Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00858 010792 10762695 na godz. na dobę w sumie
Interes prawny w polskim prawie administracyjnym - ebook/pdf
Interes prawny w polskim prawie administracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-883-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Interes prawny w polskim prawie administracyjnym to opracowanie będące teoretyczną i praktyczną analizą zagadnienia interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym.
Czerpiąc z wypowiedzi czołowych przedstawicieli doktryny prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, w monografii przedstawiono kryteria i sposoby ustalania: 'możności' prawnych, jakie z konkretnych przepisów prawa materialnego (ewentualnie procesowego) mogą wynikać dla podmiotów wobec organów administracji publicznej lub sądów administracyjnych. Monografia stanowi cenną pomoc zarówno dla prawników zainteresowanych badaniami naukowymi, jak i dla osób poszukujących materiałów przydatnych w rozwiązywaniu praktycznych problemów powstających na tle wykładni norm prawa administracyjnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ANDRZEJ SEBASTIAN DUDA · INTERES PRAWNY W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M. Safjan, J. Jastrzębski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA E. Cała-Wacinkiewicz CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO A. Mezglewski, A. Tunia WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO U. Drozdowska CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW PACJENTA B. Szmulik SKARGA KONSTYTUCYJNA. POLSKI MODEL NA TLE PORÓWNAWCZYM D. Wacinkiewicz KONTROLA I NADZÓR W PRAWIE KOMUNALNYM D. Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŚCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA A. Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE www.sklep.beck.pl INTERES PRAWNY W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM ANDRZEJ SEBASTIAN DUDA Redakcja: Iwona Duda ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz ISBN 978-83-7483-883-2 Spis treści Spis treści Spis treści Wstęp ...................................................................................................................... IX Wykaz skrótów ................................................................................................... XIII Wykaz literatury ............................................................................................... XVII Rozdział I. Pojęcie interesu ......................................................................... § 1. Wprowadzenie ..................................................................................... § 2. „Interes” w ujęciu encyklopedycznym ........................................... § 3. „Interes” w ujęciu psychologicznym i socjologicznym ............. I. Psychologiczne ujęcie „interesu” ............................................. II. Socjologiczne ujęcie „interesu” ................................................ III. Aksjologiczne i prakseologiczne elementy „interesu” ....... § 4. Próba ustalenia znaczenia słowa „interes” w języku 1 1 1 3 4 6 8 prawniczym ........................................................................................... 10 Rozdział II. Kategoryzacja interesów w języku prawnym i prawniczym ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ..................................................................................... § 2. Aspekt podmiotowy ............................................................................ I. Uwagi ogólne o interesie w aspekcie podmiotowym......... II. Interes ponadindywidualny ..................................................... 1. Pojęcie „interes publiczny” a „interes społeczny” ............ 2. Znaczenie pojęcia „interes publiczny” (społeczny) 15 15 17 17 19 19 w sferze prawa .......................................................................... 26 3. Interes publiczny (społeczny) a uznanie administracyjne – koncepcje stosowania pojęcia „interes publiczny” (społeczny) w działalności orzeczniczej administracji .................................................... 4. Inne pojęcia określające interes ponadindywidualny stosowane współcześnie w aktach normatywnych prawa administracyjnego ....................................................... III. Interes indywidualny ................................................................... IV. Interes indywidualny a interes publiczny (społeczny) ...... § 3. Aspekt przedmiotowy ........................................................................ 32 40 43 43 49 V Spis treści I. Uwagi wprowadzające do rozważań nad interesem w aspekcie przedmiotowym ...................................................... 49 II. Geneza pojęć podstawowych wyrażających kategorie interesów jednostki w aspekcie przedmiotowym – rys historyczny ..................................................................................... III. Interes faktyczny ........................................................................... IV. Interes prawny .............................................................................. 1. Przykłady definicji interesu prawnego i poglądów na jego „prawny” charakter...................................................... 2. Cechy i funkcja interesu prawnego w ujęciu administracyjnoprawnym ........................................................ 3. „Interes prawny” a „publiczne prawo podmiotowe” 55 62 73 74 78 i „publicznoprawny obowiązek” ............................................ 89 4. Interes prawny a interes publiczny ....................................... 104 5. Interes prawny w prawie administracyjnym – próba ujęcia in abstracto ...................................................................... 107 Rozdział III. Interes prawny jako kategoria pozytywnego prawa administracyjnego. Wyznaczanie interesu prawnego przez normy polskiego prawa administracyjnego ...................... 109 § 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 109 § 2. Interes prawny a powszechne „prawo do informacji”, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie...................................................................................... 111 I. Źródła normatywne i charakter „prawa do informacji” ... 111 II. Związek „prawa do informacji” z interesem prawnym ...... 114 III. Granice normatywne podmiotowego publicznego „prawa do informacji” a interes prawny ................................ 116 § 3. Interes prawny związany ze swobodą podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej ........................................ 126 I. Interes prawny a problematyka podjęcia działalności gospodarczej na tle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej .......................................................... 131 II. Materialnoprawny status podmiotu a możność wykonywania „działalności reglamentowanej” .................... 138 § 4. Interes prawny związany z prawem własności ........................... 144 I. Charakter prawa własności a interes prawny ....................... 144 II. Normatywne granice prawa własności a interes prawny . 145 III. Interes prawny właściciela wobec zmian zagospodarowania i zabudowy nieruchomości sąsiednich ....................................................................................... 154 VI Spis treści § 5. Interes prawny „inwestora” związany z „prawem do zabudowy nieruchomości” ............................................................... 166 § 6. Interes prawny związany z „prawem do powszechnego korzystania z wód” jako elementu środowiska naturalnego ........ 173 § 7. Podsumowanie ..................................................................................... 178 Rozdział IV. Pojęcie „interes prawny” w przepisach regulujących postępowanie administracyjne jurysdykcyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi........................ 183 § 1. Wprowadzenie ..................................................................................... 183 § 2. Istota i znaczenie pojęcia „interes prawny” w Kodeksie postępowania administracyjnego ................................................... 184 I. Funkcja pojęcia „interes prawny” w Kodeksie postępowania administracyjnego ............................................ 185 II. Interes prawny a strona postępowania ................................. 186 III. Interes prawny a sprawa administracyjna ............................ 191 IV. Interes prawny adresata błędnie skierowanej decyzji administracyjnej ............................................................................ 195 § 3. Istota i znaczenie pojęcia „interes prawny” w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi . 205 I. Interes prawny jako kryterium legitymacji procesowej w myśl art. 50 § 1 PostAdmU ...................................................... 211 II. Wzajemna relacja pojęć „strona skarżąca” i „uprawniony ze względu na posiadanie interesu prawnego we wniesieniu skargi” ........................................................................ 217 III. Interes prawny a sprawa sądowoadministracyjna .............. 220 IV. Pojęcie „uprawniony do wniesienia skargi” zawarte w art. 50 § 2 PostAdmU a kwestia interesu prawnego ...... 230 1. Uprawniony do wniesienia skargi w związku z nieudostępnieniem informacji publicznej – studium przypadku ................................................................ 231 2. Uprawniony do wniesienia skargi na tle przepisów ustawy o referendum lokalnym – studium przypadku .............................................................. 233 V. Istota pojęcia „interes prawny” jako wyznacznika legitymacji skargowej w przepisach ustaw o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie .. 236 1. Naruszenie indywidualnego „interesu prawnego” lub „uprawnienia” jako podstawa do wniesienia skargi ....... 237 2. Jaki akt może naruszyć interes prawny? ........................... 239 3. Charakterystyka interesu prawnego, który może zostać naruszony ...................................................................... 243 VII Spis treści 4. Znaczenie pojęcia „naruszenie” ............................................. 251 5. Interes prawny grupy mieszkańców jako podstawa do wniesienia skargi .................................................................. 262 6. Interes prawny jednostki samorządu terytorialnego ....... 271 § 4. Podsumowanie – zestawienie pojęcia „interes prawny” zastosowanego w ustawach „samorządowych” i ustawie o administracji rządowej w województwie z pojęciem tym w znaczeniach przyjętych w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Kodeksie postępowania administracyjnego ............................................................................... 275 Zakończenie ........................................................................................................ 279 Indeks rzeczowy ............................................................................................... 281 VIII Wstęp Zagadnieniem podjętym w niniejszej monografii jest analiza funkcjono- wania kategorii interesu prawnego na gruncie polskiego prawa administra- cyjnego. WstępWstęp Problematyka interesu prawnego stanowi jeden z ciekawszych tematów dla rozważań prowadzonych w nauce prawa. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać nie tylko w burzliwych, historycznych dyskusjach, w któ- rych padały nawet głosy negujące w ogóle potrzebę wyróżniania kategorii in- teresu prawnego (uznana już obecnie powszechnie w Polsce przez doktrynę prawa i orzecznictwo sądowe), ale w specyficznej pozycji i funkcji, jaką kate- goria interesu prawnego zajmuje i spełnia w systemie każdej z gałęzi prawa. W literaturze i praktyce stosowania prawa interes prawny postrzega się przede wszystkim, jako swego rodzaju „pomost” dający podmiotom możli- wość zaistnienia w sformalizowanym postępowaniu. W istocie jednak, co należy wyraźnie podkreślić, jest to jednocześnie teoretyczna kategoria poję- ciowa, która pozwala ustalić pozycję prawną jednego podmiotu wobec dru- giego na płaszczyźnie norm danej dziedziny prawa. W ujęciu administracyjnoprawnym pojęcie interesu prawnego będzie więc związane z problematyką powstających na tle norm prawa administra- cyjnego relacji pomiędzy organem administracji publicznej a podmiotem ze- wnętrznym (znajdującym się poza strukturą tej administracji). Prawo to bo- wiem, jako gałąź prawa publicznego, ma cechę szczególną. Nie tylko tworzą je normy ustanowione jednostronnie i władczo przez państwo1, ale co wię- cej, normy te w wielu przypadkach wcielane są w życie w drodze wydawa- nych przez organy administracji publicznej jednostronnych i władczych aktów, określających sytuację prawną indywidualnie oznaczonych podmio- tów. W prawie administracyjnym nie ma przy tym miejsca na swobodne układanie wzajemnych stosunków, tak pomiędzy samymi podmiotami, jak i pomiędzy podmiotami a władzą na drodze kontraktowej2. Konieczny jest 1 W. Siedlecki, Podstawowe pojęcia prawne, Kraków 1948, s. 49–51. 2 Dla porządku należy w tym kontekście zaznaczyć, iż występująca w wielu krajach instytucja umów administracyjnoprawnych (w znaczeniu sensu stricto) stanowi jedy- nie swego rodzaju wyjątek od zasady nierównorzędności władzy i podmiotów przez tę władzę administrowanych. Generalnie bowiem prawo administracyjne zakłada podległość tych ostatnich wobec władzy, która stosując przepisy prawa administracyj- nego działa władczo i jednostronnie. IX Wstęp akt władczy, kształtujący sytuację prawną podmiotów w sposób zewnętrzny, często nawet niezależnie od ich woli. Jak więc precyzyjnie ustalić nie tylko istnienie, ale i granice, siłę oraz wzajemne relacje uprawnień i obowiązków, jakie z przepisów prawa materialnego mogą ewentualnie wynikać dla okre- ślonych podmiotów w konkretnej sytuacji faktycznej? Jeżeli bowiem upraw- nienia i obowiązki powstają wprost z mocy normy publicznoprawnej lub też pośrednio, w drodze władczego aktu administracyjnego stosowania prawa (konkretyzującego daną normę), to jak na tym tle kształtuje się wąska linia graniczna między interesami różnych podmiotów? Jak rozpoznać jedno- znacznie, komu porządek prawny zapewnia ochronę, a czyich i jakich intere- sów, czy oczekiwań w danym przypadku nie zabezpiecza? Podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na tak sformułowane pytania wy- maga wkroczenia na ścieżkę rozważań teoretycznych, w których pojawi się nie tylko problem identyfikacji i określenia interesu prawnego, jako pew- nej szczególnej kategorii interesu występującej w prawie administra- cyjnym, lecz również zaistnieje konieczność analitycznego rozważenia wzajemnej relacji interesu prawnego i pojęć pokrewnych: interesu faktycz- nego, publicznego prawa podmiotowego i publicznoprawnego obo- wiązku. Trzeba więc, opierając się w szczególności na poglądach sfor- mułowanych, tak w historycznej już, jak i współczesnej doktrynie prawa, odpowiedzieć na pytanie, kiedy występuje tylko interes faktyczny, kiedy ist- nieje interes prawny, czy też nawet publiczne prawo podmiotowe lub pu- blicznoprawny obowiązek. Celem niniejszej monografii nie jest jednak wyłącznie wyłonienie katego- rii interesu prawnego w ujęciu teoretyczno-pojęciowym. Trzeba bowiem z góry zaznaczyć, że pojęciem „interes prawny” posługuje się ustawodawca zawierając je w szczególności w unormowaniach o charakterze proceso- wym, gdzie rozpatrywane jest, jako wspomniany wcześniej „pomost”. Rów- nocześnie jednak wydaje się, że o „interesie prawnym” można także mówić, jako o pojęciu „narzędziu”, próbując wzorować się na metodologii rozumo- wania prawniczego wskazanej przez F. Longchamps1. Status ten będzie miało ono wówczas, gdy nie występuje w języku danego aktu prawnego, lecz jednocześnie normy zawarte w tym akcie tak kształtują relację pomiędzy or- ganem administracji publicznej a obywatelem, że można mówić, iż ten ostat- ni wyposażony jest w określoną możność. W tym właśnie kontekście szczególnej wagi nabiera postulat wysunięty przez T. Rowińskiego. W toku swej analizy zagadnienia interesu prawnego w aspekcie postępowania cywilnego stwierdził on bowiem, że: „Pojęcie inte- 1 F. Longchamps, O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jed- nostką, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków–Warszawa 1964, s. 162–163. X Wstęp resu prawnego, jako pojęcie ustawowe, nie może mieć wielu różnych znaczeń. Okoliczność, że pojęciem tym posługuje się ustawodawca, zmusza do tego, aby treść znaczeniowa i funkcja tego pojęcia były ściśle określone i dokładnie znane, co umożliwi jednolite używanie tego pojęcia zarówno w teorii, jak i w praktyce”1. Niewątpliwa doniosłość praktyczna takiego założenia, skłania do przyjęcia a priori, że na gruncie doktryny prawa można sformułować abstrakcyjną defi- nicję interesu prawego dla prawa administracyjnego, której adekwatność znajdzie potwierdzenie na płaszczyźnie norm pozytywnych tego prawa. Próba realizacji tak sformułowanego zadania stanowi zasadniczy cel niniejszego opracowania, w którego realizacji można wyodrębnić trzy etapy. Pierwszy z nich (Rozdział I i Rozdział II) to teoretyczne rozważania nad po- jęciem „interes”, jego kategoriami w języku prawnym i prawniczym, a na- stępnie istotą i cechami interesu prawnego na gruncie administracyjnopraw- nym, z jednoczesną próbą stworzenia jego definicji in abstracto. Oparcie dla tych analiz stanowią koncepcje i stanowiska przedstawione w naukach huma- nistycznych, w tym w szczególności w doktrynie prawa oraz orzecznictwie sądowym. Etap drugi (Rozdział III), zawiera – dokonaną na bazie poczynionych wcześniej spostrzeżeń i ustalonych reguł – analizę treści norm prawa pu- blicznego pozytywnego, zawartych w Konstytucji RP i wybranych aktach prawa administracyjnego rangi ustawowej. Celem tych badań jest przykłado- we wskazanie takich norm, z których wynikają interesy prawne, a następnie stwierdzenie, czy można mówić o jednolitości konstrukcyjnej tych intere- sów na tle przeanalizowanych norm prawa pozytywnego. Trzeci etap (Rozdział IV), to z kolei badanie treści i znaczenia pojęcia „in- teres prawny” zawartego w normach o charakterze procesowym (wystę- pujących w regulacjach administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego). Rozważania w tym przedmiocie będą realizowane dla stwierdzenia, w jaki sposób pojęcie to służy ochronie sytuacji obywatela istniejącej w sferze prawa administracyjnego. Zgromadzenie w jednym opracowaniu poglądów czołowych przedsta- wicieli doktryny prawa, szeroko wsparte orzeczeniami sądowymi oraz ilu- strowane praktycznymi przykładami, pozwala na stwierdzenie, że mono- grafia niniejsza może być ciekawa i przydatna nie tylko dla prawników zainteresowanych badaniami naukowymi, ale także dla osób poszukujących materiałów pomocnych dla rozwiązywania praktycznych problemów 1 T. Rowiński, Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971, s. 11. XI Wstęp powstających na tle wykładni norm prawa administracyjnego, w szcze- gólności w działalności orzeczniczej organów administracji publicznej i sądów administracyjnych. Niniejsza monografia powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronio- nej w grudniu 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel- lońskiego. Kraków, styczeń 2008 r. Andrzej Sebastian Duda XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRządWojU .... ustawa z 5.6.1998 r. o administracji rządowej w wojewódz- Wykaz skrótów Wykaz skrótów twie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) d.NSAU .................. ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyj- nym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.); obowiązywała do 31.12.2003 r. GospNierU ........... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) InfPublU ................ ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP .... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) OchrKonsumU ... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OpłLokU ................ ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) OrdPU .................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmR ............. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm); obowiązywało do 31.12.1960 r. PostAdmU ............. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBud ..................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrGosp ................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrOchrŚrod .......... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrWod .................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) ReferLokU ............ ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) SamGminU ........... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowiatU ......... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU ............... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobGospU ......... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ZagospPrzestU .... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ZOZU ...................... ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy i instytucje NSA .......................... Naczelny Sąd Administracyjny NIK .......................... Najwyższa Izba Kontroli RPO ......................... Rzecznik Praw Obywatelskich SA.............................. Sąd Apelacyjny SN ............................ Sąd Najwyższy TK ............................ Trybunał Konstytucyjny WSA ......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUWr ...................... Acta Universitatis Wratislaviensis Gl. ............................ Glosa MoP ......................... Monitor Prawniczy NP ............................ Nowe Prawo ONSA ...................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSP .......................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA .................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSS .......................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. ........................... Palestra PiP ........................... Państwo i Prawo PiŚ ............................ Prawo i Środowisko XIV Wykaz skrótów PPiA ........................ Przegląd Prawa i Administracji Prok. i Pr. ...............Prokuratura i Prawo PS ............................. Przegląd Sądowy PUG ......................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ....................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST ............................. Samorząd Terytorialny Wok. ........................ Wokanda Wspól. .................... Wspólnota ZNUWr ................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 4. Inne skróty art. ........................... artykuł cz. ............................. część Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw EDG ......................... Ewidencja Działalności Gospodarczej m.in. ........................ między innymi nast. ......................... następny (-a, -e) niepubl. ................. niepublikowany (-a, -e) Nr ............................. numer op. cit. ..................... opus citatum pkt ........................... punkt post. ........................ postanowienie red. .......................... redakcja s.p.z.o.z. t. ............................... tom tekst jedn. .............. tekst jednolity w zw. ....................... w związku ww. .......................... wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. ......................... wyrok zd. ............................ zdanie ze zm. ...................... ze zmianami zob. .......................... zobacz ................. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej XV Wykaz literatury Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (II SA/Wr Wykaz literatury Wykaz literatury 1013/96), OSP 1998, Nr 7–8, poz. 131. Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Lublin 2003. Adamiak B., Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym, AUWr No 2154, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999. Adamiak B., Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, PiP 2001, Nr 8. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, wyd. 8, Warszawa 2006. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne, Warszawa 2000. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- stracyjne, Warszawa 2006. Agopszowicz A., Lipowicz I., Glosa do wyroku NSA z dnia 19 stycznia 1995 r. (I SA 1326/93), Gl. 1996, Nr 1. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997. Bandarzewski K., Chlipała M., Chmielnicki P., Dąbek D., Kisiel W., Mączyń- ski M., Płażek S., Komentarz do ustawy o administracji rządowej w woje- wództwie, Warszawa 2007. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dąbek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko P., Mączyński M., Płażek S., Skrzydło-Niżnik I., Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dobosz P., Kisiel W., Kryczko P., Mączyń- ski M., Płażek S., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warsza- wa 2006. Bähr O., Der Rechtsstaat, Cassel und Göttingen 1864. Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K., Prawo do sądu w ochronie środowiska, Wrocław 2002. Bartoszewicz J., Podręczny słownik polityczny, Warszawa 1923. Baumgart M., Legitymacja skargi do Najwyższego Trybunału Administracyj- nego; obecny stan rzeczy i potrzeba reformy, RPEiS 1929. XVII Wykaz literatury Baumgart M., Habel H., Komentarz do rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- pospolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnem, Warszawa 1931. Bernatzik E., Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Wien 1886. Bieniek G. (red.), Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Warszawa–Zielona Góra 2000. Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997. Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000. Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowa- nia administracyjnego, PiP 1960, Nr 3. Bigo T., Prawo administracyjne. Część ogólna (stenogram wykładów uniwer- syteckich), Lwów 1932. Błaś A., Jednostka wobec dyskrecjonalnych uprawnień administracji pu- Jednostka wobec działań administracji publicznej, [w:] blicznej, E. Ura (red.), Rzeszów 2001. Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2001. Boć J., Błaś A., Publiczne prawa podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne, Wrocław 1997. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2003. Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, PiP 1992, Nr 10. Bogusz M., Podstawy zaskarżenia i wzruszenia uchwały organu gminy w try- bie art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, PiP 1994, Nr 12. Bogusz M., Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Admi- nistracyjnego, Gdańsk 1996; Warszawa 1997. Bojanowski E., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 1996 r. (II SA 1473/94), OSP 1997, Nr 7–8, poz. 136. Bondar A., Ekonomika i polityka. Podstawowe zależności, Warszawa 1978. Bonnard R., Les drois publics subjectifs des administres, Revue de droit pu- blic 1932, Nr 49. Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1970. Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2000 r. (II SA 2109/00), OSP 2001, Nr 6. Borkowski J., Reforma polskiego sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, Nr 5. Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., Kodeks postępowa- nia administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985. Borucka-Arctowa M., O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967. Bryła R., Sprzeczności i polityka, Warszawa 1988. Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyj- ne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003. XVIII Wykaz literatury Chróścielewski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 marca 1997 r. (IV SA 1058/96), OSP 1998, Nr 3. Chróścielewski W., Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, PiP 2004, Nr 3. Chróścielewski W., Kmieciak Z., Tarno J. P., Reforma sądownictwa admini- stracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, PiP 2002, Nr 12. Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne, Zielona Góra 1999. Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowa- nie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006. Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorow- ska A., Prawo administracyjne, Warszawa 2001. Cohen J. A., A Lawman’s View of the Public Interest, [w:] The Public Interest , C. J. Friedrich, New York 1962. Cooley Ch., Social Organization, New York 1909. Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospoli- tej Polskiej, PiP 1997, Nr 11–12. Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006. Dawidowicz W., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lipca 1984 r. (SA/Po 339/84), OSP 1985, Nr 6. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys problemu, Warszawa 1962. Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983. Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007. Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003. Drążkiewicz J., Interesy a struktura społeczna, Warszawa 1982. Duda A., Nabywanie w drodze umowy nieruchomości pod budowę auto- strad płatnych, PiP 1999, Nr 2. Duda A., Przejęcie prawa własności nieruchomości gminnych przez Skarb Państwa w celu budowy pasów drogowych autostrad, ST 1997, Nr 1–2. Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Lewicki M., Michalska- -Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M. (red.), Wilczyński P., Mate- rialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2002. Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005. Ehrlich S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1957. Filipek J., Sprawa sytuacji prawnej i stosunku prawnego w prawie admini- stracyjnym, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, J. Fili- pek (red.), Bielsko-Biała 2003. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interes prawny w polskim prawie administracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: