:200) przyj(cid:218)to stop(cid:218) amortyzacji. Jak 122 Poleć książkęKup książkę Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku Zysk operacyjny (EBIT) Zysk operacyjny to zysk brutto ze sprzeda(cid:285)y pomniejszony o po(cid:258)rednie koszty ope- racyjne, koszty sprzeda(cid:285)y, koszty ogólnego zarz(cid:200)du, a tak(cid:285)e warto(cid:258)(cid:202) odpisów amortyzacyjnych. Innymi s(cid:239)owy, jest to wska(cid:283)nik obrazuj(cid:200)cy zysk wygenerowany w zwi(cid:200)zku z podstawow(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)ci(cid:200) przedsi(cid:218)biorstwa. przekonali(cid:258)my si(cid:218) ju(cid:285) wcze(cid:258)niej, wysoko(cid:258)ci(cid:200) odpisu amortyzacyjnego mo(cid:285)na manipulowa(cid:202), by wp(cid:239)ywa(cid:202) na wysoko(cid:258)(cid:202) wypracowanego zysku. Przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas analitycy z Wall Street ze szczególn(cid:200) uwag(cid:200) analizowali zysk operacyjny wykazywany przez firmy. Ujawniono jednak, (cid:285)e niektóre firmy dopuszcza(cid:239)y si(cid:218) oszustw finansowych, manipuluj(cid:200)c wysoko(cid:258)ci(cid:200) od- pisów amortyzacyjnych (tak by(cid:239)o w przypadku opisywanej ju(cid:285) wcze(cid:258)niej firmy Waste Management). Wówczas przedstawiciele gie(cid:239)dy utracili za- ufanie do tego wska(cid:283)nika i zacz(cid:218)li wi(cid:218)ksz(cid:200) wag(cid:218) przywi(cid:200)zywa(cid:202) do innej warto(cid:258)ci, a mianowicie do wska(cid:283)nika zysku przed odsetkami, opodatko- waniem i amortyzacj(cid:200). Niektórzy specjali(cid:258)ci s(cid:200) zdania, (cid:285)e warto(cid:258)(cid:202) ta po- zwala oceni(cid:202) rzeczywist(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202) operacyjn(cid:200) firmy, poniewa(cid:285) przy jej obliczaniu pomija si(cid:218) koszty bezgotówkowe, takie jak cho(cid:202)by amortyza- cja. (Ostatnio kolejnym pupilkiem Wall Street sta(cid:239)y si(cid:218) wolne przep(cid:239)ywy pieni(cid:218)(cid:285)ne, o których napiszemy w sekcji „Narz(cid:218)dzia” w czwartej cz(cid:218)(cid:258)ci). ZYSK NETTO — SPOSOBY POPRAWIANIA TEGO WSKA(cid:189)NIKA W ten sposób docieramy powoli do ostatniej pozycji rachunku wyników, która wyznacza warto(cid:258)(cid:202) zysku netto. Zysk netto to suma pozosta(cid:239)a po odliczeniu wszelkich kosztów — kosztów wytworzenia produkcji sprze- danej, kosztów operacyjnych, obci(cid:200)(cid:285)e(cid:241) podatkowych, zobowi(cid:200)za(cid:241) z tytu(cid:239)u odsetek, pozosta(cid:239)ych wydatków (kosztów jednorazowych) oraz kosztów bezgotówkowych, takich jak odpisy amortyzacyjne. Kiedy pada pytanie o wynik ko(cid:241)cowy, to w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków dotyczy ono w(cid:239)a(cid:258)nie zy- sku netto. Niektóre ze wska(cid:283)ników wykorzystywanych do oceny firmy, takie jak cho(cid:202)by dochód przypadaj(cid:200)cy na akcj(cid:218) czy wska(cid:283)nik ceny do do- chodu, s(cid:200) obliczane na podstawie warto(cid:258)ci zysku netto. Mo(cid:285)e si(cid:218) wyda- wa(cid:202) dziwne, (cid:285)e w nazwie tych wska(cid:283)ników nie wyst(cid:218)puje s(cid:239)owo „zysk” (mieliby(cid:258)my wówczas „zysk na jedn(cid:200) akcj(cid:218)” oraz „wska(cid:283)nik ceny do zy- sku”), ale w praktyce funkcjonuje w(cid:239)a(cid:258)nie takie nazewnictwo. 123 Poleć książkęKup książkę C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E R A C H U N K U W Y N I K Ó W Zysk netto Zysk netto to warto(cid:258)(cid:202) wyra(cid:285)ona w najni(cid:285)szej linii rachunku wyników. Oblicza si(cid:218) go poprzez odj(cid:218)cie od przychodu ca(cid:239)kowitego wszelkich kosztów, które wi(cid:200)za(cid:239)y si(cid:218) z jego uzyskaniem. Jest to wi(cid:218)c zysk operacyjny pomniejszony o pozosta(cid:239)e koszty operacyj- ne, koszty finansowe (ponoszone z tytu(cid:239)u p(cid:239)aconych odsetek), ewentualne straty nad- zwyczajne i kwot(cid:218) nale(cid:285)nego podatku. Co si(cid:218) dzieje, kiedy zysk netto firmy jest ni(cid:285)szy od przewidywanego? Mo(cid:285)e to sygnalizowa(cid:202) powa(cid:285)ny problem, zw(cid:239)aszcza (cid:285)e z zyskiem netto mog(cid:200) by(cid:202) powi(cid:200)zane premie kadry kierowniczej. Czasami firmy posta- nawiaj(cid:200) przymkn(cid:200)(cid:202) oko na zasady rachunkowo(cid:258)ci i podrasowa(cid:202) nieco swoje zyski. We(cid:283)my na przyk(cid:239)ad Fannie Mae, przedsi(cid:218)biorstwo finanso- wane z ameryka(cid:241)skiego bud(cid:285)etu, które odgrywa istotn(cid:200) rol(cid:218) na rynku kredytów hipotecznych. Instytucji tej postawiono zarzuty „oszustw finan- sowych na du(cid:285)(cid:200) skal(cid:218)” w latach 1998 – 2004. Celem tych oszustw by(cid:239)o takie przedstawianie zysków, aby wydawa(cid:239)y si(cid:218) one zgodne z wyznaczonymi wcze(cid:258)niej celami. Dzi(cid:218)ki temu kadra kierownicza mog(cid:239)a odebra(cid:202) premie motywacyjne liczone w milionach dolarów1. Oprócz manipulacji zapisami w sprawozdaniach finansowych istniej(cid:200) tylko trzy sposoby poprawy niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze, firma mo(cid:285)e zwi(cid:218)kszy(cid:202) rentowno(cid:258)(cid:202) sprzeda(cid:285)y. Jest to rozwi(cid:200)zanie wymagaj(cid:200)ce cierpliwo(cid:258)ci i czasu. Pojawia si(cid:218) wówczas konieczno(cid:258)(cid:202) znalezienia no- wych rynków lub nowych klientów, weryfikacji przebiegu cyklu sprzeda- (cid:285)y oraz podj(cid:218)cia innych podobnych dzia(cid:239)a(cid:241). Po drugie, firma mo(cid:285)e zna- le(cid:283)(cid:202) sposób obni(cid:285)enia kosztów produkcji lub poprawienia wydajno(cid:258)ci, by w ten sposób obni(cid:285)y(cid:202) koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Tak(cid:285)e to rozwi(cid:200)zanie wymaga czasu — konieczne jest bowiem przeprowadzenie analizy procesu produkcyjnego, wskazanie jego nieefektywnych elemen- tów oraz wprowadzenie odpowiednich zmian. Po trzecie, firma mo(cid:285)e si(cid:218) zdecydowa(cid:202) na obni(cid:285)enie kosztów operacyjnych. Niemal we wszystkich przypadkach decyzja taka wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z obni(cid:285)eniem poziomu zatrudnienia. Jest to jednak jedyne rozwi(cid:200)zanie, które mo(cid:285)na wdro(cid:285)y(cid:202) w przeci(cid:200)gu nied(cid:239)ugiego okresu. Z tego w(cid:239)a(cid:258)nie powodu wielu dyrektorów general- 1 Krótkie streszczenie tej historii mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w: Kathleen Day, Study Finds „Extensive” Fraud at Fannie Mae, „Washington Post”, 24 maja 2006. 124 Poleć książkęKup książkę Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku nych w firmach, które borykaj(cid:200) si(cid:218) z trudno(cid:258)ciami finansowymi, rozpo- czyna swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) od ograniczenia zatrudnienia w obszarach gene- ruj(cid:200)cych koszty sta(cid:239)e. Dzi(cid:218)ki temu w krótkim czasie znacznie poprawiaj(cid:200) si(cid:218) dochody firmy. Oczywi(cid:258)cie takie posuni(cid:218)cie ma cz(cid:218)sto negatywne konsekwencje. Nie- mal zawsze cierpi na tym morale pozosta(cid:239)ych pracowników. Najlepsi spo- (cid:258)ród nich, których dyrektor generalny chcia(cid:239)by zatrzyma(cid:202) w organizacji, zaczynaj(cid:200) szuka(cid:202) pracy w innym miejscu. Stwierdzenie to nie wyczerpuje jednak listy zagro(cid:285)e(cid:241) zwi(cid:200)zanych z przeprowadzaniem restrukturyzacji polegaj(cid:200)cej na redukcji zatrudnienia. Na przyk(cid:239)ad Al Dunlap, zwany te(cid:285) „Pi(cid:239)(cid:200) Mechaniczn(cid:200)”, wielokrotnie stosowa(cid:239) takie rozwi(cid:200)zanie w celu po- prawy dochodów przejmowanych przez siebie firm. Finansi(cid:258)ci z Wall Street z regu(cid:239)y doceniali jego wysi(cid:239)ki. Jego strategia nie sprawdzi(cid:239)a si(cid:218) jednak w przypadku firmy Sunbeam. Dunlap przeprowadzi(cid:239) w tej firmie redukcj(cid:218) zatrudnienia i rzeczywi(cid:258)cie uda(cid:239)o mu si(cid:218) doprowadzi(cid:202) do wzrostu dochodów. Gie(cid:239)da tak optymistycznie zareagowa(cid:239)a na rosn(cid:200)c(cid:200) rentow- no(cid:258)(cid:202) firmy, (cid:285)e jej akcje poszybowa(cid:239)y w gór(cid:218). Tymczasem strategia reali- zowana przez Dunlapa zak(cid:239)ada(cid:239)a sprzeda(cid:285) firmy z zyskiem. Jak si(cid:218) jednak okaza(cid:239)o, niezwykle wysoki kurs akcji sprawi(cid:239), (cid:285)e potencjalni nabywcy zrezygnowali z zakupu. Poniewa(cid:285) nie uda(cid:239)o si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) kupca, firma Sunbeam musia(cid:239)a nadal prowadzi(cid:202) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Kiedy okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e firma boryka si(cid:218) z powa(cid:285)nymi problemami, Al „Pi(cid:239)a Mechaniczna” zosta(cid:239) od- wo(cid:239)any z funkcji przez jej zarz(cid:200)d. Jaki z tego mora(cid:239)? W przypadku wi(cid:218)kszo(cid:258)ci firm lepiej wybra(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) drog(cid:218) i skupi(cid:202) si(cid:218) na zwi(cid:218)kszaniu rentowno(cid:258)ci sprzeda(cid:285)y oraz obni(cid:285)aniu kosztów. Oczywi(cid:258)cie w wielu przypadkach b(cid:218)dzie si(cid:218) to wi(cid:200)za(cid:239)o z ogra- niczeniem wydatków operacyjnych. Je(cid:285)eli jednak firma my(cid:258)li wy(cid:239)(cid:200)cznie w tych kategoriach, to jej kl(cid:218)ska jest tylko kwesti(cid:200) czasu. MAR(cid:191)A POKRYCIA Do tej pory przeanalizowali(cid:258)my trzy ró(cid:285)ne rodzaje zysku: zysk brutto, zysk operacyjny oraz zysk netto. Podzia(cid:239) ten stanowi odzwierciedlenie faktu, (cid:285)e rachunek wyników jest uporz(cid:200)dkowany w (cid:258)cis(cid:239)ej kolejno(cid:258)ci. Za- czyna si(cid:218) od przychodu, odejmuje si(cid:218) koszty wytworzenia produkcji sprze- danej i uzyskuje si(cid:218) zysk brutto, nast(cid:218)pnie odejmuje si(cid:218) koszty operacyjne w celu otrzymania zysku operacyjnego, a jeszcze pó(cid:283)niej odejmuje si(cid:218) od niego odsetki, podatki i wszystkie inne obci(cid:200)(cid:285)enia, aby otrzyma(cid:202) zysk 125 Poleć książkęKup książkę C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E R A C H U N K U W Y N I K Ó W netto. Inny sposób kategoryzowania kosztów doprowadzi(cid:239)by do wyliczenia innych warto(cid:258)ci zysku. Niewykluczone, (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu dowiedzia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) wi(cid:218)cej o tym, na ile skutecznie zarz(cid:200)dzasz swoj(cid:200) firm(cid:200). W(cid:239)a(cid:258)nie w tym celu opracowano jeszcze jedn(cid:200) kategori(cid:218) zysku, a mianowicie mar(cid:285)(cid:218) pokrycia. Mar(cid:285)a pokrycia to przychód minus koszty zmienne. Wska(cid:283)nik ten informuje o wysoko(cid:258)ci zysku przed uwzgl(cid:218)dnieniem kosztów sta(cid:239)ych. Jak wyja(cid:258)niali(cid:258)my ju(cid:285) w rozdziale 8., kosztów zmiennych nie nale(cid:285)y uto(cid:285)sa- mia(cid:202) z kosztami wytworzonej produkcji sprzedanej czy z kosztami (cid:258)wiad- czenia us(cid:239)ug. Oznacza to, (cid:285)e mar(cid:285)y pokrycia nie nale(cid:285)y identyfikowa(cid:202) z zy- skiem brutto. Oto jak wygl(cid:200)da rachunek wyników opracowany pod k(cid:200)tem mar(cid:285)y pokrycia: Rachunek wyników z uwzgl(cid:218)dnieniem analizy mar(cid:285)y pokrycia Przychód – Koszty zmienne Mar(cid:285)a pokrycia – Koszty sta(cid:239)e Zysk operacyjny – Odsetki, podatki Zysk (strata) netto Mar(cid:285)a pokrycia to (cid:239)(cid:200)czna warto(cid:258)(cid:202) zysku pozosta(cid:239)ego po odliczeniu kosztów zmiennych. Kwota ta musi wystarczy(cid:202) jeszcze na pokrycie kosztów sta(cid:239)ych i zapewnienie firmie jakiego(cid:258) zysku. Innymi s(cid:239)owy, wska(cid:283)nik ten informuje o tym, ile firma musi wytworzy(cid:202), aby pokry(cid:202) swoje koszty sta(cid:239)e. Analiza mar(cid:285)y pokrycia pomaga mened(cid:285)erom dokonywa(cid:202) porówna(cid:241) produktów, podejmowa(cid:202) decyzje zwi(cid:200)zane z dodawaniem nowych linii produktów lub anulowaniem dotychczasowych, a nawet opracowywa(cid:202) schematy prowizji wyp(cid:239)acanych sprzedawcom. Rozpatrzmy nast(cid:218)puj(cid:200)cy przyk(cid:239)ad: firma powinna raczej utrzyma(cid:202) lini(cid:218) produktów z dodatni(cid:200) mar(cid:285)(cid:200) pokrycia, nawet je(cid:258)li konwencjonalnie liczony zysk ze sprzeda(cid:285)y tych produktów jest ujemny. Po prostu generowana przez te produkty mar(cid:285)a pokrycia pomaga sfinansowa(cid:202) koszty sta(cid:239)e. Gdyby mar(cid:285)a pokrycia by(cid:239)a jednak ujemna, oznacza(cid:239)oby to, (cid:285)e firma traci pieni(cid:200)dze z ka(cid:285)d(cid:200) kolejn(cid:200) jednostk(cid:200) produktu. Tego rodzaju strat nie da si(cid:218) pokry(cid:202) za pomoc(cid:200) du(cid:285)ej ilo(cid:258)ci wyprodukowanych dóbr, dlatego nale(cid:285)a(cid:239)oby albo zaprzesta(cid:202) pro- dukcji tych produktów, albo podnie(cid:258)(cid:202) ich ceny. 126 Poleć książkęKup książkę Ró(cid:285)ne uj(cid:218)cia zysku Mar(cid:285)a pokrycia Mar(cid:285)a pokrycia informuje o tym, jak du(cid:285)y zysk generuje firma ze sprzeda(cid:285)y pro- duktów lub us(cid:239)ug, bez uwzgl(cid:218)dniania kosztów sta(cid:239)ych. W celu obliczenia mar(cid:285)y po- krycia nale(cid:285)y pomniejszy(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) przychodu o warto(cid:258)(cid:202) zmiennych kosztów sprzeda(cid:285)y. WP(cid:146)YW KURSÓW WYMIANY WALUT NA RENTOWNO(cid:165)(cid:109) Niektóre czynniki oddzia(cid:239)uj(cid:200)ce na warto(cid:258)(cid:202) zysku pozostaj(cid:200) poza kontrol(cid:200) mened(cid:285)erów operacyjnych. Przyk(cid:239)adem takiego czynnika jest kurs wy- miany walut. (cid:191)yjemy w czasach gospodarki globalnej, a to powoduje, (cid:285)e kursy wymiany w jeszcze wi(cid:218)kszym stopniu decyduj(cid:200) o losach firm. Kurs wymiany to nic innego jak cena jednej waluty wyra(cid:285)ona w innej walucie. Amerykanin udaj(cid:200)cy si(cid:218) jesieni(cid:200) 2011 roku do Hongkongu móg(cid:239) za 1 dolara ameryka(cid:241)skiego (USD) kupi(cid:202) oko(cid:239)o 7,8 dolara hongko(cid:241)skiego (HKD). Innymi s(cid:239)owy, 7,8 HKD kosztowa(cid:239)o 1 USD. Trzeba jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e z czasem kursy walut ulegaj(cid:200) du(cid:285)ym wahaniom. Wahania te wynikaj(cid:200) z bilansu wymiany handlowej, polityki bud(cid:285)etowej krajów, wzgl(cid:218)dnych stóp procentowych oraz mnóstwa innych czynników. Gdy firma z jednego kraju prowadzi dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) w innym kraju, ren- towno(cid:258)(cid:202) tej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci jest uzale(cid:285)niona od waha(cid:241) kursu wymiany walut. Rozpatrzmy najprostszy przyk(cid:239)ad ameryka(cid:241)skiej firmy produkcyjnej, która sprzedaje swoje urz(cid:200)dzenia w Hongkongu w cenie 780 tysi(cid:218)cy HKD, czyli oko(cid:239)o 100 tysi(cid:218)cy USD (wed(cid:239)ug kursu z jesieni 2011 roku). Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e nagle warto(cid:258)(cid:202) USD spada w stosunku do HKD. Oznacza to, (cid:285)e chc(cid:200)c kupi(cid:202) 7,8 HKD, potrzebujemy teraz wi(cid:218)cej ni(cid:285) 1 USD. Przyjmijmy, (cid:285)e nowy kurs dolara ameryka(cid:241)skiego wynosi 6,8 HKD. Producent otrzy- muje za swoje urz(cid:200)dzenia t(cid:218) sam(cid:200) kwot(cid:218) 780 tysi(cid:218)cy HKD, kwota ta jest jednak teraz warta 114 706 USD. Je(cid:258)li wszystkie inne czynniki pozosta(cid:239)y bez zmian, te same urz(cid:200)dzenia s(cid:200) teraz o 14,7 procent bardziej rentowne, ni(cid:285) by(cid:239)y dotychczas. Producent mo(cid:285)e zatrzyma(cid:202) t(cid:218) ró(cid:285)nic(cid:218) dla siebie albo podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218) o obni(cid:285)ce ceny w nadziei na wzrost popytu. Je(cid:258)li nato- miast warto(cid:258)(cid:202) USD w stosunku do HKD wzro(cid:258)nie, b(cid:218)dzie mia(cid:239)a miejsce sytuacja odwrotna. Wówczas b(cid:218)d(cid:200) zyskiwa(cid:202) nabywcy z Hongkongu, a tra- ci(cid:202) b(cid:218)d(cid:200) ci, którzy tam sprzedaj(cid:200). Rozbudowan(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) zagraniczn(cid:200) prowadzi dzisiaj mnóstwo firm. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) swoich produktów wytwarzaj(cid:200) na rynku krajowym, a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) za granic(cid:200). 127 Poleć książkęKup książkę C E C H Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E R A C H U N K U W Y N I K Ó W Wysy(cid:239)aj(cid:200) towary w obu kierunkach, a tak(cid:285)e mi(cid:218)dzy dwoma (lub wielo- ma) krajami zagranicznymi. Wszystkie transakcje mi(cid:218)dzynarodowe wi(cid:200)(cid:285)(cid:200) si(cid:218) z ryzykiem niekorzystnych waha(cid:241) kursów wymiany walut, przez co zysk osi(cid:200)gni(cid:218)ty z takich transakcji mo(cid:285)e by(cid:202) ni(cid:285)szy od oczekiwa(cid:241). Mened(cid:285)erowie ds. operacyjnych nie maj(cid:200) wp(cid:239)ywu na same kursy wy- miany walut, na szcz(cid:218)(cid:258)cie ich koledzy odpowiedzialni za sfer(cid:218) finansów maj(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zabezpieczenia firmy przed wahaniami tych kursów. Mog(cid:200) na przyk(cid:239)ad nabywa(cid:202) instrumenty finansowe umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce kupno i sprzeda(cid:285) walut po z góry ustalonej cenie. Tego rodzaju zabezpieczenie chroni firm(cid:218) przed nieoczekiwanymi zmianami kursu wymiany. Oczywi- (cid:258)cie takie transakcje hedgingowe kosztuj(cid:200) i nie zawsze dzia(cid:239)aj(cid:200) dok(cid:239)adnie tak, jak powinny. Firma mo(cid:285)e zatem w znacznym stopniu ograniczy(cid:202) wp(cid:239)yw waha(cid:241) kursów wymiany walut na swoj(cid:200) rentowno(cid:258)(cid:202), rzadko mo(cid:285)e jednak zupe(cid:239)nie ten czynnik wyeliminowa(cid:202). 128 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: