Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00862 010791 10762679 na godz. na dobę w sumie
Interes publiczny w prawie gospodarczym - ebook/pdf
Interes publiczny w prawie gospodarczym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 608
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5168-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja poświęcona jest problematyce interesu publicznego w prawie gospodarczym. W sposób interdyscyplinarny, nie stroniąc od pozaprawnej myśli naukowej, omawia także wątki związane z interesem publicznym jako zjawiskiem społecznym. Dotyczy zagadnień prawa krajowego oraz unijnego, omawia ponadto przesłanki i sposoby ingerencji czynnika publicznego w sferę prywatnoprawną, w szczególności związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Monografia stanowi naukową, teoretyczno-prawną podbudowę do działań prawodawczych oraz administracyjnych i sądowo-administracyjnych. W związku z tym będzie przydatna w pracy teoretyków oraz praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także studentów oraz pracowników urzędów administracyjnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INTERES PUBLICZNY W PRAWIE GOSPODARCZYM ARTUR  ŻURAWIK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARTUR ŻURAWIK • INTERES PUBLICZNY W PRAWIE GOSPODARCZYM Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl INTERES PUBLICZNY W PRAWIE GOSPODARCZYM ARTUR ŻURAWIK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5167-4 ISBN e-book 978-83-255-5168-1 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Wykaz aktów prawnych krajowych   .......................................................................  Wykaz aktów prawnych międzynarodowych  ......................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Rozdział I. Zagadnienia ogólne   .............................................................................  § 1.  Wielość filozofii prawa, wielość dróg interpretacji .................................  I.  Uwagi wstępne .......................................................................................    II.  Hermeneutyka prawnicza ....................................................................      III.  Podsumowanie  .....................................................................................  § 2.  Z problematyki klauzul generalnych .........................................................  I.  Uwagi wstępne .......................................................................................    II.  Odesłania w prawodawstwie i ich charakter ....................................    III.  Pojmowanie generalnej klauzuli odsyłającej ....................................      IV.  Generalne klauzule odsyłające a zwroty ocenne .............................  V.  Niedookreśloność klauzuli generalnej interesu publicznego     konstytucjonalizmie i w dobie Unii Europejskiej ......................  a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego .....  1.  Uwagi wstępne .................................................................................  2.  Rozumienie zasad prawnych .........................................................  3.  Zasada demokratycznego państwa prawnego w polskim     4.  Zasada określoności ustawowej ingerencji w sferę   konstytucyjnych wolności i praw jednostki ................................    5.  Odesłania pozaprawne a jednolitość orzecznictwa ...................  § 3.  Doktrynalne koncepcje ingerencji państwa w gospodarkę ...................  I.  Uwagi wstępne .......................................................................................      II.  Początki nowożytnej zasady wolności działalności     gospodarczej ...........................................................................................  III.  Neoliberalizm  .......................................................................................  1.  Szkoła londyńska .............................................................................  2.  Szkoła fryburska (ordoliberalizm) ................................................  3.  Szkoła chicagowska (monetaryzm)  .............................................  XIII XXI LV LIX LXIII 1 1 1 2 6 7 7 9 9 13 14 14 15 18 23 30 33 33 35 39 39 40 42 V Spis treści     IV.  Współczesny interwencjonizm państwowy ......................................  V.  Doktryny pośrednie ..............................................................................  1.  Teoria państwa dobrobytu  ............................................................  2.  Koncepcje socjaldemokratyczne  ..................................................  3.  Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa     ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej   i zasada konstytucyjna ....................................................................    A.  Geneza i założenia społecznej gospodarki rynkowej ..........  B.  Zasada społecznej gospodarki rynkowej w Konstytu-    cji RP ...........................................................................................  a.  Wprowadzenie  ....................................................................  b.  Treść zasady społecznej gospodarki rynkowej  .............  c.  Podsumowanie  ...................................................................  C.  Zasada wolności działalności gospodarczej i jej     ograniczenia ...............................................................................  a.  Wstęp ....................................................................................  b.  Wolność działalności gospodarczej jako filar   społecznej gospodarki rynkowej ......................................        c.  Rozumienie konstytucyjnej wolności działalności   gospodarczej  .......................................................................  d.  Treść zasady wolności działalności gospodarczej   i ograniczanie wolności działalności gospodarczej  .....  e.  Ograniczenia wolności działalności gospodarczej     w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ...............  f.  Podsumowanie ....................................................................  § 4.  Interes publiczny a sfera publiczna i prywatna ........................................  I.  Prawo publiczne a prawo prywatne ...................................................      II.  Interes publiczny a zjawisko publicyzacji prawa prywatnego .......  III.  Podsumowanie ......................................................................................    Rozdział II. Rozważania nad interesem publicznym i klauzulami podobnymi   ...........................................................................................................  § 1.  Rozumienie „interesu” .................................................................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................      II.  „Interes” w rozumieniu ogólnym .......................................................  1.  Interesy, wartości, potrzeby i cele jako elementy     świadomości społecznej ..................................................................  A.  Rozumienie i rodzaje wartości ................................................  B.  Współistnienie interesów i wartości ......................................  C.  Konflikty interesów i wartości ................................................  D.  Rozumienie i rodzaje potrzeb .................................................  VI 42 44 44 45 46 46 51 51 52 60 62 62 63 64 67 77 83 85 85 91 100 102 102 102 102 105 105 109 112 115 Spis treści E.  Wartości a potrzeby ..................................................................  F.  Rozumienie i rodzaje celów .....................................................  G.  Relacje pomiędzy wartościami a celami. Wartości-cele .....  2.  Próba klasyfikacji interesów ..........................................................  3.  Interes w rozumieniu prawniczym ...............................................  § 2.  Koncepcja interesu publicznego – dotychczasowe poglądy ...................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................    II.  Koncepcje nieprawnicze.......................................................................    III.  Koncepcje prawnicze ............................................................................    1.  Uwagi wstępne .................................................................................  2.  Koncepcje aksjologiczne .................................................................  3.  Koncepcje prakseologiczne ............................................................  4.  Koncepcje wiążące interes publiczny z potrzebami ...................  5.  Koncepcje mieszane (hybrydalne) ................................................  6.  Inne koncepcje .................................................................................    IV.  Podsumowanie ......................................................................................  § 3.  Definicje legalne interesu publicznego w ustawodawstwie polskim ....    I.  Wprowadzenie .......................................................................................  II.  Definicja interesu publicznego w ustawie o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym ..................................................      III.  Definicja interesu publicznego w ustawie o świadczeniu usług   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...........................................  IV.  Definicje legalne interesu publicznego w ustawie o swobodzie  działalności gospodarczej ....................................................................  1.  Uwagi wstępne .................................................................................  2.  Definicja legalna „nadrzędnego interesu publicznego” ............  3.  Definicja legalna „ważnego interesu publicznego” ....................    V.  Definicja „ważnego interesu publicznego” w Prawie zamówień  publicznych ............................................................................................    VI.  Podsumowanie ......................................................................................  § 4.  Dobro wspólne a interes publiczny ............................................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................    II.  Koncepcje nieprawnicze dobra wspólnego .......................................    1.  Dobro wspólne u Arystotelesa .......................................................  2.  Hobbes i krytyka Arystotelesa ........................................................  3.  Filozofia Jana Jakuba Rousseau .....................................................  4.  Utylitaryzm Jeremy’ego Benthama ................................................  5.  Hegel a koncepcja dobra ogółu ......................................................  6.  Dobro wspólne u Hannah Arendt .................................................  116 116 119 120 123 127 127 128 138 138 139 147 148 149 172 173 176 176 177 181 187 187 188 193 198 200 203 203 205 205 208 209 210 211 212 VII Spis treści   7.  Koncepcja dobra wspólnego w nauczaniu społecznym   kościoła katolickiego .......................................................................    8.  Koncepcja dobra wspólnego w liberalizmie ................................  III.  Prawnicze rozumienie dobra wspólnego ..........................................  1.  Uwagi wstępne .................................................................................  2.  Koncepcje odróżniające dobro wspólne i interes publiczny .....  3.  Koncepcje utożsamiające dobro wspólne i interes publiczny ...  4.  Inne koncepcje .................................................................................    IV.  Podsumowanie ......................................................................................  § 5.  Interes publiczny i dobro wspólne a Unia Europejska. Zagadnienia   ogólne .............................................................................................................  I.  Interes publiczny i klauzule podobne w prawie unijnym ...............  II.  Pośrednie odesłanie do interesu publicznego       w prawie unijnym ..................................................................................  1.  Interes publiczny a swobody rynku wewnętrznego ...................  2.  Interes publiczny a traktatowe uregulowania dotyczące     monopoli i ochrony konkurencji ..................................................  III.  Klauzula interesu publicznego w prawie wtórnym .........................  IV.  Autonomiczna wykładnia prawa unijnego a klauzula interesu  publicznego ............................................................................................        V.  Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym oraz  niegospodarczym a interes publiczny ................................................    VI.  Dobro wspólne a prawo i orzecznictwo unijne ................................    VII.  Podsumowanie ......................................................................................  Rozdział III. Klauzula interesu publicznego a wybrane regulacje prawa gospodarczego  .........................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ...............................................................................................  § 2.  Obowiązek przestrzegania przez przedsiębiorców dobrych   obyczajów a ochrona interesu publicznego ..............................................  I.  Uwagi wstępne .......................................................................................  II.  Klauzula generalna dobrych obyczajów a poszczególne kryteria   ocenne .....................................................................................................  III.  Podsumowanie ......................................................................................    § 3.  Interes publiczny jako przesłanka stosowania ustawy o ochronie       konkurencji i konsumentów .......................................................................  I.  Uwagi wstępne .......................................................................................  II.  Interes publiczny w prawie konkurencji i konsumentów ...............  III.  Interes publiczny a zbiorowe interesy konsumentów i ich   ochrona ...................................................................................................  IV.  Podsumowanie ......................................................................................          VIII 214 221 227 227 228 236 238 240 241 241 246 246 256 259 262 264 275 277 279 279 280 280 283 287 288 288 290 297 306 Spis treści § 4.  Interes publiczny a działalność gospodarcza na rynku sztuki ..............    I.  Uwagi ogólne .........................................................................................  II.  Czym jest sztuka? ..................................................................................    III.  Czym jest dzieło sztuki? .......................................................................    IV.  Międzynarodowe regulacje dotyczące obrotu dobrami kultury.     Wybór ......................................................................................................    V.  Regulacje krajowe. Wybór ...................................................................    VI.  Działalność gospodarcza w zakresie organizowania i prowadze-  nia aukcji dzieł sztuki oraz prowadzenia antykwariatów ..............    VII.  Działalność ekspertów na rynku sztuki ............................................    VIII.  Muzeum jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o ochronie  konkurencji i konsumentów ................................................................    IX.  Działalność gospodarcza domów aukcyjnych a stosowanie   przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ...........  X.  Podsumowanie ......................................................................................    § 5.  Problem ingerencji w sferę wolności działalności gospodarczej           ze względu na ochronę środowiska ...........................................................  I.  Uwagi ogólne .........................................................................................  II.  Uregulowania konstytucyjne ..............................................................  III.  Ochrona środowiska w prawie unijnym. Zarys ...............................  IV.  Działalność gospodarcza a problem ochrony środowiska.   Wybrane regulacje krajowe .................................................................  V.  Podsumowanie ......................................................................................    § 6.  Interes publiczny w Prawie energetycznym .............................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................      II.  Bezpieczeństwo energetyczne państwa, jako ważny interes   publiczny .................................................................................................  III.  Trzeci pakiet liberalizacyjny w Prawie energetycznym ..................      IV.  Podsumowanie ......................................................................................  § 7.  Interes publiczny w mediach audiowizualnych .......................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................      II.  Dualizm regulacyjny a media audiowizualne ..................................  III.  Wymogi imperatywne interesu publicznego w mediach     audiowizualnych ...................................................................................  IV.  Instytucja must carry w mediach a interes publiczny .....................      V.  Podsumowanie ......................................................................................  § 8.  Interes publiczny i jego ochrona na rynku finansowym ........................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................    II.  Ochrona interesu publicznego na rynku finansowym ...................      III.  Podsumowanie ......................................................................................  307 307 309 310 311 315 319 326 333 336 341 343 343 345 349 353 357 359 359 361 368 376 377 377 379 389 391 397 399 399 400 411 IX Spis treści § 9.  Partnerstwo publiczno-prywatne jako przejaw realizacji różnych   interesów we wspólnym przedsięwzięciu .................................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................    II.  Rozwiązania unijne ...............................................................................    III.  Rozwiązania polskie .............................................................................    IV.  Podsumowanie ......................................................................................    § 10. Samorządy zawodowe a realizacja interesu publicznego .......................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................    II.  Samorządność w ujęciu historycznym. Zarys ..................................      III.  Działalność samorządu zawodowego a interes publiczny ..............  § 11. Podsumowanie ..............................................................................................  Rozdział IV. Zagadnienia szczegółowe interesu publicznego   .........................  § 1.  Uznanie organu administracji publicznej a klauzula interesu   publicznego ...................................................................................................  § 2.  Interes publiczny a cel publiczny ................................................................  § 3.  Interes publiczny a interes społeczny ........................................................  I.  Rys historyczny ......................................................................................      II.  Koncepcje współczesne ........................................................................    III.  Ujęcie własne  .........................................................................................  § 4.  Interes publiczny a interes indywidualny .................................................  I.  Ewolucja myśli prawniczej ...................................................................      II.  Interes społeczny i słuszny interes obywateli według art. 7 KPA ..    III.  Podsumowanie ......................................................................................  § 5.  Interes publiczny a interes prawny .............................................................  § 6.  Interes społeczny a interes społecznie uzasadniony ...............................    I.  Wprowadzenie .......................................................................................  II.  Interes społecznie uzasadniony w prawie karnym ..........................    III.  Interes społecznie uzasadniony w prawie cywilnym ......................      IV.  Podsumowanie ......................................................................................  § 7.  Interes publiczny a interes polityczny .......................................................  § 8.  Interes publiczny a racja stanu i interes narodowy .................................  § 9.  Zadania publiczne a zadania o charakterze użyteczności publicznej ..  § 10. Kolizyjność różnych interesów publicznych ............................................  § 11. Ekonomiczne aspekty realizacji przedsięwzięć w interesie   publicznym ....................................................................................................  I.  Wprowadzenie .......................................................................................  II.  Teoria dóbr publicznych .......................................................................  III.  Problematyka działań wspólnych .......................................................  IV.  Efektywne państwo jako dobro publiczne ........................................          X 412 412 415 420 425 426 426 426 428 434 436 436 442 453 453 455 457 458 458 461 467 468 469 469 470 473 476 478 480 486 489 491 491 492 495 497 Spis treści V.  Ekonomiczne aspekty udziału państwa w gospodarce ...................      VI.  Problem kosztów realizacji przedsięwzięć w interesie   publicznym .............................................................................................    VII.  Ekonomiczne i polityczne aspekty produkcji publicznej.   Problem subwencji krzyżowych .........................................................    VIII.  Regulacja i jej aspekt ekonomiczny ....................................................    IX.  Finansowanie usług świadczonych w ogólnym interesie   gospodarczym a pomoc publiczna .....................................................  § 12. Problem nieposłuszeństwa obywatelskiego, jako reakcja na   działania państwa sprzeczne z interesem społecznym ..........................  § 13. Prorozwojowy charakter klauzuli interesu publicznego ........................  Wnioski   ........................................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  498 502 503 507 512 518 521 523 535 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 2006/123/WE  ..  Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym  Dz.Urz. UE L 376 z 2006 r., s. 36 EKPC  ...................................  (Europejska)  Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,  poz. 284 ze zm.) GospNierU  .........................  ustawa  z  21.8.1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KoncRobBudU  ...................  ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usłu- gi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) KPA ......................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)  KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OKiKU  ................................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)  PiZPU  ..................................  ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) PPPU  ...................................  ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.)  PrEnerg  ...............................  ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1059) XIII Wykaz skrótów PrNot  ...................................  ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r.  Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PZP  ......................................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) rozporządzenie  Nr 116/2009  ........................  rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 z 18.12.2008 r. w spra- wie wywozu dóbr kultury (Dz.Urz. UE L 39, s. 1) RiTU  ....................................  ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r.  Nr 43, poz. 226 ze zm.) SprzKonsU  ..........................  ustawa 27.7.2002 r. o warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176  ze zm.) SwDzGospU ........................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ŚwUnTRPU .........................  ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.) TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r. TUE ......................................  Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.Urz.UE C 191,  s. 1 ze zm.) TWE  ....................................  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską WRUiSTU ...........................  ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko- munikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) ZNKU ..................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma AAL  .....................................  Art, Antiquity and Law AEM  ....................................  Art Experts Magazine APSR ....................................  The American Political Science Review AfRuS  ..................................  Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie AUMCS  ...............................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr ...................................  Acta Universitatis Wratislaviensis BiK  .......................................  Bank i Kredyt BURE  ...................................  Biuletyn URE CSFP �������������������������������� Civitas. Studia z filozofii polityki ChwŚ ....................................  Chrześcijanin w świecie CUP ......................................  Cambridge University Press Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw XIV Wykaz skrótów Dz.Urz. UOKiK ..................  Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów  Dz.Urz. UE ..........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .........................  Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej DPPP  ...................................  Dziennik Praw Państwa Polskiego GSP  ......................................  Gdańskie Studia Prawnicze Ekonom.  ..............................  Ekonomista ELRev. ..................................  European Law Review EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy  EWiR  ...................................  Elektroenergetyka. Współczesność i rozwój FK  ........................................  Finanse Komunalne GA  .......................................  Gazeta Administracji HPE ......................................  History of Political Economy IA  .........................................  International Affairs IEM  ......................................  The International Energy Market ISSJ .......................................  International Social Science Journal JEI  ........................................  Journal of Economic Issues JP  ..........................................  The Journal of Politics KF .........................................  Kwar talnik Filozoficzny KHNiT .................................  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki KPP .......................................  Kwartalnik Prawa Publicznego KPPr.  ...................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KiS ........................................  Kultura i Społeczeństwo MiS  ......................................  Materiały i Studia MLP  .....................................  Media Law   Policy M.P.  ......................................  Monitor Polski MPod.  ..................................  Monitor Podatkowy MPr.  .....................................  Monitor Prawniczy NIER  ....................................  National Institute Economic Review NS  ........................................  New Solutions ONSA  ..................................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSA WSA  ........................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje- wódzkich sądów administracyjnych OSA ......................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych XV Wykaz skrótów OSP .......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy,  Seria A OTK-B .................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy,  Seria B  OTK ZU ...............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy OZ  ........................................  Ochrona Zabytków PAS .......................................  Proceedings of the Aristotelian Society PDK���������������������������������� Phi Delta Kappan, PG  ........................................  Polityka Gospodarcza PI  ..........................................  The Public Interest PiP  .......................................  Państwo i Prawo PrBank. ................................  Prawo Bankowe PND  .....................................  Przegląd Naukowy Disputatio PP ..........................................  Przegląd Psychologiczny PPiA .....................................  Przegląd Prawa i Administracji PPH ......................................  Przegląd Prawa Handlowego PPPub.  .................................  Przegląd Prawa Publicznego  Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo P S  ......................................  Politics   Society PSoc.  ....................................  Przegląd Socjalistyczny PS ..........................................  Political Studies  PSąd.  ....................................  Przegląd Sądowy PSp.  ......................................  Prawo Spółek PUE  .....................................  Prawo Unii Europejskiej PUG ......................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWPMEiP  ..........................  Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Euro- pejskiego i Porównawczego RE  ........................................  Rynek Energii Rzeczp. .................................  Rzeczpospolita  RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RDP ......................................  Revue du Droit Publique et de la Science Politique en France  et à 1’Etranger SEP  .......................................  Saturday Evening Post SF ..........................................  Studia Filozoficzne  SFP  .......................................  Studia z Filozofii Prawa XVI Wykaz skrótów SI ...........................................  Studia Iuridica SIT ........................................  Studia Iuridica Toruniensia  SJLR  .....................................  St. John’s Law Review SLGR  ...................................  Studies in Logic, Grammar and Rhetoric SM  ........................................  Sprawy Międzynarodowe SMTK ...................................  Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego SPE  .......................................  Studia Prawno – Ekonomiczne SR  .........................................  Social Research SS ..........................................  Studia Socjologiczne ST  .........................................  Samorząd Terytorialny St.M  .....................................  Stosunki Międzynarodowe  St. Prawn.  ............................  Studia Prawnicze  SzZ  .......................................  Spotkania z zabytkami ŚSHT ....................................  Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne TPKFTD  .............................  Teofil, Pismo Kolegium Filozoficzno – Teologicznego Domini- kanów USTLJ  ..................................  University of St. Thomas Law Journal VJTL  ....................................  Vanderbilt Journal of Transnational Law Zb. Orz. ................................  Zbiór Orzeczeń ZFwN ...................................  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce ZNCC  ..................................  Zeszyty Naukowe Collegium Civitas ZNPSPEUW  .......................  Zeszyt Naukowy Podyplomowego Studium Prawa Europej- skiego UW ZNPTE  ................................  Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  ZNSGHKES  ........................  Zeszyty Naukowe SGH – Kolegium Ekonomiczno – Społecz- nego ZNUJ ....................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego  ZNUŁ  ..................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNWSIZiA ������������������������ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły In formatyki, Zarządzania  i Administracji ZPD  .....................................  Zamówienia Publiczne Doradca 3. Organy i instytucje KUL ......................................  Katolicki Uniwersytet Lubelski EBC ......................................  Europejski Bank Centralny  ERRS ....................................  Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ESONF .................................  Europejski System Organów Nadzoru Finansowego  ETPC  ...................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości  XVII Wykaz skrótów EWG ������������������������������������ Europejska Wspólnota Gospodarcza NSA �������������������������������������� Naczelny Sąd Administracyjny SA ����������������������������������������� Sąd Apelacyjny SAMop ��������������������������������� Sąd Antymonopolowy SN ����������������������������������������� Sąd Najwyższy SOKiK ��������������������������������� Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI ���������������������������������������� Sąd Pierwszej Instancji TK ���������������������������������������� Trybunał Konstytucyjny TS ����������������������������������������� Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE ������������������������������������ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ���������������������������������������� Unia Europejska UOKiK ��������������������������������� Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WE ��������������������������������������� Wspólnota Europejska 4. Inne art� ���������������������������������������� artykuł cz� ����������������������������������������� część dec� �������������������������������������� decyzja ed� ���������������������������������������� editor eds ���������������������������������������� editors in� ����������������������������������������� inny, inni itp� ���������������������������������������� i temu podobny (-e) itd� ���������������������������������������� i tak dalej lit� ����������������������������������������� litera Lex/el� ���������������������������������� program LEX, wersja elektroniczna dokumentu m�in� ������������������������������������ między innymi n� ������������������������������������������ następny (-e) np� ���������������������������������������� na przykład Nr ����������������������������������������� numer pkt ���������������������������������������� punkt por� ��������������������������������������� porównaj post� ������������������������������������� postanowienie poz� �������������������������������������� pozycja PPP �������������������������������������� partnerstwo publiczno-prywatne przyp� ����������������������������������� przypis PZPR ����������������������������������� Polska Zjednoczona Partia Robotnicza r� ������������������������������������������� rok red� ��������������������������������������� redaktor XVIII Wykaz skrótów rozdz.  ...................................  rozdział rozp.  .....................................  rozporządzenie RP .........................................  Rzeczpospolita Polska s.  ...........................................  strona t.  ...........................................  tom  t.j.  .........................................  tekst jednolity tzn.  .......................................  to znaczy tzw.  .......................................  tak zwany uchw.  ...................................  uchwała ust.  .......................................  ustęp v.  ...........................................  versus (kontra, przeciwko) vol.  .......................................  volume  w zw.  ....................................  w związku wyd.  .....................................  wydanie wyr.  ......................................  wyrok z . ...........................................  zeszyt zd.  ........................................  zdanie ze zm. ...................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interes publiczny w prawie gospodarczym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: