Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00513 014083 11054782 na godz. na dobę w sumie
Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne - ebook/pdf
Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 366
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8198-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wysoka szkodliwość zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia stanowi asumpt rozważań nad zjawiskiem nielegalnego poboru energii, który z uwagi na ponoszone przez przedsiębiorstwa straty traktowany jest już jako „plaga”.

Niniejsza publikacja zawiera liczne opracowania, będące śmiałą i rzeczową próbą zaproponowania interpretacji dotyczącej różnorodnych problemów związanych z nielegalnym poborem energii, a także pogłębioną analizą prawną opartą o orzecznictwo zarówno sądów karnych, jak i cywilnych.

Praca obejmuje także rozważania na temat przeciwdziałania wspomnianym praktykom przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Rolą pracodawcy w tej kwestii jest wprowadzanie stosownych instrumentów (o charakterze publicznoprawnym, prywatnoprawnym i karnoprawnym) pełniących funkcje prewencyjne, kompensacyjne oraz represyjne – które przy prawidłowym stosowaniu – mogłyby przyczynić się do znaczącej redukcji owego zjawiska.

Ponadto publikacja stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień takich jak:

Niniejsza publikacja może okazać się zatem nieoceniona w rozwoju nauki prawa energetycznego, a także pożyteczna dla prawników–praktyków zajmujących się na co dzień problematyką, o której ona traktuje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE InterdyscyplInarne problemy nIelegalnego poboru energII AnnA WAlAszek-Pyzioł (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA WALASZEK-PYZIOŁ (red.) • INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek (red.) INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Aneta Giedrewicz-Niewińska UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ Marcin Marszałek SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY – SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII ANNA WALASZEK-PYZIOŁ (red.) WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Ewelina Skibniewska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8197-8 ISBN e-book 978-83-255-8198-5 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII XV Część I. Nielegalny pobór energii – problemy interpretacyjne Rozdział I. Teorie wykładni w zastosowaniach prawniczych (o niektórych problemach interpretacyjnych prawa energetycznego) (prof. dr hab. Jerzy Stelmach) .............................................................................. § 1. Teorie interpretacyjne .............................................................................. § 2. Problemy z zastosowaniem teorii interpretacyjnych w prawie .......... § 3. Interpretacyjna swoistość prawa energetycznego ................................ § 4. Przypadek nielegalnego poboru energii ................................................ Część II. Orzecznictwo Rozdział I. Przegląd orzecznictwa sądów karnych w sprawach nielegalnego poboru energii elektrycznej (dr hab. Artur Żurawik) .......... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Przestępstwa na rynku energii. Problem kwalifikacji prawnej ........... § 3. Przestępstwa na rynku energii elektrycznej i problem ustalenia wysokości szkody ....................................................................................... § 4. Konstytucyjność jednoczesnej odpowiedzialności karnej za przestępstwa na rynku energii elektrycznej oraz z tytułu opłaty przewidzianej w art. 57 PrEnerg ............................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Nielegalny pobór energii w orzecznictwie sądów cywilnych (dr hab. Tomasz Długosz) ................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Charakter odpowiedzialności z art. 57 ust. 1 pkt 1 PrEnerg .............. § 3. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu nielegalnego pobierania paliw lub energii ........................................................................................ § 4. Pojęcie nielegalnego pobierania paliw lub energii ............................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... 3 3 5 7 9 13 13 14 17 21 24 27 27 28 31 35 38 V Spis treści Część III. Aspekty prywatnoprawne nielegalnego poboru energii Rozdział I. Kontraktowa czy deliktowa podstawa odpowiedzialności cywilnej za nielegalny pobór energii elektrycznej (prof. dr hab. Wojciech J. Katner) ....................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Odpowiedzialność kontraktowa .............................................................. § 3. Odpowiedzialność deliktowa ................................................................... § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Charakter prawny opłaty za nielegalnie pobraną energię (art. 57 ust. 1 PrEnerg) (prof. dr hab. Urszula Promińska) .......................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. I. Praktyczny wymiar problemu nielegalnego poboru energii ..... II. Dostarczanie energii jako usługa użyteczności publicznej realizowana na podstawie umowy prawa cywilnego ................. III. Regulacja prawa energetycznego. Ewolucja rozwiązań prawnych ........................................................................................... § 2. Kwestia charakteru prawnego opłaty za nielegalny pobór energii .... I. Uwaga wstępna ................................................................................. II. Zagadnienia sporne ......................................................................... 1. Natura postaci nielegalnego poboru energii wskazanych w art. 57 ust. 1 PrEnerg ............................................................ 2. Charakter odpowiedzialności z tytułu nielegalnego poboru energii ........................................................................... 3. Charakter opłaty z art. 57 ust. 1 PrEnerg. Stanowisko doktryny i orzecznictwa ........................................................... III. Własne stanowisko w sprawie ....................................................... Rozdział III. Nielegalny pobór energii a granice obowiązku staranności odbiorcy energii elektrycznej (prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł) ......... Rozdział IV. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej bez dokonania wypowiedzenia umowy przez odbiorcę jako nadużycie na rynku energii elektrycznej (Joanna Krukowska-Korombel) ..................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy kompleksowej .............................................................................. § 3. Proces zmiany sprzedawcy ...................................................................... § 4. Opłata za nienależyte wykonanie procedury zmiany sprzedawcy ..... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... VI 41 41 43 47 52 53 53 53 54 55 57 57 57 57 60 62 63 69 79 79 81 86 92 96 Spis treści Rozdział V. Dochodzenie roszczeń w trybie art. 57 ust. 1 pkt 1 PrEnerg w porównaniu do art. 57 ust. 1 pkt 2 PrEnerg – ustalenie wartości szkody (dr r.pr. Marzena Czarnecka) ............................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie nielegalnego poboru .................................................................... I. Nielegalny pobór energii – bez zawarcia umowy ....................... II. Nielegalny pobór energii z całkowitym bądź częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy .............................................................. § 3. Wysokość opłat obciążających odbiorcę z tytułu nielegalnego poboru energii ............................................................................................ § 4. Dochodzenie roszczeń w trybie art. 57 ust. 1 pkt 1 PrEnerg .............. § 5. Dochodzenie roszczeń w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2 PrEnerg .............. § 6. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział VI. Uwagi o konieczności udowodnienia faktu nielegalnego pobierania paliw lub energii (dr hab. Jakub Pokrzywniak) ......................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Stanowisko Sądu Najwyższego ................................................................ § 3. Stanowisko sądów powszechnych .......................................................... § 4. Postulaty de lege ferenda .......................................................................... Część IV. Aspekty publicznoprawne nielegalnego poboru energii Rozdział I. Konstytucyjna problematyka kar pieniężnych za nielegalny pobór energii (Jolanta Sokólska-Warchoł, dr hab. Piotr Tuleja prof. UJ) .... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ogólny standard ustanawiania sankcji nakładanych na obywatela ... § 3. Kary administracyjne a prawo karne ..................................................... § 4. Konstytucyjny standard regulacji kar administracyjnych wynikający z art. 2 i rozdziału II Konstytucji RP ................................. § 5. Cechy kar administracyjnych, adekwatne wzorce kontroli oraz granice ustanawiania kar administracyjnych według Trybunału Konstytucyjnego ........................................................................................ § 6. Charakter opłaty przewidzianej w art. 57 PrEnerg .............................. § 7. Cechy opłat cywilnych według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ........................................................................................ § 8. Problem ne bis in idem ............................................................................ § 9. Konstytucyjny standard opłat cywilnych .............................................. 97 97 97 98 99 101 103 106 106 109 109 110 111 115 121 121 123 124 129 132 134 138 141 142 VII Spis treści § 10. Adekwatność wzorców konstytucyjnych do oceny art. 57 ust. 1 PrEnerg ........................................................................................................ Rozdział II. Prawno-regulacyjne aspekty nielegalnego poboru paliw i energii (dr r.pr. Zdzisław Muras) ................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie nielegalnego poboru .................................................................... § 3. Zakres kompetencji organu regulacyjnego a nielegalny pobór paliw lub energii ................................................................................................... I. Wstrzymanie dostaw ....................................................................... II. Zakres regulacji taryfowych ........................................................... III. Kary pieniężne .................................................................................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Charakter prawny upoważnień do przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (prof. dr hab. Marek Szewczyk) ...... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Obecne uregulowania prawne ................................................................. § 3. Relacja: podmiot upoważniający – podmiot upoważniony ................ § 4. Zakres upoważnienia ................................................................................ § 5. Związek udzielenia upoważnienia z relacjami: przedsiębiorstwo energetyczne – klienci (zakres podmiotowy upoważnienia) .............. § 6. Zakres uprawnień związanych z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli ........................................................................ § 7. Warunki formalne upoważnienia ........................................................... § 8. Wymogi merytoryczne upoważnienia ................................................... I. Szczegółowość a abstrakcyjność upoważnienia .......................... II. Szczegółowość a konkretność upoważnienia .............................. § 9. Konkluzje .................................................................................................... Rozdział IV. Charakter prawny stosunków kontroli legalności pobierania energii i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych w polskim prawie energetycznym (dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz prof. UJ) ................. § 1. Podstawy prawne, istota, przedmiot i cele tytułowej kontroli ........... § 2. Skutki kontroli ........................................................................................... § 3. Materialne i proceduralne stosunki kontroli ........................................ Rozdział V. Nielegalny pobór energii w dostawach gazu ziemnego (Joanna Filipkowska) ............................................................................................ Rozdział VI. Odpowiedzialność z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej (Ewelina Koźmińska) .................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Nielegalny pobór energii .......................................................................... VIII 148 151 151 152 155 156 161 165 166 167 167 168 169 172 174 176 177 179 179 180 181 183 183 188 191 199 205 205 205 Spis treści § 3. Kontrola przeprowadzana przez przedsiębiorstwa energetyczne ...... § 4. Postępowanie cywilne ............................................................................... § 5. Postępowanie karne .................................................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Część V. Aspekty karnoprawne nielegalnego poboru energii Rozdział I. Praktyczne aspekty karnoprawnych ocen nielegalnego poboru energii elektrycznej (prof. dr hab. Jerzy Skorupka) ....................................... Rozdział II. Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony (prof. dr hab. Piotr Kardas) .................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Nielegalny pobór energii a karnistyczne konstrukcje służące do ochrony przedsiębiorstwa energetycznego ............................................ § 3. Prawnokarne aspekty nielegalnego poboru energii elektrycznej ....... § 4. Kradzież energii elektrycznej oraz oszustwo na szkodę przedsiębiorstwa energetycznego jako dwa sposoby kryminalizacji zamachów polegających na nielegalnym poborze energii .................. Część VI. Różne Rozdział I. Instrumenty prospołecznej regulacji sektora energetycznego w kontekście reguł wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, w tym w przypadku nielegalnego poboru energii (dr hab. Eryk Kosiński prof. UAM, Marcin Trupkiewicz) ....................................................................... § 1. Pojęcie regulacji sektorowej i jej prospołeczne cele w sektorze elektroenergetycznym ............................................................................... § 2. Realizacja prospołecznej regulacji sektorowej w stosunku do odbiorców energii elektrycznej ............................................................... § 3. Prawne podstawy wstrzymania dostarczania energii elektrycznej .... I. Wstrzymanie dostaw ze względu na nielegalny pobór energii . II. Wstrzymanie dostaw ze względu na zaległości finansowe ........ III. Wstrzymanie dostaw ze względu na wadliwość instalacji elektrycznej ........................................................................................ IV. Wstrzymanie dostaw ze względu na odmowę zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ............... § 4. Wnioski końcowe ...................................................................................... Rozdział II. Nielegalny pobór energii i inne nieuprawnione działania wymierzone w prawidłową dostawę energii elektrycznej – przegląd światowego ustawodawstwa (dr Maciej M. Sokołowski) .............................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 207 208 211 215 219 233 233 235 241 243 259 259 264 268 270 274 281 283 284 289 289 IX Spis treści § 2. Albania ........................................................................................................ § 3. Australia ...................................................................................................... § 4. Bułgaria ....................................................................................................... § 5. Chiny ........................................................................................................... § 6. Estonia ......................................................................................................... § 7. Filipiny ......................................................................................................... § 8. Finlandia ...................................................................................................... § 9. Kanada ......................................................................................................... § 10. Niemcy ......................................................................................................... § 11. Szwecja ......................................................................................................... § 12. Wielka Brytania ......................................................................................... § 13. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Opodatkowanie nielegalnego poboru energii elektrycznej (dr Krzysztof Radzikowski) .................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Normatywny charakter podatku ............................................................ § 3. Dylemat opodatkowania czynów zabronionych i ich skutków .......... § 4. Przedmiot opodatkowania w świetle związków z prawem cywilnym ..................................................................................................... § 5. Konsekwencje harmonizacji podatków pośrednich na szczeblu Unii Europejskiej ....................................................................................... § 6. Sankcja karna jako negatywna przesłanka opodatkowania nielegalnego poboru energii w regulacjach prawa krajowego ............ § 7. Stosunek cywilnoprawny jako pozytywna przesłanka (warunek) opodatkowania nielegalnego poboru energii w regulacjach prawa krajowego .................................................................................................... § 8. Podstawa prawna i problemy praktyki wymiaru akcyzy w odniesieniu do nielegalnego poboru energii .................................... § 9. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Nielegalne pobieranie energii a wskazanie licznika na niekorzyść odbiorcy (dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba) ............................. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wskazanie licznika na niekorzyść odbiorcy a art. 3 pkt 18 PrEnerg . § 3. Wskazanie licznika na niekorzyść odbiorcy a możliwość obciążenia opłatą taryfową .......................................................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Wykorzystanie sieci elektroenergetycznych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej (r.pr. Jacek Klimanek) ......................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Sieci telekomunikacyjne i sieci elektroenergetyczne ........................... X 290 291 293 293 295 295 298 298 299 300 300 301 303 303 304 305 306 307 310 311 313 315 319 319 319 320 323 325 325 327 Spis treści § 3. Techniczne modele wykorzystania sieci elektroenergetycznych ....... § 4. Projektowanie sieci telekomunikacyjnych na podbudowie infrastruktury elektroenergetycznej ....................................................... § 5. Sieci skojarzone i sieć przetworzona ...................................................... § 6. Obowiązek koordynacji – postulaty de lege ferenda ............................ § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 328 330 332 336 341 343 XI Wstęp Nielegalny pobór energii (energii elektrycznej i gazu) jest zjawiskiem dość po- wszechnym, a przy tym wysoce szkodliwym tak z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające prąd bądź gaz traktują go jako prawdziwą „plagę” z uwagi na ponoszone przez siebie z tego powodu wymierne straty. Zazwyczaj sądzi się, że sprawcami nielegalnego poboru energii są głównie osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okazuje się jednak, iż takimi sprawcami są nie- rzadko także osoby prawne, w tym duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Zjawisku nielegalnego poboru energii przedsiębiorstwa energetyczne mogą w pew- nym zakresie przeciwdziałać stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne i tech- niczne. Wydaje się jednak, iż podstawową rolę w tym zakresie odgrywają instrumenty prawne, o czym świadczy m.in. bogate orzecznictwo sądowe. Rolą prawodawcy jest ustanowienie stosownych instrumentów prawnych pełnią- cych funkcje prewencyjne, kompensacyjne oraz represyjne, które stosowane prawi- dłowo mogą przyczynić się do znaczącej redukcji zjawiska nielegalnego poboru energii. Takie instrumenty o charakterze publicznoprawnym, prywatnoprawnym oraz kar- noprawnym istnieją. Budzą one jednak szereg wątpliwości w praktyce ich stosowania. Jest zatem zapotrzebowanie na pogłębione analizy prawne w tym zakresie. Niniejsza publikacja jest monografią zbiorową obejmującą opracowania zawiera- jące takie pogłębione analizy prawne i propozycje interpretacyjne dotyczące różnorod- nych problemów związanych z nielegalnym poborem energii. Ich autorami są wybitni specjaliści wywodzący się zarówno ze środowiska pracowników naukowych (niektórzy spośród nich są równocześnie sędziami, adwokatami bądź radcami prawnymi), jak i ze środowiska prawników zaangażowanych bezpośrednio w działalność przedsiębiorstw energetycznych. Zaproszenie do udziału w niniejszej publikacji tych dwóch grup autorów miało m.in. na celu zapewnienie pewnej równowagi pomiędzy „gabinetowym” (czyli teore- tycznym) oraz „życiowym” (czyli praktycznym) podejściem do zjawiska nielegalnego poboru energii. Mając powyższe na względzie można mieć nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić zarówno wkład w rozwój nauki prawa energetycznego, jak i pożyteczną po- moc dla prawników – praktyków zajmujących się na co dzień problematyką, o której ona traktuje. Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzU ........................................... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) dyrektywa 2003/96/WE ................ dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepi- sów ramowych dotyczących opodatkowania pro- duktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L Nr 283, s. 51 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE .............. dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.) dyrektywa 2008/118/WE .............. dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16.12.2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 9, s. 12 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK69 ............................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, z 2016 r. poz. 380 ze zm.) poz. 553 ze zm.) poz. 94 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrPrzedsEnergR ...................... (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11.8.2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przed- siębiorstwa energetyczne (Dz.U. Nr 75, poz. 866) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) XV Wykaz skrótów KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) PDOFizU ........................................ ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrEnerg ........................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) PrGeodKart .................................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) rozporządzenie systemowe .......... rozporządzenie taryfowe .............. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowa- nia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.6.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal- kulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami ga- zowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 820) SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) VATU .............................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) WarSystEnergR .............................. rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowa- nia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) ZmAkcyzU ..................................... ustawa z 22.7.2010 r. o zmianie ustawy o po- datku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 151, poz. 1013) 2. Organy i instytucje ETS .................................................. Europejski Trybunał Konstytucyjny NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny XVI Wykaz skrótów SN .................................................... Sąd Najwyższy SN (7) .............................................. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO .................................................... Sąd Okręgowy SOKiK ............................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SR ..................................................... Sąd Rodzinny TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ................................................. Urzędu Regulacji Energetyki WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EP ..................................................... Edukacja Prawnicza EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy Gl. .................................................... Glosa GS .................................................... Gazeta Sądowa GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze Jur. ................................................... KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPod ............................................ Monitor Podatkowy ONSAiWSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Jurysta i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSG ................................................. Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Wojskowa i Karna Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R.Pr. ................................................. Radca Prawny XVII Wykaz skrótów RPiE ................................................. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny Wok. ................................................ Wokanda WSS ................................................. Wrocławskie Studia Sądowe 4. Inne skróty litera art. .................................................... artykuł ew. .................................................... ewentualnie lit. ..................................................... m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orzecz. ............................................. orzeczenie OSD ................................................. operator systemu dystrybucyjnego OSP .................................................. operator systemu przesyłowego pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... s. ....................................................... spr. ................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... TPA ................................................. rok strona sprawa (-ie) tom tekst jednolity to jest (ang. Third Party Access) – zasada dostępu stron trzecich do sieci oznaczająca możliwość korzysta- nia z sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego (operatora sieci) bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej to znaczy tak zwany (-a, -e) tzn. ................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp ww. ................................................... wyżej wymieniony (-a, -e) wyd. ................................................. wydanie wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami zł ....................................................... złotych zob. .................................................. zobacz XVIII Część I. Nielegalny pobór energii – problemy interpretacyjne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: