Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00529 008661 10441579 na godz. na dobę w sumie
Interes publiczny w prawie energetycznym UE - ebook/pdf
Interes publiczny w prawie energetycznym UE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 379
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3366-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka poświęcona jest ograniczeniom swobód rynku wewnętrznego oraz reguł konkurencji ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej.

Autor przedstawia zagadnienia niezbędne dla zrozumienia istoty interesu publicznego w prawie energetycznym Unii Europejskiej i skupia się na praktyce stosowania prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisją Europejską – w sprawach, w których państwa członkowskie powoływały się na własny interes publiczny w sektorze energetycznym w celu uzasadnienia odstępstw od swobód rynku wewnętrznego lub reguł konkurencji. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęca kwestii bezpieczeństwa energetycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INtEREs PublICZNy W PRAWIE ENERGEtyCZNyM uNII EuROPEJsKIEJ Piotr  Bogdanowicz wydawnictwo c. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR BOGDANOWICZ · INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje: M. Ahlt, M. Szpunar PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze E. Cała-Wacinkiewicz CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Monografie Prawnicze D. Adamski PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Monografie Prawnicze I.B. Nestoruk PRAWO KONSUMENCKIE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE Repetytoria C. H. Beck J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak LEKSYKON FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska www.sklep.beck.pl INTERES PUBLICZNY W PRAWIE ENERGETYCZNYM UNII EUROPEJSKIEJ DR PIOTR BOGDANOWICZ Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Publikacja jest dofinansowana przez Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp. k. Autor przekazał przypadające mu honorarium autorskie Fundacji „Prawo do pomocy”. ã Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3365-6 ISBN e-book 978-83-255-3366-6 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... . XI Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XXI Bibliografia ............................................................................................................. . XX Rozdział I. Pojęcie i źródła prawa energetycznego Unii Europejskiej ..................................................................................................... . . 1.. Zakres.przedmiotowy.pojęcia.prawo.energetyczne.Unii. Europejskiej................................................................................................ . . 1.1.. Pojęcie.prawa.energetycznego.Unii.Europejskiej........... . . 1.2.. Prawo.energetyczne.Unii.Europejskiej.a.krajowe. prawo.energetyczne.................................................................... . . 1.3.. Zasady.podziału.kompetencji.w.prawie. energetycznym.Unii.Europejskiej.......................................... . . 2.. Źródła.prawa.energetycznego.Unii.Europejskiej......................... . . 2.1.. Rozwój.polityki.energetycznej.Unii.Europejskiej. w.ujęciu.historycznym............................................................... . 2.1.1.. Okres.1951–1973............................................................... . 2.1.2.. Okres.1973–1988.............................................................. . 2.1.3.. Okres.1988–2003............................................................. . 2.1.4.. Okres.od.2003.r................................................................ . . 2.2.. Prawo.pierwotne.......................................................................... . 1 1 1 3 10 14 14 17 18 21 25 29 2.2.1.. Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę. Węgla.i.Stali........................................................................ . 29 2.2.2..Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę. Energii.Atomowej............................................................ . 31 2.2.3..Od.Traktatu.ustanawiającego.Europejską. Wspólnotę.Gospodarczą.do.Traktatu. o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej........................ . 2.2.3.1.. „Przełom.Maastricht”...................................... . 2.2.3.2.. Zmiany.wynikające.z.Traktatu.z.Lizbony..... 34 35 40 2.2.4..Charakter.prawny.relacji.pomiędzy.traktatami. założycielskimi.................................................................. . 50  Spis treści . 2.3.. Prawo.pochodne.......................................................................... . 2.3.1.. Rozporządzenia................................................................. . 2.3.2..Dyrektywy.......................................................................... . 2.3.3.. Decyzje................................................................................. . 2.3.4.. Umowy.międzynarodowe............................................. . 2.3.5.. Tak.zwane.„prawo.miękkie”.(soft law).................... . . 3.. Wnioski......................................................................................................... . Rozdział II. Pojęcie interesu publicznego w prawie Unii Europejskiej ..................................................................................................... . . 1.. Uwagi.wprowadzające............................................................................ . . 2.. Interes.publiczny.w.prawie.krajowym............................................ . . 2.1.. Definicja.interesu.publicznego............................................... . . 2.2.. Interes.publiczny.a.interes.państwa.w.prawie. krajowym......................................................................................... . . 3.. Interes.publiczny.w.prawie.Unii.Europejskiej.............................. . . 3.1.. Pojęcie.interesu.publicznego.w.prawie.pierwotnym. Unii.Europejskiej.......................................................................... . 3.1.1.. Bezpośrednie.odesłanie.do.kategorii.interesu. 51 53 57 59 60 64 66 69 69 71 71 78 80 82 publicznego........................................................................ . 82 3.1.2.. Pośrednie.odesłanie.do.kategorii.interesu. publicznego........................................................................ . 3.1.2.1.. Interes.publiczny.w.świetle.swobód.rynku. 89 wewnętrznego.................................................. . 89 3.1.2.2.. Interes.publiczny.w.świetle.reguł. konkurencji........................................................ . 98 3.1.2.3.. Interes.publiczny.w.świetle.przepisów. dotyczących.zbliżania.ustawodawstw..... . 117 3.1.2.4.. Interes.publiczny.w.świetle.pozostałych. przepisów.Traktatu.o.funkcjonowaniu. Unii.Europejskiej.............................................. . 120 . 3.2.. Pojęcie.interesu.publicznego.w.prawie.pochodnym. (ze.szczególnym.uwzględnieniem.prawa. energetycznego)........................................................................... . 122 . 3.3.. Organ.uprawniony.do.zdefiniowania.interesu. publicznego.w.prawie.unijnym.............................................. . 126 . 3.4.. Test.interesu.publicznego......................................................... . 131 3.4.1.. Elementy.testu.interesu.publicznego....................... . 131 3.4.1.1.. Pozaekonomiczny.charakter.interesu. publicznego........................................................ . 131 I Spis treści 3.4.1.2.. Rzeczywisty.cel.wprowadzanych. ograniczeń.ze.względu.na.interes. publiczny............................................................. . 136 3.4.1.3.. Nieadministracyjny.charakter.interesu. publicznego........................................................ . 138 3.4.2..Znaczenie.testu.interesu.publicznego..................... . 139 . 3.5.. Interes.publiczny.a.interes.unijny.......................................... . 141 3.5.1.. Pojęcie.interesu.unijnego.............................................. . 141 3.5.2.. Interes.unijny.jako.przeciwwaga.dla.interesu. publicznego.państw.członkowskich........................ . 146 . 3.6.. Interes.publiczny.a.interes.innego.państwa. członkowskiego............................................................................ . 148 . 3.7.. Interes.publiczny.a.interes.państwa.w.prawie.Unii. Europejskiej.................................................................................... . 153 . 4.. Wnioski......................................................................................................... . 156 Rozdział III. Ograniczenia swobód i zasad rynku wewnętrznego ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej ................................ . 161 . 1.. Uwagi.wprowadzające............................................................................ . 161 . 2.. Sektor.energetyczny.z.perspektywy.swobód.rynku. wewnętrznego........................................................................................... . 164 . 2.1.. Energia.jako.towar....................................................................... . 164 . 2.2.. Swobodny.przepływ.pracowników.w.sektorze. energetycznym.............................................................................. . 168 . 2.3.. Działalność.gospodarcza.w.sektorze.energetycznym. w.świetle.swobody.przedsiębiorczości.i.swobody. świadczenia.usług........................................................................ . 169 . 2.4.. Swoboda.przepływu.kapitału.i.„złota.akcja”. w.sektorze.energetycznym....................................................... . 175 . 3.. Zasady.rynku.wewnętrznego.energii.jako.element.interesu. unijnego....................................................................................................... . 177 . 3.1.. Zasada.dostępu.osób.trzecich................................................. . 177 . 3.2.. Rozdział.przedsiębiorstw.zintegrowanych.pionowo. (unbundling)................................................................................. . 179 . 3.3.. Niezależność.organów.regulacyjnych.................................. . 183 . 4.. Swobody.rynku.wewnętrznego.a.interes.publiczny. w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej.................................. . 185 . 4.1.. Bezpieczeństwo.energetyczne.jako.element.interesu. publicznego.(bezpieczeństwa.publicznego)..................... . 185 4.1.1.. Próba.definicji.pojęcia.bezpieczeństwa. energetycznego................................................................. . 187 II Spis treści 4.1.2.. Instrumenty.prawne.mające.na.celu.zapewnienie. bezpieczeństwa.energetycznego............................... . 192 4.1.3.. Swobody.rynku.wewnętrznego.a.zapewnienie. bezpieczeństwa.energetycznego.w.orzecznictwie. Trybunału.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej........ . 195 4.1.3.1.. Ograniczenia.swobody.przepływu. towarów.ze.względu.na.bezpieczeństwo. energetyczne........................................................ . 195 4.1.3.2.. Ograniczenia.swobody.przedsiębior-. czości.oraz.swobody.przepływu.kapitału. ze.względu.na.bezpieczeństwo. energetyczne.(„złota.akcja”).w.świetle. orzecznictwa.Trybunału.Sprawiedli-. wości.Unii.Europejskiej................................. . 205 4.1.3.3.. Rola.„złotej.akcji”.w.zapewnianiu. bezpieczeństwa.energetycznego............... . 232 . 4.2.. Bezpieczeństwo.publiczne.jako.podstawa.przyznania. wyłącznego.prawa.importu.energii...................................... . 237 . 4.3.. Minimalne.ceny.energii.jako.element.interesu. publicznego.(porządku.publicznego).................................. . 238 . 5.. Interes.publiczny.w.świetle.zasad.rynku.wewnętrznego. energii........................................................................................................... . 243 . 5.1.. Klauzula.państwa.trzeciego.i.ponadnarodowy. interes.publiczny.w.prawie.energetycznym.Unii. Europejskiej.................................................................................... . 243 . 5.2.. Niezależność.organów.regulacyjnych.jako.gwarancja. zapewnienia.bezpieczeństwa.energetycznego................. . 246 . 6.. Wnioski......................................................................................................... . 248 Rozdział IV. Ograniczenia reguł konkurencji ze względu na interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej .................................................................................................... . 253 . 1.. Uwagi.wprowadzające............................................................................ . 253 . 2.. Sektor.energetyczny.w.świetle.reguł.konkurencji...................... . 257 . 2.1.. Zakaz.antykonkurencyjnych.praktyk.przedsiębiorstw. w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej...................... . 257 2.1.1.. Zakaz.porozumień.ograniczających.konkurencję. w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej............ . 259 2.1.2.. Nadużywanie.pozycji.dominującej.w.prawie. energetycznym.Unii.Europejskiej.............................. . 260 . 2.2.. Przeciwdziałanie.nadmiernej.koncentracji. przedsiębiorstw.energetycznych........................................... . 262 III Spis treści . 2.3.. Zastosowanie.art..106.Traktatu.o.funkcjonowaniu. Unii.Europejskiej.do.sektora.energetycznego................... . 263 2.3.1.. Prawa.specjalne.lub.wyłączne.oraz. działalność.państwowych.monopoli.w.sektorze. energetycznym.................................................................. . 264 2.3.2..Świadczenie.przez.przedsiębiorstwa. energetyczne.usług.w.ogólnym.interesie. gospodarczym.w.świetle.obowiązków. użyteczności.publicznej................................................ . 267 . 2.4.. Pomoc.państwa.dla.przedsiębiorstw.energetycznych..... . 270 . 3.. Reguły.konkurencji.a.interes.publiczny.w.prawie. energetycznym.Unii.Europejskiej...................................................... . 274 . 3.1.. Zakaz.antykonkurencyjnych.praktyk.przedsiębiorstw. energetycznych............................................................................. . 274 3.1.1.. Wyłączenia.spod.zakazu.porozumień. ograniczających.konkurencję..................................... . 275 3.1.2.. Nadużywanie.pozycji.dominującej.przez. przedsiębiorstwo.energetyczne.świadczące. usługi.w.ogólnym.interesie.gospodarczym........... . 287 . 3.2.. Kontrola.połączeń.i.przejęć.a.bezpieczeństwo. energetyczne.w.prawie.energetycznym.Unii. Europejskiej.................................................................................... . 289 . 3.3.. Reguły.konkurencji.a.świadczenie.usług.w.ogólnym. interesie.gospodarczym............................................................. . 296 . 3.4.. Pomoc.państwa.dla.przedsiębiorstw.energetycznych. w.interesie.publicznym.............................................................. . 309 3.4.1.. Tak.zwana.pomoc.dopuszczalna.w.sektorze. energetycznym.................................................................. . 309 3.4.2..Pomoc.państwa.a.świadczenie.przez. przedsiębiorstwa.energetyczne.usług. w.ogólnym.interesie.gospodarczym......................... . 311 . 3.5.. Usprawiedliwienie.przyznania.praw.wyłącznych. oraz.działalności.państwowych.monopoli.w.sektorze. energetycznym.na.podstawie.art..106.ust..2.Traktatu. o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.................................... . 314 . 4.. Wnioski......................................................................................................... . 315 Zakończenie ............................................................................................................ . 319 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz opinii rzeczników generalnych .................. . 325 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 331 IX Wstęp Począwszy.od.lat.50..ubiegłego.wieku.podstawą.rozwoju.prawa.wspólnoto- wego.był.rynek1..Najpierw.węgla.i.stali,.następnie.energii.atomowej,.wreszcie. rynek.wewnętrzny.rozumiany.jako.„obszar.bez.granic.wewnętrznych,.w.któ- rym.jest.zapewniony.swobodny.przepływ.towarów,.osób,.usług.i.kapitału”2.. Traktat.ustanawiający.Europejską.Wspólnotę.Węgla.i.Stali.stanowił.w.art..1,. że.EWWIS.oparta.jest.o.„wspólny.rynek,.wspólne.cele.i.wspólne.instytucje”,. jednym.ze.środków.TEWEA.było.zapewnienie.powszechnej.możliwość.zbytu. i.dostępu.do.najlepszych.rozwiązań.technicznych.„poprzez.tworzenie.wspól- nego.rynku.specjalistycznych.materiałów.i.sprzętu”3,.zaś.TEWG.przewidywał. stopniowe.tworzenie.„wspólnego.rynku”.w.dwunastoletnim.okresie.przejścio- wym4..Nie.ulega.przy.tym.wątpliwości,.że.budowa.wspólnego.rynku.o.charak- terze.ponadsektorowym.była.wyłącznie.zadaniem.TEWG.. Stworzenie.wspólnego.rynku.nie.stanowiło.jednak.celu.samego.w.sobie,. lecz.miało.służyć.zapewnieniu.postępu.gospodarczego.i.społecznego.państw. tworzących.EWG5..Analiza.postanowień.TEWG.wskazuje,.że.na.wspólny.rynek. składały.się.co.najmniej.następujące.elementy:.swoboda.przepływu.towarów,. przyjęcie.wspólnej.taryfy.celnej.z.państwami.trzecimi,.zniesienie.miedzy.pań- stwami.członkowskimi.przeszkód.w.swobodnym.przepływie.osób,.usług.i.ka- pitału.oraz.zapewnienie.swobodnej.konkurencji6.. Historycznie.rzecz.biorąc,.pojęcie.„rynku.wewnętrznego”.zostało.wpro- wadzone.do.prawa.pierwotnego.z.1.1.1987.r..Jednolity.akt.europejski.dodał. do.TEWG.art..8a,.zgodnie.z.którym.rynek.wewnętrzny.oznaczał.„obszar.bez. wewnętrznych.granic,.w.którym.zapewniony.jest.swobodny.przepływ.towa- 1.Por..F. G. Jacobs,.The.evolution.of.the.European.legal.order,.CMLR.2004,.Nr.2.(41),. s..304.. 2.Zob..art..26.ust..2.TFUE.(Dz.U..Nr.203,.poz..1569). 3.Zob..art..2.lit..g.TEWEA.(Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/3.ze.zm.). 4.Zob..art..8.TEWG.(Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2.ze.zm.). 5.Zob..A. Frąckowiak-Adamska,.Zasada.proporcjonalności.jako.gwarancja.swobód. rynku.wewnętrznego.Wspólnoty.Europejskiej,.Warszawa.2009,.s..97. 6.Ibidem,.s..97–98..Zdaniem..A. Wróbla,.pojęcie.wspólnego.rynku.w.sensie.przedmio- towym.obejmowało:.swobody.wspólnotowe,.unię.celną,.politykę.handlową.z.państwami. trzecimi,.politykę.rolną,.politykę.rybołówstwa.i.politykę.transportową.oraz.system. niezakłóconej.konkurencji;.tenże,.Pojęcie.wspólnego.rynku.i.rynku.wewnętrznego. a.swobody.wspólnotowe,.[w:]..J. Barcz.(red.),.Prawo.Unii.Europejskiej..Prawo.materialne. i.polityki,.Warszawa.2005,.s..II-6.. XI Wstęp rów,.osób,.usług.i.kapitału”1..Europejska.Wspólnota.Gospodarcza.miała.po- dejmować.odpowiednie.środki.w.celu.stopniowego.ustanowienia.rynku.we- wnętrznego.w.terminie.do.31.12.1992.r.2..Z.chwilą.wejścia.w.życie.TA3,.tj.. z.1.5.1999.r.,.definicja.rynku.wewnętrznego.znalazła.się.w.art..14.ust..2.TWE4.. Na.podstawie.art..2.pkt.2.lit..g.Traktatu.z.Lizbony,.począwszy.od.1.12.2009.r.,. wszelkie.odwołania.w.TWE.do.„wspólnego.rynku”.zostały.zastąpione.w.TFUE. pojęciem.„rynku.wewnętrznego”5. Powyższe.zmiany.nie.oznaczają.oczywiście,.że.proces.budowy.rynku.we- wnętrznego.w.Unii.Europejskiej.już.się.zakończył..Chociaż.art..14.TWE.zobowią- zywał.Wspólnotę.do.podjęcia.odpowiednich.środków.w.celu.stopniowego.usta- nowienia.rynku.wewnętrznego.do.31.12.1992.r.,.to.wspomniany.powyżej.art..26. TFUE,.będący.następcą.prawnym.art..14.TWE,.wciąż.stanowi,.że.Unia.Europejska. przyjmuje.środki.w.celu.„ustanowienia.[…].rynku.wewnętrznego.zgodnie.z.od- powiednimi.postanowieniami.Traktatów”..Zakładając.racjonalność.prawodaw- cy.unijnego,.należałoby.uznać,.że.gdyby.proces.budowy.rynku.wewnętrznego. w.Unii.był.już.skończony,.art..26.TFUE.przewidywałby,.że.Unia.Europejska.przyj- muje.środki.w.celu.zapewnienia.funkcjonowania.rynku.wewnętrznego.zgodnie.. z.odpowiednimi.postanowieniami.Traktatów6.. 1.Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/5.ze.zm. 2.Por..art..8a.akapit.1.TEWG..Należy.podkreślić,.że.zgodnie.z.dołączoną.do.JAE.De- klaracją.Nr.3.w.sprawie.art..8,.ustalenie.daty.na.31.12.1992.r..nie.pociągało.za.sobą. automatycznie.skutku.prawnego..Konferencja.Przedstawicieli.Rządów.Państw.Człon- kowskich.wyrażała.jedynie.„zdecydowaną.wolę.polityczną.podjęcia.przed.1.1.1993.r.. decyzji.koniecznych.do.urzeczywistnienia.rynku.wewnętrznego.zdefiniowanego.przez. te.postanowienia,.a.w.szczególności.decyzji.niezbędnych.do.realizacji.programu.Komisji. określonego.w.Białej.Księdze.dotyczącej.rynku.wewnętrznego.”.. 3.Dz.Urz..WE.C.1999/340,.s..1. 4.Zmianę.nazwy.EWG.na.Wspólnotę.Europejską.wprowadził.d..TUE,.zaś.TA.zmienił. numerację.oraz.wprowadził.zmiany.redakcyjne.w.treści.art..14. 5.Należy.przypomnieć,.że.w.doktrynie.wyrażano.różne.koncepcje.na.temat.stosunku. obu.pojęć:.po.pierwsze,.zakładano,.iż.rynek.wewnętrzny.stanowi.część.wspólnego. rynku,.po.drugie,.uznawano,.że.pojęcia.rynku.wewnętrznego.i.wspólnego.rynku.są. synonimami,.po.trzecie,.uważano,.że.rynek.wewnętrzny.stanowi.kolejny.po.wspólnym. rynku.stopień.integracji.gospodarczej.państw.członkowskich,.po.czwarte,.twierdzono,. iż.projekt.rynku.wewnętrznego.ma.wymiar.zewnętrzny.i.służy.kreowaniu.wspólnego. rynku.państw.członkowskich,.wreszcie,.po.piąte,.można.było.znaleźć.również.głosy,. że.to.pojęcie.wspólnego.rynku.używane.było.częściej.w.sytuacjach.dotyczących.relacji. zewnętrznych.Wspólnoty.z.państwami.trzecimi,.a.pojęcie.rynku.wewnętrznego.kładło. nacisk.na.wymiar.wewnętrzny.rynku.wspólnotowego..Por..szerzej.na.ten.temat.D. Miąsik,. Komentarz.do.art..14, [w:].A. Wróbel.(red.),.Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Euro- pejską..Komentarz,.t..1,.Warszawa.2008,.s..412–416.oraz.K. Kowalik-Bańczyk,.Komentarz. do.art. 94–95, [w:].A. Wróbel,.K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer.(red.),.Traktat. ustanawiający.Wspólnotę.Europejską..Komentarz,.t..II,.Warszawa.2009,.s..656–658.. Rozwiązanie.przyjęte.w.Traktacie.może.sugerować,.że.trafny.był.pogląd.tych.autorów,. którzy.traktowali.oba.pojęcia.synonimicznie. 6.Wniosek.ten.potwierdza.również.analiza.art..3.TUE:.„Unia.ustanawia.rynek.we- wnętrzny”.(ang..The Union shall establish an internal market)..Zob..również.C. Barnard,. XII Wstęp Proces.budowy.rynku.wewnętrznego.w.UE.przypadł.na.okres,.który. Komisja.Europejska.określiła.mianem.„wejścia.Europy.w.nową.erę.energe- tyczną”1..Dodanie.do.TWE.przepisu,.że.Wspólnota.podejmuje.odpowiednie. środki.w.celu.stopniowego.ustanowienia.rynku.wewnętrznego.nie.pozostało. bez.wpływu.na.sektor.energetyczny..W.latach.1996–1998.uchwalono.pierw- sze.dyrektywy.dotyczące.wspólnych.zasad.rynku.wewnętrznego.energii.elek- trycznej.i.gazu2,.które.wniosły.istotny.wkład.do.działań.zmierzających.do.stwo- rzenia.rynku.wewnętrznego.energii.elektrycznej..W.2000.r..Rada.Europejska. na.szczycie.w.Lizbonie.wezwała.do.podjęcia.pilnych.działań.zmierzających.do. stworzenia.rynku.wewnętrznego.w.sektorze.energii.elektrycznej.i.gazu.oraz. do.przyśpieszenia.liberalizacji.w.tym.sektorze.w.celu.osiągnięcia.„w.pełni.dzia- łającego.rynku.wewnętrznego”..W.konsekwencji,.w.2003.r..obie.dyrektywy. dotyczące.wspólnych.zasad.rynku.wewnętrznego.energii.elektrycznej.i.gazu. zostały.uchylone.i.zastąpione.przez.nowe.akty.prawne..Wreszcie,.w.ramach. tzw..pakietu.energetyczno-klimatycznego,.przyjęto.w.2009.r..wiele.nowych. rozporządzeń.i.dyrektyw.stanowiących.ważne.źródło.prawa.energetycznego. Unii.Europejskiej..Zdaniem.niektórych.autorów,.proces.budowy.wewnętrzne- go.rynku.energii.zbliża.się.ku.końcowi3. Przez.wiele.lat.regulacja.prawa.energetycznego.Unii.Europejskiej.miała. jednak.charakter.ogólny.i.opierała.się.na.kompetencjach.przekazanych.insty- tucjom.wspólnotowym.w.dziedzinach.rynku.wewnętrznego,.reguł.konkuren- cji.czy.ochrony.środowiska..Należy.pamiętać,.że.TEWG.nie.stworzył.podstaw. wspólnotowej.polityki.energetycznej..Pierwsze.dyrektywy,.wnoszące.ważny. wkład.w.działania.zmierzające.do.stworzenia.rynku.wewnętrznego.energii,. zostały.przyjęte.dopiero.w.drugiej.połowie.lat.90..ubiegłego.wieku,.a.więc.po. blisko.czterdziestu.latach.od.utworzenia.EWG..Jak.wskazuje.B. Nowak,.„usta- wodawstwo.krajowe,.które.przejęło.dominującą.rolę.w.regulacji.sektora.ener- getycznego.zepchnęło.prawodawstwo.wspólnotowe.na.dalszy.plan”4..W.wielu. krajach.przedsiębiorstwa.energetyczne.stanowiły.wówczas.własność.państwa5.. która.uważa,.że.„rynek.wewnętrzny.jest.procesem.w.toku,.nie.historycznym.wytworem”;. taż,.The.Substantive.Law.of.the.EU,.Oxford.2007,.s..13... 1.Zielona.księga.w.sprawie.europejskiej.strategii.na.rzecz.zrównoważonej,.konku- rencyjnej.i.bezpiecznej.energii,.KOM(2006).105,.s..3.. 2.Dyrektywa.96/92/WE.dotycząca.wspólnych.zasad.rynku.wewnętrznego.energii. elektrycznej.(Dz.Urz..WE.L.27/1997,.s..20).oraz.dyrektywa.98/30/WE.dotycząca.wspól- nych.zasad.rynku.wewnętrznego.gazu.(Dz.Urz..WE.L.204/1998,.s..1). 3.Por..T. Skoczny,.Energetyka,.[w:].J. Barcz (red.),.Prawo.Unii.Europejskiej..Prawo. materialne…, s..II-712..Zob..jednak.B. Nowak,.który.twierdzi,.że.„koniec.procesu.scalania. podzielonych.europejskich.rynków.energetycznych.nie.jest.jeszcze.bliski”;.tenże,.We- wnętrzny.rynek.energii.w.Unii.Europejskiej,.Warszawa.2009,.s..1. 4.Zob..B. Nowak,.Wewnętrzny.rynek.energii…,.s..20. 5.Zob.. szerzej. P. Jasiński,. Elektroenergetyka. w. państwach. członkowskich. UE, [w:].P. Jasiński, T. Skoczny.(red.),.Elektroenergetyka,.Warszawa.1996,.s..117. XIII Wstęp Wśród.powodów.takiego.stanu.rzeczy.należy.wskazać.przede.wszystkim,.iż.sek- tor.energetyczny.był.i.jest.określany.mianem.„sektora.strategicznego”.czy.też. „wrażliwego.w.kategoriach.ekonomicznych”1..Ponadto,.różne.były.cele.krajo- wych.polityk.energetycznych.oraz.instrumenty.(środki),.przy.użyciu.których. je.prowadzono..W.rezultacie,.państwa.członkowskie.sprzeciwiały.się.przyję- ciu.polityki.energetycznej.na.poziomie.wspólnotowym2.. Z.drugiej.strony,.sektor.energetyczny.nie.został.wyłączony.spod.oddziały- wania.swobód.rynku.wewnętrznego:.swobody.przepływu.towarów,.swobody. przedsiębiorczości,.swobody.świadczenia.usług.oraz.swobody.przepływu.ka- pitału,.a.w.odniesieniu.do.energii.jądrowej.także.swobody.przepływu.pracow- ników..Podlega.również.regułom.konkurencji..Sektor.energetyczny.został.za- tem.poddany.przepisom,.bez.których.„trudno.byłoby.[…].sobie.wyobrazić.sens. istnienia.oraz.funkcjonowanie.Wspólnoty.[Unii]3..Budowa.i.funkcjonowanie. rynku.wewnętrznego,.na.którym.zapewniony.jest.swobodny.przepływ.towa- rów,.osób.usług.i.kapitału,.a.także.obowiązuje.system.niezakłóconej.konkuren- cji,.stanowi.bowiem.jedną.z.podstawowych.wartości.prawa.Unii.Europejskiej,. wyrażającą.tzw..interes.unijny.. Swobody.rynku.wewnętrznego.oraz.reguły.konkurencji.nie.mają.jednak. charakteru.bezwzględnego..Możliwość.ich.ograniczania.wynika.zarówno. z.przepisów.prawa.pierwotnego,.jak.i.orzecznictwa.ETS..Zasadniczą.przesłan- ką.uzasadniającą.derogację.od.swobód.rynku.wewnętrznego.oraz.reguł.kon- kurencji.jest.istnienie.innego.interesu.zasługującego.na.ochronę..Interes.ten. określa.się.mianem.„interesu.publicznego”4.lub.„interesu.ogólnego”.państw. członkowskich5.. 1.Ibidem. 2.Zob..P.D. Cameron,.Competition.in.Energy.Markets..Law.and.Regulation.in.the. European.Union,.Oxford.2007,.s..43. 3.M. Szydło,.Traktatowe.swobody.rynku.wewnętrznego.a.wspólnotowe.prawo.kon- kurencji..Między.konwergencją.a.dywergencją,.SP.2005,.Nr.3,.s..65. 4.Por..w.szczególności.A. Cieśliński,.Wspólnotowe.prawo.gospodarcze..T..I..Swobody. rynku.wewnętrznego,.Warszawa.2009;.D. Miąsik,.Zasada.proporcjonalności.w.prawie. wspólnotowym.i.jej.zastosowanie.przez.sądy.krajowe,.[w:].A. Wróbel.(red.),.Stosowanie. prawa.Unii.Europejskiej.przez.sądy,.Warszawa.2005;.A. Frąckowiak-Adamska,.Zasada. proporcjonalności…;.W. Sauter, H. Schepel,.State.and.Market.in.European.Union.Law.. The.Public.and.Private.Spheres.of.the.Internal.Market.before.the.EU.Courts,.Cambridge. 2009;.S. Sołtysiński,.Prawo.spółek,.[w:].J. Barcz.(red.),.Prawo.Unii.Europejskiej..Prawo. materialne…;.R. Stefanicki,.Ograniczenia.swobodnego.przepływu.towarów.i.usług.ze. względu.na.interes.publiczny.w.świetle.orzecznictwa.Europejskiego.Trybunału.Spra- wiedliwości,.RPEiS.2004,.Nr.3;. A. Zawidzka,.Swoboda.świadczenia.usług.a.interes. publiczny.–.uwagi.na.tle.najnowszego.orzecznictwa.Europejskiego.Trybunału.Spra- wiedliwości,.[w:].E. Piontek, K. Karasiewicz.(red.),.Quo.adis.Europo,.Warszawa.2007. oraz.A. Zawidzka,.Rynek.wewnętrzny.Wspólnoty.Europejskiej.a.interes.publiczny,. Warszawa.2005.. 5.Pojęcie.interesu.ogólnego.pojawia.się.najczęściej.przy.okazji.doktryny.wymogów. imperatywnych..Zdaniem..J. Maliszewskiej-Nienartowicz,.pojęcie.„interesu.publicznego”. XI Wstęp Jedną.z.kategorii.interesu.publicznego.jest.ochrona.krajowego.sektora. energetycznego..Jak.się.wydaje,.większość.państw.członkowskich.wciąż.nie. jest.gotowa.do.faktycznego.powierzenia.Unii.Europejskiej.kompetencji.w.za- kresie.polityki.energetycznej..Należy.również.pamiętać,.że.poziom.zaanga- żowania.państwa.w.sektorze.energetycznym.wynika.ze.specyficznych.cech. tego.sektora1..W.konsekwencji,.państwa.członkowskie.„w.sposób.mniej.czy. bardziej.jawny.realizują.swoje.narodowe.interesy”2..W.ocenie.niektórych.au- torów,.wrażliwy.i.strategiczny.charakter.sektora.energetycznego.powoduje. jednak,.że.instytucje.unijne.„skłonne.są.w.sprawach.dotyczących.swobodne- go.przepływu.w.o.wiele.dalej.idącym.stopniu.uwzględniać.racje.przedkłada- ne.przez.państwa.członkowskie”3..Rozstrzygnięcie,.kiedy.interes.publiczny. w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej.może.przeważyć.nad.interesem. unijnym,.wyrażanym.przez.swobody.rynku.wewnętrznego.i.reguły.konku- rencji,.wymaga.przede.wszystkim.identyfikacji.interesu.publicznego.państw. członkowskich.i.przeprowadzenia.dwóch.testów:.interesu.publicznego.oraz. proporcjonalności..Niniejsza.książka.poświęcona.jest.ograniczeniom.swobód. rynku.wewnętrznego.oraz.reguł.konkurencji.ze.względu.na.interes.publiczny. w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej. Wypada.zauważyć,.że.o.ile.w.piśmiennictwie.nie.brakuje.ogólnych.pozycji. dotyczących.rynku.wewnętrznego.energii4.lub.zastosowania.w.sektorze.ener- getycznym.reguł.konkurencji5,.o.tyle.zarówno.w.polskiej,.jak.i.zagranicznej. nie.do.końca.oddaje.istotę.wymogów.imperatywnych,.„tym.bardziej,.że.pewne.aspekty. tego.interesu.są.uwzględniane.w.ramach.tzw..klauzul.derogacyjnych.z.art..30.[art..36. TFUE].czy.też.art..46.TWE.[art..52.TFUE]”;.zob..recenzja.książki.autorstwa..A. Zawidzkiej, Rynek.wewnętrzny.Wspólnoty.Europejskiej.a.interes.publiczny,.Warszawa.2005,.s..263,. EPS.2006,.Nr.6,.s..63..Wydaje.się.jednak,.że.takie.rozróżnienie.–.na.interes.publiczny,. w.przypadku.wyjątków.traktatowych,.oraz.interes.ogólny,.w.ramach.wyjątków.wynika- jących.z.orzecznictwa.ETS.–.jest.sztuczne.. 1.M. Błachucki wymienia.pięć.takich.cech:.monopol.naturalny.w.zakresie.dystry- bucji,.kontrola.przez.państwo.cen.i.kosztów.produkcji.oraz.sprzedaży.energii,.strate- giczny.charakter.sektora.energetycznego.dla.państwa,.kapitałochłonność.i.duży.stopień. technicznego.skomplikowania.oraz.daleko.idąca.współzależność.i.integracja.pomiędzy. poszczególnymi.elementami.sektora;.tenże,.Nadzorowanie.pomocy.dla.przedsiębiorców. w.sektorze.energetycznym.–.problemy.podstawowe,.[w:].M. Wierzbowski,.R. Stankie- wicz (red.),.Współczesne.problemy.prawa.energetycznego,.Warszawa.2010,.s..17.. 2.Z. Czachór, A. Graś,.ademecum..Europa.od.A.do.Z,.Warszawa.2006,.s..48. 3.M. Szydło,.Traktatowe.swobody.rynku.wewnętrznego…,.s..101. 4.Zob..np..P.D. Cameron,.Legal.Aspects.of.EU.Energy.Regulation:.Implementing. the.New.Directives.on.Electricity.and.Gas.across.Europe,.Oxford.2005;.Ch.W. Jones,. W. Webster,.EU.Energy.Law..olume.I..The.International.Energy.Market,.Leuven.2006. oraz.B. Nowak,.Wewnętrzny.rynek.energii… 5.Zob..np..P.D. Cameron,.Competition.in.Energy.Markets…;.G. Drauz, Ch.W. Jones,. EU.Competition.Law,.volume.II.Mergers.and.Acquisitions,.Leuven.2006,.Ch.W. Jones (red.),.EU.Energy.Law..olume.II..EU.Competition.Law.and.Energy.Markets,.Leuven.2005. X Wstęp literaturze.przedmiotu.problematyka.interesu.publicznego.w.prawie.energe- tycznym.Unii.Europejskiej.nie.została.jak.dotąd.kompleksowo.omówiona1. Jak.napisał.M. Zieliński:.„[p]onoć.szlifierz.diamentów.zanim.podejmie.ob- róbki.konkretnego.diamentu.godzinami.przygląda.się.mu,.bada.jego.właściwo- ści,.strukturę.i.wszystkie.aspekty.kształtu,.bo.wie,.że.jeżeli.podejmie.niewłaś- ciwą.metodę.szlifowania,.to.mu.się.dany.diament.rozsypie.na.bezwartościowe. okruchy.”2..Należy.zgodzić.się.z.autorem,.że.„[p]odmiot.rozpoznający.właści- wości.tekstu.prawnego.jest.w.o.tyle.lepszej.sytuacji.niż.szlifierz.diamentów,. że.[…].w.przypadku.tekstów.prawnych.[…].da.się.ustalić.generalne.sposoby.po- stępowania.w.stosunku.do.poszczególnych.grup.przypisów.czy.nawet.wszyst- kich.przepisów,.[a].rozpoznanie.tych.cech.jest.w.oczywisty.sposób.uzależnio- ne.od.przyjętej.siatki.pojęciowej.wykorzystanej.do.opisu”3. Z.punktu.widzenia.przedmiotu.niniejszej.książki,.w.celu.przyjęcia.właści- wej.siatki.pojęciowej.do.opisu.problemu.badawczego,.szczególnie.istotne.było. właściwe.zdefiniowanie.terminów.„energetyka”.oraz.„energia”.. Słownik.języka.polskiego.definiuje.energetykę.jako.dział.gospodarki.obej- mujący.praktyczne.wykorzystywanie.energii4..W.literaturze.przedmiotu.pod- kreśla.się,.że.pojęcie.to.odnosi.się.do.wyodrębnionej.części.gospodarki.obej- mującej.całość.powiązanych.ze.sobą.procesów,.związanych.z.pozyskaniem. i.wykorzystaniem.nośników.energii5..Rozbudowując.powyższe.definicje,.moż- na.wskazać,.że.energetyka.obejmuje.wytwarzanie,.obrót,.dystrybucję.i.przesył. energii..Warto.zauważyć,.że.przedmiotowy.termin.odpowiada.pojęciu.„sekto- ra.energetycznego”.(są.one.synonimiczne).. Należy.mieć.na.uwadze,.że.w.ramach.sektora.energetycznego.można.wy- różnić.różne.podsektory:.elektroenergetykę,.gazownictwo,.podsektor.paliwo- wo-surowcowy.czy.energetykę.alternatywną.(odnawialną.i.jądrową)6..Chociaż. posiadają.one.pewne.wspólne.cele,.jak.na.przykład.zapewnienie.konkuren- cyjności.na.danym.rynku.czy.bezpieczeństwo.energetyczne.państwa,.to.wy- oraz.M. Stoczkiewicz,.Pomoc.państwa.dla.przedsiębiorstw.energetycznych.w.prawie. Unii.Europejskiej,.Warszawa.2011. 1.Zob..jednak.M. Nowacki,.Prawne.aspekty.bezpieczeństwa.energetycznego.w.UE,. Warszawa.2010.. 2.M. Zieliński,.Wykładnia.prawa..Zasady,.reguły,.wskazówki,.Warszawa.2006,.s..96. 3.Ibidem. 4.Uniwersalny.słownik.języka.polskiego,.PWN.(wersja.elektroniczna).. 5.Praca.zbiorowa,.Energetyka.–.charakterystyka.podstawowa, [w:].A. Dobroczyńska (red.),.Energetyka.w.Unii.Europejskiej: droga.do.konkurencji.na.rynkach.energii.elek- trycznej.i.gazu,.Warszawa.2003,.s..1. 6.Wyliczenie.to.nie.ma.charakteru.wyczerpującego..Ponadto,.w.literaturze.można. spotkać.również.inne.podziały.sektora.energetycznego..Na.przykład.F. Elżanowski. wyróżnia.podsektor.elektroenergetyczny,.gazownictwo,.ciepłownictwo.oraz.podsektor. paliw.stałych;.por..tenże,.Polityka.energetyczna..Prawne.instrumenty.realizacji,.Warszawa. 2008,.s..27.. XI Wstęp kazują.jednocześnie.daleko.idące.różnice,.w.szczególności,.w.zakresie.stop- nia.regulacji,.poziomu.konkurencyjności.oraz.roli.państwa..Za.główne.części. energetyki.uważa.się.elektroenergetykę.oraz.gazownictwo,.przy.czym.szcze- gólną.rolę.przypisuje.się.temu.pierwszemu.podsektorowi1..Wydaje.się,.że.właś- ciwszym.określeniem.dla.sektora.energetycznego,.obejmującego.wszystkie.ze. wskazanych.powyżej.podsektorów,.byłoby.zatem.pojęcie.sektora.paliwowo- energetycznego.(sektor.energetyczny.sensu largo)..W.ujęciu.węższym,.pojęcie. energetyki.odnosiłoby.się.wówczas.przede.wszystkim.do.elektroenergetyki. i.gazownictwa..W.szczególności,.w.zakresie.elektroenergetyki,.od.lat.aktualne. pozostaje.bowiem.stanowisko,.że.energia.elektryczna.używana.jest.przy.pro- dukcji.prawie.wszystkiego,.a.koszty.jej.wytwarzania.i.cena.są.jednym.z.czyn- ników.determinujących.międzynarodową.konkurencyjność.danej.gospodar- ki2..Jednocześnie,.do.produkcji.energii.elektrycznej.wykorzystuje.się.energię. jądrową,.węgiel,.gaz.ziemny,.energię.odnawialną.czy.ropę.naftową,.a.więc. podstawowe.źródła.energii.w.ramach.pozostałych.podsektorów..Jeżeli.cho- dzi.o.podsektor.gazowy,.należy.natomiast.pamiętać,.że.rozwija.się.on.w.Unii. Europejskiej.niemal.równolegle.do.elektroenergetycznego. W.niniejszej.książce.posługuję.się.zasadniczo.pojęciem.sektora.energetycz- nego.w.węższym.rozumieniu,.tj..obejmującym.przede.wszystkim.elektroener- getykę.oraz.gazownictwo..Nie.oznacza.to,.że.aspekty.prawne.wykorzystania. konwencjonalnych.(węgiel,.ropa.naftowa).czy.alternatywnych.(energetyka.ją- drowa.i.odnawialna).źródeł.energii.zostały.całkowicie.pominięte..Przeciwnie.. Produkcja.węgla.w.państwach.członkowskich.ma.istotne.znaczenie.z.punk- tu.widzenia.pomocy.publicznej,.a.także.z.perspektywy.kosztów.środowisko- wych,.zapasy.ropy.naftowej.odgrywają.znaczącą.rolę.w.zapewnieniu.bezpie- czeństwa.energetycznego,.zaś.energetyka.jądrowa.i.odnawialna.uznawane.są. za.najmniej.szkodliwe.dla.środowiska,.stanowiącego.w.ostatnich.latach.jeden. z.priorytetów.działań.podejmowanych.na.poziomie.prawa.Unii.Europejskiej.. Nie.można.również.zapominać,.że.energia.jądrowa.stanowi.przedmiot.regu- lacji.jednego.z.traktatów.założycielskich,.tj..TEWEA. Sektor.energetyczny.obejmuje.wytwarzanie,.obrót,.dystrybucję.i.prze- sył.„energii”..Odwołując.się.do.definicji.słownikowej,.należy.zauważyć,.że. pojęcie.to.oznacza,.m.in.,.„wyrażoną.w.jednostkach.pracy.skalarną.wielkość. fizyczną”3..Z.kolei.art..3.pkt.1.ustawy.z.10.4.1997.r..–.Prawo.energetyczne4. wskazuje,.że.energią.jest.„energia.przetworzona.w.każdej.postaci”..W.rezul- tacie,.wyróżnia.się,.m.in.,.energię.elektryczną,.cieplną.czy.jądrową.(atomo- wą)..Do.podstawowych.źródeł.energii.zalicza.się.z.kolei.paliwa.stałe.(np..wę- 1.Praca.zbiorowa,.Energetyka.–.charakterystyka.podstawowa…,.s..2.i.8. 2.Zob..P. Jasiński, Elektroenergetyka…,.s..114. 3.Uniwersalny.słownik… 4.Tekst.jedn..Dz.U..z.2006.r..Nr.89,.poz..625.ze.zm.. XII Wstęp giel,.ropa.naftowa),.paliwa.jądrowe.(np..uran).oraz.tzw..paliwa.odnawialne. (np..biopaliwa)1. Należy.podkreślić,.że.zarówno.pojęcie.„energetyki”.(„sektora.energetyczne- go”),.jak.i.„energii”.są.terminami.traktatowymi..Zgodnie.z.art..4.ust..2.lit..i.TFUE,. „energia”.stanowi.jedną.z.głównych.dziedzin,.w.których.Unia.dzieli.kompeten- cję.z.państwami.członkowskimi,.zaś.„Energetyka”.stanowi.tytuł.XXI.Traktatu.. Użycie.w.polskiej.wersji.językowej.Traktatu.terminu.„energia”.na.określenie. dziedziny.może.budzić.wątpliwości,.podobnie.jak.związane.z.tym.rozróżnie- nie.na.„energię”.oraz.„energetykę”..Zarówno.wersja.angielska,.jak.i.francuska. posługują.się.w.tym.względzie.jednolitymi.pojęciami.(ang..energy,.fr..ener- gie)..Mając.jednak.na.uwadze,.że.obydwa.pojęcia.są.terminami.traktatowymi,. w.niniejszej.książce.przyjęto.za.uzasadnione.stosowanie.takich.wyrażeń.jak. „w.dziedzinie.energii”.czy.też.„w.obszarze.energii”.(por..art..122.TFUE).na. określenie.również.sektora.energetycznego.. Książka.podzielona.jest.na.cztery.rozdziały..W.rozdziale.I.oraz.II.zostały. przedstawione.zagadnienia.niezbędne.dla.zrozumienia.istoty.kategorii.inte- resu.publicznego.w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej..W.konsekwen- cji,.omówiono.podstawowe.pojęcia.niniejszej.książki,.tj..„prawa.energetyczne- go.Unii.Europejskiej”.oraz.„interesu.publicznego”.(z.punktu.widzenia.prawa. Unii.Europejskiej)..W.rozdziale.III.oraz.I.skupiono.się.na.praktyce.stosowa- nia.prawa.i.przeanalizowano.sprawy.przed.Trybunałem,.Sądem.lub.Komisją,. w.których.państwa.członkowskie.powoływały.się.na.własny.interes.publiczny. w.sektorze.paliwowo-energetycznym.w.celu.skorzystania.z.wyjątków.od.swo- bód.rynku.wewnętrznego.oraz.reguł.konkurencji..Doceniając.rolę.Trybunału. oraz.Komisji.w.wykładni.i.stosowaniu.prawa.unijnego,.uważam,.że.dopiero. dzięki.tej.analizie.pojęcie.interesu.publicznego.w.prawie.energetycznym.Unii. Europejskiej.może.nabrać.pełniejszej.treści.. W.związku.z.powyższym.w.rozdziale.I.przedstawiono.pojęcie.i.źródła. prawa.energetycznego.Unii.Europejskiej..W.tym.celu.omówiono.relację.po- między.krajowym.prawem.energetycznym.a.prawem.energetycznym.Unii. Europejskiej.oraz.zasady podziału.kompetencji.w.unijnym.prawie.energetycz- nym..Przedstawiono.również.rozwój.prawa.energetycznego.Unii.Europejskiej. w.ujęciu.historycznym.. W.rozdziale.II.szczegółowej.analizie.poddano.pojęcie.interesu.publiczne- go.w.prawie.Unii.Europejskiej..W.tym.celu.przedstawiono.pokrótce.pojęcie. interesu.publicznego.w.prawie.krajowym,.w.tym.z.punktu.widzenia.prawa. administracyjnego.gospodarczego,.do.którego.zalicza.się.prawo.energetycz- 1.Por..szerzej.T. Skoczny,.Energetyka…,.s..II-710.praz.F. Elżanowski, M. Będkowski- Kozioł,.T. Skoczny,.Polityka.energetyczna Unii.Europejskiej, [w:].A. Jurkowska, T. Skoczny. (red.),.Polityki.Unii.Europejskiej..Polityki.sektorów.infrastrukturalnych,.Warszawa.2010,. s..128. XIII Wstęp ne..Przede.wszystkim.skupiono.się.jednak.na.pojęciu.interesu.publicznego. w.świetle.swobód.rynku.wewnętrznego.oraz.reguł.konkurencji..Ponadto,.ze- stawiono.pojęcie.interesu.publicznego.z.interesem.państwa.(włączając.w.to. interes.innego.państwa.członkowskiego).oraz.interesem.unijnym.. W.rozdziale.III.przeanalizowano.ograniczenia.swobód.rynku.wewnętrzne- go.ze.względu.na.interes.publiczny.w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej.. W.konsekwencji,.przedstawiono,.w.jaki.sposób.swobody.rynku.wewnętrzne- go.znajdują.zastosowanie.do.sektora.energetycznego..W.rozważaniach.tych. uwzględniono.również.zasady.właściwe.(specyficzne).dla.rynku.wewnętrz- nego.energii..Następnie,.w.sposób.szczegółowy.przeanalizowano.sprawy,. w.których.państwa.członkowskie.powoływały.się.na.własny.interes.publicz- ny,.to.znaczy.bezpieczeństwo.publiczne.(bezpieczeństwo.energetyczne).oraz. porządek.publiczny.(konieczność.utrzymywania.minimalnych.cen.energii),. w.celu.usprawiedliwienia.odstępstwa.od.swobody.przepływu.towarów,.swo- body.przedsiębiorczości.oraz.swobody.przepływu.kapitału..Ponadto,.omó- wiono.pojęcie.interesu.publicznego.państw.członkowskich.w.świetle.zasad. rynku.wewnętrznego.energii.. W.rozdziale.I.przeanalizowano.ograniczenia.reguł.konkurencji.ze.względu. na.interes.publiczny.w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej..W.konsekwen- cji,.przedstawiono.zastosowanie.reguł.konkurencji.do.sektora.energetycznego.. Następnie.w.sposób.szczegółowy.przeanalizowano.sprawy,.w.których.państwa. członkowskie.powoływały.się.na.własny.interes.publiczny.w.celu.usprawied- liwienia.odstępstw.od.zakazu.antykonkurencyjnych.praktyk.przedsiębiorstw,. wpływania.na.proces.fuzji.i.przejęć.pomiędzy.przedsiębiorstwami.energetycz- nymi,.przyznawania.rodzimym.przedsiębiorstwom.pomocy.publicznej.oraz. przyznawania.im.praw.wyłącznych.i.utrzymywania.państwowych.monopoli. w.sektorze.energetycznym..Należy.podkreślić,.że.ważną.rolę.w.tych.rozważa- niach.pełniło.pojęcie.usług.w.ogólnym.interesie.gospodarczym.. Głównym.celem.niniejszej.książki.było.przedstawienie.problematyki.inte- resu.publicznego.w.prawie.energetycznym.Unii.Europejskiej,.a.w.szczególno- ści.udowodnienie,.po.pierwsze,.iż.interes.publiczny.w.prawie.energetycznym. Unii.Europejskiej.nie.ma.jednej.uniwersalnej.definicji,.po.drugie,.że.podsta- wowa.funkcja.interesu.publicznego.polega.na.usprawiedliwieniu.derogacji.od. swobód.rynku.wewnętrznego.lub.reguł.konkurencji,.po.trzecie,.iż.wartością,. na.którą.najczęściej.powołują.się.państwa.członkowskie,.w.celu.usprawiedli- wienia.derogacji.od.swobód.rynku.wewnętrznego.lub.reguł.konkurencji,.jest. konieczność.zagwarantowania.bezpieczeństwa.energetycznego,.przy.czym. wraz.z.wejściem.w.życie.dyrektyw.2009/72/WE.i.2009/73/WE.zagadnienie. bezpieczeństwa.energetycznego.jako.elementu.interesu.publicznego.zyskało. nowy.(ponadnarodowy).wymiar,.oraz,.po.czwarte,.że.mamy.do.czynienia.z.po- stępującą.konwergencją.derogacji.od.swobód.rynku.wewnętrznego.oraz.reguł. konkurencji,.co.powoduje,.iż.w.przypadku.odstępstw.od.swobód.traktatowych. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interes publiczny w prawie energetycznym UE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: