Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 008416 11000934 na godz. na dobę w sumie
Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej - ebook/pdf
Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 354
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3853-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Społeczny opór przeciwko ratyfikacji przez Polskę umowy ACTA pokazał, że prawa własności intelektualnej przestały być dyscypliną prawa przeznaczoną wyłącznie dla wąskiego grona specjalistów, a ta hermetyczna do tej pory dziedzina prawa zaczęła budzić żywe zainteresowanie polityków, dziennikarzy, internautów, twórców i artystów. W trakcie tej dyskusji przedstawiano szereg argumentów pro i kontra istnieniu praw własności intelektualnej, zapominając jednak o konstruktywnych uwagach dotyczących ukształtowania całego systemu praw na dobrach niematerialnych.  Niniejsza praca stawia krytyczne pytania dotyczące kształtu obecnego systemu praw własności intelektualnej, ale wskazuje jednocześnie, które rozwiązania należy wprowadzić lub zmienić by prawa własności intelektualnej służyły całemu społeczeństwu, a nie tylko podmiotom uprawnionym. W pracy tej Autor poszukuje zatem złotego środka jako punktu odniesienia dla ukształtowania całego systemu ochrony własności intelektualnej w duchu kompromisu i równowagi pomiędzy właścicielami prawa i konsumentami dóbr niematerialnych. Jest to pierwsza praca na polskim rynku wydawniczym zawierająca zdecydowaną krytykę aktualnego modelu ochrony własności intelektualnej i zawiera szereg postulatów zmian legislacyjnych w celu zagwarantowania realizowania przez prawa własności intelektualnej interesu ogółu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ARKADIUSZ  MICHALAK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARKADIUSZ MICHALAK • INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Polecamy nasze publikacje: Piotr Bogdanowicz INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UE Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Elżbieta Hryniewicz PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA www.sklep.beck.pl INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ARKADIUSZ MICHALAK WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (www.ipcentrum.pl) © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3852-1 ISBN e-book 978-83-255-3853-8 Jasiowi i Zosi Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XI Wykaz literatury .................................................................................................. . XIII Wstęp .......................................................................................................................... .XXXIII Rozdział I. Rozwój historycznypraw własności intelektualnej z perspektywy interesu publicznego ................................................ . §.1...Wprowadzenie........................................................................................... . §.2...Rozwój.prawa.autorskiego.a.interes.publiczny............................. . §.3...Rozwój.prawa.patentowego.a.interes.publiczny.......................... . §.4...Rozwój.prawa.znaków.towarowych.a.interes.publiczny.......... . §.5...Podsumowanie.......................................................................................... . Rozdział II. Teoretyczne i filozoficzne koncepcje z zakresu praw własności intelektualnej a interes publiczny .................. . §.1...Wprowadzenie........................................................................................... . §.2...Koncepcje.relacji.pomiędzy.prawami.własności.. 1 1 2 17 28 34 37 37 intelektualnej.a.interesem.publicznym.w.XVIII–XIX.w............ . 38 §.3...Koncepcje.relacji.pomiędzy.prawami.własności.. intelektualnej.a.interesem.publicznym.w.polskiej.. myśli.prawniczej....................................................................................... . §.4...Współczesne.koncepcje.relacji.pomiędzy.prawami.. własności.intelektualnej.a.interesem.publicznym....................... . §.5...Podsumowanie.......................................................................................... . Rozdział III. Pojęcie interesu publicznego i jego miejsce w systemie prawa własności intelektualnej ................................. . §.1...Interes.publiczny.i.jego.miejsce.w.systemie.prawa.. w.świetle.ogólnej.teorii.i.filozofii.prawa......................................... . §.2...Pojęcie.interesu.publicznego............................................................... . §.3...Przejawy.(postacie.zjawiskowe).interesu.publicznego............. . §.4...Zasady.rozstrzygania.kolizji.pomiędzy.przejawami.interesu. publicznego.oraz.interesami.indywidualnymi.. a.interesem.publicznym......................................................................... . 49 53 62 65 65 78 83 87 VII Spis treści Rozdział IV. Metody uwzględniania interesu publicznego w prawie własności intelektualnej ..................................................... . §.1...Wprowadzenie........................................................................................... . §.2...Interes.publiczny.a.model.wyłącznego.prawa.podmiotowego.. jako.dominująca.koncepcja.ochrony.własności.. intelektualnej............................................................................................. . 91 91 92 §.3...Sposób.powstania.praw.na.dobrach.niematerialnych.. i.opłaty.za.ochronę.jako.instrument.ochrony.interesu.. publicznego................................................................................................ . 102 §.4...Przedmiot.ochrony.prawa.autorskiego,.patentowego.. i.prawa.znaków.towarowych.a.interes.publiczny........................ . 111 §.5...Nabycie.praw.własności.intelektualnej.a.interes.publiczny.... . 132 §.6...Treść.prawa.autorskiego.a.interes.publiczny................................. . 140 §.7... Treść.prawa.z.patentu.a.interes.publiczny..................................... . 151 §.8...Treść.prawa.ochronnego.na.znak.towarowy.a.interes.. publiczny..................................................................................................... . 167 §.9...Dozwolony.użytek.praw.własności.intelektualnej.a.interes. publiczny..................................................................................................... . 180 §.10..Czas.trwania.praw.własności.intelektualnej.a.interes.. publiczny..................................................................................................... . 187 §.11..Roszczenia.z.tytułu.praw.własności.intelektualnej.. oraz.ich.dochodzenie.a.interes.publiczny....................................... . 193 Rozdział V. Prawo konkurencji a prawo własności intelektualnej .................................................................................................. . 207 §.1...Uwagi.ogólne............................................................................................. . 207 §.2...Przegląd.płaszczyzn.interferencji.pomiędzy.regulacjami.. z.zakresu.własności.intelektualnej.a.prawem.konkurencji...... . 214 §.3..Grupowe.praktyki.antykonkurencyjne............................................ . 215 . I... Licencjonowanie.praw.własności.intelektualnej.. –.zarys............................................................................................... . 215 II... Ugody.w.obszarze.własności.intelektualnej...................... . 220 §.4..Indywidualne.praktyki.antykonkurencyjne................................... . 222 . . . I... Nabycie.praw.własności.intelektualnej.a.reguły.prawa. konkurencji.................................................................................... . 223 II... Wyłudzenie.praw.własności.intelektualnej.w.sposób.. sprzeczny.z.prawem.lub.dobrymi.obyczajami.................. . 224 . III... Nieużywanie.praw.własności.intelektualnej..................... . 226 . IV... Oczywiście.bezzasadne.powództwo.jako.przypadek. praktyki.antykonkurencyjnej.................................................. . 227 VIII Spis treści . V... Antykonkurencyjne.ukształtowaniesystemu.. licencyjnego................................................................................... . 229 §.5..Doktryna.„niezbędnych.urządzeń”.(essential facilities).i.jej. implikacje.dla.ochrony.praw.własności.intelektualnej............. . 232 I... Orzeczenie.w.sprawie.Commercial Solvents.................... . 233 . II... Orzeczenie.w.sprawie.Magill.................................................. . 234 . . III... Orzeczenie.w.sprawie.Tiercé Ladbroke.............................. . 237 . IV... Orzeczenie.w.sprawie.Oscar Bronner................................. . 238 . V... Orzeczenie.w.sprawie IMS Health......................................... . 239 . VI.. Orzeczenie.w.sprawie.Microsoft............................................ . 245 . VII... Podsumowanie.............................................................................. . 257 Rozdział VI. Oddziaływanie interesu publicznego na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie sądowym i decyzjach administracyjnych ...................................................................................... . 259 §.1...Orzeczenictwo.sądów.polskich.......................................................... . 260 §.2...Orzecznictwo.sądów.zagranicznych................................................ . 272 §.3...Orzecznictwo.Trybunału.Sprawiedliwości.UE............................. . 281 §.4...Interes.publiczny.w.decyzjach.Europejskiego.Urzędu.. Patentowego.(EPO).................................................................................. . 298 §.5...Interes.publiczny.w.decyzjach.Urzędu.ds..Harmonizacji.. Rynku.Wewnętrznego.(OHIM)........................................................... . 304 Zakończenie ............................................................................................................ . 313 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 315 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC......................................ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) Konstytucja.....................Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r... (Dz.U..78,.poz..483.ze.zm.) KPE....................................Konwencja. o. udzielaniu. . patentów. europejskich. z.5.10.1973.r..(Dz.U..z.2004.r..Nr.79,.poz..737.ze.zm.) OKiKU..............................ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsu- mentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.) PrAut.................................ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.po- krewnych.(t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.ze.zm.) PrPW.................................ustawa.30.6.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej. (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1117.ze.zm.). TFUE..................................Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja. skonsolidowana:.Dz.Urz..UE.C.83.z.30.3.2010.r.,.s..47) TRIPS.................................Porozumienie.w.sprawie.Handlowych.Aspektów.Praw. Własności.Intelektualnej.z.22.12.1994.r..(Dz.Urz..UE.L. 336.z.1994.r.,.s..214.ze.zm.) TWE...................................Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.z.25.3.1957.r.. (Dz.Urz..UE.C.224.z.1992.r.,.s..1 ZNKU................................ustawa.z.16.4.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.konku- rencji.(t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz..1503.ze.zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje EPO....................................Europejski.Urząd.Patentowy ETS.....................................Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości OHIM................................Urząd.Harmonizacji.w.ramach.Rynku.Wewnętrznego SN.......................................Sąd.Najwyższy TK.......................................Trybunał.Konstytucyjny TS.UE.................................Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej WSA...................................Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory E.I.P.R................................European.Intellectual.Property.Review EP.......................................Edukacja.Prawniczna XI Wykaz skrótów ICC.....................................International.Review.of.Intellectual.Property.Law.and. Competition.Law KPP....................................Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP...................................Monitor.Prawniczy NP.......................................Nowe.Prawo OTK...................................Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego PPH.....................................Przegląd.Prawa.Handlowego PUG....................................Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego ZNUJ.PWiOWI...............Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagielońskiego..Prace. z.Wynalazczości.i.Ochrony.Własności.Intelektualnej ZNUJ.PIPWI....................Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagielońskiego..Prace. Instytutu.Prawa.Własności.Intelektualnej Orzeczenia.sądów.europejskich.pochodzą.z.serwisu.curia:.www.curia.europa.eu Decyzja.OHIM.pochodzą.z.oficjalnej.strony.Urzędu:.www.oami.europa.eu 4. Inne skróty art.......................................artykuł nast....................................następny pkt......................................punkt str.......................................strona UE.......................................Unia.Europejska wyr......................................wyrok XII Wykaz literatury Abbott A.F., Michel S.T., The. Right. Balance. of. Competition. Policy. and. Intellectual.Property.Law:.A.Perspective.on.Settlements.of.Pharmaceutical. Patent.Litigation,.46.IDEA.1,.2005 Agarwal N., Simonson, J.,.Thinking.Like.a.Public.Interest.Lawyer:.Theory,. Practice.and.Pedagogy,.34.N.Y.U..Rev..L.. .Soc..Change.(253).2010 Ahuja V.K.,.Non-traditional.trademarks:.New.dimension.of.trademarks.law,. E.I.P.R...Vol..32,.Issue.11/2010. Aitman D., Jones A.,.Competition.Law.and.Copyright:.Has.the.Owner.Lost.the. Ability.to.Control.his.Copyright?,.E.I.P.R..vol.26.issue.3/2004. Anderman S., EC.Competition.Law.and.Intellectual.Property.Rights,.Claredon. Press.1998. Anderman S.,.Microsoft.v..Commission.and.the.Interoperability.Issue,.E.I.P.R... Vol..30.Issue.10/2008.r. Anderman S.,. The. IP. and. Competition. Interface:. New. Developments,. [w:].Intellectual.Property.and.Competition.Law..New.Frontiers.ed..by. Anderman S.,.Ezrachi A.,.New.York.2011. Arnull A.,.European.Patent.Litigation:.out.of.the.impasse?,.E.I.P.R..Vol..296.is- sue.6/2007 Assaf K.,.The.Dilution.of.Culture.and.the.Law.of.Trademarks,.IDEA.2008,. Nr.49 Atkinson B.,.The.True.History.of.Copyright..The.Australian.Experience. 1905-2005,.Sydney.University.Press.2007 Bacher Ch.,.Corporate.Social.Responsibility,.GRIN.Verlag.2005.r.. Banasevic N., Hellström P.,.Windows.into.the.world.of.abuse.of.dominance:. An.analysis.of.the.Commission’s.2004.Microsoft.Decision.and.the.CFI’s. 2007.judgment,.[w:].Microsoft.on.Trial..Legal.and.Economic.Analysis.of. a.Transatlantic.Antitrust.Case.ed..by.L. Rubini,.Cheltenham.2010. Banaszak B.,.Prawo.konstytucyjne,.Warszawa.2008 Barta J. (red), System.Prawa.Prywatnego.t..13,.Prawo.autorskie,.Warszawa. 2003. Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E.,. Prawo.autorskie.i.pokrewne..Komentarz,.Kraków.2005 Barta J., Markiewicz R., Oprogramowanie.open.source.w.świetle.prawa.. Między.własnością.a.wolnością,.Kraków.2005. Barta J., Markiewicz R.,.Prawo.autorskie,.Warszawa.2008. Barta J., Markiewicz R., Spór.o.granice.prawa.autorskiego,.ZNUJ.PIPWI.2006,. z..96 XIIIXIII Wykaz literatury Barta J., Markiewicz R.,.Trzystopniowy.test.z.art..35.pr.aut..i.pr.pokr..ZNUJ. PIPWI..2009,.z..4,.str..6. Bassala G., The.Evolution.of.Technology,.Cambridge.Univ..Press.1988. Beaumont J., Brenn I., Dumont F., France,.[w:].Intellectual.Property.Law.in. the.European.Community..A.Country-by.Country.Review,.World.Trade. Executive.2004. Bechmann G.,.Concepts.of.Information.Society.and.the.Social.Function. of.Information,.[w:].Towards.the.Information.Society,.ed..by.G. Banse, C.J. Langenbach, P. Machleidt,.Berlin–Heildeberg.2000. Bell T.W.,.Codifying.Copyright’s.Misuse.Defense,.2007.Utah.L..Rev.. Bently L., From.communication.to.a.thing-historical.aspects.of.the.concep- tualization.of.trademarks.as.property,.[w:].Trademark.Law.and.Theory:. a.Handbook.of.Contemporary.Research,.ed..by.G.B. Dinwoodie,.M.D. Janis,. Edward.Elgar.Publishing.Inc..2008 Bercovitz A.,.Patents,.industrial.property.and.free.competition,.[w:].Technology. and.Competition..Contributions.in.Honour.of.H..Ulrich,.Bruxelles.2009. Bernatt M.,.Społeczna.odpowiedzialność.biznesu..Wymiar.konstytucyjny.i.mię- dzynarodowy,.Warszawa.2009. Besen S.M., Raskind L.J.,.An.Introduction.to.the.Law.and.Economics.of. Intellectual.Property,.The.Journal.of.Economic.Perspectives,.vol..5.No..1,. 1991. Bieńczak D.,.Ochrona.patentowa.programów.komputerowych.w.świetle. orzecznictwa.Europejskiego.Urzędu.Patentowego,.Glosa.2009,.Nr.2 Blakeney M.,.Current.Issues.In.Intellectual.Property,.Tulane.Center.for. European.Union. .Intellectual.Property.Law,.Amsterdam.2001. Blakeney M.,.Trade.Related.Aspects.of.Intellectual.Property.Rights:.A.Concise. Guide.to.the.TRIPS.Agreement,.London.1996. Blind K., Edler J., Friedwald M.,.Software.Patents..Economic.Impacts.and.Policy. Implications,.Edward.Edgar.Publishing.Ltd..2005. Boć J.,.Prawo.administracyjne,.Wrocław.1998. Borghetti J.S.,.Punitive.Damages.in.France,.[w:].Punitive.Damages:.Common. Law.and.Civil.Law.Perspectives,.Springer–Verlag.2009 Borrás S., The.Innovation.Policy.of.the.European.Union..From.Government.to. Governance,.United.Kingdom,..Edward.Edgar.Publishing.Limited.2003. Bouche N., Intellectual.Property.Law.In.France,.Kluwer.Law.International. 2011. Briggs J.DeQ.,.Intellectual.Property.and.Antitrust:.Two.Scorpions.in.a.Bottle,. 10.Sedona.Conf..J..65,.2009. Brookman A.L.,.Trademark.law:.protection,.enforcement.and.licensing,.Aspen. Publishers,.U.S.A.,.2008. Burrell R., Gangjee D.,.Trade.Marks.and.Freedom.of.Expression-A.Call.for. Caution,.ICC.vol..41,.5/2010. Burstein A., DeVries W.T., Menell P.S.,.Foreword:.The.Rise.of.Internet.Interest. Group.Politics,.19.Berkeley.Tech..L.J..1,.10-11.(2004) XIV Wykaz literatury Cappuyns P.,. The. shape. of. the. Lego. brick. is. free. for. all. use,. Journal. of. Intellectual.Property. .Practice,.2009,.Vol..4,.Nr.7 Carvalho N.P. de,.The.TRIPS.Regime.of.Trademarks.and.Designs,.Kluwer.Law. International.2006. Chapman A.R.,.A.Human.Rights.Perspective.on.Intellectual.Property,.Scientific,. Progress,.and.Access.to.the.Benefits.of.Science,.WIPO.Panel.Discussion.on. Intellectual.Property.and.Human.Rights,.pkt.2.(iii),.http:/wipo/int/tk/hr/ paneldiscussion/papers/word/chapman.doc Collin T.J., Punitive.Damages.and.Business.Torts,.USA.1998. Colston C., Middleton K.,.Modern.Intellectual.Property.Law,.Australia.2005. Condorcet M. de,.Fragments.sur.la.liberté.de.la.presse,.1776,.Tekst.w.orygina- le,.jak.też.w.tłumaczeniu.na.język.angielski.dostępny.na.stronie.www.co- pyrighthistory.org Copinger W.A.,.Law.of.Copyright.in.Works.of.Literature.and.Art,.Londyn.1870,. Tekst.w.oryginale.dostępny.na.stronie www.copyrighthistory.org Cornish W., Llewelyn D.,.The.Enforcement.of.Patent.Rights.In.the.United. Kingdom,.[w:].Patent.Enforcement.in.Selected.Countries,.IIC.vol..31. No..6/2000. Corporate.Social.Responsibility.Across.Europe,.ed..by.A. Habisch,.J. Jonker,. M. Wegner,.R. Schmidpeter,.Berlin–Heilderberg.2005 Correa C.M.,. Intellectual. Property. and. International. Trade:. The. TRIPS. Agreement,.ed..C.M. Correa,.A.A. Yusuf,.Kluwers.Law.Interantional.1998. Cottier T., Germann Ch.,.Concise.International.and.European.Law,.TRIPS,.Paris. Convention,.European.Enforcement.and.Transfer.of.Technology,.Kluwer. Law.International.2008. Crenshaw C.A., Patents.and.Patients:.Who.is.the.Tragedy.of.the.Anticommons. Impacting.and.Who.is.Bearing.the.Cost.of.High-Priced.Biotechnological. Research?.9.Min..J.L.Sci.. .Tech.2008. Crews K.D.,.Looking.Ahead.and.Shaping.the.Future:.Provoking.Change.in. Copyright.Law,.49.J..Copyright.Soc’y.U.S.A..2001. Curley D., Patenting.Biotechnology.in.Europe:.the.Ethical.Debate.Moves.On,. E.I.P.R..2002,.24(12). Curtis G.T., A.Treatise.on.the.Law.of.Copyright,.Boston.1847. Curtis G.T., A.Treatise.on.the.Law.of.Patents.for.Useful.Inventions.in.the.United. States.of.America,..Boston.1854. Cypin S., Międzynarodowe.prawo.autorskie,.Gazeta.Sądowa.Warszawska.1927. Nr.49 Czarnek P.,.Zasada.społecznej.gospodarki.rynkowej,.[w:].Zasady.ustroju.III. Rzeczpospolitej.Polskiej,.pod.red..D. Dudka,.Warszawa.2009. Czarpacka K.A., Intellectual.Property.and.the.Limits.of.Antitrust..A.Comparative. Study.of.US.and.EU.Approaches,.Cheltenham.2009. Czarpacka K.A., Where. Antitrust. Ends. and. IP. Begins-On. the. Roots. of. Transatlantic.Clashes,.9.Yale.J..L.. .Tech..44 Damsted B.G.,.Limiting.Locke:.A.natural.law.justification.for.the.fair.use.doc- trine,.112.Yale.L.J.2003 XV Wykaz literatury Danielson M.C., Confusion,.Illusion.and.the.Death.of.Trademark.Law.in.Domain. Name.Disputes,.Journal.of.Technology.Law.and.Policy.2001,.Nr.6. Davidson K.R.,.Retooling.Patents:.Current.Problems,.Proposed.Solutions,.and. Economic.Implications.for.Patent.Reform,.8.Hous..Bus.. .Tax..L.J..2008. Dbałowski Wł.,. recenzja. komentarza. do. ustawy. o. prawie. autorskim. S. Rittermana,.[w:].Gazeta.Sądowa.Warszawska.1937,.Nr.49 Deazley R., Re-reading.Donaldson.(1774).in.the.twenty-first.century.and.why. it.matters,.E.I.P.R..2003,.25(6) Defoe D.,.An.Essay.on.the.Regulation.of.the.Press,.Londyn.1704. Dietz A.,.Germany,.[w:].International.Copyright.Law.and.Practice.by.Geller. P.E.,.Nimmer.M.B.,.vol..2,.Lexis.Nexis.2008. DiMatteo L.A., Thomas R.E.,.Unifying.the.international.law.of.business.method. and.software.patents,.[w:].The.Global.Challenge.of.Intellectual.Property. Rights,.ed..by.R.C. Bird,.Ch.J. Subnash,.Cheltenham.2008 Dobierzyński K.,.Licencja.przymusowa.w.ustawie.z.2000.prawo.własności.prze- mysłowej.(charakterystyka.ogólna),.Rzecznik.Patentowy.2010,.Nr.1–2 Doellinger C.J.,.A.New.Theory.of.Trademarks,.Penn.State.Law.Review.2007,. Nr.111 Doi T.,.Japan,.[w:].International.Copyright.Law.and.Practice.by.Geller.P.E.,. Nimmer.M.B.,.vol..2.Lexis.Nexis.2008. Drahos P., Biotechnology.patents,.markets.and.morality,.E.I.P.R.1999,.21(9). Drahos P., Braithwaite J., Information.feudalism:.who.owns.the.knowledge. economy?,.London.2002. Drexl J.,.Research.Handbook.on.Intellectual.Property.and.Competition.Law,. Cheltenham.2008 Drexl J.,.IMS.Health.and.Trinko.–Anti.Trust.Placebo.for.Consumers.Instead.of. Sound.Economics.in.Refusal-to-Deal.Cases,.IIC.7/2004,.vol..35. Dworkin R.,.Taking.Rights.Seriously,.USA.1977. Economics,.Law.and.Intellectual.Property:.Seeking.Strategies.for.Research. and.Teaching.in.a.Developing.Field,.ed..by.O. Granstrand,.Kluwer.Law. International.2003. England P.,.Towards.a.single.pan-European.standard-common.concepts.in.UK. and.„continental.European”.patent.law..Part.I:.scope.of.patent.and.inventi- ve.concept,.E.I.P.R..2010,.Nr.32(5). Feldman R.C,.Patent.Misuse:.From.Inception.to.Modern.Case.Law,.[w:]. Intellectual.Property.and.Information.Wealth..Issue.and.Practice.in.the. Digital.Age,.vol..II,.Patent.and.trade.secrets,.ed..by.P.K. Yu,.USA.2007. Ferenc-Szydełko E.,.Prawo.autorskie.na.ziemiach.polskich.do.1926,.ZNUJ. PWiOWI.2000,.z..75 Fichte J.G., Beweis. der. Unrechtmäßigkeit. des. Büchernachdrucks.. Ein. Räsonnement.und.eine.Parabel,.Berlinische.Monatschrift,.1793..Tekst. w.oryginale,.jak.też.w.tłumaczeniu.na.język.angielski.dostępny.na.stronie.. www.copyrighthistory.org Fine F., NDC/IMS:.A.Logical.Application.of.Essential.Facilities.Doctrine, http:// www.ftc.gov/os/comments/.intelpropertycomments/finefrank.pdf.. XVI Wykaz literatury Finnis J., Natural.Law,.New.York.1991. Fisher W., Theories.of.Intellectual.Property.Law,.[w:].New.Essays.in.the.Legal. and.Political.Theory.of.Property,.ed..by.S.R. Munzer,.Cambridge.University. Press.2001. Flanagan A., Montagnani L.M., Intellectual.Property.Law..Economic.and.Social. Justice.Perspectives,.Cheltenham.2010. Flisak D., Wydłużenie.okresu.ochrony.praw.pokrewnych,.czyli.jak.z.poważne- go.tematu.uczynić.groteskę,.ZNUJ.PIPWI.2009,.z..3. Flisak D.,.Pojęcie.utworu.w.prawie.autorskim.–.potrzeba.głębokich.zmian,. PPH.2006,.Nr.12. Foster F.H., Shook R.L.,.Patents,.Copyrights.and.Trademarks,.Kanada.1993. Freeman M.D.A.,.Lloyd’s.introduction.to.jurisprudence,.London.1994. Furubotn E.G., Richter R., The.Contribution.of.the.New.Institutional.Economics,. 2007. Gadek B.,.Generalna.klauzula.odpowiedzialności.za.czyn.nieuczciwej.konku- rencji.(art..3.u.z.n.k.),..ZNUJ.PIPWI.2003,.z..85 Gallego B.C., Riziotis D., Treaty E.C.,.Art..82-“IMS.Health.v..NDC.Health”,.IIC. 5/2004,.vol..35. Ganea P., Copyright.History,.[w:].Japanese.Copyright.Law..Writnings.in.Honour. of.Gerhard.Schricker,.Kluwers.Law.International.2005 Gardner J.S.,.Trademark.infringement,.likelihood.of.confusion,.and.trademark. parody:.ANHEUSER-BUSCH,.INC..v..L. .L.WINGS,.28.Wake.Forest.L..Rev.. 705.1993. Garlicki. L,.Polskie.prawo.konstytucyjne-zarys.wykładu,.Warszawa.1997. Geiger Ch., Flexibilising. Copyright. –. Remedies. to. the. Privatization. of. Information.by.Copyright.Law,.IIC.2008,.39(2). Geiger Ch.,. Intellectual. „Property”. After. the. Treaty. of. Lisbon:. Towards. a.Different.Approach.in.the.New.European.Legal.Order,.E.I.P.R..2010,. 32(6). Gendreau Y., [w:].International.Copyright.Law.and.Practice.by.P.E.Geller,. M.B.Nimmer,.vol..1,.Matthew.Bender.2000. Ghidini G., Intellectual.Property.and.Competition.Law..The.Innovation.Nexus,. Cheltenham.2006. Gienias K., Imperatywny.charakter.dozwolonego.użytku.prywatnego,.ZNUJ. PIPWI.2009,.z..4. Gienias K., Ograniczenie.dozwolonego.użytku.w.drodze.kontraktowej,.ZNUJ. PIPWI.2009,.z..2. Ginsburg J.,.A.tale.of.two.copyrights:.literary.property.in.revolutionary.France. and.America,.Tulane.Law.Review,.1990.(64) Goldstein P.,.Fair.use.in.a.changing.world,.50.J..Copyright.Soc’y.U.S.A..2003. Gompel van S.,.Les.formalités.sont.mortes,.vive.les.formalités!.Copyright. Formalities.and.the.Reasons.for.Their.Decline.in.the.Nineteenth.Century. Europe,.[w:].Privilege.and.Property.Essays.on.the.History.of.Copyright,. London,.Oxford.University.Press.2011. XVII Wykaz literatury Gordon G., Hoerner R.J.,.Overview.and.historical.development.of.the.misuse. doctrine,.[w:].ABA.Section.of.Antitrust.Law,.Intellectual.Property.Misuse:. Licensing.and.Litigation,.USA.2000. Gordon W., Brown R.S.,. Intellectual. Property,. and. the. Public. Interest. (Introduction),.108.YALE.L.J..1611,.1617.(1999) Goss A.K.,.Codifying.a.Commons:.Copyright,.Copyleft,.and.the.Creative. Commons.Project,.82.Chi.-Kent.L..Rev..2007. Górska M.,.Przesłanki.uznania.odmowy.dostępu.do.własności.intelektualnej. za.nadużycie.pozycji.dominującej,.[w:].Konkurencja.a.własność.intelektual- na,.pod.red..J. Kępińskiego,.K. Klafkowskiej-Waśniowskiej,.R. Sikorskiego,. Warszawa.2011. Griffin Ch.H., Williams T.H.,.In.the.Public.interest,.[w:].R.W. Estes,.Accounting. and.society,.Kanada.1973. Grosheide F.W.,.Paradigms.In.Copyright.Law,.[w:].Of.Authors.and.Origins- Essays.on.Copyright.Law,.ed..by.B. Sherman,.A. Strowel,.Oxford.1994. Gruszow L.,.Ochrona.wynalazków.w.Europie..Stan.obecny.i.perspektywy.. Zagadnienia.wybrane,.[w:].Księga.pamiątkowa.ku.czci.Profesora.Janusza. Szwaji,.ZNUJ.PIPWI.2004,.z..88. Grzybowski S.M.,.Ochrona.wynalazków,.wzorów.i.znaków.towarowych,. [w:].Encyklopedia.prawa.prywatnego,.t..II,.Warszawa.1936 Grzybowski S.,.Prawo.wynalazcze.według.ustawy.z.1962.r.,.Warszawa.1964. Grzybowski S.,. System. Prawa. Cywilnego,. t.. I. –. część. ogólna,. pod. red.. S. Grzybowskiego,. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.1985. Grzybowski S.,.[w:].Prawo.wynalazcze.–.zagadnienia.wybrane,.pod..red.. S. Grzybowskiego,.A..Kopffa,.Warszawa.1978 Guzdek K., Zdolność.patentowa.genów.i.substancji.chemicznych.w.praktyce. Europejskiego.Urzędu.Patentowego,.PiPUE.2007,.Nr.2 Haberstumpf H.,.Handbuch.des.Urheberrechts,.Berlin.1996 Hargrave F.,.Argument.in.Defence.of.Literary.Property,.Londyn.1774,.Tekst. w.oryginale.dostępny.na.stronie.www.copyrighthistory.org Hart H.L.A.,.The.Concept.of.Law,.Oxford.1961.. Hawkins D.E.,. Corporate. Social. Responsibility.. Balancing. Tomorrow’s. Sustainability.and.Today’s.Profitability,.New.York.2006. Heath Ch.,. Comparative. Overview. and. TRIPS. Enforcement. Provisions,. [w:].Patent.Enforcement.Worldwide:.A.Survey.of.15.Countries.–.Writings. in.Honour.of.Dieter.Stauder,.IIC.Studies.Series.Vol..23,.2nd.Edition..by. Ch.Heath,.and.L.Petit,..(eds.) Heinemann A.,.Compulsory.Licenses.and.Product.Integration.in.the.European. Competition.Law-Assessment.of.the.European.Commission’s.Microsoft. Decision,.IIC.1/2005.vol..36. Helberger N.,.Dufft N.,.Gompel S.V.,.Hugenholtz P.B.,.Never.forever:.why.ex- tending.the.term.of.protection.for.sound.recordings.is.a.bad.idea,.E.I.P.R.. 2008,.30(5) Herzog P., Weser M.,.Civil.Procedure.in.France,.Hague.1967. XVIII Wykaz literatury Hovenkamp H., Janis M.D., Lemley M.A.,.IP.and.Antitrust..An.Analysis.of. Antitrust.Principles.Applied.to.Intellectual.Property.Law,.New.York.2004. Hugenholtz P.B.,.Copyright.and.Freedom.of.Expression.in.Europe,.[w:]. Expanding.the.Boundaries.of.Intellectual.Property..Innovation.Policy.for.the. Knowledge.Society,.ed..by.R. Dreyfuss,.D.L. Zimmerman,.H. First,.Oxford. University.Press.2004. Jacob R., Industrial.Property-Industrial’s.Enemy,.[w:].Innovation,.Incentive.and. Reward..Intellectual.Property.Law.and.Policy,.Edinburgh.2007. Jacob R., Woolly. Lines. In. Intellectual. Property. Law,. [w:]. Patents. and. Technological.Progress.in.a.Globalized.World..Liber.Amicorum.Joseph. Straus,.Berlin–Heidelberg.2009 Jakubecki A.,.Wyczerpanie.prawa.ochronnego.na.znak.towarowy,.Studia.Prawa. Prywatnego,.z..1(16)–2(17).2010. Janis M.D.,.Patent.Abolitionism,.17.Berkeley.Tech..L.J..899,.2002. Janis M., Lemley M.A.,.The.Interface.Between.Intellectual.Property.Law.and. Antitrust.Law..Anticompetitive.Settlement.of.Intellectual.Property.Disputes,. 87.Minn..L..Rev..1719,.2003. Jehoram H.C.,. Restrictions. on. copyright. and. their. abuse,. E.I.P.R.. 2005,. 27(10) Jehoram H.C., Nispen C.V., Huydecoper T.,.Community.Trademark.Law.and. Harmonized.National.Trademark.Law,.Kluwer.Law.International.2010. Jones A., Sufrin B.,.EC.Competition.Law..Text,.Cases.and.Materials,.Oxford. University.Press.2004. Jóźwiak S.,.Prywatyzacja.wiedzy.przez.prawa.własności.intelektualnej.–.po- szukiwanie.remedium.w.europejskim.prawie.konkurencji,.[w:].Prawo.au- torskie.a.prawo.konkurencji.–.Materiały.z.ogólnopolskie.konferencji.nauko- wej,.pod.red..K..Lewandowskiego,.Poznań.2009 Justyński T.,.Nadużycie.prawa.w.polskim.prawie.cywilnym,.Kraków.2000. Jyż G.,.[w:].Konwencja.paryska.o.ochronie.własności.przemysłowej,.pod.red.. A. Adamczak,.A. Szewc,.Warszawa.2008. Kamau E.C.,.A.Hard.Patent.System:.An.Impediment.to.Technological.(Economic). Development.in.Less.Developed.Countries,.Baden-Baden.2004 Katsoulacos Y.S., Ulph D.,.Welfare-Based.Optimal.Legal.Standards:.A.Brief. Review.of.Theory.and.Obligations,.[w:].The.Reform.of.EC.Competition.Law:. New.Challenges,.pod.red..I. Kokkoris,.I. Lianos,.Kluwer.Law.International. 2010. Kawohl F.,.(2008).„Commentary.on.German.federal.copyright.directives. (1837–1869)”,.in.Primary.Sources.on.Copyright.(1450–1900),.eds.L. Bently,. M. Kretschmer,.www.copyrighthistory.org Keeling D.T.,.Intellectual.Property.Rights.in.EU.Law,.New.York.2003. Kehr L.Ch.,.Vertheidigung.des.Bücher-Nachdruks,.Kreuznach,.1799..Tekst. w.oryginale,.jak.też.w.tłumaczeniu.na.język.angielski.dostępny.na.stronie. www.copyrighthistory.org Kelsen H.,.Pure.Theory.of.Law,.University.of.California.Press,.1978. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: